Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2022-08-13 2022-08-09 Losowe

Dodane w dniu: 2022-08-13

KIO 1128/22 – Wyrok KIO – 2022-05-16 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-06-15

Zamawiający stosując określone kryteria jakościowe ma obowiązek nie tylko wykazać, w razie sporu, wpływ zaproponowanego kryterium na jakość zamówienia, ale także uzasadnić przypisanie mu określonej wagi.
(…) Zamawiający nie uzasadnił w sposób obiektywny i weryfikowalny jakie dodatkowe korzyści związane z jakością przedmiotu zamówienia uzasadniają zastosowanie spornego kryterium na poziomie 30%. (…) Izba nie neguje prawa Zamawiającego do określenia wagi danego kryterium oceny ofert. Kompetencja ta przysługuje zamawiającemu. Nie ma ona jednakże charakteru nieograniczonego czy dowolnego. (…) Dobór parametrów i określenie ich wagi musi wynikać z obiektywnie uzasadnionych okoliczności, nie zaś subiektywnego przeświadczenia Zamawiającego, że tak będzie lepiej. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji przyznania przez Zamawiającego szczególnych preferencji określonym rozwiązaniom technicznym. Takie preferencje winny być w sposób obiektywnie weryfikowalne. Innymi słowy, Zamawiający ma obowiązek wykazać za pomocą obiektywnych dowodów źródła owych preferencji technologicznych, w jaki konkretnie sposób wypływają one na wyższą jakość zamówienia, niedostępną w innych porównywalnych rozwiązaniach czy produktach. (…) Zamawiający zaś, pomimo poprzednich wyroków Izby, w sposób jaskrawy i niezasadny forsuje produkt konkretnego producenta za pomocą kryterium jakościowego, uniemożliwiając tym samym uczciwą i równą konkurencję pomiędzy wykonawcami oferującymi porównywalnie jakościowe produkty.

KIO 1107/22 – Wyrok KIO – 2022-05-09 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2022-05-31

O ile doświadczenie wykonawcy biorącego udział w postępowaniu ma oczywistą wartość, to nie zwalnia go z obowiązku zastosowania się do wymogów wynikających z reguł postępowania, określonych w specyfikacji oraz pozostałych dokumentach do niej załączonych.
Wykonawca E... w żaden sposób nie wyjaśnił w jaki sposób skalkulował cenę oferty w zakresie większości kwestionowanych przez Zamawiającego pozycji kosztorysu. Przytoczona wyżej treść wyjaśnień jasno dowodzi, że wykonawca E... wycenił ofertę w oparciu o własne doświadczenia, a nie wymogi wynikające z SWZ. (…) obowiązkiem wykonawcy E... była wycena każdej z pozycji kosztorysu w sposób realny. Z treści wyjaśnień wynika jednak, że E... uznał, że wie lepiej od Zamawiającego jak należy wycenić koszt realizacji przedmiotu zamówienia. Zachowanie takie nie mogło być zaakceptowane przez Zamawiającego, z tego względu w ocenie Izby zignorowanie przez Zamawiającego przyznania się przez E... do kalkulacji ceny oferty w sposób odmienny niż wynikający z SWZ prowadziło do naruszenia art. 224 ust. 6 Pzp.

Dodane w dniu: 2022-08-09

KIO 1027/22 – Wyrok KIO – 2022-04-29

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-07-07

Zamawiający nie może na etapie oceny ofert dokonywać dowolnej interpretacji treści warunków, dopowiadać treści nie ujętych w dokumentach zamówienia oraz oczekiwać od wykonawcy, że dostosuje się do wymagań niewynikających z treści SWZ.
(…) zamawiający opisując (…) warunki, (…) wskazał, że w zakresie posiadanego doświadczenia wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że (…), wykonał należycie: co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu zieleni w zakresie określonym jako przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł. brutto. Tym samym wymagania zamawiającego należy odczytywać w ten sposób, że: wykonawca miał wylegitymować się doświadczeniem w realizacji usług polegających na utrzymaniu zieleni w zakresie określonym jako przedmiot zamówienia; usługa miała zostać wykonana w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert; wartość zamówienia miała być nie mniejsza niż 200 000,00 zł. brutto. Co zatem istotne zamieszczony w treści SWZ warunek, odnoszący się do posiadanego przez wykonawcę doświadczenia, jest w swojej treści bardzo ogólny, w szczególności oprócz stwierdzenia, że wykonawca musi wylegitymować się doświadczeniem "w zakresie określonym jako przedmiot zamówienia" nie precyzuje on jakiego rodzaju czynności mają być wykazane w ramach referencyjnego zamówienia. W świetle wyżej poczynionych wywodów, jeśli brak jest takiego jednoznacznego wskazania, że w zakres wykonanych usług muszą wchodzić określone elementy, to na etapie oceny ofert, zamawiający nie ma możliwości rozszerzenia swoich wymagań, czy też dokonywania interpretacji treści warunku w sposób, który nie został wyartykułowany wprost w treści SWZ. Izba dostrzegła wprawdzie, że zamawiający wzywał wykonawcę (…) zarówno do złożenia wyjaśnień, jak też do uzupełnienia treści wykazu usług i referencji, gdyż jego zdaniem złożony wykaz i referencja nie potwierdzały zrealizowania w ramach zamówienia szeregu czynności, które wynikały z opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający słusznie jednak przyznał (…), że powyższe wezwanie było nieuprawnione w tym znaczeniu, że wykraczało poza wymagania określone w treści warunku udziału w postępowaniu.

Dodane w dniu: 2022-08-08

KIO 1078/22 – Wyrok KIO – 2022-05-05 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-06-06

Czynność unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 255 pkt 5 Pzp będzie prawidłowa tylko wtedy, gdy wszystkie przesłanki tam zawarte zostaną kumulatywnie spełnione.
Ustalenie odpowiednich zasad szacowania kosztów do poniesienia jest nie tylko uprawnieniem ale obowiązkiem Zamawiającego. Jeżeli wiadomym było, że uległo zmianie otoczenie kosztotwórcze w stosunku do założeń projektu o dofinansowanie, to okoliczności te winny być poddane analizie przed wszczęciem postępowania, a nie po jego ogłoszeniu. (…) To że (…) Wodociągi uznały, że w obecnej sytuacji gospodarczo politycznej model hydrauliczny nie jest niezbędny do prowadzania bieżącej działalności, nie jest istotną zmianą okoliczności, której nie można było przewidzieć. (…) Za okoliczność umożliwiającą unieważnienie postępowania nie można uznać stanu epidemii. Sytuacja ta bowiem trwa od 2 lat i nie jest żadną nową okolicznością, o której Zamawiający lub inny podmiot gospodarczy nie wiedział. (…) Co do wzrostu inflacji, to również nie można tej okoliczności uznać za nadzwyczajną lub taką, której nie można było przewidzieć. Inflacja jest zjawiskiem gospodarczym, z którym mamy do czynienia praktycznie zawsze, natomiast jej wzrost można było przewidzieć, biorąc pod uwagę choćby wystąpienie epidemii i zmiany gospodarcze, które wiążą się z tym zjawiskiem, które miały miejsce już w momencie ogłoszenia postępowania. (…) Izbie nie wykazano, że mający miejsce wzrost inflacji w tak znaczący sposób przełożył się na koszty postępowania, że konieczne było jego unieważnienie. (…) Okoliczności podniesione w odpowiedzi na odwołanie, że Zamawiający zamierza ogłosić nowe postępowanie, z ograniczonym zakresem rzeczowym do infrastruktury pozostającej w jego zarządzie, nie jest wynikiem zmiany okoliczności, których nie można było przewidzieć. Jest to suwerenna decyzja Zamawiającego, nie stanowi i nie może stanowić źródła zobowiązania Zamawiającego do unieważnienia postępowania. (…) Jeżeli Zamawiający planuje nabyć model przez ogłoszenie następnego postępowania, to znaczy, że widzi potrzebę takiego zakupu, ma na ten cel zabezpieczone środki. Zaś ograniczenie zakresu rzeczowego to skutek nieuzgodnionych zasad współpracy między podmiotami a nie nadzwyczajnej zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć.

Dodane w dniu: 2022-08-03

KIO 1077/22 – Wyrok KIO – 2022-05-04 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-06-09

W przypadku wątpliwości lub nieścisłości co do nieobowiązkowych pozycji formularza, które jednak zostały przez wykonawcę wypełnione, zamawiający był zobowiązany te kwestie wyjaśnić.
(…) zamawiający w ocenie składu orzekającego postąpił prawidłowo zwracając się do odwołującego z pismem o wyjaśnienie okoliczności związanych z wypełnieniem pozycji 2 i 20 formularza. Izba nie zgodziła się przy tym z argumentacją odwołującego wskazującą, że wypełnienie przez odwołującego nieobowiązkowych pozycji z formularza było jedynie niezobowiązującą adnotacją wykonawcy, która nie mogła służyć, ani być powodem do oceny. Skoro odwołujący zdecydował się na wypełnienie pozycji 2 i 20 formularza mimo tego, że taki obowiązek nie wynikał z treści SWZ, to zamawiający nie mógł zbagatelizować treści wynikającej z tego wypełnienia szczególnie, że powodowała ona uzasadnione wątpliwości co do zaoferowania przez odwołującego asortymentu zgodnego z warunkami zamówienia.

Dodane w dniu: 2022-08-02

KIO 1085/22 – Wyrok KIO – 2022-05-04

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-06-02

W każdym przypadku, w którym mamy do czynienia z robotą budowlaną lub usługą, a umowa zawierana jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy, umowa musi zawierać postanowienia "waloryzacyjne" z przepisu art. 439 Pzp.
(…) ustawodawca nałożył na zamawiającego obowiązek zawarcia w postanowieniach umownych zasad związanych ze zmianą wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w innych przypadkach niż w tych określonych przepisem art. 436 ustawy Pzp. Podkreślić należy, iż obowiązek taki wynika wprost z treści omawianego przepisu. Ustawodawca nie posłużył się bowiem sformułowaniem "miękkim", np. "może zawierać" ale wprost wskazał, że umowa ma zawierać (zawiera) odpowiednie postanowienia. (…) Argumentacja, na którą powołuje się zamawiający, odnosząc się do uzasadnienia do projektu ustawy w zakresie art. 439 ustawy Pzp, nie daje podstaw do twierdzenia, że zamawiający ma swobodę w kształtowaniu postanowień umownych dotyczących subiektywnej oceny możliwości wyłączenia zasad wynikających z przepisu art. 439 ustawy Pzp. Z uzasadnienia wynika bowiem, że poszczególni zamawiający mają swobodę w ukształtowaniu klauzuli waloryzacyjnej uwzględniającej specyfikę danego zamówienia. Oznacza to, że zamawiający oceniając specyfikę danego zamówienia, po pierwsze ma obowiązek zastosowania klauzuli waloryzacyjnej (…), po drugie musi być ona dostosowana do charakteru zamówienia, a nie że może być w ogóle wyłączona ze stosowania.

