Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2020-09-20 2020-09-15 Losowe

Dodane w dniu: 2020-09-20

KIO 1537/20 – Wyrok KIO – 2020-08-07 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-09-18

Nie można zaakceptować stanowiska, że możliwy jest wybór oferty zawierającej błędną stawkę VAT (wyższą od prawidłowej), w sytuacji gdy taka oferta, pomimo błędu, jest korzystniejsza od innych ofert (obliczonych z zastosowaniem prawidłowej stawki VAT).
… przepis art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp nie przewiduje żadnych wyjątków od nakazu odrzucenia ofert (…). Skład orzekający Izby w pełni podziela zapatrywania prezentowane (…) w sprawach o sygn. akt KIO 1462/17 oraz KIO 1046/20 i 1065/20, zgodnie z którymi: "W celu prawidłowego porównania cen ofert, złożonych w trybie zamówień publicznych, zamawiający powinien szczegółowo badać stawkę VAT wskazaną przez wykonawcę i to nie tylko ze względu na ewentualny obowiązek rozliczenia podatku w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT, ale również z uwagi na odpowiedzialność zamawiającego za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wskazanie zamawiającemu niewłaściwej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny i zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia oferty w oparciu o przepis art. 89 ust. 1 pkt 6 (...)" oraz "zgodnie z literalnym brzmieniem art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek odrzucenia oferty zawsze, jeżeli stwierdzi błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Ustawodawca w żaden sposób nie dookreślił, jakie błędy skutkują odrzuceniem oferty, nie dokonał w tym zakresie żadnego zróżnicowania. Przyjąć zatem należy, że chodzi tutaj o każdy błąd polegający na zastosowaniu nieprawidłowej stawki VAT, i to niezależnie od tego, czy wykonawca zastosował niższą czy też wyższą od prawidłowej."

Dodane w dniu: 2020-09-15

KIO 1599/20 – Wyrok KIO – 2020-07-28 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-08-23

Warunek udziału w postępowaniu odnosił się do doświadczenia "na stanowisku Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy lub Kierownika Robót". Zatem nie wystarczyło aby osoba wykonywała czynności takich osób, ale by formalnie zajmowała jedno z tych stanowisk.
Z Prawa budowlanego wynika, że pełnienie obowiązków kierownika budowy, czy też kierownika robót, potwierdzone zostaje wpisem do Dziennika Budowy lub zgłoszeniem do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w trakcie robót (art. 45 ust. 2). Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. Jak stanowi art. 45 ust. 1 Prawa budowlanego, Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Powyższe oznacza, że właściwie tylko taki dokument, jakim jest dziennik budowy, potwierdza skład osobowy kadry z odpowiednimi uprawnieniami inżynierskimi, techniczno-budowlanymi, które są uprawnione i zostały skierowane, w ramach prac, do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi, na odpowiednich stanowiskach, np. kierownika robót lub kierownika budowy. Dlatego też istotne w przedmiotowej sprawie jest to, kto pełnił ww. funkcje.

Nie można przyjąć argumentacji odwołującego, że ukrycie informacji o wcześniejszym zerwaniu umowy jest usprawiedliwione tym, że realizował ją w konsorcjum, a drugi konsorcjant lub zamawiający jest winien tego zerwania.
… nie może zostać zaakceptowana sytuacja, w której wykonawca składa jednoznaczne oświadczenie w formularzu JEDZ, że nie została rozwiązana z nim umowa, a jednocześnie ze stanu faktycznego sprawy wynika, że takie rozwiązanie umowy nastąpiło. (…) Usprawiedliwienie to powinien natomiast zawrzeć w wyjaśnieniu, po udzieleniu twierdzącej odpowiedzi na pytanie w części III lit. C JEDZ. W ten sposób odwołujący pozwoliłby zamawiającemu na dokonanie oceny tej przesłanki wykluczenia. Odwołujący ukrywając ten fakt, pozbawił go tej możliwości, z potencjalną szkodą dla udzielanego zamówienia. (…) Zaniechanie obowiązku poinformowania zamawiającego o rozwiązaniu umowy stanowi przesłankę do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. (…) Jeśli chodzi o odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy, została ona wprost przewidziana w art. 143 ustawy Pzp, zgodnie z którym wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Solidarność ma więc charakter ustawowy, a nie tylko umowny (wynikający z umowy z zamawiającym) i ponosi ją każdy z wykonawców realizujących umowę.

Dodane w dniu: 2020-09-14

KIO 334/20, KIO 335/20, KIO 338/20, KIO 340/20 – Postanowienie KIO – 2020-03-02

KIO » Odrzuca odwołania » dodany: 2020-04-24

Zamieszczenie ogłoszenia oraz błędne pouczenie o środkach ochrony prawnej nie rodzi uprawnień do wnoszenia środków ochrony prawnej przewidzianych dla postępowań w których stosowanie przepisów ustawy Pzp jest obligatoryjne.
Odwołujący w przedmiotowym postępowaniu nie mógł skorzystać ze środka ochrony prawnej, jakim są odwołania. Powyższego nie zmienia błędne pouczenie wykonawców w tym zakresie, jakie zamieszczono w SIWZ. (…) O tym czy mamy do czynienia z zamówieniem powyżej wartości 30 000 euro nie decyduje fakt zamieszczenia ogłoszenia w stosownym publikatorze, czy też pouczenie o środkach ochrony prawnej zawarte w SIWZ, ale rzeczywista wartość zamówienia (oszacowana przez Zamawiającego, wynikająca z protokołu postępowania).

KIO 372/20 – Wyrok KIO – 2020-03-06

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-04-24

Błąd w przyjętej stawce podatku VAT jest błędem niepodlegającym poprawieniu i wywołującym skutek w postaci odrzucenia oferty wykonawcy.
Przypisanie zatem niewłaściwego symbolu PKWiU do zakresu usług, opisanych przez zamawiającego w SIWZ, doprowadziło odwołującego do błędnego wniosku co do możliwości zastosowania innej, niż podstawowa, stawki VAT. (…) Tym samym oferta odwołującego, która zawierała stawkę podatku VAT niezgodną z obowiązującymi przepisami, podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

KIO 467/20 – Postanowienie KIO – 2020-03-13

KIO » Odrzuca odwołanie » dodany: 2020-04-24

Procedura udzielania zamówień na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ustawy tworzona jest przez Zamawiającego, a nie jest procedurą określoną przez ustawę.
Zamawiający udzielający zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej kwot określonych w art. 138g ustawy, ma możliwość udzielenia zamówienia zgodnie z określoną przez siebie procedurą, stosując wymogi określone w art. 138o ust. 2-4 ustawy. Tym samym charakter i przebieg postępowania o zamówienia na takie usługi jest określany przez Zamawiającego samodzielnie, przy uwzględnieniu m.in. ich specyfiki oraz własnych potrzeb. Przepisy art. 138o ust. 2-4 ustawy Pzp nakazują Zamawiającemu jedynie prowadzenie postępowania w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący, określają sposób publikacji i minimalną treść ogłoszenia o zamówieniu oraz obowiązki w zakresie publikacji informacji o udzieleniu zamówienia.

W odniesieniu do usług społecznych o wartości poniżej progów określonych w art. 138g ust. 1, ustawa nie zawiera regulacji uprawniających wykonawców do skutecznego korzystania ze środków ochrony prawnej.
... wykonawcy w postępowaniu o zamówienie na usługi społeczne o wartości poniżej ustawowego progu nie przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. W przypadku postępowań prowadzonych w oparciu o art. 138o ustawy Zamawiającego nie wiążą przepisy ustawy, z wyjątkiem reguł wskazanych w ust. 2-4 powyższego artykułu, a co za tym idzie zasadnym wydaje się twierdzenie, że wykonawca nie ma możliwości skorzystania ze środków odwoławczych przewidzianych w dziale VI ustawy Pzp.

