Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2020-03-27 2020-03-24 Losowe

Dodane w dniu: 2020-03-27

VII Ca 23/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Koszalinie – 2019-02-28 Premium

SO » Zmienia zaskarżone postanowienie, Oddala skargę » dodany: 2020-03-26

W przedmiotowej sprawie błędne jest stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej, jakoby cofnięcie odwołania nastąpiło w terminie umożliwiającym odmowę zasądzenia kosztów stronie przeciwnej
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 lit b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania, jeżeli odwołujący cofnął odwołanie, Izba zasądza koszty, o których mowa w § 3 pkt 2 rozporządzenia, od odwołującego na rzecz zamawiającego lub wnoszącego sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało cofnięte na mniej niż 1 dzień przed dniem, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron oraz uczestników postępowania, albo po otwarciu rozprawy. (…) Wprawdzie powołany powyżej przepis mówi o terminie na dzień przed, jednak nie można interpretować tego zapisu w inny sposób, niż poprzez przyjęcie, że termin ten jest zachowany, gdy strona przeciwna miała możliwość zapoznania się z informacją dzień przed wyznaczonym terminem rozprawy. W przeciwnym przypadku regulacja ta nie spełniałaby swojego celu. W okolicznościach przedmiotowej sprawie (...) S.A. z siedzibą w G. przesłało informację zamawiającemu po godzinach urzędowania administracji szpitala. W związku z tym wiarygodne są twierdzenia zamawiającego, że reprezentujący go pełnomocnik dowiedział się o tej okoliczności dopiero w dniu rozprawy.

XI Ga 723/19 – Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu – 2019-07-19 Premium

SO » Oddala skargę » dodany: 2020-03-26

Zamawiający, wyrażając zamiar skorzystania z przepisu (art. 26 ust. 2f Pzp) winien mieć uzasadnione wątpliwości co do aktualności przedłożonych wcześniej przez wykonawcę dokumentów
Uzasadnioną wątpliwość, w zależności od konkretnego stanu faktycznego, może wywołać, np. informacja medialna, czy informacja pozyskana od innych wykonawców itp. Skutkiem powzięcia wiadomości o braku aktualności dokumentu jest konieczność dokonania oceny, czy wezwanie wykonawcy o dokument aktualny jest niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia. Taka niezbędność zaistnieje niewątpliwie wtedy, gdy pojawia się ryzyko udzielenia zamówienia wykonawcy, który w toku postępowania przestał spełniać warunki udziału w postępowaniu lub zaszły wobec niego przesłanki wykluczenia.

Sąd Okręgowy nie podziela stanowiska Krajowej Izby Odwoławczej, iż dokumenty przedmiotowo istotne dla Zamówienia, nie są objęte dyspozycją przepisu art. 26 ust.2f Pzp
… powyższy przepis nie tylko, że nie określa możliwości wezwania do złożenia uzupełaniającego dokumentów dotyczących wyłącznie wykonawców a więc podmiotowych aspektów zamówienia, lecz wyraźnie mówi o możliwości wezwania o dokumenty jeśli straciły aktualność, co w oczywisty sposób dotyczyć może aspektów przedmiotowych zamówienia jak np. aktualności atestów. Nadto użyte przez ustawodawcę słowo "wszystkich" nie ogranicza Zamawiającego do określonej grupy oświadczeń czy dokumentów, tylko dla zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia daje możliwość Zamawiającemu skorzystania z prawa wezwania o dokumenty w zakresie co do którego zaszły uzasadnione wątpliwości.

Termin na uzupełnienie dokumentów powinien być tak określony aby pozwalał wykonawcy na pozyskanie odpowiednich dokumentów dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
… termin zakreślony przez Zamawiającego w piśmie z dnia 27 września 2018 r., z pewnością nie był terminem realnym umożliwiającym Wykonawcy wywiązanie się z nałożonego zobowiązania. Zamawiający bowiem przekazał odwołującemu swoje wezwanie w dniu 27 września 2018 r. o godz. 13:41 - czwartek (pocztą elektroniczną), przy jednoczesnym wyznaczeniu terminu na złożenie dokumentów do dnia 1 października 2018 r. (poniedziałek). Nadto Zamawiający miał wiedzę, iż w niniejszym przypadku osoba trzecia, której zostało powierzone wykonanie zamówienia ma siedzibę w C. i również z tego względu tj. znaczną odległość między Wykonawcą a podmiotem trzecim, czas niezbędny na korespondencję, sporządzenie (z uzyskaniem odpowiednich podpisów), tłumaczenie dokumentów i dostarczenie ich w oryginale powinien być odpowiednio dostosowany i uwzględniający specyfikę podmiotu biorącego udział w realizacji zamówienia. Ponieważ powyższych okoliczności Zamawiający nie uwzględnił wyznaczając termin na złożenie dokumentów, zobowiązanie nałożone w piśmie z dnia 27 września 2018 r. nie było skuteczne.

Dodane w dniu: 2020-03-24

KIO 13/20 – Wyrok KIO – 2020-01-20 Premium

KIO » Umarza postępowanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2020-03-18

Przystępujący w treści złożonych wyjaśnień nie wykazał wartości majątkowej zastrzeżonych informacji. Nie wykazał również, iż posiada uzasadniony interes gospodarczy w nieujawnieniu treści wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny.
Wydaje się, że Przystępujący upatrywał wartości gospodarczej zastrzeżonych informacji w tym, iż wyjaśnienia zawierają ceny za komponenty składające się na przedmiot zamówienia oraz w tym, iż, w jego ocenie, wyjaśnienia zawierają opis czynników wpływających na obniżenie ceny. W tym zakresie wskazać należy, że ceny za poszczególne komponenty mogłyby być uznane za informacje mającą wartość gospodarczą, o ile wykonawca jest w stanie wykazać, że otrzymane od producenta informacje cenowe wynikają ze szczególnych okoliczności, indywidualnych uwarunkowań wykonawcy, niedostępnych innym podmiotom działającym w branży, nie są cenami powszechnie dostępnymi dla innych podmiotów działających w branży. Ponadto możliwość zastrzeżenia informacji cenowych producenta jako tajemnica przedsiębiorstwa wykonawcy musi wiązać się z koniecznością wykazania przez wykonawcę, że producent przekazując wykonawcy kalkulacje cenowe traktował takie informacje jakie informacje poufne.

