Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2022-12-01 2022-11-30 Losowe

Dodane w dniu: 2022-12-01

KIO 1717/22 – Wyrok KIO – 2022-07-22 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2022-09-14

Nie jest dopuszczalne, aby wykonawca składający kolejne wyjaśnienia w ramach badania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny uzupełniał argumentację, zmieniał jej rozumienie, czy wręcz powoływał się na nowe, nieznane wcześniej okoliczności.
(…) przystępujący wyjaśnieniami z dnia 17 maja 2022 r., dokonał zmiany wcześniej złożonych wyjaśnień (z 11 maja 2022 r.) i przyjętych do kalkulacji założeń, gdyż podał inne założenia dotyczące ceny oferty (jej istotnych części składowych), co stanowi niedopuszczalne uzupełnienie (zmianę) pierwotnie złożonych wyjaśnień. W konsekwencji, porównując te wyjaśnienia przyjąć można, że są one ze sobą sprzeczne i de facto nie jest pewnym, w jaki sposób przystępujący dokonał kalkulacji swojej oferty. Natomiast procedura wyjaśniania ceny w kontekście jej rażąco niskiego charakteru ma za zadanie jednoznaczne wyjaśnienie zamawiającemu prawidłowego jej skalkulowania i realności. Przystępujący nie sprostał temu obowiązkowi. Przystępujący swoimi wyjaśnieniami, pismem procesowym oraz stanowiskiem prezentowanym na rozprawie, za każdym razem rozbudowywał argumentację, powołując się za każdym razem na nowe elementy wyceny, wcześniej nie powoływane, w zależności od stanowiska strony przeciwnej. Tymczasem już na etapie składania wyjaśnień z dnia 11 maja 2022 roku, przystępujący powinien przedstawić kompleksową argumentację, obejmującą wszystkie aspekty kalkulacji ceny oferty.

Dodane w dniu: 2022-11-30

KIO 1845/22 – Wyrok KIO – 2022-08-01 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-09-03

Nie sposób upatrywać wartości gospodarczej, w obawie utraty zamówienia przez wykonawcę, na skutek weryfikacji odtajnionych dokumentów przez innych wykonawców.
Izba zgadza się z poglądem Odwołującego, że strategia cenowa mieści się w zakresie informacji posiadających wartość gospodarczą, jednak w niniejszej sprawie Odwołujący nie dokonał zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa cen, ale informacje z nimi związane w całości. Ponadto, zdaniem Izby zastrzeżone dokumenty nie stanowią o strategii cenowej wykonawcy, a w ich treści Izba nie odnalazła żadnego opis strategii cenowej. Strategia oznacza przyjęcie pewnych założeń, polityki wyceny określonych zamówień, przyjęcie pewnego sposobu postępowania na danym rynku w celu zdobywania zamówień, zidentyfikowanie współczynnikach rynkowych, które determinują powodzenie danej strategii, wskazanie sposobu implementacji strategii w przedsiębiorstwie wykonawcy. Na próżno szukać opisu takich czynników w zastrzeżonych dokumentach. Stanowią one wyłącznie wycenę konkretnego zamówienia i ocenę sposobu jego realizacji w kategoriach poprawności i prawidłowości. Zdaniem Izby, wykonawca w żaden sposób nie wykazał wartości gospodarczej zastrzeżonych informacji/dokumentów. A tym bardziej nie uzasadnił nawet w jaki sposób ich ujawnienie przez Zamawiającego wpłynie negatywnie na pozycję rynkową wykonawcy. (…) Wartość gospodarcza ma wymiar obiektywny, nie zaś subiektywny, na co wskakuje stanowisko Odwołującego.

Dodane w dniu: 2022-11-29

KIO 1767/22 – Wyrok KIO – 2022-07-19 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-08-15

Nie ma uzasadnienia dla działania wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia RNC, ogranicza sporządzenie szczegółowej kalkulacji i przedłożenie dowodów tylko do zamówienia podstawowego, całkowicie pomijając zamówienie opcjonalne.
Pomimo generalnej lakoniczności wezwania Zamawiającego, zawarł on w treści wezwania kilka elementów szczegółowych i odniósł je do ceny zaoferowanej przez Odwołującego, tj. do ceny w wysokości 145 000,00 zł, na którą to składa się realizacja zamówienia podstawowego i opcjonalnego. Zatem przedkładając stosowne wyjaśnienia powinny one czynić zadość wymaganiom Zamawiającego zarówno w stosunku do zamówienia podstawowego jak też opcjonalnego, Nie ma zatem uzasadnienia dla tak ogólnie przedstawionej kalkulacji dla zamówienia opcjonalnego i uznać należy, iż kalkulacja taka nie uzasadniała podanej w ofercie ceny za realizację zamówienia opcjonalnego. (…) Nie można również zgodzić się z twierdzeniami Odwołującego, że w opisywanym stanie faktycznym Zamawiający powinien był żądać od niego dodatkowych wyjaśnień. (…) Natomiast nie można ponownie wzywać o wyjaśnienia wykonawcy, który wprawdzie w terminie udzielił zamawiającemu odpowiedzi, ale którego pierwotne wyjaśnienia (…) w żaden sposób nie tłumaczą, skąd wynika taka, a nie inna cena oferty (…).

Dodane w dniu: 2022-11-27

KIO 1790/22 – Wyrok KIO – 2022-07-19 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2022-09-10

Szczególna forma złożenia (forma elektroniczna pod rygorem nieważności) nie jest wymagana w przypadku składania wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny, gdyż dla tego rodzaju oświadczenia nie została ona zastrzeżona.
Wbrew stanowisku odwołującego, nie ma zatem podstaw do twierdzenia, że jest to oświadczenie szczególnego rodzaju, jako składane w toku postępowania, a mające uzasadniać prawidłowość i rzetelność kalkulacji ceny ofertowej. Należy je traktować jak każde inne oświadczenie, składane w toku procedury przetargowej, a zatem zgodnie z § 2 ust. 2 wyżej wskazanego Rozporządzenia mogło zostać sporządzone w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub też jako tekst, wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia. Rację ma zatem zamawiający, który uznał, że dokument przesłany przez M..., przekazany za pomocą platformy zakupowej wskazanej w SWZ, z adresu poczty elektronicznej (e-maila) wykonawcy wyszczególnionej w jego ofercie w postaci pliku w formacie Word, załączonym do wiadomości mailowej - jest prawidłowy, gdyż spełnia wymagania zawarte w SWZ, jak też obowiązujących w tym zakresie przepisów. W szczególności ponownie należy podkreślić, że zamawiający nie miał podstaw wymagać, aby wyjaśnienia były opatrzone podpisem elektronicznym, zaufanym, osobistym lub własnoręcznym przez wykonawcę składającego oświadczenie. Nie sposób także zgodzić się, że zamawiający naruszył przepis art. 16 ustawy Pzp, traktując w sposób uprzywilejowany wykonawcę M..., akceptując taką formę złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Wymagania w tym zakresie były bowiem takie same dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o to zamówienie i wynikały z treści SWZ, jak też przepisów ustawy Pzp i Rozporządzenia. Także odwołujący mógł złożyć wyjaśnienia w tożsamej formie i zamawiający powyższe miał obowiązek przyjąć.

Dodane w dniu: 2022-11-25

KIO 1741/22 – Wyrok KIO – 2022-07-18 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-08-18

Nie można akceptować zastrzegania całego pliku dokumentów, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli znajdują się w nim informacje różnej wagi, także nieposiadające cechy tajemnicy przedsiębiorstwa.
(…) wykonawca zastrzegając tajemnicę, musi wykazać, że określone dokumenty (bądź ich elementy) rzeczywiście taki walor posiadają. Można przyjąć, że Odwołujący co prawda formalnie dochował wymogów określonych przez art. 18 ust. 3 Prawa zamówień publicznych (tj. zastrzegł określone informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa, choć strona techniczna tego zastrzeżenia również może budzić wątpliwości - w jednym piśmie, bez ich wyodrębnienia, zawarto informacje jawne i - w zamierzeniu - poufne), jednak w ocenie Izby Odwołujący nie wykazał, że przedmiotowe informacje i dokumenty (załączniki do wyjaśnień) rzeczywiście stanowią tajemnicą przedsiębiorstwa (…) Niewykluczone, że niektóre informacje (przykładowo, wyjątkowo korzystne - o ile takie są faktycznie - ceny zaoferowane Odwołującemu) podane w załącznikach do wyjaśnień mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, jednak te informacje nie zostały przez Odwołującego w żaden sposób wyodrębnione, a Zamawiający nie ma podstaw, aby ich się samodzielnie doszukiwać. (…) Wykonawca zastrzegając łącznie wiele dokumentów jako tajemnicę przedsiębiorstwa ponosi ryzyko, że w razie ujawnienia całego pliku dokumentów, zostanie również ujawniona rzeczywista tajemnica przedsiębiorstwa, zasługująca na ochronę. Dlatego wykonawca powinien wyraźnie wskazać, które informacje, i dlaczego, są objęte taką tajemnicą.

Dodane w dniu: 2022-11-23

KIO 1708/22 – Wyrok KIO – 2022-07-18 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-08-26

Wyczerpujące podanie okoliczności prawnych i faktycznych, w uzasadnieniu czynności odrzucenia oferty, ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego podważenia decyzji zamawiającego.
Pomimo obszernego uzasadnienia Zamawiający nie odniósł się jednak konkretnie do przyczyn odrzucenia oferty. Zamawiający nie wskazał, że w jego ocenie wymaganie zarówno co do doświadczenia wykonawcy jak i personelu dotyczyło wykazania się przebudową, budową, remontem dachu na budynku użyteczności publicznej na kwotę odpowiednio 800 tys. zł /1 mln. zł i dlatego Zamawiający nie uznał warunku za spełniony. Zamawiający ograniczył się wyłącznie do przytoczenia treści warunku. Ponadto, nie wskazał jakie okoliczności podane przez zamawiających z wykazywanych inwestycji wpłynęły na decyzję Zamawiającego o odrzuceniu oferty. Wszystkie te kwestie składają się na wyczerpujące uzasadnienie faktyczne czynności, których Zamawiający nie przedstawił. Zauważyć należy, że dopiero w odpowiedzi na odwołanie Zamawiający wskazuje na przyczyny odrzucenia oferty, w tym przywołuje konkretne kwoty i wnioski, które Zamawiający poczynił na podstawie dokumentów od zamawiających z wykazywanych inwestycji, a które wpłynęły na decyzję o odrzuceniu oferty. (…) Nie jest tak, że skoro Odwołujący złożył odwołanie to uzasadnienie było prawidłowe. Istotne jest bowiem to, czy Odwołujący miał możliwość wnieść odwołanie w sposób skuteczny, a więc czy mógł odnieść się do wszystkich okoliczności faktycznych, które legły u podstaw odrzucenia jego oferty. Jak wynika z treści odwołania, Odwołujący niejako domyślał się intencji Zamawiającego i na tej podstawie sformułował zarzuty.

Dodane w dniu: 2022-11-22

KIO 1684/22 – Wyrok KIO – 2022-07-15 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2022-08-13

W sytuacji, gdy zamawiający zdecyduje się skorzystać z fakultatywnej podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania, to winien dać temu wyraz w dokumentacji postępowania.
(…) art. 109 ust. 1 ustawy Pzp określa fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania, co oznacza, że ich zastosowanie jest dobrowolne i zależy od decyzji zamawiającego. (…) Jak wynika bowiem z art. 109 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ust. 1, wskazuje podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. Innymi słowy, wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, a w konsekwencji odrzucenie oferty jako złożonej przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp, jest możliwe o ile fakultatywna podstawa wykluczenia została przez zamawiającego wprowadzona do ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia. Skoro w okolicznościach przedmiotowej sprawy bezsporne między Stronami postępowania odwoławczego było, że Zamawiający nie przewidział w dokumentacji postępowania fakultatywnej przesłanki wykluczenia, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp, to wykluczenie wykonawcy G... na wskazanej podstawie prawnej, a w konsekwencji odrzucenie jego oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp było prawnie niemożliwe.