Dodane w dniu: 2020-09-08

KIO 1279/20 – Wyrok KIO – 2020-07-27

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-09-06

Rozliczenie z wykonawcą ma nastąpić na podstawie cen wskazanych w kosztorysie, zatem ceny jednostkowe pełnią funkcję samodzielnych cen, w oparciu o które naliczane jest wynagrodzenie. Każda z poszczególnych pozycji podlega badaniu i ocenie.
Odwołujący wskazywał, że nawet pomimo, iż poszczególne pozycje kosztorysu w zakresie zakupu materiałów zostały zaniżone, to oferta nie zawiera ceny nierealnej, co wynikać ma z okoliczności, że Odwołujący przewidział zysk w wysokości 10% zamówienia netto (…). Trafnie w tym zakresie argumentował Zamawiający, że w niniejszym postępowaniu zostało przewidziane rozliczenie kosztorysowe w oparciu o zaoferowane ceny jednostkowe. W takim przypadku, ceny jednostkowe nie są jedynie składnikiem ceny łącznej (wynagrodzenia wykonawcy), tak jak ma to miejsce w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego, lecz pełnią funkcję samodzielnych cen, w oparciu o które naliczane jest wynagrodzenie. Wobec powyższego, kalkulacja cen jednostkowych ma istotne znaczenie z punktu widzenia oceny całości oferty wykonawcy, jako obarczonej zarzutem rażąco niskiej ceny. (…) Oznacza to, że skoro zaniżone zostały poszczególne pozycje kosztorysu (…), to Odwołujący nie będzie mógł otrzymać wynagrodzenia zgodnie z rynkową wartością materiałów, ale będzie musiał zadowolić się wynagrodzeniem znacząco poniżej poniesionych kosztów. Kalkulacja ceny przy przyjęciu zaniżonych cen wskazuje na cenę rażąco niską.

KIO 1100/20 – Wyrok KIO – 2020-07-01 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-09-02

Zamawiający ma prawo badać dokumenty, które dobrowolnie złożył mu sam wykonawca, a które mogą rzutować na ważność złożonej oferty.
… dokumenty techniczne złożone przez Odwołującego wraz z ofertą nie mogą zostać pomięte, czy też uznane za bez znaczenia, czyli w konsekwencji przystać na to, że oferta Odwołującego obejmuje de facto urządzenia wskazane w PFU. Po pierwsze, dlatego, że podziela stanowisko wyrażone w wyroku KIO z 02.11.2017 r. o sygn. akt: KIO 2167/17, KIO 2169/17: "Izba nie podziela stanowiska, że zamawiający nie ma prawa dokonywać ustaleń co do ważności oferty na podstawie dokumentów niewymaganych. Sam ustawodawca dopuszcza taką możliwość dla kontroli, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu. Dotyczy to możliwości stworzonej zamawiającemu np. w odniesieniu do potwierdzania potencjału zawodowego u innych zamawiających. (…)”. (…) po drugie, doprowadziłoby to do zaoferowania oferty i realizacji umowy, które są (…) wewnętrznie sprzeczne.

Nie tylko podanie z nazwy produktu lub danego producenta, ale wskazanie określonych parametrów może skutkować koniecznością złożenia oferty równoważnej.
W tym wypadku, tak można odebrać parametry z PFU, chociażby, z uwagi na wykluczenie z góry opraw innych niż kolumnowe i kloszów innych niż mrożone. Niewątpliwe, jednak można było zaoferować rozwiązanie równoważne przy zachowaniu opraw kolumnowej i klosza mrożonego oraz urządzenia o parametrach pozostałych wyższych, uwzględniających przedstawioną wizualizacje. Jak więc z tego wynika parametry jakościowe równoważności zostały szczegółowo wskazane w PFU i nie miały charakteru ogólnego, niesprecyzowanego, nie dotyczyły kilkudziesięciu cech, ale tylko kilku.

KIO 1311/20 – Wyrok KIO – 2020-07-27

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-09-02

Odwołujący sformułował zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp w oparciu o własną kalkulację dotyczącą kosztów materiałów oraz kosztów transportu do miejsca realizacji robót budowlanych, nieprzystającą do kalkulacji sporządzonej przez Przystępującego.
Przystępujący składając wyjaśnienia poparte kosztorysem ofertowym oraz ofertą podwykonawcy udowodnił Zamawiającemu, że jego cena ofertowa jest realna, wiarygodna, tzn. że z tytułu realizacji zamówienia i pozyskanego za nie wynagrodzenia, przy zachowaniu należytej staranności nie będzie ponosił strat.

Okoliczność, iż Zamawiający wezwał wszystkich wykonawców do złożenia wyjaśnień w zakresie ceny oferty wynikała z błędnego oszacowania wartości zamówienia.
… Zamawiający nie wskazał, które elementy kosztotwórcze budziły wątpliwości Zamawiającego w zakresie ich rzetelnej wyceny. (…) ceny zaoferowane przez wykonawców w niniejszym postępowaniu nie charakteryzowały się znaczącą rozpiętością, bowiem różnica między ceną oferty zaoferowaną przez Przystępującego a ofertą z najwyższą ceną wynosiła około 30%.

KIO 1657/20 – Wyrok KIO – 2020-08-06 Premium

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie w części » dodany: 2020-09-03

Okoliczność, iż zbiornikom przypisano różne cele nie dyskwalifikuje twierdzenia, iż tworzą one jeden zbiorczy układ zbiorników, zbierających opady z różnych powierzchni. Przystępujący nie wprowadził zamawiającego w błąd, przedstawiając tę informację.
… ze wszystkich złożonych na rozprawie dokumentów wynika, że na zadaniu referencyjnym, w wyniku przeprowadzonych prac budowlanych powstał jeden zbiornik retencyjny kanalizacji deszczowej, który składa się z przynajmniej trzech elementów, które w całości tworzą jedną funkcjonalną całość (gromadzenie wód opadowych) z rozróżnieniem na zadania, do których zgromadzony opad ma zostać wykorzystany. (…) W ocenie Izby, decydującym argumentem przemawiającym o bezzasadności zarzutu odwołującego jest oświadczenie projektanta rzeczonej instalacji, który jako osoba najbliżej związana z robotą, posiada wszystkie niezbędne informacje o przedmiocie i sposobie klasyfikacji zaprojektowanych robót. Projektant w swoim oświadczeniu podał, iż rzeczony zbiornik retencyjny zbudowany jest z dwóch części, z których pierwsza część (retencja podstawowa), przeznaczona w 100% na retencję zbudowana jest z rur z wbudowanymi w nie studniami systemowymi, legitymuje się pojemnością łączną 204,9 m[3] oraz z drugiej części (retencja dodatkowa), przeznaczona w 60% na retencję, o dwóch zbiornikach o pojemnościach 63,5 m[3] i 43,2 m[3].

