Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2021-12-07 2021-12-06 Losowe

Dodane w dniu: 2021-12-07

KIO 2202/20 – Wyrok KIO – 2020-10-06

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-10-29

Okoliczność, że Katalog Operacji Remontowych stanowi załącznik do formularza ofertowego nie zmienia faktu, że powinien zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ponieważ stanowi on element oferty.
(…) Zamawiający przewidział wykonanie zamówienia w zamian za wynagrodzenie kosztorysowe. Zatem załącznik, który zawiera ceny za poszczególne pozycje, stanowi podstawową, istotną treść oferty i jako taki powinien zostać podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W niniejszym postępowaniu na ofertę cenową składały się dwa dokumenty: Formularz oferty, w którym wykonawca podawał jedynie cenę zbiorczą za całość prac, a także formularz cenowy, w którym rozbito ceny jednostkowe na poszczególne czynności wykonywane w ramach zamówienia. (…) To w oparciu o Formularz cenowy Zamawiający dowiaduje się, jaka będzie cena za wykonanie poszczególnych czynności w ramach zamówienia, które będzie zlecał na podstawie zawartej z wykonawcą umowy. Powyższa okoliczność przemawia za przyjęciem, że Formularz cenowy, który określa wysokość ceny i podstawy do rozliczenia należnego wykonawcy wynagrodzenia, stanowi istotny element treści oferty składanej w toku postępowania. A skoro tak, jest to podstawowy element oferty, który zgodnie z postanowieniami SIWZ, jak również art. 10a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien zostać podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

KIO 391/21, KIO 410/21 – Wyrok KIO – 2021-03-05

KIO » Oddala oba odwołania » dodany: 2021-04-28

Niezłożenie tłumaczeń dokumentów na język polski spowodowało, że Zamawiający w sposób prawidłowy - dokonał ich pominięcia.
Przechodząc do złożonych przez Odwołującego_2 dokumentów stanowiących rachunek końcowy oraz potwierdzenie dokonania przelewu istotne znaczenia dla oceny czynności Zamawiającego jest okoliczność, że dokumenty te nie zostały w pełni przetłumaczone na język polski pomimo, że zgodnie z wymogiem zawartym w punkcie 8.13 SIWZ Zamawiający wymagał od wykonawców, aby w sytuacji gdy dokumenty i oświadczenia są sporządzone w języku obcym były składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski. W związku z powyższym skład orzekający stwierdził, że Odwołujący_2 zobowiązany był składając powyższe dokumenty złożyć także ich pełne tłumaczenie, a nie tylko ich wybiórcze fragmenty. Zamawiający musi mieć bowiem możliwość pełnej weryfikacji przedłożonego dokumentu, a nie tylko fragmentów, których chce wykonawca w celu ustalenia czy potwierdzają one, że usługi zostały zrealizowane w sposób należyty. (…) Podkreślić należy, że w odniesieniu tak złożonych dokumentów brak było możliwości skierowania do Odwołującego_2 wezwania do udzielenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 Pzp, bowiem wezwanie to wiązałoby się z koniecznością ponownego złożenia tego dokumentu wraz z jego tłumaczeniem. Powyższe natomiast tak naprawdę sprowadzałoby się do obejścia zakazu jednokrotności wezwania w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. (…) Nie ma tu też znaczenia, że dokumenty te to wyciągi bankowe i inne dokumenty księgowe. Postanowienia SIWZ co do konieczności złożenia dokumentów wraz z ich tłumaczeniem nie wprowadzały żadnych wyjątków.

KIO 2486/20 – Wyrok KIO – 2020-11-03

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-12-01

Obowiązek zgłoszenia żądania wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowej w terminie jej obowiązywania w sposób niewystarczający zabezpiecza interesy Zamawiającego, gdyż zawiera postanowienia skracające okres ważności gwarancji poniżej terminu związania ofertą.
(…) analiza treści gwarancji ubezpieczeniowej złożonej przez Przystępującego prowadzi do wniosku, że w przypadku gdyby zgłoszenie żądania zapłaty z gwarancji wpłynęło do gwaranta po konkretnej dacie, tj. 7 października 2020 r. Zamawiający pozbawiony byłby możliwości zaspokojenia swoich roszczeń, nawet gdyby przesłanka zatrzymania wadium ziściła się w okresie ważności gwarancji. Powyższe wprost wynika z treści złożonej gwarancji ubezpieczeniowej ("wszelkie roszczenia odnośnie niniejszej Gwarancji Gwarant powinien otrzymać w okresie ważności gwarancji"). Innymi słowy, treść złożonej przez Konsorcjum (…) gwarancji ubezpieczeniowej obligowała Zamawiającego do podjęcia określonych czynności zmierzających do wypłaty kwoty określonej gwarancją do upływu okresu ważności gwarancji. Słusznie w ocenie Izby podniósł Odwołujący, że w przypadku wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zatrzymanie wadium w ostatnim dniu ważności gwarancji wadialnej nie zawsze realnie możliwe byłoby zgłoszenie gwarantowi żądania zapłaty przed upływem terminu określonego jako końcowy dla zgłoszenia roszczeń z gwarancji. (…) W tym miejscu wskazać należy, iż nie ma znaczenia okoliczność, że Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków udziału w postępowaniu nie określił szczegółowych wymagań co do treści wadium składanego w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Zdaniem Izby takie uszczegółowienie wymagań nie jest niezbędne, bowiem ustawodawca na równi postawił formy wadium określone w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp mimo występujących między nimi różnic dotyczących np. terminu uzyskania wadium przez zamawiającego. Kluczowe jest bowiem to, aby zamawiający w sytuacji zaistnienia podstawy do zatrzymania wadium mógł realnie zrealizować swoje prawo w tym zakresie w całym w okresie ważności wadium niezależnie od formy w jakiej jest ono wnoszone. (…) Poza sporem i bez znaczenia w niniejszej sprawie było również to, że termin końcowy gwarancji, to termin o którym mowa w art. 116 § 2 KC.

KIO 967/21 – Wyrok KIO – 2021-04-28

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-05-17

Ustawodawca dopuścił sytuacje, w których stan rzeczy - naruszenia przepisów ustawy na moment zamknięcia rozprawy może różnić się od tego, który istniał w momencie wniesienia odwołania.
Zamawiający w dniu 19 kwietnia 2021 r. dokonał unieważnienia czynności z dnia 16 marca 2021 r. tj. odrzucenia oferty Odwołującego oraz unieważnienia postępowania w części 1 - zatem czynności stanowiących podstawę wniesionego niniejszym odwołaniem środka ochrony prawnej. Tym samym - czynności stanowiące podstawę niniejszego odwołania (z dnia 16 marca 2021 r.) - przestały istnieć na moment zamknięcia rozprawy. (…) niewątpliwe zadaniem Izby jest rozstrzyganie na datę zamknięcia rozprawy - zgodnie z art. 552 ust. 1 ustawy pzp. Dlatego też, wobec skarżenia przez wykonawcę czynności odrzucenia oferty oraz unieważnienia postępowania z dnia 16 marca 2021 r. - czynności, które na moment zamknięcia rozprawy nie istniały, Izba nie ma podstaw prawnych do stwierdzenia naruszenia, wobec okoliczności, że Zamawiający unieważnił skarżone czynności i dokonał ponownego odrzucenia oferty Odwołującego i unieważnienia postępowania w dniu 19 kwietnia 2021 r. uzupełniając uzasadnienie faktyczne czynności odrzucenia oraz dodając dodatkową przesłankę prawną unieważnienia postępowania. Modyfikacje te mają zatem, wbrew twierdzeniom Zamawiającego o tyle istotne znaczenie, że Zamawiający dokonał unieważnienia czynności z dnia 16 marca 2021 r., a nie ich sprostowania. Czynności z dnia 19 kwietnia 2021 r. stanowią zatem nowe czynności w postępowaniu, a Odwołującemu będą przysługiwały instrumenty prawne umożliwiające wniesienie odrębnego odwołania.

Dodane w dniu: 2021-12-06

KIO 589/21 – Wyrok KIO – 2021-03-22

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-05-31

Tajemnica przedsiębiorstwa to informacja, a nie dokument i jeżeli ta sama informacja zawarta jest w różnych dokumentach, to jeśli w jednym z tych dokumentów nie ma ona waloru tajności, to nie może mieć go także w drugim dokumencie.
(…) fakt, że informacja o doświadczeniu zawodowym partnerów biznesowych odwołującego została zawarta i w opisie projektu i w wykazach usług i robót oraz referencjach, a także analogicznie informacja o osobach udostępnianych została zawarta w opisie i wykazie osób i została skutecznie odtajniona w jednym z tych dokumentów, to nie może pozostać tajna w drugim z dokumentów.

KIO 1676/21 – Wyrok KIO – 2021-07-01

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-07-23

Zamawiający wskazując na potrzebę złożenia prawidłowego dokumentu nie był zobowiązany wskazywać dokładnie w jakiej formie dokumenty mają być złożone, ponieważ te okoliczności wyjaśniają przepisy ustawy i rozporządzeń oraz postanowienia siwz.
W sprawie rozpatrywanej zamawiający jednak wskazał w wezwaniu na jedną z ewentualnych form tj. dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem. Odwołujący dokonał własnego potwierdzenia zgodności z oryginałem dokumentu pochodzącego z urzędu skarbowego i wystawionego tamże, lecz w sposób niedopuszczalny przepisami prawa. Należy stwierdzić, że pomimo wątpliwych sugestii i braku precyzji wezwania zamawiającego co do wymaganej formy dokumentów, to na odwołującym ciążył obowiązek zabezpieczenia, przygotowania i złożenia dokumentów. Treść wezwania zamawiającego, jakkolwiek nie w pełni profesjonalna, w istocie nie wprowadzała wykonawcy w błąd, natomiast przepisy mające w tym zakresie zastosowanie tj. rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U z 2020 r, poz. 1282) i rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 27czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych Dz.U. z 2020 r. poz.), wydane na podstawie art.10g ustawy z dnia 29stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych obowiązuję od kilku lat w obrocie, są w tym względzie jednoznaczne. W szczególności § 5 drugiego z rozporządzeń nie może budzić wątpliwości co do warunków, w jakich dopuszczalne jest potwierdzanie zgodności z oryginałem dokumentu elektronicznego.

