Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2022-05-19 2022-05-16 Losowe

Dodane w dniu: 2022-05-19

KIO 556/22, KIO 586/22 – Wyrok KIO – 2022-03-16 Premium

KIO » Oddala oba odwołania » dodany: 2022-04-14

Celem referencji jest potwierdzenie należytej realizacji określonego zadania, stąd przywiązanie nadmiernej wagi do użytych w treści referencji pojęć, w oderwaniu od rzeczywistego zakresu wykonanych robót, prowadzić może do błędnych wniosków.
Twierdzenie, że inwestycja dotycząca przedmiotowego mostu była przebudową, a nie rozbudową oparte było przede wszystkim na określeniach zawartych w referencjach pochodzących od (…) oraz raporcie oddziaływania na środowisko dla inwestycji. (…) Raport oddziaływania na środowisko również nie może być traktowany jako samodzielny dowód wskazujący na określoną charakterystykę danego zamierzenia budowlanego - taki dokument także należy oceniać zbiorczo, z innymi, szczegółowo odnoszącymi się do rzeczywistych parametrów inwestycji i zakładanych jej efektów. Z treści załączonych do oferty przez Przystępującego Z... dokumentów, jak i dowodów złożonych przez strony na posiedzeniu wynikało, że ponad wszelką wątpliwość inwestycja była rozbudową, ponieważ w jej efekcie doszło do poszerzenia mostu, tym samym zmianie uległ jeden z istotnych parametrów budowli. (…) Ponieważ w przypadku mostu szerokość pasa drogowego odpowiada szerokości tego mostu, to poszerzenie mostu nie wpisywało się w definicję przebudowy.

Dodane w dniu: 2022-05-16

KIO 542/22 – Wyrok KIO – 2022-03-18 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-04-13

O tym, czy wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, rozstrzyga więź prawna istniejąca pomiędzy wykonawcą a daną osobą.
(…) wykonawca może polegać m.in. na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, które w postępowaniu przedstawiają pisemne zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób zdolnych do wykonania zamówienia) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wymóg przedstawienia zobowiązania nie znajduje zastosowania do przypadków, gdy wykonawca bezpośrednio dysponuje takimi osobami. Wykonawca musi mieć jednak gwarancję, że dana osoba może świadczyć określone usługi na jego rzecz. (…) Jeżeli tytułem prawnym do powołania się przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a osobą, na której dysponowanie wykonawca się powołuje, mamy do czynienia z dysponowaniem bezpośrednim. Nie zachodzi w takim przypadku podwykonawstwo oraz bez znaczenia pozostaje także, jaki dokładne stosunek prawny łączy wykonawcę z tą osobą. Może to być umowa o pracę, umowa cywilnoprawna czy samozatrudnienie. Biorąc pod uwagę powyższe, należało uznać, że wykonawca P... zobowiązał się w złożonej ofercie, że osobiście zrealizuje kluczowy zakres zamówienia, zgodnie z pkt 6.5 SWZ, a tym samym treść tej oferty jest zgodna z warunkami zamówienia w powyższym zakresie. Zgodnie z SWZ, wykonana P... przedstawił p. T. K. jako kierownika robót, którym dysponuje na podstawie umowy o pracę, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - ocenie podlegał Certyfikat IBDiM i doświadczenie p. T. K. Natomiast w odniesieniu do firmy R..., wykonawca P... nie korzystał z zasobów tego podmiotu do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

KIO 601/22 – Wyrok KIO – 2022-03-17 Premium

KIO » Umarza postępowanie, Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-04-22

Jeżeli Zamawiający miał wątpliwości wobec treści złożonych mu wyjaśnień uprawniony był do wezwania do dalszych wyjaśnień, z zastrzeżeniem zakazu dwukrotnego wezwania do wyjaśnień tego samego elementu budzącego jego wątpliwości.
Argumentacja Zamawiającego sprowadzała się do zanegowania możliwości należytego świadczenia usług przez osoby niepełnosprawne. Zamawiający nie określił przy tym w SWZ żadnych ograniczeń w tym zakresie. Zamawiający nigdzie nie wskazał, że do wykonywania przedmiotu zamówienia osoby niepełnosprawne będą nieodpowiednie. Charakter przedmiotu zamówienia również nie dawał podstaw do uznania, że od osób realizujących usługę na rzecz Zamawiającego wymagana będzie szczególnego rodzaju sprawność fizyczna. (…) Izba uznała, że Odwołujący udzielił wyjaśnień w pełni adekwatnych do treści wezwania. Nie ulega przy tym wątpliwości, że przedmiot zamówienia nie ma skomplikowanego charakteru, a główny koszt realizacji zadania to koszt zatrudnienia pracowników. Odwołujący w sposób wystarczający w stosunku do wezwania opisał sposób kalkulacji ceny oferty z uwzględnieniem tego elementu. Zamawiający w uzasadnieniu odrzucenia oferty Odwołującego w ogóle nie odniósł się do złożonych wyjaśnień, nie opisał przyczyn, dla których nie dał wiary zawartej tam argumentacji i wyliczeniom. Z tego względu Izba podzieliła stanowisko Odwołującego, który twierdził, że decyzja o odrzuceniu jego oferty miała arbitralny charakter. Wobec uzasadnienia odrzucenia oferty Odwołującego trudno oprzeć się wrażeniu, że Zamawiający całkowicie zignorował wyjaśnienia ceny złożone przez Odwołującego. (…) Wezwanie z 7 lutego 2022 r. nie zawierało (…) wskazania jakie elementy oferty Odwołującego wzbudziły wątpliwości Zamawiającego - miało ono ogólnikowy charakter, ograniczony do przytoczenia dyspozycji art. 224 ust. 3 Pzp. W tej sytuacji Zamawiający nie miał podstaw oczekiwać wyjaśnień szczegółowością przekraczających zakres wezwania.

Dodane w dniu: 2022-05-13

KIO 288/22 – Wyrok KIO – 2022-02-21 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-03-14

W przypadku, w którym przesłanka z art. 109 ust. 1 pkt 10 Pzp nie została, jako fakultatywna, przewidziana w dokumentach zamówienia, przepis ten nie może być podstawą decyzji zamawiającego, polegającej na wykluczeniu wykonawcy z postępowania.
(…) odwołujący podnosił, że zamawiający zaniechał odrzucenia oferty Konsorcjum M... pomimo, że została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp. Uzasadniając ten zarzut podnosił, że Konsorcjum M... przedstawiło informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, deklarując w załączniku nr 10 do SWZ (…) poziom minimalnej gwarantowanej mocy cieplnej użytecznej agregatów kogeneracyjnych, który to parametr, ze względu na występujące zanieczyszczenia wymiennika spaliny/ woda, nie jest do utrzymania przez okres gwarancyjny w oferowanym rodzaju silników, bez konieczności interwencji serwisowej. Zarzut ten nie zasługuje na uwzględnienie z tego powodu, że w treści SWZ zamawiający nie przewidział zastosowania fakultatywnej przesłanki wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 10 ustawy Pzp. Tym samym nie sposób uznać, że zaistniała podstawa, określona w dokumentach zamówienia, do dokonania takiej czynności przez zamawiającego.

KIO 315/22 – Wyrok KIO – 2022-02-28

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-03-25

Najpóźniejszą datą w której wykonawca może podjąć procedurę samooczyszczenia jest data podjęcia przez Zamawiającego czynności odrzucenia wykonawcy z postępowania.
Dopóki zamawiający nie podejmie stosownej decyzji wykonawca zawsze ma prawo przedstawić swoje argumenty i dowody dotyczące samooczyszczenia. (…) Dlatego też, w ocenie składu orzekającego, dopuszczalne było wszczęcie procedury samooczyszczenia przez Przystępującego w toku postępowania o udzielenie zamówienia, skutecznej zarówno wobec uchybień które wystąpiły w postępowaniach poprzedzających niniejsze jak i w niniejszym postępowaniu. Tym bardziej, iż okoliczności czynu od którego ekskulpował się Przystępujący były tożsame. Ponadto Izba podziela, ocenę przedmiotowego samooczyszczenia dokonaną przez Zamawiającego, zawierającą się w stwierdzeniu, że Przystępujący w piśmie z 13 grudnia 2021 r. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z naruszeniem i nieprawidłowym postępowaniem, i chociaż czas był krótki dokonał czynności faktycznych mających na celu wyeliminowanie naruszeń w przyszłości, a także przedstawił na tę okoliczność dowód w postaci Uchwały zarządu spółki (…). Powyższe wyczerpuje przesłanki skutecznej procedury samooczyszczenia odnośnie czynu stanowiącego jej podstawę. Podkreślenia wymaga, iż procedura samooczyszczenia nie dotyczyła przesłanki wykluczenia określonej w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, gdyż wykluczenie Przystępującego w oparciu o tę przesłankę dotychczas nie nastąpiło. Procedura samooczyszczenia niejako dotykała tej przesłanki, lecz tylko w zakresie oświadczenia zawartego w JEDZ odnośnie pytania "Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?" i konieczności przedstawiania stosownych informacji, czego w żadnej mierze nie można utożsamiać w niniejszym przypadku ze stwierdzeniem, czy też przyznaniem przez wykonawcę, iż podlega on wykluczeniu w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Dodane w dniu: 2022-05-10

KIO 282/22 – Wyrok KIO – 2022-02-18

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-04-14

Skoro Zamawiający (zgodnie z art. 128 ust. 5 Pzp), samodzielnie ustalił, że wykazane przez Odwołującego roboty, nie spełniały warunku udziału w postępowaniu, nie był uprawniony do ponownego wzywania do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych.
Informacje i dowody przedstawione przez Odwołującego skonfrontowane bowiem z informacjami uzyskanymi od GDDKiA Oddział w Poznaniu, w ramach procedury przewidzianej przepisami prawa, ujawniają faktyczny zakres prac jaki był wykonywany w ramach umowy łączącej wystawcę referencji z zarządcą drogi, a co za tym idzie, jaki był również zakres prac wykonywany przez Odwołującego w ramach robót referencyjnych. Z tego też względu oferta Odwołującego podlegała odrzuceniu, z uwagi na niespełnianie przez niego warunków udziału w postępowaniu.

KIO 241/22 – Wyrok KIO – 2022-02-10

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-04-14

W sytuacji uczestniczenia w postępowaniu wykonawcy zaangażowanego wcześniej w przygotowanie postępowania, zamawiający ma obowiązek podjąć działania w celu zagwarantowania braku zakłócenia konkurencji.
(…) opóźnione udostępnienie wykonawcom projektu wykonawczego i wyznaczenie w związku z tym zbyt krótkiego czasu na uwzględnienie jego treści w ramach przygotowania ofert oraz całkowity brak udostępnienia kosztorysu inwestorskiego, powodują w ocenie Izby, że w niniejszym postępowaniu doszło do zakłócenia konkurencji, którego na obecnym etapie postępowania nie można usunąć w sposób inny niż przez wykluczenie przystępującego z postępowania. Przystępujący jest bowiem jedynym wykonawcą w postępowaniu, który z uwagi na udział spółki wchodzącej w skład jego grupy kapitałowej w przygotowaniu postępowania, miał dostęp do ww. dokumentów, w tym także w znacznie dłuższym niż inni czasie.

