Blog - zamówienia publiczne, zmiany w prawie, nowinki w SzuKIO

Zmiana rozporządzenia ws. "dokumentów"

2023-09-20 - Ilona Zalewska - prawnik, konsultant ds. zamówień publicznych.

Zmiana rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

Oferta pracy w SzuKIO orzecznictwo

2022-11-10 - Maciej Tomaka, SzuKIO.pl

Oferta pracy dla początkujących w zamówieniach publicznych i nie tylko.

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych.

2022-10-26 - Ilona Zalewska - prawnik, konsultant ds. zamówień publicznych.

Zmiany wysokości wynagrodzenia w umowach zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

2022-09-06 - Ilona Zalewska - prawnik, konsultant ds. zamówień publicznych.

Zamawiający będą mogli dokonywać potrąceń kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. Art. 15r(1) tzw. specustawy covidowej został uchylony.

Nowe podstawy wykluczenia.

2022-04-21 - Ilona Zalewska - prawnik, konsultant ds. zamówień publicznych.

W celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wprowadzono nowe podstawy wykluczenia wobec osób i podmiotów wpisanych na listę prowadzoną przez ministra spraw wewnętrznych.

Zamówienie publiczne związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

2022-03-14 - Ilona Zalewska - prawnik, konsultant ds. zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne bez zastosowania ustawy Pzp ale z obowiązkowym zamieszczeniem w BZP informacji o udzieleniu zamówienia.

Sprawozdanie z udzielonych zamówień

2022-02-17 - Ilona Zalewska - prawnik, konsultant ds. zamówień publicznych.

Rok sprawozdawczy 2021 rokiem szczególnym. Niektórzy z Zamawiających będą zobligowani do przesłania do Prezesa UZP dwóch sprawozdań.

Ustawa o COVID-19, a umowy o zamówienie publiczne zawierane przed wejściem w życie obecnego Prawa zamówień publicznych.

2021-03-25 - Ilona Zalewska - prawnik, konsultant ds. zamówień publicznych.

Przepis art. 15r ust. 1 ustawy o COVID-19 kładzie nacisk na pojęcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, a nie na reżim przepisów o zamówieniach publicznych, na podstawie których umowa taka została zawarta.

O stanowisku Prezesa UODO ws. przekazywania zamawiającemu danych osobowych o stanie zdrowia pracowników.

2021-03-17 - Ilona Zalewska - prawnik, konsultant ds. zamówień publicznych.

Art. 15r ust. 1 ustawy o COVID-19 nie może stanowić podstawy prawnej do przetwarzania przez pracodawcę innych danych o pracowniku (danych o stanie zdrowia) i w warunkach innych niż wynikające wprost z przepisów prawa pracy.

Jednolity tekst ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

2021-02-26 - Ilona Zalewska - prawnik, konsultant ds. zamówień publicznych.

15 lutego 2021r. opublikowano jednolity tekst ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. poz. 289)

Wadium - błędy w okresie przejściowym

2021-02-09 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Przesłanki zatrzymania wadium w starej i nowej ustawie Pzp

Roczne sprawozdanie a zamówienia związane z przeciwdziałaniem COVID-19

2021-01-28 - Ilona Zalewska - prawnik, konsultant ds. zamówień publicznych.

Nie ma obowiązku uwzględniania w sprawozdaniu informacji o zamówieniach udzielonych na podstawie art. 6 lub 6a ustawy o COVID.

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach

2021-01-27 - Ilona Zalewska - prawnik, konsultant ds. zamówień publicznych.

Do dnia 1 marca (włącznie) przekazujemy sprawozdanie o udzielonych zamówieniach za rok 2020.

Pułapki dotyczące składania dokumentów papierowych i elektronicznych w zamówieniach publicznych - część 2

2020-11-17 - Grzegorz Mazurek, adwokat, radca prawny

Pułapki dotyczące składania dokumentów papierowych i elektronicznych w zamówieniach publicznych - część 2

Pułapki przy składaniu dokumentów elektronicznych i papierowych w Pzp - część 1

2020-10-15 - Grzegorz Mazurek, adwokat, radca prawny

Pułapki przy składaniu dokumentów elektronicznych i papierowych w Pzp - część 1

Zmiany i konflikty w konsorcjach w zamówieniach publicznych - część 2

2020-09-15 - Grzegorz Mazurek, adwokat, radca prawny

Zmiany i konflikty konsorcjantów w trakcie wykonywania zamówienia publicznego

Zmiany i konflikty w konsorcjach w zamówieniach publicznych - część 1

2020-09-05 - Grzegorz Mazurek, adwokat, radca prawny

Zmiany i konflikty w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Możliwość powoływania się na doświadczenie zdobyte w konsorcjum

2020-08-20 - Grzegorz Mazurek, adwokat, radca prawny

Rozwój i zmiany orzecznictwa w latach 2017-2020 - aktualne właściwe podejście.