Dodane w dniu: 2022-11-19

KIO 1668/22 – Wyrok KIO – 2022-07-06 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-08-01

W sytuacji stwierdzenia przez zamawiającego, że wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zamawiający nie może, co do zasady, od razu odrzucić jego oferty.
Zamawiający ma (…) obowiązek najpierw wezwać wykonawcę na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w tym przepisie) do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. W ramach takiego uzupełnienia wykonawcy mogą np. uzupełnić informacje w złożonym dotychczas wykazie lub złożyć wykaz z nowymi usługami. Dopiero w przypadku niezłożenia, niepoprawienia lub nieuzupełnienia przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów w sposób potwierdzający, że spełnia on warunek udziału w postępowaniu, zamawiający jest uprawniony i zobowiązany do odrzucenia jego oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp. W przedmiotowej sprawie zamawiający zaniechał wezwania odwołującego w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp do uzupełnienia wykazu usług, co potwierdza dokumentacja postępowania przekazana przez zamawiającego i oświadczenie samego odwołującego. Zaniechanie to stanowi naruszenie przez zamawiającego ww. przepisu i czyni odrzucenie jego oferty z powodu niewykazania spełnienia ww. warunku, przedwczesnym.

Dodane w dniu: 2022-11-17

KIO 2532/22, KIO 2536/22, KIO 2544/22 – Wyrok KIO – 2022-10-25 Premium

KIO » Umarza postępowanie, Uwzględnia odwołanie, Umarza postępowanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2022-11-16

Do Zamawiającego należy określenie wysokości zmian wynagrodzenia (waloryzacja) w wyniku zastosowania określonego przez niego wskaźnika. Winno to jednak następować z uwzględnieniem sytuacji rynkowej oraz prognoz w tym zakresie.
Zdaniem Odwołującego przewidziana w Umowie łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto (…), jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień dotyczących waloryzacji wynagrodzenia, tj. 10%, nie pozwala na zapewnienie ekwiwalentności świadczeń stron Umowy, nie niwelujący ryzyk związanych ze zmianami kosztów wykonania zamówienia publicznego. (…) Zamawiający nie wykazał (…), dlaczego nie może określić wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy ponad 10%. W ocenie Izby, zważywszy na aktualny poziom inflacji, która przekracza 17% i rozbieżne prognozy co do zmian tego poziomu, mając na uwadze, że okres obowiązywania Umowy wynosi 72 miesiące, dla zachowania zgodności z zasadami współżycia społecznego, za uzasadnione należy uznać podwyższenie tego progu. Chodzi bowiem o to, aby nie doszło do zdecydowanego zachwiania równowagi ekonomicznej stron na niekorzyść Wykonawcy, jak też, aby nadmierne podwyższenie wynagrodzenia nie doprowadziło do negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego. (…) Izba uznała, że aktualnie zwiększenie maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto do 20% jest wystarczające dla zapewnienia równowagi kontraktowej stron. W ocenie Izby, zważywszy na obecnie obserwowaną dynamikę zmian cen oraz przyjętą w Umowie procedurę wprowadzania zmian wynagrodzenia, należy uznać za wskazane, aby pierwsza waloryzacja miała miejsce po 6 miesiącach obowiązywania Umowy, a nie po 12 miesiącach, jak to obecnie wynika z Umowy. Izba nie dopatrzyła się naruszenia wskazanych w odwołaniu przepisów prawa poprzez zastosowanie przez Zamawiającego jedynie wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych. Z przepisów tych nie wynika, że do zmiany wynagrodzenia przysługującego wykonawcy, Zamawiający ma obowiązek zastosować jednocześnie wskaźnik wzrostu wynagrodzeń.

Kara umowna musi być określona w sposób proporcjonalny do zakresu odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy.
(…) Zamawiający stwierdził, że kara umowna musi być dotkliwa. Jeśli byłaby powiązana z czynnościami danego zakresu, co do którego nastąpiłoby rozwiązanie umowy, to szkoda po stronie Zamawiającego zważywszy na jej możliwą skalę mogłaby nie być zrekompensowana. Zamawiający pomija natomiast, że w § 26 ust. 3 PPU zastrzegł, że niezależnie od zastrzeżonych w tym paragrafie kar umownych może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych stosownie do at. 484 Kodeksu cywilnego. W ocenie Izby, przyjmując, że kara umowna pełni m.in. funkcję zabezpieczającą wykonanie zobowiązań kontraktowych, a w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania tych zobowiązań - funkcję kompensacyjną, ułatwiając uzyskanie odszkodowania, oraz mając na uwadze, iż Zamawiający nie przedstawił wiarygodnych argumentów przemawiających za istnieniem w analizowanym postępowaniu podstaw do odniesienia tej kary do całkowitego wynagrodzenia umownego, za zasadne należało uznać żądanie, aby w przypadku odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy kara umowna określona na poziomie 30% wynagrodzenia odnosiła się do tej części umowy, której dotyczy odpowiednio odstąpienie lub wypowiedzenie (…).

Żaden przepis prawa nie zezwala, aby jedna ze stron Umowy dowolnie i jednostronnie określała istotne kwestie, w tym mające wpływ na wynagrodzenie należne wykonawcy.
Taka regulacja narusza zasadę swobody umów, gdyż jest sprzeczna zarówno z zasadami współżycia społecznego, jak i z istotą stosunku zobowiązaniowego. (…) Zdaniem Odwołującego C... przewidziana przez Zamawiającego procedura, zgodnie z którą w razie wątpliwości stopień zaawansowania wykonania przedmiotu Umowy w zakresie Usługi Rozwoju jednostronnie określi Zamawiający, jest nieprecyzyjna, nie uwzględnia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Wykonawca bowiem nie wie, jakie otrzyma wynagrodzenie za zrealizowane Usługi Rozwoju, skoro Zamawiający ma pełne prawo jednostronnie określić stopień zaawansowania wykonania przedmiotu Umowy w zakresie Usług Rozwoju, przy czym uprawnienie to przysługuje Zamawiającemu "w razie wątpliwości". Skoro Zamawiający, jak sam przyznaje, nie jest uznawany za profesjonalistę w zakresie działalności związanej z realizacją przedmiotu Umowy, wątpliwości zdaniem Odwołującego, budzi fakt rzetelnego jednostronnego określenia stopnia zaawansowania wykonania przedmiotu Umowy w zakresie Usług Rozwoju. W ocenie wykonawcy, w razie wątpliwości stopień zaawansowania wykonania przedmiotu Umowy w zakresie Usługi Rozwoju powinien określić biegły (…). (…) Izba podzieliła stanowisko Odwołujących, że powstałe wątpliwości nie powinny być rozstrzygane przez stronę Umowy, lecz przez niezależny, gwarantujący obiektywizm, podmiot, uznając, iż właściwą osobą będzie biegły, tj. osoba posiadająca odpowiednie doświadczenie i kompetencje z dziedziny, której dotyczy przedmiot zamówienia i zakresu, dla którego ma być zaangażowana, gwarantująca bezstronność i obiektywizm, która nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec wykonawcy, jak również nie współpracuje w jakiejkolwiek formie z podmiotem stanowiącym konkurencję wobec Wykonawcy, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

KIO 1630/22, KIO 1641/22 – Wyrok KIO – 2022-07-11 Premium

KIO » Oddala oba odwołania » dodany: 2022-08-17

Wykonawca, który nie jest w stanie określić, jaką wartość ma dla niego informacja, nie wykazał spełnienia przesłanki z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Brak wykazania wartości gospodarczej w zakresie konkretnych obliczeń stanowi podstawę dla uzasadnienia odtajnienia dokumentów wykonawcy. Co więcej, Odwołujący w treści złożonych wyjaśnień (jak również w uzasadnieniu odwołania) sam zauważa, że trudno jest wskazać konkretną wartość, jaką przedstawiają dla Odwołującego informacje zastrzeżone, a zatem Odwołujący nie jest w stanie oszacować wartości gospodarczej i nie wie, jaka szkoda mogłaby go spotkać w sytuacji ujawnienia informacji w postaci złożonych wyjaśnień. Skoro tak, to Odwołujący nie wykazał, że informacje przez niego zastrzegane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający trafnie w uzasadnieniu odtajnienia dokumentów zauważył, że za informacje posiadające dla wykonawcy wartość gospodarczą należy uznać tylko takie informacje, które stanowią względnie stały walor wykonawcy, dający się wykorzystać więcej niż raz, a nie zbiór określonych danych, zebranych na potrzeby konkretnego postępowania i tylko w związku z tym postępowaniem. Te informacje muszą przy tym należeć do wykonawcy.

Dodane w dniu: 2022-11-15

KIO 1601/22 – Wyrok KIO – 2022-07-05 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-08-02

Przepisy nie określają terminu pierwszej waloryzacji wynagrodzenia, nakazują jedynie, aby umowa zawierana na okres dłuższy niż 12 miesięcy, określała zasady takiej waloryzacji, co nie oznacza, że waloryzacja taka musi nastąpić od razu po 12 miesiącach.
(…) zarzuty odwołania zostały oparte na niezasadnej tezie, że pierwsza waloryzacja wynagrodzenia może zostać dokonana po 1,5 roku obowiązywania umowy. (…) Odwołujący całkowicie bezpodstawnie utożsamia komunikat [Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych], o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 6 ppkt b projektu umowy z komunikatem w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Interpretacja taka jest nieuprawniona, biorąc pod uwagę, że postanowienia umowy jasno wskazują na możliwość waloryzacji wynagrodzenia po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i w żaden sposób nie odwołują się do średniorocznego wskaźnika inflacji oraz konieczności oczekiwania na jego publikację. (…) Za oczywiście niezasadne należy uznać stanowisko Odwołującego prezentowane podczas rozprawy, zgodnie z którym nawet w sytuacji, gdy wykonawca uzyskuje prawo do waloryzacji wynagrodzenia po 12 miesiącach obowiązywania umowy, należy to uznać za niezgodne z przepisami ustawy, biorąc pod uwagę niepewną sytuację gospodarczą, z jaką obecnie mamy do czynienia. Odnosząc się do tego stanowiska po pierwsze wskazać należy, że zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, obowiązek zawarcia w umowie klauzuli waloryzacyjnej dotyczy wyłącznie umów na roboty budowlane lub usługi, zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Oznacza to, że ustawodawca uznał okres do 12 miesięcy za dający możliwość odpowiedniego skalkulowania ryzyka związanego z sytuacją gospodarczą. Skoro umowa zawierana na okres do 12 miesięcy nie musi zawierać klauzul waloryzacyjnych, to nie sposób twierdzić, że umowa zawierana na okres dłuższy musi taką waloryzację dopuszczać wcześniej niż po 12 miesiącach. Odnosząc się natomiast do twierdzeń Odwołującego o nadzwyczaj dużym ryzyku gospodarczym obecnie zawieranych umów, wskazać należy, że wprowadzenie do umowy postanowień zgodnych z art. 439 ust. 2 ustawy Pzp ma właśnie za zadanie niwelowanie takiego ryzyka. Gdyby natomiast sytuacja gospodarcza pogorszyła się w sposób nadzwyczajny, istotnie odbiegający od obecnych prognoz ekonomicznych, które przecież można i powinno się uwzględnić przy kalkulowaniu cen, to wykonawca byłby uprawniony do dochodzenia zmiany wysokości świadczenia na zasadach określonych w art. 357(1) § 1 Kc (…).

