Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2020-11-24 2020-11-04 Losowe

Dodane w dniu: 2020-11-24

KIO 2505/20 – Wyrok KIO – 2020-10-20

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-11-23

Dokument podpisany w okresie ważności certyfikatu upoważniającego daną osobę do jego składania zachowuje swoją ważność również po upływie ważności certyfikatu, chyba że zostanie wykazane, że nie został podpisany we wskazywanym czasie i o wykazanej treści.
(…) zamawiający uznał, że brak jest podstaw do uznania, że JEDZ nie został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, chociaż jego walidacja w dniu 14.10.2020 r. potwierdza niekompletną weryfikację. W związku z tym zamawiający uznał, że nie ma możliwości odmówić podpisowi elektronicznemu statusu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, ani jego ważności, w sytuacji, gdy taki podpis został złożony w okresie ważności certyfikatu. Izba wskazuje, że w powyższym zakresie uznaje dokonane przez zamawiającego ustalenia za właściwe i wraz z dokonana przez zamawiającego ich oceną, przyjmuje je jako własne.

Dodane w dniu: 2020-11-04

KIO 2013/20 – Wyrok KIO – 2020-10-06

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-10-26

Zapisami projektu umowy zamawiający wprowadził dodatkowe ograniczenie, odnoszące się do wspólnego ubiegania się o zamówienie grupy wykonawców (wykonawca musi złożyć oświadczenie, że jest płatnikiem podatku VAT), co nie znajduje oparcia w przepisach.
… pomimo, że zamawiający nie ograniczył w żaden sposób możliwości ubiegania się o zamówienie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i nie sprecyzował dodatkowych wymagań co do tego w jaki sposób grupa wykonawców wykazać musi spełnienia warunków udziału w postępowaniu - wprowadzając zapis, że wykonawca musi złożyć oświadczenie, że jest płatnikiem podatku VAT - wpływa na możliwość złożenia oferty przez grupę mniejszych podmiotów. Zamawiający sam przyznał na rozprawie, że jego celem jest wyeliminowanie podmiotów, które nie będą w stanie zrealizować zamówienia, które jest skomplikowane przedmiotowo i znacznej wartości. To jednak powinno być przez zamawiającego osiągnięte nie poprzez wprowadzanie zapisów ograniczających udział mniejszych wykonawców, ale poprzez takie konstruowanie warunków udziału w postępowaniu, które zapewnią realizację zamówienia przez podmioty zdolne do jego wykonania.

KIO 2282/20 – Wyrok KIO – 2020-10-07 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-10-27

Samo podniesienie zarzutu rażąco niskiej ceny nie jest wystarczające dla uwzględnienia zarzutu, lecz należy szczegółowo wskazać, jakie koszty rodzajowe są kwestionowane oraz wskazać dowodowo fakty je uzasadniające.
Odwołujący, zdaniem Izby nie podważył skutecznie wiarygodności złożonych wyjaśnień. Nadto należy mieć na względzie kwestię, że zamawiający może dokonać odrzucenia oferty wykonawcy dopiero w sytuacji, kiedy w sposób nie budzący wątpliwości uzyska informacje potwierdzone dowodowo, że oferta winna być odrzucona w oparciu o podstawy wskazane w przepisie art. 89 ust.1 Pzp, co w tym przypadku nie miało miejsca. Nadto zauważyć należy, że wykonawca wezwany do wyjaśnień składa je zamawiającemu i te wyjaśnienia winny przekonać zamawiającego, a niekoniecznie innego wykonawcę.

KIO 1970/20 – Wyrok KIO – 2020-09-25

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-10-27

Wezwanie do wyjaśnień ceny oferty rodzi po stronie wykonawcy obowiązek udzielenia tych wyjaśnień, z zastrzeżeniem, że wyjaśnienia powinny być adekwatne do wezwania pod względem zakresu i stopnia szczegółowości.
Odpowiedź Odwołującego na przedmiotowe wezwanie sprowadzała się do oświadczenia o tym, że cena jego oferty nie jest rażąco niska. Wezwanie miało ogólnikowy charakter, ale Odwołujący nie podjął choćby próby wyjaśnienia ceny swojej oferty. W tej sytuacji zmaterializował się obowiązek określony w art. 90 ust. 3 Pzp.

Dodane w dniu: 2020-11-03

KIO 2158/20 – Wyrok KIO – 2020-10-07 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-10-28

Gdy zamawiający poweźmie wątpliwości co do treści złożonej oferty, może żądać od wykonawcy wyjaśnień, przy czym, zakazane jest prowadzenie negocjacji treści oferty i dokonywanie zmian, poza czynnościami z art. 87 ust. 1a i 2 Pzp.
Okoliczność, że wykonawca B... nie wypełnił w załączniku nr 3 do SIWZ rubryki dotyczącej oferowanej przez niego gwarancji produktowej co do opraw natynkowych (120x30) do pomieszczeń czystych (CLEAN ROOM), w kontekście złożenia przez wykonawcę jednocześnie w Formularzu oferty (załącznik nr 7 do SIWZ) oświadczenia, że oferuje 120 miesięczną gwarancję na przedmiot zamówienia w Części I, skutkowała powstaniem wątpliwości, co do jednoznacznej treści tej oferty. Stosownie do brzmienia art. 87 ust. 1 Pzp, Zamawiający był zobowiązany wyjaśnić tę wątpliwość w trybie art. 87 ust. 1 Pzp. Wykonawca B... złożył wyjaśnienie, które usunęło powyższą wątpliwość, przy czym złożone wyjaśnienie nie wprowadziło nowej treści do złożonej oferty, lecz usunęło wątpliwość wynikającą z braku wypełnienia wiersza w tabeli w załączniku nr 3 do SIWZ, zgodnie z oświadczeniem wykonawcy złożonym w Formularzu oferty.

KIO 1897/20 – Wyrok KIO – 2020-09-18

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-10-28

Przepis art. 90 ust. 1a Pzp został wprowadzony dla celów ustawowego wskazania, czy też "podpowiedzi", kiedy zamawiający powinien obligatoryjnie uznać, że zaoferowane ceny "wydają mu się rażąco niskie" i powinny "budzić jego wątpliwości".
Zamawiający uznał, że pomimo iż średnia arytmetyczna cen wszystkich ofert złożonych dla części IV po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej jest wysoka (4.269.671,62 zł), to wynika to z tego, że niektóre z tych cen są rażąco wysokie i nie odzwierciedlają realnej wartości usługi, przez co ewidentnie i sztucznie zawyżają ww. średnią. Nie jest to stwierdzenie pozbawione słuszności, gdyż rzeczywiście ceny kliku ofert są znacznie za wysokie. Jednak, (…), aby kwestionowane oferty (…) nie mieściły się w dyspozycji art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należałoby pominąć w obliczeniach aż cztery oferty. W ocenie Izby jest to nieco nadmierne naginanie dyspozycji przepisu. (…) Zatem nawet jeśli różnica procentowa pomiędzy średnią pierwszych dziewięciu ofert a ofertami kwestionowanymi nie przekracza 30%, o których mowa w przepisie, to jednak różnica kwotowa pomiędzy poszczególnymi ofertami wskazuje, że nie jest to rozbieżność wynikająca z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

KIO 2072/20 – Wyrok KIO – 2020-10-09

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-11-02

Gdyby intencją Zamawiającego było punktowanie wyłącznie takich rozwiązań, które dają możliwość przeprowadzenia badań bez zmiany pozycji pacjenta przy użyciu cewek dedykowanych do poszczególnych anatomii, to powinien to wyraźnie określić w SIWZ.
Skoro Zamawiający w opisie kryterium nie określił cewek, przy użyciu których ma istnieć możliwość dokonania badań pacjenta bez zmiany jego położenia, to nie można uzależniać punktacji od tego, czy spełnienie wymagania jest możliwe przy użyciu cewki dedykowanej czy też cewki uniwersalnej. (…) Skoro rozwiązanie oferowane przez Przystępującego pozwala - przy użyciu cewek uniwersalnych - na wykonanie badań dla wszystkich anatomii i wszystkich sekwencji pomiarowych w pozycji head-first, to Zamawiający zgodnie z SIWZ przyznał temu rozwiązaniu dodatkowe 5 punktów. W tej sytuacji brak jest też jakichkolwiek podstaw do twierdzenia, że Przystępujący przedstawił informacje wprowadzające Zamawiającego w błąd.

