Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2021-06-19 2021-06-17 Losowe

Dodane w dniu: 2021-06-19

KIO 1139/21 – Wyrok KIO – 2021-05-11 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2021-05-27

Zamawiający naruszył art. 239 ust. 1 Pzp, dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty bez wezwania przystępującego do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dowodów w zakresie stawek w poszczególnych podkryteriach cenowych.
(…) zaoferowane przez przystępującego stawki w kryterium ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia. Izba zwraca uwagę, że sam zamawiający, zgodnie z § 5 ust. 4 projektu umowy wymagał, by wykonawcy, w ramach zaoferowanych stawek, uwzględnili wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia m.in. pracę ludzi, pracę przy obsłudze sprzętu, wywóz oraz koszty związane z przyjęciem odpadów i nieczystości do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Konieczność uwzględnienia wszystkich elementów cenotwórczych, a także porównanie stawek przystępującego ze stawkami innych wykonawców, stanowią podstawy do wezwania przystępującego do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dowodów w tym zakresie.

Użyte przez ustawodawcę sformułowanie "cena całkowita oferty" oznacza, że dyspozycja przepisu art. 224 ust. 2 pkt 1 Pzp, dotyczy sytuacji, gdy zaniżona jest globalna cena oferty, nie zaś jej części składowe.
Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wskazał, że dyspozycja przepisu zmaterializowałaby się w przypadku gdyby cena oferty wynosiła mniej niż 280 000,00 zł (w sytuacji porównania z wartością szacunkową zamówienia) bądź mniej niż 251 188,93 zł (w sytuacji porównania ze średnią arytmetyczną wszystkich złożonych ofert). Odwołujący nie zakwestionował informacji podanych przez zamawiającego w tym zakresie. Oferta przystępującego zawierała cenę całkowitą 380 556,00 zł, zatem jej różnica była wyższa niż określony w przepisie trzydziestoprocentowy pułap obligujący zamawiającego do wzywania wykonawcy do złożenia wyjaśnień.

KIO 788/21 – Wyrok KIO – 2021-04-19 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-06-07

Wymagane obliczenia fotometryczne stanowiły istotną treść oferty, a ich brak nie podlegał wyjaśnieniu lub uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp.
Izba nie podziela argumentacji Odwołującego, który z treści zapisu w SIWZ: Brak w złożonej ofercie obliczeń fotometrycznych wraz z danymi technicznymi właściwości opraw spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp., wywodzi, że podstawą odrzucenia oferty może być wyłącznie okoliczność, kiedy Odwołujący nie złożyłby obliczeń fotometrycznych oraz danych technicznych właściwości opraw. Natomiast w przypadku braku wyłącznie obliczeń fotometrycznych a załączenia do oferty danych technicznych opraw, przesłanka odrzucenia oferty nie zachodzi. W ocenie Izby obliczenia fotometryczne stanowią istotny element treści oferty, którego brak skutkuje niezgodnością z SIWZ, bez względu na to czy w treści SIWZ zostały wskazane samodzielnie czy łącznie z innym dokumentem. Tym bardziej, że w zdaniu wcześniejszym Zamawiający jednoznacznie wskazał: Obliczenia fotometryczne i dane techniczne właściwości opraw oświetleniowych stanowią integralną część oferty (treść oferty) i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., definiując każdy z nich jako odrębny element treści oferty. Zatem brak jednego z ww. dokumentów stanowi o niezgodności oferty z treścią SIWZ.

KIO 1033/21 – Wyrok KIO – 2021-05-11 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-05-30

Wynagrodzenie pracownika nie jest jednoznaczne ze stawką roboczogodziny i może zostać sfinansowane z pozostałych, innych pozycji tym również niezwiązanych z kosztami wynagrodzenia.
(…) roboczogodzina (osobogodzina) jest jednostką miary robocizny. Wyraża ona normę ilościową wykonania przez jednego robotnika w czasie jednej godziny określonego zakresu robót. Normę tę określa się w odniesieniu do wybranej jednostki obmiarowej danej roboty. Liczba roboczogodzin przypadających na jednostkę obmiarową danego rodzaju robót wyznacza się w kosztorysowaniu różnymi metodami, jak chociażby w oparciu o katalogi normowe takie jak KNR, KSNR, KNNR, KNP i inne. Na podstawie roboczogodziny ustala się plany, kosztorysy i harmonogramy pracy. Na tej podstawie można ustalić np. przybliżony termin ukończenia danej pracy. Natomiast stawka płacowa wynika z umowy o pracę. (…) Pracownik niezależnie od ustalonej liczby roboczogodzin, uzyska wynagrodzenie według ilości przepracowanych godzin pomnożonych przez stawkę osobistego zaszeregowania.