KIO 224/21 – Wyrok KIO – 2021-02-18

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-04-14

Nie jest możliwe przeprowadzenie postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w sytuacji, gdy postępowanie poprzednie było prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego, który nie został wymieniony w art. 91 ust. 4 pkt 2 pzp (przepisy przejściowe).
(…) zamawiający nie wykazał, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została wypełniona przesłanka ustawowa, o której mowa w art. 209 ust. 1 pkt 4 mająca zastosowanie na mocy art. 386 ust. 2 pkt 1 ustawy pzp zezwalająca na udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia. (…) Jak wynika z treści protokołu postępowania, jako jedną z podstaw wszczęcia i prowadzenia postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia wskazano art. 386 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp pozwalający na udzielenie zamówienia sektorowego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio m. in. w trybie dialogu konkurencyjnego nie zostały złożone żadne oferty, albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W toku postępowania odwoławczego za niesporne uznano, że bezpośrednie zastosowanie przepisu art. 386 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp nie jest możliwe wobec faktu, że poprzednie postępowanie na ten sam przedmiot zamówienia było prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). W zaistniałym stanie faktycznym ma bowiem zastosowanie przepis art. 91 ust. 4 pkt 2 ustawy - Przepisy wprowadzające. (…) Należy przy tym stwierdzić, że spod działania przepisu nie zostały, wbrew twierdzeniom zamawiającego, wyłączone zamówienia sektorowe. Wskazany przepis o charakterze przejściowym jest w ocenie Izby precyzyjny, jednoznaczny i poza literalną, nie wymaga funkcjonalnej wykładni woli racjonalnego ustawodawcy.

KIO 422/21 – Wyrok KIO – 2021-03-04

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-04-28

Informacja z KRK składana wraz informacją z systemu ECRIS potwierdza sytuację karną osoby, której dotyczy zapytanie w kraju jej miejsca zamieszkania i ten dokument nie jest sprzeczny z § 7 ust.1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów (…).
(…) zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym - pod pojęciem systemu ECRIS (European Criminal Records Information System) - rozumie się zdecentralizowany system teleinformatyczny oparty na bazach danych rejestrów karnych, służący do wymiany informacji pomiędzy organami centralnymi państw członkowskich UE poprzez zabezpieczoną sieć teleinformatyczną. Informacje na temat wyroków skazujących dotyczących obywateli państw obcych są gromadzone w rejestrze karnym i przekazywane właściwym organom państw obcych za pośrednictwem systemu ECRIS. Podobne regulacje obowiązują w pozostałych Państwach członkowskich. Biuro informacyjne KRK uprawnione jest także do występowania do organów centralnych państw członkowskich UE z zapytaniem o udzielenie informacji z rejestru karnego tego państwa o osobie będącej jego obywatelem, wówczas gdy taka osoba złożyła wniosek o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 4 ust. 1 pkt 5a ustawy K.R.K.). System ten opiera się na elektronicznej wymianie informacji pomiędzy organami centralnymi państw członkowskich UE. W Polsce organem odpowiedzialnym za wymianę informacji jest Krajowy Rejestr Karny. Wymiana danych odbywa się poprzez szyfrowaną sieć teleinformatyczną, a przekazywane dane dotyczą m.in. informacji o skazaniach, dane personalne osób skazanych oraz treści zapadłego orzeczenia karnego.

KIO 1649/21 – Wyrok KIO – 2021-06-29

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-07-27

Jednokrotność wezwania (art. 128 ust. 1 Pzp) nie dotyczy sytuacji, w których wykonawca nie mógł przesłać zamawiającego dokumentów, z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.
(…) zamawiający wyznaczył odwołującemu termin na przesłanie wymaganych dokumentów i wyjaśnień do dnia 29 kwietnia br. i termin ten upłynął bezskutecznie z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. Aby zatem uczynić zadość obowiązkowi wezwania wykonawcy do złożenia dokumentów i skorelowanego z tym obowiązkiem uprawnieniu wykonawcy do ich uzupełnienia i wyjaśnienia, zamawiający winien wyznaczyć odwołującemu kolejny termin, w którym odwołujący owe uprawnienie zrealizuje. Literalna wykładnia przepisu zawartego w art. 128 ust. 1 ustawy P.z.p. pozwala na wniosek, że wykonawca nie może rzeczonych dokumentów uzupełniać z własnej inicjatywy, lecz wyłącznie na wezwanie zamawiającego i w wyznaczonym przez niego terminie. (…) czynność wezwania na podstawie wskazanego artykułu nie jest dla zamawiającego równoznaczna wyłącznie z wystosowaniem do wykonawcy pisma określonej treści, ale również z zapewnieniem warunków dla realizacji czynności zawartych w wezwaniu. Tylko w sytuacji, w której zamawiający dopełni wszystkich ciążących na nim obowiązków, a wykonawca nie uzupełni dokumentów lub zrobi to w sposób niewłaściwy, ponowne wezwanie nie jest możliwe. Zamawiający nie może zasłaniać się możliwością jednokrotnego wezwania w sytuacji, gdy uniemożliwił wykonawcy jego realizację.

Dodane w dniu: 2021-11-23

KIO 2089/21 – Wyrok KIO – 2021-09-01 Premium

KIO » Oddala odwołanie, Umarza postępowanie » dodany: 2021-10-18

Skuteczne podniesienie zarzutu zaniechania przez zamawiającego udostępnienia informacji nieskutecznie zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa, wymaga odniesienia się przez odwołującego do treści przedstawionego uzasadnienia tego zastrzeżenia.
Odwołujący winien był zatem uzasadnić postawiony zarzut naruszenia art. 18 ust. 3 ustawy Pzp poprzez wskazanie, dlaczego w jego ocenie przedstawione przez ww. wykonawcę uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy uznać za niewystarczające. Natomiast w treści odwołania, poza przytoczeniem przepisów prawa, stanowisk wyrażonych w orzecznictwie oraz poglądów doktryny, odwołujący ograniczył się do następującego stwierdzenia: "21. W niniejszym stanie faktycznym wykonawca (...) jedynie zastrzegł, że informacje nie mogą zostać udostępnione. Wykonawca (...) nie wykazał natomiast, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Żadna z przesłanek uznania informacji za tajemnicę przedsiębiorstwo nie została wykazana.". Należy przypomnieć, że pod pojęciem zarzutu rozumie się przede wszystkim wskazane przez odwołującego okoliczności faktyczne, które w jego ocenie świadczą o naruszeniu przez zamawiającego określonych przepisów prawa. (…) Izba uprawniona jest do rozpoznawania zarzutów, a nie zastępowania wykonawców w ich konstruowaniu.

KIO 2377/21 – Wyrok KIO – 2021-09-28

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-10-15

Skoro Zamawiający w SWZ określił, że Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną, to jego niezłożenie wraz z ofertą powinno w konsekwencji spowodować odrzucenie takiej oferty.
Izba nie podzieliła argumentacji Odwołującego jakoby analiza dokumentów zamówienia, w szczególności SWZ oraz wzoru umowy uzasadniała twierdzenie, iż Zamawiający nie nadał kosztorysowi uproszczonemu treści oferty. Ustalając znaczenie i rangę kosztorysu ofertowego zauważyć należy, iż obowiązek złożenia wraz z ofertą kosztorysów ofertowych w poszczególnych branżach wykonanych w oparciu o przedmiary wprost wynikał z treści SWZ (…). Zamawiający oczekiwał wyceny w ramach ceny oferty pozycji zawartych w przedmiarach, które załączył w tym celu do SWZ, jak również by oferowana przez wykonawców cena wynikała z załączonych do oferty kosztorysów. Zamawiający wymagał zatem od potencjalnych wykonawców zamówienia udokumentowania sposobu obliczenia ceny oferty, która następnie mogła stanowić przedmiot negocjacji. (…) Co szczególnie istotne, przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami. (…) Zdaniem Izby na gruncie przepisów ustawy Pzp brak jest przeszkód, aby w ramach cenowego kryterium oceny ofert przedmiotem negocjacji z wykonawcą był jeden z elementów składowych ceny, zwłaszcza gdy oferowana za wykonanie zamówienia cena ma być potwierdzona załączonymi do oferty kosztorysami opracowanymi przez wykonawcę na podstawie przedmiarów. Istotne jest jedynie to, aby faktyczny przedmiot negocjacji dotyczyły elementów treści oferty podlegających ocenie w ramach przewidzianych kryteriów oceny ofert oraz nie prowadził do zmiany SWZ, przy czym przepisy ustawy Pzp nie precyzują szczegółowego przedmiotu negocjacji, a wyznaczają jedynie ich granice zawarte w art. 278 ustawy Pzp.

