Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2021-09-03 2021-09-01 Losowe

Dodane w dniu: 2021-09-03

KIO 1952/21 – Wyrok KIO – 2021-07-26 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-08-17

Zamawiający dopuszczając dokument równoważny, powinien tak sprecyzować postawione certyfikatowi równoważnemu wymogi, aby w sposób jednoznaczny móc następnie przesądzić o kwestii jego równoważności.
(…) kiedy zamawiający wskazując na możliwość złożenia równoważnego przedmiotowego środka dowodowego, bez jego dookreślenia, to zasadnym jest przyjęcie, że zamawiający nie może kwestionować złożonego przedmiotowego środka dowodowego pod warunkiem, że ten będzie potwierdzał zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami SWZ. Niewątpliwym jest, że dla różnego rodzaju postępowań będą mogły być wymagane inne przedmiotowe środki dowodowe, jak również inne dokumenty mogące być uznane za dokumenty równoważne. Takie dokumenty są nierozłącznie związane z przedmiotem zamówienia.

KIO 1804/21 – Wyrok KIO – 2021-07-26 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-08-17

Obowiązek wykluczenia wykonawcy z powodu zaistnienia fakultatywnych przesłanek wykluczenia pojawia się wyłącznie wtedy, gdy zamawiający w danym postępowaniu zdecyduje się na ich wprowadzenie.
(…) w przedmiotowej sprawie wymóg wynikający z art. 109 ust. 2 ustawy Pzp nie został przez Zamawiającego spełniony wobec przesłanki z art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, (…) analizowane postępowanie zamawiający prowadzi w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami. Zgodnie z przepisami regulującymi ten tryb, podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu musiały być określone zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i w specyfikacji warunków zamówienia. Zgodnie bowiem z art. 134 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, specyfikacja warunków zamówienia zawiera podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1, jeżeli zamawiający je przewiduje. (…) Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że Zamawiający nie miał prawa w tym postępowaniu badać spełniania przez Przystępującego podstawy wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. W tej sytuacji okoliczność, czy Przestępujący złożył prawdziwe czy fałszywe oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu okazało się być pozbawione jakiejkolwiek doniosłości prawnej. Zatem, oświadczenie Przystępującego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu nie mogło mieć jakiegokolwiek wpływu na decyzje podejmowane przez zamawiającego, gdyż dotyczyło niezastrzeżonej w tym postępowaniu fakultatywnej podstawy wykluczenia, której Zamawiający nie miał prawa badać.

Dodane w dniu: 2021-09-01

KIO 1561/21 – Wyrok KIO – 2021-07-29 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-08-16

Czynność wydruku i podpisania oferty, a następnie jej zeskanowanie nie przesądza o tym, iż dokument nie został sporządzony w postaci elektronicznej.
Podkreślić należy, że dokument po zeskanowaniu zyskuje postać dokumentu elektronicznego, pozwalającą na opatrzenie go podpisem zaufanym bądź osobistym. Skoro więc Przystępujący elektronicznie, za pomocą platformy, złożył ofertę, która w formacie .pdf została podpisana podpisem zaufanym to nie ma podstaw do przyjęcia, że oferta została złożona z naruszeniem przepisów prawa. Zauważyć należy, że również SWZ dopuszczała możliwość złożenie oferty w formacie .pdf, a więc wykonawcy w niniejszym postępowaniu mogli przygotować ofertę i załączyć ją w tym właśnie formacie. Skoro więc Zamawiający dopuścił możliwość złożenia oferty w formacie .pdf, to odrzucenie oferty z tego powodu naruszałoby przepis art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. Ponadto jak wskazał sam Przystępujący złożył on ofertę w sposób ściśle opisany w "Instrukcji użytkownika" miniPortalu, na którym prowadzone jest postępowanie, a więc nie sposób twierdzić że jego działanie było nieprawidłowe i niezgodne z SWZ.

Jeżeli wykonawca ujawnia oświadczenie Zamawiającemu, niezależnie od formy, to właśnie to oświadczenie - na konkretnym nośniku (w konkretnej formie, tu: elektronicznej) stanowi oryginał.
Izba nie podzieliła (…) stanowiska Odwołującego jakoby Przystępujący w postępowaniu złożył kopię oferty, tj. oferty sporządzonej pierwotnie w formie papierowej. Podkreślić należy, że pomimo braku definicji ustawowej pojęć kopii i oryginału, zasadnicza różnica pomiędzy oryginałem a kopią jest taka, że kopia dokumentu jest wyłącznie odwzorowaniem układu graficznego i treści zawartej w oryginalnym dokumencie. Kopia dokumentu jednak nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże ze złożeniem oświadczenia - gdyż nie zawiera oryginalnego podpisu osoby składającej oświadczenie i nie zmierza do wywołania skutków prawnych, a w przypadku dokumentowania oświadczenia woli, wykazania jakiej treści oświadczenie już (w przeszłości) złożono. W związku z powyższym skoro Przystępujący ujawnił ofertę wyłącznie w postaci elektronicznej, to uznać należy, że nie istnieje możliwość złożenia oświadczenie woli ujawnionego pierwszy raz w kopii.

Zamawiający nie jest uprawniony na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 tzw. „rozporządzenia dokumentowego”, do żądania od wykonawców faktur potwierdzających wysokość zrealizowanych dostaw (takiej możliwości nie przewidział też w SWZ).
(…) skoro Zamawiający na podstawie przedłożonych przez Przystępującego na wezwanie dokumentów mógł w sposób niebudzący wątpliwości ustalić wartość zrealizowanych dostaw remonterów na rzecz firmy E..., to uznać należało, że Przystępujący zdołał wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych. Fakt natomiast nieprzedłożenia na wezwanie Zamawiającego faktur potwierdzających wysokość zrealizowanych dostaw nie mógł skutkować wykluczeniem tego wykonawcy z postępowania, bowiem takie działanie Zamawiającego naruszałoby przepis § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia dokumentowego [Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415)] i stałoby w sprzeczności z treścią SWZ, bowiem Zamawiający na potwierdzenie spełnienia ww. warunku przewidział jedynie konieczność przedłożenia wykazu dostaw.

Dodane w dniu: 2021-08-31

KIO 1763/21 – Wyrok KIO – 2021-07-26 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-08-17

Przystępujący nie ma obowiązku używać, czy kopiować pojęć użytych w warunku udziału w postępowaniu, a zamawiający i tak ma obowiązek ocenić przedkładane mu wykazy i referencje.
(…) zamawiający takiej oceny dokonał, zaś odwołujący podważając prawidłowość oceny zamawiającego powinien wykazać, że doświadczenie wykazane przez przystępującego nie obejmowało inwentaryzacji, czy projektów odpowiadających postawionemu warunkowi. Przy czym takie udowodnienie w ocenie Izby nie może sprowadzać się tylko do podważenia, że w wykazie lub referencji nie padły sformułowania ściśle takie jak u zamawiającego w warunku, ale wykazać, że rzeczywiście dana inwestycja nie obejmowała wymaganych przez zamawiającego elementów.

KIO 1614/21 – Wyrok KIO – 2021-07-23 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-08-12

Przepisy Pzp nie zawierają katalogu przesłanek nieważności oferty.
Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia stanowi oświadczenie woli wykonawcy. Do oceny ważności takiego oświadczenia, z mocy odesłania zawartego w art. 8 ust. 1 Pzp, zastosowanie znajdą zatem przepisy kodeksu cywilnego. O wadach oświadczeń woli stanowi Dział IV Kodeksu cywilnego, który zawiera zamknięty katalog wad stanowiących o nieważności oświadczenia woli. Są nimi: brak świadomości lub swobody powzięcia decyzji i wyrażenia woli, pozorność, błąd oraz groźba. Okoliczności faktyczne wskazane w odwołaniu nie referują do żadnej z tych przesłanek. Odwołujący nie wskazuje przepisu stanowiącego o nieważności oferty, a zarzut nieważności ofert U... i Konsorcjum S... opiera na przekonaniu, że stawka godzinowa, wskazana w kosztorysach ofertowych przez dwóch wykonawców konkurujących z nim o zamówienie publiczne, jest mniejsza niż minimalna stawka wyliczona przez odwołującego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy. Przesłanki odrzucenia oferty, zawarte w przepisach o charakterze eliminacyjnym, podlegają wykładni ścisłej. Okoliczności faktyczne wskazane przez odwołującego nie są powiązane z żadnym przepisem zawierającym sankcje odrzucenia oferty, stąd zarzut odwołania nie może być skuteczny.

