Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2021-02-25 2021-02-24 Losowe

Dodane w dniu: 2021-02-25

KIO 3353/20 – Wyrok KIO – 2021-01-11

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-02-03

Wyjaśnienia treści oferty, dotyczącej elementów podlegających ocenie w kryteriach oceny ofert, nie są zakazane, o ile dążą jedynie do wyeliminowania wątpliwości i nie polegają na prowadzeniu negocjacji ani zmiany treści oferty.
… przepis art. 87 ust. 1 ustawy Pzp odnosi się do treści oferty w ogólności, przy czym - bez względu na to, jaki element tej treści jest wyjaśniany - zakazuje prowadzenia negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania zmian w jej treści (z wyjątkiem dopuszczonego w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprawienia omyłek). (…) Ta sama zasada dotyczy każdego elementu treści oferty, w tym treści mającej znaczenie z punktu widzenia kryteriów oceny ofert. Wobec tego, w sytuacji wystąpienia wątpliwości, jaki zakres miały zadania wskazane jako doświadczenie kierownika budowy, Zamawiający powinien wezwać wykonawcę do wyjaśnień. O ile wyjaśnienia te doprowadziłyby do wyeliminowania wątpliwości odnoszących się do zakresu zadań wskazanych w ofercie, a nie do przedstawienia innych zadań, czy innej osoby mającej pełnić funkcję kierownika budowy, to w żaden sposób nie naruszałyby one zakazów wynikających z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.

KIO 3361/20 – Wyrok KIO – 2021-01-12 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-02-06

To, w których konkretnie dokumentach postępowania muszą być wymienione fakultatywne przesłanki wykluczenia, regulują przepisy odnoszące się do poszczególnych trybów postępowania.
… analizowane postępowanie zamawiający prowadził w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z przepisami regulującymi ten tryb, podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu musiały być określone zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie bowiem z art. 36 ust. 1 pkt 5a ustawy Pzp, specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5. Natomiast z art. 41 pkt 7 regulującego treść ogłoszenia o zamówieniu wynika, że ogłoszenie o zamówieniu, postępowania prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego zawiera warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. W tej sytuacji niewystarczającym, w ocenie Izby, a w konsekwencji nieskutecznym było wskazanie tych podstaw jedynie w SIWZ, przy jednoczesnym pominięciu obowiązku ich zastrzeżenia w podstawowym dokumencie wszczynającym postępowanie, jakim jest ogłoszenie o zamówieniu.

KIO 3429/20, KIO 3432/20 – Wyrok KIO – 2021-01-14

KIO » Oddala odwołania » dodany: 2021-02-05

JEDZ wymaga podania informacji o zdolności do wykonania zamówienia w dniu, w którym upływał termin składania ofert, a wykaz urządzeń, które będą wykorzystywane przy realizacji (art. 26 ust. 1) składa wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona.
… wymaganie złożenia wykazu posiadanego sprzętu przez wykonawcę, którego ofertę zamawiający uznał za najkorzystniejszą, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 Pzp stanowi potwierdzenie oświadczenia zawartego w JEDZ, a wstępny charakter JEDZ może w tym przypadku wyrażać się w tym, że wykonawca w wykazie wskaże inny sprzęt lub urządzenia spełniające wymagania zamawiającego. (…) Aby oferta danego wykonawcy mogła zostać uznana za najwyżej ocenioną, niezbędna jest jednak pozytywna ocena JEDZ. Brak potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego w oświadczeniu zawartym w JEDZ skutkuje zatem, w razie bezskutecznego wezwania w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, wykluczeniem wykonawcy, a nie skierowaniem wezwania do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 Pzp. Zamawiający nie był więc uprawniony, ani zobowiązany do tego, by kierować do odwołującego wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 Pzp.

Brak formalnego wykazania spełniania wymagań zamawiającego obejmuje również sytuację, w której wykonawca dokonuje uzupełnienia informacji po terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
… uchybienie terminu wyznaczonego na złożenie przez odwołującego prawidłowo uzupełnionego JEDZ uzasadnia wykluczenie go z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp. Przepis ten stanowi in initio, że zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Pojęcie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu obejmuje dwa aspekty. Aspekt materialny - wykonawca rzeczywiście musi spełniać wymagania opisane przez zamawiającego i aspekt formalny - wykonawca zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji postępowania musi złożyć zamawiającemu informacje, które potwierdzą spełnianie tych wymagań.

KIO 2581/20 – Wyrok KIO – 2021-01-18

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-02-12

Skutkiem nie zastosowania się do wezwania z art. 87 ust. 1 Pzp jest przyjęcie przez wykonawcę na siebie ryzyka, że zamawiający posłuży się dostępnymi mu informacjami na temat treści oferty wykonawcy i wyciągnie z nich określone skutki prawne.
Przepis art. 87 ust. 1 ustawy służy bowiem usunięciu wątpliwości co do treści oferty, jeśli wykonawca tej wątpliwości nie usuwa, naraża się na to, że zamawiający uzna treść oferty za niejednoznaczną, niepewną lub zrozumie ją inaczej niż wynika to z rzeczywistej woli wykonawcy. I taka właśnie sytuacja miała miejsce w przedmiotowej sprawie. Zamawiający, aż do daty podjęcia decyzji o odrzuceniu oferty odwołującego nie usunął swoich wątpliwości co do ilości oferowanych kwadrupoli w urządzeniu iCAP RQ i za wiarygodne przyjął w tym zakresie dokumenty w postaci oryginalnej specyfikacji technicznej producenta i na niej się oparł dokonując ustalenia, że treść oferty odwołującego nie odpowiada treści siwz (…). Jeśli zatem zamawiający prawidłowo wysłał wezwanie, zakreślił realny termin na odpowiedź, to niezłożenie wyjaśnień stanowi o niedbałości po stronie odwołującego i odwołujący nie może liczyć na to, że brak złożenia wyjaśnień w postępowaniu o udzielenie zamówienia będzie sanował przedstawieniem dowodów na etapie postępowania odwoławczego.

KIO 3222/20, KIO 3252/20 – Wyrok KIO – 2021-01-18

KIO » Oddala odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2021-02-16

Należyta staranność wymaga, aby wykonawca, który składa ofertę, dokumenty i oświadczenia we własnym imieniu, upewnił się, czy deklarowany w nich stan rzeczy odpowiada rzeczywistości.
Konsorcjum (…) przed złożeniem stosownych dokumentów, w tym przypadku wykazu osób i wyjaśnień z dnia 18 listopada 2020 r. powinno dokonać szczególnej weryfikacji doświadczenia, którym legitymuje się Pan P. Ł., mając prawną świadomość, jako profesjonalista, konsekwencji ich nierzetelności. Izba oceniając opisane powyżej zachowanie Konsorcjum (…), w kontekście złożonych przez wykonawcę wyjaśnień, wskazuje, na co najmniej brak należytej staranności wykonawcy, przejawiający się lekkomyślnością związaną z brakiem weryfikacji oświadczeń, w których posiadaniu był wykonawca z materiałami źródłowymi w postaci umowy i protokołów zdawczo-odbiorczych, których treść jednoznacznie wskazywała na określoną niespójność z treścią złożonych oświadczeń.