Przystępujący w złożonych wyjaśnieniach nie zawarł żadnej metodologii obliczenia ceny, żadnych szczegółowych informacji dotyczących kosztów zatrudnienia czy też zastrzeżonych jako poufne informacji handlowych związanych z nabyciem przedmiotu zamówienia.
Zbiorcza wycena kilku elementów składających się na realizację zamówienia nie może być w analizowanym stanie faktycznym uznana za informację mającą wartość gospodarczą. Jest to element wyceny zamówienia, który podlega analizie i ocenie przez Zamawiającego, jak również przez innych wykonawców pod względem prawidłowości i realności wyceny. Zastrzeżenie zaś takiej informacji jest wyłącznie, w ocenie Izby, próbą uniemożliwienia innym wykonawcom kwestionowania poprawności kalkulacji Przystępującego, i jako takie jest niedopuszczalne.

Dodane w dniu: 2020-03-19

KIO 268/20 – Wyrok KIO – 2020-02-25 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-03-19

Brak możliwości dokonania jednoznacznej oceny ofert pod kątem spełnienia wymagań SIWZ w zakresie zaoferowanego przedmiotu zamówienia i oceny kryterium stanowi wadę w postępowaniu, która uniemożliwia zawarcie umowy
... brak jest możliwości ustalenia jednoznacznej treści SIWZ. Tak Odwołujący, jak i Zamawiający w różny sposób interpretują postanowienia SIWZ. Uprawniona jest zarówno interpretacja Zamawiającego, zgodnie z którą Zamawiający wykluczył strzykawki kompatybilne z pompami, których użytkuje najwięcej (B. Braun) i jednocześnie dopuścił te, których nie użytkuje w ogóle (lvac), jak i interpretacja, zgodnie z którą Zamawiający dopuścił rozwiązanie równoważne, dopuszczając jednocześnie strzykawki kompatybilne z pompami, których nie posiada i nie użytkuje, jak również interpretacja, zgodnie z którą każda z opcji jest możliwa. Uprawniona jest także interpretacja, jakiej dokonuje Odwołujący. (...) Na etapie badania i oceny ofert, nie jest możliwe poprawienie opisu przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert, a zatem wada jest niemożliwa do usunięcia. (...) Sytuacja, w której wykonawcy mogą zaoferować różne zamówienia za różną, nieporównywalną cenę, prowadzi do rozbieżności i braku równości wykonawców w postępowaniu.

Dodane w dniu: 2020-03-18

KIO 188/20, KIO 221/20 – Wyrok KIO – 2020-02-18 Premium

KIO » Uwzględnia częściowo odwołanie, Oddala odwołanie, Uwzględnia częściowo odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2020-03-16

Okoliczności typu przepełnienie konta poczty elektronicznej obciążają odbiorcę a nie nadawcę wiadomości
… błąd polegający na braku możliwości zapisania wiadomości przez serwer pocztowy zamawiającego ubz.pl w skrzynce pocztowej "zamówienia" z powodu jej przepełnienia (komunikat: maildrop: maildir over quota) obciążał zamawiającego. Do obowiązków adresata należy bowiem prawidłowe skonfigurowanie skrzynki pocztowej, która wskazywana jest wykonawcom jako przeznaczona do kontaktów.

Ustawodawca przewidział, że pomimo naruszenia obowiązków z ubezpieczeń społecznych wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeśli płatności tych dokonał
Ustawodawca nie wskazał jednak, na jakim etapie ma zostać dokonana spłata. W motywie 85 dyrektywy wskazano jednak, że istotne jest, by decyzje instytucji zamawiających opierały się na aktualnych informacjach, w szczególności jeśli chodzi o podstawy wykluczenia, z uwagi na to, że ważne zmiany mogą zachodzić dość szybko, np. w przypadku trudności finansowych, które sprawiałyby, że dany wykonawca staje się nieodpowiedni, lub, przeciwnie, z racji spłacenia w międzyczasie zaległych zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. (…) Prawodawca unijny w przypadku przesłanki z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp zdaje się zatem dopuszczać sytuację, w której wykonawca był nieodpowiedni, ale wskutek dokonanej spłaty za takiego nie może być już uważany. Idąc tym tokiem rozumowania należało dojść do wniosku, że skoro nastąpiła spłata zaległych składek wraz z odsetkami na moment podejmowania decyzji przez zamawiającego, to nie zachodziła podstawa do wykluczenia przystępującego M... z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

Wykonawcy z miejsca trzeciego nie można odmówić interesu we wniesieniu odwołania, w sytuacji, gdy nie zaskarża oferty drugiej, wskutek zastosowania przez zamawiającego tzw. "procedury odwróconej"
Chybiona okazała się argumentacja odwołującego E(1)..., który wywiódł w trakcie rozprawy, że jako podmiot sklasyfikowany na trzecim miejscu musiał podnieść ten zarzut wobec wykonawcy sklasyfikowanego nie drugim miejscu, gdyż inaczej nie wykazałby interesu we wniesieniu odwołania w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. W orzecznictwie Izby jednolicie przyjmuje się, że wykonawcy z miejsca trzeciego, który zaskarża ofertę z miejsca pierwszego, nie można odmówić interesu nawet w sytuacji, gdy nie zaskarża oferty drugiej, jeżeli w stosunku do oferty drugiej nie można było sformułować zarzutów dotyczących niespełnienia warunków przez oferenta, który ją złożył, wskutek zastosowania przez zamawiającego tzw. "procedury odwróconej".

Dodane w dniu: 2020-03-17

KIO 254/20 – Wyrok KIO – 2020-02-24 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-03-17

Termin wniesienie - zgodnie z art. 45 p.z.p. - oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek zamawiającego
Izba wskazuje, za wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z 21.05.2010 r., sygn. akt: IX Ca 297/10, którego ocenę skład orzekający podziela, że "termin wniesienie - zgodnie z art. 45 p.z.p. - oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek zamawiającego. (...) Przy czym należy odróżnić fakt wniesienia wadium od udokumentowania jego wniesienia. Zamawiający winien mieć pewność, że wadium zostało wniesione w chwili otwarcia ofert, czyli, aby istniała możliwość sprawdzenia stanu konta przez zamawiającego. Inaczej rzecz ujmując, należy stwierdzić, że słowo wniesienie oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek zamawiającego".