KIO 1363/20 – Wyrok KIO – 2020-07-23

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-09-06

Zamawiający w pełni umożliwił Odwołującemu przeprowadzenie prezentacji. Odwołujący z własnej winy nie był w stanie wykazać, że zaoferował produkt odpowiadający potrzebom Zamawiającego.
Odwołujący nie przedstawił Zamawiającemu działania określonych funkcji oferowanego sytemu, ze względu na nieobecność kompetentnego do takiej prezentacji pracownika. Zamawiający stwierdził, że niektóre funkcje systemu nie są aktywne, wobec czego zaproponował Odwołującemu przeprowadzenie odpowiedniej prezentacji w następnym dniu. Odwołujący odmówił skorzystania z takiej możliwości i wyjaśnił, że nie jest w stanie stwierdzić kiedy będzie dostępny kompetentny do przeprowadzenia prezentacji pracownik. (…) Niezależnie od faktu, czy niewykazanie działania tych funkcjonalności nastąpiło ze względu na ich brak w systemie oferowanym przez Odwołującego, czy też ze względu na brak zdolności ich zaprezentowania przez obecnych podczas prezentacji pracowników Odwołującego skutkiem było niewykazanie przez Odwołującego zgodności oferowanego systemu z SIWZ. Podkreślenia wymaga przy tym, że Odwołujący został w prawidłowy sposób powiadomiony o terminie prezentacji w siedzibie Zamawiającego.

KIO 2639/18 – Wyrok KIO – 2019-01-08 Premium

KIO » oddala odwołanie » dodany: 2019-01-21

Dla przyjęcia, iż dokument został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, konieczne jest, aby Zamawiający miał możliwość dokonania jego walidacji.
Izba podziela pogląd zaprezentowany przez Zamawiającego, z którego wynika, że dla przyjęcia, iż dokument został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, konieczne jest, aby Zamawiający, jako osoba ufająca, miał możliwość dokonania walidacji podpisu za pośrednictwem kwalifikowanego dostawcy usług zaufania, który jest wpisany do rejestru, co stosownie do art. 32 ust. 2 Rozporządzenia elDAS zapewnia prawidłowy wynik procesu walidacji i umożliwienia wykrycie wszelkich problemów związanych z bezpieczeństwem.

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest odzwierciedleniem podpisu własnoręcznego.
W ocenie Izby celem wymogu złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego na JEDZ jest to, aby można było taki podpis traktować tak samo, jak podpis złożony własnoręcznie.

KIO 1479/19 – Wyrok KIO – 2019-08-13 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2019-08-28

Dla ważności złożenia elektronicznego oświadczenia woli koniecznym jest złożenie go w postaci elektronicznej i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
[…] o charakterze prawnym elektronicznego oświadczenia woli nie przesądza fakt złożenia go w postaci elektronicznej (tj. jako zapisu cyfrowego danych, np. skanu dokumentu oryginalnie sporządzonego w formie pisemnej), koniecznym jest jeszcze opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Nie można uzupełnić oferty wadliwej co do treści lub formy.
Ustawa nie przewiduje możliwości uzupełnienia wadliwej co do treści lub formy oferty, jak ma to miejsce w przypadku dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw zgodnie z art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy.

Kwalifikowani dostawcy usług zaufania mogą także oferować inne usługi , które nie są kwalifikowanymi usługami zaufania.
Kwalifikowani dostawcy usług zaufania mogą także oferować usługi nie będące kwalifikowanymi usługami zaufania. Powyższe wynika choćby z samej definicji "kwalifikowanego dostawcy usług zaufania". Zgodnie z legalną definicją pojęcie to oznacza dostawcę usług zaufania, który świadczy przynajmniej jedną kwalifikowaną usługę zaufania i któremu status kwalifikowany nadał organ nadzoru.

Oferta dla swojej ważności musi mieć postać elektroniczną oraz być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Tym samym oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla swojej ważności, aby została skutecznie sporządzona i złożona, musi mieć postać elektroniczną oraz być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dodane w dniu: 2020-09-02

KIO 958/20 – Wyrok KIO – 2020-07-14

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2020-08-25

Skoro zamawiający ma dalsze wątpliwości co do złożonych wyjaśnień, uprawniony jest do zwrócenia się do wykonawcy o złożenie dodatkowych wyjaśnień.
Możliwość kilkukrotnego wzywania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 i 1a Pzp, została potwierdzona w orzecznictwie Izby, w którym zwraca się uwagę na fakt, że ww. przepisy nie limitują ilości wezwań zamawiającego do udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. (…) jednakże należy zauważyć, że prowadzona procedura wyjaśnień nie może usprawiedliwiać uchylania się przez wykonawcę od złożenia rzetelnych wyjaśnień elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

O rzetelności i przekonywalności wyjaśnień nie świadczy sama ilość zapisanych stron i załączników, lecz ich wartość merytoryczna.
… w zakresie podejrzenia rażąco niskiej ceny istotne jest, aby złożone wyjaśnienia wskazywały obiektywne czynniki dostępne danemu wykonawcy, które mogą być realnie przeliczone na kwoty ponoszonych przez wykonawcę kosztów, które umożliwiają zarazem obniżenie ceny oferty w stosunku do kosztów przeciętnie kształtujących się na rynku przy realizacji danego rodzaju zamówień. Przestawiając kwoty określonych kosztów, wykonawca ma obowiązek wykazać, o ile te koszty są niższe w dostępnych jemu warunkach oraz w jaki wymierny sposób (w jakim stopniu) przewagi danego wykonawcy wpływają na wysokość ceny oferty. Podając poszczególne rodzaje kosztów (osobowe, transport, produkcja itp.) na obniżonym poziomie, wykonawca powinien przestawić kalkulację, z której będzie wynikać jednoznacznie, że wskazane kwoty są realistyczne i mają oparcie w obiektywnych warunkach dostępnych danemu wykonawcy przy realizacji zamówienia.

KIO 1328/20 – Wyrok KIO – 2020-07-23

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-08-29

Wykonawca nie powinien otrzymać punktów w kryterium pozacenowym odnoszącym się do wielkości próby, jako że zaoferował Zamawiającemu niezbędne minimum przesądzające wyłącznie o zgodności jego oferty z SIWZ.
… warunkiem dopuszczenia oferty do oceny w tym kryterium było zaoferowanie przeprowadzenia badań ankietowych na populacji nie mniejszej niż 2.200 osób. W przeciwnym razie oferta powinna zostać odrzucona jako niezgodna z SIWZ (…) Zaprezentowana w odwołaniu interpretacja treści spornego kryterium polegała na próbie sztucznego przeciwstawienia sobie pojęć "wielkość próby" i "zwiększenie próby", jako rzekomo związanych z dwoma różnymi kryteriami oceny ofert. (…) Prawidłowa interpretacja treści tego kryterium (…), skłania do wniosku, że w ramach kryterium wielkości próby punkty przyznawane były właśnie za zwiększenie próby, na której przeprowadzone zostanie badanie. (…) nie sposób stawiać Zamawiającemu zarzutu wskazania, że oferta, w której zaoferowano przeprowadzenie badania na próbie o wielkości mniejszej od największej zaoferowanej próby otrzyma odpowiednio mniejszą liczbę punktów. Przedstawiony przez Zamawiającego algorytm jest bowiem czytelny, zgodny z opisem kryterium i celem, którego osiągnięciu kryterium to służyło.

KIO 1428/20 – Wyrok KIO – 2020-07-24

KIO » Oddala odwołanie, Umarza postępowanie odwoławcze » dodany: 2020-08-31

Przy ryczałtowym charakterze wynagrodzenia, brak załączenia do oferty kosztorysu ofertowego (czy jego części) nie ma znaczenia dla oceny prawidłowości sporządzenia i przygotowania oferty.
… przy ryczałtowym charakterze wynagrodzenia, udostępniony przez zamawiającego kosztorys co do zasady powinien służyć wykonawcom jedynie jako materiał informacyjno - pomocniczy do opracowania i oszacowania oferty, zaś zamawiający może wykorzystać go do oceny prawidłowości ceny oferty. Wykonawca jednak samodzielnie kalkuluje swoje wynagrodzenie ryczałtowe i przedstawia je w ofercie biorąc pod uwagę zakres rzeczowy określony dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i postanowieniami projektu umowy. (…) Wykonawca bowiem przy tak ustalonym rodzaju wynagrodzenia, będzie miał obowiązek wykonać w trakcie realizacji zamówienia również te pozycje, które nie zostały ujęte kosztorysie ofertowym, ale są objęte udostępnioną przez zamawiającego całą dokumentacją przedmiotu zamówienia (…).