KIO 2104/20 – Wyrok KIO – 2020-10-15

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-10-31

Zamawiający nie może stwarzać wybranym wykonawcom znacznie korzystniejszych warunków ofertowania.
Zamawiający odpowiadając na pytanie nr 57 zezwolił bowiem, aby zakres świadczenia oferowanego przez Przystępującego różnił się de facto od zakresu oczekiwanego od pozostałych wykonawców, co z kolei przełożyłoby się na koszty, które muszą być ujęte w cenie oferty, a w konsekwencji - istotnie zwiększyłoby szanse na uzyskanie zamówienia przez Przystępującego, minimalizując szanse innych wykonawców. (…) wydzierżawienie analizatorów już użytkowanych przez Zamawiającego na podstawie innej umowy, stwarza jednemu z wykonawców znacznie korzystniejsze warunki, związanej z brakiem konieczności wykonania obowiązków i poniesienia kosztów, które będą obciążać każdego innego wykonawcę.

KIO 2309/20 – Wyrok KIO – 2020-10-12 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-10-31

Ustawodawca nie rozróżnia kwestii przedłużenia ważności wadium w zależności od tego czy nastąpiło ono na wezwanie Zamawiającego czy z inicjatywy wykonawcy. Oferta powinna być zabezpieczona wadium, co jest istotne z uwagi na jego funkcję zabezpieczającą.
… oferta Odwołującego podlega odrzuceniu ze względu na okoliczność, że Odwołujący nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą, tj. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

Nie przedłużenie samodzielne przez wykonawcę terminu związania ofertą nie może stanowić podstawy do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp.
… obowiązek zamawiającego odrzucenia oferty wykonawcy aktualizuje się w sytuacji, w której na jego wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą, wykonawca takiej zgody nie wyrazi. Wniosek taki należy wywieść z użytego przez ustawodawcę w komentowanym przepisie sformułowania "nie wyraził zgody, o której mowa art. 85 ust. 2", bowiem właśnie o wyrażeniu zgody w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do przedłużenia terminu związania ofertą jest mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.

KIO 2028/20 – Wyrok KIO – 2020-10-15

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-10-31

Skoro w SIWZ nie wyjaśniono sposobu rozumienia zgodności innego formatu z formatem określonym przez zamawiającego (zgodności z .tar, .gz (.gzip) albo 7Z) to wystarczającym jest, aby format danych, jaki zastosował odwołujący był podobny, niesprzeczny.
W ocenie składu orzekającego Izby miernikiem owego podobieństwa/niesprzeczności (przy braku uregulowań SIWZ w tym zakresie) winno być to, czy zastosowanie przez wykonawcę innego formatu danych doprowadzi do spakowania przez wykonawcę wszystkich wymaganych postanowieniami SIWZ dokumentów i ich rozpakowania przez zamawiającego "bez uszczerbku dla tychże dokumentów". (…) Pewną wątpliwość budzić może zastrzeżenie przez zamawiającego, iż zastosowanie innych formatów danych niż określonych w rozporządzeniu skutkować będzie odrzuceniem oferty. Z jednej bowiem strony zamawiający wprost przewidział odrzucenie oferty w przypadku, gdy składający ją wykonawca zastosuje inny niż wskazane w rozporządzeniu formaty. Z drugiej jednak strony w SIWZ w zdaniu bezpośrednio poprzedzającym wskazanie sankcji odrzucenia mowa o formatach zgodnych z formatami wskazanymi w rozporządzeniu, nie zaś o formatach wskazanych/określonych w rozporządzeniu, co nie jest przecież tożsame - nie sposób ten element postanowienia SIWZ dotyczącego możliwych do zastosowania plików pominąć, ponieważ stanowi on integralną część SIWZ. Wątpliwość ta winna być poczytana na korzyść wykonawcy - odwołującego (…) skoro to zamawiający jest autorem takiego budzącego wątpliwość postanowienia SIWZ.

Dodane w dniu: 2020-10-28

KIO 2088/20 – Wyrok KIO – 2020-09-21

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-10-21

Wobec ogólnikowego charakteru wezwania do złożenia wyjaśnień, nie sposób obciążać Przystępującego obowiązkiem drobiazgowego wyliczenia i udowodnienia wszystkich kosztów, które mogą pozostawać w bezpośrednim/ pośrednim związku z realizacją zamówienia.
… w treści wezwania do złożenia wyjaśnień z 23 lipca 2020 r. Ograniczone ono zostało bowiem do wskazania przyczyn, dla których zostało wystosowane i przytoczenia katalogu przykładowych okoliczności podlegających badaniu w procedurze z art. 90 Pzp. Skutkiem powyższego jest stwierdzenie, że Konsorcjum pozostawiono swobodę we wskazaniu kosztów realizacji zamówienia, które uważa za istotne w kontekście zaoferowanej w Postępowaniu ceny. (…) przedstawione przez Konsorcjum wyliczenia oparte są o konkretne wartości (w tym poparte stosownymi dowodami - vide lista płac, czy przykładowa polisa OC, załączone do wyjaśnień RNC), których Odwołujący zasadniczo nie zakwestionował.

KIO 1161/20 – Wyrok KIO – 2020-08-06 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2020-10-13

Gdy zamawiający wzywa do przedstawienia jakiegokolwiek dokumentu (tu wykazu osób) wykonawca musi ze szczególną wnikliwością zastanowić się nad sporządzeniem najwłaściwszego dokumentu, aby spełnić pod każdym względem wymagania zamawiającego.
Wykonawca SGW przedstawił takie osoby, ale niemające odpowiednich uprawnień, gdyż wykonawca SGW nie wziął pod uwagę zmian z 1994 r. w prawie budowlanym i kubatury budynku przekraczającej 1000 m3. Na pewno takie tłumaczenie wykonawcy SGW nie może być wzięte pod uwagę, gdyż zapewne nie można tłumaczyć swojej omyłki zmianami w Prawie budowlanym sprzed ponad 25 lat. Również nie wzięcie pod uwagę kubatury budynku przeznaczonego do wykonania zamówienia nie można potraktować jako zachowania w pełni profesjonalnego. Takie mylne podejście do zamówienia do zamówienia może się kwalifikować jako naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, (…). W tym przypadku wykonawca SGW nie sprostał wezwaniu i przedstawił wykaz osób niespełniający warunku w zakresie posiadania właściwych uprawnień budowlanych.

Procedura samooczyszczenia powinna być inicjowana przez samego wykonawcę, a nie po wezwaniu przez zamawiającego do wyjaśnień czy uzupełnień oferty.
… [wykonawca] na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp powinien wskazać swoje niedoskonałości i dowodnie wykazać jak te elementy u siebie wyeliminował, aby w przyszłości nie mogły one mieć miejsca.