KIO 1052/22 – Wyrok KIO – 2022-05-16 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-06-15

Ubezpieczenie OC nie oznacza ubezpieczenia realizacji konkretnego przedmiotu zamówienia, lecz jest ubezpieczeniem wykonawcy i ma służyć do potwierdzania spełniania warunku udziału w postępowaniu tj. wiarygodności ekonomicznej wykonawcy.
(…) celem przedłożenia polisy OC jest sprawdzenie zdolności ekonomicznej i finansowej wykonawcy pod kątem zdolności wykonawcy do ubezpieczenia własnej działalności na żądaną przez zamawiającego sumę i możliwości uzyskania ubezpieczenia. (…) wymaganie w ramach warunków udziału w postępowaniu posiadania przez wykonawców ubezpieczenia na odpowiednim minimalnym poziomie nie może być utożsamiane z wymaganiem posiadania ubezpieczenia na etapie realizacji zamówienia, co - zdaniem Izby - stara się czynić Gmina (…). Niezrozumiałe są twierdzenia i zarzuty Zamawiającego, zgodnie z którymi żadna z przedłożonych polis nie pokryłaby szkody z tytułu uszkodzonej bramy na posesji podczas odbioru odpadów komunalnych, w sytuacji gdy Zamawiający w Postępowaniu na tę okoliczność wymaga złożenia odrębnego dokumentu ubezpieczenia na etapie podpisywania umowy, zgodnie z postanowieniem rozdziału XIX (…) Projektu umowy, a więc wykonawca zobowiązany jest do posiadania stosownego ubezpieczenia przez okres realizacji umowy.

Dodane w dniu: 2022-07-30

KIO 1001/22 – Wyrok KIO – 2022-04-29 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-06-03

Zamawiający nie odpowiada za działania odwołującego wynikające ze zignorowania wytycznych zawartych w dokumentacji postępowania, co skutkowało wyborem niezgodnego z SWZ sposobu przesłania pliku z ofertą i tym samym - uniemożliwienia udziału w przetargu.
Odwołujący nie był w stanie udowodnić, że postępował zgodnie z wymaganiami zamawiającego, w tym powołaną w SWZ instrukcją użytkownika miniPortalu, ponieważ samodzielnie, alternatywnie wybrał jak złoży ofertę, najprawdopodobniej posługując się standardowym formularzem dostępnym na platformie ePUAP służącym do przekazywania tzw. korespondencji ogólnej, co skutkowało brakiem zarejestrowania przez ePUAP tego dokumentu jako oferty w przetargu. Kiedy zaś przyjęty - wbrew treści SWZ - sposób złożenia oferty spowodował, że nie została ona prawidłowo doręczona zamawiającemu w postępowaniu, odwołujący usiłował swoim działaniem obciążyć organizatora przetargu zarzucając mu naruszenie art. 64 ust. 1 p.z.p. Nie można pominąć całości dokumentacji postępowania i skupić się na jednym fragmencie wskazującym na złożenie oferty przez platformę ePUAP, kiedy zamawiający kilkukrotnie stanowczo wymaga w SWZ skorzystania z konkretnego i dedykowanego formularza na tej platformie, co także wskazywał odwołującemu sam ePUAP, gdy przesyłano plik z ofertą. W szczególności, że komunikat z ePUAPu o treści: "Aby plik został poprawie dołączony do postępowania należy przesłać go za pomocą formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku (...)", powinien spowodować zweryfikowanie swojego działania przez odwołującego. Z doświadczenia życiowego i logiki wynika, że ignorowanie komunikatów z systemów informatycznych wskazujących na błędy czy ostrzeżenia może przynieść negatywne konsekwencje, (…) odwołujący zamiast sprawdzić poprawność sposobu przesyłania pliku z ofertą zlekceważył komunikat z platformy ePUAP.

KIO 991/22, KIO 1006/22 – Wyrok KIO – 2022-05-09

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-05-25

Informacje ujawniające elementy współpracy podmiotów prywatnych, mają charakter handlowy i organizacyjny przedsiębiorstwa, w związku z czym mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Ujawnienie takich informacji, które pozornie mogą wydawać się mało istotne, może potencjalnie wpłynąć na zaburzenie konkurencji, zwłaszcza na rynkach o wąskiej specjalizacji, w których o przewadze konkurencyjnej danego podmiotu mogą decydować konkretne relacje biznesowe. Fakt ujawnienia takich relacji może stanowić cenną informację dla konkurentów, którzy podejmując działania zmierzające do zmiany czy też zaburzenia tych relacji, mogą wpłynąć na aktualną pozycję rynkową danego podmiotu, który wcześniej informacje te utrzymywał w poufności. (…) Nie bez znaczenia w kontekście wartości gospodarczej zastrzeganych informacji pozostaje fakt, iż Odwołujący wykazał w umowie o zachowaniu poufności zawartej z podmiotem udostępniającym zasoby, iż z tytułu naruszenia zobowiązania zachowania poufności druga strona może domagać się zapłaty kary umownej. Nie można także zgodzić się z ogólnym stanowiskiem Zamawiającego, zawartym w odpowiedzi na odwołanie, że fakt współpracy podmiotu udostępniającego zasoby z podmiotem, na rzecz którego świadczył on usługi wykazywane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, został ujawniony w dostępnych publicznie w Internecie artykułach. Fakt, iż informacje na temat pewnych projektów flagowych oraz podmiotów, które brały w nich udział, są ujawniane do publicznej wiadomości nie oznacza, że wywodzić na tej podstawie można, iż za jawne należy traktować wszystkie projekty i umowy jakie zostały zawarte pomiędzy takimi podmiotami. Stanowisko takie stanowi zbytnie uproszczenie. Nie można bowiem z ujawnienia faktu współpracy z danym podmiotem przy określonym projekcie wywodzić woli tych podmiotów by fakt ich współpracy przy innych projektach automatycznie należało traktować jako jawny.

Dodane w dniu: 2022-07-28

KIO 966/22 – Wyrok KIO – 2022-04-27 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-06-13

Zamawiający nie może zastępować wykonawcy (w ramach złożonych wyjaśnień) we wskazywaniu elementów składających się na cenę, uzasadniając prawidłowość i rzetelność kalkulacji.
Z treści pisma procesowego zamawiającego, jak też prezentowanego przez niego stanowiska na rozprawie wynika, że nie tyle ocenił złożone przez (...) wyjaśnienia, i przeanalizował samą kalkulację, ale odnosił się do cen jednostkowych oferowanych przez odwołującego i przez pryzmat tych cen oceniał realność oferowanej ceny. Co istotne zamawiający niejako za przystępującego stara się wyjaśnić i dopowiedzieć brakujące elementy, uzasadniając rzetelność złożonych wyjaśnień. W zakresie kalkulacji kosztów wody stara się uzasadnić, że skoro przystępujący wykonuje czynności przy wykorzystaniu zamiatarki elewatorowej typu Broddway to możliwe jest zabranie wody z bazy w zbiorniku zamiatarki, lub też dodatkowego zbiornika na samochodzie ciężarowym, a w związku z tym nie ma konieczności kalkulowania kosztów dodatkowego przejazdu celem odbioru wody. Zauważyć należy, że te okoliczności nie wynikają z treści złożonych wyjaśnień (…). Jeśli zatem (...) wyliczył daną pozycję na kwotę 0 zł. to jego zadaniem było, już w treści samych wyjaśnień, wskazać z jakich powodów przyjął, że w ramach tej pozycji wylicza wartość samego surowca, a nie dolicza kosztów jego zbierania, magazynowania i dostawy do miejsca świadczenia usług.

KIO 933/22 – Wyrok KIO – 2022-04-25 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-06-22

Wykonanie zadania przez konsorcjum nie jest równoznaczne z jego faktycznym wykonaniem przez każdego z jego uczestników.
Każdy z wykonawców w ramach konsorcjum realizuje przypisane mu zadania, nabywając doświadczenie tylko w powierzonej mu części, a nie w zakresie zadań realizowanych przez innych wykonawców. Doświadczenie wykonawcy należy bowiem postrzegać w kategoriach faktycznych, a nie prawnych. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia, odnosi się z kolei do rzeczywistego zrealizowania przez wykonawcę części lub całości zamówienia, a nie skutków prawnych powiązań wynikających z wcześniej zawartych przez wykonawcę umów. Tym samym nawet fakt solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum - nie przekłada się na nabycie doświadczenia oczekiwanego przez zamawiającego.

Dodane w dniu: 2022-07-26

KIO 932/22 – Wyrok KIO – 2022-04-25 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-06-03

Okoliczność, że nie wszyscy wykonawcy dysponują produktem spełniającym wymagania Zamawiającego, oraz, że wymagania techniczne są trudne do spełnienia, nie oznacza, że postępowanie jest prowadzone w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji.
(…) Zamawiający ustalił warunki zamówienia po uprzednim rozeznaniu rynku i przeprowadzeniu wstępnych konsultacji wykonawcami, w tym odwołującym, a wykonawcy mieli różne podejścia do budowy i wdrażania Botów oraz przygotowywania tych procesów, dlatego Zamawiający nie starał się określać tych procesów na tym etapie, ponieważ byłoby to przedwczesne. Konkretne procesy oraz diagramy, będą określane po wyborze Wykonawcy i po podpisaniu umowy, wspólnie z Wykonawcą, na etapie projektu koncepcyjnego, podczas realizacji Etapu I. Zamawiający chciałby, aby powstała baza wiedzy, z której będzie mógł korzystać i ją poszerzać. Takie wskazanie oczekiwań Zamawiającego determinowane jest przede wszystkim koniecznością zapewnienia możliwie jak najszerszego kręgu Wykonawców i Rozwiązań. Bardziej szczegółowy opis w tym zakresie mogłyby utrudnić konkurencje pomiędzy rozwiązaniami, co stałoby w sprzeczności z treścią art. 99 ust 4 Pzp.