Dodane w dniu: 2021-11-22

KIO 2000/21 – Wyrok KIO – 2021-09-17 Premium

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie » dodany: 2021-10-19

Sporządzając OPZ zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do udziału w postępowaniu każdego wykonawcy, a jedynie tych, którzy będą w stanie zaoferować przedmiot zaspokajający jego uzasadnione i niedyskryminujące potrzeby.
Postępowanie będące przedmiotem tego postępowania odwoławczego ma swoją specyfikę wyrażającą się w tym, że chodzi nie tylko o zamówienie określonego, specyficznego asortymentu, ale również należy mieć na uwadze, że asortyment ten służy wykonywaniu pracy przez personel szpitala. Okoliczność ta musi być w ocenie Izby dostrzeżona i uwzględniona. Z dowodów przedstawionych przez Odwołującego wynika, że w ramach danego rodzaju asortymentu, np. probówek będących w przeważającej mierze przedmiotem tej sprawy, istnieje wiele ich rodzajów, a różnice wyrażają się chociażby w pojemności czy materiale, z którego są wykonane. Z dowodów tych wynika, że istnieją różne przedziały ("widełki") np. w zakresie pojemności dla probówek pediatrycznych. Jednak w ocenie Izby nie oznacza to, że z punktu widzenia prawidłowości wykonywanych zadań przez personel szpitala jest obojętne na jakiej probówce będzie pracować. W tym właśnie Izba upatruje uzasadnione potrzeby danego zamawiającego, który konstruując OPZ w oczywisty sposób do tych potrzeb się odwołuje i je uwzględnia i w oczywisty sposób determinują one stawiane w postępowaniu wymagania. Nie bez znaczenia jest tu również czynnik ludzki i wypracowany w danym miejscu sposób i metody pracy, które są specyficzne dla danego miejsca mimo powszechnie obowiązujących przepisów i ogólnych ram.

Dodane w dniu: 2021-11-19

KIO 2272/21 – Wyrok KIO – 2021-08-24 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-10-05

Odwołujący nie może ponieść szkody, na skutek ewentualnego naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, w odniesieniu do części postępowania, na które nie złożył oferty.
Nawet gdyby przyjąć, że okoliczności analizowanego postępowania pozwalają na równych zasadach traktować wykonawców w ten sposób, jak tego oczekuje Odwołujący, to nie można nie zauważyć, że Odwołujący pomija konieczność wykazania spełnienia materialnoprawnych przesłanek dla wniesienia odwołania (…). Oceny interesu w skorzystaniu ze środków ochrony prawnej w postępowaniu dokonuje się z uwzględnieniem wszystkich okoliczności danej sprawy. Odwołujący złożył oferty w pięciu ww. częściach postępowania tj. w zakresie maksymalnej liczby zadań dopuszczonej przez Zamawiającego w SWZ. Tym samym tylko w tych zadaniach jego oferta mogłaby ewentualnie zostać wybrana i mógłby uzyskać zamówienie. Odwołujący nie złożył oferty w zadaniu nr 6. Nie ma zatem możliwości uzyskania zamówienia w tym zadaniu. (…) Wbrew stanowisku Odwołującego, przedstawionym na posiedzeniu, z którego wynika, że jego korzyścią jest już to, że Zamawiający unieważnił czynność wyboru oferty we wszystkich częściach i powtórzy badanie i ocenę ofert, unieważnienie wyboru ofert i przystąpienie do ponownego badania i oceny ofert, nie oznacza, że w wyniku powtórzonych czynności, status Odwołującego w zakresie zadania nr 6 ulegnie zmianie. Z uwagi na brak oferty Odwołującego w zadaniu 6, nie mogłaby ona zostać wybrana jako najkorzystniejsza w tym zadaniu.

Dodane w dniu: 2021-11-17

KIO 2562/21 – Wyrok KIO – 2021-09-16 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-10-08

Przy ocenie oferty należy poddać badaniu wszystkie dokumenty, które są składane przez wykonawców.
Pominięcie któregokolwiek z nich może bowiem prowadzić do wadliwej oceny złożonej oferty wywołującej daleko idące konsekwencje dla wykonawcy, skutkujące odrzuceniem oferty. Jeżeli zatem zamawiający, badając ofertę, stwierdzi rozbieżności czy nieścisłości w ramach posiadanych dokumentów to winien je w sposób bezwzględny wyjaśnić, tak aby nie było żadnych wątpliwości, co do faktycznej treści oferty wykonawcy. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający zdaje się uległ presji czasu (…) i w sposób bezkrytyczny opowiedział się za stanowiskiem prezentowanym przez odwołującego.

KIO 2031/21 – Wyrok KIO – 2021-09-08

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-10-15

Poprzestanie na twierdzeniach lub złożenie wyjaśnień niepopartych dowodami naraża wykonawcę na ryzyko, że zamawiający uzna te wyjaśnienia za niewystarczające dla uzasadnienia realności zaoferowanej ceny.
(…) Izba nie podziela (…) przekonania zamawiającego, że skoro przytoczył treść art. 224 ust. 3 ustawy w wezwaniu to wezwanie, to miało charakter ogólny uprawniający wykonawców do złożenia dowolnych wyjaśnień. Zamawiający pomija treść art. 224 ust. 4 ustawy, z którego wynika, że zakres wezwania z art. 224 ust. 3 ustawy jest zakresem szczegółowym, a zamawiający w przypadku robót budowlanych lub usług może zakres wezwania ograniczyć jedynie do wyjaśnień w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy - art. 224 ust. 3 pkt 4 i zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, gdzie realizowane jest zamówienie. W tym postępowaniu zamawiający zdecydował się na szeroki zakres wyjaśnień i nie zrezygnował z żadnego elementu wskazanego w art. 224 ust. 3 ustawy. Tym samym wykonawcy zobowiązani byli do udzielenia szczegółowych wyjaśnień obejmujących wszystkie kwestie wynikające z art. 224 ust. 3 ustawy. Nadto zgodnie z art. 224 ust. 5 obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywał na wykonawcy. Izba zwraca także uwagę, że ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego nie stanowi podstawy do odstąpienia od badania realności ceny. Tym samym wykonawca jest obowiązany wykazać, że zaoferowana cena lub koszt pozwalają na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

Dodane w dniu: 2021-11-15

KIO 2585/21 – Wyrok KIO – 2021-09-27 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-10-21

Odwołujący oświadczając, że doposażenie bazowego modelu w dodatkową funkcjonalność, będzie prowadziło do zmiany oznaczenia produktu, potwierdził, iż dostarczony byłby inny artykuł, niż wskazany pierwotnie w ofercie.
(…) przedmiotem oferty Odwołującego jest produkt gotowy, dostępny u producenta E... w ramach oferowanych modeli urządzeń posiadających różne funkcjonalności opisane w specyfikacji technicznej. Doposażenie modelu podstawowego (ergo selekt 100) w dodatkową funkcjonalność, co Odwołujący prezentował jako proces dostępny przy składaniu zamówienia, faktycznie należy rozumieć, jako konieczność zmiany parametru, który identyfikuje inny model dostępny u tego producenta, co prowadzić będzie do złożenia zamówienia na model inny, niż wskazany w ofercie. Potwierdza to oświadczenie producenta, który jednoznacznie wskazał na zmianę typu urządzenia dostępnego w sprzedaży. (…) Okoliczności ustalone w sprawie wskazują na błąd Wykonawcy, który oferując urządzenie ergoselct 100 nie sprawdził, czy spełni ono wszystkie parametry techniczne oczekiwane przez Zamawiającego.

Dodane w dniu: 2021-11-12

KIO 2520/21 – Wyrok KIO – 2021-09-09 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-10-08

Ocena możliwości dokonania określonych poprawek w treści oferty, musi wynikać z informacji w niej zawartych.
(…) Odwołujący bezpodstawnie wywodzi, że w przypadku pozycji niewycenionych Zamawiający winien był wstawić w odpowiednich kolumnach kosztorysu ofertowego kwotę "0 zł". Izba w pełni popiera stanowisko Zamawiającego (…), że pewnych korekt nie można było przeprowadzić samodzielnie, ponieważ brak w kosztorysie Wykonawcy analogicznych pozycji, które by to umożliwiały.(…) Trudno zaś za istniejącą treść oferty uznać rubryki kosztorysu niewypełnione w zakresie cen jednostkowych i wartości ogółem przez Wykonawcę. Brak podania jakiejkolwiek wartości liczbowej, należy uznać za brak wyceny, a nie za oferowanie przedmiotu zamówienia za 0 zł. Liczba zero jest wartością wymierną i wpisanie jej do kosztorysu stanowi wycenę, natomiast w przypadku oferty Odwołującego część rubryk nie została po prostu wypełniona, czyli wyceniona. Co do argumentacji Odwołującego, że w takim przypadku program kosztorysowy do podsumowania przyjmuje wartość zerową, to być może tak jest, ponieważ w zasadzie innej wartości wobec niewypełnienia rubryk nie może przyjąć, ale nie zmienia to faktu, że oferta nie zawiera ceny jednostkowej za dany element przedmiotu zamówienia, a nie że zawiera cenę 0 zł, taka bowiem treść oferty nie istnieje. Wpisanie do kosztorysu ofertowego Odwołującego przez Zamawiającego liczby 0 zł w miejsce niewypełnionych rubryk w istocie stanowiłoby dokonanie samodzielnej wyceny elementu przez Zamawiającego.

KIO 2759/21 – Wyrok KIO – 2021-10-04 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-10-20

Załączniki do SWZ stanowią integralną część specyfikacji, co oznacza, że regulacje w nich zawarte należy traktować jako takie, które wchodzą w skład SWZ, a nie są osobną regulacją względem SWZ.
Odwołujący żądany przez Zamawiającego "Wykaz osób" złożył, z tym, że w jego treści w kolumnie 7 podał informacje jedynie co do lokalizacji, pomijając informacje na temat doświadczenia osób wymienionych w wykazie. (…) Izba nie podziela zapatrywań Odwołującego, który stał na stanowisku, iż postanowienia SWZ w celu uzyskania dodatkowych punktów nie obligowało wykonawcy do podawania innych informacji ponad te wskazane przez Odwołującego w treści wykazu. Izba wskazuje, że już w samym brzmieniu treści kryterium Zamawiający odwołał się do konieczności legitymowania się przez wykonawcę personelem, którego doświadczenie przekracza okres 3-letni. Potwierdzeniem tego wymagania jest treść tabeli nr 7 w wykazie nr 9 (…). Dostrzec należy, że Zamawiający nie ustalił jednego konkretnego sposobu podania tych informacji, dlatego też wykonawcy czynili to w różny sposób, na co zwracał uwagę Odwołujący. Jednak nie przesądza to o tym, że treść SWZ w tym zakresie była niejasna czy też wzajemnie sprzeczna. Wręcz przeciwnie. Wymaganie opisane w pkt 13.3 SWZ należy ocenić jako spójne z treścią kolumny 7 wykazu nr 9.