Uprawnień do kierowana budową w zakresie "powszechnie znanych rozwiązań konstrukcyjnych" nie można utożsamiać z uprawnieniami o ograniczonym zakresie.
(…) decydujące znaczenie dla oceny zapisów SIWZ powinno mieć to, czy dana osoba posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia. (…) odwołujący nie kwestionował, że uprawnienia posiadane przez Pana J. dają mu w pełni uprawnienia do kierowania robotami wchodzącymi w skład zadania 1 i 3, jednakże nie odpowiadają wymaganiom zamawiającego, gdyż nie zawierają zwrotu "bez ograniczeń". Izba podkreśla, że biorąc pod uwagę wymagania SIWZ, to żaden przepis obowiązującego prawa, ani jakakolwiek linia orzecznicza w tej kwestii nie warunkuje prawa do wykonywania kierowania i nadzorowania robót budowlanych objętych takim zakresem robót, od potrzeby zmiany uzyskanych pod rządami poprzedniego prawa uprawnień, na uprawnienia jakie są wydawane w oparciu o przepisy prawa budowlanego z 1994 r.

Brak jest jakichkolwiek podstaw do przyjęcia wprowadzenia zamawiającego w błąd w sytuacji, kiedy strona przedkłada dokument urzędowy, którego treść interpretuje sam zamawiający.
Dopóki treść tego dokumentu nie zostanie skutecznie obalona, to jako dokument urzędowy potwierdza w oparciu o jego treść, że określona osoba posiada wskazane w nim uprawnienia.

Dodane w dniu: 2021-06-17

KIO 899/21 – Wyrok KIO – 2021-05-12 Premium

KIO » Umarza postępowanie, Oddala odwołanie, Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-05-31

Złożenie przez wykonawcę niewystarczających wyjaśnień w odpowiedzi na pierwsze wezwanie skutkuje brakiem możliwości wystosowania do wykonawcy wezwania o wyjaśnienia uzupełniające.
Taka sytuacja wystąpiła w niniejszej sprawie. Pierwsze wyjaśnienia ceny nie zawierały w zasadzie żadnych konkretnych danych, w tym w odniesieniu do co najmniej podstawowych elementów składowych ceny. Sam przystępujący na wstępie pisma z dnia 27 stycznia 2021 r. wskazał, że zamawiający zażądał bardzo szczegółowych informacji, jednakże takich informacji próżno szukać w treści samych wyjaśnień. Informacje podane w wyjaśnieniach jak i załączone do nich dowody mają ogólny charakter i nie pozwalają na dokonanie oceny zaoferowanej ceny. (…) W związku z powyższym Izba stwierdziła, że nie zaistniały przesłanki do wystosowania do przystępującego wezwania do złożenia uzupełniających wyjaśnień ceny oferty.

To na wykonawcy ciąży obowiązek przekonywującego i terminowego wykazania, że zastrzegane przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przedstawione przez przystępującego uzasadnienia nie zawierają w zasadzie żadnych konkretnych informacji. Treść uzasadnień to ogólne twierdzenia, które nie zostały poparte żadnymi dowodami. (…) przystępujący podnosi, że wyjaśnienia ceny zawierają bardzo szczegółowe informacje, czego jednak lektura samych wyjaśnień ceny nie potwierdza. (…) Twierdzenia o tym, że pracownicy, współpracownicy oraz kadra zarządzająca przystępującego zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy danych cenowych nie zostały niczym potwierdzone. Również w odniesieniu do kosztów przygotowania oferty jak i kosztów związanych z logistyką przystępujący nie wykazał na czym konkretnie polega ich szczególny charakter i wartość gospodarcza zastrzeganych w tym zakresie informacji.