Dodane w dniu: 2022-05-09

KIO 476/22 – Wyrok KIO – 2022-03-04 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-03-29

Odrzucenie oferty jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy wykazane zostanie, z jakim konkretnie wymaganiem wskazanymi w SWZ oferta jest niezgodna.
Zdaniem Izby z taką sytuacją nie mamy do czynienia w analizowanym stanie faktycznym. Przystępujący, zgodnie z wymaganiem wskazanym w SWZ, zawarł w formularzu oferty wykaz instalacji do których zobowiązuje się oddawać odpady o kodach określonych w tabeli. Tym samym uczynił on zadość wymaganiu postawionemu przez Zamawiającego. Jednocześnie Przystępujący zobowiązał się, zgodnie ze wzorem umowy, iż na dzień podpisania umowy, instalacje wskazane w wykazie będą posiadały odpowiednie decyzje administracyjne i wpisy na odbiór odpadów o kodach wskazanych przez wykonawcę. Odwołujący zaś nie wykazał żadnych obiektywnych okoliczności, które uniemożliwiałby uzyskanie wymaganych zgód/decyzji na dzień podpisania umowy. Niezgodność oferty Przystępującego z warunkami zamówienia można byłoby stwierdzić w sytuacji, gdyby na dzień składania ofert Zamawiający w SWZ przewidział wymóg wskazania Formularzu oferty odpowiednich decyzji/zezwoleń na odbierania odpadów wskazanych przez wykonawcę. Takiego wymagania brak jest jednak w SWZ, a ze wzoru umowy wynika, że muszą być one zapewnione na dzień zawarcia umowy.

KIO 330/22 – Wyrok KIO – 2022-02-22 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-04-05

Decyzję Zamawiającego o unieważnieniu postępowania - zamiast zawierania umowy ramowej, z której nigdy by nie skorzystał albo wszczynania kolejnego postępowania na tożsamy przedmiot zamówienia - należy uznać za racjonalną.
Polemiczna argumentacji Odwołującego, co do możliwości uzyskania w ramach postępowania lub postępowań na zawarcie umów wykonawczych korzystniejszych cen nic nie zmienia, gdyż Zamawiający nie może sobie pozwolić na zawieranie umów, których ceny maksymalne na poszczególne zadania nie wystarczyłaby nawet na jeden transport (w przypadku oferty Odwołującego). Zamawiający jako jednostka sektora finansów publicznych zobowiązany jest do przestrzegania zasad celowego i oszczędnego dokonywania wydatków. Z tych względów musi działać w określonych granicach, tzn. być pewnym, że uzyska cenę w granicach swojego budżetu, a nie mieć tylko taką "nadzieje". Nadto, kwestia tego, że postanowienia SWZ nie były wystarczająco sprecyzowane przez Zamawiającego, w ocenie Odwołującego, co implikowało konieczność skalkulowania określonego ryzyka, a na etapie postępowań realizacyjnych (wykonawczych) zostanie to dookreślone abstrahuje od tego, że po pierwsze Odwołujący mógł kwestie tą skarżyć na wcześniejszym etapie postępowania, jeśli parametry transportu są zbyt ogólne (…). Nadto, po drugie, Odwołujący powinien zauważyć, że takie dookreślanie na etapie umów wykonawczych rodzi także określone niebezpieczeństwa. Nie można bowiem przedstawić przyszłych założeń umownych, które przeczyć będą przyjętym zasadom umowy ramowej, w ramach której, każdorazowo, w zależności od potrzeb Zamawiającego, określa się sposób realizacji zamówienia. Opisana sytuacja mogłaby bowiem stanowić wadę postępowania, niweczącą całą przyjętą koncepcję dla zamówienia, która z uwagi na upływ terminu do składania ofert, nie mogłaby zostać naprawiona.

Dodane w dniu: 2022-05-04

KIO 457/22 – Wyrok KIO – 2022-03-14 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-04-07

Dla przyjęcia, że dokument został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, konieczne jest, aby zamawiający, jako osoba ufająca, miał możliwość dokonania walidacji podpisu za pośrednictwem kwalifikowanego dostawcy usług zaufania.
Podpisanie formularza cenowego kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest zatem warunkiem koniecznym do uznania, że oferta - będąca oświadczeniem wykonawcy - została złożona zamawiającemu. (…) Co istotne sam odwołujący nie przedstawił żadnego dowodu, z którego wynikałoby, że weryfikacja za pomocą któregoś z programów kwalifikowanego dostawcy okazała się pomyślna. (…) powoływanie się na odwzorowanie graficzne podpisu widoczne na pliku stanowiącym wypełniony formularz oferty czy też komentarz z platformy zakupowej o poprawnym złożeniu oferty było niewystarczające. (…) negatywny wynik weryfikacji złożonej oferty musiał prowadzić do wniosku, że kwalifikowany podpis elektroniczny nie został złożony lub został złożony w sposób nieprawidłowy, co rodziło skutek w postaci uznania oferty odwołującego jako nieopatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tym samym oferta złożona przez odwołującego podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 Pzp jako niezgodna z ustawą tj. z art. 63 ust. 1 Pzp. W takim przypadku nie mogło być mowy o zaniechaniu zamawiającego w postaci braku wezwania do złożenia wyjaśnień co do treści oferty odwołującego na podstawie art. 223 ust. 1 Pzp lub 224 ust. 1 Pzp. Ewentualne wyjaśnienia odwołującego nie mogły w żaden sposób konwalidować braku podpisu pod ofertą.

KIO 427/22 – Wyrok KIO – 2022-03-03 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-04-06

Wykazanie posiadania interesu w uzyskaniu zamówienia oraz poniesienia lub możliwości poniesienia szkody przez Odwołującego musi zostać wykazane na moment wniesienia odwołania, a stanowisko w tym zakresie musi zostać zawarte w odwołaniu.
W przedmiotowej sprawie odwoławczej wykonawca Odwołujący nie odniósł się w ogóle do jednej z przesłanek określonych w artykule 505 ust. 1 ustawy tj. poniesienia bądź możliwości podniesienia szkody w wyniku naruszenia przepisów ustawy przez Zamawiającego. Wymaga odnotowania, że posiadanie statusu wykonawcy - podmiotu który złożył ofertę w postępowaniu - nie jest wystraczające do skutecznego korzystania ze środków ochrony prawnej określonych ustawą i w zasadzie nie rodzi żadnych skutków procesowych. Obligatoryjny charakter przesłanek i konieczność ich wykazania w postępowaniu przez składającego odwołanie wykonawcę potwierdza również art. 505 ust. 2 ustawy (…). W okolicznościach tej sprawy Izba powołuje wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 5 maja 2008 roku sygn. akt IX Ga 44/08, który mimo wydania w obowiązującym wtedy stanie prawnym pozostaje aktualny również obecnie – (…) - a który w sposób jednoznaczny potwierdza, że przesłanki materialnoprawne dopuszczenia odwołania muszą być wykazane w odwołaniu. Brak wykazania przesłanek materialnoprawnych uzasadnia oddalenie odwołania. Oddalenie odwołania z uwagi na brak wykazania - w tym przypadku w ogóle brak podania - przesłanek materialnoprawnych dopuszczalności odwołania uzasadnia niepoddawanie rozpoznaniu zarzutów merytorycznych podnoszonych w odwołaniu, z uwagi na stwierdzony brak dopuszczalności tego odwołania.

Dodane w dniu: 2022-05-02

KIO 261/22 – Wyrok KIO – 2022-02-15 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-03-08

Warunki udziału w postępowaniu muszą być określone w taki sposób, aby w ich ramach badany był ten potencjał wykonawcy, który jest rzeczywiście niezbędny do należytego wykonania zamówienia.
W niniejszej sprawie (…) należy postawić pytanie, czy pilot w ramach wykonywanych przez niego obowiązków będzie miał dostęp do informacji niejawnych, co uzasadniałoby określony przez zamawiającego warunek (…). (…) materiałami chronionymi w przypadku niniejszego zamówienia są m.in. informatyczne nośniki danych lub dyski zewnętrzne i w sytuacjach awaryjnych muszą być one chronione do czasu przybycia Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. Przy czym zauważyć należy, że za ochronę ww. materiałów zawierających informacje niejawne, czyli w istocie za ich przechowywanie do czasu przybycia Pełnomocnika wykonawcy, jest odpowiedzialny personel samolotu, czyli także pilot. W zależności zaś od stanu, w jakim będą znajdować się pozostali członkowie załogi, może zdarzyć się, że osobą przechowującą materiały zawierające informacje niejawne do czasu przybycia Pełnomocnika, będzie w praktyce wyłącznie pilot. Uzasadnia to, zdaniem Izby, postawienie warunku, aby wykonawca dysponował pilotem posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne", który odbył też stosowne szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych.

KIO 206/22 – Wyrok KIO – 2022-02-15

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-03-07

Zamawiający, w świetle art. 99 ust. 1 i 2 Pzp, stosownie do swoich uprawnień w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, może zdecydować o ustaleniu szczegółowego wymaganego sposobu realizacji zamówienia w SWZ, który sprosta jego potrzebom.
Wymaganie, aby obsługa prawna była realizowana przez czterech radców prawnych lub adwokatów po 5 godzin dziennie, w dni pracy Urzędu Miejskiego, według harmonogramu, w którym każdy z czterech radców prawnych lub adwokatów wskazanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia musi być uwzględniony co najmniej 2 razy w tygodniu (tj. konieczność osobistego wykonywania obsługi prawnej w siedzibie Zamawiającego) nie utrudnia uczciwej konkurencji oraz nie prowadzi do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców. (…) Izba nie podzieliła stanowiska Odwołującego, że Zamawiający nie może określić swoich wymagań co do sposobu realizacji pracy zespołu prawnego na potrzeby Urzędu. (…) Realizacja ustawowych zadań przez Zamawiającego, przy uwzględnieniu znacznej zmienności obowiązującego prawa, wymaga od pracowników Zamawiającego bazowania na przepisach ustaw z różnych dziedzin prawa i śledzenia na bieżąco następujących zmian w prawie. Pracownicy dla prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wymagają stałej obsługi prawnej i możliwości bieżącego kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym. (…) Wbrew twierdzeniom Odwołującego, Zamawiający nie określił w ten sposób wewnętrznej organizacji wykonawcy i nie wpływa na jego funkcjonowanie, ale oczekuje zapewnienia przez wykonawcę określonej organizacji świadczenia zamawianej usługi, dostosowanej do potrzeb Zamawiającego. Odwołujący nie uprawdopodobnił w żaden sposób, że wymagany sposób realizacji usługi wpływa na ograniczenie uczciwej konkurencji lub równego traktowania wykonawców. Jest to precyzyjnie i zrozumiale określony sposób realizacji usługi, który wykonawca powinien uwzględnić i skalkulować w cenie oferty.