Dodane w dniu: 2021-11-10

KIO 2070/21 – Wyrok KIO – 2021-09-03

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-10-06

Zamawiający nie może po upływie terminu składania ofert stawiać wykonawcom wymagań, które nie wynikają z upublicznionych dokumentów zamówienia.
Niezasadne jest (…) twierdzenie Zamawiającego, iż skoro inni wykonawcy w odniesieniu do pkt 1 SWZ złożyli certyfikat to oznacza, że Odwołujący nie przedstawił właściwego dokumentu. Stanowisko to nie znajduje uzasadnienia w treści SWZ, zgodnie z którą w pkt 1 Zamawiający żądał złożenia "dokumentu" mającego potwierdzać określone wymagania, a nie "certyfikatu". Nawet jeśli Zamawiający faktycznie oczekiwał złożenia certyfikatu, ponieważ jak argumentował na rozprawie taki dokument pełniej zabezpiecza interesy Zamawiającego, to nie zostało to wyrażone w treści SWZ. (…) Izba nie zgadza się również z twierdzeniem, że Odwołujący powinien w tym zakresie zadać pytanie o wyjaśnienie treści SWZ. W ocenie Izby Odwołujący nie mógł mieć wątpliwości co do stawianych wymagań, gdyż nie były one niejasne. Jak wykazało postępowanie odwoławcze, to Zamawiający nie dołożył należytej staranności w opisaniu przedmiotu zamówienia, w tym wymaganych środków dowodowych zgodnie z własnymi oczekiwaniami, a tych nieujawnionych oczekiwań nie mogą się jednak domyślać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. Wobec tego Zamawiający nie może wyciągać negatywnych konsekwencji od Wykonawcy, który złożył ofertę odpowiadającą treści SWZ.

KIO 2348/21 – Wyrok KIO – 2021-08-26

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-10-11

Zamawiający ma prawo zainicjować procedurę self-cleaningu, poprzez wezwanie wykonawcy do złożenia samooczyszczenia.
Uwzględniając, że regulacja art. 109 ust. 1 pkt 5 Pzp wymaga szczegółowej analizy okoliczności ze strony Zamawiającego, w tym zindywidualizowania okoliczności odnoszących się do podmiotu, wobec którego powstają wątpliwości co do należytego wykonania innych zamówień oraz biorąc przy tym pod uwagę, że wykonawca P... w ramach Konsorcjum I... był stroną umowy, z którą zamawiający rozwiązał umowę realizowaną przez Konsorcjum, Zamawiający słusznie uznał, że przesłanka, określona w art. 109 ust. 1 pkt 5 Pzp, powinna zostać dogłębnie wyjaśniona i wyeliminowana, aby wykonawca P... mógł ubiegać się o przedmiotowe zamówienie. Poprzez wystosowanie stosownego wezwania Zamawiający umożliwił wykonawcy P... przeprowadzenie procedury samooczyszczenia, w ramach której wykonawca był uprawniony do wykazania swojej rzetelności, pomimo niezrealizowanej w ramach Konsorcjum I... umowy. (…) Izba zważyła, że ani Prawo zamówień publicznych, ani SWZ w przedmiotowym postępowaniu nie zawiera regulacji odnośnie terminu dokonania przez wykonawcę procedury samooczyszczenia lub ograniczenia co do wszczęcia tej procedury wyłącznie z inicjatywy wykonawcy.

Zasadę jednokrotności wezwania do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów należy odnosić stricte do sytuacji gdy wezwanie miałoby dotyczyć tych samych okoliczności.
(…) pierwsze wystosowane przez Zamawiającego do wykonawcy P... wezwanie na podstawie art. 128 ust. 1 Pzp do uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, dotyczyło uzupełnienia oświadczenia w związku z wadą formalną oświadczenia złożonego wraz z ofertą, tj. braku wymaganego podpisu w formie elektronicznej. Drugie wezwanie do uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, Zamawiający wystosował do wykonawcy na podstawie art. 110 ust. 2 i art. 128 ust. 1 Pzp w ramach zainicjowania przez Zamawiającego dokonania przez wykonawcę procedury samooczyszczenia. Powyższe wezwanie było skierowane w oparciu o nowe, uzyskane przez Zamawiającego informacje, które Zamawiający szczegółowo przeanalizował i precyzyjnie opisał w treści tego wezwania. Ponowne wezwanie do uzupełnienia oświadczenia było zatem wynikiem ujawnienia nowych okoliczności oraz dotyczyło innego zakresu uzupełnienia w porównaniu z pierwszym wezwaniem.

Dodane w dniu: 2021-11-08

KIO 2376/21 – Wyrok KIO – 2021-08-26 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-09-30

Okoliczność, że Odwołujący z własnej inicjatywy w złożonej przez siebie koncepcji zawarł szczegółowy opis zaprojektowanej aranżacji, nie powoduje powstania takiego obowiązku po stronie Przystępującego, skoro nie wynikał on z SWZ.
Zamawiający nie wymagał przedstawienia przez wykonawców wykazu zastosowanych materiałów naturalnych, a jedynie wykazu żywych roślin planowanych do wykorzystania przy aranżacji ściany zieleni. Trudno zatem wywodzić braku użycia w projekcie Przystępującego materiałów naturalnych z faktu, że w projekcie nie zawarto ich opisów. (…) Na gruncie argumentacji przedstawionej przez Odwołującego można wywieść wniosek, że w ocenie Odwołującego jedynym prawidłowym (tj. skutkującym przyznaniem punktów) zastosowaniem materiałów naturalnych w aranżacji jest ich umieszczenie na froncie ściany, w miejscu łatwo dostrzegalnym. Zauważyć jednak należy, że Zamawiający nie zawarł w SWZ informacji co do tego, jaką rolę w aranżacji ścianek zieleni mają pełnić materiały naturalne, w szczególności w żaden sposób tej roli nie ograniczył. Przy tak skonstruowanej treści SWZ nie sposób stwierdzić, że nie zawiera materiałów naturalnych aranżacja, w której materiały drewniane stanowią tło (a jednocześnie stelaż konstrukcyjny) dla roślin.

Zamawiający może zbadać brak podstaw wykluczenia w zakresie przesłanek określonych w art. 109 ust. 1 Pzp jedynie wtedy, gdy wskaże konkretne podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.
(…) podstawy wykluczenia wskazane w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp mają charakter fakultatywny. Oznacza to, że ich zastosowanie w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest obowiązkowe - jest zależne wyłącznie od decyzji zamawiającego, która to decyzja musi w świetle art. 109 ust. 2 ustawy Pzp zostać wyrażona w treści ogłoszenia o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia. (…) Jeżeli zamawiający zaniecha ich wskazania, to odrzucenie oferty wykonawcy jako złożonej przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek nieprzewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, nie będzie możliwe. W przedmiotowym przypadku treść ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ w zakresie podstaw wykluczenia, które Zamawiający przewidział w postępowaniu, nie budziła wątpliwości interpretacyjnych - Zamawiający nie przewidział możliwości wykluczenia wykonawców w oparciu o fakultatywne podstawy wykluczenia, w tym tą wskazaną w pkt 10 omawianego przepisu.

Dodane w dniu: 2021-11-06

KIO 1936/21 – Wyrok KIO – 2021-08-20

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-10-15

Zamawiający w sposób nieuprawniony i niezgodny z przepisami obowiązującego prawa wymagał złożenia przedmiotowych środków dowodowych dopiero w odpowiedzi na wezwanie skierowane do konkretnego wykonawcy.
W ocenie Izby z puntu widzenia przedmiotowego postępowania istotne jest odniesienie się do treści art. 107 ustawy, zgodnie z ust. 1 tego przepisu jeżeli Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa je wraz z ofertą. Regulacja ta jest jednoznaczna i w żadnej mierze nie ma jakiegokolwiek odstępstwa od tej regulacji, co oznacza, że Zamawiający nie jest uprawniony do zdefiniowania innego momentu złożenia tych dokumentów w trakcie procedury o udzielnie zamówienia publicznego. Izba podkreśla, że zupełnie czymś innym jest możliwość dokonania uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, które nie zostały złożone wraz z ofertą, bądź nie zostały złożone w całości a czymś zupełnie innym - niedopuszczalnym w obowiązujących regulacjach prawnych - jest wskazanie na złożenie przedmiotowych środków dowodowych dopiero na wezwanie Zamawiającego. Wymaga podkreślenia w tym miejscu, że w bardzo istotny sposób uległą zmianie regulacja prawna z ustawy z 2019 roku w stosunku do przepisów ustawy z 2004 roku, które w art. 26 regulowały składanie dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego dopiero na wezwanie Zamawiającego. Obecnie obowiązująca regulacja jednoznacznie przesądza, że takie dokumenty muszą zostać złożone wraz z ofertą, a jedynie istnieje możliwość ich uzupełnienia również w ściśle określonych przypadkach i tylko wtedy, gdy Zamawiający taką okoliczność przewidzi w dokumentach postępowania w odniesieniu do wskazanych przedmiotowych środków dowodowych.