KIO 886/21 – Wyrok KIO – 2021-05-14 Premium

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie » dodany: 2021-05-31

Dla istnienia grupy kapitałowej kluczowa jest osoba jednego przedsiębiorcy, który kontroluje w sposób bezpośredni lub pośredni pozostałych przedsiębiorców.
Grupa kapitałowa składa się więc z przedsiębiorców, pomiędzy którymi zachodzą relacje zależności. Przedsiębiorcy ci pozostają w stosunku zależności do przedsiębiorcy mającego nad nimi kontrolę, który z uwagi na posiadanie tej kontroli ma status przedsiębiorcy dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 3 UOKiK. (…) należy stwierdzić, że p. M. A. i p. K. A., pomimo że są spokrewnieni (syn i ojciec), są przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobowe działalności gospodarcze na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadają inne numery NIP i REGON, są niezależnymi uczestnikami obrotu gospodarczego. Każdy z nich jako przedsiębiorca prowadzi odrębną działalność gospodarczą we własnym imieniu, co oznacza, że każdy z nich prowadzi tę działalność na własny rachunek. Odwołujący nie wykazał, aby jeden z ww. wykonawców wywierał decydujący wpływ na drugiego. (…) Skoro nie należą do tej samej grupy kapitałowej, to w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Zamawiający nie był zobowiązany do badania, czy przedłożyli dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania między nimi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Zakłócenie konkurencji oznacza sytuację, w której określony wykonawca, dzięki zawartemu z innym wykonawcą porozumieniu, może uzyskać zamówienie, chociaż jego oferta niekoniecznie jest ofertą najkorzystniejszą.
(…) złożenie przez p. M. A. i p. K. A. odrębnych ofert nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, gdyż nie jest wynikiem zmowy przetargowej. Nie każde bowiem porozumienie między wykonawcami jest zakazane. (…) Fakt, iż ww. wykonawcy są powiązani rodzinnie, posługują się tym samym adresem poczty elektronicznej, mają taki sam adres prowadzenia działalności, a p. K. A. został wskazany przez p. M. A. jako osoba posiadająca uprawnienia do pracy ze środkami chemicznymi w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, nie oznacza automatycznie, że doszło do zawarcia między nimi niedozwolonego porozumienia, które miało na celu zakłócenie konkurencji w postępowaniu. (…) Gdyby wykonawcy chcieli wpłynąć na wynik postępowania, wystarczyłoby, że p. M. A. nie złożyłby wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. W takiej sytuacji doszłoby do wyboru oferty mniej korzystnej, a złożonej przez p. K. A.

Dodane w dniu: 2021-06-16

KIO 652/21 – Wyrok KIO – 2021-03-31 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-05-04

Aby zastosować podstawę odrzucenia oferty z art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp musi być możliwe uchwycenie, na czym konkretnie taka niezgodność polega, czyli co i w jaki sposób w ofercie nie jest zgodne z konkretnie wskazanymi i ustalonymi postanowieniami SIWZ.
(…) odrzuceniu podlega zatem wyłącznie oferta, której treść jest niezgodna z treścią s.i.w.z. w sposób jednoznaczny, zasadniczy i nieusuwalny, gdyż obowiązkiem zamawiającego jest poprawienie w złożonej ofercie niezgodności z s.i.w.z. niemających istotnego charakteru. Jest ono zatem dopuszczalne w takim zakresie, w jakim nie stanowi naruszenia naczelnych zasad prowadzenia postępowania z zachowaniem uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości. Skoro stwierdzona przez Zamawiającego niezgodność treści oferty T... z treścią s.i.w.z, w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia, w rzeczywistości nie zachodzi, zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp przez odrzucenie oferty T..., naruszenia art. 26 ust. 3 pzp przez zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentu, którego brak stwierdził Zamawiający, oraz naruszenia art. 87 ust. 1 pzp przez zaniechanie wyjaśnienia wątpliwości co do kompletności oferty, którą powziął Zamawiający, należy uznać za zasadny.