KIO 266/20 – Wyrok KIO – 2020-02-24 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-03-17

Wskazanie, iż oferta wykonawcy zawiera rażąco niską cenę, nie stanowi wypełnienia przez zamawiającego normy art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zakresie podania wykonawcy uzasadnienia faktycznego podjętej decyzji o odrzuceniu jego oferty
… zamawiający obowiązany jest do podania konkretnych powodów uznania, iż w odniesieniu do danego wykonawcy zachodzi podstawa odrzucenia jego oferty. Uzasadnienie odrzucenia oferty powinno umożliwiać wykonawcy skorzystanie ze środków ochrony prawnej, a organowi rozpoznającemu ten środek - ocenę czynności zamawiającego pod kątem zgodności z przepisami ustawy Pzp. W niniejszej sprawie odwołującemu nie zostały przekazane żadne powody uznania zaoferowanej przez niego ceny za cenę rażąco niską, co winno mieć miejsce w szczególności poprzez odniesienie się do treści złożonych przez tego wykonawcę wyjaśnień. W konsekwencji nie jest możliwe dokonanie jakiejkolwiek oceny czynności zamawiającego polegającej na odrzuceniu oferty odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Ponadto, jak należy wnioskować na podstawie treści odpowiedzi na odwołanie, dokonując ww. czynności zamawiający kierował się nie tyle oceną wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny udzielonych przez odwołującego, lecz okolicznością uwzględnienia odwołania w sprawie o sygn. akt KIO 44/20.

Dodane w dniu: 2020-03-16

KIO 197/20 – Wyrok KIO – 2020-02-14 Premium

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2020-03-15

Przystępujący nie wykazał spełnienia wymogu realizacji inwestycji drogowej w zakresie klasy drogi GP.
… zgodnie z przedłożonymi referencjami, zadanie to w zasadzie można podzielić na dwie części, z których jedna odnosiła się do Ulicy Warszawskiej (kategoria drogi GP), zaś druga do Alei Wyzwolenia (kategoria G). Ta okoliczność w ocenie Odwołującego dyskredytuje Przystępującego, bowiem nie całe zadanie odnosi się do klasy GP. Zdaniem Odwołującego skoro zgodnie z przedłożoną referencją wartość całego zadania wyniosła 51 447 000,00 PLN netto, to wyłączenie z zakresu Alei Wyzwolenia znacznie pomniejsza wartość całego zamówienia. Izba w pełni podziela zaprezentowane przez Odwołującego stanowisko i uznaje je za prawidłowe. (…) należało się wykazać zadaniem spełniającym łącznie warunek przedmiotowy - dotyczący drogi o klasie min. GP, a także wartościowy - o łącznej wartości robót na drodze o klasie min. GP na kwotę co najmniej 42 700 000 zł netto. Wartość ta miała odnosić się do całego zadania, a nie jego części, jak argumentował Przystępujący.

Zamawiający nie oczekiwał, aby zadanie, którym legitymuje się ww. osoba, musiało być w pełni wykonane (zakończone). Gdyby tak było, takie wymaganie wynikałoby wprost z treści SIWZ.
… zgodnie chociażby z wykazem osób należało wpisać po prostu wartość robót, a nie wartość wykonanych robót, jak to miało miejsce przy oznaczeniu odpowiedniego doświadczenia wykonawcy. Dlatego też Izba uznała, że osoba pana P. B. spełnia warunki dotyczące długości doświadczenia zawodowego na zadaniu o wymaganej wartości robót.

KIO 263/20 – Wyrok KIO – 2020-02-25 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-03-14

Jeśli zamawiający miałby dodatkowe oczekiwania, co do treści załącznika, powinien je jednoznacznie wskazać
Skoro jednak wskazał jedynie obowiązek podania "Rodzaj/symbol lampy/źródła światła oferowanego", to nie mógł następnie oczekiwać referowania do innych elementów potwierdzających zgodność oferty z s.i.w.z. Podstawą do oceny zgodności z treścią s.i.w.z. były materiały informacyjne (…).

Zarzut odwołującego, iż w kartach katalogowych nie znajdują się wszystkie parametry oferowanych opraw oświetleniowych jest bezzasadny
…nie ma możliwości, aby wykonawcy przedstawiali do postępowań karty katalogowe opracowane przez producentów sprzętu, zawierające wszystkie wymagane danym postępowaniem parametry. Karty katalogowe są zdaniem Izby, dokumentami ogólnymi, opracowywanymi przez producentów, z założenia prezentujące informacje niekonkretne, mające raczej walor reklamowy, dlatego też stawianie zarzutu, że złożone karty katalogowe nie są szczegółowe nie może się ostać, tym bardziej, że odwołujący złożył karty katalogowe tego samego producenta w tożsamej treści, co oznacza, że miał on świadomość ogólności prezentowanych tam treści.

Okoliczność, że odwołujący przyjął inne szacunki, nie może stanowić dowodu na nieprawidłowość kalkulacji oferty przystępującego
... kalkulacja ceny jest sprawą indywidualną każdego z wykonawców, co przesądza iż stawki dla każdego z wykonawców mogą być zróżnicowane. Oczywistym jest, że wykonawca posiadający infrastrukturę sprzętowo-osobową będzie miał mniejsze koszty realizacji zamówienia, aniżeli wykonawca, które w celu spełnienia wymogów wskazanych w OPZ będzie zmuszony zakupić dodatkowe środki trwałe lub zatrudnić nowy personel.

Dodane w dniu: 2020-03-15

KIO 10/20, KIO 16/20 – Wyrok KIO – 2020-01-31

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala zarzuty odwołania » dodany: 2020-03-10

Jeżeli zamawiający decyduje się na odejście od zasady łączenia doświadczenia kilku podmiotów, powinien dać temu jasny wyraz w treści postanowień SIWZ
Zamawiający nie zawarł w IDW ograniczenia, aby którykolwiek warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 8.6.1 IDW, musiał zostać spełniony samodzielnie przez jeden tylko podmiot (wykonawcę osobiście, a w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie u udzielenie zamówienia przez jednego z członków konsorcjum, ewentualnie przez podmiot trzeci, na zasoby którego się powołano). (…) Co istotne, Zamawiający w treści IDW nie określił również szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do czego był uprawniony zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy Pzp. Nawet jednak, gdyby Zamawiający zdecydował się na ograniczenie sposobu spełniania warunku udziału w postępowaniu przez konsorcja, to nie mógłby on co do zasady ograniczyć prawa wykonawcy do posługiwania się potencjałem podmiotu trzeciego tylko z tego powodu, że zamierza on złożyć ofertę z innym podmiotem (…).

Nie można zaaprobować poglądu, że wykonawca, który bierze czynny udział w wykonaniu inwestycji realizowanej w ramach konsorcjum (jakiejkolwiek części) automatycznie nabywa doświadczenie także w zakresie części realizowanych przez innych konsorcjantów
Z samego faktu, że zamówienie było realizowane przez grupę podmiotów działających wspólnie nie wynika, że uczestnik tego konsorcjum nie nabył doświadczenia w realizacji tego zamówienia publicznego. Nie oznacza to jednakże, że wykonawca może się wykazać jakimkolwiek doświadczeniem odpowiadającym zakresowi zamówienia publicznego, w którego realizacji brał udział. (…) Wykonawca może posłużyć się nabytym doświadczeniem wyłącznie w takim zakresie, jaki faktycznie i realnie wykonywał. (…) Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na (…) fakt, iż na jego podstawie istnieje możliwość przyporządkowania do określonych członków konsorcjum wykonawstwa poszczególnych robót, w tym robót torowych i robót dotyczących sieci trakcyjnej w odniesieniu do poszczególnych szlaków i stacji. (…) co potwierdza tym samym, iż istniała faktyczna możliwość wyodrębnienia zadań i ich podziału pomiędzy poszczególnych członków konsorcjum.