Dodane w dniu: 2021-11-02

KIO 1848/21 – Wyrok KIO – 2021-07-13

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-10-15

Zamawiający ma obowiązek podania wykonawcom podstaw faktycznych i prawnych odrzucenia oferty, gdyż na podstawie takiej kompletnej informacji wykonawca, może podjąć decyzję o skorzystaniu ze środków ochrony prawnej.
O ile zamawiający w informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podał uzasadnienie prawne swojej decyzji, o tyle uzasadnienia faktycznego, zamawiający nie podał. Nie można bowiem uznać, za zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy Pzp, stwierdzenie zamawiającego, że "(...). Nie wszystkie oferowane artykuły posiadają cechy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia". Wyżej cytowane uzasadnienie zamawiającego, z pewnością nie może być uznane za uzasadnienie faktyczne czynności zamawiającego. Zamawiający winien bowiem szczegółowo wyjaśnić i uzasadnić dlaczego wynik badania oferty odwołującego zakończył się jego negatywną oceną. W szczególności zamawiający powinien podać konkretnie, który produkt i w jakim zakresie nie odpowiada treści SWZ. Nie jest bowiem zadaniem odwołującego domyślanie się jakie były intencje zamawiającego i przewidywanie możliwych scenariuszy badania oferty przez zamawiającego.

KIO 1806/21 – Wyrok KIO – 2021-07-23 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-09-03

To na podstawie złożonych wyjaśnień zamawiający powinien mieć możliwość weryfikacji, czy zaoferowana cena jest oszacowana w sposób prawidłowy.
(…) wyjaśnienia ceny oferty złożone przez wykonawcę F... s.c. nie uzasadniają w sposób wystarczający podanej w ofercie ceny. Są one lakoniczne, ogólnikowe i niewyczerpujące. Przede wszystkim zaś należy zwrócić uwagę na brak jakichkolwiek dowodów załączonych do wyjaśnień, mimo że zamawiający wzywał do ich przedstawienia. Izba podzieliła stanowisko odwołującego, że za taki dowód nie sposób uznać własnej kalkulacji zawartej w wyjaśnieniach, w sytuacji, gdy do oferty wykonawca załączył szczegółowy kosztorys ofertowy. Zgodnie z dyspozycją art. 224 ust. 5 ustawy Pzp obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. Zamawiający w swojej odpowiedzi na odwołanie wskazywał, że we własnym zakresie dokonał sprawdzenia ceny zaoferowanych materiałów w wyszukiwarkach internetowych i stwierdził, że są one niskie, ale możliwe do uzyskania przez wykonawcę w przypadku uwzględnienia rabatowania. Tymczasem, w wyjaśnieniach ceny oferty wykonawca w żaden sposób nie wyjaśnił cen materiałów, nie powołał się na uzyskane rabaty od dostawców, a co więcej nie przedstawił dowodów.

Dodane w dniu: 2021-10-29

KIO 1067/21 – Wyrok KIO – 2021-06-08

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-07-09

W przypadku wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 5 lub pkt 7 Pzp zamawiający obowiązany jest do przedstawienia wyczerpującego uzasadnienia ww. czynności.
W niniejszej sprawie nie miało to miejsca. (…) Izba uznała, że skoro w ocenie zamawiającego zaistniała podstawa do wykluczenia przystępującego z postępowania, to wykonawcy temu powinno się zapewnić prawo do obrony w postępowaniu odwoławczym, co winno być poprzedzone przedstawieniem przez zamawiającego uzasadnienia tej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Powyższe powinien mieć na względzie również zamawiający stwierdzając w ostatnim dniu roboczym przez wyznaczonym terminem rozprawy zaistnienie podstawy do wykluczenia przystępującego z postępowania. W takiej sytuacji zamawiający nie powinien był uwzględniać zarzutów odwołania prowadzących do ostatecznego wykluczenia przystępującego z postępowania, lecz zarzut dotyczący przeprowadzania w tym zakresie postępowania wyjaśniającego. W szczególnych okolicznościach niniejszej sprawy zapewnienie prowadzenia postępowania zgodnie z przepisami ustawy Pzp, w tym zasadami zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, mogło zapewnić jedynie uprzednie zakomunikowanie przystępującemu przez zamawiającego o zmianie jego decyzji w zakresie oceny przystępującego w odniesieniu do ww. podstaw wykluczenia z postępowania poprzez wystosowanie do niego wezwania, na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy, do złożenia wyjaśnień Pzp w zakresie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Mając to na uwadze Izba uznała za zasadne uwzględnienie odwołania w zakresie zarzutu naruszenia art. 128 ust. 4 ustawy Pzp. Po przedstawieniu wyjaśnień przez przystępującego zamawiający będzie mógł podjąć czynność w zakresie wykluczenia przystępującego z postępowania - z zachowaniem przepisów ustawy Pzp.

KIO 1204/21 – Wyrok KIO – 2021-06-04

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-06-24

Zamawiający musi mieć pewność, że jego interesy są w sposób prawidłowy chronione, zabezpieczone zgodnie z przepisami ustawy i w przypadku ziszczenia się przesłanek zatrzymania wadium, będzie on mógł swoje roszczenie zrealizować.
(…) złożony przez Odwołującego dokument gwarancji, w swej treści zawiera przesłanki zatrzymania wadium odnoszące się do nowego stanu prawnego obowiązującego od dnia 01.01.2021r. czyli do ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Gwarancja pomija zatem w swej treści przesłanki wskazane w ustawie Pzp, na podstawie której prowadzone jest przedmiotowe postępowanie, mianowicie okoliczności wskazane w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, a ściślej przypadek, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. (…) przyjęcie wykładni gwarancji przedstawionej przez Odwołującego nie prowadziłoby do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, gdyż Zamawiający w okolicznościach opisanych powyżej nie mógłby skutecznie dochodzić swoich roszczeń w sytuacji nieuzupełnienia przez wykonawcę dokumentów wynikających z przepisu art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodzić należało się z Zamawiającym, że w świetle ustawy Pzp jak również orzecznictwa KIO niedopuszczalne jest przyjmowanie wykładni liberalnej, elastycznej co do zakresu zobowiązania gwaranta.

Dodane w dniu: 2021-10-28

KIO 1254/21 – Wyrok KIO – 2021-06-18

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-07-09

W związku z tym, że wskazany Parametr nie był obligatoryjny, a stanowił dodatkowy element oceny technicznej - brak tej funkcji nie mógł być podstawą do odrzucenia oferty, a jedynie do nieprzyznania dodatkowych punktów.
Odnośnie wymagania granicznego - parametru opisanego w punkcie 13 załącznika nr 2/5a (…) nie był to parametr wymagany - tylko punktowany i w przypadku odpowiedzi TAK oferta mogła uzyskać 10 punktów, a w przypadku odpowiedzi NIE — 0 pkt. (…) Zamawiający podał, że oferta E... w tym parametrze wybrana jako najkorzystniejsza nie otrzymała dodatkowej punktacji. Zamawiający bowiem po szczegółowej analizie i wyjaśnieniach E... złożonych w efekcie zarzutów innego wykonawcy (S... Sp. z o. o.), a także na podstawie własnych doświadczeń wynikających z testowania różnego rodzaju aparatów USG stwierdził, że oferowany przez E... aparat nie spełnia wymogu określonego w punkcie 13 Załącznika nr 2/5a do SIWZ. W efekcie powyższego Zamawiający w ramach tego wymogu przyznał ofercie uznanej za najkorzystniejszą 0 pkt., co jednocześnie nie wpłynęło ostatecznie na wynik postępowania.

KIO 1069/21 – Wyrok KIO – 2021-06-02

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-06-17

Odwołujący, stawiając zarzuty w oparciu o realne okoliczności i racjonalne argumenty, powinien wykazać zasadność postawionego zarzutu.
Poszczególne "hasła" zawarte w treści odwołania, jak np. to, iż Wykonawcy: Konsorcjum S... S.A., G... Sp. z o.o. oraz L... zaoferowali w innym postępowaniu oferty z wyższymi cenami, nie stanowi w żaden sposób podstawy dla przyjęcia, że ceny zaoferowane przez tych Wykonawców w niniejszym postępowaniu są rażąco niskie. (…) podnoszone przez Odwołującego twierdzenia są ogólne. (…) zupełnie nie odnoszą się do twierdzeń zawartych w treści wyjaśnień poszczególnych Wykonawców. Z całą pewnością to nie orzeczenia Izby (…) mają stanowić potwierdzenie, że cena oferty ww. Wykonawców w postępowaniu jest rażąco niska. (…) Przedstawiane przez Odwołującego hasła, brak konkretnej argumentacji, czy też przywoływanie zasłyszanych twierdzeń, jakoby brak kalkulacji w treści wyjaśnień miał całkowicie dyskryminować treść tych wyjaśnień i potwierdzać istnienie rażąco niskiej ceny, jest potwierdzeniem całkowitej bezpodstawności odwołania i bezzasadności stawianych przez Odwołującego zarzutów.

Dodane w dniu: 2021-10-27

KIO 981/21 – Wyrok KIO – 2021-05-17

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-06-04

Stwierdzone nieścisłości w wyjaśnieniach, tylko w przypadku gdyby miały istotny wpływ na kalkulację ceny lub wysokość kosztów, mogły uzasadniać tezę, iż wyjaśnienia były niedostateczne i nie obalały domniemania rażąco niskiej ceny.
Analiza pozycji 25 szczegółowej kalkulacji prowadziła do pewnych niespójności, które Odwołujący prezentował w odniesieniu do stawki minimalnej wynagrodzenia, jednak nie było to wystarczające dla uznania, iż cena jest rażąco niska. Przyjmując metodologię liczenia kosztów pracodawcy, jaką prezentował Odwołującego dla trzech pracowników technicznych, niedoszacowanie miałoby wynieść ok. 5.000,00 zł. Różnica wynikające z odmiennego sposobu liczenia kosztu trzech pracowników nie była tak istotna, aby cena całkowita uznana została za rażąco niską, a to z tej przyczyny, iż znajdowała pokrycie w przyjętym poziomie zysku. Dalsze wyliczenia Odwołującego prezentowane w odniesieniu do średniego poziomu wynagrodzeń również nie miały waloru przesądzającego o ocenie wyjaśnień.