Dodane w dniu: 2022-04-29

KIO 224/22 – Wyrok KIO – 2022-02-11 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-03-15

Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny powinny mieć charakter kompleksowy i szczegółowo wyjaśniać zamawiającemu okoliczności na jakie powołuje się wykonawca, tak aby nie zostawiać pola do domysłów.
W sytuacji zaistniałej w tej sprawie odwoławczej, na którą powołał się Przystępujący wskazać należy, że Zamawiający miał prawo do ewentualnych wątpliwości co do sposoby wyliczenia kwoty obniżenia składki na PFRON. Choć rzeczywiście odwołując się do wskazanego przez Przystępującego przepisu ustawy oraz złożonego dowodu w postaci deklaracji DEK - I - 0 można wyliczyć wysokość składki podkreślić należy, że to wykonawca ma w sposób niewątpliwy wyjaśnić zamawiającemu cenę bądź jej części składowe, nie jest zaś rolą zamawiającego wyręczać w tym zakresie wykonawcę. W takiej sytuacji zasadnym byłoby ponowne wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia tej kwestii w sytuacji gdyby mimo wszystko dla Zamawiającego nie była ona jasna. Jednak z uwagi na to, że Przystępujący podczas rozprawy oraz w piśmie z 7 lutego 2022 r. w pkt 10-17 wyjaśnił w ocenie Izby w sposób dostateczny tę wątpliwość, Izba nie znalazła podstaw do uwzględnienia odwołania w tym zakresie i nakazania wezwania Przystępującego do złożenia dalszych wyjaśnień.

KIO 286/22 – Wyrok KIO – 2022-02-18 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-03-24

Nie można skutecznie podnosić samoistnego zarzutu dotyczącego art. 522 ust. 1 Pzp, ponieważ naruszenie tego przepisu nie jest wystarczającą podstawą do uwzględnienia odwołania.
Odwołujący podniósł jedyny zarzut - naruszenia przez Zamawiającego art. 522 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołujący nie sformułował żadnych innych zarzutów odnoszących się merytorycznie do zgodności postanowień SWZ z przepisami prawa. Odwołujący jedynie skoncentrował się na czysto formalnej stronie wprowadzonych przez Zamawiającego zmian, dotyczących treści SWZ, wskazując na ich niezgodność z żądaniami odwołania uwzględnionego przez Zamawiającego. (…) te okoliczności nie mogły stanowić podstawy orzeczenia Izby.

Dodane w dniu: 2022-04-28

KIO 506/22, KIO 507/22 – Wyrok KIO – 2022-03-11 Premium

KIO » Oddala odwołania » dodany: 2022-04-21

Ustawodawca nakazał przyjęcie istnienia porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji w sytuacji, gdy wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty częściowe chyba, że wykażą, że przygotowali oferty niezależnie od siebie.
Bezspornym jest, że w tym postępowaniu obydwaj odwołujący się wykonawcy złożyli oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej. (…) Obydwaj odwołujący należący do tej samej grupy kapitałowej złożyli oferty aż na trzy części zamówienia a więc ponad wskazany przez Zamawiającego limit. Tym samym ziściła się przesłanka istnienia porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji. Przepis art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zakazuje bowiem wykonawcom należącym do tej samej grupy kapitałowej udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali oferty lub wnioski niezależnie od siebie. To na wykonawcach spoczywa bowiem obowiązek wykazania swojej rzetelności a więc przedstawienia dowodów swej samodzielności, zwłaszcza w zakresie udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia. Ustawodawca nie precyzuje jakie dokumenty lub informacje powinien złożyć wykonawca, aby potwierdzić, że przygotował ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oczywistym jest jednak, że wykonawcy ci powinni wykazać różnice pomiędzy ich ofertami lub wnioskami o dopuszczenie do udziału, w tym przypadku dotyczące np. kalkulacji ceny, czy też osób skierowanych do realizacji zamówienia (kierowników robót).

KIO 157/22 – Wyrok KIO – 2022-02-11 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2022-03-22

Zamawiający zobowiązany jest wykazać, jakie to jego uzasadnione potrzeby, realizują wskazane w dokumentacji postępowania - podane wymogi.
Zamawiający w swoim stanowisku przedstawianym w ramach postępowania odwoławczego w żaden sposób (nawet jednym konkretnym zdaniem) nie uzasadnił, dlaczego kwestionowanym parametrom przypisał akurat takie wartości liczbowe, a nie inne, jak też dlaczego zastosował inne wartości liczbowe parametrów dla oferowanej nawierzchni z pełnego poliuretanu, a inne dla nawierzchni syntetycznej prefabrykowanej kauczukowej. (…) I nie chodzi tu o ogólne twierdzenia o lepszej jakości podłoża, potencjalnych lepszych osiągnięciach sportowych zawodników, czy rozwoju miasta, jakie podnosił Zamawiający, jak tez, która nawierzchnia jest w jego lub powszechnej opinii lepsza, ale o to, jaki konkretny wpływ na ową jakość będzie miało przyznanie dodatkowych punktów akurat tym wartościom liczbowym parametrów i w jaki sposób spowoduje to lepszą realizację jego złożeń co do wyższej jakości podłoża. Oczywiście samo stwierdzenie, że chciałby uzyskać konkretną nawierzchnię, nie jest takim uzasadnieniem.

KIO 193/22 – Wyrok KIO – 2022-02-08 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-03-15

Dopuszczalne jest ustanowienie wymagań skutkujących ograniczeniem konkurencji w postępowaniu, o ile jest to uzasadnione potrzebami zamawiającego.
W ocenie składu orzekającego Izby taka sytuacja wystąpiła w odniesieniu do zaskarżonego postanowienia projektu umowy. Jak bowiem wynika ze stale rozpowszechnianej wiedzy naukowej szczepienia przeciwko COVID -19 są najskuteczniejszym sposobem ochrony przed tą chorobą. Na jej ciężki przebieg narażone są między innymi osoby cierpiące także na inne schorzenia, o obniżonej odporności. Mając zatem na uwadze, że zamawiający jest szpitalem, przewidzenie wymogu zawartego § 7 projektu umowy Izba uznała za uzasadnione jego potrzebami. Jak wskazał zamawiający w odpowiedzi na odwołanie: "nie budzi wątpliwości, że istnieje ogromne ryzyko, że niezaszczepione osoby, które przygotowują, pakują, przewożą i dostarczają posiłki, a więc ich bezpośrednio dotykają, mogą zarazić pacjentów, dla których przeznaczone są posiłki, albowiem wirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową. (...) Udowodniono, że wirus Sars Cov-2 może na powierzchni zachować swoją zakaźność co najmniej kilkanaście godzin, a więc pracownik przygotowujący posiłek i zakażony tym wirusem stanowi realne zagrożenie dla pacjentów naszego Szpitala."

Dodane w dniu: 2022-04-26

KIO 97/22 – Wyrok KIO – 2022-02-01 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Umarza postępowanie » dodany: 2022-03-17

Warunki udziału w postępowaniu muszą zostać przez zamawiającego właściwie uzasadnione, są to bowiem minimalne poziomy zdolności zawodowej, które nie powinny ograniczać dostępu do zamówienia wykonawców zdolnym je wykonać.
Zamawiający nie przedstawił Izbie argumentacji uzasadniającej postawienie wymogu certyfikatu ISO/IEC 27001:2017 dla organizacji wykonawcy wraz z rzeczonym certyfikatem dla trzech usług referencyjnych. Mając na uwadze przedmiot zamówienia w ocenie Izby nadmiernym jest żądanie certyfikacji organizacji wykonawcy łącznie z certyfikacją usług wskazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Ponadto wbrew stanowisku Zamawiającego, to nie Odwołujący powinien wykazać działanie Zamawiającego z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji i określenie wymaganych zdolności podmiotowych jako zaporowych dla wykonawców zdolnych wykonać zamówienie, a Zamawiający jako gospodarz postępowania winien określić warunki udziału zgodnie z wymogami art. 112 ust. 2 Pzp. To Zamawiający zatem powinien przedstawić argumentację, iż zagwarantowanie bezpieczeństwa danych może być dokonane wyłącznie poprzez wymaganie certyfikacji konkretnych, referencyjnych usług, a nie organizacji wykonawcy. Jak trafnie podnosił Odwołujący certyfikat wskazuje, że całość działalności wykonawcy spełnia wymagania normy, niezależnie od obszaru, który wyrywkowo poddano certyfikacji, więc należało udowodnić, że wyłącznie certyfikacja konkretnej usługi (trzech usług referencyjnych) pozwoli na wybór wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia i spełni cel postawienia warunku udziału w postępowaniu, czemu Zamawiający nie podołał. Niezgodne z ww. przepisami określenie warunków udziału w Postępowaniu mogło mieć wpływ na wynik Postępowania, gdyż mogło powodować, że wykonawca, który jako usługę referencyjną chciałby wskazać albo wskazałby usługę, która nie była poddana audytowi zewnętrznemu w zakresie zgodności z wymaganiami normy PN ISO/IEC 27001:2014 lub równoważnej, nie wziąłby udziału w Postępowaniu albo jego oferta zostałaby odrzucona.

KIO 66/22, KIO 79/22 – Wyrok KIO – 2022-02-01

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2022-03-07

Zamawiający nie może wprowadzić do opisu przedmiotu zamówienia treści zwalniającej go ze sporządzenia szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w warunkach niezapewniających zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.
Izba uznała, że dyrektywę Zamawiającego wskazaną w zdaniu 3 pkt 3 załącznika nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia za naruszającą przepisy art. 16 w związku z art.99 ust.1 i 4 w związku z art.431 ustawy Pzp z racji wprowadzenia klauzuli dopuszczającej nowe kształtowanie treści SWZ sensu largo na etapie wykonania przedmiotu zamówienia, podczas gdy to na Zamawiającym ciąży obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty(art.99 ust.1 ustawy Pzp). (…) Kwestionowane postanowienie SWZ daje również Zamawiającemu potencjalną możliwość żądania od wykonawcy niesprecyzowanego obowiązku, którego ten nie może wykonać lub może to stanowić dla niego istotne utrudnienie wykonania przedmiotu zamówienia. Nadto, na etapie przygotowania SWZ hipotetyczne sytuacje mogące wyniknąć na tle realizacji umowy, wynikające z nieprecyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia dla jednego wykonawcy mogą być oczywiste, podczas gdy inny wykonawca takie oczekiwanie nadmiarowe Zamawiającego nie będzie w stanie spełnić lub będzie się to wiązało z istotnymi dla tego wykonawcy uciążliwościami i może to wpływać na termin wykonania przedmiotu zamówienia. (…) Zamawiający nie może opierać się na mało przejrzystych i nieproporcjonalnych wymaganiach, których egzekucja może prowadzić do nieuzasadnionego pokrzywdzenia danego wykonawcy, który inaczej zrozumiał treść SWZ z powodu wadliwego postępowania Zamawiającego.

Dodane w dniu: 2022-04-25

KIO 56/22 – Wyrok KIO – 2022-01-25

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-03-07

Przedstawienie informacji z Krajowego Rejestru Karnego zawierającej dane zgodnie z nieobowiązującą ustawą Pzp z 2004 r., należało uznać za niewykazanie zaistnienia braku podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 Pzp.
(…) Izba nie podzieliła poglądu zamawiającego, że informacja z Krajowego Rejestru Karnego złożona w odpowiedzi na pierwsze wezwanie stanowiła wystarczającą podstawę do uznania, że wykonawca R… wykazał brak podstaw do wykluczenia. (…) Zakres przedmiotowy ww. regulacji prawa krajowego nie jest tożsamy. W pewnym zakresie zakres przedmiotowy obecnie obowiązującego przepisu jest szerszy: Po pierwsze, na gruncie obecnie obowiązującego stanu prawnego podmiotowy środek dowodowy ma również obejmować dane w zakresie czynów zabronionych określonych w przepisach prawa obcego odpowiadających przestępstwom wymienionym w ww. przepisie. (…) Po drugie, w obecnie obowiązującym przepisie dodano również przestępstwo mające na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy Pzp).

