Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-10-21, KIO 2351/20 premium

Sygn. akt: KIO 2351/20 WYROK z dnia 21 października 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 października 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 września 2020 roku przez wykonawcę Odwołującego P(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie procesu badania i oceny ofert, w tym odrzucenie oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum (1) M... S.A. z siedzibą w G. i (2) O... sp. z o.o. z siedzibą w S. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 ustawy Pzp, 3. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie i: 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwudziestu ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28