Nie może znaleźć potwierdzenia zarzut zaniechania odrzucenia oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia wywodzony z SWZ, która wyraźnie ustala, że kosztorys ofertowy nie może być podstawą oceny oferty.
Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy to następca prawny art. 89 ust. 1 pkt 2 poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Oba przepisy regulują ten sam zakres przedmiotowy różniąc się wyłącznie nomenklaturą. Poprzedni przepis stanowił in initio, że zamawiający odrzuca ofertę, której treść jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Tożsamość obu norm powoduje aktualność myśli orzeczniczej wypracowanej pod rządami poprzedniej ustawy. Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli aktualnie warunków zamówienia, to opisane w dokumentach zamówienia wymagania zamawiającego o charakterze merytorycznym dotyczące ilości, jakości, terminu lub innych warunków mających znaczenie dla wykonania przedmiotu zamówienia. W badanym postępowaniu kosztorys ofertowy nie stanowi, ani o spełnieniu wymagań zamawiającego opisanych w SWZ, ani o treści oferty, która podlega badaniu pod kątem przesłanek odrzucenia oferty. Zamawiający wyraźnie ustalił w (…) SWZ pomocniczy charakter kosztorysu. Kosztorys może być użyteczny w określonych sytuacjach wynikłych przy wykonaniu umowy, z czym spójne jest stwierdzenie, że kosztorys nie będzie stanowił podstawy do oceny ofert.

Dodane w dniu: 2021-08-30

KIO 1662/21 – Wyrok KIO – 2021-07-22 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-08-17

Skoro dane do poprawienia omyłki nie były zawarte w treści oferty, a Odwołujący dokonywał dopiero ich obliczenia na skutek zgłoszonych wątpliwości Zamawiającego, to trudno uznać, aby była to omyłka, którą Zamawiający mógłby poprawić.
Zamawiający prawidłowo uznał, że omyłka poczyniona przez Odwołującego w ofercie nie podlega poprawieniu. (…) aby poprawić ofertę w taki sposób, na jaki wskazywał Odwołujący, Zamawiający musiałby uzupełnić ofertę o informacje, które nie wynikały z żadnego innego miejsca oferty. Ponownie należy podkreślić, że to Wykonawcy zostali zobowiązani przez Zamawiającego do przedstawienia poprawnej kalkulacji, która będzie obejmowała wszelkie koszty wynikające z przepisów prawa. Nie było rolą Zamawiającego dokonywanie obliczeń wszelkich składek. Informacje o składkach, zwolnieniach od uiszczanych składek, pochodzą od Odwołującego. (…) Nie jest tak, jak twierdził Odwołujący, że "zamawiający posiadał wszystkie niezbędne informacje, które powinny stanowić podstawę do poprawienia omyłki (czy to oczywistej czy innej)". Zamawiający (…), powziął wątpliwości co do wskazanej kalkulacji stawki, dlatego wezwał Odwołującego do wyjaśnienia treści oferty.

KIO 1520/21 – Wyrok KIO – 2021-07-22 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2021-08-09

Użycie spójnika "i" w SWZ oznacza, że Zamawiający, w celu skutecznego doręczenia wezwania do złożenia wyjaśnień, zobowiązany był również do przesłania treści wezwania na adres poczty elektronicznej Odwołującego, a nie tylko na platformę ePUAP.
Zamawiający nie dochował w pełni przyjętego w SWZ sposobu komunikacji z Odwołującym, co miało, zdaniem Izby, wpływ na możliwość terminowego udzielenia wyjaśnień przez wykonawcę w zakresie rażąco niskiej ceny. Przedmiotowe wezwanie zostało bowiem przekazane wyłącznie poprzez platformę ePUAP, zgodnie zaś z postanowieniami SWZ komunikacja z wykonawcami miał odbywać się dodatkowo poprzez użycie poczty elektronicznej. (…) określając sposoby komunikowania się z wykonawcami, Zamawiający posłużył się spójnikiem "i". Zdaniem Izby właśnie wykładania literalna spornego zapisu SWZ potwierdza zasadność stanowiska prezentowanego przez Odwołującego. Słusznie bowiem wykonawca założył, że sporne postanowienie SWZ należy interpretować w ten sposób, że korespondencja Zamawiającego będzie również przesyłana wykonawcy na adres poczty elektronicznej. Pozostaje to w spójności z informacjami zawartymi w formularzu oferty, w którym wykonawcy w pkt 9 właśnie wskazywali adres poczty elektronicznej do porozumienia się z Zamawiającym w sprawach dotyczących postępowania przetargowego. (…) Jeśli zaś celem Zamawiającego było dopuszczenie różnych kanałów komunikacji, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z jednego uznaje się za skuteczne względem wykonawcy, to wówczas stosowane zapisy powinny znaleźć odzwierciedlenie w SWZ chociażby poprzez użycie spójnika "lub" "albo". (…) W ocenie Izby brak jest podstaw utożsamiania automatycznego powiadomienia generowanego przez ePUAP o złożeniu przez Zamawiającego pisma w postępowaniu z przesłaniem takiego pisma na skrzynkę elektroniczną wskazaną przez Odwołującego w ofercie. Ani z treści "Zgłoszenia sprawy od Zamawiającego do wykonawcy" ani z potwierdzenia nadania wiadomości przez ePUAP nie wynika, że treść wezwania została również przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu oferty Odwołującego.

Dodane w dniu: 2021-08-24

KIO 1859/21 – Wyrok KIO – 2021-07-21 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-08-10

Dla oceny tego, czy świadczenie ma charakter kompleksowy, znaczenie ma wzajemna relacja między czynnościami składającymi się na to świadczenie.
(…) w niniejszej sprawie zachodzi sytuacja, w której instalacja gazów medycznych oraz montaż paneli nadłóżkowych stanowi świadczenie pomocnicze do świadczenia podstawowego, jakim jest modernizacja oddziału szpitala. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że celem udzielenia niniejszego zamówienia jest całościowa modernizacja oddziału szpitalnego, zmierzająca do poprawy warunków leczenia i przebywania pacjentów na tym oddziale oraz usprawnienia pracy personelu szpitala. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest zarówno wykonanie w salach chorych, salach zabiegowych i innych pomieszczeniach wszystkich wskazanych w PFU robót budowlanych rozbiórkowych, konstrukcyjnych, elektrycznych, sanitarnych czy teletechnicznych, jak i instalacja gazów medycznych oraz montaż paneli nadłóżkowych. Wszystkie te prace składają się na osiągnięcie celu, jakim jest poprawa warunków na modernizowanym oddziale. O powyższym świadczy także treść PFU, w którym instalacja gazów medycznych i montaż paneli nadłóżkowych są wymienione wśród wszystkich pozostałych robót bez ich specjalnego wyodrębniania (np. pkt 1.5.1.3. Roboty sanitarne, m.in.: Instalacje gazów medycznych, zawarty w pkt 1.5. Zakres robót budowlano-instalacyjnych do wykonania). Z punktu widzenia nabywcy świadczenia, czyli zamawiającego, jak i z punktu widzenia ekonomicznego, wszystkie ww. prace stanowią całość służącą jednemu celowi. (…) stanowią całość, a ich rozdzielenie byłoby sztuczne. (…) Tym samym właściwe jest zastosowanie dla nich takiej samej stawki podatku VAT, jak dla świadczenia podstawowego, tj. stawki 23%.

Dodane w dniu: 2021-08-23

KIO 1707/21 – Wyrok KIO – 2021-07-15 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-08-15

Przedstawienie dowodów, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, dopiero na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą, uznać należy za spóźnione.
Odwołujący miał wyjaśnić kwestię rażąco niskiej ceny w stosownym czasie przed Zamawiającym, natomiast w postępowaniu odwoławczym Izba bada jedynie zasadność czynności Zamawiającego podjętej względem oferty Odwołującego w oparciu o informacje, którymi Zamawiający dysponował w dniu podjęcia decyzji.

KIO 1580/21 – Wyrok KIO – 2021-07-13 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-08-05

Tak ważka czynność zamawiającego jaką jest unieważnienie postępowania, znosząca cel postępowania, tj. udzielenie zamówienia - winna ujmować odniesienie się do przepisu art. 457 ust. 1 w zw. z art. 459 ust. 1 pkt 2.
Analizując treść uzasadnienia faktycznego unieważnienia postępowania podaną przez zamawiającego w piśmie z dnia 19 maja 2021 r., stwierdzić należy, że w uzasadnieniu zamawiający wskazał tyle tylko, iż zastosował kryterium, którego zastosować nie powinien (kryterium zastosowane dotyczy właściwości wykonawcy, a winno być związane z przedmiotem zamówienia). Choć strony nie miały wątpliwości, że zastosowane takiego kryterium było niezgodne z obowiązującymi przepisami ustawy Pzp i stanowi wadę postępowania, to zaznaczyć należy, że zamawiający ani nie wskazał przepisu ustawy Pzp, z którego niedopuszczalność zastosowania kryterium dotyczącego właściwości wykonawcy by wynikała, ani swojej kwalifikacji, że jest to wada postępowania. (…) Kluczowym w sprawie, wobec koniunkcji wystąpienia przesłanek uzasadniających unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp jest to, że zamawiający w piśmie z dnia 19 maja 2021 r. nie uzasadnił z jakich powodów uznał, że dostrzeżona nieusuwalna wada postępowania uniemożliwia mu zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Przypomnienia wymaga, że ciężar dowodu w tym zakresie spoczywał na zamawiającym. Tej istotnej kwestii zamawiający nie poświęcił w piśmie z 19 maja 2021 r. żadnej uwagi. (…) Brak ten eksponował odwołujący, wskazując w odwołaniu: "Zamawiający uzasadniając unieważnienie postępowania na podstawie przepisu art. 255 pkt 6 PZP zarówno w uzasadnieniu prawnym jak i faktycznym podjętej decyzji nie może pominąć związku pomiędzy przepisem art. 255 pkt 6 Pzp a art. 457 ust. 1 art. 459 ust. 1 PZP, bowiem warunkiem skutecznego zastosowania art. 255 pkt 6 PZP jest wykazanie jego powiązania z co najmniej jedną z przesłanek unieważnienia umowy wymienionych w art. 457 czy 459 PZP. Zamawiający, w uzasadnieniu unieważnienia postępowania, takiego powiązania nie wykazał."