Dodane w dniu: 2020-08-24

KIO 1174/20 – Wyrok KIO – 2020-07-13

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-08-23

Odwołujący zaoferował realizację zamówienia, powierzając zakres wymagany do zrealizowania przez podmiot udostępniający zasoby w postaci niezbędnego doświadczenia, w granicach węższych niż było to wymagane warunkiem udziału w postępowaniu.
Użycie zwrotów: zapewnienie doradztwa, konsultacji, nadzoru, szkoleń, przekazanie kontaktów handlowych czy udostępnienie sprzętu i warsztatu, udział w realizacji w zakresie sprawowania funkcji koordynatora umowy inżyniera kontraktu oraz specjalisty do spraw rozliczeń, nie stanowi potwierdzenia czynnej i pełnej realizacji usługi objętej warunkiem zamówienia określonej w pkt 5.1.1.2. SIWZ. Wniosek taki, potwierdza również treść formularza ofertowego (…), w którym Odwołujący wyraźnie wskazuje część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy tj. doradztwo, konsultacje i nadzoru, co stanowi zakres znacznie węższy od wskazanego w warunku udziału w postępowaniu. Nie można zatem zgodzić się z Odwołującym, iż z treści załączonego zobowiązania wynika, że podwykonawca zrealizuje zamówienie.

Zakres wskazany do realizacji przez podwykonawcę jest elementem oferty, stanowiącym o sposobie realizacji zamówienia tj. sposobie spełnienia świadczenia i jako element oferty nie może ulec zmianie po terminie składania ofert.
… tym bardziej, że odnosi się do obszaru decydującego o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, a zatem jest decydującym co do możliwości ubiegania się przez wykonawcę o przedmiotowe zamówienie. W ocenie Izby, nie ulega wątpliwości, że zaoferowany przez Odwołującego w ofercie sposób realizacji zamówienia, stanowi naruszenie przepisu art. 22a ust. 4 Pzp, bowiem Odwołujący, który samodzielnie nie spełnia warunku udziału w postępowaniu określonego w SIWZ w pkt 5.1.1.2. SIWZ, a który na potwierdzenie spełnienie ww. warunku polega na zasobach innego podmiotu, oferuje realizację przedmiotu zamówienia przez ten podmiot w granicach mniejszych, niż zdolności (tu doświadczenie) wymagane do realizacji tego zamówienia. Prowadzi to do wniosku, iż podmiot trzeci, który posiada zdolności (doświadczenie) do realizacji usługi, dla której te zdolności są wymagane, nie będzie realizował tej usługi w zakresie odpowiadającym warunkowi udziału w postępowaniu.

Żądanie Odwołującego dotyczące wezwania do uzupełnienia zobowiązania podmiotu trzeciego jest próbą niedopuszczalnej przez ustawę Pzp ingerencji w treść oferty, która ma na celu uzupełnienie treści oferty o elementy pierwotnie w niej niezawarte.
Oferta stanowi oświadczenie wykonawcy, które powinno być sformułowane i skonkretyzowane już w momencie jej złożenia. Izba wskazuje, że oświadczenia dotyczące udziału podmiotu trzeciego mogą ulegać korekcie w toku badania spełniania warunku udziału w postępowaniu, ale nie mogą prowadzić do zmiany formularza ofertowego czyli oferty. Zmiana taka miałaby charakter istotny, gdyż dotyczyłaby zakresu i sposobu realizacji zamówienia wskazanego w ofercie. Tym bardziej nie można dokonywać zmiany treści oferty na podstawie zobowiązania podmiotu trzeciego.

KIO 973/20 – Wyrok KIO – 2020-07-06

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-08-17

Nie wpisanie przez Odwołującego w formularzu cenowym wszystkich cen jednostkowych netto nie mieści się w dyspozycji art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp i nie można tej sytuacji uznać za inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty z SIWZ.
… ustawodawca przewidział jedynie dopuszczalność poprawienia omyłek, które są zwykle drobnymi pomyłkami (…) a nie przewidział poprawienia formularza cenowego poprzez dokonanie wpisania wszystkich wymaganych treścią SIWZ cen jednostkowych, które mają opisane na gruncie SIWZ znaczenie w zakresie tego co zawierają jako elementy kosztowe, a także w jaki sposób będzie następowało rozliczenie sukcesywnej dostawy pomiędzy stronami. Izba reprezentuje pogląd, że obowiązek podania przez Odwołującego w ofercie cen jednostkowych netto miał charakter obligatoryjny z powodu przyjęcia przez niego oświadczenia Zamawiającego wynikającego w powołanej wyżej treści SIWZ, że rozliczenie sukcesywnych dostaw będzie następować na podstawie iloczynu faktycznie zrealizowanych dostaw przedmiotu umowy oraz cen jednostkowych netto podanych w formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. Niezależnie od powyższego, Izba stanęła na stanowisku, że dokonanie poprawienia - dopisania cen jednostkowych netto spowoduje istotną zmianę treści oferty polegającą na tym, że pierwotnie oferta nie zawierała essentialia negotii, a wskutek uzupełnienia cen jednostkowych netto powstała nowa treść oferty.

KIO 1304/20 – Wyrok KIO – 2020-07-08

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-08-14

Niezasadnym jest stanowisko Zamawiającego, iż z uwagi na to, że nie wymagał on podania w wykazie numeru katalogowego produktu, przy identyfikacji oferowanego asortymentu, numer ten należy pominąć.
Wykonawca w sposób dokładny dookreślił oferowany produkt, który był produktem istniejącym w ofercie firmy Leviatan, niestety nie spełniającym wymagania dotyczącego materiału z jakiego miał być wykonany. Twierdzenia, że zaoferowany przez wykonawcę P(2)... produkt jest wykonany z poliwęglanu, w sytuacji możliwości jednoznacznej identyfikacji produktu (…), są zupełnie bezpodstawne. (…) Z prowadzonej przez Odwołującego korespondencji z Leviatan (…), którą Izba przyjęła jako dowody w sprawie, jasno wynika, że firma nie posiada w ofercie podkładów na biurko wykonanych z poliwęglanu; producent posiada w sprzedaży podkłady na biurko wykonane z polipropylenu (…). Nawet, gdyby jednak przyjąć, że oferowany przez P(2)... produkt jest produktem, na który wskazał w korespondencji mailowej p. J. P. to jednak - co istotne - produkt ten zostanie dopiero wprowadzony do oferty Lewiatan w maju. Oznacza to, że na dzień złożenia oferty tj. na 20 marca br. produkt podkład na biurko Leviatan wykonany z poliwęglanu nie istniał i nie był dostępny w ofercie handlowej tego producenta.

KIO 912/20 – Wyrok KIO – 2020-07-03

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-08-13

Za niezrozumiałe uznać należy stanowisko Odwołującego, że wykwaterowanie większości studentów i całkowite wyłączenie 1 z akademików na potrzeby kwarantanny, nie stanowi zmiany okoliczności zewnętrznych i nie może doprowadzić do unieważnienia postępowania.
Ta sytuacja ewidentnie wskazuje, że dalsze prowadzenie postępowania w zakresie, jaki został ustalony, stało się bezcelowe. Zmiana ta okazała się być istotna do tego stopnia, że Zamawiający podjął decyzję o przeorganizowaniu całego sposobu obsługi akademików i oparciu obsługi portierskiej domów studenckich o dozór elektroniczny, aby ograniczyć ilość osób fizycznie obecnych na terenie Osiedla Akademickiego. W konsekwencji powyższego, ustalony zakres zamówienia (obsługa portierska czterech domów studenckich na okres od podpisania umowy do kwietnia 2023 r.) przestał być adekwatny do aktualnych, faktycznych potrzeb publicznych, które zmieniły się w sposób istotny, na skutek sytuacji obiektywnie niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Udzielenie zamówienia publicznego w pierwotnie opisanym kształcie i zakresie, bez uwzględnienia istotnych zmian, które nastąpiły od momentu wszczęcia postępowania, przestało zatem leżeć w interesie publicznym, jak również nastąpiłoby ze szkodą dla środków publicznych, którymi dysponuje Zamawiający.