KIO 321/21, KIO 346/21 – Wyrok KIO – 2021-03-01

KIO » Oddala odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2021-04-22

Trudności Odwołującego w pozyskaniu ofert na produkty medyczne z prawidłową stawką VAT, nie mogą uzasadniać zastosowania w ofercie nieprawidłowej stawki VAT.
Kwestia zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT w ocenie składu orzekającego wpisuje się w sytuację, w której oferty nie są sporządzone według tych samych zasad, a tym samym są nieporównywalne. (…) w sytuacji, gdy na wybór oferty wpływa wysokość zaoferowanej ceny brutto, co niewątpliwie ma miejsce w tym postępowaniu (jednym z kryteriów oceny ofert była cena - 60%), cenotwórczy charakter błędnie zastosowanej przez wykonawcę stawki podatku VAT, nie pozostaje bez znaczenia i musi skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Nie ma przy tym znaczenia charakter oferowanego wynagrodzenia (kosztorysowe, czy ryczałtowe), jak próbował argumentować Odwołujący, bez znaczenia pozostaje też niewielka różnica w cenie jaką spowodował błąd wykonawcy w zakresie zastosowanej stawki VAT.

Skoro w przypadku definicji siedziska i sposobu jego pomiaru oraz pomiaru podłokietników Zamawiający nie odwołał się do żadnych norm stwierdzić należy, że samodzielne odwoływanie się do nich przez Odwołującego jest nadużyciem.
Izba nie kwestionuje obowiązku spełniania przez przedmiot oferty wymogów określonych przepisami prawa, czy obowiązującymi w tej branży normami. Jednak wobec braku wyraźnego odwołania się przez Zamawiającego w treści załącznika 4.07 do SIWZ albo załącznika 4.23 do SIWZ do treści takich dokumentów, czy to w zakresie sposobu pomiaru podłokietników, czy też w zakresie pojęcia "siedzisko" nie jest uprawnionym twierdzenie, że należało te dokumenty uzupełniająco bądź pomocniczo stosować. (…) gdyby intencją Zamawiającego było zastosowanie reguł pomiaru szerokości siedziska i sposobu rozumienia tego pojęcia w sposób określony w normie, to Zamawiający dałby temu wprost wyraz w treści załącznika.

KIO 855/21 – Wyrok KIO – 2021-04-09 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-05-04

Podstawą faktyczną odrzucenia oferty z powodu jej niezgodności z SIWZ może być tylko rzeczywista treść oferty, o ile nie odpowiada wymogom jasno określonym w dokumentacji postępowania.
(…) jeśli mówimy o niezgodności, nie mamy na myśli jakichkolwiek wymagań, które zamawiający opisze w dokumentacji (SIWZ) ale takich, które odnoszą się do ukształtowania przyszłego świadczenia - przedmiotu umowy, w szczególności, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia. (…) Wykonawca konkretyzując składaną ofertę w formularzu asortymentowo - cenowym w poz. 5 wskazał, iż oferuje 150 szt. produktu zamiast wymaganych 300 szt., co byłoby zgodne z wymaganiami SIWZ, gdyby jednocześnie wykonawca zaoferował produkt o stężeniu 0,25%. Natomiast w kolumnie producent/ nazwa handlowa produktu/ objętość zaoferowanego produktu odwołujący wskazał, iż oferuje produkt Chemi Pharm/Sterisept Plus 1L stężenie 0,5%, wobec powyższego w ofercie zaistniała wewnętrzna sprzeczność i niezgodność co do oferowanej ilości w stosunku do oferowanego stężenia. W ocenie Izby bez znaczenia jest fakt, iż informacja o stężeniu oferowanego produktu nie była wymagana przez zamawiającego, a odwołujący podał ją niejako dodatkowo. (…) Izba uznała również, iż w stanie faktycznym zaistniałym w niniejszej sprawie nie możliwe było samodzielne poprawienie przez Zamawiającego zaistniałych niezgodności, gdyż zamawiający bez ingerencji odwołującego nie był w stanie ustalić faktycznej woli wykonawcy tj. czy zmianie powinna podlegać ilość czy asortyment (ofertowany poziom stężenia).