KIO 607/21 – Wyrok KIO – 2021-04-28

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-06-06

Przepisy ustawy Pzp nie wprowadzają wymagania, aby w treści wadium składanego w formie innej niż pieniężna wymienione były wszystkie podmioty tworzące konsorcjum.
Przy ocenie prawidłowości czynności Zamawiającego polegającej na odrzuceniu oferty Odwołującego Izba wzięła także pod uwagę okoliczność, że Zamawiający formułując w treści SIWZ wymagania co do ofert wspólnych składanych przez dwóch lub więcej wykonawców (pkt 11 SIWZ), nie sformułował takich wymagań w zakresie wadium. W szczególności, w SIWZ nie określono, że w tego rodzaju dokumentach konieczne jest wymienienie wszystkich wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne. Do określenia takich wymagań zobowiązuje Zamawiającego art. 36 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. (…) w świetle art. 23 ust. 3 ustawy Pzp, do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wykonawcy.

Dodane w dniu: 2021-10-25

KIO 1041/21 – Wyrok KIO – 2021-05-24

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-06-08

Zamawiający dopuścił się naruszenia zasady przejrzystości oraz równego traktowania wykonawców, poprzez brak wskazania w siwz sposobu badania próbki prześcieradła, oraz brak dokonania oceny w sposób pozwalający na weryfikację wyniku.
Naniesione odręcznie notatki przy każdym z pomiarów wagi nie były precyzyjne tak co do wskazań gramatury (różniły się w stosunku do wyniku przedstawionego na urządzeniu), jak i nie zawierały żadnego podpisu, czy też innej identyfikacji osoby. Ustalony w ten sposób wynik badania próbki nie mógł być oceniony jako wiarygodny już z przyczyn formalnych. Wskazać należy, iż nie jest wiadomym w jaki sposób ustalono wynik badania próbki nr 2 o wymiarze 50cmx50cm, dzieląc wskazanie wagi przez 4. Nie można również ustalić, iż wyniki mogą być odniesione do próbek złożonych przez Odwołującego. Zamawiający nie opisał w sposób dostateczny całej procedury badania próbki, co nie pozwalało na jej weryfikację.

KIO 732/21 – Wyrok KIO – 2021-04-07

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-06-15

Wymaganie Zamawiającego złożenia dokumentów wraz z ofertą przesądziło o charakterze tych dokumentów i ich znaczeniu w przedmiotowym postępowaniu, a mianowicie uczynienia tych dokumentów treścią oferty.
W ocenie Izby nie znajduje również uznania argumentacja S... podnoszona w piśmie procesowym, a odnosząca się do możliwości uzupełnienia dokumentów wskazanych w punkcie II, podpunkt 2 w punkcie 7 i 8 OPZ na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy. Należy mieć bowiem na uwadze, o czym mowa wyżej, że Zamawiający nie nadał im charakteru dokumentów żądanych na potwierdzenie spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 lit. b), a te dokumenty zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy podlegają uzupełnieniu w trybie tego przepisu. (…) W rozpoznawanej sprawie odwoławczej znaczenie dokumentów określonych w punkcie II, podpunkt 2 w punkcie 7 i 8 OPZ w ocenie Izby było jednoznaczne i przesądzało, że dokumenty te miały charakter oferty i stanowiły treść oferty. Jakakolwiek próba nadania tym dokumentom innego charakteru prowadziłaby do konieczności nadinterpretacji postanowień SIWZ. (…) Niedopuszczalne również było dokonywanie zmiany charakteru tych dokumentów po terminie składania ofert i wzywanie wykonawcy do ich uzupełnienia. Zamawiający, wzywając do uzupełninia, dokonał nieuprawnionej w przepisach ustawy zmiany treści oferty po terminie jej składania.

Dodane w dniu: 2021-10-15

KIO 2028/21 – Wyrok KIO – 2021-07-27

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2021-08-24

Kwalifikacja usług jako ściśle związanych z opieką medyczną, stanowiących usługi pomocnicze do opieki medycznej, uzasadnia zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy VAT tylko, gdy usługi pomocnicze są świadczone przez wykonawcę wraz z usługą podstawową.
Przystępujący w swoich wyjaśnieniach (…) nie wskazał jakie usługi podstawowe - usługi opieki medycznej zostały przez zamawiającego wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, a które wykonawca miałby świadczyć. W szczegółowym, zawartym w załączniku nr 3 do SWZ, opisie przedmiotu zamówienia brak jest takich usług. Zamawiający podkreślił nawet, w pkt. 15 lit. u, że "do obowiązków personelu sprzątającego nie należą czynności związane z obsługą pacjenta". To dodatkowe postanowienie nie było niezbędne, ponieważ zakresem przedmiotowym zamówienia nie objęto usług medycznych - usług związanych z obsługą pacjenta, a skoro tak to należy "wykluczyć możliwość zastosowania zwolnienia opartego o przepis art. 43 ust. 1 pkt 18, z uwagi na fakt, iż usługi objęte niniejszym Postępowaniem nie są wykonywane w ramach działalności leczniczej wykonawców" (…) - świadczenia usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy VAT (usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia) opis przedmiotu zamówienia nie przewiduje.

Dodane w dniu: 2021-10-13

KIO 2201/21 – Wyrok KIO – 2021-08-12

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-09-03

Zamawiający mają prawo wprowadzania do kryteriów oceny ofert klauzul o charakterze społecznym, gdy nie są zainteresowani jedynie zakupem po najniższej cenie lub o najlepszej relacji jakości do ceny, ale również uzyskaniem korzyści o wymiarze społecznym.
(…) zakwestionowane kryterium nie narusza zasad uczciwej konkurencji. Każdy z wykonawców ma dowolność co do przyjętej przez siebie polityki zatrudnienia i strategii budowania przez siebie treści oferty. Jednocześnie kryterium nie uniemożliwia zainteresowanym podmiotom wzięcia udziału w postępowaniu. Wykonawca, który nie zatrudnia osób niepełnosprawnych bądź też zatrudnia ich nieznaczną ilość, może tak skonstruować pozostałe oceniane elementy oferty, by jego oferta była nadal konkurencyjna. Sama istota ustalania kryteriów oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego opiera się bowiem na założeniu, że każdy wykonawca zaoferuje wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach, które odpowiadają zasadom oceny ofert w większym bądź mniejszym stopniu. Dopiero stosunek jakości do ceny lub kosztu decyduje o tym, czy złożona oferta jest najkorzystniejsza, czy też nie.

Dodane w dniu: 2021-10-12

KIO 2091/21 – Wyrok KIO – 2021-08-09 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-09-20

Bez względu na to, czy wykonawca realizuje zamówienie samodzielnie, czy przy udziale podwykonawców, ma obowiązek wyjaśnić na wezwanie Zamawiającego, w jaki sposób dokonano kalkulacji poszczególnych elementów składowych ceny wraz z przedstawieniem dowodów.
(…) w treści odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego Odwołujący stwierdził, że nie ma obowiązku tłumaczenia modelu cenowego Podwykonawcy. W opinii Izby, powyższe oświadczenie oznacza odmowę Odwołującego udzielenia wyjaśnień. Skoro Zamawiający zwrócił się o dokładne przedstawienie informacji dotyczących kosztów, osób zatrudnionych, roboczogodzin przewidzianych na realizację jednego z zakresów zamówienia, to w tym zakresie powinny zostać złożone szczegółowe wyjaśnienia. Odwołujący nie powinien zasłaniać się sposobem obliczenia ceny stosowanym przez podwykonawcę, bez uzasadnienia szczegółowego, co wchodzi w skład opłaty i jakie podstawy do wyceny zostały przyjęte przy jej skalkulowaniu. W takiej sytuacji Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować, czy wszystkie niezbędne wymagania zostały wzięte pod uwagę przy kształtowaniu ceny ofertowej. (…) Odmawiając złożenia wyjaśnień, Odwołujący nie tylko uniemożliwił Zamawiającemu weryfikację prawidłowości kalkulacji ceny, ale również nie obalił domniemania, że jego oferta zawiera rażąco niską cenę.

KIO 2030/21 – Wyrok KIO – 2021-07-21 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-09-18

W stawce wynagrodzenia pracownika nie mogą być ujęte takie koszty jak kwota za pobór energii, koszt wniesienia zabezpieczenia oraz zysk.
Są to koszty niezwiązane z wynagrodzeniem pracownika, ale prowadzeniem działalności gospodarczej przez Wykonawcę. Takie koszty nie obciążają wynagrodzenia pracownika, nie wchodzą w zakres wyliczenia stawki za roboczogodzinę należą danemu pracownikowi. Są to koszty pośrednie, w całości obciążające wykonawcę prowadzącego działalność gospodarczą. Podobnie sytuacja wygląda przy kosztach wynagrodzenia zarządu, kadry kierowniczej, księgowości, obsługi zamówienia, zakresu informatycznego i telekomunikacyjnego, kosztach utrzymania biura/siedziby wykonawcy, kosztach ryzyka ewentualnego naliczania kar umownych. (…) Zamawiający słusznie zwrócił na rozprawie uwagę, że oznaczenie dokumentu jako "Sposób wyliczenia kalkulacji stawki", ujęcie stawki dla pracownika, odniesienie do konkretnie wymienionych pozycji tabeli a także odwołanie się do aktów prawa dotyczący minimalnego wynagrodzenia za pracę jednoznacznie wskazuje, że Odwołujący wszystkie wymienione w złożonej tabeli koszty przedstawił jako koszty pracownicze. Także w treści samych wyjaśnień z 14 czerwca Odwołujący zaznaczył, że w tabeli zawarto wartości składające się na wartość kosztu pracodawcy 1 godziny pracy pracownika.