KIO 922/22, KIO 924/22 – Wyrok KIO – 2022-05-09

KIO » Oddala odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2022-05-25

Fakt, że Zamawiający nie wskazał, że wady nieistotne nie będą stały na przeszkodzie odbioru robót budowlanych nie oznacza, iż ma on zamiar postępować niezgodnie z art. 647 Kc.
W sytuacji gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych i brak jest wad istotnych, inwestor ma obowiązek ich odbioru. Inwestor uprawniony jest oczywiście do oceny jakości odebranych robót, co może zostać odzwierciedlone w protokole odbioru. Przyjętą praktyką jest przy tym wyznaczenie terminu do usunięcia stwierdzonych w toku czynności odbiorowych usterek, które należy rozumieć jako wady nieistotne - wady nie uniemożliwiające prawidłowej eksploatacji wybudowanego obiektu. Stwierdzenie takich wad nieistotnych nie daje jednak inwestorowi prawa do odmowy odbioru przedmiotu robót budowlanych - odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy stwierdzone wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania. Inwestor może dochodzić usunięcia wad na podstawie uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji, ale nie wpływa to na obowiązek odbioru robót budowlanych i zapłaty wynagrodzenia za ich realizację. (…) Podkreślenia wymaga, że postanowienia umowy nie muszą zawierać regulacji dotyczących każdego szczegółu wzajemnych obowiązków stron umowy w sytuacji, gdy obowiązki te zostały określone w przepisach prawa.

Dodane w dniu: 2022-07-22

KIO 914/22 – Wyrok KIO – 2022-04-25 Premium

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-06-23

Postanowienia umowne powinny być tworzone przy założeniu, że może dojść do sporu między stronami, nawet jeżeli jest to założenie wyłącznie hipotetyczne.
W tym przypadku są to postanowienia, gdzie jednoznaczność, spójność i staranność ich ukształtowania jest nawet bardziej istotna niż w przypadku kar umownych, ponieważ spór w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej końcowo zostanie poddany rozstrzygnięciu sądu powszechnego i strona, której interes naruszono otrzyma kompensatę. Tymczasem spór na gruncie tego, czy umowa została, czy nie została prawidłowo zakończona jest znacznie dalej idący i silniej uderza w interes publiczny - jeśli bowiem zamawiający stwierdzi, że ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, a wykonawca będzie oceniał, że takiego uprawnienia zamawiający w danym stanie faktycznym nie posiadał, to zanim ewentualny spór trafi na wokandę sądową umowa przestaje być, z dnia na dzień, realizowana. Trudno pogodzić ten fakt (i konieczność natychmiastowego wdrożenia działań naprawczych) z twierdzeniem, że w interesie zamawiającego leży umieszczanie w kontrakcie treści, które w niejasny sposób pozwalają realizację usługi przerwać, generując spór. Co więcej, sposób ukształtowanie tych regulacji nie działa również na korzyść zamawiającego - są to postanowienia, których zastosowanie w praktyce związane jest ze znacznym ryzykiem pogłębienia problemu w miejsce jego rozwiązania. Abstrahując od szkodliwości postanowień, które zmierzają do umieszczenia w rękach zamawiającego narzędzia do natychmiastowego zakończenia umowy w trybie art. 17 ust. 6a i przyjmując nawet, że takowe miałoby mieć uzasadniony cel (…), to dalej uprawnienie zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyż zamawiający nie może swojego prawa podmiotowego nadużywać. Jest on ograniczony w szczególności treścią art. 353[1] k.c. oraz dyrektywą wynikającą z art. 5 k.c.

Dodane w dniu: 2022-07-20

KIO 882/22 – Wyrok KIO – 2022-04-19 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-06-07

Każdy warunek udziału w postępowaniu musi zostać przez zamawiającego merytorycznie uzasadniony i znajdować usprawiedliwienie w specyfice przedmiotu zamówienia.
Zarówno zamawiający, jak i przystępujący przedłożyli dokumenty wyjaśniające czym jest kwestionowany certyfikat MoR [Management of Risk], niemniej dowody te nie wykazują, że dla tego konkretnego postępowania, o szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określonym w dokumentacji przetargu, posiadanie rzeczonego certyfikatu przez kierownika projektu jest niezbędne do należytego wykonania umowy. Innymi słowy, samo przedstawienie szczegółowych informacji dotyczącym certyfikatu MoR nie spowodowuje, że wymóg ten zostanie uznany za uzasadniony na kanwie danej SWZ. Zamawiający powinien bowiem powiązać postawiony przez siebie wymóg dotyczący kompetencji, które potwierdza sporny certyfikat, z ustalonymi fragmentami opisu przedmiotu zamówienia, tak aby Izba mogła zweryfikować czy wymaganie posiadania certyfikatu MoR (lub certyfikatu równoważnego) jest powiązane z konkretnym czynnościami, które wykonuje kierownik projektu, a tym samym czy jest to certyfikat, który jest bezpośrednio związany z przedmiotem umowy i dalej czy jest on niezbędny do właściwej realizacji zamówienia. Natomiast w dalszej kolejności - o ile zamawiający zdecydowałby się przenieść postawiony wymóg na konkretną treść dokumentacji przetargu - czy postawienie takiego warunku udziału w przetargu jest proporcjonalne do przedmiotu zamówienia, nienadmierne i nie zaburza uczciwej konkurencji w postępowaniu, czego w stanowisku zamawiającego zabrakło. (…) dość oszczędna argumentacja zamawiającego o konieczności wyposażenia kierownika projektu w kompetencje umożliwiające lepsze zarządzenie ryzykiem w projekcie, co według jednostki zamawiającej wiąże się z poprawą efektywności projektu, dotyczy raczej umiejętności pożądanych przez organizatora przetargu, a nie kwalifikacji, bez których nie dojdzie do należytej realizacji umowy. Zamawiający zdaje się mylić warunki udziału w przetargu z wymaganiami przez siebie preferowanymi, które jego zdaniem mogłyby spowodować lepszą realizację zamówienia. Ustawa p.z.p. umożliwia zamawiającym dodatkowe premiowanie za takie kompetencje, które nie są konieczne dla prawidłowego wykonania umowy, a wpłynęłyby na np. lepszą jakość świadczenia usługi, jednakże nie jest to instytucja warunków udziału w postępowaniu, które dotyczą minimalnych poziomów zdolności podmiotowych ograniczających złożenie oferty w postępowaniu.

KIO 892/22 – Wyrok KIO – 2022-04-19 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-06-17

Zrównanie terminu ważności poręczenia z terminem związania ofertą nie może zostać uznane za czynność wadliwą i nie może prowadzić do uznania, że wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
Z treści przedłożonego Zamawiającemu poręczenia w sposób niebudzący żadnych wątpliwości wynika w jakich okolicznościach, kto, wobec kogo, do jakiej wysokości i za kogo odpowiada. Ponadto wyraźnie określono ostatni dzień jego obowiązywania, poprzez podanie daty dziennej, tj. 28 maja 2022 r., która to data jest tożsama z dniem, w którym upływa termin związania ofertą. W treści tego dokumentu nie wskazano na żadną godzinę wcześniejszą tego dnia, w której jego obowiązywanie by się kończyło, a więc stwierdzić należy, że poręczenie obowiązywało do końca dnia oznaczonego konkretną datą kalendarzową. (…) Zarówno w ustawie, jak i SWZ, brak jest szczegółowych wymagań dla treści poręczenia wadialnego, które wymagałyby zawierania w jego treści dodatkowych klauzul, przedłużając jego ważność ponad termin związania ofertą. Nie jest możliwe nałożenie na wykonawców obowiązków, które nie wynikają z przepisów prawa. Z (…) art. 97 ust. 5 ustawy PZP wynika, że graniczną datą, jaką ustawodawca określił jako końcowy termin ważności wniesionego wadium, jest termin związania ofertą. Z żadnego z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie wynika, aby termin ważności wadium w formie m.in. poręczenia, dla zapewnienia możliwości realizacji uprawnień Zamawiającego, miał być wydłużony o dodatkową, bliżej nieoznaczoną ilość dni - a do tego głównie odnosił się zarzut Odwołującego.

Dodane w dniu: 2022-07-15

KIO 740/22 – Wyrok KIO – 2022-04-05 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-05-06

Jeżeli wezwanie do wyjaśnień RNC nie wskazywało elementów zamówienia, których wycena budziła wątpliwości zamawiającego, brak jest podstaw do obciążania wykonawcy skutkami złożenia wyjaśnień o poziomie szczegółowości właściwym według jego uznania.
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wezwanie wystosowane przez Zamawiającego, miało ogólnych charakter, oparte zostało o treść przepisu art. 224 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający nie wskazał składników ceny, które budziły jego szczególną wątpliwość, nie wyodrębnił elementów przedmiotu zamówienia, na które wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę. Z tego względu należy przyjąć, że wykonawca M... składając wyjaśnienia był uprawniony do ujęcia kalkulacji ceny na takim poziomie szczegółowości, który w jego ocenie najlepiej odzwierciedlał sposób obliczenia ceny, miał prawo skupić się na tych elementach składowych ceny, które zdaniem wykonawcy są najistotniejsze. (…) poziom szczegółowości wyjaśnień M... nie uchybiał przepisom ustawy Pzp, nie pozwalał na stwierdzenie, że zaoferowana cena nie pozwala na realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Izba stwierdziła, że obciążanie wykonawcy skutkami zbyt ogólnego wezwania do wyjaśnień, stanowiłoby naruszenie zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

Dodane w dniu: 2022-07-14

KIO 704/22 – Wyrok KIO – 2022-03-31 Premium

KIO » Umarza postępowanie, Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-05-24

Zamawiający ma obowiązek określić podmiotowe warunki w taki sposób, aby ocenić zdolność danego wykonawcy do realizacji zamówienia publicznego tak, aby zminimalizować ryzyko nienależytego jego wykonania.
W tym przypadku oznacza to, że osoba, która zostanie skierowana do pełnienia funkcji Kierownika robót mostowych, powinna legitymować się doświadczeniem w sprawowaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jaką jest kierownik robót mostowych. Jest to szczególnie istotne, gdyż wyłącznie doświadczenie nabyte na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót wiąże się z szeregiem obowiązków, nałożonych na te osoby, a wynikających w szczególności z przepisów art. 22 ustawy Prawo budowlane. Nie może być zatem uznane za wystarczające, iż dana osoba nabyła doświadczenie przy realizacji danej inwestycji, w związku z wykonywaniem jakichkolwiek czynności, nawet jeśli wiążą się one z faktycznym udziałem w realizacji danego zadania, ale muszą one pozostawać w związku z pełnieniem określonej funkcji technicznej w budownictwie, z którą przepisy prawa wiążą szereg określonych uprawnień i obowiązków. Znaczenie ma zatem chociażby, bagatelizowany przez przystępującego, obowiązek wynikający z art. 45 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, dokonania (przed rozpoczęciem robót budowlanych) wymaganego wpisu w dzienniku budowy dotyczący osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.