Dodane w dniu: 2020-03-13

KIO 70/20 – Wyrok KIO – 2020-02-06 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-03-11

Zamawiający zasadnie przyjął, iż w sprawie występuje na tyle silne powiązanie poszczególnych świadczeń, że uprawnione jest przyjęcie, że występuje świadczenie kompleksowe
W ramach robót budowlanych mają być wykonane m.in. roboty branży instalacyjnej, w tym wykonanie instalacji gazów medycznych, która nie stanowi dla Zamawiającego celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej. W związku z tym w okolicznościach analizowanej sprawy argumentacja Odwołującego podnoszona na rozprawie, iż w przypadku instalacji gazów medycznych występują dwa elementy tj. element techniczny polegający na dostawie samej instalacji oraz element w postaci robót budowlanych niezbędnych do ich montażu, które organy podatkowe przyjmują za element pomocniczy dla dostawy gazów medycznych jest nietrafiona. Dotyczy ona bowiem innego przedmiotu zamówienia. Należy bowiem zgodzić się z Zamawiającym, że to, iż w wyniku wykonania robót w zakresie instalacji gazów medycznych powstanie wyrób medyczny, który jest objęty szczególnymi wymogami dotyczącymi certyfikacji i dopuszczenia do użytkowania, co, jak zostało przedstawione na rozprawie, następuje dopiero po ich wykonaniu i dostarczeniu niezbędnego wyposażenia, które w analizowanej sprawie nie jest objęte przedmiotem zamówienia, nie zmienia charakteru samych robót, które są objęte przedmiotem zamówienia. Ocena czy w danych okolicznościach faktycznych występuje świadczenie kompleksowe winna być dokonywana również przy uwzględnieniu specyfiki potrzeb Zamawiającego, który stwierdził (co należy uznać za w pełni uzasadnione, skoro chodzi o nowobudowany obiekt), że instalacja gazów medycznych nie zostałaby przez niego przewidziana, gdyby nie świadczenie główne, jakim jest wybudowanie bloku operacyjnego.

Dokument wygenerowany z właściwego systemu funkcjonuje w obrocie jako oryginał, jeśli odpowiednia ustawa tak przewiduje
Skoro zatem wydruk zaświadczenia z ZUS (podobnie jak np. wydruk komputerowy odpisu z KRS) w myśl ustawy jest traktowany jak oryginał, to przepis § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia nie stoi na przeszkodzie jego złożeniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Dodane w dniu: 2020-03-11

KIO 167/20 – Wyrok KIO – 2020-02-11 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-03-03

Zgodnie z definicją pojęcia "obiekt budowlany" w przypadku dostarczenia pojedynczego elementu ciągu technologicznego nie może być mowy o realizacji obiektu jako całości robót budowlanych, który może samodzielnie pełnić funkcję gospodarczą lub techniczną
W ocenie składu orzekającego Izby prace referencyjne z wykazu Odwołującego nie były robotami budowlanymi. Posiadane doświadczenie należało określić jako wykonanie dostaw, które w ramach ich realizacji obejmowały montaż urządzeń. Dostarczane wirówki były montowane w ciągu technologicznym na obiektach. Wbrew twierdzeniom Odwołującego nie wykonano robót budowlanych polegających na montażu obiektu budowlanego, ale wykonano dostawę urządzeń z elementami montażu tych urządzeń. Tylko na marginesie zauważyć można, że biorąc pod uwagę definicję ustawy Pzp pojęcia "obiekt budowlany" w przypadku dostarczenia pojedynczego elementu ciągu technologicznego nie może być mowy o realizacji obiektu jako całości robót budowlanych, który może samodzielnie pełnić funkcję gospodarczą lub techniczną. Wirówka jest tylko elementem linii, a za taki obiekt można byłoby uznać całą linię lub co najmniej kilka jej kluczowych elementów. Nie bez przyczyny więc Zamawiający wymagał doświadczenia w realizacji prac związanych z więcej niż jednym obiektem linii.

Dodane w dniu: 2020-03-10

KIO 72/20 – Wyrok KIO – 2020-01-28 Premium

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie » dodany: 2020-03-09

Zamawiający, który chce udzielić zamówienia w określonym zakresie wskazanym w SIWZ, ma prawo oczekiwać rezultatu w postaci sprawnie działającego systemu i w tym celu narzucić wykonawcy określone rozwiązania, niezbędne do realizacji zamierzonego celu
Zarzucenie zatem Zamawiającemu, że poprzez zapisy SIWZ narusza on zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości, w sytuacji kiedy zapisy SIWZ konstruuje w oparciu o rekomendacje Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących systemów informatycznych dedykowanych i konfigurowalnych systemów specjalistycznych należy uznać za niezasadne

Zamawiający ma prawo oczekiwać realizacji zamówienia, w postaci wdrożonego systemu, który będzie kompletny i aktualny na moment odbioru końcowego, tj. zgodny z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego
Z uwagi na długi okres realizacji zamówienia, Zamawiający zasadnie przewidział możliwość zaistnienia zmian w regulacjach prawnych, bowiem prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest bardzo wysokie, a dla Zamawiającego istotne jest aby nabył system aktualny i kompletny (…) Nie znajduje potwierdzenia zarzut Odwołującego, iż na obecnym etapie nie może on prawidłowo oszacować oferty oraz sporządzić jej w sposób rzetelny, z uwagi na duże ryzyko przerzucone na Wykonawcę, związane z brakiem informacji co do zakresu możliwych prac. Zamawiający precyzyjnie wskazał w SIWZ aktualnie obowiązujące przepisy prawa i wewnętrzne regulacje, z uwzględnieniem których należy wycenić ofertę. Ponadto zastrzegł możliwość zmian i dookreślił, że zmienione regulacje wewnętrzne będą dostarczone z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Co więcej, tak jak przy zmianach w zakresie infrastruktury, przewidział mechanizmy regulujące konieczność rozliczenia wykonanych prac, pomimo, iż nie zostały one uwzględnione - jak twierdzi Odwołujący - w zakresie działań ujętych w usługach, których ilość jest limitowana.