Dopuszczalne formaty plików przy komunikacji elektronicznej w Pzp

2020-08-17 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Uprawnienia zamawiającego do ograniczenia przyjmowanych formatów plików

Nowe PZP jeszcze nie weszło w życie, a już będzie nowelizowane!

2020-07-27 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy ‒ Prawo zamówień publicznych oraz ustawy ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych

Wzory ogłoszeń do nowego PZP dla zamówień poniżej progów unijnych

2020-07-24 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

Czy środki na rachunku VAT potwierdzają zdolność finansową wykonawcy?

2020-06-24 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Wpływ split payment na badanie zdolności finansowej wykonawcy do realizacji zamówienia publicznego

e-Umowy w zamówieniach publicznych

2020-04-10 - Martyna Lubieniecka / Marcin Kalmus - Eksperci SzuKIO.pl

Czy dopuszczalne jest zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej?

temat COVID-19 » Zamówienia w czasach epidemii koronawirusa

Problemy z zawarciem umowy w świetle COVID-19

2020-04-07 - Agnieszka Szajkowska, Prawnik, Trener

Jak wnosić zabezpieczenie należytego wykonania umowy

COVID-19, a realizacja zamówień współfinansowanych ze środków UE

2020-04-06 - Martyna Lubieniecka / Marcin Kalmus - Eksperci SzuKIO.pl

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r

temat COVID-19 » Zamówienia w czasach epidemii koronawirusa

Komentarz do wytycznych KE dotyczących zamówień publicznych w związku z COVID-19

2020-04-02 - Dr Paweł Nowicki, radca prawny, Członek Rady Zamówień Publicznych

Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19

Komentarz do "tarczy antykryzysowej" na podstawie projektu

2020-03-26 - Martyna Lubieniecka, radca prawny w dużej firmie budowlanej, moderator i ekspert SzuKIO

Proponowane przepisy wprowadzają nowe mechanizmy, ale także wskazują z jakich dostępnych już przepisów powinniśmy korzystać.

temat COVID-19 » Zamówienia w czasach epidemii koronawirusa

Raport z pierwszego SpotKIO online

2020-03-20 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Dyskusja zdominowana przez bieżące problemy związane z pandemią Koronawirusa

temat COVID-19 » Zamówienia w czasach epidemii koronawirusa

Elektroniczne zaświadczenie o niekaralności w zamówieniach publicznych

2020-01-17 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

e-KRK – jak uzyskać i zweryfikować poprawność zaświadczenia elektronicznego

Planowanie zamówień publicznych wg nowej ustawy PZP

2019-12-15 - Agnieszka Szajkowska, Prawnik, Trener

Planowanie zamówień publicznych. Wprowadzenie do nowej ustawy Pzp z 2019 roku.

Nowe PZP - Polityka zakupowa państwa

2019-12-12 - Agnieszka Szajkowska, Prawnik, Trener

Polityka zakupowa państwa wg nowej ustawy Pzp z 2019 r.

Tekst ujednolicony ustawy Prawo zamówień publicznych!

2019-10-07 - Ilona Zalewska - prawnik, konsultant ds. zamówień publicznych.

Tylko u nas dostępny jest już tekst ujednolicony ustawy Prawo zamówień publicznych!

Tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych.

2019-10-02 - Ilona Zalewska - prawnik, konsultant ds. zamówień publicznych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Nowe PZP uchwalone !

2019-09-26 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Senat przyjął Nowe PZP bez poprawek. Zobacz tekst nowej ustawy na www.prawo.szukio.pl

temat Nowe PZP! »

Zmiany w zakresie odwrotnego obciążenia VAT / Wiążące Informacje Stawkowe

2019-09-24 - Ilona Zalewska - prawnik, konsultant ds. zamówień publicznych.