KIO 2076/20 – Wyrok KIO – 2020-09-17

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-10-12

Usługa nasadzenia roślinności nie ma bezpośredniego związku (na zasadzie usługi pomocniczej) z pracami budowlanymi objętymi zamówieniem, wobec czego zastosowanie jednolitej stawki VAT w wysokości 23% jest błędne.
Roboty budowlane składające się na przedmiot zamówienia należy uznać za czynności niezależne i samodzielne, bez których czynności sadzenia drzew i roślin, czy pielęgnacja roślin, są możliwe do zrealizowania, bez jakiegokolwiek uszczerbku na jakości i pełnowartościowości tych usług. Natomiast takie czynności jak rozbiórka nawierzchni, remont alejek, montaż małej architektury itp. nie składają się na te czynności, dla których główną usługą jest zagospodarowanie terenów zieleni. Stanowią odrębne świadczenie i powinny zostać opodatkowane według zasad właściwych dla tych czynności. (…) Izba uznała, że przyjęcie przez zamawiającego stawki VAT 8% dla usługi wykonania nasadzeń roślinnych było czynnością prawidłową.

KIO 1939/20, KIO 1940/20 – Wyrok KIO – 2020-09-03

KIO » Uwzględnia odwołania » dodany: 2020-10-08

Działanie zamawiającego, który wszczyna postępowanie, a następnie przy niezmienionych wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia zmienia warunki udziału - ograniczając konkurencję - jest nieprzejrzyste oraz sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji.
Wykonawcy są uprawnieni do tego, aby po wszczęciu postępowania przygotowywali się do wzięcia w nim udziału, działając w zaufaniu do treści SIWZ. Zmiana SIWZ dokonana tuż przed upływem terminu składania ofert prowadzi do utraty możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia przez część wykonawców, pomimo tego, że w tym momencie postępowania mogli ponieść lub ponieśli już koszty organizacyjne i finansowe związane z przygotowaniem oferty. Takie zachowanie zamawiającego należy ocenić jednoznacznie negatywnie. (…) Nie przekonuje podany przez zamawiającego argument, że dopiero na tym etapie "uzyskał zgodę centrali". Z punktu widzenia przepisów ustawy i zasad prowadzenia postępowania pozbawiony on jest jakiejkolwiek doniosłości.

Dodane w dniu: 2020-10-27

KIO 1697/20 – Wyrok KIO – 2020-09-18 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-10-14

Bez względu na to, czy odwołujący złożył aneks w jednym z miejsc wskazanych przez Zamawiającego, czy "gdzieś na korytarzu", faktem jest, że posiada potwierdzenie wpływu z pieczątką Działu Zamówień Publicznych.
… na korzyść odwołującego przemawia fakt, że posiada on kopię złożonego aneksu do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium, na której to kopii zamawiający przybił pieczątkę z datą wpływu. Nie ma zatem wątpliwości, że aneks został złożony. Potwierdzenie wpływu od zamawiającego nie zawiera jednocześnie żadnej adnotacji, z której wynikałoby, że odwołujący przedłożył zamawiającemu kopię aneksu. Należy przy tym zaznaczyć, że pieczątka potwierdzająca wpływ jest pieczątką Działu Zamówień Publicznych Politechniki Warszawskiej, czyli komórki organizacyjnej, która powinna wiedzieć, że wymagane jest złożenie aneksu do gwarancji wadialnej w oryginale. Wyżej wskazane potwierdzenie wpływu, którym dysponuje odwołujący, dowodzi zatem, że aneks został złożony i pozwala na przyjęcie, że został złożony w oryginale.

KIO 1881/20, KIO 2053/20 – Wyrok KIO – 2020-09-08 Premium

KIO » Oddala oba odwołania » dodany: 2020-10-12

Niepodanie wymaganych wartości jest istotnym brakiem treści oferty, oznacza bowiem brak określenia elementów ceny jednostkowej, czyli elementów istotnych dla przyszłego zobowiązania umownego (rozliczenie ryczałtowe).
Brak ten powoduje, że oferta danego Wykonawcy w warstwie merytorycznej nie odpowiada wymaganiom SIWZ, ponieważ treścią oferty nie objęto całego zakresu przedmiotowego przyszłego zobowiązania, nie wyceniając jednego z istotnych jego elementów, płaconego w formie ryczałtu. Brak podania wartości ceny jednostkowej netto powoduje, że niemożliwe jest ustalenie wynagrodzenia za wykonanie elementu umowy w toku jej realizacji. Jest to istotna nieścisłość treści oferty Wykonawcy, której Zamawiający nie może samodzielnie poprawić, brak bowiem możliwości samodzielnego wyliczenia tej wartości na podstawie innych danych wynikających z formularza cenowego. Nie jest także możliwe zwrócenie się do Wykonawcy w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp o wyjaśnienie treści oferty, bowiem taka treść nie istnieje. Wyjaśniać można elementy oferty istniejące w momencie składania oświadczenia woli w postaci oferty przez Wykonawcę. W przedmiotowej sprawie zastosowanie art. 87 ust.1 ustawy Pzp doprowadziłoby do powstania nowych elementów oferty, już po wyznaczonym terminie składania ofert, co uznać należy za prowadzenie niedopuszczalnych między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji.

KIO 2075/20 – Wyrok KIO – 2020-09-08

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-10-08

Po otwarciu ofert Zamawiający nie może zmieniać warunków udziału w postępowaniu.
… zarówno Zamawiający, jak i wykonawcy są związani treścią SIWZ, a ta nie wskazywała, aby dostawy wskazywane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, były wykonane w ramach jednej lub więcej umów, nie wskazywała również, że w przypadku, gdy umowa w ramach której były realizowane dostawy wskazane w wykazie, dotyczyła dostaw na wyższą kwotę, niż wymagana na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, wykonawca był obowiązany przedstawić dowód należytego wykonania dostaw na całą wielkość tej umowy, a nie tylko na kwotę określoną w warunku udziału. (…) zatem w okolicznościach analizowanej sprawy podana w wykazie dostaw wartość umowy, znacznie przewyższająca kwotę określoną w warunku udziału w postępowaniu, nie może być uznawana za przeszkodę do uznania spełnienia tego warunku w sytuacji, gdy zostało wykazane należyte wykonanie dostaw na kwotę tego warunku.

Dodane w dniu: 2020-10-25

KIO 1863/20 – Wyrok KIO – 2020-08-17 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-09-30

Z istoty trybu negocjacji bez ogłoszenia wynika, że po ich przeprowadzeniu to na zamawiającym spoczywa obowiązek sporządzenia SIWZ m.in. w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (art. 61 ust. 1 w zw. z art. 64 ust. 3 pzp).
… w tej sprawie to Zamawiający sam siebie wprowadził w błąd, gdyż bezpodstawnie - pod względem zarówno faktycznym, jak i prawnym - uznał, że przeprowadzone negocjacje obligują G... do zaoferowania modelu tomografu pożądanego przez Zamawiającego (…) Tymczasem Zamawiający, pomimo że znał przeznaczenie zamawianego tomografu komputerowego i uwarunkowania z tym związane, a także - jak wynika z odpowiedzi na odwołanie - mógł je opisać za pomocą mierzalnych parametrów, nie dochował w tym zakresie należytej staranności organizatora postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy pzp, a skutkami swojego niedopatrzenia chciał obciążyć Wykonawcę, który z natury rzeczy ubiega się o udzielenie mu zamówienia w celach zarobkowych.