Dodane w dniu: 2020-03-09

KIO 232/20 – Wyrok KIO – 2020-02-19 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-03-09

Podanie szczegółów zaoferowanych pustaków nie doprowadzi do uzupełnienia oferty o informacje, które wymagano w SIWZ
Zamawiający, celem ustalenia szczegółów treści oferty w zakresie wycenionych pustaków, powinien skierować do wykonawcy wezwanie do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Wbrew stanowisku zamawiającego, w okolicznościach danej sprawy, uzyskane wyjaśnienia nie doprowadzą do zmiany treści oferty. (…) Aby dojść do wniosku, że wyjaśnienia wykonawcy z pewnością doprowadzą do zmiany oferty, należało w oparciu o ofertę odwołującego ustalić bez najmniejszej wątpliwości, że zaoferował on materiał niezgodny z SIWZ. Z przyczyn wskazanych wcześniej, w okolicznościach danej sprawy, zamawiający nie mógł posiadać takiej pewności. Wykonawca wyjaśni jedynie, których z trzech rodzajów pustaków betonowych Teriva zaoferował: betonowy, keramzytobetonowy czy żużlobetonowy. (…) zamawiający w SIWZ nie wymagał od wykonawców ujawnienia w ofercie szczegółów dotyczących rodzaju pustaka Teriva. Zestawienie materiałów nie stanowiło elementu obligatoryjnego oferty, ale jedynie zalecany do złożenia, co wynikało wprost z postanowienia części VI pkt 2) s. 27 SIWZ.

KIO 253/20 – Wyrok KIO – 2020-02-18 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-03-09

Żaden z przepisów ustawy Pzp nie nakłada na wykonawców obowiązku samodzielnego przedłużania terminu związania ofertą
Przeciwnie - z treści art. 85 ust. 2 wynika, że wykonawca "może" przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie lub na wniosek zamawiającego, przy czym, sankcją w postaci odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a obwarowany jest jedynie przypadek, w którym wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Jest to więc uprawnienie, nie nakaz działania po stronie Wykonawcy. (...) nie można przedmiotowej przesłanki odrzucenia rozciągać również na inne, niewskazane w treści przepisu przypadki. Brak jest również jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, że oferta, co do której upłynął termin związania ofertą, straciła cechy oferty i w związku z tym powinna być uznana za nieważną lub podlegającą odrzuceniu. W żadnym wypadku nie można zatem uznać, że z momentem upływu terminu związania ofertą złożoną przez Odwołującego przestał On być uczestnikiem postępowania.

Zamawiający nie poczynił w ramach opisanego przez siebie sposobu oceny ofert z zastosowaniem ustalonych kryteriów żadnych zastrzeżeń co do tego, czy zakazanym/nakazanym jest wskazanie dwóch różnych osób - pracowników biura w każdej z części zamówienia
… zamawiający, pomimo odniesienia się dwóch załączników, odnoszących się do obu części zamówienia użył liczby pojedynczej: "W przypadku nie podania (...) imienia i nazwiska (...)", co skłania do wniosku, że w obu załącznikach wykonawca mógł wskazać tą samą osobę. (…) Oczekiwanie przez odwołującego przyznania przez zamawiającego ofercie przystępującego 0 pkt za wskazanie tej samej osoby jako pracownika biura o 18-sto miesięcznym doświadczeniu w obu częściach jest - w świetle postanowień SIWZ - niezasadne, ponieważ jedyny przypadek przewidziany przez zamawiającego (przyznania 0 pkt) to "brak wykazania lub brak posiadania doświadczenia" w minimalnym 6-cio miesięcznym okresie minimalnym (…).

Dodane w dniu: 2020-03-08

KIO 177/20 – Wyrok KIO – 2020-02-11 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-03-08

Pojęcie "kubatura" nie jest tożsame z pojęciem "powierzchnia"
… w opisie kryterium oceny ofert Zamawiający wymagał wykazania się doświadczeniem ma stanowisku kierownika budowy polegającego na budowie obiektu kubaturowego o powierzchni nie mniejszej niż 300m[2] (…) Użycie przez wykonawców (…) sformułowania "kubatura powyżej 300 m[2]" nie jest zgodne z wymaganiem Zamawiającego. Izba nie znalazła podstaw do uznania, że sformułowanie powyższe stanowi omyłkę pisarską, którą należy poprawić w ten sposób, że pojęcie "kubatura" zamienić na "powierzchnia". Równie możliwe jest bowiem poprawienie ww. treści przez zmianę m[2] na m[3]. Wywodzenie przez Zamawiającego poprawności zmiany sformułowania "kubatura" na pojęcie "powierzchnia" z podanej przez wykonawców w poszczególnych pozycjach oświadczenia wartości robót jest zbyt daleko idące, jako że prawidłowość takiego rozumowania nie wynika z jakiegokolwiek dokumentu złożonego przez wykonawców (…) wraz z ofertą.

Niedopuszczalne jest wywodzenie przez Zamawiającego z oświadczenia złożonego przez wykonawcę treści, której oświadczenie to wprost nie zawiera bądź dokonywanie poprawy w sposób, który nie jest oczywisty
To obowiązkiem wykonawcy jest dochowanie staranności i złożenie takiego oświadczenie, co do którego Zamawiający nie będzie miał wątpliwości. Zważyć także należy, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający prawidłowo zastrzegł, że opis doświadczenia niejednoznaczny i nie pozwalający na jego ocenę nie będzie premiowany. (…) informacje, potwierdzające zgodność posiadanego doświadczenia z opisem kryterium oceny ofert, powinny zostać złożone Zamawiającemu wraz z ofertą.

Dodane w dniu: 2020-03-06

KIO 198/20 – Wyrok KIO – 2020-02-12 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-03-05

Ze względu na brak merytorycznej treści wyjaśnień, tym stanie faktycznym ponowne wezwanie P... Sp. z o.o. do wyjaśnień byłoby naruszeniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
Wezwanie to nie polegałoby bowiem jedynie na uzupełnieniu (uszczegółowieniu) wyjaśnień lub wyjaśnieniu dodatkowych elementów, lecz - aby wyjaśnienia w ogóle mogły być zaakceptowane - musiałyby polegać na złożeniu kompletnie nowych wyjaśnień. Zamawiający zaś nie może - po fakcie - powoływać się na swoją de facto nienależytą staranność przy obliczaniu wartości szacunkowej zamówienia jako okoliczność ekskulpującą wykonawcę. Jeśli Zamawiający uważał, że cena oferty wykonawcy jest prawidłowa i nie ma przesłanek rażąco niskiej, nie powinien był w ogóle wzywać wykonawcy do wyjaśnień. Jeśli zaś już wezwał, to musi liczyć się z konsekwencjami działań wykonawcy w postaci nieprawidłowego złożenia wyjaśnień, wskazanymi w art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający, poza samym stwierdzeniem, że uznał cenę oferty za prawidłową, nie przedstawił także Izbie dokonanej przez siebie oceny pozytywnej, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