Dodane w dniu: 2022-07-12

KIO 956/22 – Wyrok KIO – 2022-05-06 Premium

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2022-05-26

Warunek udziału w zakresie wiedzy i doświadczenia jest miernikiem wskazującym, że wykonawca, który wykonywał zadania, zbliżone (a nie identyczne) zakresem do tego, które jest przedmiotem zamówienia, wykona je w sposób prawidłowy.
(…) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu niezasadnie ograniczył zakres podmiotowy usługi referencyjnej tylko i wyłącznie do instytutów badawczych. Wskazać należy, że przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej dla Zamawiającego, a więc w ocenie Izby wykonawcy, którzy świadczą usługi prawne w obszarze naukowym i medycznym posiadają odpowiednie kwalifikacje, zarówno o charakterze organizacyjnym jak i merytorycznym, aby w sposób należyty wykonać zamówienie. Izba za uzasadnione uznała stanowisko Odwołującego, zgodnie z którym nie tylko instytuty badawcze prowadzą badania naukowe. (…) Izba uznała więc, że doświadczenie zdobyte w ramach obsługi prawnej podmiotów wskazanych w treści odwołania, takich jak uczelnie wyższe, Instytut Badawczy Łukasiewicz czy Polska Akademia Nauk, których działalność również obejmuje prowadzenie badań naukowych umożliwi także Zamawiającemu wyłonienie wykonawcy posiadającego wiedzę merytoryczną i kwalifikacje do prawidłowej realizacji usługi objętej niniejszym postępowaniem. W ocenie Izby natomiast okoliczność, że podmioty wskazane przez Odwołującego jak np. uczelnie wyższe prowadzą działalność badawczą w mniejszym zakresie w żaden sposób nie przekłada się na możliwość zdobycia doświadczenia obejmującego świadczenie usług prawniczych.

KIO 796/22 – Wyrok KIO – 2022-04-11 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-05-06

Zmiana prowadząca faktycznie do zastąpienia jednego przedmiotu (niespełniającego wymagań) drugim (spełniającym) stanowi istotną modyfikację treści oferty i nie mieści się w dyspozycji art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp.
(…) art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp ma charakter wyjątku od zasady, iż złożona oferta od początku powinna odpowiadać w pełni dokumentom zamówienia. Warunkiem skutecznej poprawy omyłki w ofercie wykonawcy jest okoliczność, że dokonana poprawa nie może prowadzić do istotnej zmiany treści oferty. (…) dokonana przez Zamawiającego zmiana oznaczenia falowników doprowadziła do wskazania innych urządzeń, niż zostały pierwotnie zaoferowane, zastąpienia urządzeń nie spełniających wymagania SWZ urządzeniami wypełniającymi to wymaganie. Już samo to stwierdzenie wskazuje, że zmiana miała charakter istotny, a nie jedynie korygujący wcześniejszą nieścisłość, czy też niedokładność w określeniu tego, co wykonawca D... oferuje. (…) Producent, w oparciu o którego ofertę wykonawca D... skonstruował ofertę złożoną w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oferuje także inne modele falowników, które także, gdyby zostały zaoferowane, skutkowałyby spełnieniem spornego wymagania. Przeprowadzona przez Zamawiającego zmiana oświadczenia D... stanowiła dopasowanie przedmiotu oferowanego do zidentyfikowanych potrzeb Zamawiającego, jednak dopiero po otwarciu ofert.

Dodane w dniu: 2022-07-08

KIO 860/22 – Wyrok KIO – 2022-04-13 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-06-03

Warunki udziału w postępowaniu mają na celu ocenę potencjału wykonawcy - nie przenoszą wprost wykazywanego potencjału na realizację zamówienia.
Izba stwierdziła, że wyliczenia odwołującego opierają się o błędne założenia związane z realizacją zamówienia. Odwołujący przyjął bowiem, że liczba pojazdów oraz liczba osób (kierowców) skierowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia musi odpowiadać wprost proporcjonalnie warunkom udziału w postępowaniu opisanych w SWZ. Są to założenia z góry błędne, gdyż zamawiający w SWZ nie postawił żadnych dodatkowych wymagań w zakresie realizacji zamówienia (…). Dlatego też wszystkie wyliczenia, na które powołuje się odwołujący, nie potwierdzały okoliczności wskazywanych w odwołaniu (…).

KIO 1028/22 – Wyrok KIO – 2022-05-04 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-05-31

Złożenie oferty na inną skrzynkę podawczą podmiotu faktycznie prowadzącego postępowanie, niż było intencją Zamawiającego, nie stanowi podstawy do odrzucenia oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 6 Pzp, skoro doszło do jej otwarcia w terminie.
W kontekście faktycznego prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez JAR, Odwołujący nie miał wątpliwości, że tenże podmiot należy wybrać, a instrukcja użytkowania miniPortalu nie musiała takich wątpliwości wywołać. Zamawiający co prawda podał swój adres skrzynki podawczej (…), ale uczynił to wśród innych danych teleadresowych, bez wskazania wprost, że z listy rozwijanej, w celu złożenia oferty, należy wybrać Urząd Miejski (takie wskazanie nie byłoby konieczne, gdyby to Urząd Miejski prowadził postępowanie od początku do końca). Rację ma Odwołujący zauważając, że członkowie komisji przetargowej byli pracownikami JAR. Musieli mieć oni dostęp do skrzynki podawczej, na którą Odwołujący wysłał ofertę dodatkową, skoro doszło do jej otwarcia w terminie składania ofert. W konsekwencji przesłanie oferty dodatkowej na adres skrzynki podawczej JAR pozostało bez wpływu na skuteczność złożenia oferty. Jak wynika z treści dokumentów postępowania, w tym informacji z otwarcia ofert dodatkowych, Zamawiający faktycznie otrzymał ofertę dodatkową Odwołującego przed upływem terminu składania ofert oraz mógł się z nią zapoznać w odpowiednim czasie (ten fakt przyznał Zamawiający na rozprawie). Pod względem formy oferta została złożona w sposób prawidłowy, została zaszyfrowana w sposób wymagany przez Zamawiającego oraz podpisana zgodnie z wymaganiami (…). Odwołujący prawidłowo wskazał przy tym identyfikator postępowania i numer ogłoszenia, w związku z czym oferta została zarejestrowana w miniPortalu. W konsekwencji trzeba się zgodzić z Odwołującym, że praktyce przesłanie oferty na skrzynkę JAR nie miało wpływu na prawidłowość jej złożenia i przebieg postępowania.

Dodane w dniu: 2022-07-06

KIO 970/22 – Wyrok KIO – 2022-04-28 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-06-01

Zamawiający nie może podważać treści referencji jako niekompletnych czy nieprzydatnych w postępowaniu z tego względu, że nie zawierają one wszystkich informacji, jakie chciałby z nich wywieść w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu.
Rolą referencji jest (…) potwierdzenie należytego wykonania opisanej w nich usługi/ dostawy/ roboty budowlanej i z natury rzeczy mają one bardziej ogólny charakter. Wykonawca nie jest zobligowany (ani nawet, biorąc pod uwagę okres, za jaki mogą być przedkładane referencje, nie ma takiej możliwości) do dostosowywania treści referencji do warunków konkretnego postępowania, w tym - nie może domagać się od wystawcy referencji zamieszczenia w nim elementów dostosowanych do treści, niekiedy bardzo szczegółowych warunków udziału w konkretnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Celem referencji jest potwierdzenie należytego wykonania dostaw, usług lub robót budowlanych, których rodzaj, przedmiot, wartość, daty i miejsce wykonania wykonawca podaje w wykazie dostaw, usług lub robót budowlanych. (…) Izba nie stwierdziła naruszenia przez Zamawiającego naczelnych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyrażonych w art. 16 ustawy Pzp w związku z prowadzoną pomiędzy Zamawiającym a M... korespondencją mającą na celu zweryfikowanie posiadanego przez Przystępującego doświadczenia zawodowego wymaganego warunkiem udziału w postępowaniu. Izba wskazuje, iż działanie Zamawiającego znajduje umocowanie w przepisie art. 128 ust. 5 ustawy Pzp, którego naruszenia nie zarzucał Odwołujący. Co więcej, zauważyć należy, iż to sam Odwołujący był inicjatorem pism kierowanych do Zamawiającego, jak i M..., w których sygnalizował nieprawidłowości w poświadczeniu z dnia 25 listopada 2020 r. (…). Zdaniem składu orzekającego w okolicznościach przedmiotowej sprawy pozytywnie należy ocenić postawę Zamawiającego, który reagował na pisma składane przez Odwołującego w toku postępowania o udzielenie zamówienia i weryfikował informacje przedstawiane przez Wykonawcę.

KIO 728/22 – Wyrok KIO – 2022-04-08 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-06-07

Brak dostatecznej precyzji opisu wymagań zamawiającego nie stanowi wystarczającej podstawy do unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 6 Pzp.
Odwołujący nie dowiódł, aby zawarta w formularzu ofertowym adnotacja "**odpady wielkogabarytowe: szacunkowa ilość na rok" wpływała na sposób kalkulacji ceny ofertowej przez wykonawców. Twierdzenia Odwołującego, jakoby uwaga ta miała wywołać wśród wykonawców niepewność co do tego, jak ustalić cenę oferty, były wyłącznie hipotetyczne i nie znajdowały odzwierciedlenia w realiach przedmiotowego postępowania. (…) Wzór matematyczny zawarty w tabeli w formularzu ofertowym określał sposób kalkulacji ceny, zawierał informacje o ilości odpadów oraz instrukcje (opisane w nagłówku każdej kolumny tabeli), jak należy obliczyć ceny wskazywane w poszczególnych kolumnach. Obaj wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia dokonali wyceny ofert zgodnie z zawartym w tabeli matematycznym wzorem, co jednoznacznie wynika ze złożonych przez nich formularzy ofertowych. Działanie to - jak wskazano w odpowiedzi na odwołanie - było zgodne z intencją i wymogami Zamawiającego. Nie można zatem zgodzić się z tezą, że oferty wykonawców złożone w postępowaniu nie są porównywalne, czy też, że są jedynie pozornie porównywalne, skoro błąd Zamawiającego nie przełożył się na ich treść. Jakkolwiek istniejąca w formularzu ofertowym niejednoznaczność nie jest sytuacją pożądaną (tym bardziej, że Zamawiający już raz z podobnego powodu postępowanie unieważnił), to jednak wada ta w tym konkretnym przypadku nie miała wpływu na ostateczny wynik postępowania. Odwołujący nie wykazał, że w przedmiotowym przypadku mamy do czynienia z nieporównywalnością ofert. W odwołaniu jedynie wyrażono przypuszczenie, że oferty mogą się od siebie różnić, ale nie wskazano, że faktycznie różnią się one w zakresie sposobu wyliczenia ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych i że ta różnica jest wynikiem rozbieżnego zrozumienia postanowień SWZ.