Dodane w dniu: 2020-10-23

KIO 1800/20 – Wyrok KIO – 2020-08-14 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-09-19

Wymóg posiadania niezbędnych uprawnień przez cały okres wykonywania umowy nie jest równoznaczny z postawieniem warunku udziału w tym zakresie.
… zamawiający przesądził w pkt 2.7.2 SIWZ, że wykonawca ma posiadać dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia "w całym okresie realizacji umowy". Analogiczne zapisy zawarto także w postanowieniu § 4 ust. 1 wzory umowy, gdzie wskazano, że "Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia w celu wykonania przedmiotu umowy, (...)". Podkreślenia wymaga, że oświadczenie to wykonawca zobowiązany będzie złożyć dopiero w momencie podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zatem dopiero przystępując do podpisania umowy, wykonawca będzie zobligowany do posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie wszystkich odbieranych kodów odpadów. (…) Gdyby zamawiający zażądał na etapie oceny warunków posiadania wpisu do rejestru obejmującego wszystkie rodzaje odpadów, część z wykonawców, mogłaby nie być w stanie dokonać zmiany wpisu do rejestru przed upływem terminu składania ofert.

KIO 1472/20 – Wyrok KIO – 2020-07-22 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2020-09-15

Czynność poprawienia oferty w trybie art. 87 ust. 2 pzp ma charakter obligatoryjny i zamawiający nie może uchylić się od jej wykonania.
Zaniechanie takiej czynności należy uznać należy za działanie sprzeczne nie tylko z prawem, ale i nieracjonalne, gdyż prowadzi do niesłusznego odrzucenia najkorzystniejszej oferty, które nie zapewnia wyboru oferty zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. (…) art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp nie ogranicza możliwości dokonywania zmian z punktu widzenia tego, czy dotyczą przedmiotowo lub podmiotowo istotnych albo nieistotnych elementów oferty, gdyż granicą dopuszczalności zmian jest to, nie stanowiła ona znaczącej ingerencji w treść oferty, która spowodowałaby wytworzenie przez zamawiającego zupełnie nowej treści oświadczenia woli w stosunku do złożonego przez wykonawcę w powyżej przedstawionym rozumieniu. (…) W okolicznościach rozstrzyganej sprawy Zamawiający, nawet bez kierowania wezwania do wyjaśnień, był w stanie zarówno stwierdzić na czym polega omyłkowa niezgodność, co uczynił, jak i w jaki sposób ją poprawić, czego bezpodstawnie zaniechał.

Dodane w dniu: 2020-10-21

KIO 1781/20 – Wyrok KIO – 2020-08-26 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-10-05

Termin 3 lat na nałożenie sankcji wykluczenia wykonawcy należy liczyć od zaistnienia pierwszego zdarzenia będącego podstawą wykluczenia w ramach trzech z ww. zdarzeń tj. rozwiązania umowy, zasądzenia odszkodowania lub obu łącznie.
Skoro tak, to należy przyjąć, że termin 3 lat należy liczyć od pierwszego zdarzenia będącego podstawą wykluczenia w ramach trzech z ww. zdarzeń (rozwiązania umowy, zasądzenia odszkodowania, rozwiązania umowy i zasądzenia odszkodowania). Odmienny sposób liczenia terminu może spowodować niepewność po stronie wykonawcy, co do terminu w jakim będzie mógł być wykluczany z postępowań.

Sankcja wykluczenia wykonawcy z postępowania, jako jedna z najbardziej dotkliwych, powinna być interpretowana ściśle.
Izba zwraca uwagę, iż sankcja wykluczenia wykonawcy z postępowania jest jedną z najbardziej dotkliwych, jakich może doznać wykonawca w postępowaniu, dlatego też winna być interpretowana ściśle, nie dając możliwości nadinterpretacji. [...] Niestety taką sankcję, niezgodną z przepisami, zastosował zamawiający w tym postępowaniu względem odwołującego.

KIO 1635/20 – Wyrok KIO – 2020-08-27 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-10-01

Warunek udziału w postępowaniu zawiera w swej treści odniesienie do "zwierząt", co oznacza, że wykonawcy mogli wykazać doświadczenie w zakresie odławiania i utrzymania w schronisku dowolnych zwierząt, mimo, że przedmiot zamówienia dotyczy tylko psów.
Przystępujący zaoferował wykonanie usługi w zakresie psów, gdyż to jest przedmiotem zamówienia, ale mógł jednocześnie wykazać doświadczenie w zakresie kotów lub innych zwierząt, gdyż taki wymóg (dotyczący "zwierząt") znajduje się w opisie warunku. Dla oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu znaczenie ma bowiem wyłącznie treść tego warunku, a nie innych postanowień i załączników do siwz.

Warunek w zakresie posiadanego doświadczenia i warunek posiadania niezbędnego zezwolenia odnoszą się do zupełnie odmiennych okresów, ponieważ badany jest odmienny zakres potencjału wykonawcy.
… różne dokumenty służą potwierdzeniu spełniania różnych warunków. W niniejszym postępowaniu zamawiający postawił warunki w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania danej działalności i na potwierdzenie tych warunków wykonawca miał złożył ww. zezwolenia oraz wpis schroniska do rejestru. Z uwagi na cel przedstawiania tych dokumentów, czyli potwierdzenie, że wykonawca ma uprawnienia do realizacji usługi, musiały one być ważne w okresie, kiedy zamówienie będzie realizowane, co w przypadku zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska, zamawiający nawet wprost wskazał w siwz. Dokumenty te zatem (zezwolenia i wpis) służyły potwierdzeniu posiadania uprawnień do realizacji usługi na okres, kiedy będzie ona realizowana. Niezależnie od powyższego zamawiający postawił warunek w zakresie zdolności zawodowej (w tym wypadku - konkretnie doświadczenia) i na jego potwierdzenie wykonawca miał złożyć wykaz usług wraz z dowodami należytego ich wykonania (np. referencjami). Usługi miały być co do zasady wykonane w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, zatem zarówno wykaz, jak i dowody należytego wykonania mogły wskazywać na usługi wykonane w okresie 29.06.2017 - 28.06.2020.

Ani brak ponumerowania stron ani niewłaściwe ponumerowanie stron nie może stać się podstawą odrzucenia oferty.
Użycie przez ustawodawcę słowa "treść" przesądza o tym, że obowiązek odrzucenia oferty zachodzi wówczas, gdy oferta nie jest zgodna z siwz w zakresie merytorycznym, np. co do terminu, zakresu czy sposobu wykonania zamówienia. Niezgodność taka nie zachodzi natomiast w przypadku wymogów o charakterze jedynie formalnym. Przykładem takiego wymogu formalnego jest właśnie numerowanie stron (…) wymóg ten nie wpływa w ogóle na treść oferty.

Dodane w dniu: 2020-10-20

KIO 2036/20 – Wyrok KIO – 2020-09-21

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-10-14

Brak jest przepisów wskazujących na przesądzający charakter zapisu słownego, jednakże oczywistym jest to, iż w przypadku tego rodzaju zapisu, wskazanie błędnej kwoty jest znacznie mniej prawdopodobne, niż w przypadku zapisu cyfrowego.
… w trakcie sporządzania dokumentu gwarancji doszło do oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie zapisu cyfrowego kwoty gwarancyjnej - zamiarem gwaranta było objęcie zobowiązaniem w zakresie sumy gwarancyjnej kwoty 25 000,00 złotych, tj. tak jak to zostało wyrażone w zapisie słownym, a nie kwoty 2 500,00 złotych, która nie wynika ani z zapisu słownego, ani z zapisu cyfrowego. (…) Jednakże przede wszystkim sposób dokonania zapisu cyfrowego świadczy o tym, iż w ramach jego dokonywania doszło do omyłkowego pominięcia zera. Powszechna praktyką, nieznająca wyjątków, jest aby trzy zera wyrażające tysiące znajdowały się po spacji lub kropce. Nie stosuje się zapisów cyfrowych, w których jedno z trzech zer wyrażających tysiące znajduje się przed kropką lub spacją, a dwa pozostałe zera po kropce lub spacji. Fakt dokonania zapisu cyfrowego kwoty gwarancyjnej "25 00,00 PLN", tj. w sposób nie spotykany w praktyce, potwierdza, iż to zapis słowny kwoty gwarancyjnej jest prawidłowy.