Dodane w dniu: 2021-08-21

KIO 1701/21 – Wyrok KIO – 2021-07-12 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-08-05

Nie jest możliwe wezwanie do uzupełnienia wyjaśnień dotyczących Tajemnicy Przedsiębiorstwa, nie jest to sytuacja tożsama z wezwaniem do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.
Odnosząc się do argumentacji odwołującego, iż możliwa jest sytuacja, w której zamawiający dokona wezwania odwołującego do uzupełnienia argumentacji w zakresie uzasadnienia zastrzeżenia wyjaśnień tajemnicą przedsiębiorstwa, albowiem nie można nakładać większego rygoryzmu do oświadczenia wykonawcy składanego w tym zakresie, które to oświadczenie nie jest ofertą, a jedynie elementem dokumentacji związanej z ofertą, niż do wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny, w którym to aspekcie wykształciła się praktyka ewentualnego dodatkowego wzywania do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, Izba wskazuje, iż różnica w powyższym zakresie jest na tyle duża i znacząca, że nie jest możliwe identyfikowanie obu sytuacji jako zbieżnych czy podobnych, dających podstawę do tożsamego ich stosowania. Wskazać bowiem należy na odmienności procedury związanej z wyjaśnieniem RNC, gdzie zamawiający określa zakres żądanych informacji i w przypadku ich niewłaściwego opisania istnieje możliwość dodatkowego wezwania w odróżnieniu od sytuacji związanej z TP, gdzie zakres udzielanych wyjaśnień (wykazania) spoczywa na wykonawcy i to wykonawca ma obowiązek wykazania dlaczego opisane przez niego informacje stanowią na tyle istotną wartość gospodarczą, która pozwala na zastrzeżenie tych informacji TP.

Dodane w dniu: 2021-08-20

KIO 1668/21 – Wyrok KIO – 2021-07-08 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-08-01

Czynności wykonawców wykraczające poza warunki postępowania dokonywane są na ryzyko tych wykonawców.
(…) odwołujący podnosił argument, że rzetelność wykonawcy wymuszała określone zachowanie polegające na podejmowaniu czynności - przed terminem składania ofert - tak, aby złożona oferta i oświadczenie w niej zawarte dawało się zrealizować i było wiarygodne. Jednakże jak wynika z okoliczności przedmiotowej sprawy, odwołujący dopiero po terminie składania ofert, po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert podjął określone czynności, które de facto, pod pewnymi warunkami, gwarantowały mu rezerwację pokoi hotelowych w określonym terminie. Warunkiem tym było dokonanie opłaty rezerwacyjnej, która posiadałaby status gwarantowanej, do dnia 31 maja 2021 roku. I takiej opłaty odwołujący dokonał właśnie dopiero w dniu. 31 maja br., tj. po dniu przekazania przez zamawiającego informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej (28 maja 2021 r.). Ww. czynności odwołującego zdaje się nacechowane były wymuszeniem na zamawiającym określonego zachowania, które w okolicznościach przedmiotowej sprawy nie mogły się ziścić ze względu na jednoznaczne postanowienia SWZ.

KIO 1723/21 – Wyrok KIO – 2021-07-08 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-07-28

Środek dowodowy sporządzony w języku obcym musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski (z wyjątkiem art. 20 ust. 3 Pzp), co oznacza, że środek ten i tłumaczenie stanowią nierozerwalną całość.
(…) aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania przez wykonawcę określonych wymogów, niezbędne jest przekazanie przez wykonawcę tłumaczenia środka dowodowego. Brak złożenia tego tłumaczenia oznacza, że odwołujący nie złożył przedmiotowego środka dowodowego i jego oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia. W tym miejscu należy zatem ponownie podkreślić, że z (…) swz jednoznacznie wynika, że protokół z testu wydajnościowego stanowił przedmiotowy środek dowodowy. Tym samym nie może mieć do niego i do jego tłumaczenia zastosowania art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż kwestia uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych została uregulowana w art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. (…) W przedmiotowym postępowaniu nie zachodzi druga z (…) przesłanek, gdyż zamawiający nie przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia zastosowania art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. Tym samym złożenie w tym trybie tłumaczenia protokołu z testu wydajnościowego, który w ogóle nie został złożony przez odwołującego, jest niedopuszczalne.

KIO 1559/21 – Wyrok KIO – 2021-07-20 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-08-03

Samo wskazanie, że dokonana poprawa nie spowoduje zmiany kolejności w ramach oceny ofert, jest niewystarczająca dla stwierdzenia braku istotności omyłki.
Pierwszym warunkiem umożliwiającym dokonanie poprawy jest zatem stwierdzenie, że niezgodność oferty z wymaganiami zamawiającego nastąpiła w sposób niezamierzony przez wykonawcę. Tego zamawiający nie ustalił w badanym postępowaniu. Zdaniem Izby możliwość popełnienia omyłki przy zmianie obmiaru jest bardzo mało prawdopodobna w okolicznościach sporu. Zamawiający nie wskazał powodów uzasadniających tezę przeciwną. Z faktu, że S. K. wyraził zgodę na poprawienie swojej oferty, nie wynika przecież, że dopuścił się omyłki, zwłaszcza że nie istnieje racjonalne uzasadnienie dla uznania, że cena jednostkowa przy zmianie ilości obmiarowych pozostanie bez zmian. Zamawiający nie uzasadnił również, że zmiana wprowadzona przez niego do oferty S. K. ma charakter nieistotny. W ocenie Izby jest przeciwnie, gdyż poprawienie oferty dotyczyło materiałów istotnych dla wykonania całości prac.

Dodane w dniu: 2021-08-18

KIO 1704/21 – Wyrok KIO – 2021-07-01

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-07-19

Wymóg, aby dokumenty były aktualne na dzień ich złożenia, oznacza, że Ustawodawca przewidział możliwość zmiany okoliczności faktycznych w czasie pomiędzy terminem składania ofert, a terminem składania środków dowodowych, w tym - terminem ich uzupełniania.
(…) skoro wykaz osób składany w ramach uzupełnienia musi być aktualny na dzień jego złożenia, to należy przyjąć, że informacje w nim zawarte także muszą być aktualne na ten moment, a tym samym dopuszczalna jest zmiana przez wykonawcę osób wskazanych do realizacji zamówienia, jak i wymaganych informacji dotyczących tych osób. Z powyższych względów, wykonawca B… S.A. w wykazie złożonym w dniu 26 maja 2021 r. był uprawniony do wskazania innych osób niż wskazane w pierwotnie złożonym wykazie, który zawierał błędy (braki co do podstawy dysponowania). Podkreślić również należy, że z treści wezwania z dnia 21 maja 2021 r. jednoznacznie wynika, że Zamawiający wezwał wykonawcę B… S.A. do "złożenia wykazu osób", a zatem dopuścił możliwość złożenia wykazu zawierającego nowe (aktualne) informacje.

Dodane w dniu: 2021-08-09

KIO 1343/21 – Wyrok KIO – 2021-06-11

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-07-08

Nieprecyzyjność lub niejasność opisu przedmiotu zamówienia może stanowić podstawę unieważnienia postępowania.
Orzecznictwo w tym zakresie pozostaje aktualne także w obecnym stanie prawnym. Ponadto Izba uznała za własne stanowisko zamawiającego stwierdzające, że podstawą unieważnienia ewentualnej zawartej umowy mógłby być art. 457 ust. 1 pkt 1 Pzp, gdyż zamówienie zostałoby udzielone z naruszeniem ustawy, tj. art. 16 pkt 1 i 2 Pzp. Powyższe wynikałoby z nieprecyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia, co z kolei prowadziłoby do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także byłoby sprzeczne z zasadą przejrzystości. Przede wszystkim zaś rozwiązanie takie byłoby sprzeczne z art. 99 ust. 1 Pzp, który ustanawia wymóg jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający przed otwarciem ofert nie dostrzegł, że postanowienia zawarte w dokumentach zamówienia mogą być interpretowane w ten sposób, że wykonawca dojdzie do przekonania, że może zaoferować dzierżawę dwóch osobnych analizatorów lub nawet większej ich liczby.