Dodane w dniu: 2022-07-04

KIO 881/22 – Wyrok KIO – 2022-04-12 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-05-09

Błędy w postępowaniu o marginalnym znaczeniu, pozostające bez wpływu na możliwość zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy, nie są wystarczającą podstawą do unieważnienia postępowania.
Izba nie stwierdziła żadnych błędów w postanowieniach SWZ w odniesieniu stricte do samego opisu kryterium. Jedyna nieścisłość jaka się pojawiła dotyczyła maksymalnego okresu gwarancji określonego w pkt 1 rozdziału V załącznika nr 1 do SWZ, w którym przewidziano maksymalnie 36-miesięczny okres gwarancji w stosunku do jednolicie stosowanego w całej dokumentacji przetargowej opisu kryterium - okres gwarancji, z którego wynikała możliwość podania w ramach tego kryterium dłuższego jej okresu. W ocenie składu orzekającego okoliczność ta nie mogła wprowadzić wykonawców w błąd ponieważ, jak wskazano powyżej, postanowienia SWZ dotyczące opisu kryterium - okres gwarancji, były określone jednolicie, a jego zastosowanie umożliwia przyznanie punktacji opartej o jednakowe i znane wszystkim wykonawcom założenia. Ponadto profesjonalny wykonawca, jeśli miałby problemy z ustaleniem ostatecznej treści opisu kryterium, powinien zasygnalizować przedmiotową okoliczność jeszcze przed upływem terminu na składanie ofert. (…) zamawiający w uzasadnieniu unieważnienia postępowania zupełnie pominął wyjaśnienie dlaczego przyjęta przez niego wada uniemożliwi zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, co tym bardziej potwierdzało nieprawidłowość tej czynności.

KIO 823/22 – Wyrok KIO – 2022-04-13 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-05-04

Za niewłaściwe należy przyjąć uznanie, wyłącznie na podstawie arytmetycznego kryterium ceny zawartej w ofercie za rażąco niską, i automatyczne odrzucenie oferty poniżej takiego poziomu.
(…) proste arytmetyczne porównanie nie może przesądzać o konieczności odrzucenia jednej z ofert. Okolicznością notoryjną, a więc niewymagającą żadnego dowodu jest fakt, że na cenę oferty ma wpływ cały szereg okoliczności i czynników indywidualnie dotyczących każdego przedsiębiorcy. Różne podmioty, o odmiennej historii na rynku, różnej wiarygodności finansowej, różnych relacjach handlowych, właściwym dla siebie potencjale technicznym i zawodowym oraz własnym know-how, są w stanie zaoferować różne ceny ofertowe, co nie świadczy o rażąco niskiej cenie, a o prawidłowym działaniu konkurencyjnej gospodarki. Argumentacja ta posiada odzwierciedlenie w wyjaśnieniach sposobu kalkulacji ceny przystępującego, gdzie wskazywano na korzystne warunki, indywidualnie dostępne dla przedsiębiorcy, a także na posiadane przez wykonawcę know-how realizacji tego typu zamówień, oparte na posiadanym doświadczeniu, co powoduje możliwość zaoferowania przez przystępującego spornej ceny na przyjętym poziomie.

Dodane w dniu: 2022-06-29

KIO 764/22, KIO 804/22 – Wyrok KIO – 2022-04-07

KIO » Oddala oba odwołania » dodany: 2022-05-16

Niedopuszczalne jest utajnienie samego uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.
Zastrzeżone mogą zostać wyłącznie te informacje, które spełniają wymogi określone w art. 11 ust. 2 Uznk - samo uzasadnienie powinno być jawne, ze względu na konieczność umożliwienia wszystkim zainteresowanym podmiotom weryfikacji zasadności odstępstwa od zasady jawności w stosunku do danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. Ponadto nic, co zostało przez Odwołującego zawarte w uzasadnieniu nie wykraczało poza ogólnikowe i gołosłowne stwierdzenia mające wskazywać na wypełnienie przesłanek z art. 11 ust. 2 Uznk - uzasadnienie nie zawierało żadnej informacji, która sama w sobie kwalifikowałaby się do ochrony jako tajemnica Odwołującego. Z tego też względu utajnienie uzasadnienia w ocenie Izby służyć miało wyłącznie uniemożliwieniu weryfikacji prawidłowości zastrzeżenia przez pozostałych wykonawców biorących udział w postępowaniu.

KIO 721/22 – Wyrok KIO – 2022-03-31 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-05-16

Ocena próbek bez jednoznacznego opisania w SWZ zasad i sposobu przeprowadzenia badania, nie mogła stanowić podstawy odrzucenia oferty w postępowaniu.
W specyfikacji Zamawiający w żaden sposób nie opisał metody oceny próbek (…). Zamawiający nie opisał żadnej, zapewniającej równe traktowanie wykonawców w postępowaniu, metodologii i procedury badania próbek. (…) Zamawiający stwierdził, że próbki złożone przez Odwołującego nie spełniały wymogu wytrzymałości i niskopylności. Pojęcia te nie zostały jednak zdefiniowane ani sprecyzowane na gruncie SWZ i OPZ, a wbrew twierdzeniu Zamawiającego były nieostre i niejasne. Odwołanie się przez Zamawiającego do potocznego rozumienia tych słów jest nieuprawnione ponieważ nie są one jednoznaczne. Zamawiający nie mógł doprecyzować tych pojęć na etapie oceny ofert, a właśnie tego się dopuścił, choć w oparciu o subiektywny sposób ich rozumienia.

Dodane w dniu: 2022-06-27

KIO 707/22 – Wyrok KIO – 2022-03-29 Premium

KIO » Umarza postępowanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2022-05-11

Skoro Zamawiający postawił w SWZ określony wymóg, to na etapie oceny spełniania wymogów przez oferowany produkt, jest zobowiązany go respektować.
Rozumienia spełniania wymogu na etapie oceny ofert nie można wyinterpretowywać i nadawać mu znaczenia innego niż ten jaki jednoznacznie wskazano i jaki wynika z treści SWZ i odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytania. To Zamawiający, udzielając odpowiedzi na pytania wykonawców jednoznacznie bowiem podał, że raport nie może być wystawiony przez producenta. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie tego zamówienia powinni więc złożyć raport przeprowadzony a następnie sporządzony i podpisany przez niezależne laboratorium. I takie raporty, raporty wystawione przez niezależne laboratoria (podpisane przez osoby je reprezentujące) złożyli inni wykonawcy. Jedynie wykonawca Z... złożył raport sygnowany własnoręcznym podpisem a więc sporządzony w sposób sprzeczny z postawionym w SWZ wymogiem. Tym samym oferta wykonawcy Z... jest w tym zakresie niezgodna z SWZ.

KIO 670/22 – Wyrok KIO – 2022-03-31 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-05-19

Złożenie wraz z ofertą kosztorysu uproszczonego, zamiast wymaganego - szczegółowego, stanowi okoliczność, której wystąpienie skutkować powinno odrzuceniem oferty, ponieważ zawiera ona braki o charakterze merytorycznym.
(…) Odwołujący załączył do oferty kosztorys, który nie zawiera wszystkich wymaganych przez Jednostkę Wojskową informacji w zakresie ceny (...) złożył bowiem kosztorys, który nie uwzględniał wszystkich pozycji znajdujących się w kosztorysie ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego jako załącznik do SWZ. Izba wskazuje, że fakt niezałączenia przez Odwołującego kosztorysu ofertowego sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do SWZ nie pozwala na jednoznaczne zweryfikowanie prawidłowości złożonego oświadczenia woli co do zaoferowanej ceny ofertowej i jej wszystkich elementów. (…) W niniejszym Postępowaniu Zamawiający nadał kosztorysowi ofertowemu rangę elementu treści oferty. Wycenę zakresu prac opisanych w poszczególnych pozycjach kosztorysu stanowi zatem kluczowy element oferty. Obowiązkiem wykonawcy było dokonanie wyceny przedmiotu zamówienia w oparciu o opisy pozycji zamieszczone przez Zamawiającego w załączonym do SWZ kosztorysie ofertowym. (…) kosztorys ofertowy stanowiący merytoryczną treść oferty nie może podlegać uzupełnieniu.

Dodane w dniu: 2022-06-22

KIO 686/22 – Wyrok KIO – 2022-03-28

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-04-22

Nie do zaakceptowania jest uznanie za uchylającego się od zawarcia umowy wykonawcy, który po otrzymaniu projektu umowy, zwraca uwagę, że projekt zawiera postanowienia, które nie są zgodne dokumentami zamówienia.
Faktem jest, że zamawiający przesłał odwołującemu projekt, który różnił się od projektu udostępnionego wcześniej. Sam zamawiający na posiedzeniu Izby w dniu 23 marca 2022 roku przyznał, że przekazany projekt różnił się od wcześniejszego, niemniej jednak stwierdził, że wprowadzone zmiany wynikały z wcześniejszego uwzględnienia wniesionych w sprawie odwołań, z odpowiedzi na pytania do s.w.z. bądź też były nieistotne. Izba wskazuje, że dokonanie zmian w projekcie umowy jest jedną z czynności zamawiającego, na którą wykonawcy przysługuje uprawnienie do wniesienia odwołania. Zamawiający, który dopiero na dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy, przekazuje wykonawcy zmieniony projekt umowy, w istocie pozbawia wykonawcę tego uprawnienia. Bez znaczenia pozostaje fakt, że - jak twierdzi zamawiający - zmiany wynikają z innych czynności zamawiającego lub są nieistotne. Jest to kwestia ocenna i - w przypadku, gdyby wykonawca nie podzielił stanowiska zamawiającego w tej kwestii - podlega rozstrzygnięciu Krajowej Izby Odwoławczej. W rozpoznawanym przypadku zarzuty dotyczące treści zmienionego projektu nie były przez Izbę rozpoznane wyłącznie z tego powodu, że zostały podniesione z uchybieniem terminu. Nie zmienia to faktu, że wykonawca był uprawniony do ich podniesienia, jak również do zasygnalizowania zamawiającemu swych zastrzeżeń w tym zakresie. (…) Tym bardziej, że oceny tej zamawiający dokonał pomimo tego, że termin na skorzystanie ze środka ochrony prawnej w postaci odwołania jeszcze nie upłynął.