KIO 209/20 – Wyrok KIO – 2020-02-17 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-03-06

Stanowisko Zamawiającego, jakoby w takiej sytuacji należało brać dodatkowo pod uwagę parametr strumienia, który nie został wyszczególniony w opisie technicznym opraw ulicznych jest błędne - nie znajduje umocowania w udzielonej wykonawcom odpowiedzi
Zamawiający, dopuszczając w odpowiedzi na wspomniany wniosek o wyjaśnienie postanowień SIWZ możliwość zastosowania opraw drogowych (ulicznych), w miejsce wymaganych pierwotnie opraw parkowych, powinien był oceniać zgodność ofert wykonawców z SIWZ z uwzględnieniem parametrów właściwych oprawom ulicznym (pkt 2.2.3 STWiOR). Należy bowiem zauważyć, że w STWiOR dokonano podziału opraw w zależności od ich rodzaju (oprawy oświetlenia parkowego, oprawy uliczne) i opisano je różnymi parametrami (…). Tym samym, przewidując możliwość zastosowania we wspomnianych powyżej lokalizacjach oprawy uliczne, w miejsce pierwotnie wymaganych opraw parkowych, Zamawiający powinien był wziąć pod uwagę wymagania techniczne dla takich opraw przewidziane w pkt 2.2.3 STWiOR.

Dodane w dniu: 2020-03-05

KIO 121/20 – Wyrok KIO – 2020-02-05 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-03-05

Brak staranności po stronie Wykonawcy - wiedząc, iż przekazane dokumenty nie są kompletne, nie podjął dalszych czynności pozwalających na złożenie właściwych dokumentów w wydłużonym terminie
Wydłużenie terminu miało ten skutek, iż niezależnie od dokumentów przekazanych Zamawiającemu przesyłką poleconą w dniu 2.01.2020 r. Wykonawca mógł dosłać dokumenty w terminie wskazanym, nie czekając na wezwanie do ich uzupełnienia. (…) Skoro przesyłka została nadana do Zamawiającego zanim Wykonawca otrzymał formalne stanowisko w sprawie terminu na złożenie dokumentów, to przy pozytywnym rozpoznaniu wniosku, Wykonawca mógł skutecznie dosłać brakujące dokumenty, jako składane na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 Ustawy. Nie budziło wątpliwości Izby, iż Wykonawca miał świadomość istniejących braków w dokumentach przekazanych Zamawiającemu, gdyż nie przekazał kompletu poświadczeń, a informacje prezentowane w wykazach nie odnosiły w całości do treści wymagań podmiotowych. Jedynym uzasadnieniem, jakie prezentował w odwołaniu i na rozprawie, miała być presja czasu (…) oraz brak wzorów dokumentów w siwz. Zamawiający nie ma obowiązku opracowania wzoru wykazu, który technicznie sprowadzałby się do przekopiowania treści wymagań. Istotną treść wykazu sporządza sam Wykonawca przedstawiając dane niezbędne do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i ponosi odpowiedzialność za przedstawioną treść. (…) Wykonawca miał możliwość uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy i pomimo wyraźnego wskazania w wezwaniu z dnia 9.01.2020 r. na zakres brakujących dokumentów, nie przedstawił niezbędnych dla oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu oświadczeń i dokumentów.

KIO 2517/19 – Wyrok KIO – 2019-12-31

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-03-05

Już samo podanie informacji, które mogłyby u zamawiającego spowodować mylne wyobrażenie jest wystarczające, aby uznać, że ziściła się przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania
Mając na uwadze powyższy stan rzeczy, w tym okoliczność bezsporną między Stronami postępowania odwoławczego, iż wykonawca M. S. w zakresie doświadczenia osoby dedykowanej na stanowisko inspektora nadzoru w branży elektrycznej ocenianym w ramach kryteriów pozacenowych podał informacje niezgodne z rzeczywistością oraz okoliczność niepodważaną przez Zamawiającego, iż ww. wykonawcy można przypisać w ww. zakresie choćby niedbalstwo lub lekkomyślność, Izba uznała, iż spełniona została przesłanka wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. Spełniona została także przesłanka, o której mowa w dalszej części ww. przepisu, tj. potencjalna możliwość wywierania istotnego wpływu na decyzje Zamawiającego, gdyż błąd popełniony przez wykonawcę M. S. dotyczył informacji, którymi wykonawca wykazywał się w celu oceny oferty w świetle ustanowionych w SIWZ kryteriów oceny ofert, zatem wpływającymi na wybór oferty najkorzystniejszej, co potencjalnie mogło wypaczać wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

KIO 227/20 – Wyrok KIO – 2020-02-13 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2020-03-05

Poprawa omyłki w ofercie została dokonana wadliwie
… zamawiający dokonał poprawy oferty w taki sposób, że doprowadził do niedopuszczalnej zmiany treści tej oferty. Wprost z informacji o poprawie omyłki wynika, że zamawiający bazował przy dokonywaniu poprawy nie tylko na treści samej oferty, ale także na wyjaśnieniach wykonawcy z dnia 14 listopada 2019r., zaś Izba rozstrzygając zarzut poprzedzający doszła do przekonania, że na podstawie samej oferty zamawiający bez wiedzy specjalnej nie był w stanie ustalić, ze doszło do omyłki, ani ustalić sposobu jej poprawy. W ocenie Izby zamawiający nie wiedział, czy KL Energy to nazwa modelu, czy producenta i jakie znaczenie dla ustalenia treści oferty ma złożona karta techniczna, czy ona dookreśla przedmiot zamówienia, czy też została błędnie załączona. W ocenie Izby powyższe wskazuje, że omyłka wprowadziła nowe treści do oferty, których nie można było pierwotnie, a które zmieniły niejednoznacznie określony przedmiot oferty, w przedmiot skonkretyzowany, a i to niedokładnie, z uwagi na zaoferowanie większej od wymaganej liczby rodzajów zasobników.