KIO 3404/20 – Wyrok KIO – 2021-01-15

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-02-10

Chociaż omyłka w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp nie musi mieć charakteru omyłki oczywistej to jednak sposób poprawienia oferty nie może budzić wątpliwości zamawiającego, jego ustalenie musi być możliwe na podstawie danych znajdujących się w treści oferty.
Zamawiający nie mógł, dysponując jedynie danymi z oferty, samodzielnie poprawić formularza ofertowego. Wyżej wskazane różnice w wyliczeniach przesądzają, że nawet przyjęcie wskazanej przez Odwołującego średniej ważonej nie pozwala na jednoznaczne określenie, jaka cena powinna zostać wpisana w formularzu ofertowym jako cena zagospodarowania i odbioru 1 Mg odpadów segregowanych. (…) W niniejszej sprawie nawet w toku rozprawy Odwołujący nie sprostał wskazaniu jednoznacznej metody uzupełnienia oferty, tym bardziej nie można uznać, by Zamawiający był zobowiązany czy choćby uprawniony do samodzielnego poprawienia braku w formularzu ofertowym.

KIO 3374/20 – Wyrok KIO – 2021-01-15

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-02-08

Po upływie terminu składania ofert Zamawiający nie może zmienić treści warunku i dokonywać jego rozszerzającej interpretacji.
… zamawiający nie może po otwarciu ofert twierdzić, że dopuszczalne jest wykazanie spełnienia warunku poprzez wykazanie remontu jedynie niektórych elementów znajdujących się na styku elewacji i dachu (…). Powyższe byłoby możliwe, gdyby zamawiający od początku wskazał w warunku, że wymaga doświadczenia w zakresie remontu elementów dachu. Skoro jednak zamawiający użył słowa: "dach", to zgodnie z potocznym jego rozumieniem, wykonawcy muszą wykazać remont "dachu" jako całości lub choćby podstawowych jego części, a nie tylko drobniejszych elementów. Taka zmiana w rozumieniu warunku i dopuszczenie możliwości wykazywania remontu tylko elementów dachu, prowadziłaby do naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp (…).

Uzupełnienie w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, może dotyczyć wyłącznie oświadczeń i dokumentów wskazanych w art. 25a ust. 1 i art. 25 ust. 1 Pzp, a zatem nie może dotyczyć dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia kryteriów oceny ofert.
… oznacza to, że przystępujący w odpowiedzi na ewentualne wezwanie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, mógłby uzupełnić tylko wykaz osób na potrzeby wykazania spełniania warunku (…), dzięki czemu - jeśli potwierdziłby spełnienie tego warunku - nie zostałby wykluczony z postępowania. Przystępujący nie mógłby natomiast ani w tym trybie ani w żadnym innym uzupełnić załącznika nr 2 do siwz ("Wykaz doświadczenia zawodowego Kierownika budowy"), w którym należało wykazać doświadczenie kierownika budowy na potrzeby wykazania kryteriów oceny ofert (…). Informacje podawane dla wykazania spełnienia kryteriów oceny ofert stanowią bowiem część oferty, która nie może być zmieniana w świetle zakazu wynikającego z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.

KIO 3348/20 – Wyrok KIO – 2021-01-15

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-02-05

Choć Zamawiający związany jest żądaniami odwołania, które uwzględnia, to w celu wykonania tych żądań może korzystać z procedur i przepisów Pzp wykonanie tych żądań poprzedzających.
Zamawiający słusznie zastosował po uwzględnieniu odwołania treść art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, by właśnie wątpliwości co do kalkulacji ceny ofertowej, na które zwracał we wniesionym odwołaniu Odwołujący wyjaśnić. Działanie takie nie stoi w sprzeczności z czynnością uwzględnienia odwołania. (…) Uwzględnienie zarzutów odwołania nie może bowiem prowadzić do wykonania czynności niezgodnych z przepisami Pzp. (…) Jeśli podjęte w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego czynności Zamawiającego są sprzeczne z żądaniem zawartym w uwzględnionym odwołaniu, wykonawca pierwotnie składający odwołanie posiada uprawienie do zaskarżenia tych czynności i ich weryfikacji przez Izbę w ramach kolejnego postępowania odwoławczego, co miało miejsce w ramach obecnego postępowania odwoławczego. Niewypełnienie tego obowiązku wprost przez Zamawiającego ma jedynie ten skutek, iż wykonawca - Odwołujący może ponownie wnieść odwołanie od powtórzonej czynności, powołując się na te same okoliczności, które legły u podstaw uwzględnionych wcześniej zarzutów, a Izba w nowym postępowaniu odwoławczym oceni merytoryczną zasadność zarzutów takiego odwołania, samo zaś odwołanie nie będzie podlegało odrzuceniu. W ten sposób interes Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w postępowaniu odwoławczym został zabezpieczony.

Uprawnione jest wezwanie danego wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień, jeżeli uzyskane wstępnie wyjaśnienia nie rozwiewają wszystkich wątpliwości Zamawiającego. Generalnie czynność ponownego wezwania do wyjaśnień nie jest zabroniona.
… skierowane do Przystępującego wezwanie nie było kolejnym ogólnym dokumentem ale wskazywało jakie elementy z już przedstawionych wyjaśnień zdaniem Zamawiającego wymagają doprecyzowania, tak by ocena oferty mogła zostać dokonana w pełnym aspekcie analizy wyjaśnień. Również trzecie z wezwań Zamawiającego odnosiło się do kosztów ponoszonych za zakup paliwa i oszczędności materiałów przez Wykonawcę. To zatem Zamawiający generował elementy pytań, na które chciał otrzymać bardziej szczegółową odpowiedź, niż wynikała ze złożonych wyjaśnień i przedstawionych kalkulacji.

KIO 3297/20 – Wyrok KIO – 2021-01-14

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-02-06

Poprawienie omyłek w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp nie może prowadzić do dostosowania treści oferty do wymagań zamawiającego, jeśli oświadczenie woli zawarte w ofercie nie daje takich podstaw.
Zamawiający z jednej strony miał świadomość, iż możliwość poprawienia błędów w ofertach musi być jasna, oczywista, wynikać z danych zawartych w samej ofercie bez jej uzupełnienia przez wykonawcę, z drugiej zaś strony zwrócił się do Przystępującego o podanie cen jednostkowych dla pozycji nr 233, 234 i 235 przedmiaru robót, co też miało umożliwić ewentualne dokonanie poprawy oferty wykonawcy. (…) Z okoliczności rozpoznawanej sprawy wynika zatem, że w zakresie poz. 233, 234 oraz 235 kosztorysu branży budowlanej Zamawiający w oparciu o treść oferty złożoną przez Przystępującego nie był w stanie dokonać samodzielnej poprawy treści oferty P(1)... .