KIO 18/22 – Wyrok KIO – 2022-01-21

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-03-06

Nie jest rolą Zamawiającego ocena, czy określone informacje mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, ale zbadanie, czy wykonawca należycie uzasadnił zastrzeżenie informacji, gdyż to jakość tego uzasadnienia decyduje, czy informacje pozostaną niejawne.
Przystępujący nie sprostał ciężarowi wykazania wartości gospodarczej zastrzeganych informacji. Przedstawione przez Przystępującego uzasadnienie zastrzeżenia jest ogólnikowe, obejmujące gołosłowne deklaracje wykonawcy oraz teoretyczne wywody na temat obowiązującego stanu prawnego. Ma ono charakter na tyle ogólny, że mogłoby w tym samym kształcie zostać przedstawione w każdym innym postępowaniu o udzielenie zamówienia. (…) W odniesieniu do kalkulacji cenowej stwierdzić należy, że gdyby przyjąć twierdzenia Przystępującego, że kalkulacja taka ma ze swej natury wartość gospodarczą, gdyż ujawnia politykę cenową wykonawcy, to prowadziłoby to do nieakceptowalnego wniosku, że może ona co do zasady pozostawać w postępowaniach o udzielenie zamówienia niejawna. (…) Dodatkowo zauważenia wymaga, że Przystępujący nie wykazał, aby z uwagi na specyfikę branży lub szczególne cechy przedmiotu niniejszego zamówienia wiedza o podmiotach, z którymi współpracuje, miała na tyle istotny charakter, że mogłaby być wykorzystana przez konkurentów w przyszłych postępowaniach. (…) przedstawione przez Przystępującego uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa nie wykazuje też, w czym wyraża się wartość gospodarcza informacji o personelu wykonawcy. Tezy o ryzyku przejęcia pracowników Przystępującego przez innych wykonawców należy uznać za niczym niepoparte, w szczególności nie wykazano, że jest to personel szczególnie pożądany na rynku, o unikalnych kwalifikacjach, nie wykazano też, aby Przystępujący spotkał się z próbami takiego przejęcia. Nie wiadomo też, dlaczego Przystępujący zastrzega całość załączonych do wyjaśnień umów, powołując się na konieczność cywilnoprawnej ochrony informacji płacowych. Uzasadnienie w tym zakresie jest pozbawione jakichkolwiek podstaw, biorąc pod uwagę, że przedłożone umowy zostały zanonimizowane - dane osobowe członków personelu wykonawcy nie zostały udostępnione nawet Zamawiającemu. Informacji pozwalających ustalić wynagrodzenie poszczególnych osób nie zawierają też złożone wyjaśnienia.

KIO 36/22 – Wyrok KIO – 2022-01-24

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-03-07

Warunkiem skorzystania z wezwania do wyjaśnień jest sytuacja, w której oferta wydaje się Zamawiającemu, a nie konkurentowi danego wykonawcy, rażąco niska.
Izba wskazuje, że wezwanie do wyjaśnień mogłoby przekształcić się w obowiązek Zamawiającego dopiero w przypadku zaistnienia u niego wątpliwości co do możliwości wykonania zamówienia po zaoferowanej cenie. Powyższe potwierdza również art. 69 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE (…). Wymaga również podkreślenia, że przepisy ustawy Pzp posługują się pojęciami nacechowanymi elementami subiektywnymi, odwołują się do "wątpliwości zamawiającego", czy wskazują, że "cena wydaje się rażąco niska". Nie jest więc tak, że Zamawiający w każdym przypadku zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury wyjaśniającej kalkulację oferty. Jest to konieczne w sytuacji pojawienia się wątpliwości Zamawiającego. Jeżeli ocena danych prowadzi do wniosków, że wystąpiły obiektywne przesłanki potwierdzające prawidłowość kalkulacji, Zamawiający nie ma obowiązku wzywania do wyjaśnień. W okolicznościach sprawy to nie Zamawiający ma wątpliwości co do stawek zaoferowanych przez Przystępującego, a wątpliwości te posiada Odwołujący, co z uwagi na realia rywalizacji rynkowej obydwu wykonawców wydaje się uzasadnione. Nie jest jednak uzasadnionym, aby tego typu wątpliwości przerzucać na Zamawiającego i wymagać od niego, aby korzystał z przysługujących mu uprawnień wyłącznie w celu usunięcia wątpliwości podmiotów ubiegających się o zamówienie, które w przeciwieństwie do Zamawiającego nie są związane zasadą bezstronności i obiektywizmu.

KIO 16/22 – Wyrok KIO – 2022-01-24

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-03-07

Brak jednego z elementów do przeprowadzenia działania matematycznego powoduje, że zidentyfikowana omyłka traci walor oczywistości i nie ma cech omyłki rachunkowej.
By zamawiający mógł poprawić omyłkę rachunkową musi posiłkować się danymi zawartymi w ofercie, poprawa ma bowiem odnosić się do operacji rachunkowej na liczbach, gdzie wynik tej operacji jest nieprawidłowy, natomiast dane podstawione do operacji są znane. Zamawiający musi być w stanie samodzielnie zidentyfikować, że z oczywistą omyłką rachunkową ma do czynienia. Tymczasem w przedmiotowej sytuacji w ofercie Odwołującego danych będących częścią operacji matematycznej właśnie brakowało (liczba testów w opakowaniu nie była wymagana do wskazania w ofercie). Dlatego też, zdaniem składu orzekającego Izby, nie jest możliwe potraktowanie błędu, który wystąpił w ofercie Odwołującego jako oczywistej omyłki rachunkowej. Samo podane numerów katalogowych dla poszczególnych testów Izba uznała za niewystarczające do dokonania poprawy. Numer katalogowy identyfikuje produkt ale nie podaje informacji o ilości testów w opakowaniu. Jak słusznie zauważył Przystępujący, nawet w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego możliwa jest zmiana sposobu konfekcjonowania testów. Zaś Zamawiający korzystając z podanego numeru samodzielnie musiałby poszukiwać informacji o cechach danego produktu, w tym przypadku - ile testów mieści jedno opakowanie. (…) Owszem, jako omyłki rachunkowe traktowane są także błędne zaokrąglenia, przy czym dane, których te błędne zaokrąglenia są wynikiem, są częścią operacji matematycznej, którą Zamawiający może przeprowadzić samodzielnie i taki błąd zidentyfikować, co nie miało miejsca w przedmiotowym postępowaniu.

KIO 12/22 – Wyrok KIO – 2022-01-19

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-03-07

Skoro art. 46 ust. 4a i 5 uchylonej Pzp, odpowiada art. 98 ust. 6 nowej Pzp, to należy uznać, że zakres wskazanych w treści gwarancji okoliczności zatrzymania wadium został określony zgodnie z art. 98 ust.6 Pzp, chociaż przez odniesienie do uchylonej Pzp.
Nie ulega wątpliwości, że treść gwarancji powinna zawierać m.in. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp, co nie oznacza, że musi zawierać wskazanie wprost na art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający nie określił w SWZ, w jaki sposób okoliczności zawarte w art. 98 ust. 6 Pzp powinny być opisane w treści gwarancji. (…) Izba podziela w pełni stanowisko prezentowane w orzecznictwie, że treść gwarancji musi wyraźnie i jasno określać przypadki uprawniające zamawiającego do zatrzymania wadium, tak by nie występowały żadne wątpliwości co do zakresu odpowiedzialności gwaranta i żadne ryzyka mogące czynić niemożliwym zrealizowanie przez zamawiającego przysługującego mu prawa zatrzymania wadium. W niniejszej sprawie, fakt określenia tych przypadków, poprzez odwołanie się do poprzednio obowiązujących przepisów ustawy Pzp nie dyskwalifikuje ważności gwarancji i zabezpieczenia wypłaty wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach wskazanych w art. 98 ust. 6 Pzp. Biorąc pod uwagę pełną treść dokumentu gwarancji, jak i cel tego dokumentu i zamiar stron tego stosunku prawnego, nie sposób uznać, że omyłkowe wskazanie przepisów Pzp powoduje nieważność gwarancji wniesionej w przedmiotowym postępowaniu.

KIO 10/22 – Wyrok KIO – 2022-01-19

KIO » Oddala odwołanie, Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-03-07

Z punktu widzenia zaliczenia Przystępującemu wskazywanego doświadczenia na poczet warunku wiedzy i doświadczenia jest istotne, jaki był udział tego podmiotu w realizacji zamówienia, skoro realizował je w ramach konsorcjum.
Jak wynika bowiem z odpowiedzi 3. zawartej w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt "artykuł 44 dyrektywy 2004/18 w związku z art. 48 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy [przepisy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu} oraz zasadą równego traktowania wykonawców, zapisaną w art. 2 tej dyrektywy, należy interpretować w ten sposób, że nie dopuszcza on, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji." Uzyskana wiedza i doświadczenie nie jest bowiem jedynie kwestią formalną wynikającą z samego uczestnictwa w konsorcjum, lecz kwestią realną i można je nabyć jedynie przez osobisty udział (osobiste wykonanie) w danej realizacji albo danego zakresu tej realizacji (zależy tu od stosunku zakresów wykonywanego wcześniej zamówienia do warunku udziału w innym postępowaniu). Tym samym firma M…, chcąc się powoływać na swoją wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, powinna wykazać swoje wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 o wymaganej masie.

KIO 270/22 – Wyrok KIO – 2022-02-14 Premium

KIO » Oddala odwołanie, Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-03-24

Istotą warunków, formułowanych przez zamawiającego jest uzyskanie potwierdzenia, że wykonawca będzie zdolny do realizacji zamówienia, a na potwierdzenie powyższego żąda określonych dokumentów, a nie samych deklaracji w tym zakresie.
Nie sposób (…) podzielić interpretacji, którą zamawiający zaprezentował na rozprawie, że analiza treści decyzji prowadzi do wniosku, że skoro w jej treści, w odniesieniu do odpadów o kodach 20 01 14*, 20 01 15* i 20 01 33* przewidziano, że te będą magazynowane (…) to jeśli decyzja przewiduje etap magazynowania odpadów o tych kodach i jest to jeden z etapów procesu odzysku to należy uznać, że zezwoleniem objęto również jeden z etapów dotyczących przetwarzania odpadów. Interpretacja taka jest nieuprawniona, gdyż po pierwsze nie wynika ona z literalnego brzmienia decyzji (w tej dokonano jednoznacznego podziału na odpady, dla których G... posiada zezwolenie na zbieranie, oraz część, w której wymieniono te odpady, dla których udzielono zezwolenia na ich przetwarzanie). (…) Nie sposób zaakceptować także wyjaśnień składanych na rozprawie przez przystępującego. Wskazywał on na treść §1 ust. 2 zawartych z Konsorcjum P... umów, z którego wynikać ma zapewnienie G..., że zobowiązuje się do realizacji usług polegających na przetwarzaniu odpadów. Powoływał się także, na wynikającą z art. 27 ust. 3 Ustawy o odpadach, możliwość przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi odpadów, który posiada stosowną decyzję na ich przetwarzanie. Z powyższego wywodził, że skoro G... przyjął na siebie określone zobowiązanie, to musi je realizować zgodnie z treścią zawartej umowy, i w tym celu może, nawet jeśli sam nie posiada stosownego zezwolenia, przekazywać odpady innemu podmiotowi. Takie wyjaśnienia są nie do zaakceptowania z tego powodu, że zgodnie z treścią omawianego warunku zamawiający jednoznacznie przesądził, że wymaga, aby podmiot który złożył ofertę albo sam posiadał zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub też aby przedłożył umowę, zawartą z podmiotem takie zezwolenie posiadającym. Żaden z powyższych warunków nie został spełniony, i nie może zmienić tej oceny ani treść zawartych z G... umów, ani też oświadczenie przedłożone przez przystępującego na rozprawie, w którym G... deklaruje, że będzie w stanie kompleksowo przetworzyć odpady przekazane przez Konsorcjum P... w ramach części 3 zamówienia.