Dodane w dniu: 2022-11-10

KIO 1545/22 – Wyrok KIO – 2022-07-04

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie » dodany: 2022-08-16

Sformułowane przez zamawiających opisy warunków udziałów w postępowaniu winny być dokonywane z uwzględnieniem specjalistycznej wiedzy z dziedziny, do której takie warunki się odnoszą, gdyż zastosowanie prostej wykładni językowej może wypaczyć ich sens.
(…) interpretacja (…) opisu warunku udziału w postępowaniu przedstawiona przez odwołującego nie jest jedyną możliwą do zastosowania. Za dopuszczalną należy uznać również tę, która została przedstawiona przez stronę przeciwną, w myśl której referencyjne zadanie miało dotyczyć stacji geofizyki górniczej, z zastrzeżeniem wymaganego zakresu przedmiotowego, tj. opracowania projektu, dostarczenia i wykonania montażu oraz uruchomienia stacji geofizyki górniczej. Jeżeli zadanie obejmowało rozbudowę stacji geofizyki, a w ramach prac realizowanych przez wykonawcę wchodziło opracowanie projektu, dostarczenie i wykonanie montażu oraz uruchomienie stacji geofizyki górniczej, to takie zadanie również należało uznać za potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu. W ocenie składu orzekającego Izby pojęcie "uruchomienie stacji geofizyki górniczej" nie musi oznaczać wyłącznie uruchomienia takiej stacji po raz pierwszy, lecz pojęciem tym należy objąć również sytuację uruchomienia stacji geofizyki po dokonaniu jej rozbudowy. (…) Niewątpliwie odwołujący słusznie wskazywał, że pojęcie rozbudowy, jakim posłużono się do określenia przedmiotu zadania, przedstawionego przez przystępującego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, odnosi się do systemu sejsmologicznego. Tego systemu, w przeważającej mierze, dotyczą również przywołane przez odwołującego postanowienia umowy. Istotne zatem staje się pytanie czy prace polegające na rozbudowie systemu sejsmologicznego nie mogą być potraktowane jako rozbudowa stacji geofizyki górniczej. Definicja pojęcia stacja geofizyki górniczej nie została sformułowana przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Definicji legalnej tego pojęcia nie zawierały również przepisy obowiązujące w czasie realizacji zadania przez przystępującego (2012-2013) - rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. nr 139, poz. 1169, ze zm.). W ramach opisu warunku udziału w postępowaniu zamawiający nie wskazał, że należy przyjąć rozumienie tego pojęcia zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

Dodane w dniu: 2022-11-08

KIO 1514/22 – Wyrok KIO – 2022-07-04

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie » dodany: 2022-09-07

Pozostawienie przez zamawiającego w gestii wykonawcy lub ewentualnych uzgodnień stron na etapie wykonawstwa pewnego marginesu, co do ostatecznego kształtu oferowanego produktu, nie powoduje braku możliwości dokonania prawidłowej wyceny oferty.
Ryzyko wyceny w kontekście uzyskania zamówienia ciąży na wykonawcy. Oczywistym jest, że stopień szczegółowości opisu przedmiotu zamówienia wpływa na to ryzyko (…). W ocenie Izby nie wykazano, że opis przedmiotu zamówienia, nie dookreśla w sposób wystarczający efektu, którego zrealizowania oczekuje Zamawiający od wybranego wykonawcy. Zamówienie adresowane jest do profesjonalistów, a zatem podmiotów, które powinny, w świetle posiadanego przez nie doświadczenia i kwalifikacji, należycie skalkulować ryzyko związane z opracowaniem oczekiwanego produktu - usługi wraz z niezbędną i poprzedzającą jego realizację analizą procesów zachodzących u Zamawiającego. Założenie, że ostateczny kształt produktu ustalony zostanie w przewidywalnych przez strony granicach na etapie wykonawstwa nie jest sprzeczny w tym przypadku z Ustawą. Pozyskanie dokumentów lub oświadczeń ze strony podmiotów trzecich zawsze zależy od woli nie tylko wykonawców. Odwołujący nie (…) wyjaśnił dlaczego nie jest w stanie w sposób należyty oszacować oferty, nie wskazał także argumentów, które potwierdzałyby postawioną w odwołaniu tezę, jakoby wykonawcy nie wiedzieli jaki jest zakres ich obowiązków.

Dodane w dniu: 2022-11-07

KIO 1578/22 – Wyrok KIO – 2022-06-29 Premium

KIO » Umarza postępowanie, Oddala odwołanie » dodany: 2022-08-05

Zasadnicze znaczenie przy ocenie prawidłowości ukształtowania warunku ma nie sama nazwa, ale zakres przedmiotu zamówienia.
(…) sama nazwa postępowania nie jest adekwatna do ustalenia, w jaki sposób powinny być ukształtowane warunki udziału w postępowaniu. Niemniej jednak - w rozpoznawanym przypadku - nazwa, na którą powołuje się odwołujący - wskazuje, iż zasadniczym przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania i dezynfekcji, natomiast usługi pomocnicze przy pacjencie są traktowane niejako jako towarzyszące usługom głównym. (…) Warunek powinien (…) referować do rodzajów i zakresu zamawianych usług. Odwołujący, o ile podnosił, że warunek udziału w postępowaniu powinien uwzględniać zarówno usługi sprzątania, jak i usługi pomocnicze, winien był wykazać, że zakres tych drugich jest na tyle istotny i stanowi tak dużą część przedmiotu zamówienia, że jego uwzględnienie w warunku jest konieczne. (…) Odwołujący nie wskazał na konkretne zapisy opisu przedmiotu zamówienia, nie przedstawił również żadnej analizy w zakresie tego, jak wygląda wzajemna relacja pomiędzy zakresem usług sprzątania a usług pomocniczych.

Dodane w dniu: 2022-11-02

KIO 1585/22 – Wyrok KIO – 2022-06-28 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-08-10

Samo zawyżenie ceny w jakiejś pozycji (bez jednoczesnego zaniżenia w innej) może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji, o ile spełnione są przesłanki przewidziane w przepisach uznk.
(…) cena wykonawcy S(2)... za dostawę licencji (…) jest w poz. 1, 2 i 7 formularza cenowego zdecydowanie zawyżona w stosunku do realiów rynkowych i przewyższa cenę rynkową (nawet przy górnej granicy - 180 zł netto) ponad dwunastokrotnie. Przy czym wysokości tej ceny nie uzasadnia sposób wykonania zamówienia w ww. pozycjach, gdyż dostawa licencji polegająca na zapłaceniu i otrzymaniu kluczy instalacyjnych nie jest zadaniem skomplikowanym. Takie zawyżenie ceny nie byłoby niedopuszczalne (każdy wykonawca sam kalkuluje cenę swojej oferty), gdyby nie (…) okoliczności zaistniałe w niniejszym postępowaniu. Należy bowiem zauważyć, że tak wysoka cena w ww. pozycjach nie stanowiła dla wykonawcy dużego ryzyka związanego z obniżeniem punktacji przyznawanej w ramach kryteriów oceny ofert, ponieważ kryterium w którym była oceniana miało wagę zaledwie 2%. Jednocześnie cena ta nie musiała być redukowana w ramach aukcji elektronicznej, gdyż kryterium w którym była oceniana, nie było w ogóle objęte aukcją elektroniczną. Wyraźnie zawyżona cena w ww. pozycjach dawała zatem wykonawcy możliwość zwiększenia zysków w przypadku uzyskania zamówienia, przy niewielkim ryzyku otrzymania mniejszej ilości punktów w ramach kryteriów oceny ofert. Powyższe działanie wykonawcy S(2)... świadczy po pierwsze, o braku rzetelności w sposobie kalkulacji ceny oferty, skoro cena ta w ww. pozycjach jest oderwana od realiów rynkowych. Po drugie, świadczy o dokonaniu przez ww. wykonawcę manipulacji cenowej mającej na celu uzyskanie zamówienia i zysków z wykorzystaniem takich a nie innych przewidzianych przez zamawiającego kryteriów oceny ofert i zasad przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Powyższe stanowi zatem działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami, a jego skutkiem jest zagrożenie dla interesów zarówno innego przedsiębiorcy - poprzez stworzenie sytuacji naruszającej zasady uczciwej konkurencji, jak i klienta, czyli zamawiającego - który został narażony na wybór jako najkorzystniejszej oferty, która jest dla niego ofertą droższą. (…) Działanie wykonawcy S(2)... wypełnia zatem przesłanki zawarte w art. 3 ust. 1 uznk (…).

Dodane w dniu: 2022-10-28

KIO 1553/22 – Wyrok KIO – 2022-06-28

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-07-26

Przepisy Pzp nie zabraniają Zamawiającemu ustanowienia limitu kar umownych w wysokości 50% wynagrodzenia brutto.
Limit taki jest niewątpliwie bardzo wysoki, ale nie świadczy to o jego niezgodności z prawem. Zasady dotyczące nakładania kar umownych na wykonawcę określone w § 5 wzoru umowy są przejrzyste i nie budzą wątpliwości interpretacyjnych. Wykonawcy mają zatem pełną świadomość co do sposobu, w jaki powinni kalkulować wynikające stąd ryzyko w cenie oferty. Kwestionowany przez Odwołującego § 5 ust. 2 wzoru umowy nie stoi więc na przeszkodzie w prawidłowym i skutecznym złożeniu oferty w postępowaniu. (…) W ocenie Izby limit ten jest w świetle zasad doświadczenia życiowego w sposób oczywisty nieracjonalny. Zamawiający ustanowił karę umowną za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia. Trudno więc wyobrazić sobie sytuację, w której wykonawca dopuści do naliczenia mu kar umownych oscylujących w okolicach ich górnego limitu - zamiast tego wykonawca odpowiednio wcześniej może doprowadzić do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy. Tym samym możliwą dla Zamawiającego konsekwencją tak wysokiego limitu kar umownych może być co najwyżej okoliczności związane z dążeniem wykonawcy do spowodowania przedterminowego zakończenia realizacji umowy. Nie stanowi to jednak o sprzeczności § 5 ust. 2 wzoru umowy z art. 436 pkt 3 Pzp - Zamawiający jako gospodarz postępowania w granicach przepisów prawa prowadzi je zgodnie z ustanowionymi przez siebie zasadami oraz ze świadomością grożących mu z tego tytułu niedogodności.

Dodane w dniu: 2022-10-25

KIO 1529/22 – Wyrok KIO – 2022-06-24

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-08-02

Wprowadzenie w SWZ ograniczenia, co do możliwości ubiegania się wykonawców o trzy części zamówienia oznacza, że dotyczy ono wyłącznie poszczególnych wykonawców – a nie wszystkich członków grupy kapitałowej do której dany wykonawca należy.
Izba nie zgodziła się z twierdzeniem odwołującego, że jako wykonawcę należy w tym przypadku traktować również inny podmiot, należący do tej samej grupy kapitałowej. Nie sposób bowiem utożsamiać całej grupy kapitałowej z jednym wykonawcą z tego powodu, że każdy z nich jest odrębnym przedsiębiorcą, zarejestrowanym i prowadzącym własną działalność. Stąd nie sposób twierdzić, że ograniczenie ustanowione w SWZ dotyczy na równi wykonawcy, jak też członka danej grupy kapitałowej. (…) zakaz ustanowiony w treści SWZ dotyczył wyłącznie wykonawcy, któremu udzielone zostało zamówienie na trzy części w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze miasta Lublin (…) tj. odnosił się do K(1)... S.A. Z kolei E..., jako odrębny od niego podmiot mógł wziąć udział w tym postępowaniu jako, że w świetle przepisów ustawy Pzp, należało traktować go jako odrębnego wykonawcę.