KIO 3481/20 – Wyrok KIO – 2021-01-20

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-02-10

Skoro pewne pozycje we wzorze zostały przez zamawiającego przekreślone, to wykonawca miał uzasadnione powody aby przypuszczać, że nie jest to działanie przypadkowe i w konsekwencji nie musiał ich wypełniać.
... sposób sporządzenia TER nie stanowił podstawy to odrzucenia oferty przystępującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, który stanowi, że zamawiający odrzuca ofertę, której treść nie odpowiada treści SIWZ. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Izby przez "treść oferty" rozumie się jej merytoryczną zawartość, czy element zobowiązania wykonawcy a nie elementy o charakterze formalnym. (...) To zamawiający jest gospodarzem postępowania i autorem SIWZ. Jeśli jakieś pozycje we wzorze, który należy wypełnić są wykreślone, to wykonawca ma pełne prawo założyć, że jest to celowe, a nie przypadkowe.

KIO 3480/20 – Wyrok KIO – 2021-01-22

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie » dodany: 2021-02-09

Zmiana treści OPZ, będącej podstawą faktyczną zarzutu odwołania, doprowadziła do tego, że zarzut stał się bezprzedmiotowy, nie istnieje bowiem substrat zaskarżenia w postaci kwestionowanego w odwołaniu wymagania.
… fakt, iż dokonana przez Zamawiającego zmiana nie odpowiada w pełni żądaniu sformułowanemu w odwołaniu, nie może przesądzać o aktualności zarzutu. Należy bowiem odróżnić treść zarzutu, tj. twierdzenia wykonawcy co do kwestionowanych postanowień SIWZ, oparte na określonych okolicznościach faktycznych i prawnych, od przedstawionego w odwołaniu żądania, sprowadzającego się do wnioskowania o nadanie kwestionowanym postanowieniom konkretnego brzmienia. To treść zarzutu wyznacza granice rozpoznania sprawy przez Izbę.

KIO 3499/20 – Wyrok KIO – 2021-01-22

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-02-06

Samo zaangażowanie zasobów w inne przedsięwzięcia gospodarcze nie powoduje automatycznie utraty zdolności do realizacji danego zamówienia i nie świadczy o możliwości wystąpienia negatywnego wpływu na realizację postępowania będącego przedmiotem oceny.
Trudno bezwzględnie wymagać od wykonawców biorących udział w licznych postępowaniach przetargowych lub realizujących wiele kontraktów jednocześnie, aby przystępując do składania ofert musieli angażować każdorazowo personel dla danego postępowania, wyłączając go z udziału w wykonywaniu innych zadań czy z innych postępowań przetargowych, nie mając jednocześnie wiedzy, czy w rzeczywistości będą określone zamówienie realizować oraz pewności co do terminu rozpoczęcia robót. Istotne jest, czy w przypadku uzyskania zamówienia personel wskazany w toku postępowania będzie dostępny na potrzeby realizacji danego zadania i czy wykonawca jest to w stanie wykazać w toku postępowania.

KIO 3393/20 – Wyrok KIO – 2021-01-26

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-02-19

Kalkulacja ceny wykonawcy nie może zostać dokonana w oderwaniu od opisu przedmiotu zamówienia oraz ustalonego sposobu płatności.
Odwołujący oparł odwołanie na twierdzeniu, że Zamawiający nie zawarł zakazu przenoszenia zysku pomiędzy pozycjami Formularza ofertowego, a zatem wykonawcy mogli swobodnie kalkulować zysk z jednej pozycji Formularza ofertowego w innej pozycji. Izba nie zgodziła się z ww. stanowiskiem. Przyznać należy, że wykonawca powinien mieć swobodę w kalkulowaniu oferowanej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Swoboda ta w określonych sytuacjach doznaje jednak ograniczeń. (...) Dokonany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia oraz ustalony sposób płatności bez wątpienia wskazują na to, że usługi objęte postępowaniem powinny być skalkulowane osobno, a wszelkie koszty ich realizacji ujęte w cenie danej usługi. Przyjęty sposób rozliczenia zamówienia uprawniał też Zamawiającego do oceny kwot zaoferowanych w poszczególnych pozycjach Formularza ofertowego.

KIO 3398/20 – Wyrok KIO – 2021-01-26

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-02-10

Zamawiający poprawia omyłkę wtedy, gdy sposób, w jaki ma być dokonana poprawa wynika z innych elementów składających się na ofertę. Niedopuszczalne jest jednak dokonywanie takich zmian, które powodowałyby ingerencję w treść oferty i kreowały nową jej treś
Oświadczenie złożone przez wykonawcę w formularzu oferty, dotyczące terminu w którym zamierza zrealizować zamówienie było w swojej treści jednoznaczne. Zadeklarował on bowiem, ze zrealizuje zamówienie w terminie 25 dni. Wprawdzie wykonawca wskazał również terminy cząstkowe, na wykonanie poszczególnych zakresów, ale nie sposób przyjąć, że to ich sumowanie określało maksymalny termin realizacji zamówienia, a nie odwrotnie tj. że termin na realizację zadania określony w ofercie był jednoznaczny i intencją wykonawcy było dostosować terminy cząstkowe w taki sposób, aby w rezultacie wykonać całe zadanie w terminie maksymalnym. Świadczy o tym oświadczenie złożone w treści oferty. Odwołujący deklarując bowiem terminy wykonania poszczególnych elementów składających się na to zadanie oświadczył, że wykona je w termie "do". Tym samym jak słusznie zauważył odwołujący jego intencją było, aby poszczególne etapy zostały zrealizowane w terminie "nie dłuższym niż" a cały zakres w terminie 25 dni. Izba podziela zatem stanowisko odwołującego, że możliwe są różne warianty terminów realizacji poszczególnych etapów, niezmienny jednak pozostanie termin określony w formularzu oferty na wykonanie całości zamówienia. Nie mamy zatem do czynienia z omyłką, w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, a tym samym zamawiający nie był uprawniony do dokonywania zmian w treści złożonej oferty.

KIO 3450/20 – Wyrok KIO – 2021-01-26

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-02-18

Właściwe wykazanie swojej rzetelności w ramach procedury samooczyszczenia, powoduje, że nie zachodzi podstawa do wykluczenia wykonawcy.
... odwołujący wskazał na szereg podjętych przez niego środków, z których dwa, w ocenie Izby, są wystarczające do wykazania rzetelności wykonawcy, tj.: ▪️ fakt, że odwołujący zaprzestał współpracy z podwykonawcą bezpośrednio odpowiedzialnym za nienależyte wykonanie robót w stopniu istotnym, ▪️ fakt, że odwołujący zrezygnował z realizacji kontraktów z zakresu uszczelniania zbiorników wodnych i stosowania technologii Hydroclick. Ww. podjęte przez odwołującego środki są odpowiednie, w ocenie Izby, do zapewnienia, że nie powtórzy się sytuacja, jaka miała miejsce w przypadku umowy zawartej z G... . Środki te bowiem służą zapobieżeniu sytuacji, w której brak doświadczenia wykonawcy (...) i nieprawidłowe działania jego podwykonawcy doprowadziły do nienależytego wykonania umowy. Skoro zatem odwołujący przede wszystkim zrezygnował z realizacji kontraktów z zakresu uszczelniania zbiorników wodnych i nie kontynuuje współpracy z podwykonawcą, któremu powierzył wykonanie umowy zawartej z G..., to uzasadnione jest stwierdzenie, że podjęte przez niego środki w ramach samooczyszczenia są wystarczające.