W postępowaniach prowadzonych w tzw. procedurze krajowej nie ma zastosowania art. 83 Pzp, który dotyczy obowiązku dokonania analizy potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia.
W przypadku zarzutu dotyczącego zasady efektywności odwołujący dopatrywał się jej realizacji w okoliczności skrócenia czasu badań przy użyciu dwóch analizatorów w stosunku do czasu badania z użyciem jednego analizatora. Stanowisko zawarte w odwołaniu Izba potraktowała jako własne rozumienie przedmiotowej zasady przez odwołującego w okolicznościach postępowania, które nie miało swojego oparcia w postanowieniach SWZ oraz służyło przekonaniu o możliwości wyboru oferty odwołującego, która została złożona z wykorzystaniem niejasnych i nieprecyzyjnych postanowień opisu przedmiotu zamówienia. Ponadto zamawiający inaczej rozumiał zagadnienie uzyskania najlepszych efektów zamówienia w stosunku do poniesionych nakładów. Wynika to jednoznacznie z treści ogłoszenia o unieważnieniu postępowania. (…) Analiza potrzeb i wymagań stanowi narzędzie zarządcze zamawiającego, które służy również realizacji zasady efektywności. W związku z tym, że zamawiający nie miał obowiązku wykonania przedmiotowej analizy, nie można było jednoznacznie przyjąć jakie założenia co do realizacji zasady efektywności zostały przyjęte w ramach przygotowania przedmiotowego postępowania. To oznacza, że oceniając realizację zasady efektywności można się było oprzeć wyłącznie na postanowieniach opisu przedmiotu zamówienia oraz okolicznościach faktycznych leżących u podstaw unieważnienia postępowania.

Dodane w dniu: 2021-08-03

KIO 1441/21 – Wyrok KIO – 2021-06-04 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-06-27

Pominięcie w kosztorysie ofertowym kosztów wynagrodzenia pracowników, które musi ponieść pracodawca, zatrudniający osoby na podstawie umowy o pracę, jest co najmniej dyskusyjne. Są to obciążenia, których nie można uniknąć.
(…) jeżeli Odwołujący wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie stawki roboczogodziny ujętej w złożonym kosztorysie ofertowym oświadczył, że stawka jest stawką netto (bez podatku VAT), to w ocenie Izby oznacza to, że Wykonawca sporządził kosztorys niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego ujętymi w SWZ. Wykonawca w końcowym elemencie złożonego kosztorysu do podanek stawki doliczył podatek VAT. Podkreślić należy, iż podatek VAT nie jest jedynym zobowiązaniem dodatkowym, które należało ująć w stawce roboczogodziny. Odwołujący w złożonych wyjaśnieniach w ogóle nie odniósł się do innych obciążeń publicznoprawnych, mianowicie składek na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i chorobowe, do ponoszenia których zobowiązany jest pracodawca. Ze złożonych wyjaśnień nie wynikało również, że stawka 18,00 zł te obciążenia zawiera. (…) Nawet gdyby przyjąć (wbrew złożonym przez Odwołującego wyjaśnieniom), że podana w kosztorysie ofertowym stawka wynosi 16,66 zł netto dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, a zatem podana wartość 18,00 zł zawiera elementy wynagrodzenia obciążające pracodawcę, to kwota 18,00 zł jest zbyt niska, by teza ta była prawdziwa. (…) Przy dodaniu podatku VAT stawka łącznie winna wynosić 24,68 zł, podczas gdy Odwołujący ujął w kosztorysie stawkę 22,14 zł.

KIO 1313/21 – Wyrok KIO – 2021-06-02 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-07-02

Zaoferowanie przedmiotu zamówienia niezgodnego z, wprost wskazanymi, wymaganiami Zamawiającego, nawet w przypadku gdy parametry (oczyszczalni) są większe i zawierają w sobie te, wymagane przez Zamawiającego, musiało skutkować odrzuceniem oferty.
Zamawiający w sposób jednoznaczny określił parametr - oczyszczalnia biologiczna o przepustowości 0,9 m3/d. Oznacza to, że Zamawiający nie dopuścił żadnego odstępstwa od tej wartości. Wymaga w tym miejscu odnotowania, że pierwotna treść SWZ wskazywała na parametr "do 0,9 m3/d" co Zamawiający odpowiedzią na pytania z dnia 9 marca 2021 roku zmienił i wprowadził jednoznaczne określenie parametru przepustowości na 0,9 m3/d. W ocenie Izby opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie był jednoznaczny i jasny, niedający się w żaden sposób zmienić zgodnie z wymaganiami SWZ ani przez jego zmniejszenie ale również i przez jego zwiększenie. Bez znaczenia dla oceny spełnienia wymagania określonego w SWZ pozostaje fakt, że oczyszczalnia biologiczna zaoferowana przez Odwołującego jest w stanie przyjąć w ciągu doby 1200 litrów ścieków, w czym mieści się wymaganych 900 litrów przez Zamawiającego (…). Gdyby Zamawiający w dokumentacji SWZ dopuścił odstępstwa od tego jednoznacznego wymagania przez podanie np. dopuszczalnej różnicy procentowej, czy też zakresu przepustowości w formule "od - do", albo określił parametr jako minimum, to wykonawcy mieliby możliwość oferowania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem tych dopuszczalnych zmian.

Dodane w dniu: 2021-08-02

KIO 1083/21 – Wyrok KIO – 2021-06-04 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-06-30

Zamawiający błędnie przyjął, iż małżonkowie stanowią grupę kapitałową z racji pozostawania w ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej.
Zamawiający zasadniczo z tej okoliczności wywodził istnienie relacji, w której można stwierdzić, iż jeden z przedsiębiorców (małżonek) sprawuje kontrolę nad drugim, co wypełniać miało przesłanki z art. 4 pkt 14 uokik. Przedstawione w sprawie okoliczności faktyczne nie wskazują na istnienie relacji zależności pomiędzy małżonkami, którzy prowadzą własne działalności gospodarcze. Wpisanie Odwołującej w CEIDG małżonka jako zarządcy sukcesyjnego również nie zmienia tej oceny. (…) Samo wpisanie w CEIDG zarządcy sukcesyjnego nie prowadzi do nabycia prawa do kierowania sprawami przedsiębiorstwa za życia właściciela, jak również sprawowania nadzoru nad działalnością przedsiębiorcy.

KIO 1257/21 – Wyrok KIO – 2021-06-25

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-07-15

Okoliczność, że zamawiający zastosował rozliczenie ryczałtowe zwalnia go z obowiązku analizowania poszczególnych elementów Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER).
W tym przypadku bowiem, zamawiający bada wyłącznie, czy cena podana przez wykonawcę odpowiada jego szacunkowi, ale w tym przypadku będzie to wynagrodzenie ujęte jako całość. Sytuacja mogłaby być inna wyłącznie w przypadku, jeżeli zamawiający zawarłby w warunkach przetargu jakiekolwiek regulacje ograniczające naliczenia kosztów, czy też marż lub zysku w sytuacji zamiaru płacenia za wyodrębnione części zamówienia, do tych właśnie części. (…) W konsekwencji, skoro zamawiający nie zawarł w SWZ jakichkolwiek regulacji co do relacji w zakresie podziału wynagrodzenia na poszczególne, wyodrębnione w poszczególnych pozycjach TER, grupy robót lub też jakichkolwiek innych ograniczeń co do podziału kwoty wynagrodzenia ryczałtowego, to zarzut dotyczący rażąco niskiej ceny w ofercie S... nie znajduje potwierdzenia. Odwołujący kwestionował bowiem poszczególne ceny jednostkowe, przypisując do nich zakresy zamówienia, które nie zostały w SWZ precyzyjnie opisane. Nie wiadomo zatem w jaki sposób S... kalkulował ceny w danych pozycjach, jaki zakres w nich przewidział a w konsekwencji jak obliczał poszczególne ceny, składające się na zakres zamówienia. Fakt, że odwołujący czynił to w określony sposób nie oznacza, że taką samą metodologię przyjął S... w swojej ofercie.