Dodane w dniu: 2022-10-17

KIO 1549/22 – Wyrok KIO – 2022-06-29

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-07-26

To Odwołującego obciążają negatywne konsekwencje, w sytuacji, gdy nie zadbał na etapie kształtowania postanowień SIWZ o sprawdzenie, czy oferowane przez niego oprogramowanie - nie odpowiadające określonym wymogom -zostanie dopuszczone przez Zamawiającego.
(…) wykonawcy mieli dokonać wyceny dostawy oprogramowania wraz z licencjami w zakresie podstawowym, tj. dla 10 użytkowników oraz podać cenę za dostawę dodatkowych 6 licencji, w tym "cenę jednostkową za 1 licencję dla jednego użytkownika obowiązującą 1 miesiąc". SIWZ referowała wprost do "licencji dla użytkownika", a zatem w ten sposób Zamawiający narzucił wykonawcom określony model licencjonowania zamawianego produktu i jak wskazał w odpowiedzi na odwołanie - uczynił to świadomie, mając wiedzę na temat rozwiązań oferowanych na rynku. (…) Odwołujący składając ofertę miał świadomość, że w świetle warunków licencyjnych i polityki sprzedażowej M... pewne elementy oferowanego oprogramowania nie są dodatkowo licencjonowane, a tym samym nie są dodatkowo płatne. Odwołujący miał także świadomość, że nie koreluje to z treścią formularza ofertowego. Świadczy o tym fakt, iż Odwołujący zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem dotyczącym możliwości niedokonania wyceny w formularzu ofertowym tych elementów, które nie są objęte dodatkowym licencjonowaniem i nie są dodatkowe płatne w oferowanym rozwiązaniu, na które Zamawiający odpowiedział negatywnie. Odwołujący nie zadał jednak Zamawiającemu pytania, czy dopuści produkt, który w świetle standardowych warunków licencyjnych producenta nie ogranicza liczby użytkowników, a jest licencjonowany poprzez liczbę zgłoszonych zdarzeń.

Dodane w dniu: 2022-10-13

KIO 1457/22 – Wyrok KIO – 2022-06-23

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-07-15

Interpretacja art. 108 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 111 pkt 4 Pzp w sposób, który dopuszczałby podejmowanie decyzji o wykluczeniu wykonawcy, na podstawie zdarzeń z innego postępowania, byłaby wykładnią sprzeczną nie tylko z ww. przepisami, ale i z ich celem.
Powyższe stanowisko znajduje uzasadnienie m.in. w tym, że art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp stanowi o porozumieniu zawartym pomiędzy wykonawcami. Tymczasem podmioty, które, w ocenie Zamawiającego, dopuściły się zawarcia porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, nie są wykonawcami w obecnie prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu - o zamówienie nie ubiega się S. N. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (…) (…) Sp. z o.o. oraz S. N. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (…) byli wykonawcami w postępowaniu pn. (…). Jednakże, w historycznym postępowaniu prowadzonym w 2020 r. Zamawiający nie stwierdził zawarcia porozumienia pomiędzy wymienionymi powyżej wykonawcami. Już ten fakt nie pozwala przyjąć, że w obecnie prowadzonym postępowaniu Zamawiający może badać działanie podmiotów, które nie są wykonawcami. (…) W stanie faktycznym przedmiotowej sprawy skorzystanie przez Odwołującego z ustawowego prawa do samooczyszczenia nie byłoby możliwe z uwagi na brak stwierdzenia w pierwotnym postępowaniu z 2020 r. zawarcia porozumienia pomiędzy (…) Sp. z o.o. a (…). Trudno bowiem oczekiwać od wykonawcy, że pomimo braku stwierdzenia zawarcia niedozwolonego porozumienia na etapie postępowania nr (…), wykonawca w kolejnych postępowaniach złoży oświadczenia, że brał udział w takim porozumieniu. (…) w przedmiotowej sprawie nie zaistniały przesłanki do odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a w zw. z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, bowiem w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu nie miało miejsca zdarzenie, o którym mowa w art. 111 pkt 4 ustawy Pzp, (…). Ponadto, z uwagi na brak stwierdzenia zawarcia przez Odwołującego niedozwolonego porozumienia w toku postępowania nr (…), nie rozpoczął się bieg 3-letniego okresu wykluczenia Odwołującego z postępowania.

Dodane w dniu: 2022-10-12

KIO 1543/22 – Wyrok KIO – 2022-06-29

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-07-22

Nie tylko cena całkowita oferty może podlegać badaniu pod kątem rażąco niskiej ceny, ale również jej istotne części składowe.
(…) Odwołujący w dostateczny sposób wykazał, że okoliczności towarzyszące prowadzonemu postępowaniu powinny skłonić zamawiającego do powzięcia wątpliwości w zakresie wyliczenia ceny oferty za kampanie outdoor - tablice i outdoor - autobusy. W zakresie kampanii outdoor - tablice, wyjaśnieniu podlegać powinny zwłaszcza stawki zaproponowane za nośniki o dużych formatach, gdyż to głównie ich dotyczyły argumenty podnoszone przez Odwołującego. Należy bowiem zwrócić uwagę, że w ramach ww. elementu kampanii wykonawca ma obowiązek podać ceny dla 6 różnych formatów nośników. Nośniki te są przy tym bardzo zróżnicowane, a w konsekwencji mają różne ceny. Natomiast przy ocenie ofert liczy się średnia arytmetyczna wyliczona dla wszystkich formatów. Dlatego też cena nośników największych, pomimo potencjalnie niższego udziału w realizacji zamówienia, ma największy wpływ na uzyskaną średnią, a tym samym na uzyskaną punktację. Z tego względu, mając na uwadze fakt, iż Przystępujący za nośniki te zaoferował dużo korzystniejsze stawki niż inni wykonawcy i w głównej mierze wpłynęło to na uzyskanie przez niego największej liczby punktów za ten element kampanii, powyższe powinno podlegać wyjaśnieniu.

Dodane w dniu: 2022-10-10

KIO 1707/22 – Wyrok KIO – 2022-07-20 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-08-26

Przesłanki zamówienia w trybie z wolnej ręki, jako szczególnego wyjątku od zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania i prymatu procedur podstawowych, należy interpretować wyjątkowo ostrożnie, mając na względzie wyłączenie działania tych zasad.
W przedmiotowej sprawie doszło do co najmniej niespodziewanego dla Zamawiającego wydarzenia skutkującego koniecznością natychmiastowego wykonania przedmiotu zamówienia. Choć z uwagi na przedmiot zamówienia, ma ono charakter planowany i powtarzalny oraz przewidziane były na ten cel środki w budżecie, to Zamawiający postawiony został w sytuacji, gdzie realizacja przedmiotu zamówienia w postaci dostarczenia posiłków pacjentom jednostki w wyniku wypowiedzenia wcześniejszej umowy (przez samego Odwołującego) nie mogła zostać zrealizowana w inny sposób niż w trybie z wolnej ręki. Przy czym należy podkreślić, iż nawet wybierając tryb najmniej konkurencyjny Zamawiający prowadził z wybranym podmiotem negocjacje, prosił o złożenie oferty ze stawką jednostkową dla posiłków. Nie można pomijać faktu, że Zamawiający zobowiązany był do zapewnienia ciągłości świadczonej usługi żywienia pacjentów w ramach stosowanych procedur medycznych. Istotny jest również fakt, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, poprzedzające zawarcie kwestionowanej umowy, prowadzone w trybie konkurencyjnym, miało wyznaczony termin składania ofert na 26 maja 2022 roku i to w tym dniu okazało się, że złożono jedną ofertę, której cena przekracza budżet Zamawiającego. Wobec powyższego zawarcie umowy z innym podmiotem w dniu 1 czerwca 2022 roku celem utrzymania ciągłości świadczenia nie nosiło cech nadużycia trybu niekonkurencyjnego, zachodziła bowiem konieczność natychmiastowego wykonania przedmiotu usług. (…) Zamawiający do momentu podpisania spornej umowy przeprowadził co najmniej 3 postępowania w trybie podstawowym, z których każde zostało unieważnione. (…) Co więcej, Zamawiający zawarł kwestionowaną w odwołaniu umowę tylko na 45 dni i ogłosił kolejne postępowanie w trybie podstawowym. Zamawiającemu nie można więc czynić zarzutu, że postanowił On korzystać jedynie z trybów niekonkurencyjnych. Okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego są stawki, które oferują wykonawcy w ofertach, w sytuacji, gdy nie może On zwiększyć budżetu przeznaczonego na realizację danego świadczenia.

Dodane w dniu: 2022-10-06

KIO 1517/22 – Wyrok KIO – 2022-06-27

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-08-09

Wykonawca nie może ponosić negatywnych skutków opisanego warunku udziału w postępowaniu, w sytuacji, gdy nie jest on z mocy prawa właściwie skonstruowany.
(…) przystępujący na rozprawie złożył dowód w postaci decyzji PINB w J. o nr (...), w treści której organ odnosząc się do wniosku inwestora Muzeum (...) w J. o wydanie pozwolenia na użytkowanie przebudowy pałacu (...) umorzył postępowanie, w związku z okolicznością, iż w przypadku innej roboty niż budowa (przebudowa, montaż, remont (art. 3 pkt 7 ustawy Prawo budowlane) obowiązek taki nie powstaje. Przystępujący złożył również dowód nr 2 - protokół końcowy odbioru robót dotyczącego roboty w Muzeum potwierdzający prawidłowe jego wykonanie. Skoro zatem organ właściwy do wydawania stosownych decyzji wskazał, iż w zakresie omawianej inwestycji nie znajdują zastosowania przepisy dotyczące możliwości uzyskania pozwolenia na użytkowanie, to nie sposób przyjąć, że wymóg taki jest konieczny. (…) Powyższe prowadzi do wniosku, iż warunek należy czytać w taki sposób, że w zakresie robót budowlanych w ramach, których możliwe jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wykonawca zgłasza taką robotę, natomiast w przypadku robót budowlanych w odniesieniu do których decyzji takiej się nie wystawia, wykonawca również może zgłosić taką robotę, oczywiście w obu przypadkach należy mieć na względzie pozostałe elementy warunku, które również muszą być spełnione. Skoro zatem referencyjna inwestycja spełnia warunek w każdym z jego elementów, a ze względu na obiektywne czynniki, na które wykonawca nie ma wpływu, nie jest możliwe, ze względu na charakter roboty budowlanej, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (mimo złożonego do organu wniosku), to robotę taką należy zakwalifikować pozytywnie.

Dodane w dniu: 2022-10-04

KIO 1437/22 – Wyrok KIO – 2022-06-21

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-07-14

Art. 253 ust. 1 pkt 2 nakłada na zamawiającego obowiązek podania podstaw faktycznych i prawnych odrzucenia oferty, co zabezpiecza prawo wykonawcy do uzyskania pełnej i rzetelnej wiedzy na temat przyczyn podjęcia określonych czynności przez zamawiającego.
Z informacji o odrzuceniu oferty Odwołującego nie sposób wywnioskować w czym Zamawiający upatrywał wadliwości przedłożonych przez niego dokumentów. Zastosowanie pogrubionej czcionki do wyrażeń "2 robót budowlanych" oraz wartości odpowiadającej poszczególnym częściom zamówienia może sugerować, że chodzi o przedstawienie robót referencyjnych, których wartość nie odpowiada warunkowi postawionemu przez Zamawiającego, co jednak nie może zostać uznane za spełnienie wymogu przedstawienia uzasadnienia, z którego jednoznacznie wynikać będzie, co zdaniem Zamawiającego przesądziło o odrzuceniu oferty wykonawcy. Izba przychyla się do argumentacji Odwołującego, że został on doprowadzony do sytuacji, w której musi domyślać się, co legło u podstaw odrzucenia jego oferty. Z treści uzasadnienia można jedynie wywnioskować, że podmiotowe środki dowodowe przedstawione przez Odwołującego nie potwierdziły spełniania warunków udziału w postępowaniu. Nie można jednak stwierdzić, jaki element przedstawionego wykazu nie czynił zadość warunkom wskazanym przez Zamawiającego. Odwołujący nie mógł z całą pewnością stwierdzić czy chodzi o zakres prac, wskazane kwoty czy też należyte wykonanie przedstawionych prac. Dopiero w trakcie rozprawy, przedstawiając swoje stanowisko procesowe, Zamawiający potwierdził, że chodzi o wartość wykazywanych robót, co jednak jest działaniem spóźnionym. Argumentacja ta powinna znaleźć się w uzasadnieniu czynności odrzucenia oferty Odwołującego (…).