KIO 8/21 – Wyrok KIO – 2021-01-28

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-02-11

To, iż istnieje wielu wykonawców obiektów w systemie danego producenta nie oznacza jeszcze, że do ograniczenia konkurencji nie doszło.
… zamawiający zamierzał odwoływać się do parametrów wynikających z wytycznych World Athletics jak i normy PN-EN 14877-2014, oraz normy dotyczącej mrozoodporności. Jednakże o ile odwołał się do samych parametrów, to jednak zaostrzył znacząco zakresy tych parametrów, co niewątpliwie w ocenie Izby (…) zawęziło dostęp do zamówienia. (…) skoro tylko jeden producent ma wielu licencjonowanych wykonawców, to również inny producent może posiadać wielu swoich, którzy również mogliby się ubiegać o przedmiotowe zamówienia. Izba dostrzega tu, że w tym konkretnym postępowaniu konkurencyjność odnosi się tak do samych oferowanych systemów nawierzchni, jak i konkurowania jakością wykonawstwa. (…) Izba nie kwestionuje, że zamawiający może dopasować zamówienie do swoich obiektywnych potrzeb, ale w ocenie Izby zamawiający powinien umieć wykazać, że to zawężenie gwarantuje mu wyższą jakość, większą użyteczność czy trwałość.

KIO 22/21 – Wyrok KIO – 2021-01-28 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-02-16

Realizacja zamówienia z udziałem osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia, nie stanowi realizacji zamówienia poprzez korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego, czy też realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy.
Zawarcie umowy zlecenia powoduje, że między zleceniodawcą a zleceniobiorcą powstaje stosunek dysponowania bezpośredniego, co oznacza iż wykonawca będzie realizował zamówienia z udziałem zasobów własnych, a nie z udziałem podwykonawcy.

Dla skutecznego wniesienia wadium w pieniądzu konieczne jest uznanie rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.
Samo zadysponowanie określonej kwoty pieniężnej w postaci zlecenia przelewu kwoty wadium (…) na rachunek Zamawiającego tego wymogu nie spełnia. Przepisy ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. nie wiążą w tym zakresie żadnego skutku prawnego z załączeniem do złożonej oferty dowodu zlecenia dokonania przelewu kwoty wadium. Złożenie dyspozycji przelewu przez wykonawcę nie zabezpiecza bowiem na gruncie Pzp w sposób należyty interesu Zamawiającego, który w sytuacji wystąpienia okoliczności przewidzianych w ustawie Pzp potencjalnie mógł nie dysponować kwotą wadium, a tym samym nie mógłby skutecznie zaspokoić z tego tytułu roszczeń. Zatem czynność stanowiąca polecenie wykonania przelewu nie może być utożsamiana z pojęciem wniesienia wadium w pieniądzu w rozumieniu przepisu art. 45 ust. 3 ustawy Pzp.

KIO 39/21 – Wyrok KIO – 2021-02-02 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-02-17

Tak jak Odwołujący nie może formułować nowych zarzutów na rozprawie, tak i Zamawiający nie może formułować nowych podstaw, w tym wypadku odrzucenia, ponad to, co znajdowało się w informacji o odrzuceniu.
Izba związana jest podstawą odrzucenia zawartą w informacji o odrzuceniu, czyli jego zakresem. Szereg zarzutów znajdujących się w odpowiedzi na odwołanie i związanych z nim dowodów stanowiło nowe okoliczności nie mieszczące się w podstawie faktycznej odrzucenia.

Bliskie relacje rodzinne, nie mogą same w sobie stanowić podstawy do stwierdzenia zmowy przetargowej.
Zamawiający wyjaśnił na rozprawie to w ten sposób, że pani S. Ś. znała treść oferty p. D. Ś., podpisując jej ofertę, czyli złożyła de facto dwie oferty, co stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, gdyż miała przewagę konkurencyjną nad innymi Wykonawcami. Jednakże Zamawiający w żaden sposób nie wykazał jak tą okoliczność należy rozumieć w kontekście oferty p. D. Ś., która wniosła odwołanie. Inaczej mówiąc, jak należy rozumieć, w jaki sposób ta okoliczność wpływała na ofertę p. D. Ś. Samo bowiem podpisanie oferty podpisem elektronicznym przez inną osobę umocowaną do tego w imieniu właściciela nie świadczy jeszcze o czynie nieuczciwej konkurencji. Dodatkowo należy zauważyć, że skoro, jak oświadczył do protokołu Zamawiający, p. S. Ś. złożyła ofertę wcześniej, to nie wiadomo jak miałaby wpłynąć ta okoliczność na jej ofertę, tj. złożenie oferty przez innego Wykonawcę, skoro jej własna oferta była już złożona. (…) Izba nie stwierdziła podstaw do stwierdzenia czynu nieuczciwej konkurencji (…) dla wykazania zawarcia (zmowy przetargowej), nie jest wymagane dysponowanie bezpośrednim dowodem np. w postaci pisemnego porozumienia określającego taki bezprawny cel. Natomiast całkowicie wystarczające jest, aby całokształt okoliczności sprawy pozwalał na racjonalne i logiczne wyprowadzenie wniosku, że doszło do zawarcia zmowy przetargowej.

Dodane w dniu: 2021-02-24

KIO 3443/20 – Wyrok KIO – 2021-01-18

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-02-08

Dokumenty w sprawie udzielenia publicznego są nierzadko obszerne i skomplikowane, niemniej jednak stanowią jedną całość i wykonawca nie może usprawiedliwiać nieznajomości jej treści brakiem przejrzystości, jeżeli w istocie takie nie miało miejsca.
... zamawiający w załączniku nr 1 do projektów umów wskazał na ust. 1, nie precyzując, o jaki dokument chodzi. Oczywistym jest zatem, że chodzi o ten dokument, w którym zawarty jest ten zapis (argumentacja a contrario z § 158 ust. 1 rozporządzenia). Jednocześnie Izba podziela argumentację zamawiającego wskazaną w odpowiedzi na odwołanie odwołującą się do treści § 57 ust. 2 rozporządzenia, zgodnie z którą ustęp oznacza się cyframi arabskimi z kropką bez nawiasu, z zachowaniem ciągłości numeracji w obrębie danego artykułu, a przy powoływaniu - skrótem "ust." bez względu na liczbę i przypadek oraz cyframi arabskimi bez kropki. (...) Tym samym odesłanie w poszczególnych ustępach do innych ustępów zawartych w tym samym dokumencie nie powinno budzić wątpliwości. (...) Tylko niejednoznaczność postanowień s.i.w.z. powinna być rozstrzygana na korzyść wykonawcy, a z takie okoliczności w rozpoznawanej sprawie nie wystąpiły.