Zamawiający został przez przystępującego wprowadzony w błąd
Skutkiem tej informacji wprowadzającej w błąd była błędna ocena przez zamawiającego spełniania przez wykonawcę przystępującego warunków udziału w postępowaniu. (…) Okoliczność ta miała wpływ na wynika postępowania, gdyż w sytuacji gdyby zamawiający nie działał w zaufaniu do nieprawdziwej informacji, to nie dokonałby wyboru oferty przystępującego jako najkorzystniejszej. W ocenie Izby przystępującemu można przypisać co najmniej lekkomyślność, gdyż wiedząc, jaki był rzeczywisty zakres jego obowiązków w ramach wykonania zamówienia na rzecz S... bezzasadnie przyjął, że zamawianie materiałów czy ich odbiór może być utożsamiane z dostawą polegającą na wytworzeniu i dostarczeniu przedmiotu zamówienia. W ocenie Izby przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy w przedmiotowej sprawie zaistniały. Do zakończenia rozprawy w sprawie wykonawca nie dążył do wykazania okoliczności mogących świadczyć o samooczyszczeniu, choć Izba w tym składzie wyraża przekonanie, że mimo literalnego brzmienia art. 24 ust. 8 ustawy samooczyszczenie się w przypadku złożenia nieprawdziwej informacji nie jest możliwe.

KIO 148/20 – Wyrok KIO – 2020-02-11 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2020-03-03

SIWZ nie zawiera wymogu wyłącznej dostępności zasobów podmiotowych wykonawcy dla wykonania umowy, a tym samym nie ma zakazu realizacji innych zamówień w czasie trwania umowy z zamawiającym
Mając na uwadze treść umowy należy zauważyć, że zaangażowanie pracowników i sprzętu wykonawcy może być różne, w różnych okresach realizacji zamówienia, w zależności od decyzji zamawiającego. Ten brak regularności zleceń powoduje, że obciążenie pracami będzie nierównomierne w czasie trwania umowy, w zależności od bieżących potrzeb jednostki zamawiającej. Nie ma zatem podstaw do przyjęcia, że przez cały okres umowy kadra i urządzenia wykonawcy winny pozostawać do wyłącznej dyspozycji zamawiającego, w pełnym wymiarze czasu pracy - zastrzeżenie takie wywołałoby zapewne niebagatelny wzrost kosztów właśnie z tej przyczyny, że potencjalnie wykonawcy musieliby liczyć się z tym, że nie mogą swoich zasobów wykorzystać gdzie indziej.

Brak wskazania przez zamawiającego we wzorze umowy procedury zgłaszania wymiany sprzętu, nie oznacza, że wykonawca winien przez trzy lata wykonywać umowę tymi samymi urządzeniami
… wzór umowy nie zawiera żadnych obostrzeń, które uniemożliwiałyby czy utrudniałyby wykonanie zamówienia przy użyciu innego sprzętu. (...) Gdyby jednostka zamawiająca nie zgadzała się na wymianę urządzeń leśnych (pomijając w ogóle samą możliwość wykonywania tego zamówienia tym samym sprzętem przez kilka lat), to taka treść winna znaleźć się wprost w SIWZ.

Dodane w dniu: 2020-03-02

KIO 186/20 – Wyrok KIO – 2020-02-11 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-02-28

Nie jest dopuszczalne zaniechanie przez zamawiającego dokonania czynności weryfikacyjnych, w sytuacji gdy zamawiający nie jest w stanie otworzyć przesłanych przez wykonawców plików
Izba podziela stanowisko prezentowane przez Odwołującego, iż w świetle zasady jawności i przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest dopuszczalne zaniechanie przez zamawiającego dokonania czynności weryfikacyjnych, w sytuacji gdy zamawiający nie jest w stanie otworzyć przesłanych przez wykonawców plików, mogących zawierać ofertę w postępowaniu. Wbrew jednak twierdzeniom Odwołującego, Zamawiający w przedmiotowej sprawie podjął czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności uniemożliwiających otwarcie przesłanej przez Odwołującego oferty. Jakkolwiek Zamawiający wystąpił do administratora miniPortalu dopiero po unieważnieniu części I, III i IV zamówienia (…), to uzyskane od administratora systemu informacje potwierdziły, że oferta przekazana przez Odwołującego została błędnie, podwójnie zaszyfrowana, co też skutkowało brakiem możliwości jej odszyfrowania i odczytania.

Sytuacja podwójnego szyfrowania oferty nie wynika z nieprawidłowo działającego systemu, lecz z wykonywania poszczególnych kroków niezgodnie z instrukcją użytkowania
W świetle powyższego stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych, nie sposób w ocenie Izby wywodzić negatywnych konsekwencji wobec Zamawiających, którzy podejmują czynności wyjaśniające w przypadkach braku możliwości otwarcia pliku z ofertą, korzystając z pomocy administratora miniPortalu i na podstawie informacji uzyskanych przez właściwy podmiot, podejmują dalsze czynności w postępowaniu.

Dodane w dniu: 2020-03-01

KIO 147/20 – Wyrok KIO – 2020-02-06 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2020-02-29

Wykonawcy DD nie byli wzywani do uzupełnia Wykazu wykonanych usług - co przesądza o niedopuszczalności ich wykluczenia
Zakres usług wskazany w JEDZ, Wykazie wykonanych usług oraz w referencjach jest tożsamy, ale - ze względu na brak doświadczenia w zakresie zagospodarowania lasu w Wykazie wykonanych usług, tj. dokumencie własnym wykonawców DD, za pomocą którego wykonawca miał obowiązek wykazać spełnianie warunku zdolności technicznej lub zawodowej (zgodnie z SIWZ) - niewystarczający. Przesądza to o uznaniu, że wykonawcy DD nie wykazali w przypadku pakietu 5, że spełniają warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, a tym samym o zasadności zarzutu; ponieważ jednak wykonawcy DD nie byli dotychczas wzywani do uzupełnia Wykazu wykonanych usług (przyznał to także odwołujący na rozprawie) - co przesądza o niedopuszczalności ich wykluczenia, skład orzekający Izby, ze względu na wynikający z przepisu art. 26 ust. 3 ustawy Pzp obowiązek zamawiającego, nakazał zamawiającemu wezwanie wykonawców DD, w ramach ponownego badania i oceny ofert, do uzupełnienia tego Wykazu.

Dodane w dniu: 2020-02-29

KIO 158/20 – Wyrok KIO – 2020-02-10 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-02-28

Przy braku jakichkolwiek wyjaśnień w zakresie wymaganym przez zamawiającego, należało stwierdzić, że oferta została prawidłowo odrzucona, jako zawierająca rażąco niską cenę
… opis dotychczasowych osiągnięć odwołującego, dowodzi jedynie o udziale odwołującego w licznych projektach, jednakże nie dowodzi, że w tym postępowaniu odwołujący prawidłowo skalkulował cenę oferty i że jest ona realna. (…) W żadnym miejscu złożonych wyjaśnień i załączników do niej odwołujący nie odniósł się do żądania zamawiającego, wyartykułowanego w wezwaniu z dnia 4 grudnia 2019 roku, dotyczących podania w jakiej wysokości uwzględniono w cenie koszty pełnienia nadzoru autorskiego oraz jakie zaoferowano koszty wynagrodzeń dla osób wykonujących zamówienie i czy są to wynagrodzenia adekwatne do wynagrodzeń właściwych dla kompetencji osób niezbędnych do wykonania zamówienia.