Dodane w dniu: 2022-09-30

KIO 1433/22 – Wyrok KIO – 2022-06-17

KIO » Oddala odwołanie, Umarza postępowanie odwoławcze » dodany: 2022-07-12

W przypadku wadium wniesionego przez wykonawcę w formie pieniężnej, nie obowiązują szczególne wymagania, co do treści dokumentu, jakie należy przypisać dokumentowi gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub poręczeniu.
Wadium w przypadku oferty spółki P... zostało wniesione w formie pieniężnej i w punkcie 21 jako załączniki wyszczególniono przelewy do siedmiu części. Według załączonych do oferty wykonawcy przelewów wadium do każdej części zostało wpłacone przez T. K. na rachunek podany w SWZ z rachunku bankowego przypisanego do działalności gospodarczej, którą T. K. prowadzi pod firmą "D...". (…) Izba nie podzieliła stanowiska Odwołującego, że dokumenty przelewów nie stanowiły potwierdzenia wpłaty wadium zabezpieczającą ofertę spółki P... sp. z o.o. w zakresie wskazanych w nich części. (…) Ze złożonych wraz z ofertą potwierdzeń przelewów wadium - wynika, że zostały one wniesione - jak podnosił Zamawiający - przez T. K. jedynego wspólnika i członka zarządu firmy P... sp. z o. o., a w tytule każdego przelewu wskazane zostało Postępowanie i część zamówienia którego dana kwota wadium dotyczy. Wadium wniesione zostało na siedem części Postępowania w pieniądzu, a zatem w formie, która pozwala na skuteczne wyegzekwowanie należności przez zamawiającego w przypadkach wskazanych w ustawie Pzp z uwagi na posiadanie kwot wadium na jego koncie. W kontekście przywołanego orzecznictwa podkreślić należy, że wadium wniesione przez T. K. dawało Zamawiającego możliwość skutecznego zrealizowania roszczeń w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie wadium. Nie może też budzić wątpliwości, że wadium zostało wniesione w imieniu firmy P... sp. z o. o., bowiem w Postępowaniu nie brała udziału żadna inna firma, z którą powiązany jest T. K. Prawidłowe wniesienie wadium, wobec spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w imieniu firmy P... sp. z o. o. nie uzasadniało odrzucenia oferty tej firmy.

KIO 1462/22 – Wyrok KIO – 2022-06-15

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-07-24

Skoro raport z badania miał potwierdzać spełnienie wymagań przez dany produkt, to bezspornym jest, że przedłożony raport musiał dotyczyć właśnie tego, konkretnego produktu, inaczej treść oferty wykonawcy będzie niezgodna z warunkami zamówienia.
(…) zgodzić należało się z zamawiającym, że nie może być uznany za prawidłowy dokument (Badanie) na podstawie którego nie sposób, na podstawie porównania danych zawartych w treści złożonej oferty i zamieszczonych w Badaniu stwierdzić, czy mamy do czynienia z tym samym produktem. S... przedstawił taki właśnie dokument. Złożony przez niego Raport z badań zawiera bowiem: produkt o innej nazwie, nieznanego producenta (zasłonięta nazwa jednostki kierującej na badanie), o nieznanym numerze katalogowym (w miejsce tego wpisano nr LOT), a dodatkowo o innym kolorze niż ten, który zaproponowano w ofercie. Skoro zatem raport taki nie został w postępowaniu przedstawiony, należy stwierdzić, że treść oferty odwołującego nie odpowiada w tym zakresie treści SWZ, co w konsekwencji stanowi podstawę opisaną w art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp i skutkuje uznaniem, że treść oferty wykonawcy jest niezgodna z warunkami zamówienia. (…) Wskazywanie w treści SWZ, jak zdaje się oczekiwać odwołujący, że Badanie musi identyfikować produkt byłoby zatem zbędne w tym znaczeniu, że aby uznać dany dokument przedmiotowy za potwierdzający spełnianie wymagań - musi on odnosić się do określonego produktu, który jest możliwy do identyfikacji na podstawie przedstawionego raportu.

Dodane w dniu: 2022-09-28

KIO 1447/22 – Wyrok KIO – 2022-06-14

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-08-11

W przypadku braku zdefiniowana przez Zamawiającego określonych pojęć w SWZ, należy przypisać im znaczenie powszechnie przyjęte w obrocie profesjonalnym.
(…) przytoczone przez Odwołującego liczne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące przychylnej dla wykonawcy interpretacji niezdefiniowanych pojęć zawartych w SWZ ma zastosowanie również w niniejszej sprawie. Jednakże powyższa zasada nie oznacza dowolności wykonawcy w definiowaniu pojęć zawartych w SWZ. Wykładnia takich pojęć musi się odbywać z uwzględnieniem przedmiotu zamówienia, całokształtu postanowień SWZ, profesjonalnego charakteru uczestników biorących udział w przetargu. (…) przedmiotem zamówienia jest wykonanie drogi gminnej, w treści SWZ Zamawiający odwołał się do ustawy Prawo budowlane, która z kolei referuje do ustawy o drogach publicznych. Jest oczywistym dla Izby, że nawet w przypadku braku odwołania się przez Zamawiającego expressis verbis do ustawy o drogach publicznych, to akt ten może być zastosowany przy określeniu parametrów charakterystycznych dla drogi.

Dodane w dniu: 2022-09-26

KIO 1409/22 – Wyrok KIO – 2022-06-14

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-07-06

Nie sposób uznać za wadę, skutkującą unieważnieniem postępowania sytuacji, kiedy zamawiający, wprawdzie opisał kryteria pozacenowe, ustalił sposób w jaki dokonywał będzie oceny, ale nie przewidział sposobu ich weryfikacji na etapie samego postępowania.
Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 281 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp w SWZ opisał kryteria, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. W SWZ oprócz wskazania kryteriów, podano ich wagę oraz opisano sposób obliczenia punktów na ich podstawie. Tym samym stwierdzić należy, że w niniejszym postępowaniu zamawiający uczynił zadość obowiązkowi określonemu w tym przepisie. (…) Zwrócić należy uwagę, że wszyscy wykonawcy składający swoje oferty w postępowaniu, posiadali jednakową informację dotyczącą sposobu oceny złożonych ofert w tym, że aby uzyskać punkty w kryterium pozacenowym, wystarczające jest złożenie oświadczenia o określonej treści. Tym samym stwierdzić należy, że treść tej części dokumentacji postępowania była jasna, równa dla wszystkich, jak też wystarczająca i pozwalająca na sporządzenie ofert oraz na przeprowadzenie ich merytorycznej oceny. Jeśli nawet przedmiotowe kryterium wymagało doprecyzowania w zakresie możliwości jego weryfikacji, aby lepiej zabezpieczyć interes zamawiającego, nie oznacza to jeszcze, że postępowanie w danym kształcie jest obarczone tak poważną wadą, by była konieczność jego unieważnienia.

Dodane w dniu: 2022-09-23

KIO 1372/22 – Wyrok KIO – 2022-06-10

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-08-15

Celem tworzenia konsorcjów ma być łączenie rzeczywistych potencjałów wykonawców, a nie wykorzystywanie zwolnienia z VAT dostępnego drobnym przedsiębiorcom.
O ile sam fakt posiadania przez jedną osobę większej ilości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest nielegalny, to ich wykorzystanie w postępowaniu wyłącznie w celu uzyskania niedostępnej dla innych uczestników postępowania stawki VAT jest czynem godzącym w uczciwość kupiecką. W ocenie Izby, w oparciu o dokumentację postępowania ale także o doświadczenie życiowe, nie ma podstaw do uznania, że udział w konsorcjum Przystępującego spółek S(2)... i S(3)... był podyktowany czymkolwiek innym niż potrzebą uzyskania zwolnienia z podatku. Z treści wyjaśnień ceny oferty złożonych przez Przystępującego wynika, że podmioty te miały realizować określony w punkcie 8 formularza ofertowego zakres i wystawiać z tego tytułu faktury do kwoty nie wyższej niż 200 000 zł. Tym samym ich udział w realizacji zadania nie służył faktycznej realizacji określonej części świadczenia, ponieważ zakres ich świadczenia określony został wyłącznie ww. kwotą, która nie mogła zostać przekroczona ze względu na groźbę utraty prawa do zwolnienia z VAT. Obie spółki nie wykazały się w postępowaniu również jakimkolwiek doświadczeniem czy innego rodzaju potencjałem, który mógłby służyć realizacji przedmiotu zamówienia. Ich jedynym, rzeczywistym celem była zatem sama "obecność" w konsorcjum. Praktyka taka z całą pewnością nie mieści się w granicach uczciwej konkurencji.

Dodane w dniu: 2022-09-22

KIO 1375/22 – Wyrok KIO – 2022-06-09

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-07-06

Z błędem w obliczeniu ceny mamy do czynienia w przypadku, gdy nie jest możliwe odtworzenie rachunku matematycznego wykonawcy i jednoznaczne ustalenie prawidłowych podstaw, wartości czy kolejności wykonania tego rachunku.
Nie ulega wątpliwości, że suma wartości brutto zamówienia, określonych przez Wykonawcę w kolumnie nr 8 formularza cenowego, różni się od iloczynu wartości jednostkowej z ilością zamawianych aparatów do znieczulenia. Nie ma przy tym możliwości stwierdzenia, która z wartości przedstawionych przez Przystępującego w formularzu ofertowym jest obarczona błędem. Powyższe wynika z tego, że określając całkowitą cenę jednostkową, Przystępujący wskazał na stosowanie różnych stawek VAT, tj. 8% i 23%. Nie określił on jednak do jakiej części ceny jednostkowej zastosował on stawkę 8%, a do jakiej stawkę 23%, co uniemożliwia poprawę omyłki na podstawie informacji zawartych w ofercie. Izba stoi na stanowisku, że poprawianie w ofercie omyłek dotyczy jedynie takich, które są "oczywiste", czyli łatwe do stwierdzenia, widoczne na pierwszy rzut oka, niewątpliwe, bezsporne. W przedmiotowej sprawie brak jest możliwości ustalenia, na którym etapie działania arytmetycznego Przystępującego powstała nieprawidłowość i w jaki sposób należałoby ją poprawić. Treść oferty nie pozwala na przesądzenie, który wynik matematycznego działania został określony przez Przystępującego wadliwie. W tym stanie rzeczy nie sposób uznać, aby błędy w ofercie Przystępującego miały charakter oczywistej omyłki rachunkowej, co prowadzi do wniosku, że stanowią one błąd w obliczeniu ceny, o którym mowa w art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy PZP, który od oczywistych omyłek rachunkowych różni się przede wszystkim tym, że nie ma oczywistego charakteru i nie może zostać poprawiony.