Odwrotne obciążenie VAT zostanie zastąpione mechanizmem podzielnej płatności

Wpływ orzecznictwa na stosowanie ustawy Pzp

2019-09-17 - Joanna Marczewska, prawnik, doktorantka

Ankieta diagnostyczna na potrzeby rozprawy doktorskiej

5 najpopularniejszych wyroków w na przełomie sierpnia i września 2019 r.

2019-09-11 - Maciej Tomaka, SzuKIO.pl

Podpis elektroniczny, rażąco niska cena, szacowanie wartości zamówienia oraz pełnomocnictwo

Dodatek stażowy nie będzie się wliczał się do płacy minimalnej.

2019-09-04 - Ilona Zalewska - prawnik, konsultant ds. zamówień publicznych.

Wykonawcy będą musieli wypłacić wyższe wynagrodzenie minimalne w przypadku osób, którym przyznali dodatek stażowy.

To oficjalne: Elektronizacja przesunięta do 1 stycznia 2021 r.

2019-09-03 - Ilona Zalewska - prawnik, konsultant ds. zamówień publicznych.

30 sierpnia 2019 r. opublikowano Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która w art. 11 zmienia terminy obowiązywania pełnej elektronizacji w zamówieniach publicznych.

Raport ze SpotKIO - 14.06.2019 Warszawa

2019-07-22 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Nadmierne kryteria / Forma pełnomocnictwa / Ogłoszenia ex ante w TED w WR

temat Ogłoszenia ex ante w TED w WR »

Jak złożyć sprawozdanie finansowe w postępowaniach o wartości poniżej „progu unijnego”

2019-07-04 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Rożnica pomiędzy kopią, a wizualizacją dokumentu elektronicznego

temat Wizualizacja vs. kopia »

Problemy z ofertami na platformach zakupowych - komentarz praktyczny

2019-06-14 - Krzysztof Puch, ekspert IT/PZP

Stanowisko w zakresie wyroków KIO 547/19, KIO 640/18, KIO 268/19 i KIO 599/19

Raport ze SpotKIO - 16.05.2019 Warszawa

2019-06-06 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Problemy z elektronicznym otwarciem ofert, KRK i art. 6a - główne tematy dyskusji

Czy "obowiązek zadawania pytań" pytań to właściwy wzorzec postępowania wykonawcy?

2019-05-22 - Grzegorz Mazurek, adwokat, radca prawny

Czy wykonawca ma obowiązek zadawania pytań do treści SIWZ ? Czy brak zadania pytania może go obarczać odpowiedzialnością z tego tytułu?

TSUE przesądził o momencie powstania obowiązku podatkowego w robotach budowlanych

2019-05-06 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

W określonych okolicznościach obowiązek podatkowy może powstać dopiero w momencie odebrania robót budowlanych

Od 18 kwietnia obowiązują e-Faktury w zamówieniach publicznych

2019-04-20 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Sprawdź jak założyć konto na Platformie PEF i korzystaj z e-Faktur

temat e-Faktury w Pzp »

28.03.2019 SpotKIO w Warszawie

2019-04-16 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Wykluczenie za rażące niedbalstwo i elektronizacja zdominowały dyskusję

Printscreen z podglądu e-KRK opatrzony kwalifikowanym podpisem jest niedopuszczalny

2019-04-10 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

W jakiej postaci Wykonawca może złożyć informację z KRK wystawioną w formie elektronicznej

temat e-KRK »

Oferta pracy w SzuKIO

2019-04-03 - Maciej Tomaka, SzuKIO.pl

Oferta pracy dla początkujących w zamówieniach publicznych i nie tylko.

Raport ze SpotKIO – Warszawa 17.01.2019r.

2019-03-19 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Główne tematy: kwalifikowane podpisy elektroniczne i forma dokumentów elektronicznych

Uruchomiono krajowy serwis JEDZ (ESPD)

2019-03-15 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

UZP udostępniło serwis umożliwiający tworzenie, edycję oraz odczyt Jednolitych Europejskich Dokumentów Zamówienia

temat JEDZ »

Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej na jednego członka konsorcjum

2019-03-08 - Martyna Lubieniecka, radca prawny w dużej firmie budowlanej, moderator i ekspert SzuKIO

Czy wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej można wystawić tylko na jednego wykonawcę (członka Konsorcjum)?