KIO 2086/20 – Wyrok KIO – 2020-09-15

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-10-15

W SIWZ precyzyjnie zdefiniowano oczekiwania zamawiającego w zakresie obowiązku przedstawienia stawki roboczogodziny netto. Cena wskazana przez Przystępującego spełnia wymagania minimalnego wynagrodzenia za pracę.
… zamawiający w formularzu cenowym (…) podał, w zakresie oznaczenia "R" - stawka roboczogodziny kosztorysowej netto, że przez to oznaczenia należy rozumieć ""R" w oparciu o art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym wartość kosztów pracy przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w danym roku." (…) Tak więc stawka netto, określona przez przystępującego wynosząca 19,00 zł za 1 r-g, jest prawidłowo skalkulowana. Natomiast po dodaniu kosztów wynosi ona 26,45 zł za 1 r-g brutto. Dokonując przeliczenia wynagrodzenia obowiązującego u przystępującego (3 173 zł) przez liczbę godzin w miesiącu (169) otrzymujemy, po zaokrągleniu 18,78 zł za 1 r-g, czyli cena spełnia wymagania minimalnego wynagrodzenia za pracę (17 zł za 1 r-g), przewyższając ją o około 2 zł.

KIO 1397/20 – Wyrok KIO – 2020-07-28 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-09-15

Wydruki sporządzone przez wykonawcę nie są tożsame z wymaganymi w SIWZ wydrukami rezerwacji biletów i zostały „przygotowane” w taki sposób, aby uzyskać jak najwyższą liczbę punktów w odnoszącym się do nich kryterium oceny ofert.
… obowiązkiem wykonawcy było załączenie do oferty wydruków rezerwacji biletów lotniczych w formie potwierdzeń z elektronicznego systemu rezerwacji. Zamawiający zaznaczył, że będzie honorował jedynie wydruki biletów wygenerowanych z elektronicznego systemu rezerwacyjnego (…). Załączone do oferty Wykonawcy AP wydruki rezerwacji pozbawione są oznaczeń wskazujących na ich pochodzenie z elektronicznego systemu rezerwacji. Wniosek taki wzmacniają również zidentyfikowane przez Odwołującego błędy w treści wydruków rezerwacji (niewłaściwe oznaczenie podstawy taryfy lub jej nazwy - dowód 4), potwierdzone - w przypadku biletów Lufthansy - przez jej przedstawiciela (dowód 3). Ergo oferta Wykonawcy AP jest - w opisanym powyżej zakresie - niezgodna z SIWZ, wobec czego podlega odrzuceniu w oparciu o przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przedstawionych okolicznościach konieczne stało się również wykluczenie Przystępującego z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp.

KIO 1675/20 – Postanowienie KIO – 2020-08-14 Premium

KIO » dodany: 2020-09-10

Wycofanie odwołania w dniu poprzedzającym rozprawę umożliwia odwołującemu uniknięcie zasadzenia kosztów postępowania.
... wycofanie odwołania nastąpiło na więcej niż jeden dzień niż wyznaczony termin posiedzenia. Wbrew stanowisku zamawiającego kwestia sporna na poziomie orzecznictwa Izby została w ocenie Izby w tym zakresie przesądzona orzecznictwem Sądów Okręgowych (…) XXIII Ga 1257/19 (…) jeśli ustawodawca zdecydował się (w swojej mądrości) na takie zredagowanie przepisu, to rozumowanie KIO jest prawidłowe i sformułowanie "mniej niż dzień przed dniem" musi oznaczać dzień posiedzenia/rozprawy. Diametralnie inna sytuacja byłaby gdyby wskazano jednostkę czasu w godzinach i przykładowo "mniej niż 24 godziny przed dniem posiedzenia/rozprawy". W takim wypadku cofnięcie odwołania 18 godzin przed, uzasadniałoby zasądzenie kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu odwoławczym. W obecnym jednak stanie prawnym cofnięcie odwołania "dzień przed" nie jest "mniej niż dzień przed".

KIO 1987/20 – Wyrok KIO – 2020-09-15

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-10-19

Przy dokonywaniu ustaleń w zakresie świadczenia kompleksowego, należy w szczególności mieć na uwadze cel (gospodarczy) realizacji danego świadczenia oraz jego dominujący charakter.
Izba uznała, iż ww. elementy świadczenia jak ochrona radiologiczna (fartuch ołowiany szt. 2, osłona na tarczycę szt. 2) oraz integracja urządzenia z systemem PACS i systemem szpitalnym (…) stanowią świadczenia pomocnicze względem świadczenia głównego, tj. dostawy mobilnego przyłóżkowego cyfrowego aparatu RTG, tj. są z nim powiązane w ten sposób, że tworzą z punktu widzenia celu gospodarczego kompleksowe świadczenie, uzasadniające zastosowanie jednolitej preferencyjnej stawki podatku VAT. Jak wskazywał przystępujący, czemu nie zaprzeczył odwołujący, ochrona radiologiczna stanowi element umożliwiający bezpieczne przeprowadzenie badania. Jest ona zatem niezbędna w celu prawidłowego korzystania ze świadczenia głównego.

Dodane w dniu: 2020-10-19

KIO 1001/20 – Wyrok KIO – 2020-07-03 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-08-03

Wymaganie spełnienia warunku doświadczenia w postaci prowadzenia jednej roboty budowlanej co najmniej dwóch budynków określonych symbolem PKOB narusza art. 7 PZP.
Jak wskazał Przystępujący, w praktyce niezwykle rzadko zdarza się, aby jedna i ta sama robota budowlana obejmowała budowę lub przebudowę co najmniej dwóch budynków. Natomiast przypadki, w których jedna i ta sama robota budowlana obejmowałaby budowę lub przebudowę co najmniej dwóch budynków określonych symbolem PKOB wskazanym w dziale nr 12 (zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych "Budynki niemieszkalne"), są wręcz ekstremalnie rzadkie. Wymaganie takiego doświadczenia, gdyby Zamawiający faktycznie go wymagał, stanowiłoby bardzo istotne naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Zastosowanie szerokiej interpretacji niweluje skutki braku zdefiniowania w SIWZ danego warunku.
Przyjęcie takiej właśnie szerokiej interpretacji warunku było jedynym sposobem, aby Zamawiający mógł zniwelować skutki braku zdefiniowania w SIWZ co należy rozumieć przez podziemne przejście dla pieszych, względnie jakie warunki ma spełniać dany obiekt, aby Zamawiający uznał go za podziemne przejście dla pieszych. W ocenie Izby przyjęcie przez Zamawiającego wąskiej definicji podziemnego przejścia dla pieszych na obecnym etapie postępowania i eliminowanie z postępowania tych wykonawców, którzy do tej nigdzie i nigdy wcześniej nieprzedstawionej im definicji się nie dopasowali, naruszałoby podstawowe zasady postępowania o udzielenie zamówienia, w tym przede wszystkim wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zasadę zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości.