KIO 1410/20 – Wyrok KIO – 2020-07-16

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-08-13

Zamawiający nie użył w SIWZ sformułowania, że oceny wyniku testów dla procesora dokonywał będzie na podstawie ostatniej udostępnionej, najbardziej aktualnej wersji w dniu składania ofert. Wskazał, że wynik ma znajdować się na podanej stronie internetowej.
Zamawiający kierował się stanem wiedzy na dzień ogłoszenia postępowania i zdecydował, że weryfikacji ofert dokona na podstawie rankingu aktualizowanego codziennie (lub przynajmniej bardzo często), ale nie wskazał żadnych dodatkowych cech niezbędnych dla tego rankingu, nie odwoływał się do określonych wersji testu PassMark, zakładał zatem (albo przynamniej godził się na to), że zmianie może ulec dana wersja testów. (…) Oczywiście można dyskutować, czy taki warunek był postawiony w sposób logiczny i prawidłowy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, ponieważ na wskazanej stronie znajdują się również wyniki o charakterze archiwalnym. (…) O ile oczywistym dla Izby jest, że intencją Zamawiającego nie był zakup procesorów, których wynik testów kiedykolwiek w jakiejkolwiek konfiguracji znaleźć można na wskazanej stronie internetowej, o tyle należało dokonać interpretacji warunku w odniesieniu do okoliczności zmiany wyników rankingu po ogłoszeniu postępowania a przed upływem terminu składania ofert i aktualności określonej wersji testów w dacie składania ofert. (…) W toku prowadzonego postępowania na stronie przywołanej przez Zamawiającego doszło do upublicznienia nowej wersji testów (10.0), która nie była znana i obowiązująca w dniu ogłoszenia postępowania. (…) W ocenie składu orzekającego powyższe oznacza, że w dniu składania ofert można było powoływać się zarówno na wersję 9.0 testów, jak również na wersję 10.0. Wersja 9.0. nie stała się automatycznie wersją archiwalną, ponieważ za taką nie uważał jej sam PassMark. Instytucja testująca za nieobowiązującą uznała w sposób jednoznaczny wersję 8.0 testów. Informacyjny charakter wyników wersji 9.0 oznaczał natomiast w ocenie Izby, że możliwe jest powoływanie się na wyniki tych testów w określonych okolicznościach, nie będą one natomiast aktualizowane na bieżąco, ponieważ powyższe odbywa się w ramach udostępnionej dla użytkowników wersji 10.0 testów.

KIO 1038/20 – Wyrok KIO – 2020-07-10

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-08-12

Kwestionowane przez Odwołującego dokumenty w postaci deklaracji wydajności zostały przedłożone jako element wyjaśnień treści oferty i nie były dokumentami, co do których czy to przepisy prawa, czy Zamawiający, określają jakiekolwiek wymagania formalne.
Zamawiający nie wymagał od wykonawców złożenia dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt spełnia wymagania dotyczące wydajności tonerów. (…) Wykonawca miał więc prawo złożyć dokumenty, jakimi posługuje się producent urządzeń, w celu potwierdzenia prawidłowości swoich wyjaśnień co do treści oferty. Zamawiający dodatkowo uzyskał od przedstawiciela producenta (Ricoh) potwierdzenie, że otrzymane od dystrybutora deklaracje wydajności tonerów dla urządzeń Ricoh IM C3000/3500 oraz IM C400 odnoszą się do normy ISO/IEC 19798 są wiarygodne (deklaracje w takiej formie są udostępniane przez producenta urządzeń). Jeśli dokumenty te w sposób wiarygodny potwierdzały spełnianie wymagań SIWZ, to nie było przeszkód, aby zostały przez Zamawiającego uwzględnione w ramach wyjaśnień złożonych na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawca nie może formułować zarzutu w sposób ogólnikowy, a następnie dopiero podczas rozprawy, przedstawiać dodatkowych okoliczności faktycznych stanowiących jego podstawę.
Podniesione przez Odwołującego na rozprawie okoliczności dotyczące porównania do cen urządzeń zaoferowanych przez A... w innym postępowaniu (z czego Odwołujący wywodzi niedoszacowanie ceny ofertowej), Izba uznała za wykraczające poza granice zarzutów określonych w odwołaniu. W odwołaniu nie przedstawiono bowiem żadnych okoliczności, z których Odwołujący wywodzi zaniżenie tego elementu ceny. (…) Podstawy te powinny zostać określone już w treści odwołania.

Dodane w dniu: 2020-08-22

KIO 723/20 – Wyrok KIO – 2020-06-30

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-08-11

Brak pełnej świadomości M. S. co do treści dokumentów, które podpisał, nie może stanowić o braku podstaw Konsorcjum do wskazania tej osoby w ofercie.
Za nieprawdziwe Izba uznała twierdzenie Odwołującego, że pan S. "nigdy nie był faktycznie związany żadną umową o pracę z G. G.". Wymienione powyżej dokumenty, podpisane w większości przez M. S., niezbicie potwierdzają uprawnienie Konsorcjum Najstarszy Cis do wskazania osoby M. S. w ofercie, jako że na dzień składania ofert (19 listopada 2019 r.) ww. Konsorcjum dysponowało tą osobą. Obalić ww. dowodów nie mogą zeznania M. S. . M. S. potwierdził okoliczność podpisania umowy z G. G. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych G. G., potwierdził też autentyczność podpisów na złożonych przez Konsorcjum Najstarszy Cis dokumentach.

Fakt wystawienia zaświadczenia ukończeniu kursu drwal-operator pilarki w dniu jego zakupu, potwierdza, że nie może ono być zgodne z § 21 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej.
Izba miała na względzie złożone przez Odwołującego oświadczenie T. L. z dnia 20 czerwca 2020 r., w którym pan L. oświadczył, że w dniu 9 czerwca 2020 r. zakupił na aukcji Allegro: Zaświadczenie o ukończeniu kursu drwal-operator pilarki spalinowej, a opłaty za kurs dokonał w tym samym dniu przelewem. Po podaniu danych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia, zaświadczenie wysłano jeszcze w tym samym dniu listem poleconym. Pan T. L. oświadczył, że nie przechodził kursu operatora pilarki, nie zapewniał wystawcy zaświadczenia o tym, że taki kurs przeszedł, a wystawca o to nie pytał. (…) Izba stwierdziła, że nie mogą odpowiadać faktom informacje podane w treści zaświadczenia, tj. wymiar godzinowy szkolenia - 104 godziny wykładów oraz 55 godzin ćwiczeń. Co oczywiste, takiej liczby godzin wykładów i ćwiczeń nie można zrealizować w jednym dniu. Już tylko powyższe stanowi o tym, że zaświadczenie uzyskane przez T. L. nie może potwierdzać ukończenia szkolenia zgodnego z § 21 ww. rozporządzenia.