Dodane w dniu: 2022-09-16

KIO 1398/22 – Wyrok KIO – 2022-06-07

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-07-18

Zamawiający nie może badać i oceniać ofert przez pryzmat nieuzewnętrznionych oczekiwań, a ich niespełnieniem obarczać wykonawcę.
Odnosząc się do kierownika budowy/kierownika robót ogólnobudowlanych Zamawiający wymagał uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zgodnie z ww. Rozporządzeniem [Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)]. Odwołujący wykazał się dysponowaniem osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej. Izba zwraca uwagę, że Zamawiający nie określił w warunku rodzaju specjalności uprawnień wynikających z ww. Rozporządzenia. Rozporządzenie nie określa również uprawnień budowlanych bez specjalności. Niewątpliwie, w takiej sytuacji Zamawiający był zobowiązany uznać za spełniające warunek udziału w postępowaniu wykazanie się osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w jednej ze specjalności wynikających z Rozporządzenia. Stwierdzenie "ogólnobudowlanych" jest określeniem własnym Zamawiającego, nazwaniem funkcji, jaką będzie pełnić dana osoba podczas realizacji inwestycji, nie wynikającym z Rozporządzenia, na które Zamawiający się powołał. Wbrew twierdzeniom Zamawiającego powyższe określenie nie oznacza, że Zamawiający postawił wymaganie posiadania uprawnień w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Stanowisko takie nie znajduje odzwierciedlenia w treści SWZ. Być może intencją Zamawiającego było ustanowienie takiego warunku, niemniej jednak to oczekiwanie nie zostało uzewnętrznione, a zatem Zamawiający na etapie po terminie składania ofert jest zobowiązany zaakceptować uprawnienia zgodne z brzmieniem warunku. Nadinterpretacja Zamawiającego, co oczywiste, nie może prowadzić do negatywnych skutków dla wykonawcy, który do brzmienia SWZ się zastosował.

Dodane w dniu: 2022-09-13

KIO 1238/22 – Wyrok KIO – 2022-05-30

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-08-05

Poprawne jest złożenie przez wykonawcę wydruku dokumentu elektronicznego pobranego z indywidualnego konta z portalu internetowego ZUS.
(…) przedmiotowe zaświadczenie zostało wystawione jako dokument elektroniczny, tj. zostało podpisane przez pracownika ZUS, p. K. S., kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument przekazany przez F... zamawiającemu takiego podpisu nie posiadał. (…) Dokument zawiera wyłącznie podpis elektroniczny (poświadczenie) pełnomocnika F... (…). Nie sposób (…) zgodzić się z twierdzeniami odwołującego, że przekazane zaświadczenie, co do formy, nie jest zgodne z § 6 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie dokumentów elektronicznych, gdyż powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownika Zakładu - pani K. S. Jak wyjaśniał zamawiający, co też zaprezentował na rozprawie na przykładowym koncie przedsiębiorcy, zaświadczenie potwierdzające, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wydawane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem Indywidualnego konta w portalu informatycznym udostępnionym przez ZUS (www.zus.pl/portal). Przedsiębiorca wnioskujący o takie zaświadczenie nie otrzymuje go bezpośrednio, a jedynie jest mu on udostępniany w zakładce "skrzynka odbiorcza". Po wejściu do zawartości skrzynki widoczna jest lista dokumentów przygotowanych przez ZUS, gdzie przy każdym dokumencie wybrać można opcję "szczegóły". Po naciśnięciu przycisku "szczegóły" wyświetlają się dane dokumentu, załączniki jeśli występują oraz opcja "przeglądaj dokument". Po naciśnięciu "przeglądaj dokument" na ekranie wyświetla się treść samego dokumentu wystawionego przez ZUS (dokładnie taki sam, jaki F... przekazało zamawiającemu). U dołu przedmiotowego zaświadczenia do wyboru pozostaje opcja "zamknij" oraz "drukuj". Po wybraniu opcji "drukuj" można dokument wydrukować lub zapisać np. w formacie pdf. (…). Skoro zatem F..., po zapoznaniu się z treścią dokumentu zamieszczonego na portalu ZUS, dokonało jego zapisu w jednym z dopuszczalnych w instrukcji formatów (pdf), a następnie przekazało zamawiającemu ten dokument, to nie sposób podzielić zarzutu odwołującego, iż wykonawca przekazał, a zamawiający bezpodstawnie uznał za prawidłowy, dokument przekazany w niewłaściwej formie, albowiem przystępujący przekazał go w formie takiej, w jakiej został mu udostępniony.

Dodane w dniu: 2022-09-12

KIO 1292/22 – Wyrok KIO – 2022-06-02

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2022-06-14

Postanowienie gwarancji zobowiązujące do zgłoszenia żądania zapłaty, w terminie jej ważności, stanowi niezasadne zawężenie możliwości dochodzenia przez Zamawiającego kwoty należnej z tytułu wadium.
(…) kwestia terminu ważności gwarancji wadialnej nie jest w tej sprawie przedmiotem sporu (…). Istotą tych zarzutów jest kwestia ograniczenia możliwości żądania zapłaty, które zgodnie z treścią gwarancji może być zgłoszone w terminie jej ważności. W związku z tym, zarówno Zamawiający, jak i Przystępujący, bezpodstawnie opierają swoją argumentację na przepisie art. 97 ust. 5 ustawy Pzp i tezie o braku możliwości żądania wniesienia wadium na okres dłuższy niż określony w tym przepisie. Wyraźnego podkreślenia wymaga, że należy odróżnić termin ważności wadium od terminu zgłaszania gwarantowi roszczeń z tytułu wadium, co Zamawiający i Przystępujący zdają się pomijać. (…) Treść gwarancji wadialnej Przystępującego prowadzi do wniosku, że roszczenia Zamawiającego dotyczące zdarzeń zaistniałych w okresie ważności gwarancji nie zostaną zaspokojone, jeśli żądanie zapłaty nie zostanie zgłoszone w terminie ważności gwarancji. (…) W ocenie Izby, uwzględniając konieczność zapewnienia skutecznego uzyskania przez Zamawiającego zapłaty kwoty wadium, należy stwierdzić, że Przystępujący wniósł wadium nieprawidłowo. Dodatkowo należy wskazać, że wszelkie ewentualne wątpliwości w tym zakresie eliminuje postanowienie punktu 18.3 SWZ, w którym Zamawiający wskazał, że wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, a dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Zdaniem Izby nie ulega wątpliwości, że wadium wniesione przez Przystępującego, z uwagi na zrównanie terminu ważności gwarancji z terminem zgłaszania roszczeń o zapłatę, nie ma takiej płynności jak gotówka - w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający byłby uprawniony do złożenia oświadczenia o zatrzymaniu wadium również po upływie terminu związania ofertą, jeśli podstawa zatrzymania zaistniała w okresie związania ofertą. W przypadku gwarancji przedstawionej przez Przystępującego dochodzenie zapłaty kwoty wadium może być utrudnione. W sytuacji bowiem, gdyby zdarzenie uzasadniające zatrzymanie wadium zaistniało na krótko przed upływem terminu, na który zabezpieczenie zostało ustanowione, to Zamawiający mógłby być pozbawiony możliwości uzyskania zapłaty, znalazłby się zatem w istotnie gorszej sytuacji niż w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu.

Dodane w dniu: 2022-09-08

KIO 1277/22 – Wyrok KIO – 2022-05-30

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-06-22

Nie można zaakceptować sytuacji, w której, Przystępujący wskazuje w formularzu ofertowym konkretne osoby, natomiast wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, w zakresie kosztów związanych z zapewnieniem personelu, odnoszą się już do zupełnie innych osób.
(…) przedłożone przez Przystępującego do wyjaśnień ceny dowody w postaci umów o pracę, które dotyczyły osób niewskazanych w formularzu ofertowym jako skierowanych do realizacji zamówienia, są zupełnie nieprzydatne przy formułowaniu oceny Zamawiającego w kontekście prawidłowości składanych wyjaśnień. Izba przyjmuje za własną argumentację Odwołującego, że kalkulując ofertę wykonawca E... zobowiązany był uwzględnić koszty pracy tych konkretnych, wymienionych z imienia i nazwiska pracowników, albowiem to dokładnie te osoby wykonawca E... zamierzał skierować do realizacji zamówienia i to dzięki tym konkretnym osobom, uzyskał maksymalną ilość punktów w pozacenowym kryterium oceny ofert. Oczywiście wymiana personelu na etapie realizacyjnym jest możliwa. Natomiast ocenie podlegają oferty na moment ich skalkulowania i przyjęcia pewnych założeń, które na tym etapie są niezmienne. Zatem wyjaśnienia ceny Przystępującego winny odnosić się właśnie do tych konkretnych osób, które w formularzu zostały wskazane jako wyznaczone do realizacji zamówienia i na których właściwościach wykonawca opierał swoją kalkulację ceny.

Dodane w dniu: 2022-09-06

KIO 1306/22 – Wyrok KIO – 2022-05-31

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2022-07-03

Okoliczność zestawienia określonych informacji w dokumencie/wykazie, który nie jest publicznie dostępny, nie oznacza automatycznego przypisania takiemu zestawieniu obiektywnej wartości gospodarczej.
Gdyby przyjąć tak szerokie rozumienie wartości gospodarczej informacji, to każdy dokument przygotowany przez wykonawcę mógłby być uznany za informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. Ustawodawca wymaga jednakże wykazania przez przedsiębiorcę, że takie zestawienie informacji ma obiektywną wartość gospodarczą, która ujawniona innym podmiotem działającym na rynku może przynieść potencjalną szkodę wykonawcy. W analizowanym stanie faktyczny wykonawca (…) nie wykazał na czym polega to "unikatowe" zestawienie informacji. Zestawienie zostało przygotowane w oparciu o wytyczne wskazane w SWZ. Wykonawca nie wyjaśnił w jaki sposób ujawnienie takiego zestawienia informacji narazi go na utratę pozycji rynkowej. Jest wiedzą oczywistą, że (…) jako jeden z największych podmiotów na rynku IT realizacji szereg umów na rzeczy podmiotów publicznych i prywatnych. W jaki konkretnie sposób ujawnienie nazwy dwóch z nich miałaby umożliwić konkurencji przeprowadzenie analizy udziału wykonawcy w rynku nie zostało nawet opisane przez wykonawcę (…). Podobnie, przekazanie informacji o nazwie systemów czy zakresu wykonanych prac, wynikających ze SWZ również zdaniem Izby nie ma obiektywnej wartości gospodarczej, która może posłużyć konkurentom w osłabieniu pozycji rynkowej (…) czy wzmocnieniu pozycji rynkowej konkurenta. (…) o tym czy dana informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa nie decyduje objęcie jej klauzulą poufności, co umyka wykonawcy (…) w całej rozciągłości. Wykonawca ma obowiązek wykazać jej wartość gospodarczą. Tymczasem wykonawca (…) upatruje tej wartości gospodarczej w nadaniu jej charakteru poufnego w umowie.

KIO 1287/22 – Wyrok KIO – 2022-05-31

KIO » Umarza odwołanie » dodany: 2022-07-04

Celem waloryzacji wynagrodzenia jest zachowanie równowagi kontraktowej i rozłożenie między stronami ryzyk gospodarczych, będących wynikiem zmian kosztów koniecznych do poniesienia przy realizacji zamówienia, a nie zabezpieczenie interesów jednej ze stron.
(…) odwołujący winien był przedstawić analizy potwierdzające stanowisko, iż wyłącznie waloryzacja dokonywana w okresie kwartalnym da stronom umowy możliwość urealnienia ustalonej w umowie wysokości wynagrodzenia. Tymczasem odwołujący oparł uzasadnienie zarzutu wyłącznie na stanowisku, że ceny paliwa będą się wahać z powodu wojny na Ukrainie oraz spodziewanego embarga Komisji Europejskiej na zakup paliw z Rosji. Odwołujący nie poparł swego stanowiska żadną analizą, nie przedstawił Izbie danych dotyczących cen paliw w okresach poprzedzających zawarcie umowy ani też żadnych realnych prognoz co do ich wysokości po zawarciu umowy. Izba nie kwestionuje faktu wzrostu cen paliw w okresie od wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie (24 lutego br.), uznając tę okoliczność za notoryjną, niemniej jednak sama informacja o wzroście cen, bez wskazania innych danych, nie uzasadnia żądania waloryzacji wynagrodzenia co kwartał. Nie wiadomo, dlaczego odwołujący przyjął jako zasadną akurat taką częstotliwość waloryzacji, nie zaś inną, np. pół roku. Wydaje się, że żądany przez odwołującego okres wynika wyłącznie z dążenia do zabezpieczenia jego interesów w sposób korzystny dla niego.