KIO 248/22 – Wyrok KIO – 2022-02-14 Premium

KIO » Umarza postępowanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2022-03-22

Działanie Zamawiającego, polegające na żądaniu dokumentów, które nie są w żaden sposób związane z przedmiotem zamówienia, należy uznać za nieuzasadnione.
Izba nakazała (…) zmianę SWZ w zakresie, w jakim zamawiający wymagał, aby producent ofertujący sztuczną trawę posiadał licencję FIFA i był wymieniony na oficjalnej stronie internetowej (www.fifa.com) FIFA jako "FIFA Licensees" uznając, że wymóg w tym zakresie należy uznać za nadmierny, utrudniający uczciwą konkurencję i nie znajdujący oparcia w przedmiocie zamówienia. Rozstrzygająca, w przedmiocie oceny tego zarzutu była okoliczność, że przedmiotem zamówienia jest przebudowa boiska o powierzchni ok. 2 500 m[2], które będzie użytkowane głównie przez młodzież szkolną. Nawet, jeżeli jak twierdzi zamawiający, jest to jedyny taki obiekt w okolicy, a w konsekwencji jego wykorzystanie a zatem i obciążenie będzie bardzo wysokie, to pomimo tego z pewnością nie jest obiektem, które będzie podlegało certyfikacji. Ponadto, wymagana przez zamawiającego przynależność do FIFA ("FIFA Licensees") nie jest powiązana z samym produktem, i nie przekłada się bezpośrednio na jego jakość i trwałość. Posiadanie ww. statusu nie potwierdza ani cech jakościowych nawierzchni, ani też nie jest gwarancją, że przy produkcji dochowano określonych standardów, będących gwarancją trwałości produktu. Przynależność do organizacji nie wpływa też na standard wykonania prac, jako całości. Dokument ten w konsekwencji nie jest tym, który może być żądany na potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane/dostawy spełniają wymagania wskazane w SWZ. Uzyskanie powyższego statusu wiąże się jedynie z przynależnością do określonej organizacji o charakterze pozarządowym, która to przynależność ma charakter nieobowiązkowy. (…) Sam zamawiający przyznał w odpowiedzi na odwołanie, że nie jest zainteresowany wykonawcą, który jest jednocześnie producentem nawierzchni sportowych. Poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, jaki zawarto w SWZ, i żądając między innymi powyższych dokumentów ogranicza krąg potencjalnych oferentów do tych, którzy wykonają jedynie roboty budowlane, kupując gotowe nawierzchnie od podmiotów, które posiadają stosowną licencję. Takie działanie, w ocenie Izby, jest nieuprawnione, jako naruszające przepisy ustawy Pzp.

KIO 175/22 – Wyrok KIO – 2022-02-09 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-03-07

Realność polegania na zasobach podmiotu trzeciego w związku z udostępnieniem polisy OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wymaga, aby podmiot trzeci zawarł stosowną umowę ubezpieczenia na rzecz wykonawcy.
Tylko wtedy bowiem będzie możliwe wykazanie, że podmiot trzeci jest w stanie ponieść ciężar składki z tytułu opłacenia polisy OC na rzecz wykonawcy. Nie jest wystarczające powołanie się na samą taka możliwość bez zawarcia stosownej umowy w sprawie polisy OC. Po pierwsze, nie miałoby to wówczas charakteru realnego a po drugie, podejście takie byłoby przejawem nierównego traktowania uczestników konkursu, gdzie w uprzywilejowanej pozycji byłby ten, który powoływałby się na potencjał podmiotu trzeciego wobec uczestnika, który powoływałby się na własne zasoby i musiałby mieć na moment składania wniosku zawartą z ubezpieczycielem umowę w sprawie polisy OC. (…) Powołanie się podczas rozprawy jedynie na gotowość do objęcia ubezpieczeniem podmiotu trzeciego Odwołującego, jest w ocenie Izby niewystarczająca dla uznania realnego charakteru udostępnienia tego potencjału (…). Nie ma wątpliwości, że faktycznie objęcie Odwołującego polisą podmiotu trzeciego nastąpiło dopiero z dniem wystosowania przez Zamawiającego wezwania do uzupełnienia oświadczenia bądź zmiany podmiotu trzeciego w taki sposób aby nie było wątpliwości co do realności powołania się na ten potencjał, bądź ewentualnie powołania się na własne zasoby. Warunek dotyczył posiadania polisy OC, a nie samej możliwości jej posiadania. Co więcej, spełnienie tego warunku należało wykazać wraz ze złożeniem wniosku, stąd też w ocenie Izby Odwołujący powinien być objęły polisą OC podmiotu trzeciego udostępniającego mu swój potencjał w tym zakresie już na dzień składania wniosków o udział w konkursie, co niewątpliwie nie miało miejsca.

KIO 230/22 – Wyrok KIO – 2022-02-11 Premium

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie » dodany: 2022-03-10

Regulacja zawarta w art. 439 ust. 2 pkt 4 Pzp pozostawia do decyzji Zamawiającego, jaka powinna być wartość zmiany wynagrodzenia, którą Zamawiający dopuszcza.
Zamawiający wypełnił wymaganie wynikające ze wskazanego przepisu i przewidział maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaka zostanie dopuszczona w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia. (…) powyższy przepis nie nakłada na Zamawiającego wymogu oddania w waloryzacji pełnego zakresu zmian cen. Na Zamawiającego nie został nałożony obowiązek 100% rekompensaty zmian kosztów realizacji inwestycji z uwagi na wzrost cen materiałów budowlanych i surowców.

KIO 169/22 – Wyrok KIO – 2022-02-07 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-03-03

W związku z tym, że postępowanie dotyczy kompleksowej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, Zamawiający był zobligowany wymagać od wykonawców do wskazania w ofercie instalacji komunalnych, do których te odpady będą przekazywane.
(…) podanie adresu instalacji, ma swoje odzwierciedlenie w treści art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888, dalej również jako u.c.p.g.) (…) Wymóg ten ma charakter bezwzględny, co oznacza, że zamawiający nie może się z tego obowiązku w żaden sposób zwolnić. (…) Zamawiający w stosunku do treści oferty w żaden sposób nie zobowiązał Wykonawców do podania informacji o instalacjach, z których będą korzystać podczas realizacji świadczenia. A samo wskazanie we wzorze umowy, że przed podpisaniem zobowiązania umownego, wybrany Wykonawca zobowiązany jest do podania danych instalacji do umowy, Izba uważa za niewystarczające. Dostrzeżenia wymaga, iż przepisy u.c.p.g. jednoznacznie obligują do wskazania instalacji w ofercie (…) Wymóg wskazania instalacji w jasny i klarowny sposób odnosi się do momentu złożenia oferty, a nie momentu podpisania zobowiązania umownego. Zamawiający w ten sposób uzyskuje informacje na jakich zasadach dany podmiot będzie świadczenie realizował, co w konsekwencji doprowadzić może do podpisania umowy. W konsekwencji zatem złożenie oferty poprzedza podpisanie umowy i jest odrębnym etapem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. (…) Jeśli ustawodawca uznał informację dotyczącą podania w ofercie instalacji w przypadku zamówień na odbiór i zagospodarowanie odpadów na tyle istotną, że zobowiązał zamawiającego do wskazania w SWZ, aby wykonawcy ją podawali, to nie ma żadnych podstaw do zakwestionowania czy pominięcia tego wymogu. (…) Przepis ten należy potraktować jako lex specialis względem przepisów Pzp i w związku z tym jest to kolejny obowiązek, jaki ustawodawca nakłada na zamawiającego.

KIO 137/22 – Wyrok KIO – 2022-02-04 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-03-14

Opis sposobu oceny w ramach przyjętej metodologii nie może prowadzić do subiektywnej oceny zamawiającego, którą propozycję z ofert uznać za korzystniejszą.
Zamawiający podzielił kryterium czasu reakcji na trzy podgrupy: do 6 godzin, od 6 do 12 godzin i od 12 do 20 godzin. Oznacza to, w ocenie składu orzekającego Izby, że wartości 6 i 12 godzin są tymi, które powtarzają się w poszczególnych kategoriach/przedziałach. Tym samym rodzi się wątpliwość jaką liczbę punktów winien otrzymać wykonawca, który zaoferuje właśnie taką konkretną liczbę godzin. Podział na poszczególne podgrupy nie ma charakteru rozłącznego, co w ocenie Izby czyni niemożliwym ocenę takich ofert, gdzie dane przyjęły wymiar konkretnej liczby. Nie jest wiadomym, do której podgrupy przypisać dany czas reakcji. (…) Dla Izby nie jest oczywistym, że jeżeli dany wykonawca zaoferował zapis w ofercie "6 godzin" na objęcie posterunku należy odczytywać jako de facto "do 6 godzin". Równie dobrze można stwierdzić, że 6 godzin wchodzi w zakres grupy od 6 do 12 godzin, a tym samym możliwe jest przyznanie albo 20 lub 10 punktów. (…) Jeżeli ustalone kryteria oceny pozwalają na zakwalifikowanie zadeklarowanego czasu reakcji do dwóch różnych zbiorów, to kryterium takie nie prowadzi do wyboru oferty najkorzystniejszej.

KIO 121/22 – Wyrok KIO – 2022-02-04 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-03-02

Zamawiający w toku ponownego badania ofert był uprawniony do wezwania o złożenie nowych podmiotowych środków dowodowych zgodnie z art. 128 ustawy pzp.
(…) uwzględnienie zarzutów odwołania jest czynnością proceduralną skutkującą w postępowaniu odwoławczym umorzeniem postępowania, w następstwie czego zamawiający, stosownie do art. 522 pzp zdanie ostatnie, "powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu." Wykonanie tych czynności skutkuje w razie ponownego ich zaskarżenia, odrzuceniem odwołania na podstawie art. 528 pkt 5 pzp. Natomiast ich niewykonanie uprawnia wykonawcę do wniesienia odwołania podlegającego merytorycznemu rozpatrzeniu przez Izbę. Należy zauważyć, że działanie zamawiającego mające być zgodne z żądaniem odwołania często nie jest literalnie zgodne z żądaniami odwołującego, które są niejednokrotnie sformułowane jako żądanie wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej. Taka jednak czynność w toku ponownej oceny ofert nie jest na etapie uwzględnienia odwołania przesądzona. To oznacza, że zamawiający w toku ponowienia czynności uprzednio zaskarżonych, wykonuje nowe czynności mając na uwadze przepisy ustawy i warunki postępowania ustalone i sformułowane w obowiązującej dokumentacji konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia.