KIO 590/20 – Wyrok KIO – 2020-05-28

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-08-12

Wobec wskazania wprost w SIWZ, że wadium może być wniesione przez „wspólnika konsorcjum" trudno zaakceptować sugestię Zamawiającego, że gwarancja wadialna powinna wymieniać wszystkich konsorcjantów (takiego wymogu w SIWZ nie zawarto).
… rację miał Odwołujący, w odwołaniu wskazując, że „okoliczność, że solidarna odpowiedzialność konsorcjantów powstaje ex lege wywołuje również ten skutek, że konsorcjanci nie mogą w żaden sposób skutecznie jej uchylić. Niezależnie od ich uregulowań wewnątrzkonsorcyjnych konsorcjanci zawsze solidarnie ponoszą odpowiedzialność przed zamawiającym na zasadach wynikających z art. 366 § 1 i 2 KC (w zw. z art. 141 KC). Porozumienie zawarte pomiędzy nimi (umowa konsorcjum) jest skuteczne wyłącznie wewnętrznie i nigdy nie wiąże zamawiającego". W ocenie Izby właśnie solidarna odpowiedzialność konsorcjantów już na wcześniejszym etapie, niż po podpisaniu umowy na wykonanie zamówienia publicznego oraz postanowienie pkt 8 SIWZ, uprawniające do wniesienia wadium przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pozwalają na uznanie, że w niniejszym postępowaniu gwarancja wadialna wniesiona przez jednego w wykonawców jest prawidłowa.

KIO 1052/20 – Wyrok KIO – 2020-06-26

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-08-11

Warunki udziału w postępowaniu muszą być uzasadnione wartością zamówienia, charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub warunkami realizacji zamówienia. Nie mogą ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom dającym rękojmię należytego jego wykonania.
… zamawiający, opisując warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dla części nr 2 Rejon w Krośnie ustalił wartość doświadczenia na kwotę 25.580.000,00 zł., co stanowi około 25% szacunkowej wartości zamówienia publicznego. Nie można zatem uznać, że jest to wymaganie nadmierne, czy nieadekwatne do zakresu zamówienia. Co więcej, kwota ta dotyczy łącznie, maksymalnie trzech zadań, co w rezultacie powoduje dopuszczenie większej liczby potencjalnych, zainteresowanych wykonawców. Dostrzeżenia wymaga również, że zamawiający opisując przedmiotowy warunek, dopuścił sytuację w której wykonawca wykonywał odrębnie zadania polegające na utrzymaniu letnim i zimowym, lub też realizował prace polegające na całorocznym utrzymaniu/ utrzymywaniu dróg klasy G. Nietrafiona jest zatem argumentacja odwołującego, że zamawiający ograniczył w ten sposób konkurencję, albowiem praktyką na rynku jest odrębne zlecanie zadań polegających na zimowym czy letnim utrzymaniu dróg, gdyż dla wykazania spełnienia warunku, również wystarczające jest legitymowanie się wykonaniem zadań letniego lub zimowego utrzymania dróg.

Obowiązkiem każdego wykonawcy, ubiegającego się o zamówienie, jest zapoznanie się przede wszystkim z OPZ, jak też całością dokumentacji, z treści której wynika na jakich zasadach i warunkach następowała będzie realizacja prac objętych umową.
… okoliczności uzasadniające zmianę wynagrodzenia, o których mowa w §4 ust. 6 umowy zostały sprecyzowane, zarówno w umowie, w szczególności w postanowieniach §5 umowy - opisującego zasady na jakich wynagrodzenie będzie waloryzowane; w §7 - określającym zmiany zakresu robót lub usług, jak też w OPZ, stanowiącym integralną część umowy. (…) Nie sposób stwierdzić, że na gruncie tego uregulowania istnieją jakiekolwiek wątpliwości, które uniemożliwiają wykonawcom przygotowanie oferty i kalkulację ryzyk, związanych z realizacją zamówienia. (…) Fakt, że regulacje w określonym zakresie (jak w tym przypadku odnoszące się do możliwych zmian wynagrodzenia) umieszczane są w różnych dokumentach, nie wpływa na możliwość ich zidentyfikowania przez wykonawcę i rzetelnego przygotowania oferty.

Dodane w dniu: 2020-08-21

KIO 846/20 – Wyrok KIO – 2020-06-23

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-08-04

Wykonawcy często nadużywają instytucji zastrzeżenia informacji zawartych w ofertach tajemnicą przedsiębiorstwa.
W praktyce można zaobserwować, że obejmowanie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji, zawartych w ofertach, które co do zasady mają charakter jawny jest często nadużywane przez wykonawców, którzy zastrzegając takie informacje czynią to ze skutkiem naruszającym zasady uczciwej konkurencji, tj. wyłącznie w celu uniemożliwienia weryfikacji przez konkurentów wypełniania przez nich wymagań zamawiającego.

Ogólne informacje z wykazu osób obejmujące wykształcenie i doświadczenie kadry nie uzasadniają podstaw do zastrzeżenia ich tajemnicą przedsiębiorstwa.
Odnośnie wykazu usług Izba uznała, że informacje dotyczące: podmiotu na rzecz którego realizowane było zamówienie, okresu trwania wskazanego jedynie w latach, przybliżonej wartości - brak wskazania dokładnych danych, ogólnej nazwy realizowanego zadania, wartości - brak wskazania dokładnych wartości, są niezwykle ogólne i nie są informacjami na tyle wrażliwymi, aby podlegały ochronie. Nie można zgodzić się z twierdzeniami E... zawartymi w uzasadnieniu tajemnicy przedsiębiorstwa, że ujawnienie tak ogólnych informacji zawartych w wykazie usług mogłoby doprowadzić do "rozszyfrowania zaplecza technologicznego, organizacyjnego oraz know- how wykonawcy".

Wykonawca posiada uprawnieni do wykazania skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa do chwili złożenia wyjaśnień.
Podkreślić także należy, że termin na wykazanie skuteczności zastrzeżenia upływa z chwilą złożenia wyjaśnień, po tym terminie uprawnienie do wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa wygasa. Tym samym wszelkie późniejsze, na etapie postępowania odwoławczego, wyjaśnienia wykonawcy co do skuteczności poczynionego zastrzeżenia nie mogą być wzięte pod uwagę.

W razie wezwania do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 PZP, Zamawiający nie może sugerować wykonawcy, jakie wyjaśnienia i dowody powinien on przedstawić.
Zgodnie z art. 90 ust. 2 Pzp to wykonawca ma obowiązek wykazać, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Winien on zatem dołożyć wszelkiej staranności, oczekiwanej od profesjonalnego wykonawcy, aby już na pierwsze wezwanie w sposób rzetelny i możliwie kompleksowy wyjaśnić okoliczności, które miały wpływ na cenę oferty. W ocenie Izby, w sytuacji złożenia lakonicznych wyjaśnień Zamawiający nie może sugerować wykonawcy, jakie wyjaśnienia i dowody powinien przedstawić wykonawca.

Nadużywanie przez Wykonawców możliwości zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa jest zjawiskiem częstym i narusza ono zasady uczciwej konkurencji.
W praktyce można zaobserwować, że obejmowanie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji, zawartych w ofertach, które co do zasady mają charakter jawny jest często nadużywane przez wykonawców, którzy zastrzegając takie informacje czynią to ze skutkiem naruszającym zasady uczciwej konkurencji, tj. wyłącznie w celu uniemożliwienia weryfikacji przez konkurentów wypełniania przez nich wymagań zamawiającego.

KIO 1271/19 – Wyrok KIO – 2019-07-22 Premium

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie » dodany: 2019-08-19

Zamawiający ma prawo, wyznaczając cel, jaki zamierza zrealizować, tak określić przedmiot zamówienia, aby opisać go adekwatnie do wyznaczonego celu, zachowując jednocześnie obiektywizm i precyzję w formułowaniu swoich potrzeb.