Dodane w dniu: 2021-10-11

KIO 2188/21 – Wyrok KIO – 2021-08-10 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-09-07

Zamawiający był uprawniony do ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego nawet w sytuacji, gdy istnieje okoliczność, iż nie wszystkie roboty zostały ujęte w przedmiarze robót.
Istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest określenie tego wynagrodzenia z góry, bez przeprowadzania szczegółowej analizy kosztów wytwarzania dzieła. Wynagrodzenie to jest niezależne od rzeczywistego rozmiaru lub kosztu prac. (…) Ewentualna dopuszczalność domagania się przez wykonawcę podwyższenia ryczałtu z powodu wystąpienia robót dodatkowych będzie mogła zostać oceniona w przyszłości, na podstawie konkretnego stanu faktycznego oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień s.w.z.

KIO 1916/21 – Wyrok KIO – 2021-08-24 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-09-15

Sama okoliczność korzystania z podwykonawców nie oznacza, że taki podmiot będzie udostępniać swój potencjał celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Stanowisko Izby znajduje potwierdzenie w publikacji Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz (Urząd Zamówień Publicznych, 2021), gdzie czytamy, że "Przepis w zasadzie nie dotyczy zwykłego powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, o którym mowa w art. 462 ust. 1 Pzp". Jeżeli zatem Wykonawca M... nie powoływał się na potencjał podmiotu trzeciego, nie był zobowiązany do przedstawienia ani zobowiązania określającego zakres oddawanych do dyspozycji wykonawcy zasobów i sposób udostępnienia zasobów, ani JEDZ dla takiego podmiotu, ani oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu podpisanego przez taki podmiot, ani podmiotowych środków dowodowych obrazujących sytuację prawną takiego podmiotu. Nie były więc w takiej sytuacji konieczne jakiekolwiek działania samego Zamawiającego związane z uzyskaniem od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień, wezwaniem do uzupełnienia zobowiązania, czy też innych dokumentów.

Dodane w dniu: 2021-10-08

KIO 2309/21 – Wyrok KIO – 2021-08-12 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-09-06

Dopiero wystąpienie przesłanki z art. 457 ust. 1 pzp, w powiązaniu z niemożliwą do usunięcia wadą, uprawnia zamawiającego do podjęcia czynności unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 6 pzp.
(…) przywoływane przez Zamawiającego okoliczności nie stanowiły wady postępowania, o której mowa w art. 255 pkt 6 ustawy pzp, a jedynie świadczyły o tym, że Zamawiający nie opisał przedmiotu zamówienia zgodnie z własnymi oczekiwaniami. Podkreślić należy, że Zamawiający jest gospodarzem postępowania i po jego stronie leży dochowanie należytej staranności w przygotowaniu postępowania, w tym opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z własnymi potrzebami, jak i dokonanie analizy, czy wymagane parametry techniczne aparatu nie ograniczają konkurencji. Obowiązek ten nie ustaje również na etapie prowadzonego postępowania, kiedy Zamawiający odpowiadając na pytania wykonawców podejmuje decyzje co do ewentualnej modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia. Zaznaczyć należy, że skutki wynikające z błędów czy przeoczeń Zamawiającego w tym zakresie w żadnym wypadku nie mogą obciążać wykonawców składających oferty w postępowaniu zgodnie z ukształtowanym przez Zamawiającego opisem przedmiotu zamówienia. (…) W niniejszej sprawie Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia, a Odwołujący złożył ofertę w odniesieniu do tak ukształtowanego opisu. W postępowaniu nie występuje żadna nieścisłość czy niejednoznaczność, która uniemożliwiałaby Zamawiającemu badanie i ocenę złożonej przez Odwołującego oferty. Zamawiający nie może wymagać od wykonawców aby składali oferty zgodne z jego oczekiwaniami, które to oczekiwania jednak nie zostały odzwierciedlone w treści SWZ. Co więcej, Zamawiający w ogóle nie przeprowadził analizy jak dokonana modyfikacja opisu ma przełożenie na zawarcie umowy, która podlegałaby unieważnieniu. Żadna z przesłanek zawartych w art. 457 ust. 1 ustawy pzp w postępowaniu nie wystąpiła.

KIO 2082/21 – Wyrok KIO – 2021-08-19 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-09-15

Zamawiający nie powinien podejmować czynności w postępowaniu w sposób automatyczny, bez racjonalnie usprawiedliwionych założeń, z pominięciem zasad logiki i doświadczenia życiowego oraz znanego mu rynkowego poziomu cen za realizację przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dysponował wszelkimi danymi, których nawet pobieżna analiza powinna wykluczyć możliwość poprawienia w ofercie Odwołującego oczywistych omyłek rachunkowych w sposób dokonany przez Zamawiającego. Zamawiający uznając, że wolą Odwołującego było zaoferowanie ceny jednostkowej za organizację jednego spotkania B2B w Dubaju na poziomie 54 000 zł brutto, doprowadził do wypaczenia faktycznego zamiaru wykonawcy, jednocześnie pozbawiając go możliwości uzyskania zamówienia poprzez zwiększenie ceny jego oferty ze 109 000 zł brutto do kwoty 595 000 zł brutto. Tak ustalona przez Zamawiającego cena była ceną nierynkową i abstrakcyjną, co w realiach przedmiotowej sprawy jest widoczne na pierwszy rzut oka. Powyższe działanie Zamawiającego, w sytuacji gdy dało się bezsprzecznie ustalić rzeczywistą wolę Odwołującego, jawi się jako nielogiczne i niezasadne. (…) Po to ustawodawca wprowadził w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp instrumenty pozwalające skorygować błędy w ofertach wykonawców, aby nie eliminować ich bez potrzeby za drobne i oczywiste omyłki popełnione podczas sporządzania oferty. Z taką właśnie oczywistą omyłką mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie.

Dodane w dniu: 2021-10-06

KIO 1906/21 – Wyrok KIO – 2021-08-11 Premium

KIO » Oddala odwołanie, Umarza postępowanie » dodany: 2021-09-10

Już sama okoliczność, że ceny wszystkich ofert były niższe o co najmniej 30% od wartości zamówienia wskazuje, że cena zaoferowana przez Wykonawcę niekoniecznie powinna zostać oceniona jako rażąco niska, a raczej że stanowi cenę rynkową.
Skoro zatem wszyscy wykonawcy złożyli oferty z cenami zbliżonymi do siebie i niższymi o co najmniej 30% od wartości szacowanej przez Zamawiającego, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wartość przedmiotu zamówienia kształtuje się na poziomie właściwym dla wartości wskazanych w ofertach tych wykonawców. (…) Skoro zatem trzy oferty w postępowaniu, w tym oferta Odwołującego i Przystępującego, zawierały zbliżone ceny, odbiegające (tak jak wszystkie ceny ofert złożonych w postępowaniu) znacząco od ceny szacowanej przez Zamawiającego i skoro zarówno Odwołujący, jak i Przystępujący wskazywali w złożonych wyjaśnieniach na podobne, właściwe im okoliczności i czynniki sprzyjające (takie jak własny sprzęt, własne wytwórnie materiałów budowlanych), to oznacza, że są to właśnie czynniki, które mają wpływ na obniżenie ceny w postępowaniu i należy uznać, że wskazanie ich w treści wyjaśnień jak najbardziej mogło zostać ocenione przez Zamawiającego jako wiarygodne i uzasadniające zaoferowanie ceny znacząco niższej od szacowanej.

KIO 2100/21 – Wyrok KIO – 2021-08-02 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-08-25

Dopuszczalność dodatkowego uzupełnienia brakujących lub wadliwych dokumentów bądź oświadczeń musi mieścić się w zakresie dopuszczonym przez przepisy ustawy i nie może być interpretowana rozszerzająco.
W związku z tym, że zamawiający wezwał odwołującego do uzupełnienia Formularza nr 2 w dniu 24 maja 2021 roku i odwołujący uzupełnił Formularz w dniu 26 maja 2021 roku, brak jest podstaw do ponownego wezwania w sytuacji, gdy uzupełnione w dniu 26 maja 2021 dokumenty roku nie potwierdziły spełniania warunku udziału w postępowaniu. Ponowne wezwanie odwołującego do uzupełnienia bądź poprawienia dokumentu godziłoby w sposób rażący w zasadę równego traktowania wykonawców i premiowałoby w sposób nieuzasadniony wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunku pomimo wcześniejszego wezwania. Literalna wykładnia przepisu zawartego w art. 128 ust. 1 ustawy P.z.p. pozwala również na wniosek, że wykonawca nie może rzeczonych dokumentów uzupełniać z własnej inicjatywy, lecz wyłącznie na wezwanie zamawiającego i w wyznaczonym przez niego terminie. Dokumenty przesłane przez odwołującego z jego własnej inicjatywy, jako złożone niezgodnie z dyspozycją art. 128 ust. 1 ustawy P.z.p., nie powinny być zatem przez zamawiającego oceniane.