Dodane w dniu: 2022-06-20

KIO 600/22 – Wyrok KIO – 2022-03-24 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-04-22

Zamawiający nie może wzywać wykonawcy wielokrotnie do skonkretyzowania ogólnikowych twierdzeń podanych w ofercie, gdyż prowadziłoby to do naruszenia zasady uczciwej konkurencji, poprzez sugerowanie, jakie wyjaśnienia powinien ostatecznie złożyć.
(…) zamawiający winien uznać, że złożone 13 stycznia 2022 r. wyjaśnienia nie potwierdzają, że cena zaoferowana przez wykonawcę jest ceną wiarygodną i porównywalną w stosunku do cen obowiązujących na rynku za realizację zamówień publicznych takich samych lub zbliżonych, zaś realizacja tego zamówienia nie będzie poniżej kosztów przedsiębiorcy. Tym samym, działając na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy Pzp winien był odrzucić ofertę tego wykonawcy, którego wyjaśnienia, dodatkowo nie zawierające jakichkolwiek dowodów, czy nawet szczegółowej kalkulacji kosztów, nie uzasadniały podanej w ofercie ceny lub kosztu. Pomimo tego, zamawiający kontynuował postępowanie wyjaśniające, jeszcze dwukrotnie zwracając się do wykonawcy P(2)... o złożenie wyjaśnień dotyczących ceny oferty. (…) skierowanie powtórnego wezwania do złożenia wyjaśnień możliwe jest tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach i może dotyczyć wykonawcy, który rzetelnie złożył pierwsze wyjaśnienia, np. gdy w świetle złożonych wcześniej wyjaśnień pojawiły się u zamawiającego nowe wątpliwości. Ponowienie wezwania nie może stanowić "ratowania" oferty wówczas, gdy wykonawca składa wyjaśnienia zbyt ogólne, niekonkretne, nierzeczowe, niepoparte faktami. Wykonawca ma bowiem obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby na pierwsze wezwanie zamawiającego rzetelnie wyjaśnić okoliczności, które uzasadniają wysokość ceny jego oferty.

KIO 658/22 – Wyrok KIO – 2022-03-23

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-04-22

Zamawiający nie jest uprawniony do wskazywania w odpowiedzi na odwołanie innych podstaw odrzucenia oferty wykonawcy niż te, które wskazał w informacji o odrzuceniu oferty.
Zgodnie (…) z art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p., niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Oznacza to, że okoliczności, które zdecydowały o odrzuceniu oferty odwołującego, mogą być wskazane wyłącznie w tej informacji. Na podstawie tych informacji wykonawca podejmuje decyzję o ewentualnym wniesieniu odwołania na czynności zamawiającego, wobec których to czynności odwołujący podnosi zarzuty, które wskazuje w odwołaniu. Wskazanie innych podstaw odrzucenia oferty dopiero w trakcie postępowania odwoławczego uniemożliwia wykonawcy podniesienie zarzutów wobec okoliczności stanowiących podstawę odrzucenia i - tym samym - uniemożliwia prawidłowe skorzystanie z przysługujących mu środków ochrony prawnej w celu obrony własnej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Dodane w dniu: 2022-06-17

KIO 643/22 – Wyrok KIO – 2022-03-23 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-04-20

Skoro weryfikacja podpisu zaufanego złożonego przez Odwołującego dawała jednoznacznie negatywny wynik, to trudno uznać, że jakiekolwiek wyjaśnienia Odwołującego mogły ten fakt zmienić.
Dokumenty złożone przez Zamawiającego potwierdziły, że niezależnie od przyjętej metody weryfikacji podpisu Odwołującego wynik za każdym razem nie był pozytywny. (…) W ocenie Izby nie było (…) podstaw do wzywania Odwołującego do wyjaśnień na okoliczność wady podpisu zaufanego i jej przyczyn. Instytucja wezwania do wyjaśnień służyć ma przede wszystkim rozwianiu wątpliwości Zamawiającego. W sytuacji, gdy Zamawiający takich wątpliwości nie miał (i nie miał powodów mieć) wezwanie Odwołującego byłoby niecelowe. (…) Złożenie oferty wadliwie podpisanej uznać należy za tożsame z niezłożeniem oferty, a zatem oferta taka nie będzie podlegać jakimkolwiek wyjaśnieniom jej treści.

KIO 562/22 – Wyrok KIO – 2022-03-21 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-04-11

Aby Zamawiający mógł zatrzymać wadium złożone przez Wykonawcę z powodu nie złożenia podmiotowych środków dowodowych, konieczne jest zaistnienie łącznie trzech wskazanych w art. 98 ust. 6 pkt 1 Pzp przesłanek.
(…) skład orzekający stwierdza, że trudno dopatrzyć się uchybień w działaniu wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia. W szczególności fakt rezygnacji przez osobę pana D. M. z dalszej współpracy nie może być oceniany jako zdarzenie powstałe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zasadnie podkreślił zamawiający, że w stosunku do profesjonalistów, za jakich można uznawać uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, miernik staranności ich działań podlega podwyższeniu zgodnie z art. 355 § 2 kodeksu cywilnego. Jednakże nawet wysoka staranność w ubieganiu się o zamówienia nie oznacza obowiązku zapobieżenia zdarzeń z przyczyn leżących po stronie niezależnej o samego wykonawcy, w tym osoby trzeciej. Taka osobą może być zarówno osoba pozostająca w stosunku pracy z wykonawcą jak i w innej więzi prawnej, jak w sprawie rozpatrywanej. Wskazane okoliczności i przyczyny zakończenia współpracy pana D. M. z odwołującym są racjonalne i wiarygodne, trudno zatem wywodzić, iż za zdarzenie w jakimkolwiek stopniu ponosi odpowiedzialność wykonawca (odwołujący), a zatem uznawać, by ustanie współpracy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. W taki stanie rzeczy, (…) skład orzekający stwierdza, że wobec wymogu art. 98 ust. 6 pkt 1 Pzp łącznego spełnienia trzech przesłanek dla uznania zasadności zatrzymania wadium, czynność zatrzymania wadium przez zamawiającego jest niezgodna z powołanym przepisem ustawy pzp.

Dodane w dniu: 2022-06-14

KIO 605/22 – Wyrok KIO – 2022-03-18 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-05-13

Nie może zostać uznane za działanie prawidłowe brak wezwania do wyjaśnienia, w zakresie zgodności oferty wykonawcy, gdy stwierdza się w toku badania ceny, jej sprzeczność dokumentami zamówienia.
(…) zamawiający badając ofertę, w związku z wyjaśnieniami odwołującego co do ustalenia wynagrodzenia z powodu przekroczenia tzw. limitu 30 % w stosunku do wartości zamówienia oraz stwierdzeniem przez zamawiającego braku podstaw do wyjaśnień treści oferty, w sposób radykalny i jednoznaczny uznał, o odrzuceniu oferty z powodu sprzeczności jej treści z warunkami zamówienia. (…) czym innym jest badanie treści oferty, a czym innym jest badanie prawidłowej ceny oferty. Owszem mogą powstać wątpliwości w toku badania ceny, co do treści oferty, ale tak daleko posunięte konsekwencje jak odrzucenie z innego tytułu niż wyjaśnianego wydają się z natury rzeczy brakiem staranności po stronie zamawiającego o utrzymanie konkurencyjnej oferty, chociażby z powodu braku dania szans wykonawcy przez zapytanie się o wyjaśnienie treści oferty, skoro zamawiający badając uprzednio jej treść nie miał wątpliwości co do zgodności jej treści z dokumentami zamówienia.

KIO 622/22 – Wyrok KIO – 2022-03-18 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2022-04-28

Przepisy ustawy Pzp nie zakazują stosowania jakościowych kryteriów oceny ofert, które charakteryzują się pewnym poziomem subiektywizmu, jednak Zamawiający zobowiązany jest wskazać zasady oceny, tak aby nie była ona dokonywana w sposób dowolny.
W ocenie Izby sposób określenia przez zamawiającego kryterium oceny ofert: "Kryterium cechy użytkowe systemu (U)" nie narusza przepisów ustawy Pzp. W ramach opisu ww. kryterium zamawiający wyszczególnił pięć istotnych dla niego zagadnień, a do każdego z nich przedstawił po kilka pytań. Wykonawcy uzyskali zatem wiedzę odnośnie sposobu oceny ofert w ramach tego kryterium. Ocena ta będzie w pewnym stopniu uznaniowa, jednakże związane to jest z przedmiotem zamówienia, na które udzielane jest zamówienie. Za zrozumiałe należy uznać, że dla zamawiającego istotne są takie kwestie jak czytelny interfejs, intuicyjna i prosta obsługa, zrozumiały język czy dostępność pomocy dla użytkowników. W przypadku tego rodzaju kryteriów oceny ofert niezwykle istotny staje się odpowiedni dobór członków komisji przetargowej, którzy powinni doskonale znać opis przedmiotu zamówienia i potrzeby zamawiającego w tym zakresie.

Dodane w dniu: 2022-06-10

KIO 560/22 – Wyrok KIO – 2022-03-18 Premium

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-04-22

Nie tylko na Zamawiającym, ale również na wykonawcy, który brał udział w przygotowaniu postępowania, ciąży obowiązek podejmowania takich działań, aby jego udział w postępowaniu nie stanowił zakłócenia konkurencji.
(…) należy zgodzić się z odwołującym, że zaangażowanie wykonawcy T... w przygotowanie przedmiotowego postępowania spowodowało zakłócenie konkurencji w postępowaniu, co nie zostało wyeliminowane przez środki podjęte przez zamawiającego. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie zostały wykonawcom udostępnione kosztorysy inwestorskie. Wykonawcy konkurowali w postępowaniu wyłącznie ceną, albowiem stanowiła ona jedyne kryterium oceny ofert. Zamówienie miało zostać udzielone temu wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za jego realizację. Wiedza zawarta w kosztorysach inwestorskich dawała wykonawcy T... istotną przewagę konkurencyjną, umożliwiając mu ustalenie ceny z jednej strony dla niego korzystnej (opłacalnej, zapewniającej odpowiedni poziom zysku), a z drugiej dającej większe szanse na zdobycie zamówienia (niższej od innych wykonawców). Oczywistym jest, że taka wiedza nie gwarantuje wykonawcy uzyskanie zamówienia, jednakże znacząco zwiększa jego szanse, zaburzając tym samym konkurencję w postępowaniu. (…) Wykonawca zaangażowany w przygotowanie postępowania może mieć znacznie większą wiedzę od zamawiającego co do tego, które informacje pozyskane przez niego w ramach udziału w przygotowaniu postępowania, dają mu przewagę konkurencyjną. Od takiego wykonawcy, którego udział w postępowaniu co do zasady powoduje zakłócenie konkurencji, wymaga się zachowania szczególnej staranności w zakresie podejmowanych działań w ramach tego postępowania. Taki wykonawca powinien zatem m.in. powiadomić zamawiającego, że nie wszystkie dokumenty, w których przygotowaniu brał udział, zostały udostępnione innym wykonawcom. Odnosząc się do argumentacji wykonawcy T..., że kosztorysy inwestorskie mogły zostać pozyskane przez innych wykonawców na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej, należy wskazać, że nie jest to procedura w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ze wskazanego powyżej obowiązku wykonawcy biorącego udział w przygotowaniu postępowania wynika również obowiązek przedstawienia wyczerpujących i konkretnych wyjaśnień w trybie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.