O możliwości zastosowania wyjątku uregulowanego w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp przesądza ziszczenie się dwóch warunków. Po pierwsze specyfika przedmiotu zamówienia uzasadnia jego opisanie np. poprzez wskazanie znaków towarowych, a zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnych określeń oraz po drugie zamawiający wskaże na możliwość zaoferowania produktów (usług, wyrobów) równoważnych poprzez użycie wyrażenia "lub równoważny".

Zamawiający powinien wskazać w SIWZ w sposób jednoznaczny i przejrzysty, jakie parametry musi spełniać zamiennik oferowany przez wykonawcę, aby został uznany za "równoważny" wyrób. W tym celu Zamawiający powinien określić tzw. warunki brzegowe umożliwiające z jednej strony Zamawiającemu ocenę, czy oferowany produkt spełnia wymagania określone w SIWZ, z drugiej zaś strony pozwalające wykonawcy zaś ustalić w sposób jasny zakres oczekiwań Zamawiającego względem oferowanego produktu zamiennego.

Wybór kryteriów oceny ofert podlega pewnym ograniczeniom, tj. po pierwsze, kryterium musi być związane z przedmiotem zamówienia, celem stosowania kryterium oceny ofert jest wybór oferty najkorzystniejszej, zatem wszystkie kryteria muszą być nakierowane na identyfikację tej oferty, która jest najlepsza, po drugie, wybierając najkorzystniejszą ofertę, zamawiający musi opierać swoją decyzję na obiektywnych przesłankach i niedozwolone byłoby takie kryterium, które dawałoby zamawiającemu nieograniczoną swobodę (arbitralnego) wyboru.

Nie można nie zauważyć, iż zamawiający dokonując zakupów w ramach systemu zamówień publicznych nabywają z biegiem lat własnych doświadczeń z zamawianymi produktami, posiadają niejednokrotnie wykwalifikowaną kadrę obsługującą zamawiane towary, czy też dysponują częściami zamiennymi do dostarczonych produktów. Przyjęcie zatem powyższej argumentacji jako wystarczającej do sformułowania pozacenowego kryterium oceny ofert - analogicznego jak w rozpoznawanej przez Izbę sprawie - zmierzającej do podtrzymania przez poszczególnych zamawiających dotychczasowych praktyk zakupowych, w okolicznościach danej sprawy, mogłoby naruszać zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

Nie ma konieczności, aby wszystkie parametry techniczne rozwiązania równoważnego były równe lub lepsze niż rozwiązanie referencyjne.
Rozwiązanie równoważne nie musi być rozwiązaniem identycznym z rozwiązaniem referencyjnym. Dostrzec należy, że co do zasady urządzenia referencyjne składają się z całego konglomeratu cech technicznych, z których niektóre mają charakter kluczowy, inne zaś są pozbawione większego znaczenia. Konieczność aby wszystkie bez wyjątku parametry techniczne były równe lub lepsze jest niewykonalne i wymusza na wykonawcach obowiązek zaoferowania wyłącznie rozwiązania referencyjnego, czyniąc dopuszczenie równoważności pozornym. Nawet bowiem urządzenie o klasę wyższe od referencyjnego może zawierać jakiś nieistotny parametr techniczny, który będzie gorszy od parametrów rozwiązania referencyjnego, co może skutkować ryzykiem odrzucenia takiej oferty.

Dodane w dniu: 2020-08-20

KIO 1706/19 – Wyrok KIO – 2019-09-17 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie » dodany: 2019-11-21

Niewypełnienie przez Zamawiającego obowiązku wezwania wykonawcy do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu narusza zasadę uczciwej konkurencji.
[…] z uwagi na wybór oferty Przystępującego jako najkorzystniejszej, pomimo, iż nie wykazał on spełniania warunków udziału w postępowaniu, a Zamawiający zaniechał wezwania go do uzupełnienia dokumentów w tym zakresie, wybór oferty nastąpił niezgodnie z przepisami ustawy, co stanowiło naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy Pzp.

KIO 864/19 – Wyrok KIO – 2019-05-28

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie » dodany: 2019-08-01

Podczas oceny czy nastąpiło utrudnienie uczciwej konkurencji łączne bierze się pod uwagę spełnienie przesłanek w zakresie eliminacji konkurencji oraz braku uzasadnionej potrzeby Zamawiającego.
Zatem istotnymi a zarazem kluczowymi elementami w ocenie czy nastąpiło utrudnienie uczciwej konkurencji jest łączne spełnienie przesłanek w zakresie eliminacji konkurencji oraz braku uzasadnionej potrzeby Zamawiającego w zakresie jakości, funkcjonalności lub parametrów technicznych urządzeń.

Zamawiający wskazując i opisując konkretnie parametr techniczny stosowanej tylko przez jednego producenta i nie wykazując, że zastosowanie innych rozwiązań nie spełni jego oczekiwań - narusza art. 29 ust. 2 PZP.
Odwołujący wyjaśniał w trakcie rozprawy, iż powyższy efekt jest możliwy do uzyskania nie tylko poprzez obniżenie temperatury przy druku poniżej 100 oC, ale także poprzez zastosowanie modułu nawilżającego papier lub zespołu prostowania papieru, które to rozwiązania są stosowane przez innych producentów urządzeń drukujących, tj. Konica Minolta i RICOH. Zamawiający nie wykazał natomiast, iż zastosowanie powyższych rozwiązań nie spełni jego oczekiwań odnośnie ograniczenia zjawiska falowania papieru. Tym samym Izba uznała, iż Zamawiający wskazując i opisując konkretnie parametr techniczny mający za zadanie ograniczenie zjawiska falowania papieru naruszył przepis art. 29 ust. 2 Pzp poprzez wskazanie konkretnej technologii stosowanej tylko przez jednego producenta.

KIO 36/20 – Wyrok KIO – 2020-01-22

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-03-31

W ściśle określa tych sytuacjach Zamawiający nie narusza wymagań w zakresie przedmiotu zamówienia, nawet jeśli opisze go w sposób wskazujący na jednego producenta.
Powyższe przepisy wskazują, iż Zamawiający nie ma pełnej swobody formułowania swoich wymagań w zakresie przedmiotu zamówienia. Wymagania te muszą być bowiem przedstawione w sposób wskazany w ww. przepisie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, nadto, zwłaszcza, jeżeli miałyby mieć wpływ na ewentualne ograniczenie konkurencji w postępowaniu, muszą być uzasadnione potrzebami Zamawiającego. Powyższe potwierdza utrwalone orzecznictwo Izby i sądów powszechnych, z którego wynika, że w ściśle określonych sytuacjach, Zamawiający, nie narusza ww. przepisów, nawet jeśli opisze przedmiot zamówienia w sposób wskazujący na jednego producenta przedmiotu zamówienia, co jednak w analizowanym postępowaniu nie zostało wykazane.

KIO 1984/19 – Wyrok KIO – 2019-10-21 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2019-11-12

... zarzut i żądanie Odwołującego dopuszczenia rozwiązań równoważnych nie może zostać uwzględniony przez Izby, gdyż w analizowanym stanie faktycznym nie ma zastosowania art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, a tym samym Zamawiający nie ma obowiązku dopuszczenia rozwiązań równoważnych.

... żądanie Zamawiającego posiadania przez oferowane nawierzchnie określonej liczby pęczków nie stanowi naruszenia konkurencji, a zmierza do określenia gęstości nawierzchni.

Naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy Pzp nie może się opierać wyłącznie na subiektywnym przeświadczeniu wykonawcy o zaletach lub wadach rozwiązania przyjętego przez Zamawiającego.