Z uwagi na fakt, iż podziemne przejścia dla pieszych kwalifikowane są jako tunele, to kierownik robót modowych posiadający doświadczenie w kierowaniu budową tunelu, w którym przebiega droga oraz chodniki - posiada wymagane doświadczenie.
Tym samym w ocenie Izby obiekty wskazane w opisie doświadczenia Pana W. C. mogły być uznane za podziemne przejścia dla pieszych. Obiekty te są obiektami podziemnymi (sam Odwołujący kwalifikuje je jako tunele) oraz na zasadach ogólnych mogą się nimi poruszać piesi tj. umożliwiają pieszym przejście z jednej strony drogi na drugą (czyli przejścia dla pieszych). [...] Gdyby bowiem przyjąć, jak tego chce Odwołujący, że przez podziemne przejście dla pieszych rozumie się wyłącznie budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia samodzielnego ciągu pieszego tub pieszo-rowerowego, to okazałoby się, że kierownik robót mostowych, który kierował budową lub przebudową kilkuset metrowego tunelu pod miastem, w którym przebiega dwupasmowa droga oraz chodniki dla pieszych, czyli obiektu służącego zarówno ruchowi pieszych jak i ruchowi pojazdów, nie spełnia postawionego przez Zamawiającego warunku i rzekomo nie posiada wystarczających kwalifikacji.

W razie brak zdefiniowania przez Zamawiającego spornych zapisów SIWZ, należy im nadać znaczenie ogólne przyjęte, z uwzględnieniem specyfiki branży której dotyczy.
Wskazać należy w pierwszej kolejności, że w omawianym stanie faktycznym Zamawiający nie zdefiniował w SIWZ pojęcia "przejście podziemne dla pieszych". Zamawiający nie odwołał się do żadnych regulacji prawnych, przepisów ustawy, nie udzielił w tym zakresie żadnych wskazówek wykonawcom jak należy interpretować powyższy wymóg. Zamawiający nie skorzystał z możliwości dookreślenia swojego wymagania ani poprzez przytoczenie ani poprzez powołanie się na przepisy prawa. Izba stoi na stanowisku, że przy braku zdefiniowania, dookreślenia przez Zamawiającego spornych zapisów SIWZ, należy im nadać znaczenie ogólne przyjęte, z uwzględnieniem specyfiki branży do której pojęcie to odnosi się.

Dodane w dniu: 2020-10-18

KIO 1729/20 – Wyrok KIO – 2020-09-22 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-10-14

Rozmiar deklarowany wprost przez producenta jako 55 cali jest takim rozmiarem i jeśli nawet z dokładnych pomiarów odwołującego wynika, że jest o 35/100 cala mniejszy od deklaracji, nie oznacza parametru niezgodnego z oczekiwaniem zapisanym w siwz.
Przeciwnie, takie oczekiwanie zaspokaja. (…) Izba uznaje za zasadną argumentację dotyczącą wymaganej i oferowanej wielkości monitora o wymiarze min. 55 cali. Przy takim określeniu parametru wymiaru niezbędne jest posłużenie się wiedzą w istocie notoryjną, iż wymiar ten dotyczy przekątnej ekranu o kształcie zbliżonym do prostokąta. W istocie na rynku wielkość ta jest powtarzalna i oznacza wymiar zbliżony, jakkolwiek, co oczywiste, przy takim produkcie niekoniecznie tożsamy wielkością ustaloną z nadmierną w istocie dokładnością np. co do 1 milimetra, albo mikrometra.

KIO 1902/20 – Postanowienie KIO – 2020-09-03

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze » dodany: 2020-10-02

Wysokość wpisu od odwołania uzależniona jest od wartości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a nie od jej części.
Nie można przyjąć za słuszną argumentacji Odwołującego, że postępowanie będące przedmiotem odwołania nie przekracza 214 tys. Euro kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 4 gdyż wartość postępowania w tej części była określona na niewielką kwotę 120 tys. złotych - bowiem zgodnie z Protokołem ZP-PN wartość zamówienia tj. wartość przedmiotowego postępowania o udzielanie zamówienia publicznego, wszystkich części, ustalona w dniu 1 kwietnia 2020 roku została na kwotę 298 968,04 zł co stanowi równowartości 70 027,41 euro (z kwoty globalnej wartości zamówienia 2 356 801,21 zł co stanowi 552 034,57 euro). Fakt, że dana jedna część zamówienia ma mniejszą wartość nie powoduje, że stosuje się do niej inne przepisy.

KIO 1771/20, KIO 1772/20 – Wyrok KIO – 2020-08-20 Premium

KIO » Oddala oba odwołania » dodany: 2020-10-11

Wpłata niższej kwoty wadium, niż wskazana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest równoznaczna z niewniesieniem wadium w ogóle.
… kwota wniesionego wadium, była niewystarczająca na zabezpieczenie części 1 zamówienia, a błąd gwarancji wadialnej Odwołującego nie ma charakteru oczywistego, bowiem w dokumencie mowa o sumie do wysokości 20.000 zł, a następnie gwarant rozbija te kwotę na dwie pozycje, zatem suma 5.000 zł i 10.000 zł spełnia powyższy wymóg, a równocześnie nie daje pewności Zamawiającemu, że mógłby skutecznie dochodzić swoich roszczeń w ramach części 1 zamówienia na podstawie złożonej gwarancji.

Brak załączenia dowodów odnoszących się do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, obciąża wykonawcę, skutkiem czego jest zazwyczaj odrzucenie oferty.
Jeżeli okolicznością uprawdopodobniającą oszczędności wykonawcy miało być posiadanie odpowiednich upustów czy rabatów należało przedstawić konkretne dowody, na tę okoliczność. Izba ustaliła, że w wyjaśnieniach Odwołującego brak jakiejkolwiek informacji o oferowanych rabatach, szczególnych upustach związanych z określonymi relacjami handlowymi, czy to w postaci korespondencji z producentem, czy w ramach oferty handlowej. Odwołujący nie przedstawił również w wyjaśnieniach żadnych dowodów dotyczących dysponowania własnym sprzętem. Oświadczył także, że sposób organizacji pracy, rozpoznanie terenu budowy oraz umiarkowanie odległy teren budowy od siedziby firmy pozwala kształtować koszty pracy oraz koszty ogólne na nieznacznym poziomie. Niemniej nie wskazał w jaki sposób powyższe przekłada się faktycznie na obniżenie tychże kosztów.

Ustawodawca nie wskazał, ile razy zamawiający może wzywać do wyjaśnień rażąco niskiej ceny.
Nie oznacza to jednak, że zamawiający jest zobligowany przejmować inicjatywę za wykonawcę w dążeniu do udowodnienia realności elementów mających wpływ na wysokość podanej ceny. Ponowne wezwania do wyjaśnienia w rzeczywistości tego samego zakresu informacji, przy zaniechaniu rzetelnego i starannego działania Odwołującego podczas złożenia wyjaśnień, niepopartych w zasadzie żadnymi dowodami, należałoby uznać za naruszenie nie tylko art. 90 ust. 1, lecz także art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

Dodane w dniu: 2020-10-07

KIO 1183/20 – Wyrok KIO – 2020-07-31 Premium

KIO » Uwzględnia częściowo odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2020-08-21

Powoływanie się przez Zamawiającego na okoliczności dotyczące jego relacji z współkonsorcjantami (np. odpowiedzialność solidarna) nie wpływa na stosunek gwarancji i jest bezskuteczne względem gwaranta.
Powoływanie się przez zamawiającego na okoliczności dotyczące jego relacji z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia nie będzie skuteczne względem gwaranta. Zatem nawet jeśli - jak w niniejszej sprawie - członkowie konsorcjum są zobowiązani solidarnie wobec zamawiającego, to wciąż byłaby to jedynie cecha stosunku podstawowego (zamawiający-wykonawcy), która nie wpływa na treść stosunku gwarancji.