Dodane w dniu: 2021-02-04

KIO 3380/20 – Wyrok KIO – 2021-01-08 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-01-31

Decyzja Zamawiającego o unieważnieniu postępowania, w sytuacji, gdy nie mógł on ustalić treści wiadomości e-mail - w szczególności treści przesłanego dokumentu (wadium), gdyż nie był w stanie odzyskać tej wiadomości (blokada przez serwer), była poprawna.
Odwołujący, jak oświadczył, wysłał wiadomość e-mail na adres wskazany przez Zamawiającego, przeznaczony do przesyłania wadiów ustanowionych w postaci dokumentów elektronicznych, 18 listopada 2020 r. o godz. 14.49. Zamawiający temu faktowi nie przeczył wskazując, że taka wiadomość została przesłana i prawdopodobnie zawierała ona wymagany dokument. Jednak ze względów związanych z ochroną bezpieczeństwa serwerów pocztowych wiadomość ta na wskazaną skrzynkę e-mail nie trafiła. Zamawiający nie mógł jednak z całą pewnością ustalić treści wiadomości - w szczególności treści przesłanego dokumentu, ponieważ nie był w stanie owej wiadomości odzyskać, zatem zdecydował się na unieważnienie postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. W ocenie Izby działanie Zamawiającego było poprawne i, choć nie jest rozwiązaniem idealnym, stanowiło realizację najlepszej opcji z działań, które mógł podjąć Zamawiający (…) brak wniesienia wadium w terminie określonym art. 45 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jest niemożliwy do usunięcia, niemożliwe jest bowiem skuteczne wniesienie wadium w terminie późniejszym.

KIO 3274/20 – Wyrok KIO – 2021-01-08

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-01-28

Wykonawca nie podał informacji, które były wymagane przez zamawiającego. Wykładnia treści tabeli nie może prowadzić do jej uzupełnienia o informacje, które nie zostały w niej zawarte.
Nie sposób zgodzić się z odwołującym, iż fakt spełniania postawionych warunków wynikał ze złożonego w formularzu ofertowym oświadczenia o posiadaniu stosownego doświadczenia. Zamawiający wymagał złożenia precyzyjnych informacji i dopiero one - wraz ze złożonym w formularzu oświadczeniem - stanowić miały podstawę dokonania oceny oferty odwołującego. Brak podstawowych informacji na temat wykonanych zamówień uniemożliwił bowiem dokonanie oceny zgodnie z zasadami przyjętymi w s.i.w.z.

Zamawiający, który wobec jednego z podmiotów odstąpiłby od zasad obowiązujących w postępowaniu i nie respektowałby wyznaczonych przez siebie wymogów, naraziłby się na zarzut nierównego traktowania wykonawców.
Niewątpliwie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiące szczególną formę prowadzącą do zawarcia umowy w sprawie realizacji danego zamówienia, kreowane jest przez obowiązujące przepisy prawa dla tej dyscypliny i zobowiązuje tymi przepisami wszystkich uczestników tego systemu. Choć formalizm postępowania nie może być celem samym w sobie, to szczególna regulacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuje zamawiających do takiego właśnie działania, o ile jest ono zgodne z postanowieniami ustawy. (…) Precyzyjne i jasne formułowanie warunków przetargu, a następnie ich literalne i ścisłe egzekwowanie jest jedną z podstawowych gwarancji, czy wręcz warunkiem sine qua non, realizacji zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

KIO 3358/20 – Wyrok KIO – 2021-01-08

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-01-27

Zaprezentowanie składnika ceny o wartości ujemnej, czyli rabatu, nie stanowi błędu w obliczaniu ceny, dlatego zamawiający postąpił właściwie nie odrzucając oferty wykonawcy.
Wykonawca P... podał dla jednego ze składników ceny wartość ujemną stwierdzając, że to wykonawca P... będzie płacić zamawiającemu 50 zł za 1 Mg odpadów segregowanych - makulatura. Izba stwierdza, że podana wartość odnosiła się wyłącznie do jednego ze składników ogólnej ceny odpowiednio punktowanego w kryteriach oceny ofert przez zamawiającego. Dlatego wartość tę należy traktować jako zniżka (specyficzna bonifikata), której wysokość jest zależna od wagi odpadów segregowanych makulatury. Izba też stwierdza, że odwołujący nie wskazał przepisów, które miałby naruszyć zamawiający przyjmując w ofercie jeden ze składników ceny jako opust zadeklarowany przez wykonawcę P... . Odwołujący odnosił się w odwołaniu i przytoczonym orzecznictwie do całkowitej ceny ujemnej, a taka w ofercie wykonawcy P... nie wystąpiła.

KIO 3166/20 – Wyrok KIO – 2020-12-17

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-01-27

Złożenie wyjaśnień z uchybieniem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego traktowane jest w zakresie skutków jakie wywołują na równi jak brak takich wyjaśnień.
Wykonawca uprawniony był do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie i jednocześnie do korzystania ze środków ochrony prawnej na czynność Zamawiającego polegającą na skierowaniu do Wykonawcy wezwania. Odwołujący ani nie złożył wyjaśnień w terminie, ani wystarczająco wcześnie nie wnioskował o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień oraz nie wniósł odwołania. (…) Choć Odwołujący powoływał się na rzekome błędy w działaniu platformy zakupowej, na której prowadzone było postępowanie, to nie przedstawiono jakichkolwiek dowodów w tym zakresie. (…) Odwołujący w żaden także sposób nie zanegował lub choćby nie skomentował ustaleń Zamawiającego, który przeprowadził postępowanie wyjaśniające co do prawidłowości działania platformy zakupowej i nie dopatrzył się jakichkolwiek błędów w jej działaniu w terminach wskazywanych przez Odwołującego.

Zmiana podmiotu, który zaangażowany będzie w realizację zamówienia publicznego stanowi nową i istotną przesłankę, a Zamawiający zobowiązany jest ocenić wpływ tej zmiany na cenę ofertową.
Ustawa Pzp w określonych okolicznościach dopuszcza zmianę podmiotu pierwotnie zaangażowanego lub posłużenie się doświadczeniem własnym. (…) Zdaniem Izby po dokonaniu takiej zmiany Odwołujący nie może twierdzić, że jest to okoliczność irrelewantna dla jego oferty. To bowiem podmiot nie biorący już udziału w postępowaniu dokonywał wyceny istotnej części usług do wykonania, a wykonawca okoliczności te uwzględniał w cenie swojej oferty. Jeżeli więc wykonawca dokonuje "wymiany" podmiotu trzeciego, to przynajmniej powinien Zamawiającemu wykazać, że jego ustalenia z nowym podmiotem trzecim mają taki sam poziom zaangażowania tego podmiotu i oparte są o podobne założenia kalkulacyjne. Tego zaś Odwołujący w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na złożenie wyjaśnień nie uczynił.