Dodane w dniu: 2022-06-08

KIO 878/22 – Wyrok KIO – 2022-04-13 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2022-05-09

Zamawiający obowiązany jest formułować swoje wymogi w postępowaniu w sposób, który nie pozwala na ich dowolną interpretację.
(…) zamawiający, formułując w sposób nieprecyzyjny zapisy s.w.z. w zakresie opisu kryterium 3, w sposób nieuprawniony przyjął za właściwą jedynie tę interpretację treści opisu, która odpowiadała jego zamiarom i intencjom. Odwołujący, który zinterpretował ten opis inaczej i w sposób odpowiadający literalnej wykładni tej treści, sporządził wykaz projektów w taki sposób, który - w jego przekonaniu - gwarantował mu otrzymanie maksymalnej ilości punktów. Z uwagi na możliwość dokonania różnej, odmiennej interpretacji kryterium 3, zamawiający winien był wszelkie wątpliwości w tym zakresie rozstrzygnąć do korzyść odwołującego i przyznać mu maksymalną ilość punktów w tym kryterium.

Dodane w dniu: 2022-06-06

KIO 449/22 – Wyrok KIO – 2022-03-14

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-04-22

Interpretacja oświadczenia wykonawcy z JEDZ powinna następować w powiązaniu z przesłankami wykluczenia wykonawcy, a odpowiedź na pytanie (część III sekcja c JEDZ) musi być analizowana przez pryzmat przesłanek określonych w art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp.
Naliczenie przez zamawiającego publicznego (…) znacznej kary umownej tytułem zwłoki - zawinionego opóźnienia - w realizacji umowy o zamówienie publiczne wprost wpisuje się w przesłankę dopuszczenia się przez odwołującego nienależytego wykonania zamówienia. (…) odwołujący - który wiedział, że znajduje się w sporze z zamawiającym, który naliczył mu niebagatelną karę umowną w wysokości niemal dziewięciu milionów złotych za nienależyte wykonania umowy w zakresie terminowości i nie uznał wniesionego przeciwko niemu powództwa - nie mógł obiektywnie twierdzić, a nawet przypuszczać, że naliczona kara pozostaje bez znaczenia dla oceny przesłanek art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p. Przeciwnie, każdy rzetelnie działający wykonawca ma świadomość, że prawidłowym i powszechnie przyjętym w obrocie sposobem wypełniania JEDZ (…) jest transparentne podanie okoliczności dotyczących naliczania kar, które mogą zostać kwalifikowane przez art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p. i ewentualne opisanie swojego stanowiska w tym zakresie, co JEDZ umożliwia - także, gdy wykonawca jest przekonany, że nie powinien zostać wykluczony z przetargu. Mając tą świadomość odwołujący zdecydował się zachować inaczej, czyli zataić fakt, że został tego typu karą obciążony. Z całokształtu materiału dowodowego i nieporadnych tłumaczeń odwołującego, który prezentuje niezwykle szczątkowe dowody na wykazanie swoich racji, można wyciągnąć wniosek, że odwołujący działał w sposób świadomy, a nie lekkomyślny czy niedbały.

KIO 503/22 – Wyrok KIO – 2022-03-11 Premium

KIO » Umarza postępowanie, Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-04-11

Objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa samego uzasadnienia nie znajduje oparcia w przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a zatem jako takie należy je uznać za bezskuteczne.
W kwestii możliwości uznania za niejawne samego uzasadnienia, z jakich powodów wykonawca zastrzegł jako tajemnicę swojego przedsiębiorstwa składane wyjaśnienia dotyczące ceny zauważyć należy, że Izba wielokrotnie podkreślała w swoich orzeczeniach, że samo uzasadnienie w tym zakresie w każdym przypadku jest elementem jawnym. Służy ono bowiem weryfikacji prawidłowości wykazania przez wykonawcę objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa składnych dokumentów. Z kolei bez możliwości zapoznania się z nim inni wykonawcy nie są w stanie zweryfikować czy zamawiający w sposób prawidłowy ocenił spełnienie przesłanek opisanych w art. 11 ust. 2 uznk i uznał zasadność dokonanego zastrzeżenia.

Dodane w dniu: 2022-06-02

KIO 496/22 – Wyrok KIO – 2022-03-10 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-04-11

Skoro z treści wyjaśnień wynika sposób realizacji przedmiotu zamówienia niewskazany wprost przez zamawiającego, który może generować dodatkowe koszty, to zamawiający ma prawo wymagać przedstawienia wyjaśnień wyliczenia ceny w tym zakresie.
(…) pierwsze wyjaśnienia odwołującego nie było kompletne ani rzetelne. Nie został przedstawiony koszt transportu koordynatora i dwóch tłumaczy. Przy czym zadziwiające jest to, że odwołujący wskazuje zamawiającemu, że sam mógł on obliczyć ten koszt na podstawie kosztu jednostkowego. Trzeba zatem podkreślić, że przedstawienie wyliczeń ceny to obowiązek odwołującego, a nie zamawiającego. Nie uwzględniono kosztów zakwaterowania i wyżywienia koordynatora oraz dwóch tłumaczy. Nie uwzględniono składek ZUS od wynagrodzenia koordynatora finansowanych przez pracodawcę. W przypadku ceny obiadów nie uwzględniono wzrostu cen wyżywienia na terenie obiektów targowych. Koszty wynajmu samochodu osobowego nie zostały przedstawione. W treści drugich wyjaśnień odwołujący wskazuje, że kwota ta została ujęta w ostatniej pozycji (10), jednakże z pierwszych wyjaśnień w żaden sposób to nie wynika. Tak samo w przypadku kosztów biletu wstępu dla trzech osób z obsługi (koordynator i dwóch tłumaczy). Z pierwszych wyjaśnień nie wynika, że zostały one ujęte w ostatniej pozycji (10). W odpowiedzi na pytania zamawiającego dotyczące wynajęcia pozycji powierzchni targowej (…) odwołujący nie udziela wyczerpującej odpowiedzi i między innymi stwierdza, że nie powinno zamawiającego interesować to, kto będzie widniał w bazie wystawców oraz zauważa, że podejście zamawiającego z racjonalizmem nie ma nic wspólnego. Takie stanowisko odwołującego jest całkowicie nie do zaakceptowania.

Dodane w dniu: 2022-05-30

KIO 436/22 – Wyrok KIO – 2022-03-10 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-04-08

Nie każdy błąd wykonawcy dotyczący oświadczeń składanych zamawiającemu skutkuje wykluczeniem na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 Pzp.
Istotne znaczenie w sprawie ma okoliczność, że konsorcjum z inicjatywy własnej złożyło zamawiającemu nowy JEDZ dotyczący G... z prawidłowym oświadczeniem. Brak jest podstaw do twierdzenia, że nastąpiło to z inicjatywy zamawiającego, w sytuacji, w której zamawiający dokonał wyłącznie czynności wynikającej z toku postępowania - wezwania przystępującego w trybie art. 26 ust. 1 Pzp. Złożenie prawidłowo wypełnionego JEDZ oraz wyjaśnień powoduje, że - w okolicznościach sporu - nie zostały spełnione przesłanki przedstawienia informacji wprowadzających w błąd oraz ich wpływu na decyzje podejmowane przez zamawiającego. Zamawiający dysponował bowiem prawidłowymi oświadczeniami i dokumentami złożonymi przez przystępującego przed przystąpieniem do oceny podmiotowej sytuacji konsorcjum. JEDZ jest bowiem oświadczeniem wstępnym. Przesłanka braku wpływu na decyzje zamawiającego nie ziściła się również z tego powodu, że G... przedstawił informacje dotyczące samooczyszczenia w związku z wcześniejszym wykluczeniem go z udziału w postępowaniu. (…) Izba uznała, że zamawiający w związku z wcześniejszym wykluczeniem G... nie doznał szkody, którą wykonawca ten zobowiązany byłby naprawić po myśli art. 110 ust. 2 pkt 1 Pzp. W konsekwencji zamawiający był uprawniony do uznania G... za wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu. Przepisy art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 Pzp mają na celu uniemożliwienie uzyskania zamówienia przez wykonawców, którzy na skutek przekazywania zamawiającemu informacji niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy wykazują swoją zdolność do wykonania danego zamówienia. W okolicznościach sprawy przesłanki wykluczenia wskazane w przywołanych przepisach nie zostały spełnione. Odwołujący zarzuty odwołania oparł na błędnym przekonaniu, że samooczyszczenie powinno być dokonane przez przystępującego w obecnie badanym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Tymczasem samooczyszczenie zostało prawidłowo dokonane przez G... w związku z wcześniejszym wykluczeniem go z udziału w postępowaniu.

KIO 461/22 – Wyrok KIO – 2022-03-07

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-03-31

Na gruncie przepisów Pzp niedopuszczalna, co do zasady, jest sytuacja, w której to wykonawca płaci zamawiającemu za realizację przedmiotu zamówienia na rzecz tego zamawiającego.
(…) Odwołujący wprost przyznał, że właśnie do takiej sytuacji by doszło, gdyby jego oferta została wybrana do realizacji. Nie ma przy tym znaczenia, że mimo ujemnej ceny Odwołujący prawdopodobnie uzyskałby zysk. Zdaniem Izby rację miał Zamawiający twierdząc, że Odwołujący założył dodatni bilans realizacji zamówienia opierając się na zdarzeniu przyszłym i niepewnym. Tylko w taki sposób można traktować przyjęcie, że realizacji oferty pozwoli na zarobek, gdy odpowiednia ilość klientów skorzysta z oferowanych usług wersji premium aplikacji Odwołującego. Izba nie kwestionuje przy tym dotychczasowych doświadczeń Odwołującego z których wynika, że pewien, względnie stały odsetek klientów decyduje się na zakup opcji premium aplikacji. Jednak w obliczu wyjątkowo niestabilnej sytuacji polityczno-gospodarczej w Europie przyjęcie, że zakładany zysk będzie miał charakter przyszły i pewny byłoby jednak przesadnym optymizmem. Zamawiający nie dopuścił ponadto, by wykonawcy oparli kalkulacje cen ofert na założeniu zysków pochodzących od podmiotów innych niż sam Zamawiający. Dlatego też, mimo, że oferta Odwołującego z biznesowego punktu widzenia mogła być korzystna dla Zamawiającego, to była ona sprzeczna zarówno z przepisami Pzp jak i z postanowieniami SWZ, a to z kolei obligowało Zamawiającego do jej odrzucenia.