... brak jest jakiegokolwiek punktu odniesienia, z którego wynikałoby, aby kształt włókna miał jakiekolwiek znaczenie bądź wpływ na waloru użytkowe, czy funkcjonalne przedmiotu zamówienia. (…) kształt włókna nie jest parametrem mierzalnym, w konsekwencji czego posługiwanie się określonym nazewnictwem opiera się na pełnej dowolności i leży wyłącznie w gestii każdego z producentów nawierzchni, zaś zastosowane słownictwo może służyć nieuczciwej konkurencji. W dokumentach źródłowych nie ma określonych jakichkolwiek kryteriów decydujących o zaklasyfikowaniu konkretnego kształtu do konkretnego oznaczenia literowego. (…) Zamawiający winien w sposób precyzyjny wskazać w SIWZ, iż wymaga w jednym pęczku trzech rodzajów włókna monofilowego wzmocnionego rdzeniem, kształt zaś włókna nie jest okolicznością dyskwalifikującą dany produkt.

Uzasadnione wymagania Zamawiającego, nawet jeżeli skutkują zawężeniem możliwych do zaoferowania produktów, nie niweczą zachowania uczciwej konkurencji.
W ocenie Izby Zamawiający w pełni uzasadnił swoje wymagania. Nawet jeżeli skutkują one zawężeniem produktów możliwych do zaoferowania Zamawiającemu, to takie zawężenie konkurencji jest dopuszczalne i uzasadnione wskazanymi przez Zamawiającego okolicznościami.

KIO 465/20 – Wyrok KIO – 2020-03-13 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-04-24

Zasada równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego nie dozwala na odmienne traktowanie wykonawców w zależności od skali prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
[...] w przekonaniu składu orzekającego Izby utrwalone w doktrynie i orzecznictwie zamówień publicznych rozumienie zasady równego traktowania wykonawców z art. 7 ust. 1 ustawy pzp jako zakazu odmiennego traktowania wykonawców znajdujących się w analogicznej sytuacji nie odnosi się do ich statusu jako MŚP czy dużego przedsiębiorcy. Innymi słowy zasada równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego nie dozwala na odmienne traktowanie wykonawców w zależności od skali prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Wypracowane w doktrynie i orzecznictwie rozumienie zasady równego traktowania wykonawców odnosi się do sytuacji wykonawców z punktu widzenia czynności podejmowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez zamawiającego, który nie powinien przeprowadzać takich samych czynności odmiennie w stosunku do różnych wykonawców ubiegających się o udzielenie tego samego zamówienia publicznego.

Wprowadzenie zróżnicowanego terminu zapłaty za należyte wykonanie tego samego świadczenia w zależności od statusu wykonawcy jako MŚP albo dużego przedsiębiorcy oznacza odmienne traktowanie wykonawców i narusza art. 7 PZP.
Tymczasem wprowadzenie zróżnicowanego terminu zapłaty za należyte wykonanie tego samego świadczenia w zależności od statusu wykonawcy jako MŚP albo dużego przedsiębiorcy oznacza odmienne traktowanie wykonawców, którzy w taki sam sposób wykonują przedmiot zamówienia. W przekonaniu składu orzekającego Izby jest to takie samo naruszenie zasady równego traktowania wykonawców z art. 7 ust. 1 pzp, jak wprowadzanie odmiennych warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej albo zdolności technicznej lub zawodowej. Nie ma przecież wątpliwości, że warunki te dla wszystkich wykonawców, niezależnie od ich statusu jako MŚP albo dużych przedsiębiorców, muszą być takie same.

KIO 1828/19 – Wyrok KIO – 2019-10-03

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie » dodany: 2019-12-02

Każdy opis przedmiotu zamówienia niesie za sobą ograniczenie konkurencji w sposób pośredni lub bezpośredni, co nie oznacza jednak, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w zgodzie ze zindywidualizowanymi potrzebami.
W ocenie składu orzekającego każdy opis przedmiotu zamówienia niesie za sobą ograniczenie konkurencji, pośrednio lub bezpośrednio, preferując jednych wykonawców i dyskryminując innych. Natomiast konieczność zachowania zasad naczelnych p.z.p. w postępowaniu nie oznacza, że zamawiający nie ma prawa opisać przedmiotu zamówienia w sposób, który nie będzie uwzględniał jego obiektywnych potrzeb. Nie ma bowiem podstaw do wykładania zasady zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz proporcjonalności, jako konieczności akceptacji przez zamawiającego każdego świadczenia - w tym przedmiotu najtańszego, o niskiej jakości, czy o minimalnych parametrach, a nawet niezgodnego z uzasadnionymi potrzebami jednostki zamawiającej - wyłącznie dlatego, że zamówienie mógłby realizować szerszy krąg wykonawców.

Zapewnienie konkurencyjności na rynku gwarantuje efektywne wydatkowanie środków publicznych.
Zapewnienie właściwej konkurencji w postępowaniu jest niezwykle istotne, ponieważ powoduje, że rywalizacja wykonawców, odbywająca się w niedyskryminujących, uczciwych warunkach, przynosi zamawiającemu wymierne efekty w postaci uzyskania konkurencyjnej, atrakcyjnej oferty o ekwiwalentnej cenie. Prawidłowa rywalizacja na rynku jest determinantą efektywnego wydatkowania środków publicznych.

KIO 676/20 – Wyrok KIO – 2020-06-24

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-07-15

Postępowanie o udzielenie zamówienia musi być kierowane tak, aby nie prowadziło do nieuzasadnionego uprzywilejowania jednych, względem pozostałych.
Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2 ustawy P.z.p.). Postępowanie o udzielenie zamówienia musi być prowadzone tak, aby nie prowadziło do wyłączenia bez uzasadnionej przyczyny chociażby jednego wykonawcy z możliwości złożenia oferty, stwarzając korzystniejszą sytuację pozostałym wykonawcom.

Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia w sposób uwzględniający jego uzasadnione potrzeby.
Z powyższego wynika a contrario, że - pomimo konieczności zachowania zasady uczciwej konkurencji - zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia w sposób uwzględniający jego uzasadnione potrzeby. To zamawiający jako gospodarz postępowania określa zakres zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy, charakteryzujący cel jaki zamierza osiągnąć.

[Niemożliwym jest zapewnienie możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wszystkim podmiotom działającym na rynku w danej branży. Jednak Zamawiający nie może z góry i w sposób nieuzasadniony uniemożliwić niektórym podmiotom dostępu do zamówienia, czy do
Izba wskazuje, że zamawiający, dokonując opisu przedmiotu zamówienia, nie ma obowiązku zapewnienia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wszystkim podmiotom działającym na rynku w danej branży. Prawie nigdy nie jest możliwe opisanie przedmiotu zamówienia, który w ten czy inny sposób nie uniemożliwia części wykonawcom w ogóle złożenie oferty, a niektórych stawia w uprzywilejowanej pozycji. Warunkiem nienaruszania konkurencji jest w takim przypadku brak uniemożliwiania z góry niektórym podmiotom udziału w postępowaniu bez uzasadnienia w obiektywnych potrzebach i interesach zamawiającego oraz brak sytuacji, w której uprzywilejowanie danych wykonawców osiągnie rozmiary faktycznie przekreślające jakąkolwiek konkurencję. Za naruszenie zasad uczciwej konkurencji nie można uznać sytuacji, w której oferty nie może złożyć każdy wykonawca z danej branży z uwagi na to, że w swoim profilu działalności nie posiada akurat produktu o wymaganej przez zamawiającego funkcjonalności bądź produkt ten w danej konfiguracji jest droższy niż produkty konkurentów.

Ostatnie 2020-09-20 2020-09-15