Dodane w dniu: 2022-03-30

KIO 143/22 – Wyrok KIO – 2022-01-31 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-03-06

Czynność unieważnienia postępowania, wiąże się z wykazaniem wszystkich trzech elementów przesłanki określonej w art. 255 pkt 6 Pzp, w tym uzasadnienia, dlaczego w razie zawarcia umowy w wyniku tego postępowania, zaistniałaby podstawa do jej unieważnienia.
(…) Zamawiający nie przedstawił argumentacji wskazującej na wypełnienie się wszystkich trzech przesłanek określonych w art. 255 pkt 6 Pzp, którą wskazał, jako podstawę prawną unieważnienia postępowania. Jakkolwiek wynika z niego w czym Zamawiający upatruje wady postępowania, tj. w tym, że wobec niespójności SWZ zostały złożone nieporównywalne oferty, to jednak nie ma w treści tego pisma uzasadnienia, dlaczego stwierdzona przez Zamawiającego wada uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Wykonawcy nie mogą być stawiani w sytuacji, że mają się domyślać przyczyn, dla których Zamawiający dokonał czynności unieważnienia postępowania. Te, zarówno w aspekcie prawnym, jak i faktycznym, powinny być jasno przedstawione w informacji o unieważnieniu postępowania. Służą one bowiem umożliwieniu zweryfikowania prawidłowości takiej czynności. W konsekwencji oznacza to, że podnoszenie przez Zamawiającego dopiero w postępowaniu odwoławczym nowych okoliczności wskazujących jego zdaniem na zaistnienie podstawy unieważnienia postępowania należy uznać za spóźnione.

KIO 84/22 – Wyrok KIO – 2022-01-26

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-03-07

Niezłożenie na etapie postępowania w sprawie zawarcia umowy ramowej oświadczeń w przedmiocie sposobu realizacji przyszłych umów wykonawczych, czy udziału w przyszłych postępowaniach o udzielenie zamówienia wykonawczego - powoduje odrzucenie oferty.
Niezgodność oferty odwołującego z treścią SWZ polega na tym, że odwołujący - pomimo postawionego w SWZ wymagania - w ofercie: - nie zaakceptował przedmiotu zamówienia oraz nie zobowiązał się do jego realizacji na warunkach określonych przez zamawiającego, - nie zaakceptował terminu obowiązywania Umowy ramowej - 24 miesiące od dnia zawarcia, - nie zobowiązał się do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami Projektu umowy wykonawczej, - nie zaakceptował warunków płatności przedstawionych przez zamawiającego w Projekcie umowy wykonawczej, - nie oświadczył, że każdorazowo w postępowaniu wykonawczym udzieli gwarancji szczegółowo określonej we wzorze Umowy wykonawczej, - nie oświadczył, że zapoznał się ze SWZ i nie przyjął jej bez zastrzeżeń oraz nie oświadczył, że zdobył konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty, (…). Oferty składane w przedmiotowym postępowaniu stanowią załącznik do umów ramowych. Na podstawie umowy ramowej oraz złożonej oferty zamawiający planuje udzielać w przyszłości zamówień na realizację przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że oferta wykonawcy będzie miała znaczenie nie tylko w zakresie zawartej umowy ramowej ale również w zakresie przyszłych postępowań o udzielenie zamówienia wykonawczego, jak również samej umowy wykonawczej. Wyżej przytoczone oświadczenia są niezbędne dla zamawiającego w celu przeprowadzenia postępowań, w wyniku których będą realizowane przyszłe postępowania i wykonywane zamówienia, jak również egzekwowania zobowiązań wynikających z oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu. (…) Nie ma również racji odwołujący, że skoro treść tych oświadczeń nie wynika z ustawy Pzp, to są one bez znaczenia. Izba podkreśla, że to zamawiający (…) podejmuje określone decyzje, jakie oświadczenia, mające wpływ na essentialia negotii przyszłego stosunku prawnego, łączącego strony umowy, zobowiązani są mu złożyć wykonawcy, w ramach - co istotne - treści oferty.

Dodane w dniu: 2022-03-28

KIO 81/22 – Wyrok KIO – 2022-01-25

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie » dodany: 2022-03-07

Koszty transportu mogą być, co do zasady, wykorzystywane w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jako kryterium oceny ofert.
Jak słusznie zauważył Zamawiający, w motywie 96 dyrektywy [Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych uchylającej dyrektywę 2004/18/WE] ustawodawca unijny wprost wskazał koszty transportu jako koszty cyklu życia m.in. dla usług. (…) Ponadto kryterium kosztu może być oparte na metodzie efektywności kosztowej, jaką jest rachunek kosztów cyklu życia, przy czym zarówno z przepisów ustawy Pzp, jak i z przepisów dyrektywy wynika, że w takim wypadku zamawiający zobowiązany jest wskazać dane wymagane od wykonawców oraz metodę określenia kosztów cyklu życia w oparciu o te dane. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie adresów instalacji lub stacji przeładunkowych, do których odpady będą wożone, jak też opisał metodę obliczenia kosztów transportu uwzględniającą informacje o adresach ww. instalacji lub stacji przeładunkowych. (…) Nie można zatem zagospodarowania odpadów rozpatrywać w oderwaniu od kosztów, jakie się z tym zagospodarowaniem wiążą, czyli w tym wypadku - od kosztów transportu. (…) Tym samym kryterium kosztu transportu, obliczane m.in. w oparciu o odległość instalacji bądź stacji przeładunkowej od granicy zadania, jest związane z przedmiotem zamówienia. (…) Nie można się także zgodzić z Odwołującym, że wykonawcy nie mają wpływu na koszt transportu, co wykluczałoby jego zastosowanie jako kryterium oceny ofert. (…) Wykonawca ma (…) wpływ na koszt transportu obliczony w ramach kryterium oceny ofert poprzez wskazanie w ofercie takich a nie innych instalacji lub stacji. Sposób przyznawania punktów w ww. kryterium ma na celu motywowanie wykonawców do wskazywania jak najbliższych instalacji czy stacji (…).

KIO 73/22 – Wyrok KIO – 2022-01-25

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-03-07

Postawienie warunków udziału w poszczególnych kategoriach jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego.
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności przez wyrażenie ich jako minimalnych poziomów zdolności. Od oceny zamawiającego zależy zatem, czy i które z warunków udziału uzna za konieczne do zweryfikowania w danym postępowaniu, które z warunków są na tyle istotne, że konieczna jest ich dodatkowa weryfikacja. (…) W ocenie Izby Zamawiający uzasadnił poziom wymagań określony w warunkach udziału w postępowaniu w odniesieniu do przedmiotu zamówienia i swoich potrzeb, nie mających subiektywnego charakteru. Odwołujący nie wykazał, że jest przeciwnie, nie przedstawił jakichkolwiek dowodów, na okoliczność, że Zamawiający znacząco zawyżył wymagania choćby w zakresie doświadczenia zawodowego. Zamawiający opisał szczególne cechy sieci, którą wybrany podmiot miałby utrzymywać i administrować. Ustalenie warunków udziału odbywać ma się na zasadzie adekwatności wymagań do uzasadnionych potrzeb zamawiających. Izbie nie wykazano, że opis wymagań ma nadmierny charakter w stosunku do przedmiotu zamówienia, jego specyficznych cech. W przypadku warunku dotyczącego zdolności technicznej, czyli dysponowania sprzętem i posiadania zasobów ludzkich, to zdaniem Izby sformułowanie warunków na poziomie minimalnym działało raczej na korzyść wykonawców i umożliwiało złożenie ofert nieograniczonemu kręgowi wykonawców.

Dodane w dniu: 2022-03-25

KIO 49/22 – Wyrok KIO – 2022-01-24

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-03-07

Zamawiający nie dokonując ponownego badania przesłanek wykluczenia, po powzięciu informacji o treści sentencji wyroku Sądu Okręgowego i dokonując odrzucenia oferty odwołującego, dopuścił się naruszenia przepisów prawa.
W ocenie Izby nie da się zatem pogodzić z efektywnością systemu odwoławczego sytuacji, w której wydanie prawomocnego orzeczenia sądowego w wyniku kontroli instancyjnej orzeczenia Izby nie mogło wywrzeć wpływu na decyzje zamawiającego wadliwie podjęte w toku procedury o udzielenie zamówienia jedynie z tego względu, że w dacie składania ofert nie był jeszcze znany wynik postępowania sądowego. Przyjęcie interpretacji dokonanej przez zamawiającego i przystępującego w tym postepowaniu w ocenie Izby rodziłoby bowiem sytuację, w której wykonawca uzyskujący korzystne dla siebie prawomocne rozstrzygnięcie nie mógł skutecznie się na nie powoływać z uwagi na upływ terminu do składania ofert. Słusznie również podnosi odwołujący, że istotą sporu pomiędzy zamawiającym (…), a odwołujących było to, czy zaistniało zdarzenie uzasadniające wykluczenie odwołującego z postępowania (…). Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Warszawie kończąc ten spór pomiędzy stronami przesądziło, że takie zdarzenie nie miało miejsca. W konsekwencji zamawiający pozyskując wiedzę o orzeczeniu sądowym uznającym za niebyłe wykluczenie odwołującego z postępowania (…) powinien był ustalić, czy nie zachodzi potrzeba aktualizacji oceny tymczasowego podmiotowego środka dowodowego jakim był JEDZ złożonym przez odwołującego. Stanowisko, że decyzja zamawiającego była prawidłowa, bo w dacie składania ofert wykonawca był wykluczony z postępowania (…), jest o tyle nieprawidłowa, że Sąd Okręgowy stwierdził, że wykluczenie to było wadliwe, a w konsekwencji nieskuteczne. Orzeczenie sądowe uchyliło zatem czynności zamawiającego (…), od momentu jej podjęcia. W konsekwencji zaś wydania tego orzeczenia zamawiający winien był zweryfikować, że od daty wydania tego orzeczenia, wykluczenie nie nastąpiło, ale ze skutkiem od dnia 2 lipca 2021 r., a więc na długo przed terminem składania ofert. Przyjęcie tezy przeciwnej podważałoby w ogóle sens istnienia środków ochrony prawnej i podważałoby skuteczność prawa do obrony swoich praw przez stronę, co oczywiście nie może się ostać.

KIO 40/22 – Wyrok KIO – 2022-01-21

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-03-07

Nie sposób zgodzić się ze stwierdzeniem, iż sprecyzowanie urządzeń w ofercie, które nie potwierdzają wszystkich wymagań SWZ nie ma znaczenia dla wyboru oferty najkorzystniejszej, bo Przystępujący na etapie realizacji musi dostarczyć sprzęt zgodny z SWZ.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający w sposób jednoznaczny określił sposób sprecyzowania oferowanych urządzeń w treści oferty. Brak sprecyzowania przedmiotu świadczenia pozbawia Zamawiającego możliwości zweryfikowania na etapie badania złożonych ofert, czy jest on zgodny z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca de facto dopiero na etapie wykonania zamówienia precyzuje swój przedmiot świadczenia na rzecz Zamawiającego, co uznać należy ze niedopuszczalne. (…) Należy podkreślić, iż wykonawca określa przedmiot swojego świadczenia w ofercie. Na etapie realizacji zamówienia świadczy to, co określa w ofercie. Przyjęcie stanowiska Zamawiającego za zasadne prowadziłoby to sytuacji, w której zamawiający świadomie wybiera ofertę niezgodną ze SWZ, a na etapie zamówienia żądana realizacji zamówienia zgodnie z SWZ. Taki sposób rozstrzygania postępowań przetargowych uznać należy za niedopuszczalny. Nie tylko pomija on etap weryfikacji zgodność złożonych ofert przed wyborem oferty najkorzystniejszej, ale prowadzi do patowych sytuacji w zakresie przedmiotu świadczenia jakie ma być wykonany w ramach zamówienia.