Skan oferty podpisany podpisem kwalifikowanym może być uznany za ważny (KIO 119/19)

2019-03-07 - Iwona Holka, Prawnik, doradca, eskpert ApexNet

Stanowisko Izby nie jest już tak rygorystyczne i dopuszcza możliwość złożenia oferty w postaci skanu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Użycie algorytmu SHA-1 nie dyskwalifikuje ważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego

2019-02-14 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Oferty i inne dokumenty elektroniczne przy podpisywaniu których, po 1 lipca 2018 r.. użyto algorytmu SHA-1 do obliczenia skrótu dokumentu są ważne!

temat Podpis Elektroniczny: SHA-1 » SHA-1 nie powoduje nieważności Stanowisko PIIT Jak zweryfikować algorytm podpisu Uwaga na podpisy z SHA-1

SHA-1 stanowisko PIIT: "brak podstaw do uznania, że kwalifikowany podpis elektroniczny jest nieważny"

2019-01-29 - Maciej Tomaka, SzuKIO.pl

Stanowisko PIIT wskazuje m.in. na brak sankcji w związku z zastosowaniem algorytmu SHA-1, nadrzędność eIDAS i inny cel przepisu krajowego.

temat Podpis Elektroniczny: SHA-1 » SHA-1 nie powoduje nieważności Stanowisko PIIT Jak zweryfikować algorytm podpisu Uwaga na podpisy z SHA-1

Projekt nowej ustawy PZP już jest na RCL

2019-01-24 - Maciej Tomaka, SzuKIO.pl

Projekt nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji

Odrzucenie oferty podpisanej elektronicznie w przypadku skanu z podpisem

2019-01-08 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Oferta wydrukowana, podpisana własnoręcznie, a następnie zeskanowana i podpisana przez tę samą osobę elektronicznie podlega odrzuceniu

temat Podpis Elektroniczny: SKAN » Podpisany elektronicznie skan dopuszczalny Odrzucenie skanu oferty z podpisem

Raport ze spotkio w Warszawie - 10.12.2018 r.

2018-12-19 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Główne tematy: Czy skan oferty z podpisem kwalifikowanym jest ważny i nieważność podpisów kwalifikowanych z SHA-1

Równoważność w zamówieniach publicznych

2018-10-18 - Katarzyna Pyrka, Konsultant ds. zamówień publicznych

Równoważność powinna być obiektywna i jednoznaczna. Jej ocena powinna odbywać się w oparciu o kryteria, które określają stopień jej dopuszczalności.

Czy warto poszerzać wiedzę o zamówieniach na studiach podyplomowych

2018-09-26 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Zastanawiasz się nad podjęciem dalszych studiów - sprawdź jakie korzyści da Ci przystąpienie do programu SzuKIO Student

Jak prawidłowo liczyć terminy w zamówieniach publicznych?

2018-09-19 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Nie popełnij błędów związanych z niewłaściwie obliczonymi terminami w przetargu

Czy zamawiający musi wezwać do uzupełnienia dokumentów, którymi już dysponuje

2018-07-23 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Obligatoryjność wezwania do uzupełnienia dokumentów w kontekście uprawnienia wykonawcy do ich nieskładania - analiza art. 26 ust. 6 Pzp

Składanie ofert w zamówieniach publicznych - jak się nie zrazić.

2018-07-17 - Katarzyna Pyrka, Konsultant ds. zamówień publicznych

Praktyczne podstawy, o których powinien pamiętać każdy początkujący Wykonawca

Realnie udostępnione zasoby innego podmiotu mogą być punktowane w kryteriach selekcji

2018-07-05 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Ważny głos KIO w zakresie możliwości punktowania udostępnionego potencjału innego podmiotu przy ustalaniu tzw. "krótkiej listy"

Odroczenie elektronizacji w zamówieniach o wartości poniżej progu unijnego

2018-06-18 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Projekt ustawy zmieniającej ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Projekt zmiany PZP w związku z wdrożeniem RODO w Polsce

2018-05-28 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679

Ustawa wdrażająca RODO podpisana przez Prezydenta - wchodzi w życie 25 maja

2018-05-24 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Sprawdź jakie nowe rozwiązania przewidziano w zakresie ochrony danych osobowych

Wszczęcie postępowania – kiedy można opublikować ogłoszenie na stronie internetowej