Dodane w dniu: 2022-05-26

KIO 428/22 – Wyrok KIO – 2022-03-03 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-03-30

Błędna jest interpretacja Odwołującego, iż wykonawca miał prawo powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego wyłącznie w zakresie pierwotnego zakresu zobowiązania złożonego przez spółkę - takie zawężenie nie wynika z treści art. 118 w zw. z art. 122 Pzp.
(…) zakres w jakim wykonawca zamierza skorzystać z zasobów podmiotu trzeciego wynika z treści oferty wykonawcy. Ta bowiem stanowi oświadczenie wykonawcy co do przedmiotu świadczenia oraz sposobu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca A... wskazał w treści oferty w sposób niebudzący wątpliwości zakres w jakim będzie korzystał w zasobów podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zakres ten dotyczył wiedzy i doświadczenia. Ponieważ złożone przez wykonawcę zobowiązanie spółki B... nie obejmowało wskazanego przez wykonawcę zakresu, Zamawiający prawidłowo wezwał go do zastąpienia spółki B... nowym podmiotem lub wykazania samodzielnego spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Słusznie wskazała Zamawiający, że to treść oferty wykonawcy stanowi punkt oceny zakresu zobowiązania podmiotu trzeciego. Tym samym, ocena kolejnego zobowiązania złożonego przez wykonawcę A... musi odbywać się w odniesieniu do oferty wykonawcy, nie zaś pierwotnego zobowiązania spółki B... . Izba podkreśla, że zakres dotyczący wiedzy i doświadczenia określony w ofercie jest tożsamy z zakresem określonym w zobowiązaniu podmiotu C... tj. dotyczy wiedzy i doświadczenia wykonawcy oraz osoby skierowanej do realizacji zamówienia (w postaci jego kwalifikacji zawodowych). Izba wskazuje, że w świetle art. 123 każdy z dokumentów podmiotu trzeciego można badać jedynie w kontekście treści oferty (…). A zarzut powinien opierać się na ofercie wykonawcy oraz dokumentach, na podstawie których Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Skoro zatem dokumenty dotyczące podmiotu B... sp. z o.o. sp. k. zostały przez Zamawiającego zakwestionowane i nie były brane pod uwagę przy ostatecznej ocenie oferty, nie mogą stanowić one podstawy do rozstrzygnięcia czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

KIO 338/22 – Wyrok KIO – 2022-02-25

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2022-03-15

Za niedopuszczalną należy uznać procedurę zastosowaną przez Zamawiającego, polegającą na wezwaniu wykonawcy do uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego, który zawierał błędy.
Nie ulega bowiem wątpliwości, że fotografia, która przedstawia wyrób inny niż oferowany, jest błędną fotografią, a tym samym nie potwierdzającą zgodności oferowanego produktu z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, co prowadzi do wniosku, że jako niezgodna z warunkami zamówienia powinna zostać odrzucona w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP. Nie jest przy tym dopuszczalne zaakceptowanie wyjaśnień wykonawcy, zawartych w piśmie z dnia 25.01.2022 r., że zdjęcie zawarte w karcie katalogowej jest zdjęciem poglądowym, dzięki któremu został zobrazowany przybliżony wygląd produktu. Zamawiający wymagał bowiem złożenia katalogu, w którym zostanie zamieszczona fotografia lub inna forma graficzna przedstawiająca wyrób. Nie można zdjęcia poglądowego uznać za spełniającego te wymagania, skoro Zamawiający wymagał konkretnie fotografii wyrobu oferowanego ewentualnie innej formy graficznej przedstawiającej oferowany wyrób.

Dodane w dniu: 2022-05-23

KIO 540/22 – Wyrok KIO – 2022-03-16 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-04-07

Pełnomocnictwo do złożenia oferty powinno być złożone w formie elektronicznej, co wymaga złożenia na dokumencie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub podpisania pełnomocnictwa w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym.
(…) uzupełnione pełnomocnictwo nadal nie spełnia wymagań co do formy, ponieważ jest w istocie wyłącznie skanem wydrukowanego pełnomocnictwa, który to wydruk zawiera adnotacje graficzne, na których widnieje informacja: "Poprawność nieznana" oraz graficzny znak zapytania. Uzupełniony plik pełnomocnictwa (pdf) zawiera wyłącznie podpis zaufany Pana T. Ł. (który nie był w ogóle żądany przez Zamawiającego), nie zawiera natomiast podpisów Przewodniczącej Zarządu Głównego oraz Sekretarza Zarządu Głównego S..., w formie wymaganej przez postanowienia SWZ oraz przepisy ustawy Pzp. Podnoszona przez Odwołującego okoliczność, że w treści pełnomocnictwa zostało zawarte oświadczenie o zatwierdzeniu czynności pełnomocnika, nie ma znaczenia dla sprawy, z uwagi na wadliwość samego pełnomocnictwa, a w konsekwencji nieskuteczność jego udzielenia. Na podstawie dokumentu złożonego przez Odwołującego w odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający nie był w stanie zweryfikować w jakikolwiek sposób prawidłowości podpisów elektronicznych Pani E. Z. oraz Pani J. W. - podpisów tych po prostu nie ma w pliku pełnomocnictwa. Tym samym, w ocenie Izby, nie sposób uznać, by w analizowanej sprawie doszło do skutecznego uzupełnienie pełnomocnictwa, które odpowiadałoby formie wymaganej przez postanowienia SWZ oraz przepisy ustawy Pzp.

KIO 599/22 – Wyrok KIO – 2022-03-16 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-04-13

Zamawiający zobowiązany jest zbadać, czy zaoferowana cena nie narusza przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a w razie wątpliwości powinien wezwać do wyjaśnienia oraz udowodnienia, na jakiej podstawie dokonano obniżki stawki roboczogodziny.
W związku z tym, iż Konsorcjum C... zaoferowało stawkę 23,10 zł netto, a przystępujący - stawkę 22,88 zł netto, stwierdzić należy, że stawki te są niższe od stawek wynikających z przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Tym samym wykonawcy ci powinni zostać wezwani do wyjaśnienia oraz udowodnienia, na podstawie czego dokonali zniżki minimalnej stawki roboczogodziny. (…) Odnosząc się do stanowiska przystępującego, (…) iż odwołujący pominął istotny aspekt pozwalający zgodnie z przepisami prawa na obniżenie realnych kosztów wynagrodzenia pracowników, jakim jest możliwość dofinansowania do wynagrodzenia pracowników posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Izba wskazuje, że to właśnie tego rodzaju okoliczności winny być przedmiotem wyjaśnień składanych zamawiającemu w wyniku stosownego wezwania. Z faktu, iż istnieje możliwość takiego dofinansowania, nie można wyprowadzać tezy, że zamawiający tego rodzaju okoliczności winien uwzględniać niejako "z urzędu" i że zwalnia go to od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie zaoferowanych cen. Zamawiający nie ma wiedzy co do poziomu dofinansowania otrzymywanego przez poszczególnych wykonawców. Dopiero złożone wyjaśnienia, poparte dowodami, pozwalają zamawiającemu na ocenę, czy i w jaki sposób obniżenie stawki godzinowej przez wykonawcę było uprawnione.

Dodane w dniu: 2022-05-19

KIO 556/22, KIO 586/22 – Wyrok KIO – 2022-03-16 Premium

KIO » Oddala oba odwołania » dodany: 2022-04-14

Celem referencji jest potwierdzenie należytej realizacji określonego zadania, stąd przywiązanie nadmiernej wagi do użytych w treści referencji pojęć, w oderwaniu od rzeczywistego zakresu wykonanych robót, prowadzić może do błędnych wniosków.
Twierdzenie, że inwestycja dotycząca przedmiotowego mostu była przebudową, a nie rozbudową oparte było przede wszystkim na określeniach zawartych w referencjach pochodzących od (…) oraz raporcie oddziaływania na środowisko dla inwestycji. (…) Raport oddziaływania na środowisko również nie może być traktowany jako samodzielny dowód wskazujący na określoną charakterystykę danego zamierzenia budowlanego - taki dokument także należy oceniać zbiorczo, z innymi, szczegółowo odnoszącymi się do rzeczywistych parametrów inwestycji i zakładanych jej efektów. Z treści załączonych do oferty przez Przystępującego Z... dokumentów, jak i dowodów złożonych przez strony na posiedzeniu wynikało, że ponad wszelką wątpliwość inwestycja była rozbudową, ponieważ w jej efekcie doszło do poszerzenia mostu, tym samym zmianie uległ jeden z istotnych parametrów budowli. (…) Ponieważ w przypadku mostu szerokość pasa drogowego odpowiada szerokości tego mostu, to poszerzenie mostu nie wpisywało się w definicję przebudowy.

Dodane w dniu: 2022-05-16

KIO 542/22 – Wyrok KIO – 2022-03-18 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-04-13

O tym, czy wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, rozstrzyga więź prawna istniejąca pomiędzy wykonawcą a daną osobą.
(…) wykonawca może polegać m.in. na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, które w postępowaniu przedstawiają pisemne zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób zdolnych do wykonania zamówienia) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wymóg przedstawienia zobowiązania nie znajduje zastosowania do przypadków, gdy wykonawca bezpośrednio dysponuje takimi osobami. Wykonawca musi mieć jednak gwarancję, że dana osoba może świadczyć określone usługi na jego rzecz. (…) Jeżeli tytułem prawnym do powołania się przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a osobą, na której dysponowanie wykonawca się powołuje, mamy do czynienia z dysponowaniem bezpośrednim. Nie zachodzi w takim przypadku podwykonawstwo oraz bez znaczenia pozostaje także, jaki dokładne stosunek prawny łączy wykonawcę z tą osobą. Może to być umowa o pracę, umowa cywilnoprawna czy samozatrudnienie. Biorąc pod uwagę powyższe, należało uznać, że wykonawca P... zobowiązał się w złożonej ofercie, że osobiście zrealizuje kluczowy zakres zamówienia, zgodnie z pkt 6.5 SWZ, a tym samym treść tej oferty jest zgodna z warunkami zamówienia w powyższym zakresie. Zgodnie z SWZ, wykonana P... przedstawił p. T. K. jako kierownika robót, którym dysponuje na podstawie umowy o pracę, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - ocenie podlegał Certyfikat IBDiM i doświadczenie p. T. K. Natomiast w odniesieniu do firmy R..., wykonawca P... nie korzystał z zasobów tego podmiotu do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Ostatnie 2022-08-13 2022-08-09