Warunkiem poprzestania na oświadczeniu własnym Wykonawcy w sytuacji nieuzyskania referencji, jest wykazanie przez niego obiektywnych (niezależnych od Wykonawcy) i uzasadnionych powodów.
Z przepisu i powołanego postanowienia SIWZ wynika po pierwsze, że warunkiem od którego uzależnia się możliwość poprzestania na oświadczeniu własnym wykonawcy są okoliczności o charakterze obiektywnym, które uniemożliwiły pozyskanie referencji lub innych dokumentów wystawionych przez odbiorcę. Jak słusznie wskazał odwołujący w odwołaniu, słowo "obiektywny" w języku polskim oznacza "istniejący niezależnie od poznającego podmiotu". Powyższe prowadzi do wniosku, że nie można powoływać się na powody niepozyskania referencji zależne od wykonawcy, czyli okoliczności subiektywne. Po drugie, jak wynika wyraźnie z przepisu i postanowienia SIWZ, te obiektywne powody niezłożenia referencji muszą być uzasadnione. Oczywistym jest więc, że okoliczności niepozyskania referencji muszą być należycie umotywowane.

Z faktu, że dostawy (zgodnie z wykazem dostaw) zostały ukończone później aniżeli wynikałoby to z dokumentów zamówienia, nie można jeszcze wyciągać wniosku, że dostawy z pewnością zostały zrealizowane nienależycie.
Z faktu, że dostawy zgodnie z wykazem dostaw zostały ukończone później aniżeli wynikałoby to z dokumentów zamówienia, nie można jeszcze wyciągać wniosku, że dostawy z pewnością zostały zrealizowane nieterminowo czyli nienależycie. Przede wszystkim nie wiadomo, czy terminy dostaw pierwotnie wskazane w dokumentach zamówień nie zostały przez strony umowy zmienione. Po drugie zaś, nawet gdyby wystąpiły pewne przekroczenia czasowe to nie zawsze świadczą one o nienależytym wykonaniu zamówienia, zwłaszcza w sytuacji gdy opóźnienie jest wynikiem okoliczności, za które dostawca nie odpowiada.

Biorąc pod uwagę zasadę jednokrotności wzywania do uzupełniania dokumentów, sugerowanie przez Zamawiającego przesłania innych dokumentów potwierdzających dostawy czy wskazania innych powodów nieuzyskania dowodów, uznać należy za niedopuszczalne.
Zamawiający poprosił o przesłanie innych dokumentów potwierdzających dostawy (np. protokołów odbioru) pomimo, że przystępujący w piśmie z dnia 8 kwietnia 2020 r. wyraźnie wskazał, że nie jest w posiadaniu innych dokumentów pochodzących od odbiorców. Zamawiający także zasugerował wykonawcy aby ten powołał się jeszcze na jakieś inne powody nieuzyskania dowodów, o których wykonawca w ogóle nie wspominał w piśmie z 8 kwietnia 2020 r., podając nawet przykład takich okoliczności. Wreszcie, pomimo, że przystępujący wyraźnie wskazywał, że w jego firmie nie jest praktykowane pozyskiwanie indywidualnych potwierdzeń prawidłowości wykonania dostawy, zamawiający zapytał czy aby wykonawca nie występował jednak o wydanie dokumentów referencyjnych. Biorąc pod uwagę zasadę jednokrotności wzywania do uzupełniania dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp działanie zamawiającego należało uznać za niedopuszczalne

Gdy z treści SIWZ wynika, że konsorcjanci składają odrębne JEDZ, to niezłożenie takiego oświadczenia przez niezobowiązanego z gwarancji nie uprawnia Zamawiającego do wypłacenia wadium.
Zamawiający w pkt 8.4 SIWZ wskazał bowiem jednoznacznie, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, należy złożyć odrębny JEDZ zawierający informacje wymagane w częściach II-IV dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. W związku z powyższym sytuacja, w której Energotechnika - Energororuch S.A. nie składa oświadczenia JEDZ z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp nie wyczerpuje wszystkich okoliczności w których zamawiający byłby uprawniony do zatrzymania wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. W sytuacji, w której oświadczenia takiego nie złożyłby Mechanical Field Support B.V. w Heteren, Holandia, zamawiający także byłby uprawniony do zatrzymania wadium. W oparciu o sporną gwarancję nie byłby jednak w stanie zaspokoić swojego roszczenia, gdyż przesłanką wypłaty sumy gwarancyjnej jest jedynie niezłożenie dokumentu z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp przez "Zobowiązanego" czyli Energotechnika-Energorozruch S.A. i to z przyczyn leżących po jego stronie.

KIO 706/20 – Wyrok KIO – 2020-06-18 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2020-07-16

Wskazanie w treści ugody, że umowa zostaje rozwiązania (zamiast odstąpienia od niej) nie sprawia, że fakt rozwiązanie umowy, wobec nieprawidłowej jej realizacji, nie miał miejsca, a Wykonawca nadal zobowiązany jest do notyfikacji faktu rozwiązania umowy.
To, że strony zapisały w ugodzie, że rozwiązanie umowy zamiast wcześniejszego odstąpienia od niej, następuje na zasadzie porozumienia stron, nie sprawia, że fakt, jakim jest rozwiązanie umowy wobec nieprawidłowości przy jej realizacji, nie miał miejsca. W związku z tym zawarcie powyższej ugody, w okolicznościach analizowanego postępowania, nie przesądza, że wykonawca Strabag za jej sprawą został zwolniony z obowiązku notyfikacji faktu rozwiązania umowy Zamawiającemu w analizowanym postępowaniu.

Gdy przy realizacji wcześniejszej umowy wystąpiły nieprawidłowości skutkujące jej rozwiązaniem czy zapłatą odszkodowania, Wykonawca powinien notyfikować te fakty Zamawiającemu. W przeciwnym razie Wykonawca dopuszcza nie co najmniej rażącego niedbalstwa.
Zatajając fakt przedwczesnego rozwiązania umowy z Inwestorem, Przystępujący dopuścił się zatem co najmniej rażącego niedbalstwa. […] Powyższe oznacza, że w sytuacji gdy wystąpiły nieprawidłowości przy realizacji wcześniejszej umowy, w wyniku których doszło do rozwiązania umowy lub zapłaty określonej kwoty odszkodowania lub innej podobnej sankcji wykonawca, mając na uwadze podstawowe zasady postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określone w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, w tym zasadę przejrzystości i uczciwej konkurencji, Przystępujący powinien notyfikować takie fakty Zamawiającemu oraz w dobrze pojętym własnym interesie podać wszystkie okoliczności pozwalające Zamawiającemu na ocenę rzetelności wykonawcy.

Dodane w dniu: 2020-10-06

KIO/KU 5/20 – Uchwała KIO – 2020-02-12 Premium

KIO » dodany: 2020-05-12

Obawy wykonawcy co do nieuprawnionego przejęcia lub podkupienia przez konkurencyjnych wykonawców osób zaangażowanych przez wykonawcę nie są wystarczające dla zastrzeżenia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa.
W niniejszym stanie faktycznym wykonawca nie przedstawił żadnych stosownych dowodów, które umożliwiałyby przyznanie ochrony informacjom zastrzeżonym. Nie wykazał także, dlaczego w ramach niniejszego postępowania ujawnienie zastrzeżonych informacji może wyrządzić szkodę i w czym dokładnie jej upatruje. Obawy wykonawcy co do nieuprawnionego przejęcia lub podkupienia przez konkurencyjnych wykonawców osób zaangażowanych przez wykonawcę to za mało. Tak jak gołosłowne stwierdzenie, że wymagania co do konkretnych osób miały charakter wyjątkowo specjalistyczny, który uzasadniałby przypuszczenie, że na rynku może istnieć praktyka pozyskiwania takich osób.