Zamawiający nie wykroczył poza przedmiot i zakres negocjacji treści oferty, dopuszczonych przepisami ustawy Pzp (art. 275 ust. 2), ponieważ jednym z kryteriów oceny ofert była cena
(…) wbrew twierdzeniom odwołującego, nie doszło w tym postępowaniu do naruszenia zasad jego prowadzenia. Zamawiający w (…) SWZ przewidział i poinformował wykonawców, że zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy Pzp, będzie prowadził negocjacje w celu ulepszenia treści ofert. Zgodnie z treścią przywołanego przepisu przedmiotowe negocjacje mogą być prowadzone w zakresie tych elementów, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

Dodane w dniu: 2021-07-29

KIO 1125/21 – Wyrok KIO – 2021-06-14

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-07-13

Opis przedmiotu zamówienia zawsze w jakimś zakresie ogranicza konkurencję, jednakże to ograniczenie konkurencji, aby było akceptowalne, musi być uzasadnione obiektywnymi i niedyskryminującymi potrzebami zamawiającego.
Wymaganie aby wykonawca był autorem oprogramowania i jego właścicielem posiadającym prawa autorskie oraz aby musiał posiadać prawo oraz możliwość do aktualizacji, modyfikacji oraz swobodnego rozwoju oprogramowania, Izba uznała za nadmierne w stosunku do celów i efektów jakie zamawiający zamierza osiągnąć i jakie zostały wyrażone w SWZ i załącznikach do niej. W szczególności w postanowieniach SWZ nie znajduje odzwierciedlenia podnoszona przez zamawiającego okoliczność, iż chciałby mieć możliwość prawa rozwoju oprogramowania w przypadku gdyby zaistniała taka potrzeba. W szczególności, Izba wzięła pod uwagę, iż w tym przypadku, zamawiający nie zamierza nabyć tego oprogramowania od wykonawcy, a jak wynika z OPZ zamierza z niego korzystać na zasadzie licencji do kompleksowej obsługi, w tym administrowania systemem Bike_S. Ponadto, chociaż zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał prawo oraz możliwości do aktualizacji, modyfikacji oraz swobodnego rozwoju oprogramowania (którego jest autorem i właścicielem posiadającym prawa autorskie), w OPZ ani w projekcie umowy nie zobowiązał wykonawcy do dokonania tych czynności, ani nie przewidział zasad wprowadzania aktualizacji, zmian i modyfikacji oprogramowania, jeśli uzna za konieczne ich wprowadzenie w szczególności poprzez ustalenie kosztów i procedury wprowadzania takich zmian i modyfikacji czy też rozwoju oprogramowania. W związku z powyższym Izba stwierdziła, iż postawione przez zamawiającego wymaganie jest wymaganiem nadmiernym w stosunku do potrzeb które zostały wyrażone w SWZ, które to potrzeby mogą być zrealizowane poprzez system stosownych licencji.

KIO 1176/21 – Wyrok KIO – 2021-05-27 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-07-16

Nie jest dopuszczalne odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 Pzp, jedynie z powodu arytmetycznego porównania ceny i stwierdzenia nawet znaczącej różnicy w cenach ofert.
(…) przystępujący nie był wzywany do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny, przez co wobec jego oferty nie mógł zostać zastosowany przepis art. 226 ust. 1 pkt 8 Pzp. (…) Przesłanka określona tym przepisem, aktualizuje się w sytuacji, w której wykonawca został wezwany przez zamawiającego w trybie art. 224 Pzp, o udzielenie wyjaśnień, w tym do złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Dopiero w przypadku, gdy wezwany wykonawca, nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zobowiązany jest do odrzucenia takiej oferty.

Dodane w dniu: 2021-07-27

KIO 1045/21 – Wyrok KIO – 2021-06-07

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-06-22

Określenie wymagań jakościowych nie musi dotyczyć każdego, nawet najmniejszego składnika żywieniowego, będącego elementem posiłku, ale ma pokazać ramy, w których co do jakości przedmiotu zamówienia będą poruszali się wykonawcy realizujący umowę.
Takie ramy, zdaniem składu orzekającego Izby, określają dokumenty załączone do specyfikacji warunków zamówienia, gdzie Zamawiający określił wymagania dla kilku diet. Wskazano liczbę porcji w odniesieniu do produktów mlecznych, ich podaż (…), proporcje spożycia warzyw do owoców (…), liczbę porcji owoców dziennie (…). W przypadku diety lekkostrawnej wymieniono szereg produktów przeciwwskazanych (…). Zamawiający określił także średnią liczbę pacjentów, sposób dystrybucji posiłków przez system termosowy, godziny ich dostarczania, udział procentowy poszczególnych posiłków w cenie pełnego wyżywienia dziennego (…). Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu do jego akceptacji jadłospis na każde kolejne 14 dni, ze wskazaniem precyzyjnych nazw potraw i środków spożywczych, w tym informacji dot. obróbki technologicznej, informacji o rodzajach produktów spożywczych, z których posiłki będą przygotowywane, ich gramatury i kaloryczności oraz informacji o alergenach. Taki podział uznać należy za logiczny i sensowny, w sposób prawidłowy oddający złożoność przedmiotu zamówienia i zwracający uwagę na najistotniejsze jego elementy. (…) W ocenie Izby na wystarczającym poziomie określone zostały cechy jakościowe jakie ma spełniać usługa będąca przedmiotem zamówienia.

KIO 1008/21 – Wyrok KIO – 2021-06-16

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-07-10

Przyczyny, dla których Zamawiający odmówił uznania dowodów dotyczących "samooczyszczenia" za wystarczające, powinny być szczegółowe i wyczerpujące.
(…) argumenty Zamawiającego sprowadzały się do wytknięcia kolejnych braków w zakresie informacji i dowodów, które wyjaśniałyby w stopniu odpowiadającym oczekiwaniom Zamawiającego jakie były przyczyny, które doprowadziły do niewykonania umów, a tym samym pozwalały ocenić, czy podjęte środki naprawcze okażą się - wystarczające dla uniknięcia wystąpienia tej sytuacji w przyszłości. Zamawiający oczekiwał wręcz dowodu, który pozwalałby na taki wniosek. (…) Z treści pisma Zamawiającego wynika, że chciałaby, aby Odwołujący inaczej zidentyfikował nieprawidłowości, podjął inne kroki, inne działanie, ale z twierdzeń Zamawiającego de facto nie wynika, dlaczego te podjęte przez wykonawcę są niewystarczające i jakie konkretnie inne działania miałby podjąć wykonawca. (…) Zdaniem Izby, nie może budzić wątpliwości, iż wykonawca podjął faktyczne działania, których celem było poprawienie organizacji przedsiębiorstwa, w tym poddał się ocenie podmiotu akredytującego i uzyskał certyfikat ISO, co nie jest obowiązkowe, ale jednocześnie wymaga nakładu finansowego, jak i faktycznie wpływa na procesy przedsiębiorstwa. W ocenie Izby nie można zaprzeczać działaniom wykonawcy wskazując wyłącznie na obawy, których podłoże tkwi w samym stwierdzeniu możliwości powtórzenia w przyszłości sytuacji, która uniemożliwi wykonanie umowy. Przy takim podejściu w zasadzie nigdy nie uda się wykonawcy przekonać zamawiającego o tym, iż jest podmiotem, któremu można zaufać.

KIO 1367/21 – Wyrok KIO – 2021-06-08 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-07-12

Zamawiający nie może podjąć decyzji o unieważnieniu postępowania, w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp, dlatego, że obawia się możliwości wystąpienia konieczności sfinansowania zamówienia ze środków własnych, w wymiarze większym niż pierwotnie zakładany.
W przedmiotowym postępowaniu nie mamy do czynienia z taką sytuacją, w której prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży już w interesie publicznym. Zamawiający, w uzasadnieniu faktycznym, powołał się bowiem jedynie na hipotetyczną możliwość utraty dofinansowania zamówienia w przypadku, gdy instytucja kontrolująca stwierdzi naruszenie przepisów ustawy Pzp, które miały lub też mogłyby mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Oznacza to, że podstawą unieważnienia jest jego własny interes, przejawiający się w konieczności sfinansowania części zamówienia w przypadku, który w dodatku nie miał miejsca tj. w razie nałożenia potencjalnej korekty finansowej. (…) Decydując się na zastosowanie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp powinien był wskazać, jaki interes publiczny wymagał dokonania przez niego unieważnienia postępowania, gdyż tylko w ten sposób jest w stanie udowodnić, że przesłanka ta wystąpiła. (…) Co więcej zamawiający sam przyznał, że nadal jest zainteresowany realizacją zamówienia, mającego na celu poprawę jakości infrastruktury lotniskowej, oczekuje jedynie aby zadanie to sfinansowane było w całości ze środków zewnętrznych.

Dodane w dniu: 2021-07-24

KIO 1301/21 – Wyrok KIO – 2021-05-27 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-07-05

Jeśli zdaniem zamawiającego niektóre z podanych informacji, dotyczących wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, wymagały doprecyzowania, zamawiający powinien wystąpić do odwołującego o wyjaśnienia uzupełniające.
(…) w badanym postępowaniu odwołujący odpowiedział na żądanie zamawiającego, a wobec niesprecyzowania żądanych informacji odniósł się do tych elementów oferty, które samodzielnie uznał za istotne z punktu widzenia oferty. Odniósł się do sprzętu, materiałów czy też kosztów robocizny. Zamawiający otrzymał zatem wyjaśnienia adekwatne do wezwania, które skierował do odwołującego. (…) Zamawiający dysponował złożonym przez odwołującego wraz z ofertą kosztorysem szczegółowym, mógł więc wskazać konkretne pozycje, których wycena budziła jego wątpliwości, lecz tego nie uczynił. Zamawiający nie wskazał, żadnych powodów, dla których uznał, że cena oferty odwołującego lub koszty poszczególnych pozycji zostały rażąco zaniżone. (…) Ponadto przyjęte przez zamawiającego stanowisko polegające na porównaniu minimalnej stawki godzinowej ze stawką za 1 roboczogodzinę, w ocenie Izby, stanowiło znaczące uproszczenie i nie uwzględniało wyjaśnień odwołującego odnoszących się do tego zakresu. Jednocześnie Izba wskazuje, iż przychyla się do argumentacji odwołującego, stwierdzającej, iż wobec braku ustalenia przez zamawiającego zasad kosztorysowania poszczególnych elementów oraz braku ustalenia takich zasad w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, wykonawcy przysługuje w zakresie sposobu kosztorysowania pewna swoboda i możliwość ujęcia części kosztów robocizny w kosztach pośrednich.