2018-04-12 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Nie popełnij błędu w przedelektronizacyjnej gorączce zamówieniowej związanej z wprowadzeniem elektronicznego JEDZ

Polisa OC w zamówieniach publicznych

2018-03-16 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Jak prawidłowo ustalić wysokość sumy ubezpieczenia zawodowego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu

Nowe wieści w sprawie postępowania na "Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą hostingu"

2018-02-27 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

22 lutego w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku SpotKIO, którego tematem przewodnim była „Elektronizacja zamówień publicznych”

Jak przygotować się do nadchodzącej w 2018 r. elektronizacji zamówień publicznych

2018-02-01 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Co czeka zamawiających i wykonawców po 18 kwietnia, a co po 18 października 2018 r.

Self-cleaning – realność i skuteczność działań podejmowanych w celu samooczyszczenia

2018-01-25 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Przykłady działań uznanych za skuteczne lub nie, podejmowanych przez wykonawców w celu wykazania swojej rzetelności

Self-cleaning - samooczyszczenie - "drobne wykroczenie" nie musi oznaczać obowiązku wykluczenia wykonawcy

2018-01-19 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Kiedy i w jakich okolicznościach dopuszczalne jest skorzystanie z instytucji samooczyszczenia o której mowa w art. 24 ust. 8 Pzp

Podsumowanie roku 2017 - działo się!

2017-12-20 - Maciej Tomaka, SzuKIO.pl

Skrót najważniejszych wydarzeń serwisu SzuKIO.pl. Niespodzianka na końcu wpisu :)

Niejawna jawność – projekt Ustawy o jawności życia publicznego dotyczy również zamówień publicznych

2017-12-19 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Proponowane są zmiany Pzp m.in. w zakresie podstaw wykluczenia, czy przesłanek rozwiązania umowy. Dodatkowo osoby uczestniczące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązane będą do składania oświadczeń majątkowych

Kierunki cyfryzacji zamówień publicznych. Rozwiązania komercyjne vs. publiczne

2017-12-14 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Ministerstwo Rozwoju planuje stworzyć publiczny Portal e-usług dla zamawiających

Plan postępowań o udzielenie zamówień - art. 13a Pzp

2017-12-06 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Porady praktyczne dotyczące zasad sporządzania planu postępowań

Moment powstania obowiązku podatkowego w robotach budowlanych

2017-11-30 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Pytanie prejudycjalne Naczelnego Sądu Administracyjnego zadane Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Kara pieniężna za złożenie niepełnej / błędnej oferty - sposób na poprawę jakości ofert?

2017-11-24 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Możliwość zastosowania kar za wadliwe złożenie oświadczeń i dokumentów w prawie polskim na gruncie obowiązujących Dyrektyw. Zakres uzupełnianych dokumentów

Od 1 stycznia zmieni się kurs euro oraz wysokość progów w zamówieniach publicznych

2017-11-24 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Projekty rozporządzeń w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro oraz kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

“Kontrola zamówień publicznych” - III SpotKIO w Ministerstwie Rozwoju.

2017-11-08 - Maciej Tomaka, SzuKIO.pl

17 listopada w godz. 11:00-15:00 odbędzie się dyskusja o praktycznych aspektach kontroli w kontekście dobrych praktyk jak i możliwych zmian legislacyjnych

Jednak można podpierać się potencjałem podmiotu trzeciego, jeśli nie został wskazany w ofercie?

2017-11-06 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Czy wyrok TSUE C-387/14 w tym zakresie znajduje zastosowanie w obowiązującym stanie prawnym?

O (nie)jednolitości linii orzeczniczej KIO na przykładzie oceny naruszenia art. 42 ust. 1 Pzp

2017-10-26 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Termin na udostępnienie SIWZ na stronie internetowej, gdy ogłoszenie w DUUE publikuje się w dzień wolny

II SpotKIO w Ministerstwie Rozwoju - "Nowe regulacje PZP"

2017-10-10 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Relacja z kolejnej interesującej i konstruktywnej dyskusji praktyków o przyszłości Pzp

Odwołania w postępowaniach na usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej 750 000 euro

2017-10-10 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Sąd Okręgowy w Olsztynie usankcjonował możliwość korzystania ze środków ochrony prawnej w takich postępowaniach.