Izba nie może z urzędu doszukiwać się w złożonym przez wykonawcę uzasadnieniu spełnienia łącznie przesłanek uprawniających do zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, ponieważ to na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania takich okoliczności.
Oznacza to, że jedną z przesłanek skutecznego zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa jest wykazanie przez wykonawcę, że zastrzeżone informacje w rzeczywistości taką tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią. Izba nie może z urzędu doszukiwać się w złożonym przez wykonawcę uzasadnieniu spełnienia łącznie przesłanek uprawniających do zastrzeżenia danej informacji. Ciężar wykazania konieczności udzielenia takiej ochrony przepisy ustawy Pzp w sposób wyraźny nałożyły na wykonawcę, a niewywiązanie się z tego ciężaru należy uznać za jednoznaczne z koniecznością ujawnienia złożonych informacji.

Dla udowodnienia nieujawnienia do wiadomości publicznej zastrzeżonych informacji wystarczy złożenie przez wykonawcę stosownego oświadczenia, natomiast wykazanie podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności ma zazwyczaj postać materialną.
Wykonawca winien nie tylko wyjaśnić, ale także udowodnić ziszczenie się poszczególnych przesłanek warunkujących uznanie danej informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa. "Wykazanie", o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, oznacza udowodnienie. Pod pojęciem "wykazania" należy rozumieć nie tylko złożenie oświadczenia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ale również przedstawienie stosownych dowodów na jego potwierdzenie. Oczywiście nie sposób wyobrazić sobie dowodzenia nieujawnienia do wiadomości publicznej zastrzeżonych informacji. W tym zakresie co do zasady wystarczające będzie złożenie przez wykonawcę oświadczenia, podlegającego weryfikacji przez zamawiającego. Inna jest jednak sytuacja w przypadku wykazania, że zostały podjęte niezbędne działania w celu zachowania poufności, które przybierają zazwyczaj materialną postać (wprowadzanie polityk bezpieczeństwa informacji, zawieranie klauzul o poufności w umowach z pracownikami itp.).

KIO 2130/19 – Wyrok KIO – 2019-11-05 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2019-12-12

W świetle art. 86 ust. 1 PZP, obowiązek Zamawiającego zapewnienia tajności złożonych ofert koreluje z obowiązkiem Wykonawcy złożenia oferty w sposób wykluczający możliwość zapoznania się z ich treścią przed upływem terminu składania ofert.
Jak wynika z powyższych regulacji, ustawodawca wprowadził zakaz zapoznania się z zawartością ofert przed terminem ich otwarcia. Nie można zgodzić się z Odwołującym, iż adresatem powyższej regulacji jest wyłącznie zamawiający. Zarówno literalna jak i celowościowa wykładnia powyższego przepisu nie pozwala na zaakceptowanie takiej interpretacji. […] I o ile zgodzić się można z Odwołującym, że obowiązkiem zamawiającego jest zorganizowanie procesu wyłonienia wykonawcy w trybie przetargu publicznego w taki sposób, aby złożone przez wykonawców oferty nie były ujawnione do czasu upływu terminu na składanie ofert, o tyle mylnie argumentował Odwołującego, iż wykonawca nie ma w tym zakresie żadnych obowiązków. W ocenie bowiem Izby, obowiązek Zamawiającego zapewnienia tajności złożonych ofert koreluje z obowiązkiem wykonawców złożenia swoich ofert w taki sposób, aby wykluczona była możliwość zapoznania się z ich treścią przed upływem terminu na składania ofert. […] Tym samym w ocenie Izby, zasadne jest przyjęcie, że w świetle art. 86 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca składający ofertę w postępowaniu przetargowym ma obowiązek złożenia jej w taki sposób, aby inni uczestnicy postępowanie nie mogli zapoznać się z jej treścią przed upływem terminu na składanie ofert.

Zgodnie ze SIWZ kosztorys ofertowy to część oferty sensu stricte i złożenie już tylko tego jednego dokumentu przez Odwołującego formie niezaszyfrowanej stanowi podstawę do odrzucenia oferty wykonawcy, gdyż możliwe było zapoznanie się z jej treścią.
Po pierwsze Izba stanęła na stanowisku, iż w świetle zapisów SIWZ kosztorys ofertowy to część oferty sensu stricte i złożenie już tylko tego jednego dokumentu przez Odwołującego formie niezaszyfrowanej stanowi podstawę do odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. […] Tym samym brak jego zaszyfrowania umożliwiał zapoznanie się z powyższymi informacjami przed upływem terminu składania ofert, co jest, w ocenie Izby, niedopuszczalne.

Naruszenie art. 86 ust. 1 PZP nie wymaga wykazania czy ktokolwiek zapoznał się z treścią dokumentu czy też wykazania określonego czasookresu ich dostępności, ponieważ wystarczy istnienie samego ryzyka zapoznania się z ich treścią.
Za irrelewantny uznać należy argument Odwołującego, że niezaszyfrowane załączniki były dostępne poprzez miniPortal zaledwie przez kilka godzin. Naruszenie art. 86 ust. 1 ustawy Pzp nie wymaga wykazania czy ktokolwiek zapoznał się z treścią dokumentu czy też wykazania określonego czasookresu dostępności dokumentów. Istotne jest tylko to, że określone dokumenty były jawne i dostępne podmiotom uczestniczącym w postępowaniu przed upływem terminu składania ofert, a więc istniało ryzyko zapoznania się z ich treścią.

Brak zaszyfrowania przez Odwołującego załączników do oferty stanowił naruszenie art. 86 ust. 1 PZP.
W ocenie Izby brak zaszyfrowania przez Odwołującego załączników do oferty stanowił naruszenie art. 86 ust. 1 ustawy Pzp, to zaś skutkuje niezgodnością oferty z przepisami ustawy Pzp i stanowi przesłankę do odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. […] Dopuszczenie możliwości wybiórczego decydowania przez wykonawcę które dokumenty wymagane przez zamawiającego powinny być zaszyfrowane, a które nie zaprzecza naczelnej zasadzie postępowania przetargowego określonej w art. 86 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Zakresem regulacji art. 86 ust.1 PZP objęte są: oferta sensu stricte, jak również pozostałe dokumenty jakie wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty, celem skutecznego jej złożenia w postępowaniu.
Izba stoi na stanowisku, że celem ustawodawcy wyrażonym w art. 86 ust. 1 ustawy Pzp było uniemożliwienie zapoznania się z dokumentami składanymi przez wykonawcę w ujęciu szerokim tj. obejmującym zarówno formularz oferty jak i pozostałe dokumenty wymagane w celu skutecznego złożenia oferty. Przyjęcie odmiennej interpretacji prowadziłoby do nieuprawnionego selektywnego doboru dokumentów możliwych do udostępnienia przez wykonawców przed upływem terminu składania ofert. Nie ma żadnych argumentów celowościowych do ograniczenia zakazu zawartego w art. 86 ust. 1 ustawy Pzp wyłącznie do formularza oferty sensu stricto, a wyłączenia z jego zakresu pozostałych dokumentów koniecznych do skutecznego złożenia oferty przez wykonawcę. Niejednoznaczny charakteru niektórych dokumentów czy odmienność interpretacji ich znaczenia nie może decydować o ich ujawieniu czy nie przed terminem składania ofert. Tym samym, w ocenie Izby, za zasadne i odzwierciedlające cel ustawodawcy jest przyjęcie twierdzenia, iż zakresem regulacji art. 86 ust.1 ustawy Pzp objęte jest oferta sensu stricte jak również pozostałe dokumenty jakie wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty w celu jej skutecznego złożenia w postępowaniu przetargowym.

Ostatnie 2020-11-24 2020-11-04