KIO 1166/21 – Wyrok KIO – 2021-06-09 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-07-15

Wyjaśnienia wykonawcy, udzielone w trybie art. 90 ust. 1 Pzp, nie mogą ograniczać się do zapewnienia, że wykonawca będzie w stanie zrealizować zamówienie za podaną w ofercie cenę.
Wezwany do udzielenia wyjaśnień, jest zobowiązany szczegółowo wskazać konkretne, dające się zweryfikować czynniki umożliwiające mu skalkulowanie ceny lub kosztu na niskim poziomie. (…) Wykonawca nie może oczekiwać ponownego wezwania do wyjaśnień, jeśli w odpowiedzi na pierwsze wezwanie, składa wyjaśnienia ogólne, nieprecyzyjne i niepoparte żadnymi dowodami. Skierowanie do wykonawcy ogólnego wezwania, w którym nie zostały sformułowane szczegółowe zapytania z powołaniem przykładowo na konkretne pozycje, nie zwalnia wykonawcy - z uwagi na chociażby sankcję w art. 90 ust.3 Pzp - wykazania prawidłowości kalkulacji ceny w jej kluczowych aspektach z przedłożeniem żądanych (jak w tej sprawie) dowodów. Tak jak wskazywała już Izba, a co wymaga zaznaczenia, wyjaśnienia wykonawcy P(2)... S.A., nie zawierały kalkulacji kosztów (nawet ogólnej), w tym także informacji o zakładanym zysku. Z tych wyjaśnień nie uzyskujemy informacji jakie konkretnie elementy mają wpływ na wysokość oferowanej ceny.

Dodane w dniu: 2021-07-21

KIO 1121/21 – Wyrok KIO – 2021-06-08 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2021-06-24

Treść SIWZ wiąże wszystkich uczestników postępowania, a wszelkie wątpliwości, sprzeczności, czy brak precyzji ze strony Zamawiającego nie powinny negatywnie obciążać wykonawców biorących dział w postępowaniu.
(…) w zakresie przełączników z funkcją PoE+ i punktów dostępowych, Zamawiający zawarł w treści ww. postanowienia zalecenie aby pochodziły od tego samego producenta uzasadniając to potrzebą właściwej optymalizacji konfiguracji i współdziałania elementów sieci bezprzewodowej. Natomiast jak wynika z treści postanowienia zawartego w tym samym załączniku B do SIWZ, III. Wymagania ogólne, pkt 4 "Wszystkie aktywne urządzenia sieci WLAN (kontroler, punkty dostępowe, przełączniki P0E/P0E+) muszą pochodzić od tego samego producenta." Odwołujący słusznie z powyższego wywodzi nakaz, aby zaoferowane kontroler, punkty dostępowe i przełączniki pochodziły od jednego producenta. (…) Przystępujący słusznie wskazał na brak konsekwencji ze strony Zamawiającego w zakresie formułowania powyższych postanowień SIWZ, czego Zamawiający również nie negował.

KIO 1104/21 – Wyrok KIO – 2021-05-19 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-07-02

Wszystkie przesłanki stanowiące podstawy wykluczenia zawarte w art. 131e ust. 1 pkt 5 ustawy muszą być rozpatrywane z uwzględnieniem pozyskania informacji od instytucji właściwych w sprawach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego lub zewnętrznego państwa.
(…) okoliczności jakie legły u podstaw wykluczenia Odwołującego z postępowania wynikają wprost z informacji przekazanej Zamawiającemu w trakcie prowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Działanie Zamawiającego podyktowane było oceną dokonaną przez właściwą służbę państwową, co stanowiło dla Zamawiającego wiążącą podstawę do podjęcia czynności w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. Należy podkreślić, że Odwołującemu nie są znane informacje będące w posiadaniu Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a które stanowią podstawę wykluczenia w postępowania na podstawie art. 131e ust. 1 pkt 5 ustawy. Informacja pochodząca od Służby Kontrwywiadu Wojskowego stanowiła samodzielną podstawę wykluczenia z postępowania, tym samym nie sposób zgodzić się z Odwołującym, że do wykluczenia wykonawcy na wskazanej podstawie prawnej niezbędne jest prawomocne orzeczenie sądowe lub decyzja wydana w toku postępowania administracyjnego. (…) W ocenie Izby nie doszło do naruszenia zasad prawa zamówień publicznych, bowiem przepisy regulujące postępowanie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa stanowią własny reżim postępowania Zamawiającego dla tych postępowań. Zamawiający, jak wskazał w piśmie procesowym, nie ma podstaw prawnych do podważania treści informacji przekazanych przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Natomiast informacje te stanowią dla Zamawiającego podstawę i uzasadnienie wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego.

KIO 1249/21 – Wyrok KIO – 2021-06-07

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-06-23

To zamawiający w treści SIWZ wskazuje jak dany dokument należy ocenić i tym samym w przypadku jego braku lub niewłaściwej formy, czy możliwe jest jego uzupełnienie w trybie art. 26 ust.3 Pzp.
(…) wymagania zamawiającego w zakresie obliczeń fotometrycznych w formacie ldt zostały w sposób jednoznaczny uznane za treść oferty i tym samym nie podlegają uzupełnieniu. Powyższy brak stanowi o niezgodności treści oferty z treścią SIWZ i tym samym w oparciu o przepis art. 89 ust.1 pkt 2 oferta odwołującego została zasadnie odrzucona. (…) stanowisko odwołującego, iż wymagania zamawiającego co do konieczności załączenia do oferty plików ldt nie było podane w sposób jednoznaczny, a tym samym niejasności co do treści SIWZ należy interpretować na korzyść wykonawcy, jest niezasadne. Otóż w tej kwestii wskazać należy, iż wykonawca w takiej sytuacji winien co najmniej zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie art. 38 Pzp, lub złożyć odwołanie do KIO na treść postanowień SIWZ.

Dodane w dniu: 2021-07-20

KIO 1013/21 – Wyrok KIO – 2021-05-21

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-07-09

Zaoferowanie skrajnie nierealistycznej ceny - 0,04 zł brutto, za element oceniany w ramach kryteriów oceny ofert, wyczerpuje znamiona czynów określonych w art. 3 ust. 1 oraz w art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
(…) zaoferowana przez Przystępującego cena za pełnienie nadzoru autorskiego jest całkowicie oderwana od jakichkolwiek realiów, a jej wysokość rażąco odbiega od cen zaoferowanych w tym zakresie przez wszystkich pozostałych wykonawców. Poziom tej ceny jest tak niski, że jego ocena nie wymaga nawet analizy pod kątem realności, nie ma bowiem najmniejszych wątpliwości, że za tę cenę nie da się sfinansować kosztów związanych z nadzorem nawet w znikomej części, zwłaszcza biorąc pod uwagę określone w SIWZ obowiązki związane z nadzorem autorskim oraz fakt, że liczba pobytów Projektanta na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach kierownika budowy. (…) Skoro Zamawiający postanowił premiować oferty z niższymi cenami na nadzór autorski, to znaczy, że wycena tego elementu - wbrew temu, co Zamawiający twierdził w postępowaniu odwoławczym - miała dla niego znaczenie, trudno bowiem inaczej wytłumaczyć wprowadzenie takiego kryterium oceny ofert. Drugorzędne znaczenie ma przy tym waga tego kryterium, gdyż niezależnie od tego, czy wynosi ona 5% czy więcej, ocena w ramach tego kryterium mogła mieć wpływ i - jak pokazało niniejsze postępowanie - miała wpływ na ranking ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.

KIO 1244/21 – Wyrok KIO – 2021-05-25 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-07-15

Brak złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, w określonym przez Zamawiającego terminie, reaktywował przesłanki odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp.
Nie sposób zgodzić się z argumentacją Odwołującego zawartą w odwołaniu a dotyczącą braku zakreślenia przez Zamawiającego daty złożenia oświadczenia. Zamawiający jednoznacznie podał bowiem, że Ostatnim dniem złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą jest 12.04.2021 r. Tym samym wykonawca, o ile chciał wyrazić zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą na wezwanie Zamawiającego, stosowane oświadczenie obowiązany był przesłać właśnie w tym terminie tj. do 12 kwietnia 2021 roku, do końca dnia. Brak złożenia takiego oświadczenia w zakreślonym terminie nie mógł być oceniony przez Zamawiającego inaczej, niż tego dokonał Zamawiający. Bez znaczenia dla oceny przesłanki z art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy pozostaje fakt przesłania przez wykonawcę oświadczenia, które w swej treści zawiera datę 12 kwietnia 2021 roku lecz zostało podpisane - czego dowodzi złożony przez Zamawiającego dowód raport z weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego - w dniu 13 kwietnia 2021 roku i w tym dniu przesłane do Zamawiającego tj. 13 kwietnia 2021 roku. Wymaga odnotowania w tym miejscu, że pomiędzy stronami postępowania nie było sporne, że oświadczenie zostało złożone Zamawiającemu w dniu 13 kwietnia 2021 roku. Z przedstawionego natomiast dowodu wynika również, że oświadczenie to było także podpisane w dniu 13 kwietnia 2021 roku.