Zakres uzupełnianych dokumentów w świetle wyroku TSUE C-387/14

2017-08-17 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Czy można skutecznie wykazać spełnianie warunku opierając się na zasobach podmiotu nie wskazanego w ofercie

Ofensywa UOKiK w walce ze zmowami przetargowymi

2017-08-09 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Dowiedz sie już dziś się jak wykrywać i zwalczać zmowy przetargowe - UOKiK organizuje cykl bezpłatnych szkoleń

Relacja ze SpotKIO na temat nowych regulacji PZP w Ministerstwie Rozwoju

2017-07-25 - Maciej Tomaka, SzuKIO.pl

Spotkanie uczestników Spotkio z reprezentantami Ministerstwa Rozwoju na temat problematycznych regulacji ustawy PZP

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie okoliczności zatrzymania wadium

2017-07-20 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Wadium podlega zatrzymaniu również w okolicznościach niewłaściwego uzupełnienia dokumentów

Już można posługiwać się wydrukiem elektronicznego zaświadczenia z ZUS w zamówieniach publicznych

2017-07-10 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Prawnie usankcjonowano możliwość składania wydruku z systemu ZUS na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Odwołania poniżej progu unijnego - zmiana linii orzeczniczej KIO

2017-07-05 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Już jest Wyrok dopuszczający możliwość kwestionowania zaniechań skutkujących wyborem oferty najkorzystniejszej.

SpotKIO w grodzie Kraka

2017-06-14 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Relacja z krakowskiego SpotKIO z 22.05.2017 r.

Relacja z warszawskiego SpotKIO 29.05.2017 r.

2017-06-14 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Dyskusja nad zasadami nabywania doświadczenia przez konsorcjantów

Alerty o nowych wynikach wyszukiwania lub nowych dokumentach

2017-06-06 - Maciej Tomaka, SzuKIO.pl

Jeżeli interesuje Cię temat, poszukujesz konkretnego wyroku lub wyroków powołujących się zapisz wyszukiwanie, a AUTOMAT prześle Ci informacje o NOWYCH wynikach.

7 kluczowych przemian SzuKIO z ostatniego roku

2017-06-06 - Maciej Tomaka, SzuKIO.pl

Analizuj orzecznictwo w zamówieniach publicznych sprawniej i wygodniej dzięki m.in. licznikom aspektowym, sugestiom, sekcjom dokumentów, panelom podglądu i alertom.

Nowe wzory ogłoszeń w postępowaniach dotyczących zawierania umów koncesji

2017-05-30 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Z dniem 9.06.2017 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji

Korekty finansowe przy dotacjach unijnych

2017-05-26 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

W jakich sytuacjach nakładane są korekty finansowe, kiedy są zasadne – jak ich unikać

[WAŻNE] od dnia 1 czerwca logowanie z wielu urządzeń jednocześnie nie będzie możliwe

2017-05-25 - Maciej Tomaka, SzuKIO.pl

Logowanie użytkownika w serwisie na drugim urządzeniu spowoduje wylogowanie pierwszego urządzenia.

SpotKIO.Łódź - 2017-06-05 - dyskusje praktykow rynku Zamówień Publicznych

2017-05-25 - Maciej Tomaka, SzuKIO.pl

Zaproszenie na SpotKIO.Łódź 5 czerwca 2017 r. Temat przewodni „Aktualność uzupełnianych dokumentów”

„Zamawiający może...” - Uprawnienie czy obowiązek?

2017-04-21 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Możliwość rezygnacji z procedury odwróconej. Obowiązek stosowania przewidzianych fakultatywnych podstaw wykluczenia

Art. 22a ust. 4 i 6 - realność udostępnianych zasobów – wątpliwości interpretacyjne

2017-04-11 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Możliwość polegania na zasobach innego podmiotu w postępowaniach na roboty i usługi, a obowiązek wykonania przez te podmioty zakresu zamówienia wynikającego z udostępnionego zasobu.