Dodane w dniu: 2022-08-31

KIO 1262/22 – Wyrok KIO – 2022-05-27

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2022-07-26

Jeżeli zamawiający nie jest w stanie wskazać chociaż jednego wykonawcy, oprócz producenta urządzeń z rozwiązania podstawowego, który spełniłby wskazane w SWZ kryteria równoważności, to wprost wpisuje się to w naruszenie art. 99 ust. 4 Pzp.
Norma ta jest jedną z głównych zasad związanych z procesem formułowania przedmiotu zamówienia, zakazującą opisywania go w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez scharakteryzowanie produktów dostarczanych przez konkretnego wykonawcę, jeżeli prowadzi to do uprzywilejowania niektórych wykonawców lub produktów, jak miało miejsce w rozpoznawanym sporze. (…) zamawiający nie był w stanie wskazać ani jednego dostawcy, oprócz (…), który mógłby złożyć ofertę w przetargu. Podano nazwy różnych producentów co do poszczególnych wymagań z załącznika nr 5 do SWZ, ale nie podano ani jednego podmiotu, który spełniłby je wszystkie, czyli mógłby obok (…) faktycznie przystąpić do przetargu. Zamawiający podnosił brak możliwości zweryfikowania tej okoliczności, z powodów obiektywnych, w tym ze względu na dynamikę zmian na rynku, postęp technologiczny. Izba uznała to stanowisko za pozbawione przymiotu wiarygodności. (…) zgodnie z przedstawionym przez odwołującego raportem Gartnera wraz z tłumaczeniem, na rynku jest tylko kilku dominujących producentów, co wymaga sprawdzenia jedynie niewielkiej ilości dostępnych produktów, w tym są to producenci, na których rozwiązania powoływał się sam zamawiający wskazując na poszczególne funkcje load balancerów (…).

Dodane w dniu: 2022-08-29

KIO 1249/22 – Wyrok KIO – 2022-05-25

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-06-17

Nieujawnienie w KRS działalności społecznej, w formie wyodrębnionej organizacyjnie jednostki, która posiada wszystkie atrybuty oddziału Spółki, przesądza o braku rzeczywistego wyodrębnienia i jej samodzielności, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 5 Pzp.
Na zapytanie Zamawiającego o status przedsiębiorstwa Odwołującego w kontekście wymagania określonego w art. 94 ust. 2 pkt 1 Pzp dla zamówień zastrzeżonych, Odwołujący wyjaśnił, że nie jest podmiotem, o którym mowa w tym przepisie lecz posiada wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę pod nazwą "(…)", która została utworzona uchwałą Zarządu Spółki w celu realizacji zadań obejmujących integrację społeczną i zawodową osób społecznie marginalizowanych (…), mających trudności w integracji ze środowiskiem, co jest głównym celem jej działalności. (…) Wyodrębniona organizacyjnie jednostka w strukturze spółki z o.o. może oczywiście prowadzić działalność społeczną (non profit). Przepisy nie zakazują spółce z o.o. lub wyodrębnionej organizacyjnie jednostce spółki takiej działalności, jednak osiągany przez tę jednostkę zysk nie może być przeznaczony do wypłaty między wspólników, bowiem musi zostać przeznaczony na dany cel społeczny, który jest głównym celem działalności jednostki w tym przypadku - integracja społeczna i zawodowa osób marginalizowanych. Taka redystrybucja zysku musi wynikać z umowy spółki. Choć jednostka może zostać wyodrębniona formalnie na mocy uchwały Zarządu Spółki, to jednak wymaga ona zgody Zgromadzenia Wspólników, uwzględniając art. 191 ksh. Działalność wyodrębnionej organizacyjnie jednostki powinna być prowadzona w sposób samodzielny, choć w ramach struktury prawnej Spółki. Jednostka powinna posiadać majątek niezbędny do samodzielnego prowadzenia danej społecznej działalności, odrębny rachunek zysków i strat, odrębne konto księgowe, co pozwala na prowadzenie samodzielnej wyodrębnionej ze struktury spółki działalności. Z przedłożonych przez Odwołującego dokumentów wynika, że utworzona jednostka posiada w myśl uchwał Zarządu Spółki powyższe atrybuty, jednak jej działalność nie została w pełni wyodrębniona od działalności Spółki. Jednostka nie jest ujawniona w rejestrze KRS jako oddział Spółki, zatem formalnie nie posiada odrębności gospodarczej, która jest konieczna do realizacji zamówienia w myśl art. 94 ust. 1 pkt 5 Pzp.

Dodane w dniu: 2022-08-26

KIO 1245/22 – Wyrok KIO – 2022-05-24

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-07-05

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez zamawiającego zapisów postanowień umownych, które wyłączają w sposób nieuprawniony, w pewnej części, odpowiedzialność zamawiającego za powstałą szkodę na majątku wykonawcy.
W chwili zakończenia demontażu urządzenia do chwili zakończenia transportu jego części na powierzchnię, wykonawca nie ma możliwości nadzorowania poprawności czynności wykonywanych przez zamawiającego, co oznacza, że pełną odpowiedzialność za prawidłowy transport, a co za tym idzie jego kompletność i ochronę, ponosi zamawiający. Wykonawca nie ma możliwości nadzorowania tego procesu. Tym samym, wszelkie wady związane z niewłaściwym transportem lub zagubieniem elementów urządzenia obciążają zamawiającego. (…) Skoro (…) przekazanie urządzenia, po zakończeniu okresu dzierżawy, kwalifikuje to urządzenie jako kompletne, zdatne do dalszego użytku, to brak takiej możliwości spowodowanej niewłaściwym transportem urządzenia na powierzchnię, powoduje ujmę w majątku wykonawcy, kwalifikowaną jako szkoda. Stwierdzona szkoda nie może, zdaniem Izby doznawać ograniczenia w sposób w jaki opisał to zamawiający, gdyż po pierwsze nie jest znany jej zakres, po drugie - nie jest znana jej wartość. (…) Okoliczność, iż zamawiający określił określone poziomy odszkodowania nie oznacza, że wypełniają one w sposób prawidłowy zasady związane z prawidłową właściwością i naturą stosunku zobowiązaniowego. Zwrócić bowiem należy uwagę na okoliczność, iż wykonawca po otrzymaniu określonego w umowie poziomu odszkodowania nadal nie będzie dysponował przedmiotem dzierżawy, który nadawałby się do dalszej eksploatacji. Przywrócenie urządzenia do pełnej funkcjonalności wiąże się bowiem, w przypadku zagubienia przez zamawiającego jednego z jego elementów, do konieczności kupienia nowego elementu. Odszkodowanie ustalone przez zamawiającego nie pokryje zatem w całości szkody jaką poniesie w takim przypadku wykonawca. Sytuacja ta wprost wskazuje na rażącą nierównowagę stron stosunku cywilnoprawnego.

KIO 635/22 – Wyrok KIO – 2022-03-25

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-05-10

Dla wykazania czynu nieuczciwej konkurencji konieczne jest ustalenie, że działanie przedsiębiorcy jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a także stwierdzenie, że działanie to narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta.
(…) nie ulega wątpliwości, że zaoferowane przez autoryzowanego partnera, jakim jest Przystępujący ceny poniżej kosztu zakupu świadczenia od B... było świadome i celowe. Przystępujący określił cenę za usługę wsparcia producenta w oderwaniu od realnych kosztów powołując się na ryzyko biznesowe, a zatem Wykonawca liczył się z możliwością, że cena ta nie pokryje faktycznego kosztu usługi. Izba zwraca uwagę, że zaoferowanie niskiej ceny za kwestionowaną usługę nie pozostawało bez znaczenia w postępowaniu. Zamawiający w kryteriach oceny ofert punktował bowiem dodatkowo cenę licencji wraz ze wsparciem producenta w zamówieniu opcjonalnym. Tym samym zaoferowanie ceny niższej za Production Support mogło mieć przełożenie na ranking ofert w postępowaniu. W tym kontekście wypełnia się przesłanka eliminacji z rynku innych wykonawców i ewentualne pozbawienie możliwości uzyskania konkretnego zamówienia. Potwierdziły się zatem zarzuty Odwołującego, że mamy tu do czynienia ze złożeniem oferty w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji.

Dodane w dniu: 2022-08-23

KIO 1239/22 – Wyrok KIO – 2022-05-27

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze » dodany: 2022-07-19

Opis przedmiotu konkursu nie musi, a nawet nie powinien być wyczerpujący, aby zrealizować cel konkursu, jakim jest swobodna wizja twórcy w realizacji przedmiotu umowy.
Przedmiotem sporu w zakresie omawianego zarzutu było postanowienie Regulaminu konkursu oraz projektu umowy, zgodnie z którym wykonawca w ramach przedmiotu umowy będzie zobowiązany do ewentualnego zakupu praw do materiałów (zdjęcia, filmy), w tym autorskich praw majątkowych w zakresie wskazanym w umowie. (…) Odwołujący w przedstawianej argumentacji opierał się na treści art. 99, zgodnie z którym opis przedmiotu zamówienia musi być wyczerpujący, a który to przepis nie ma zastosowania do konkursu. (…) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zdecydował się pozostawić wykonawcom dowolność w doborze materiałów, które zostaną wykorzystane w realizacji twórczego, artystycznego zamierzenia. Dlatego też stwierdzenie "ewentualny" odnosi się do uprawnienia wykonawcy. Niewątpliwie, to wykonawca, a nie Zamawiający będzie posiadał najlepszą wiedzę co do rodzajów materiałów, których użyje, a także kosztów ich nabycia wraz z prawami autorskimi. Jak słusznie wskazał Zamawiający: "Zakres oraz treść zdjęć, filmów i innych materiałów będzie wprost zależny od tego co dany uczestnik konkursu zaproponuje w pracy konkursowej, a w konsekwencji ostatecznie zaprojektuje i wykona." Ponadto, kwota przeznaczona na wykonanie zamówienia jest znana wykonawcom zainteresowanym udziałem w konkursie. To w gestii wykonawcy pozostaje więc takie rozplanowanie budżetu, które zapewni realizację kwestionowanego postanowienia. W ocenie Izby jest ono jednoznaczne i zrozumiałe i tym samym zgodne z wymaganiami dla opisu przedmiotu zamówienia w konkursie.

KIO 1200/22 – Wyrok KIO – 2022-05-23

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-06-20

Warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione na dzień złożenia oferty, a stan ich spełnienia musi trwać przez całe postępowanie.
Bezspornie wykonawca A... w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp nie tylko nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu (…), ale wprost potwierdził, że w chwili złożenia oferty był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną niższą niż wymagana przez Zamawiającego w ramach warunku, tj. 3 500 000,00 zł. Ze złożonych przez A... dokumentów podmiotowych jednoznacznie wynika, że Przystępujący w ramach polisy nr (...) w okresie od 12 maja 2021 r. do 7 kwietnia 2022 r. był ubezpieczony na sumę 3 400 000 zł, a jedynie dla okresu od 8 kwietnia 2022 r. do 11 maja 2022 r. suma ubezpieczenia została podwyższona do 3 500 000 zł. Z powyższego wynika zatem, iż Przystępujący był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wymaganą w SWZ sumę gwarancyjną dopiero w dniu 8 kwietnia 2022 r., tj. 1,5 miesiąca po upływie terminu składania ofert (22 lutego 2022 r.). (…) W świetle powyższego nie można uznać, iż A... wykazał, że spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Dodane w dniu: 2022-08-16

KIO 1184/22 – Wyrok KIO – 2022-05-19

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2022-06-20

Wybór fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania może mieć tak doniosłe skutki dla wykonawcy, że przewidzenie jej zastosowania przez zamawiającego w ogłoszeniu zamówieniu lub dokumentach zamówienia, powinno być jednoznaczne.
Izba w okolicznościach przedmiotowej sprawy doszła do przekonania, że zamawiający nie przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia przesłanki wykluczenia wykonawcy określonej w art. 109 ust. 1 pkt 10 Pzp. W ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający wprost stwierdził, że nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia, natomiast w SWZ wskazanie to należało uznać za niejasne. W pkt 8.1 SWZ zamawiający stwierdził, że wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, wobec, którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp. W pkt 8.2 SWZ odwołał się do treści art. 111 Pzp, a w pkt 8.3 SWZ wskazał, że wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych m. in. w art. 109 ust. 1 pkt 10 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 Pzp. (…) Jeśli treść dokumentacji przetargowej budzi wątpliwości co do przewidzenia przez zamawiającego określonej fakultatywnej przesłanki wykluczenia z postępowania to należy to interpretować w taki sposób, jakby zamawiający w ogóle takiej przesłanki nie przewidział, przez co na jej podstawie nie można wykluczyć wykonawcy z postępowania.