KIO 31/20 – Wyrok KIO – 2020-01-27 Premium

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie » dodany: 2020-02-27

Opis nie wskazuje na parametr, który obiektywnie nie może być osiągalny technicznie
… nawet dla laika jest oczywiste, że krótszy czas ładowania i zgrywania jest korzystny. To Odwołujący usiłuje narzucić Zamawiającemu, w jaki sposób powinien pracować, gdyż chce zaoferować rozwiązanie gorsze technicznie pod tym względem.

Brak wykazania, że zaskarżone parametry nie są uzasadnione zobiektywizowanymi potrzebami Zamawiającego
W takim przypadku nie ma bowiem znaczenia, jak wielu producentów oferuje produkty spełniające parametry techniczne, których nie można uznać za dyskryminujące tylko z tego względu, że w ocenie Odwołującego są zbyt wyśrubowane.

Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby, żądając produktu o cechach odpowiadających tym potrzebom
Fakt posiadania czy też dostępności przez danego wykonawcę danego produktu nie stanowi o tym, że dany Zamawiający ma nabyć ten produkt tylko dlatego, że wykonawca go posiada i chce mu go sprzedać. Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby, żądając produktu o cechach odpowiadających jego potrzebom, a w tym o najwyższych dostępnych standardach jakościowych, w oparciu o opinie użytkowników produktów, jednocześnie dokonując tego z uwzględnieniem racjonalnego planowania dokonywanych wydatków zarówno pod względem finansowym jak i użytkowym.

Dodane w dniu: 2020-02-28

KIO 78/20 – Wyrok KIO – 2020-01-29 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-02-27

Postanowienia dotyczące żądanych dokumentów obarczone były błędem
Warunkiem udziału w postępowaniu było doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa podatkowego, jak też w zakresie zastępstwa przed sądami administracyjnymi w co najmniej pięciu postępowaniach toczących się na tle należności podatkowych w okresie trzech ostatnich lat. Zamawiający nie wymagał więc, aby doświadczenie dotyczyło usług na rzecz organów administracji samorządowej ani aby obejmowało opodatkowanie podatkiem od nieruchomości. Jednocześnie Zamawiający błędnie - jak sam przyznał - w punkcie (…) ogłoszenia o zamówieniu wskazał, że przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia rekomendacji otrzymanych od organów administracji samorządowej, potwierdzające prawidłowe wykonanie lub wykonywanie przez Wykonawcę usług na rzecz organów administracji samorządowej w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Bez wątpienia ww. postanowienia dotyczące żądanych dokumentów obarczone były błędem, ich zakres merytoryczny był bowiem inny, niż określony warunek udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie mógł żądać od wykonawcy wykazania doświadczenia w innym zakresie, niż to określił w warunku
W związku z tym, że to warunek udziału w postępowaniu określa oczekiwania Zamawiającego, a dokumenty na jego potwierdzenie mają w stosunku do warunku charakter wtórny, Zamawiający nie mógł żądać od wykonawcy wykazania doświadczenia w innym zakresie, niż to określił w warunku. W konsekwencji nie mógł też wykluczyć wykonawcy z powodu niewykazania spełniania warunku, jeśli złożone dokumenty odpowiadały treści warunku. W przypadku takiego wykluczenia wykonawca miałby szansę skutecznie skorzystać ze środków ochrony prawnej. Skoro więc taki błąd w SIWZ został popełniony, to w ocenie Izby Zamawiający musiał oceniać dokumenty w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu, nie zaś w odniesieniu do błędnie określonych środków dowodowych.

Dodane w dniu: 2020-02-27

KIO 67/20 – Wyrok KIO – 2020-01-28

KIO » Oddala odwołanie, Odrzuca odwołanie » dodany: 2020-02-27

Odwołujący powołuje się na te same okoliczności, które były już przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę
… Odwołujący nie sformułował nowego zarzutu. Wskazywał jedynie na nowe, w jego ocenie, okoliczności. Nie stanowią nowych okoliczności złożone przez Wykonawcę S... S.A. wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny, gdyż stanowiły one materiał dowodowy już w uprzednim postępowaniu odwoławczym. Nie stanowi także nowej okoliczności § 4 Umowy, na który powołuje się obecnie Odwołujący. Okoliczności w tym zakresie były znane już wcześniej i mogły zostać podniesione na wcześniejszym etapie postępowania. (…) Nie jest możliwe pominięcie ustaleń i oceny Izby poczynionych w postępowaniu o sygnaturze akt KIO 2288/19. Ponowne rozpoznawanie tych samych okoliczności, na podstawie tego samego materiału postępowania, prowadziłoby do naruszenia zasady powagi rzeczy osądzonej. Zatem nie jest dopuszczalne wydanie ponownego orzeczenia w sprawie, w której Izba już dokonała rozstrzygnięcia.

Dodane w dniu: 2020-02-26

KIO 2607/19 – Wyrok KIO – 2020-01-08 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-02-26

Brakujące załączniki stanowiły przedmiotową treść oferty
Izba uznaje, że treści, które należało przedstawić w dokumentach oznaczonych jako załączniki nr 11 oraz 13 do siwz, stanowiły przedmiotową treść oferty w znaczeniu ścisłym rozumianym jako oświadczenie woli o zobowiązaniu przez wykonawcę do świadczenia usług za deklarowaną cenę i na warunkach w ofercie opisanych. (…) Brakujące dokumenty, a w istocie treść, jaka miała być w nich przedstawiona, miały znaczenie merytoryczne.

Nie można wyjaśniać treści oferty w trybie art. 87 ust. 1 ustawy pzp co do treści, których w ofercie jest brak (…).

Brakujące informacje nie stanowią dokumentów podmiotowych lub przedmiotowych, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pzp
W konsekwencji wykazania, że brakujące informacje, które nie zostały złożone, a stanowią treść oferty, stwierdzić należy, że przedmiotowe dokumenty nie kwalifikują się do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 1 ustawy pzp, gdyż nie stanowią dokumentów podmiotowych lub przedmiotowych, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp. Zatem zarzut zaniechania zastosowania przepisu przez wezwanie odwołującego do uzupełnienia dokumentów w postaci załącznika nr 11 i 13 do siwz uznaje się za niezasadny.

Ostatnie 2020-03-27 2020-03-24