Dodane w dniu: 2022-03-16

KIO 45/22 – Wyrok KIO – 2022-01-25

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-02-23

Skoro podane w ofercie dane nie określają w sposób jednoznaczny zaoferowanych urządzeń, a zamawiający nie jest w stanie ustalić, co zaoferował wykonawca, to oferta posiada istotną, nieusuwalną wadę.
W złożonej ofercie w pozycjach model i producent odwołujący wpisał V... Ventus, gdzie producentem jest V..., a modelem urządzeń Ventus. Takie oznaczenie nie pozwala na ustalenie jakie urządzenie wyceniono, ponieważ nie konkretyzuje określonej, jednej centrali wentylacyjnej o konkretnych, możliwych do zweryfikowania parametrach. Odwołujący także nie wykazał, że na podstawie informacji z jego oferty można wywieść jakie konkretnie centrale (o jakich parametrach) wycenił i zaoferował, a tym samym zweryfikować czy jego oferta spełnia wymagania SWZ - parametry techniczne wskazane w dokumentacji zamówienia. (…) sposób wykładni pojęcia "model" dokonany przez producenta jego urządzeń, nie zwalnia wykonawcy ze skonkretyzowania przedmiotu swojej oferty. Innymi słowy, niezależnie jak dany producent definiuje "model" produkowanego urządzenia, profesjonalista w ofercie powinien w taki sposób oznaczyć przedmiot zamówienia, aby wiadomym było co dokładnie wycenił.

Dodane w dniu: 2022-03-14

KIO 55/22 – Wyrok KIO – 2022-01-26

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-02-23

Wykonawca na wezwanie do złożenia środków dowodowych w zakresie karalności osoby pełniącej funkcje kierownicze u wykonawcy, mającego siedzibę w Polsce, a która to osoba na stałe zamieszkuje we Włoszech, powinien przedłożyć informację z polskiego KRK.
(…) wraz z wejściem w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z dniem 1 stycznia 2021 r., zmieniły się także akty wykonawcze do tej ustawy. (…) Zmianie uległy (…) zasady wyrażone w § 7 uchylonego rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 1282). Zmiana polega na tym, że na potwierdzenie braku prawomocnego skazania osoby pełniącej funkcje kierownicze u wykonawcy niemającej miejsca zamieszkania w państwie siedziby lub miejsca zamieszkania tego wykonawcy żąda się obecnie dokumentu wydanego w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania wykonawcy, zamiast w kraju miejsca zamieszkania tej osoby, jak dotychczas. Nie powtórzono również regulacji § 8 uchylonego rozporządzenia, która w odniesieniu osoby, która pełni funkcje kierownicze w spółce zarejestrowanej w Polsce, ale ma miejsce zamieszkania poza granicami Polski, przewidywała składanie dokumentów potwierdzających niekaralność wydanych w kraju miejsca zamieszkania tej osoby. Oznacza to, że w odniesieniu do takiej osoby przepisy rozporządzenia przewidują, na zasadach ogólnych, składanie informacji z KRK. (…) Z tego powodu nie można uznać za trafną argumentacji Odwołującego, jakoby rodzaj dokumentu składanego przez członka organu był determinowany przez jego miejsce zamieszkania. Nie ma również znaczenia okoliczność, że w innych postępowaniach prowadzonych przez tego samego Zamawiającego, certyfikaty wydawane przez włoskie Ministerstwo Sprawiedliwości były uznawane, a to z tego względu, że wraz z wejściem w życie nowych przepisów reguły dotyczące składania tych dokumentów uległy zmianie. Rację zatem w tym zakresie ma Zamawiający, że ww. przepisy rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji, gdy mowa jest o miejscu zamieszkania wykonawcy, chodzi o miejsce zamieszkania wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Natomiast w przypadku podmiotu zbiorowego, rozstrzygającym w zakresie złożenia odpowiednich dokumentów dotyczących osób zasiadających w jego organach zarządzających, jest siedziba tego wykonawcy.

Dodane w dniu: 2022-03-11

KIO 3806/21 – Wyrok KIO – 2022-01-13 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-02-22

O ile możliwe byłoby uznanie prawidłowości wniosku o dopuszczenie złożonego w postaci wielu podpisanych i scalonych w jedną paczkę dokumentów, o tyle w przypadku scalenia w jeden dokument wielu plików, konieczne jest podpisanie tego nowego dokumentu.
Odwołujący dołączył do odwołania pojedynczy plik zawierający sam wniosek o dopuszczenie, liczący 2 strony. Izba nie przeczy, iż w tym pliku podpis weryfikowany jest pozytywnie. Nie zmienia to faktu, że nie zachodzi identyczność obu dokumentów, to jest złożonego w postępowaniu i załączonego do odwołania. By stwierdzić, że wniosek o dopuszczenie do udziału został Zamawiającemu prawidłowo złożony, to jest zawierający właściwy i wymagany podpis, konieczne jest badanie tego samego dokumentu, a nie różnych jego wersji. Zamawiający mając na myśli wniosek o dopuszczenie odwoływał się do całego pliku, liczącego 103 strony, a nie do formularza z wnioskiem. (…) Zamawiający postąpił prawidłowo, jako cały "wniosek" traktując jeden plik, który stworzył i przesłał Odwołujący. Zamawiający słusznie zauważył w odpowiedzi na odwołanie, że taka weryfikacja okazała się niemożliwa w przypadku tego samego dokumentu stanowiącego część innego, większego dokumentu. (…) z odpowiedzi przedstawiciela dostawcy podpisów wnioskować można, że wina leży po stronie Odwołującego. Z maila płynie wniosek, że możliwa była taka sytuacja, gdzie po podpisaniu poszczególnych dokumentów przez uprawnioną osobę, nastąpiła ingerencja w dokument (choćby przez scalenie go w jeden plik - dopisek własny), co spowodowało, że zniszczyło to strukturę podpisu. (…) W stanie faktycznym niniejszej sprawy Odwołujący najprawdopodobniej stworzył nowy dokument z wielu dokumentów i nie opatrzył go kolejnym podpisem. Natomiast weryfikacja i wyodrębnienie poszczególnych dokumentów nie było możliwe.

Dodane w dniu: 2022-03-08

KIO 3810/21 – Wyrok KIO – 2022-01-18 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-02-07

Zamawiający niezasadnie uznał że uchwała wspólników utworzona w systemie S24 jest „dokumentem zewnętrznym” w myśl § 6 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji (…).
(…) odwołanie członka zarządu spółki nie wymaga dla swej skuteczności wpisu do KRS. Zgodnie bowiem z art. 201 § 4 KSH członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Wpis zmiany składu zarządu spółki do KRS ma zatem charakter deklaratoryjny. (…) uchwała w sprawie zmiany składu zarządu spółki mogła być podjęta - jak to miało miejsce w rozpoznawanej sprawie - z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, stosownie do art. 240[1] KSH. System ten (S24) jest udostępniany na stronach rządowych, a podmioty korzystające z niego nie mają wpływu na zakres udostępnionych w nim funkcjonalności i nie mogą ponosić ewentualnych negatywnych konsekwencji z tym związanych. W przedmiotowej sprawie uchwała w sprawie zmian składu zarządu lidera Konsorcjum Odwołujący została podjęta w systemie S24, a Odwołujący przekazał Zamawiającemu plik z uchwałą wspólników, wygenerowany z tego systemu. Treść uchwały odpowiada wzorcowi uchwały o zmianie składu zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, określonemu w załączniku nr 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (tj. z dnia 15 lipca 2019 r.(Dz.U. z 2019 r. poz. 1483), w tym zawiera adnotacje o dacie, godzinie i rodzaju złożonych podpisów. (…) Zamawiający odrzucając ofertę Odwołującego niezasadnie powołał się na przepis § 6 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. (…) Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że dotyczy on "dokumentów zewnętrznych", wystawionych przez podmioty inne niż wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Nie sposób twierdzić, aby taki charakter miała uchwała wspólników lidera Konsorcjum Odwołującego. W oczywisty sposób jest to dokument pochodzący bezpośrednio od jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, czego w żadnej mierze nie zmienia fakt, że został on utworzony i wygenerowany w systemie S24. System ten jest bowiem jedynie narzędziem służącym podjęciu uchwały wspólników. (…) następczym potwierdzeniem ważności uchwały o zmianie w składzie zarządu lidera Konsorcjum, w tym prawidłowości jej podpisania, jest okoliczność, że sąd rejestrowy 7 grudnia 2021 r. dokonał wpisu zmian wynikających z tej uchwały do KRS, o czym Zamawiający miał wiedzę w dacie odrzucenia oferty Odwołującego.

Dodane w dniu: 2022-03-07

KIO 3772/21 – Wyrok KIO – 2022-01-13 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-02-17

Omyłki, o których mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, muszą mieć taki charakter, aby zamawiający mógł samodzielnie dokonać ich poprawy, bez udziału wykonawcy.
(…) zamawiający nie był uprawniony do poprawienia oferty odwołującego na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp. Po pierwsze, uzupełnienie oferty o wskazanie producenta stanowiłoby istotną zmianę w treści oferty odwołującego, gdyż identyfikowałoby treść świadczenia oferowanego zamawiającemu. Formularz cenowy był jedynym źródłem wiedzy zamawiającego, na temat oferowanych śpiworków. Zamawiający żądał podania tej informacji, nie może zatem oprzeć się na ogólnym zobowiązaniu do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami specyfikacji warunków zamówienia (…). Brak załączenia do oferty formularza cenowego wskazującego producenta i ewentualnie numer katalogowy śpiworków uniemożliwia ustalenie, do jakiego świadczenia zobowiązuje się wykonawca. Uzupełnienie tej informacji po upływie terminu składania ofert doprowadziłoby do nierównego traktowania wykonawcy przez ustalenie przedmiotu dostawy po upływie terminu składania ofert. Poprawienie oferty odwołującego przez wpisanie w ostatniej kolumnie producenta oferowanych śpiworków jest niedopuszczalne również z tego powodu, że żaden dokument złożony przez odwołującego w ramach oferty nie zawiera informacji, z której można by wywieść, że odwołujący jest producentem oferowanych śpiworków. W konsekwencji nie było podstaw do wezwania odwołującego w trybie art. 223 ust. 1 Pzp do złożenia wyjaśnień treści oferty. Wyjaśnienia takie kreowałyby nową, pominiętą treść oferty, nie zaś służyłby usunięciu niejasności w treści złożonego oświadczenia.