KIO 3210/20 – Wyrok KIO – 2020-12-23

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-01-27

Nie istnieje jeden optymalny i wymagany kształt czy sposób dowodzenia okoliczności związanych z kalkulacją ceny dokonanej przez wykonawcę oraz prezentowania okoliczności umożliwiających mu jej zaoferowanie.
Skoro istnieją różne metody kalkulacji kosztów przez wykonawców, wynikające ze stosowanej przez nich polityki i przyjętych uwarunkowań, może się zdarzyć, że zastosowane metodologie obliczenia ceny oferty będą różniły się znacznie pomiędzy przedsiębiorcami, nawet w sytuacji, gdy działają oni w tym samym segmencie rynku. (…) to czy złożone wyjaśnienia uzasadniają realność zaoferowanej ceny podlega każdorazowo badaniu przez Zamawiającego z uwzględnieniem dokumentacji postępowania oraz konkretnych okoliczności stanu faktycznego.

Wezwanie do złożenia wyjaśnień może być skierowane do wykonawcy nawet kilkakrotnie w sytuacji, gdy na podstawie złożonych wyjaśnień powstają dalsze kwestie i nowe wątpliwości wymagające wyjaśnienia.
… ustawodawca nie określił, ile razy zamawiający może ponawiać wezwania do wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny. (…) Niemniej, nie oznacza to, że zamawiający powinien przejmować za wykonawcę inicjatywę w dążeniu do udowodnienia realności elementów mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. (…) Ponowne wezwanie do wyjaśnienia w rzeczywistości tego samego zakresu informacji, przy zaniechaniu rzetelnego i starannego działania wykonawcy podczas złożenia wyjaśnień niepopartych dowodami, należałoby uznać za naruszenie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Aby wykazać skuteczność zastrzeżenia danych informacji, wykonawca zobowiązany był wykazać łącznie wystąpienie przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Nie wystarczy więc jedynie formalne spełnienie powyższych trzech przesłanek - z dokonanego zastrzeżenia musi jednoznacznie wynikać wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie ma znaczenia, czy treść uzasadnienia zastrzeżenia jest obszerna, ale czy jest przekonująca. Jak też - na ile jej obszerność przekłada się na wartość merytoryczną.

KIO 3333/20 – Wyrok KIO – 2021-01-08

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-01-24

Odwołujący utracił możliwość wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej, w momencie, gdy nie przedłużył terminu związania ofertą, w ten sposób, aby zapewnić jego ciągłość przez cały okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
… termin związania oferty złożonej przez odwołującego, upłynął w dniu 4 grudnia 2020 roku, natomiast odwołujący złożył oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą, dopiero 3 dni później, tj. dnia 7 grudnia 2020 roku. Powyższe oznacza, że odwołujący nie dochował należytej staranności, czym doprowadził do przerwania terminu związania ofertą, co w konsekwencji doprowadziło do sytuacji "wygaszenia" oferty odwołującego, a zwrócić należy uwagę, iż treść przepisów ustawy Pzp, obowiązujących na dzień wniesienie odwołania, nie przewiduje możliwości wznowienia przerwanego terminu związania oferty.

KIO 3126/20 – Wyrok KIO – 2020-12-28

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-01-22

Nie tylko treść wezwania zamawiającego określa zakres wyjaśnień wykonawcy. Wytyczne co do tego, co powinny zawierać wyjaśnienia wynikają także z art. 90 ust. 1 Pzp.
… zamawiający w wezwaniu wyraźnie żądał wskazania m.in. cenników cenotwórczych oraz dowodów. (…) Wykonawca powinien więc odpowiedzieć na wszystkie szczegółowe pytania zamawiającego, jak też powołać się na te dotyczące go okoliczności, które zostały przez ustawodawcę wskazane w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp oraz przedstawić je w taki sposób, aby jasno wynikało z nich, jak została skalkulowana cena oferty i że kalkulacja ta jest pełna, rzetelna i umożliwiająca należyte wykonanie zamówienia. Dodatkowo zarówno z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, jak i z wezwania zamawiającego wynika, że wyjaśnienia muszą być poparte dowodami. (…) wykonawca ma obowiązek wyjaśnić cenę swojej oferty w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Wobec powyższego przedstawianie dodatkowej argumentacji, czy dowodów na rozprawie, jest już działaniem spóźnionym i nie może zostać uwzględnione (…).

Dodane w dniu: 2021-02-03

KIO 3283/20 – Wyrok KIO – 2021-01-04

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-01-22

Ocena spełniania przez wykonawcę postawionych warunków poprzedza wybór najkorzystniejszej oferty.
Przedstawiona w odwołaniu wykładnia art. 9c ust. 1 UCPG nie jest zgodna z postanowieniami punktu 5.1. SIWZ. Ponadto ani ze wskazanego przepisu ani z postanowień SIWZ, w tym jej punktu 5.1. nie można wywieźć, że warunek ma być spełniony dopiero na dzień podpisania umowy przez wykonawcę. (…) Zatem przyjęcie, że przedsiębiorca mógłby spełniać sporny warunek dopiero na dzień podpisania umowy, w stanie faktycznym, nie byłby zgodny z pełnym brzmieniem tego wymagania (jego gramatyczną wykładnią), co stara się pomijać Odwołujący.

KIO 2429/20 – Wyrok KIO – 2020-11-09

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-01-07

Zamawiający w sposób nieuprawniony, nie wynikający z żadnych regulacji prawnych, ograniczył krąg podmiotów uprawnionych do wydania zaświadczenia jedynie do ośrodków certyfikowanych na terenie Polski.
Żaden przepis nie nakazuje i nie uprawnia do takiego ograniczenia w ramach przedmiotowego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, natomiast wprowadzenie tej regulacji do SIWZ w dniu 20 sierpnia 2020 roku narusza naczelne zasady Prawa zamówień publicznych. Wykonawcy potwierdzając, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, mogą przedstawiać zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym zarówno z Polski jak i spoza granic Polski, ale także spoza granic Unii Europejskiej.

KIO 3104/20 – Wyrok KIO – 2020-12-15

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-01-26

W sytuacji, gdy warunek udziału w postępowaniu nie został postawiony tzn. skonkretyzowany, to brak jest celu i powodu, aby Zamawiający żądał od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia przedłożenia dokumentów, które potwierdzałyby taki warunek.
Zamawiający żądał, aby wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia legitymowali się certyfikatem IRIS, podczas, gdy w tym zakresie nie postawił i nie skonkretyzował warunku udziału w postępowaniu. W związku z tym Izba stanęła na stanowisku, że Zamawiający nie precyzując i nie opisując żadnego warunku udziału w postępowaniu w tym obszarze pozbawił się możliwości/prawa żądania od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia jakichkolwiek dokumentów w zakresie niepostawionych wymagań w odniesieniu do warunków, w tym również certyfikatu IRIS. Izba za błędną uznała argumentację Zamawiającego oraz Przystępującego, iż wystarczającym jest zamieszczenie w treści części dotyczącej warunku udziału w postępowaniu stwierdzenia "Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże wdrożenie międzynarodowego standardu zarządzania jakością w przemyśle kolejowym IRIS (International Railway Industry Standard ISO/TS 22163)". Przede wszystkim już w samym tym stwierdzeniu podano jedynie, "że warunek zostanie spełniony" nie uszczególniając nawet, jaki warunek konkretnie Zamawiający miał na myśli, nie mówiąc już o tym, że brak jest jakiegokolwiek jego opisu, konkretyzacji wymagań Zamawiającego.