KIO 1032/21 – Wyrok KIO – 2021-05-13

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-07-15

Jeżeli zamawiający miał wątpliwości, czy podmiot udostępniający swe zasoby odwołującemu jest posiadaczem punktu zaopatrzenia, mógł i powinien był żądać potwierdzenia tej okoliczności przez żądanie wyjaśnień.
(…) brak wskazania w JEDZ podmiotu udostępniającego zasób w postaci punktu zaopatrzenia podstawy na jakiej on sam dysponuje tym punktem, nie może stanowić podstawy do uznania, że odwołujący nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu i podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp. Po pierwsze, wbrew twierdzeniom zamawiającego, SIWZ w żadnym postanowieniu nie nakazuje wprost, aby oświadczenia podmiotu udostępniającego swój zasób były tak samo szczegółowe, jak oświadczenia wykonawcy. Przeciwnie, przywoływane przez zamawiającego postanowienia SIWZ odnoszą się wprost do wykonawcy i nie zawierają odesłania pozwalającego stosowanie ich wobec podmiotu udostępniającego swój zasób. Zamawiający nie może zatem wywodzić z nich skutku niekorzystnego dla odwołującego. Po drugie, art. 14 Pzp nakazuje do czynności stron postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie nie uregulowanym przez ustawę stosować przepisy kodeksu cywilnego. Zamawiający natomiast, uznając brak wskazania podstawy dysponowania punktem zaopatrzenia przez podmiot udostępniający swój zasób, pominął regulacje prawa cywilnego zawarte w Tytule IV kodeksu cywilnego. Art. 336 k.c. stanowi, że posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). Zgodnie z art. 337 k.c. posiadacz samoistny nie traci posiadania przez to, że oddaje drugiemu rzecz w posiadanie zależne. Natomiast przepisy art. 339 - 341 k.c. zawierają domniemania: samoistnego posiadania, posiadania ciągłego oraz zgodności posiadania rzeczy z prawem.

Dodane w dniu: 2021-07-07

KIO 989/21 – Wyrok KIO – 2021-05-20

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie » dodany: 2021-06-14

Okoliczność,że przepisy dopuszczają przekazanie odpadów nie tylko bezpośrednio, ale też za pośrednictwem innego zbierającego do instalacji odzysku odpadów,nie oznacza niezgodności z przepisami wymogu przekazania odpadów do instalacji w dniu ich odebrania.
Jak wskazał Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie, wprowadzenie obowiązku przekazania bioodpadów oraz innych odpadów zbieranych selektywnie do instalacji w tym samym dniu, w którym nastąpił ich odbiór, miało na celu zapewnienie kontroli nad strumieniem odbieranych odpadów z uwzględnieniem wyrażonej w ustawie o odpadach zasady bliskości, wyrażonej w art. 20 ust. 2 ustawy o odpadach (…). Izba podziela stanowisko Zamawiającego, że zastosowanie takiego rozwiązania leży w interesie publicznym, pozwalając chociażby ograniczyć ryzyko związane ze spotykanym w praktyce manipulowaniem ilością odpadów przekazywanych do instalacji. (…) W ocenie Izby brak jest podstaw do stwierdzenia, że zaskarżone wymagania ograniczą konkurencję w postępowaniu.

KIO 1003/21 – Wyrok KIO – 2021-05-27

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-06-16

Gwarancja wadialna, w związku z tym, że swą treścią nie obejmowała podstaw wypłaty kwoty tytułem gwarancji wymaganych przepisami ustawy Pzp, na podstawie których prowadzone było postępowanie, nie stanowiła dla zamawiającego wystarczającego zabezpieczenia.
O ile podstawy wymienione w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp zostały w treści gwarancji wymienione wprost, to inaczej rzecz wygląda z podstawami wymienionymi w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, które nie zostały objęte treścią gwarancji. W szczególności należy zauważyć, że w sytuacji, w której podstawą wypłaty środków pieniężnych z gwarancji ma być brak udzielenia odpowiedzi na wezwanie zamawiającego wystosowane na podstawie określonego przepisu, to istotną okolicznością staje się tożsamość tych przepisów (wskazanych w ustawie oraz treści gwarancji), której to brak w niniejszej sprawie. Sytuacje braku odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp nie zostały objęte treścią ww. gwarancji. W treści gwarancji zostały wskazane jako podstawy roszczenia o wypłatę gwarancji sytuacje braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, jednakże chodzi tu o wezwania oparte o inną podstawę prawną - przepisy ustawy Pzp z 2019 r., a zatem wezwania, które w prowadzącym postępowaniu nie mogłyby być wystosowane przez zamawiającego do wykonawcy. W ocenie Izby przyjęcie wbrew treści dokumentu gwarancji, że obejmuje on częściowo inne podstawy wypłaty kwoty z gwarancji niż literalnie w niej wskazane, stanowiłoby wykładnię treści tego dokumentu niedopuszczalną na gruncie przepisów ustawy Pzp.

KIO 1066/21 – Wyrok KIO – 2021-05-21 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-06-14

60 dniowy termin zapłaty w transakcjach handlowych w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym jest terminem maksymalnym.
Wobec uchylenia art. 8 ust. 3 ustawy o PrzciwNadmOpTransHand który umożliwiał ustalenie stronom transakcji handlowej termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, pod warunkiem że ustalenie to jest obiektywnie uzasadnione właściwością lub szczególnymi elementami umowy, a termin ten nie przekracza 60 dni, stwierdzić należy, iż termin ten ma charakter bezwzględny i nie może zostać przedłużony. Izba podziela argumentację odwołującego, iż ustawa o PrzciwNadmOpTransHandI ogranicza swobodę umów w zakresie określania maksymalnych terminów zapłaty. Izba nie podziela stanowiska zamawiającego, iż ustawodawca w art. 8 ust. 4a) ustawy o PrzciwNadmOpTransHand dopuścił sytuację, że w transakcji handlowej, w której dłużnikiem jest podmiot publiczny będącym podmiotem leczniczym, ustalony w umowie termin zapłaty jest dłuższy niż 60 dni. W tym zakresie Izba podziela stanowisko odwołującego, który argumentował, iż celem przywołanej regulacji było określenie konsekwencji dla dłużnika w sytuacji gdy termin zapłaty, przekraczałby 60 dni. Właściwość tego stanowiska potwierdza również, przedłożony przez odwołującego, wyciąg z uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych zawartego w druku sejmowym nr 3475, gdzie czytamy "Projektowany art. 8 ust. 4a ma na celu wyrażenie wprost w ustawie uprawnienia wierzyciela do naliczenia odsetek w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy, jeżeli termin zapłaty ustalony w umowie bezprawnie przekracza 60 dni."

Dodane w dniu: 2021-07-05

KIO 1097/21 – Wyrok KIO – 2021-05-24 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-06-17

Określenie czasu, bez narzucania sztywnych terminów dla poszczególnych etapów może być dla wykonawców korzystne w tym znaczeniu, iż nie będą związani narzuconymi wprost terminami cząstkowymi i będą mieli większą swobodę w organizacji czasu pracy.
Odwołujący dążył do zmiany sposobu ustalenia terminów wykonania poszczególnych etapów prac, tak aby uwzględniały one wzajemne powiązania, jednocześnie nie wykazał, aby określony w swz termin 610 dni liczony od dnia zawarcia umowy był terminem nierealnym i uniemożliwiał wykonanie umowy z przyczyn przez niego niezawonionych. Wydłużenie procedury uzyskania decyzji do czego prowadzi wniesienie odwołania, nie jest taką podstawą, a Zamawiający na rozprawie wskazał, iż takie sytuacje stanowią podstawę do aneksowania umowy (…). Odwołujący nie wykazała również, aby czas na uzyskanie certyfikatu (120 dni) był nierealny i nie pozwalał na przeprowadzenie procesu certyfikacji. (…) Odwołujący wnioskując o zmianę postanowień swz jednocześnie przedstawił własną propozycję zmiany etapowania prac, polegająca na rozbiciu poszczególnych czynności, za które miałby Zamawiający zapłacić. Izba przychyliła się do wniosków Zamawiającego, iż propozycja ta nie ma innego uzasadnienia, niż uzyskanie przez wykonawcę wcześniej płatności, co nie odpowiada celom Zamawiającego, który nie jest zainteresowany uzyskaniem opracowań, ale doprowadzeniem do osiągnięcia celu inwestycji.