Dodane w dniu: 2022-08-13

KIO 1128/22 – Wyrok KIO – 2022-05-16

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-06-15

Zamawiający stosując określone kryteria jakościowe ma obowiązek nie tylko wykazać, w razie sporu, wpływ zaproponowanego kryterium na jakość zamówienia, ale także uzasadnić przypisanie mu określonej wagi.
(…) Zamawiający nie uzasadnił w sposób obiektywny i weryfikowalny jakie dodatkowe korzyści związane z jakością przedmiotu zamówienia uzasadniają zastosowanie spornego kryterium na poziomie 30%. (…) Izba nie neguje prawa Zamawiającego do określenia wagi danego kryterium oceny ofert. Kompetencja ta przysługuje zamawiającemu. Nie ma ona jednakże charakteru nieograniczonego czy dowolnego. (…) Dobór parametrów i określenie ich wagi musi wynikać z obiektywnie uzasadnionych okoliczności, nie zaś subiektywnego przeświadczenia Zamawiającego, że tak będzie lepiej. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji przyznania przez Zamawiającego szczególnych preferencji określonym rozwiązaniom technicznym. Takie preferencje winny być w sposób obiektywnie weryfikowalne. Innymi słowy, Zamawiający ma obowiązek wykazać za pomocą obiektywnych dowodów źródła owych preferencji technologicznych, w jaki konkretnie sposób wypływają one na wyższą jakość zamówienia, niedostępną w innych porównywalnych rozwiązaniach czy produktach. (…) Zamawiający zaś, pomimo poprzednich wyroków Izby, w sposób jaskrawy i niezasadny forsuje produkt konkretnego producenta za pomocą kryterium jakościowego, uniemożliwiając tym samym uczciwą i równą konkurencję pomiędzy wykonawcami oferującymi porównywalnie jakościowe produkty.

KIO 1107/22 – Wyrok KIO – 2022-05-09

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-05-31

O ile doświadczenie wykonawcy biorącego udział w postępowaniu ma oczywistą wartość, to nie zwalnia go z obowiązku zastosowania się do wymogów wynikających z reguł postępowania, określonych w specyfikacji oraz pozostałych dokumentach do niej załączonych.
Wykonawca E... w żaden sposób nie wyjaśnił w jaki sposób skalkulował cenę oferty w zakresie większości kwestionowanych przez Zamawiającego pozycji kosztorysu. Przytoczona wyżej treść wyjaśnień jasno dowodzi, że wykonawca E... wycenił ofertę w oparciu o własne doświadczenia, a nie wymogi wynikające z SWZ. (…) obowiązkiem wykonawcy E... była wycena każdej z pozycji kosztorysu w sposób realny. Z treści wyjaśnień wynika jednak, że E... uznał, że wie lepiej od Zamawiającego jak należy wycenić koszt realizacji przedmiotu zamówienia. Zachowanie takie nie mogło być zaakceptowane przez Zamawiającego, z tego względu w ocenie Izby zignorowanie przez Zamawiającego przyznania się przez E... do kalkulacji ceny oferty w sposób odmienny niż wynikający z SWZ prowadziło do naruszenia art. 224 ust. 6 Pzp.

Dodane w dniu: 2022-08-09

KIO 1027/22 – Wyrok KIO – 2022-04-29

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-07-07

Zamawiający nie może na etapie oceny ofert dokonywać dowolnej interpretacji treści warunków, dopowiadać treści nie ujętych w dokumentach zamówienia oraz oczekiwać od wykonawcy, że dostosuje się do wymagań niewynikających z treści SWZ.
(…) zamawiający opisując (…) warunki, (…) wskazał, że w zakresie posiadanego doświadczenia wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że (…), wykonał należycie: co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu zieleni w zakresie określonym jako przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł. brutto. Tym samym wymagania zamawiającego należy odczytywać w ten sposób, że: wykonawca miał wylegitymować się doświadczeniem w realizacji usług polegających na utrzymaniu zieleni w zakresie określonym jako przedmiot zamówienia; usługa miała zostać wykonana w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert; wartość zamówienia miała być nie mniejsza niż 200 000,00 zł. brutto. Co zatem istotne zamieszczony w treści SWZ warunek, odnoszący się do posiadanego przez wykonawcę doświadczenia, jest w swojej treści bardzo ogólny, w szczególności oprócz stwierdzenia, że wykonawca musi wylegitymować się doświadczeniem "w zakresie określonym jako przedmiot zamówienia" nie precyzuje on jakiego rodzaju czynności mają być wykazane w ramach referencyjnego zamówienia. W świetle wyżej poczynionych wywodów, jeśli brak jest takiego jednoznacznego wskazania, że w zakres wykonanych usług muszą wchodzić określone elementy, to na etapie oceny ofert, zamawiający nie ma możliwości rozszerzenia swoich wymagań, czy też dokonywania interpretacji treści warunku w sposób, który nie został wyartykułowany wprost w treści SWZ. Izba dostrzegła wprawdzie, że zamawiający wzywał wykonawcę (…) zarówno do złożenia wyjaśnień, jak też do uzupełnienia treści wykazu usług i referencji, gdyż jego zdaniem złożony wykaz i referencja nie potwierdzały zrealizowania w ramach zamówienia szeregu czynności, które wynikały z opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający słusznie jednak przyznał (…), że powyższe wezwanie było nieuprawnione w tym znaczeniu, że wykraczało poza wymagania określone w treści warunku udziału w postępowaniu.

Dodane w dniu: 2022-08-08

KIO 1078/22 – Wyrok KIO – 2022-05-05

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-06-06

Czynność unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 255 pkt 5 Pzp będzie prawidłowa tylko wtedy, gdy wszystkie przesłanki tam zawarte zostaną kumulatywnie spełnione.
Ustalenie odpowiednich zasad szacowania kosztów do poniesienia jest nie tylko uprawnieniem ale obowiązkiem Zamawiającego. Jeżeli wiadomym było, że uległo zmianie otoczenie kosztotwórcze w stosunku do założeń projektu o dofinansowanie, to okoliczności te winny być poddane analizie przed wszczęciem postępowania, a nie po jego ogłoszeniu. (…) To że (…) Wodociągi uznały, że w obecnej sytuacji gospodarczo politycznej model hydrauliczny nie jest niezbędny do prowadzania bieżącej działalności, nie jest istotną zmianą okoliczności, której nie można było przewidzieć. (…) Za okoliczność umożliwiającą unieważnienie postępowania nie można uznać stanu epidemii. Sytuacja ta bowiem trwa od 2 lat i nie jest żadną nową okolicznością, o której Zamawiający lub inny podmiot gospodarczy nie wiedział. (…) Co do wzrostu inflacji, to również nie można tej okoliczności uznać za nadzwyczajną lub taką, której nie można było przewidzieć. Inflacja jest zjawiskiem gospodarczym, z którym mamy do czynienia praktycznie zawsze, natomiast jej wzrost można było przewidzieć, biorąc pod uwagę choćby wystąpienie epidemii i zmiany gospodarcze, które wiążą się z tym zjawiskiem, które miały miejsce już w momencie ogłoszenia postępowania. (…) Izbie nie wykazano, że mający miejsce wzrost inflacji w tak znaczący sposób przełożył się na koszty postępowania, że konieczne było jego unieważnienie. (…) Okoliczności podniesione w odpowiedzi na odwołanie, że Zamawiający zamierza ogłosić nowe postępowanie, z ograniczonym zakresem rzeczowym do infrastruktury pozostającej w jego zarządzie, nie jest wynikiem zmiany okoliczności, których nie można było przewidzieć. Jest to suwerenna decyzja Zamawiającego, nie stanowi i nie może stanowić źródła zobowiązania Zamawiającego do unieważnienia postępowania. (…) Jeżeli Zamawiający planuje nabyć model przez ogłoszenie następnego postępowania, to znaczy, że widzi potrzebę takiego zakupu, ma na ten cel zabezpieczone środki. Zaś ograniczenie zakresu rzeczowego to skutek nieuzgodnionych zasad współpracy między podmiotami a nie nadzwyczajnej zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć.

Dodane w dniu: 2022-08-03

KIO 1077/22 – Wyrok KIO – 2022-05-04

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-06-09

W przypadku wątpliwości lub nieścisłości co do nieobowiązkowych pozycji formularza, które jednak zostały przez wykonawcę wypełnione, zamawiający był zobowiązany te kwestie wyjaśnić.
(…) zamawiający w ocenie składu orzekającego postąpił prawidłowo zwracając się do odwołującego z pismem o wyjaśnienie okoliczności związanych z wypełnieniem pozycji 2 i 20 formularza. Izba nie zgodziła się przy tym z argumentacją odwołującego wskazującą, że wypełnienie przez odwołującego nieobowiązkowych pozycji z formularza było jedynie niezobowiązującą adnotacją wykonawcy, która nie mogła służyć, ani być powodem do oceny. Skoro odwołujący zdecydował się na wypełnienie pozycji 2 i 20 formularza mimo tego, że taki obowiązek nie wynikał z treści SWZ, to zamawiający nie mógł zbagatelizować treści wynikającej z tego wypełnienia szczególnie, że powodowała ona uzasadnione wątpliwości co do zaoferowania przez odwołującego asortymentu zgodnego z warunkami zamówienia.

Dodane w dniu: 2022-08-02

KIO 1085/22 – Wyrok KIO – 2022-05-04

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-06-02

W każdym przypadku, w którym mamy do czynienia z robotą budowlaną lub usługą, a umowa zawierana jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy, umowa musi zawierać postanowienia "waloryzacyjne" z przepisu art. 439 Pzp.
(…) ustawodawca nałożył na zamawiającego obowiązek zawarcia w postanowieniach umownych zasad związanych ze zmianą wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w innych przypadkach niż w tych określonych przepisem art. 436 ustawy Pzp. Podkreślić należy, iż obowiązek taki wynika wprost z treści omawianego przepisu. Ustawodawca nie posłużył się bowiem sformułowaniem "miękkim", np. "może zawierać" ale wprost wskazał, że umowa ma zawierać (zawiera) odpowiednie postanowienia. (…) Argumentacja, na którą powołuje się zamawiający, odnosząc się do uzasadnienia do projektu ustawy w zakresie art. 439 ustawy Pzp, nie daje podstaw do twierdzenia, że zamawiający ma swobodę w kształtowaniu postanowień umownych dotyczących subiektywnej oceny możliwości wyłączenia zasad wynikających z przepisu art. 439 ustawy Pzp. Z uzasadnienia wynika bowiem, że poszczególni zamawiający mają swobodę w ukształtowaniu klauzuli waloryzacyjnej uwzględniającej specyfikę danego zamówienia. Oznacza to, że zamawiający oceniając specyfikę danego zamówienia, po pierwsze ma obowiązek zastosowania klauzuli waloryzacyjnej (…), po drugie musi być ona dostosowana do charakteru zamówienia, a nie że może być w ogóle wyłączona ze stosowania.

Ostatnie 2022-12-01 2022-11-30