KIO 2825/20 – Wyrok KIO – 2020-11-17

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-01-09

Nie jest możliwe, na etapie składania ofert, ustalenie, a co za tym idzie i wycenienie kosztu usługi zależnej od zdarzeń przyszłych i niepewnych.
Taka sytuacja rodzi bowiem brak możliwości porównania złożonych ofert, a co za tym idzie narusza zasadę równego traktowania wykonawców (…). Przyjmując bowiem stanowisko zamawiającego, każdy z wykonawców, kalkulując swoją ofertę, przyjąłby do wyceny zupełnie inną wartość, która nie może być porównywalna. Zasadnym w tym zakresie jest konieczność wyodrębnienia przez zamawiającego w formularzu ofertowym odrębnej pozycji dla tego typu usługi, która będzie wyceniana np. za ilość wywiezionego odpadu mierzonego w kg. Tym samym każdy z wykonawców będzie mógł w swojej ofercie osobno wycenić koszt takiej usługi, a rozliczana ona będzie od tonażu faktycznie zagospodarowanego odpadu.

Niezgodna z przepisami obowiązującego prawa jest okoliczność, w której wykonawca będzie obciążany karami za nieterminowe wykonanie zamówienia w sytuacji w której faktycznie nie miał możliwości jej terminowego wykonania.
Zwrócić bowiem należy uwagę na fakt, iż zamawiający jest specyficzną jednostką sektora finansów publicznych, w stosunku do której obowiązują określone procedury i instrukcje. Jednostki wojskowe działają w oparciu o określone regulaminy, które wyłączają możliwość przebywania na ich terenie osób trzecich poza godzinami ich pracy, stąd nawet przy przyjęciu, że osoby skierowane do realizacji zadania będą wcześniej zgłoszone takiej jednostce, nie oznacza, że osoby te będą mogły świadczyć usługę poza godzinami wskazanymi w załączniku nr 8 do umowy. Dlatego też nakładanie przez zamawiającego kar umownych na wykonawcę niemogącego świadczyć takiej usługi może skutkować uznaniem o bezpodstawnym wzbogaceniu wierzyciela (zamawiającego).

KIO 2772/20 – Wyrok KIO – 2020-11-23

KIO » Umarza odwołanie, Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-01-11

Nie można uznać, iż wskazanie producenta (który oferuje całą gamę różnych rodzajów listew do oprawy kartek) stanowi konkretne wskazanie jakiegoś produktu jako oferowanego.
Izba nie podzieliła również stanowiska Przystępującego, że w ramach pozycji 47 "Opisu oferowanego asortymentu" został zaoferowany produkt referencyjny, wskazany przez Zamawiającego. W ramach wyszczególnienia artykułów, obok wymaganych parametrów, których spełnienie decyduje o zgodności oferowanego produktu z treścią SIWZ, Zamawiający wskazał np. Opus - odnosząc się jedynie do producenta, a nie konkretnego produktu tegoż producenta.

Informacje przedstawione przez Przystępującego, zawierające nowe treści nie ujęte w ofercie, prowadzą do niedopuszczalnej na gruncie prawa zamówień publicznych zmiany treści oferty.
Wskazanie przez Przystępującego na etapie odwołania okoliczności nowej, odnoszącej się do wyposażenia długopisu w inny, niż standardowy wkład wymienny, innego producenta, niż producent długopisu, jest niewątpliwie przywołaniem nowej okoliczności, nowego parametru, nie ujętego w ofercie. Przystępujący, poprzez podanie nowych informacji, niezawartych uprzednio w treści oferty próbuje uzupełnić ofertę o nowe treści, które w konsekwencji prowadzą do zmiany jej treści. Ponadto ww. nowe informacje powodują, że oferta podlegająca w swojej pierwotnej treści odrzuceniu jako niezgodna z treścią SIWZ, po złożeniu wyjaśnień, nie powinna już podlegać odrzuceniu.

Poprzez zapisy SIWZ, Zamawiający nie może kreować sytuacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które w konsekwencji mogą doprowadzić do działań niezgodnych z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie był uprawniony do wezwania Przystępującego do uzupełnienia załącznika nr 2 - "Opisu oferowanego asortymentu", bowiem dokument ten - pomimo zatytułowania go: "Opis oferowanego asortymentu" i wezwania Przystępującego do jego złożenia w trybie art. 26 ust. 1 Pzp. nie stanowił dokumentu, na potwierdzenie że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego, lecz stanowił wykaz oferowanego asortymentu, tj. treść oferty, która nie podlega uzupełnieniu ani zmianie.

KIO 2862/20 – Wyrok KIO – 2020-11-19

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-01-12

W przypadku zastrzeżenia jawności informacji zawartych w ofertach art. 8 ust. 3 ustawy P.z.p. nakłada na wykonawcę obowiązek jednoczesnego złożenia dowodów uzasadniających dokonane zastrzeżenie.
Tymczasem przystępujący dokonanego zastrzeżenia w wyznaczonym terminie nie udowodnił. Przystępujący złożył obszerne wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie złożonych wyjaśnień i w wyjaśnieniach tych wymienił szereg czynności, które - jak wskazał - podjął w celu zachowania niejawności zastrzeżonych informacji, jednakże żadna z tych czynności nie została udowodniona. Wykonawca nie złożył żadnego dowodu w celu wykazania, że czynności takie w istocie zostały wykonane.