KIO 1280/21 – Wyrok KIO – 2021-05-26 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-06-15

Nie można uznać sytuacji Odwołującego za wystarczający miernik tego, czy oferta, ma czy też nie ma ceny rażąco niskiej.
Odnośnie dowodów nr 5 i 6 (…) służą one de facto udowodnieniu, iż cena oferty Odwołującego, a nie Przystępującego nie jest rażąco niska. Dowody te bowiem odnoszą się do sytuacji Odwołującego (wprost wynika to z ich treści, w kontekście przedmiotu zamówienia) i jego upustów i rabatów. Wobec braku domniemania rażąco niskiej ceny po stronie Zamawiającego i braku wyjaśnień w tym zakresie wszelkie stwierdzenia Odwołującego, że Przystępujący nie ma takich upustów są gołosłowne, co więcej niewielka różnica procentowa między obiema ofertami przeczy temu. W konsekwencji należy uznać, że Odwołujący nie sprostał spoczywającemu na Odwołującym ciężarowi dowodowemu. Złożone bowiem dowody albo nie dotyczą przedmiotu sporu, albo dotyczą sytuacji Odwołującego. (…) Jednocześnie podnosząc, że rzeczywiście w odwołaniu zawarte tam wyliczenia referowały do sytuacji Odwołującego, zmiana stanowiska na rozprawie, że nie jest to struktura cenowa Odwołującego, też nie wnosi nic do sprawy, gdyż dowody stricte dotyczą sytuacji Odwołującego. W konsekwencji wyliczenia z odwołania trudno uznać za miarodajne, skoro ostatecznie nie wiadomo, jak je w sposób wiarygodny traktować.

KIO 918/21 – Wyrok KIO – 2021-05-05

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-06-01

Jeżeli wyjaśnienia w zakresie ceny oferty prowadzą do nadania jej zapisom z wcześniejszych wyjaśnień nowego znaczenia, mamy do czynienia z modyfikacją treści wyjaśnień, a nie ich uszczegółowieniem.
Wyjaśnić można tylko to co w ofercie, czy złożonych na wezwanie zamawiającego informacjach, już istnieje. Natomiast każde wprowadzenie nowej treści jest uzupełnieniem treści wyjaśnień, a nie wyjaśnieniem kwestii wątpliwych dla zamawiającego. W przedmiotowej sytuacji, zamawiający po otrzymaniu odpowiedzi na drugie wezwanie przystępującego, w których ujawniły się inne koszty niż podane w pierwszych wyjaśnieniach, powinien był nie uznać takich wyjaśnień, gdyż jak sam stwierdza - "wykonawca zamieścił skorygowany kosztorys", a więc zostały zawarte nowe treści. Tym samym oferta winna była zostać odrzucona w oparciu o przepis art. 90 ust.3 Pzp.

Dodane w dniu: 2021-07-01

KIO 929/21 – Wyrok KIO – 2021-05-12

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-06-04

Próba zmiany oferty z niejasnych powodów - prawdopodobnie w celu podwyższenia wynagrodzenia, w okresie związania ofertą, jest prawnie niemożliwa i bezskuteczna, a obowiązuje niezmienna oferta złożona pierwotnie.
(…) wykonawca nie ma prawnego instrumentu do zmiany treści oferty, która jest związany. Dotyczy to także ewentualnych zmian w oparciu o art. 87 ustawy pzp; należy zauważyć, że również w takich przypadkach poprawienie treści oferty jest czynnością zamawiającego, a nie wykonawcy. (…) wykonawca O... Sp. z o.o. nie wykazał błędu w obliczeniu ceny w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp. (…) W formularzu Wykonawca wskazał, że oferuje wykonanie zamówienia za ryczałtową ceną 720.900,00 zł. Ta cena za wykonanie przedmiotu zamówienia została wskazana jednoznacznie w kilku miejscach oferty, została obliczona zgodnie ze sposobem podanym w dokumentacji przetargowej. W piśmie z dnia 18.02.2021 r. wykonawca powołując wadliwą kalkulację wskazał, że byłby gotowy wykonać zamówienie za kwotę wyższą.

KIO 829/21 – Wyrok KIO – 2021-05-14

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-06-09

Brak jest regulacji, które jednoznacznie determinowałyby podmiot, który jest uprawniony, do wystawienia referencji podwykonawcy.
Referencje wystawia podmiot, dla którego realizowane były prace. Referencje dla podwykonawcy może wystawić zarówno generalny wykonawca, jak i zamawiający. (…) Wykonawca I. Z. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P... realizował prace jako podwykonawca na rzecz firmy B(2)... sp. z o.o., zatem spółka ta wystawiła referencje. Dokumentami, które potwierdzają prawidłowość wykonanych prac przez Wykonawcę są referencje oraz protokoły odbioru robót. Zatem na wezwanie Zamawiającego Odwołujący przedstawił wykaz wykonanych prac wraz z referencjami. Powyższe okoliczności jednoznacznie wskazują, że czynność Zamawiającego polegająca na wykluczeniu Odwołującego z postępowania była nieprawidłowa.

KIO 947/21 – Wyrok KIO – 2021-05-19

KIO » Odrzuca odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2021-06-07

Zamawiający nie był uprawniony do uznania dokumentów złożonych przez Odwołującego, bowiem uznając je za prawidłowe, Zamawiający dokonałby zmiany SIWZ w zakresie warunku udziału w postępowaniu po terminie składania wniosków.
Izba nie podziela argumentacji Odwołującego, iż poprzez złożenie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego o klauzuli "POUFNE," z terminem zakończenia ważności krótszym niż wymagany w SIWZ oraz poprzez załączenie zobowiązania do przedłużenia terminu jego ważności, Odwołujący spełnił wymagany warunek udziału w postępowaniu. Izba wskazuje, że z żadnego zapisu SIWZ nie wynika, aby Zamawiający dopuszczał możliwość złożenia świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego z datą obowiązywania krótszą niż termin zakończenia realizacji umowy wraz z zobowiązaniem wykonawcy do jej przedłużenia. Taka interpretacja jest niczym nieuzasadniona i nie znajduje potwierdzenia w dokumentacji postępowania.

Dodane w dniu: 2021-06-29

KIO 865/21 – Wyrok KIO – 2021-05-14

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-06-07

Zamawiający błędnie uznał, że dostosowując opisy wymaganych prac do wyceny w kosztorysie ofertowym Przystępującego, do opisów zawartych w przedmiarze robót, uznać należy za poprawienie oczywistych omyłek pisarskich.
W ocenie Izby, zmiany wprowadzone przez Zamawiającego nie miały charakteru oczywistego, ale doprowadziły do ukształtowania odmiennego zakresu prac podlegających wycenie niż pierwotnie określony przez Przystępującego w treści oferty. Za niezasadne uznać należy stanowisko Zamawiającego, iż decydujące znaczenie dla oceny oferty i realizacji zamówienia ma dokumentacja projektowa, w przypadku zaś sprzeczności pomiędzy przedmiarem robót, a dokumentacją projektową, pierwszeństwo przyznać należy dokumentacji projektowej, co oznacza, że Przystępujący i tak musi wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacja projektową, więc wszelkie błędu w kosztorysie nie mają znaczenia. (…) Przedmiar sporządzony przez Zamawiającego umożliwił porównywanie ofert w warunkach uczciwej konkurencji i gwarantował, że wykonawcy wyceniali podobny zakres prac do wykonania. Przystępujący samodzielnie określił odmienny zakres prac, które wycenił, co skutkuje niezgodnością jego oferty ze SIWZ. Ponadto Izba podkreśla, że Zamawiający nie miał żadnych podstaw do przyjęcia, iż wycena prac samodzielnie określonych przez Przystępującego w kosztorysie ofertowym będzie taka sama jak w przypadku prac określonych przez Zamawiającego.

KIO 911/21 – Wyrok KIO – 2021-05-17

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-06-09

Przesłanie Zamawiającemu aneksu do gwarancji wadialnej, stanowiącego przedłużenie ważności wadium stanowi czynność Wykonawcy, która wskazuje na przedłużenie terminu związania ofertą.
Taki wniosek należy jednoznacznie wyprowadzić z oświadczenia pełnomocnika Przystępującego, który zakomunikował Zamawiającemu wolę przedłużenia terminu związania ofertą poprzez przesłanie wadium i przesłane oświadczenie, zgodnie z którym przesyła przedłużenie związania z ofertą na kolejne 30 dni. Przystępujący wyraził swoją wolę w sposób jednoznaczny. Ponadto negatywne skutki dla Przystępującego mogłyby zostać wywiedzione wyłącznie w sytuacji, w której Przystępujący na wezwanie Zamawiającego wprost nie wyraziłby swojej zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca. Wręcz przeciwnie, działania i oświadczenia Przystępującego wskazywały jednoznacznie na zamiar przedłużenia terminu związania ofertą na kolejne 30 dni. Wbrew zatem twierdzeniu Odwołującego, Przystępujący zakomunikował Zamawiającemu swoją wolę przedłużenia terminu związania ofertą na okres umożliwiający jej wybór. Okoliczność, że treść wiadomości email z dnia 15 marca 2021 r. nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, nie oznacza, że Wykonawca nie zakomunikował Zamawiającemu w sposób jednoznaczny swojej woli przedłużenia terminu związania ofertą. Zamawiający nie wymagał opatrzenia takiego dokumentu podpisem elektronicznym.

Ostatnie 2021-09-03 2021-09-01