Relacja z marcowego spotkio w Warszawie

2017-03-30 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Dyskusja zdominowana przez tematykę rażąco niskich cen jednostkowych

Spotkio 27 lutego 2017 r. w Warszawie - Relacja

2017-03-21 - Maciej Tomaka, SzuKIO.pl

Relacja ze spotkania praktyków zamówień publicznych - spotkio 27 lutego 2017r. w Warszawie

Obowiązkowa zawartość ogłoszenia o zamówieniu w trybie „unijnym”, a limit znaków

2017-03-16 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Wątpliwości co do minimalnego zakresu obligatoryjnych informacji w głoszeniu „unijnym” w zakresie podstaw wykluczenia i warunków udziału. Rozbieżności pomiędzy Dyrektywą 2014/24/UE, a znowelizowaną ustawą Pzp?

Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp w przypadku przedawnienia ostatecznej decyzji

2017-03-14 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Zaleganie z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - Podważanie dokumentu urzędowego (zaświadczenie z ZUS/KRUS/US) – Dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia - studium orzecznia KIO

Elektronizacja zamówień publicznych - spojrzenie z perspektywy poprzednich doświadczeń

2017-02-21 - Lech Wendołowski, aukcje i licytacje elektroniczne, soldea.pl

Refleksje po prezentacji założeń projektu "e-Zamowienia - elektroniczne zamówienia publiczne"

Oświadczenie o grupie kapitałowej w licytacji elektronicznej

2017-02-15 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej występuje obowiązek złożenia oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia?

e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne

2017-02-13 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Publiczna prezentacja założeń projektu która odbyła się w Ministerstwie Cyfryzacji w dn. 10 lutego 2017 r.

Proporcjonalność wymagań stawianych wykonawcom

2017-01-19 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Adekwatność wymagań opisu przedmiotu zamówienia (w tym zatrudnienia na umowę o pracę), warunków udziału, kryteriów oceny, i zasad realizacji zamówienia publicznego

Wejście w życie znowelizowanych w lipcu przepisów Pzp

2016-12-29 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

W styczniu zaczynają obowiązywać regulacje dotyczące in-house oraz obowiązku powoływania zespołu w postępowaniach na usługi i roboty budowlane

Zmiana zakresu definicji „interesu w uzyskaniu danego zamówienia”

2016-12-20 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Wyrok ETS C-689/13 i jego konsekwencje - interes w unieważnieniu postępowania

14 grudnia wchodzi w życie ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

2016-12-13 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Zmieniają się zasady prekwalifikacji, a więc zmiany w Pzp związane są nie tylko sensu stricto z ustawą koncesyjną!

Opis przedmiotu zamówienia – wymagania funkcjonalne

2016-12-05 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Zmiana art. 30 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - najnowsze orzecznictwo

Stosowanie znowelizowanego art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a – zamówienie z wolnej ręki

2016-11-17 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze uzasadniające udzielenie zamówienia z wolnej ręki

Wykazywanie warunków udziału w oparciu o potencjał innego podmiotu.

2016-10-25 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Problemy praktyczne z podwykonawstwem w zakresie usług i robót budowlanych.

Kolejna nowelizacja Pzp!

2016-10-14 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Tekst ujednolicony Pzp - stan na 07.10.2016 r.

Problemy praktyczne z oceną ofert

2016-10-12 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Ograniczenie liczby części zamówienia, które mogą zostać udzielone jednemu wykonawcy.

Planowanie zamówień

2016-09-26 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Wymóg w nowoczesnej organizacji, czy wyłącznie ustawowy obowiązek?

Znaczące usprawnienia funkcjonalności

2016-09-07 - Maciej Tomaka, SzuKIO.pl

Opis zmian w serwisie szukio: lista fragmentów, "izba zważyła" i inne liczne usprawnienia podglądu. Usprawnienia szyfrowania, sugestie i funkcjonalności udostępniania.

O wznowieniach zamówień i szacowaniu ich wartości

2016-08-19 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Szacowanie wartości po nowelizacji - wątpliwości związane z ostatnimi zmianami Pzp

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. zostały opublikowane

2016-07-27 - Maciej Tomaka, SzuKIO.pl

Opublikowano rozporządzenia w sprawie: wykazu robót budowlanych, rodzajów dokumentów, wzorów ogłoszeń BZP oraz protokołu

Jak prawidłowo stosować Pzp w okresie przejściowym

2016-07-19 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Przepisy Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wchodzą w życie co do zasady po 14 dniach od ogłoszenia - sprawdź wyjątki !

Nieprawidłowe formularze ogłoszeń w TED

2016-07-11 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Jak prawidłowo przygotować ogłoszenie na stronie TED po 18.04.2016 r.