Dodane w dniu: 2021-01-24

KIO 3078/20 – Wyrok KIO – 2020-12-14

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-01-19

Interes publiczny, wskazany w art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p., nie może być utożsamiany wyłącznie z interesem ekonomicznym zamawiającego.
… art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p. dotyczy unieważnienia postępowania, kiedy realizacja danego zamówienia jest bezcelowa, a nie kiedy zamawiający dojdzie do przekonania, że istnieje w jego ocenie interes publiczny większej wagi, związany z nowo obranym przez niego kierunkiem (…) Innymi słowy, aby ocenić, czy zamawiający ma rację, konieczne byłoby, aby przedstawił on swoje stanowisko i podjął próbę jego merytorycznej obrony. Zamawiający całkowicie to pominął, pozostając w zawiadomieniu o anulowaniu przetargu przy hasłowym podniesieniu konieczności przyspieszenia "odchodzenia od węgla na rzecz gazu", bez żadnych dających się uchwycić, kwantyfikowalnych podstaw tej tezy i bez wyjaśnienia co to de facto oznacza. Jeżeli zamawiający w domyśle zakładał, iż w interesie publicznym będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na obecny przetarg na inne inwestycje, które bardziej temu celowi służą, to należało to wykazać, a nie tylko hasłowo zanegować, że opracowanie technologii lub sprzedaż licencji na usuwanie form azotu ze ścieków, już nie jest spójne ze strategią spółki - bez podjęcia szerszej próby przybliżenia i wykazania, co tym celem (obecnie) jest. (…) Zamawiający sam wykreował okoliczność, z którą wiązano unieważnienie przetargu, więc nie jest to obiektywna przyczyna do zakończenia postępowania - jej zaistnienie nie jest niezależne od samego zamawiającego, a zostało przez niego wywołane. (…)

KIO 3204/20 – Wyrok KIO – 2020-12-29

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-01-15

Platforma dopuściła załączenie i przekazanie pliku ze znakiem zapytania w nazwie, nie wyświetlając żadnych komunikatów i ostrzeżeń. Przystępujący nie miał więc podstaw dla powzięcia wątpliwości co do prawidłowości złożenia oferty.
Zamawiający w trakcie otwarcia ofert nie stwierdził, że pliku tego nie da się otworzyć bądź jest nieprawidłowy - Zamawiający pliku tego po prostu nie widział, nie wyświetlał się on na liście plików z oferty Przystępującego. (…) Jak wynika z korespondencji prowadzonej pomiędzy obsługą platformy Zamawiającym, plik z formularzem ofertowym został prawidłowo umieszczony na platformie, jednak z powodu braku dedykowanego oprogramowania lub znaku zapytania w nazwie pliku, Zamawiający pliku tego nie widział. (…) Jednocześnie, jak wynika ze stanu faktycznego, należy uznać, że Przystępujący w sposób prawidłowy i zgodny z SIWZ przekazał ofertę z formularzem ofertowym. To po stronie Zamawiającego leżała przyczyna, dla której nie widział on rzeczonego pliku - niezależnie czy wynikało to z braku odpowiedniego oprogramowania, czy nazwy pliku - gdyż Zamawiający nie zastrzegł, jakie nazwy plików są niedozwolone. Wbrew twierdzeniom Odwołującego nie można uznać, że Przystępujący nie dochował należytej staranności - załączył on wszystkie pliki składające się na ofertę, co znalazło odzwierciedlenie w raporcie wygenerowanym przez platformę.

KIO 3066/20 – Wyrok KIO – 2020-12-14

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-01-14

Działanie Odwołującego w postaci złożenia dokumentu - opinii bankowej, której autentyczność nie została przez bank potwierdzona należy ocenić negatywnie.
… Odwołujący wprowadził w błąd Zamawiającego, przedkładając poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię opinii bankowej, której oryginał, jak sam twierdzi widział w placówce banku, oświadczając w piśmie z dnia 16.10.2020 r., że Oryginał dokumentu został nam wyłącznie okazany w Banku wydającym, co pozostaje w sprzeczności z oświadczeniem wystawcy dokumentu B(2)... Spółka Akcyjna, który po dokonaniu jego weryfikacji nie potwierdził jego autentyczności. (…) Zachowanie Odwołującego wyczerpuje również przesłanki zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. Powyższe bowiem działanie wykonawcy stanowi niewątpliwe przekazanie Zamawiającemu informacji wprowadzających zamawiającego w błąd, mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane w toku postępowania przetargowego. Spełniony również został element zawinienia, gdyż Izba, jak zostało wskazane powyżej, uznała, że działaniu wykonawcy można przypisać co najmniej rażące niedbalstwo.

KIO 3090/20 – Wyrok KIO – 2020-12-15

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-01-16

Złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przy jednoczesnym niewykazaniu spełniania tych warunków nie jest traktowane jako wprowadzenie zamawiającego w błąd.
… złożenie (nawet obiektywnie nieprawdziwego) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania nie może być samoistną podstawą do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp.

Sam fakt nałożenia kar umownych na wykonawcę realizującego umowę nie musi automatycznie oznaczać, że umowa realizowana jest nienależycie.
Żadna z not księgowych i kar umownych wymienionych w informacji o wykluczeniu Odwołującego z postępowania nie stanowiła przyczyny odstąpienia od którejkolwiek z umów realizowanych przez Odwołującego. Ponadto podkreślenia wymaga, że Zamawiający w żaden sposób nie uzasadnił w jaki sposób kary umowne i noty księgowe doprowadziły do decyzji o wykluczeniu Odwołującego z postępowania. Twierdzenie Zamawiającego wyrażone w toku rozprawy, że wystarczające było wskazanie sygnatur pism, którymi Odwołujący był informowany o nakładaniu na niego kolejnych kar umownych jest nieprawidłowe. W przypadku czynności tak doniosłej dla wykonawcy jak wykluczenie go z postępowania obowiązkiem zamawiającego jest staranne uzasadnienie dokonanej czynności.

KIO 3141/20 – Wyrok KIO – 2020-12-18

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-01-19

Raporty wydajności z testów wydane przez producenta, pod nadzorem podmiotu niezależnego, nie spełniają zawartego w SIWZ wymogu dokumentów wydanych przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości.
Nie można zgodzić się z Odwołującym, że raporty z testów wydane przez producenta oferowanych materiałów, a nie jak wymagał Zamawiający — przez podmiot niezależny, zastępują żądane przez Zamawiającego dokumenty, gdyż zostały wykonane pod nadzorem Akademii Górniczo - Hutniczej. Po pierwsze, Izba wskazuje, że w SIWZ Zamawiający nie dopuścił możliwości składania raportów z testów wydajności przeprowadzonych przez producenta materiałów, pod nadzorem podmiotu niezależnego. Dopuszczenie więc takiej możliwości na etapie badania i oceny ofert stanowiłoby naruszenie zasady równego traktowania wykonawców. Po drugie, Odwołujący w żaden sposób nie wykazał, że miejsce wykonywania testów nie ma znaczenia dla wyników testów. Odwołujący w sposób subiektywny zakłada równoważność laboratoriów posiadanych przez producenta oraz przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, okoliczności tej jednakże w żaden sposób nie wykazał. Po trzecie, Izba wskazuje, że z treści złożonych raportów w żaden sposób nie wynika na czym polegał nadzór osoby prezentującej Akademię Górniczo - Hutniczą i jaką odpowiedzialność osoba ta przejmuje za treść raportu. Zdaniem Izby w przypadku, gdy raport wydany jest przez niezależną uprawnioną jednostkę do kontroli jakości, jednostka ta ponosi odpowiedzialność za jego treść, jak również niezależny charakter wyników oceny. W przypadku raportów złożonych przez Odwołującego, de facto nie ma żadnej niezależnej oceny, gdyż raport ten wykonywany jest przez producenta materiałów. Zakres zaś nadzoru oraz jego charakter wskazany w treści raportu nie jest znany.

Ostatnie 2021-02-25 2021-02-24