Dodane w dniu: 2021-10-05

KIO 1663/21 – Wyrok KIO – 2021-08-05

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-08-19

Wezwanie do złożenia wyjaśnień zawierać powinno sprecyzowanie oczekiwań co do ich treści, jak również, sposobu ich udzielenia.
Odwołujący w złożonych wyjaśnieniach skupił się na potwierdzeniu, że jego cena nie jest rażąco niska i jest ceną rynkową. Niesporne jest, że w treści wezwania zamawiający wskazał szczegółowo, jakich wyjaśnień od odwołującego wymaga, wskazał które konkretnie elementy formularza cenowego podlegają wyjaśnieniu, zażądał wyjaśnienia czy w zaoferowanych cenach jednostkowych odwołujący uwzględnił wskazane w piśmie czynniki i elementy, wskazał wprost na żądanie przedstawienia kalkulacji zaoferowanych cen jednostkowych, wskazał na żądanie przedstawienia dowodów dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny oraz zażądał wskazania i wyjaśnienia, czy do ustalenia poszczególnych pozycji cenotwórczych zastosowanie mają elementy wymienione w art. 224 ust. 3 pkt 1-8 ustawy Pzp. (…) żądaniem objęte było także dostarczenie dowodów potwierdzających argumentację, a jedynym dokumentem mogącym być uznanym za dowód jest kalkulacja własna - tabela w treści wyjaśnień. W tym zakresie, także dotyczącym kalkulacji brak jest jakichkolwiek dowodów uwiarygadniających przedstawione informacje. Izba przyznaje rację zamawiającemu, który wskazał na brak konkretnego wskazania źródeł i zasad ponoszenia opisywanych kosztów. Teza odwołania o braku potrzeby i celowości lub możliwości złożenia takich dowodów staje się błędna wobec przedstawienia w toku rozprawy szeregu dokumentów mogących mieć znaczenie w toku postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez zamawiającego, a którego wynik jest obecnie kwestionowany przez odwołującego.

KIO 2034/21 – Wyrok KIO – 2021-07-28 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-08-20

Obowiązek wzywania wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczy tylko takich części składowych ceny jego oferty, które w okolicznościach konkretnej sprawy zasługują na miano "istotnych".
W niniejszej sprawie wartość siatki zbrojeniowej w ofercie (…) wykonawcy wyniosła 41.977,50 zł netto, co stanowi niespełna 2% ceny jego oferty netto (2.190.631,00 zł). Nawet jeśli do kwoty 41.977,50 zł dodać obliczoną i wskazaną przez odwołującego kwotę niedoszacowania oferty, tj. 109.141,50 zł netto, otrzymamy łączną wartość: 151.119,00 zł netto, co stanowić będzie niespełna 7% całkowitej ceny oferty netto. W świetle ww. wartości nie można uznać ceny za siatkę zbrojeniową w ofercie ww. wykonawcy za istotną część składową ceny tej oferty. Nie można również podzielić stanowiska odwołującego, zgodnie z którym o istotności ceny za siatkę świadczy to, że bez tej siatki nie można wykonać zamówienia. Należy zauważyć, że każda pozycja kosztorysu zawiera elementy, bez których nie da się wykonać zamówienia. Przyjmując zatem tok rozumowania odwołującego, bezcelowe byłoby dzielenie części składowych ceny oferty na istotne i nieistotne, gdyż każdą pozycję z góry trzeba by uznawać za istotną. W przedmiotowej sprawie siatka zbrojeniowa nie wpływa na charakter zamówienia i nie przesądza o jego podstawowych cechach. Dlatego też - mimo że "nie da się bez niej wykonać zamówienia" (tak jak bez wszystkich innych elementów tego zamówienia) - jej cena nie stanowi istotnej części składowej ceny oferty.

Dodane w dniu: 2021-09-30

KIO 1928/21 – Wyrok KIO – 2021-07-28 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-09-05

Przedmiotowe środki dowodowe służą weryfikacji, na etapie badania i oceny ofert, czy zaoferowane przez wykonawcę rozwiązania, potwierdzają spełnianie wymagań zamawiającego.
W przedmiotowym postępowaniu odwołujący nie złożył zamawiającemu przedmiotowego środka dowodowego, który ze swej istoty ma potwierdzać zgodność oferowanego przez wykonawcę przedmiotu oferty z wymaganiami zamawiającego opisanymi w SWZ. Nadto, co istotne, samo złożenie (w tym postępowaniu) formularza ST (…), bez sprecyzowania, co faktycznie jest przedmiotem oferty wykonawcy, uniemożliwia zamawiającemu de facto ustalenie, czy przedmiot oferty odpowiada celowi przedmiotowego zamówienia. Podanie przez wykonawcę pełnych danych, identyfikujących przedmiot oferty zarówno w zakresie cech użytkowych produktu, parametrów technicznych, czy wreszcie producenta wraz z oznaczeniem konkretnego produktu, pozwala na uniknięcie przez zamawiającego dokonania wyboru oferty, która takich parametrów nie spełnia. Dodatkowo, posiadane przez zamawiającego informacje pozwalają na ustalenie również innych aspektów związanych z badaną ofertą, chociażby tych związanych z ewentualnym czynem nieuczciwej konkurencji, czy związanych z rażąco niską ceną. Brak podania przez odwołującego wymaganych przez zamawiającego informacji, uniemożliwia zatem prawidłową ocenę i porównanie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

KIO 1874/21 – Wyrok KIO – 2021-07-26 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-09-01

Postanowienia SWZ, które różnicują przyznanie punktów w kryterium doświadczenia osób oficjalnie pełniących swoją funkcję w realizacji danego kontraktu jedynie z punktu widzenia nazwy stanowiska, nie mają żadnego logicznego uzasadnienia w ich zastosowaniu.
Należy je uznać wręcz za dyskryminujące te podmioty, które nie realizowały kontraktów na rzecz GDDKiA, bo jak zgodnie strony przyznały w toku rozprawy zastosowane przez Zamawiającego nazewnictwo stanowisk jest charakterystyczne przede wszystkim dla zamówień realizowanych na jego rzecz. (…) opis kryterium wskazanego w pkt 21.1.2.2. SWZ "Kwalifikacje zawodowe personelu" został sporządzony (…) z naruszeniem przepisów Pzp, bowiem jest on dyskryminujący, nieprecyzyjny, a jego ukształtowanie w prosty sposób prowadzi do nierównego traktowania wykonawców oraz nieporównywalności ofert złożonych w postępowaniu przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dodane w dniu: 2021-09-29

KIO 1951/21 – Wyrok KIO – 2021-08-26 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-09-17

Każde z wymagań zamawiającego w jakimś stopniu ogranicza konkurencję, jednak tak długo, jak wymagania te są podyktowane obiektywnie uzasadnionymi potrzebami, a ich celem nie jest jedynie zawężenie kręgu wykonawców, jest on uprawniony do ich sformułowania.
(…) sporne parametry nie stanowią w badanym postępowaniu o ograniczeniu konkurencji, uprzywilejowaniu danego wykonawcy, lecz mają na celu uzyskanie przez zamawiającego nawierzchni odpowiadającej jej przeznaczeniu opisanym w OPZ. (…) Ponadto, jak wynika z ustaleń dokonanych w czasie rozprawy na rynku istnieją dwie nawierzchnie spełniające wymagania zamawiającego (…). Na gruncie zasad logiki i doświadczenia życiowego nie budzi wątpliwości, że cechy produktów przeznaczonych do amatorskiego uprawiania sportu są inne od produktów przeznaczonych do profesjonalnego uprawiania sportu. (…) W ocenie Izby zamawiający i przystępujący po jego stronie wywiedli i udowodnili, że parametry wydłużenia względnego przy zerwaniu [%] o wartości 80-130 i parametru tarcie (poślizg) [skala TRRL] o wartości 58 - 65 są uzasadnione przeznaczeniem obiektu. Oba parametry mają znaczenie dla trwałość nawierzchni oraz bezpieczeństwa użytkowania. Właściwości mechaniczne tj. wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie w chwili zerwania, odpowiadają za trwałość nawierzchni syntetycznych i ich odporność na uszkodzenia. Wyższa wartość oporu poślizgu zapewnia lepszą przyczepność obuwia do nawierzchni i minimalizuje ryzyko poślizgnięcia, a w konsekwencji urazu. Zatem intensywność użytkowania oraz uniwersalność nawierzchni zdeterminowały aspekt doboru parametrów. Zastosowanie wyższych parametrów wytrzymałościowych zwiększy żywotność nawierzchni oraz zabezpieczy samą nawierzchnię w przypadku użytkowania jej przez osoby w obuwiu specjalistycznym, w tym z użyciem kolców dłuższych niż dopuszczalna długość. Natomiast zastosowanie wyższych parametrów tarcia zmniejszy możliwość poślizgu w przypadku korzystania z bieżni przez osoby nie posiadające obuwia specjalistycznego.

KIO 1945/21 – Wyrok KIO – 2021-08-25 Premium

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie » dodany: 2021-09-17

Konieczność wykazania przez wykonawcę zastrzegającego określone informacje jako TP, nie zwalnia Odwołującego z obowiązku przedstawienia argumentacji faktycznej, polemizującej z prawidłowością dokonanej przez zamawiającego oceny zastrzeżenia.
(…) art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie precyzuje jakie konkretnie działania musiał podjąć dany podmiot w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, aby można było te informacje uznać jako poufne. Dlatego tak ważne na etapie budowania argumentacji odwołania jest wykazanie, że dane działanie wykonawcy nie może być pozytywnie ocenione, bowiem dla jego prawidłowości wymagane jest zaistnienie w takich okolicznościach określonej argumentacji itp.. Odwołujący nie przedstawia takiej argumentacji, w odwołaniu brak jest takiego stanowiska, które dałoby się poddać ocenie i pozwalała na dokonanie oceny, że pewne elementy są niezbędne i powinny być zawarte w takim zastrzeżeniu, aby mogło być ono skuteczne.

Ostatnie 2021-12-07 2021-12-06