KIO 3725/21 – Wyrok KIO – 2022-01-12 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2022-02-15

Określenie przypadków uprawniających do zatrzymania wadium, przez odwołanie się do poprzednio obowiązującej ustawy Pzp, nie dyskwalifikuje ważności gwarancji i zabezpieczenia wypłaty wadium, w przypadkach wskazanych w art. 98 ust. 6 Pzp.
Nie ulega wątpliwości, że treść gwarancji powinna zawierać m.in. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp, co nie oznacza, że musi zawierać przytoczenie wprost treści tego przepisu. Zamawiający nie określił w SWZ, w jaki sposób okoliczności zawarte w art. 98 ust. 6 Pzp powinny być opisane w treści gwarancji. Skoro okoliczności wskazane w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 poprzedniej ustawy Pzp, odpowiadają okolicznościom określonym w art. 98 ust. 6 Pzp,, to należy uznać, że zakres wskazanych w treści złożonej gwarancji okoliczności zatrzymania wadium (w oparciu o treść art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 poprzedniej ustawy Pzp) został określony zgodnie z art. 98 ust. 6 Pzp, chociaż poprzez odniesienie do treści przepisów uchylonej ustawy Pzp. Izba podziela w pełni stanowisko prezentowane w orzecznictwie, że treść gwarancji musi wyraźnie i jasno określać przypadki uprawniające zamawiającego do zatrzymania wadium, tak by nie występowały żadne wątpliwości co do zakresu odpowiedzialności gwaranta i żadne ryzyka mogące czynić niemożliwym zrealizowanie przez zamawiającego przysługującego mu prawa zatrzymania wadium. (…) Biorąc pod uwagę pełną treść dokumentu gwarancji, jak i cel tego dokumentu i zamiar stron tego stosunku prawnego, nie sposób uznać, że omyłkowe wskazanie przepisów Pzp powoduje nieważność gwarancji wniesionej w przedmiotowym postępowaniu.

Dodane w dniu: 2022-03-04

KIO 21/22 – Wyrok KIO – 2022-01-31

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-02-22

Wybiórcze i niedokładne zapoznanie się z dokumentacją postępowania nie może usprawiedliwiać błędów wykonawcy przy sporządzaniu oferty.
(…) Zamawiający nałożył na wykonawców obowiązek wskazania w treści oferty instalacji, do których wykonawca będzie przekazywał odpady. Izba nie podzieliła argumentów Odwołującego dotyczących "ukrycia" w dokumentacji przetargowej powyższego obowiązku. Za całkowicie chybione Izba uznała także wywody Odwołującego, że wymóg wskazania instalacji nie był w "żaden sposób powiązany z pozostałą dokumentacją postępowania". Podkreślić należy, że wymóg ten w sposób niebudzący żadnych wątpliwości wynikał ze Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego nierozłączną część SWZ, w związku z czym nie sposób uznać, że załącznik ten nie stanowił dokumentacji niniejszego postępowania. Zamieszczenie wymogu dotyczącego wskazania instalacji w danym miejscu, w tym jak w niniejszym postępowaniu w załączniku nr 1 do SWZ nie ma żadnego znaczenia dla oceny jego ważności, bowiem Odwołujący jako profesjonalista miał obowiązek zapoznać i zastosować się do wymogów wynikających z całości dokumentacji przedmiotowego postępowania przed upływem terminu składania ofert.

KIO 3753/21 – Wyrok KIO – 2022-01-11

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-02-09

Postawione przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu wykonawcy obowiązani są spełniać przez cały czas trwania postępowania, już od wyznaczonego przez zamawiającego dnia składania ofert.
Złożenie podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu na ten dzień, tworzy domniemanie, że warunek ten wykonawca spełnia przez cały czas trwania postępowania, od dnia składania ofert. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy ze złożonych przez wykonawcę podmiotowych środków dowodowych wprost wynika okoliczność braku spełniania przez wykonawcę warunku udziału przez cały wymagany okres lub na podstawie tych środków dowodowych zamawiający poweźmie co do tego uzasadnione wątpliwości. W takim przypadku zamawiający jest uprawniony, a wręcz zobowiązany, do wystosowania do wykonawcy wezwania do uzupełnienia środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu przez cały wymagany okres. Taka sytuacja wystąpiła w niniejszej sprawie, gdyż odwołujący, na wezwanie zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie ww. warunku udziału w postępowaniu, złożył umowy zawarte po upływie terminu składania ofert oraz ofertę otrzymaną po upływie terminu składania ofert. W związku z powyższym zamawiający zasadnie powziął wątpliwości odnośnie spełniania przez odwołującego warunku udziału w postępowaniu i w związku z tym wystosował do niego wezwanie o uzupełnienie ww. podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunku na dzień składania ofert. Należy przy tym zauważyć, że umowa zawarta przed upływem terminu składania ofert lub w tym dniu, jeżeli w dalszym ciągu obowiązuje, jest dokumentem aktualnym na dzień jego złożenia w rozumieniu ww. przepisów.

Dodane w dniu: 2022-03-02

KIO 3666/21 – Wyrok KIO – 2022-01-14 Premium

KIO » Umarza postępowanie, Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-02-10

Zamawiający zobowiązany jest do wyczerpującego i wszechstronnego przedstawienia okoliczności faktycznych i prawnych, celem wykazania wszystkich przesłanek warunkujących udzielenie zamówienia in-house na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 Pzp.
Przedmiotowe uzasadnienie jest o tyle istotne, że tryb zamówienia z wolnej ręki jest trybem niekonkurencyjnym, wyjątkiem od zasady udzielania zamówień publicznych w trybach zapewniających konkurencję. Dlatego też powyższe uzasadnienie powinno w sposób pełny przedstawiać i wykazywać podstawy do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. (…) Zamawiający nie wykazał w zamieszczonym Ogłoszeniu, iż: sprawuje nad proponowanym wykonawcą kontrolę polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne i istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami Z... Sp. z o.o., przez co przesłanka określona w art. 214 ust. 1 pkt 11 lit. a ustawy Pzp nie została spełniona, oraz że ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiających sprawujących nad nią kontrolę lub przez inne osoby prawne kontrolowane przez tych zamawiających. Zamawiający nie przedstawił żadnych danych szczegółowych uzasadniających stwierdzenie, że przesłanki zostały spełnione, nie powołał się również na żadne analizy, wyliczenia czy inne dokumenty które mogłyby potwierdzać spełnienie ww. przesłanek. Jednocześnie dostrzeżenia wymaga, że argumentacja Zamawiającego przedstawiana w toku rozprawy i odnosząca się do sposobu sprawowania kontroli, czy też poziomu przychodów Z... Sp. z o.o. w żaden sposób nie znalazła odzwierciedlenia w ogłoszeniu o zamiarze zawarcia umowy.

KIO 3665/21 – Wyrok KIO – 2022-01-03 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-02-01

Termin związania ofertą wskazany przez wykonawcę w Formularzu ofertowym, w sposób sprzeczny z wymogiem Zamawiającego, stanowi niezgodność o istotnym charakterze i nie może być uznany za omyłkę.
Zamawiający w treści SWZ jednoznacznie wskazał termin związania ofertą. Termin ten - zgodnie z przepisami ustawy Pzp - określił poprzez wskazanie daty "90 dni, tj. do dnia 07.02.2022 r. Pakietu A/Pakietu B". Wykonawca zobowiązany był wypełnić Formularz ofertowy w sposób wyraźnie w nim wskazany. Punkt 17 Formularza ofertowego zawierał bowiem adnotację "uzupełni wykonawca". (…) W tym punkcie (błędnie wypełnionym) wykonawca zobowiązany był do podania terminu związania ofertą. Termin ten został określony przez Odwołującego na "60 dni", tj. "do dnia: 12.01.2022 r." a więc w sposób sprzeczny z wymogiem Zamawiającego. (…) Niezgodność w Formularzu ofertowym Odwołującego nie może być uznana za oczywistą omyłkę pisarską, gdyż za taką mogłaby być potraktowana wyłącznie taka niedokładność, która nasuwa się sama i jest widoczna "na pierwszy rzut oka". Tymczasem obie dane uzupełnione - wpisane przez Odwołującego w punkcie 17 Formularza ofertowego są błędne. Powstaje więc wątpliwość jaki termin związania ofertą faktycznie chciał wskazać wykonawca. Korekta tych danych byłaby korektą zarówno terminu związania ofertą, jak i korektą ważności wadium, skoro wadium wnoszone jest na okres związania ofertą. Na skutek poprawienia oferty w sposób oczekiwany przez Odwołującego doszłoby do istotnej zmiany treści oświadczenia woli wykonawcy a tak zmiana nie może mieć miejsca. Niezgodność ta nie może być również potraktowana jako inna omyłka polegająca na niezgodności treści oferty z dokumentami zamówienia, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty. Przepis art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp nie stanowi bowiem narzędzia do naprawiania błędnie złożonych ofert lecz ma na celu poprawienie takich omyłek, których może dokonać Zamawiający a znaczenie tych poprawek nie będzie istotne. Tak jak już wyżej wskazano niezgodność ta ma charakter istotny. Wobec czego nie ma możliwości jej poprawienia także na tej podstawie. Zamawiający może poprawić ale nie może zastępować wykonawcy. Trudno aby Zamawiający autorytarnie stwierdził jaki jest okres związania ofertą a tym samym jaki jest okres ważności wadium (złożonego w pieniądzu).

Dodane w dniu: 2022-02-28

KIO 34/22 – Wyrok KIO – 2022-01-24

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-02-20

Oferta nie podlega odrzuceniu, jeśli nie sposób - porównując zapisy SWZ i treść świadczenia zaoferowanego przez wykonawcę - stwierdzić, co w ofercie nie jest zgodne z konkretnie wskazanymi, skwantyfikowanymi i ustalonymi jednoznacznie postanowieniami SWZ.
Odwołujący upatrywał naruszenia tego przepisu [art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp] w tym, że oferta wykonawcy M..., jako że nie uwzględnia części materiałów, z których powinien być wykonany przedmiot umowy to oczywistym pozostaje, że jest ona niezgodna z warunkami zamówienia. (…) Ponownie należy przywołać zapisy SWZ, odnoszące się do sposobu kalkulacji ceny ofertowej, w których zamawiający wskazał, że przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Z kolei zakres robót został ujęty w przedmiarach robót, które stanowią część niniejszej dokumentacji przetargowej i stanowią element dla skalkulowania ceny ostatecznej - ofertowej. Przekazany przedmiar miał stanowić wyznacznik do wyceny zakresu robót, stąd niedopuszczalne było dokonywanie korekty w zakresie robót umieszczonych w przedmiarze robót. Na podstawie podanych katalogów nakładów rzeczowych zamawiający podał rodzaje robót, którym odpowiadają dane nakłady wskazane w katalogach. Wykonawca nie mógł dokonać znacznych zmian w tych nakładach samoczynnie. (…) W tym przypadku nie ma podstaw do uznania, że zakres oferowanego przez przystępującego zamówienia nie odpowiada treści SWZ. Wykonawca M... sporządził kosztorys ofertowy, który odzwierciedlał co do zakresu, pozycji i ilości przedmiot opisany w przedmiarach robót, czego zamawiający w przytoczonych powyżej zapisach oczekiwał. Nie doszło do pominięcia żadnego zakresu świadczenia, zaoferowania odmiennego zakresu lub braku jego dookreślenia w sposób umożliwiający ocenę, czy wykonawca złożył ofertę zgodną z oczekiwaniami zamawiającego. To z kolei, co budziło wątpliwości zamawiającego w kontekście sposobu kalkulacji ceny ofertowej, zostało wyjaśnione w toku prowadzonego postępowania.

Ostatnie 2022-05-19 2022-05-16