KIO 431/21 – Wyrok KIO – 2021-03-16

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-05-04

Formą zmowy przetargowej są porozumienia wykonawców, których celem jest zwiększenie szans na uzyskanie zamówienia przez któregokolwiek z członków porozumienia i podział zysku pomiędzy uczestnikami zmowy.
W takiej sytuacji, pomimo, iż oferty składa dwóch niezależnych przedsiębiorców, to oferta jednego z nich ma charakter wyłącznie oferty zabezpieczającej (cover biding) lub jest wyłącznie powieleniem oferty jednego z oferentów. (…) zaistniałe w niniejszej sprawie okoliczności takie jak: (i) powiązania biznesowe; (ii) zbieżności w ofertach obu wykonawców; (iii) chronologia przesyłania i uzupełniania dokumentów do Zamawiającego, pozwoliły Izbie na przyjęcie, iż pomiędzy Odwołującym a Przystępującym istniało porozumienie polegające na wspólnym uzgodnieniu warunków składanych ofert, w szczególności warunków cenowych za asortyment oferowany Zamawiającego, którego celem było nieuczciwe zwiększenie szans na uzyskanie zamówienia i sprzedaż towarów będących w ofercie Odwołującego. (…) Działanie to oceniono jako sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami, a także zagrażające interesom innych przedsiębiorców, poprzez pogorszenie ich sytuacji w dostępie do rynku i wyczerpują dyspozycję art. 3 ust. 1 i 2 UZNK.

Dodane w dniu: 2021-06-15

KIO 523/21 – Wyrok KIO – 2021-03-18

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-04-30

Zarzuty, co do rażąco niskiej ceny można odnosić także do oferowanych cen jednostkowych, jednakże dotyczy to sytuacji, gdy mogą one zaważyć na należytym wykonaniu przyszłej umowy.
(…) w odwołaniu zarzuty skierowane są do kilku (…) pozycji cen jednostkowych, nie do łącznej ceny oferty wykonawcy S… (…) Izba zwraca uwagę, że łączna cena oferty S… to kwota 2.549.610,57 zł brutto, stanowiąca 71,32% średniej arytmetycznej cen trzech ofert, wskazywanych przez Zamawiającego jako ceny rynkowe. Z kolei pierwsza kwestionowanych grup robót (Utrzymanie czystości) stanowi tylko około 0, 5 % ogólnej wartości kosztorysu inwestorskiego, a druga z kwestionowanych cen co do balustrad ocynkowanych (…) stanowi tylko około 0,65 % tej ogólnej wartości. Odwołujący nie wykazał, że kwestionowane pozycje kosztorysu obejmują istotne części przedmiotowego zamówienia, które mogą mieć wpływ na przyjęcie, że całościowa cena oferty jest rażąco niska. Odwołujący nie wykazał również jaki jest wpływ kwestionowanych przez niego pozycji na prawidłowość wykonania całego zamówienia.

KIO 695/21 – Wyrok KIO – 2021-04-07 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-05-10

Zaleca się sporządzanie dwóch osobnych formularzy - dla warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, aby uniknąć nieporozumień proceduralnych związanych z możliwością uzupełnienia i wyjaśnienia obu rodzajów dokumentów.
(…) wobec nieprzedstawienia przez Odwołującego wraz z ofertą załącznika nr 4, wypełniły się przesłanki przywołanych wyżej postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które warunkowały przyznanie wykonawcy 0 punktów w kryterium doświadczenia. (…) możliwość uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów wynikająca z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczy jedynie dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, 2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, 3) brak podstaw wykluczenia. Informacje służące ocenie ofert w ramach kryteriów oceny ofert nie należą zaś do żadnej z tych trzech kategorii. Fakt, że Odwołujący złożył załącznik nr 5, czyli dokument odnoszący się do spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie zmienia tego faktu. Załącznik ten bowiem mógłby podlegać wyjaśnieniom w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ale tylko w zakresie usług wskazywanych dla potwierdzenia spełnienia warunku, a nie kryterium oceny, którego dotyczy odwołanie.

KIO 300/21 – Wyrok KIO – 2021-02-26

KIO » Odrzuca odwołanie » dodany: 2021-04-16

Pewne trudności po stronie wykonawców związane z przygotowaniem oferty nie mogą przekładać się automatycznie na formułowanie zarzutów względem opisu przedmiotu zamówienia.
Odwołujący podnosił także, że to Zamawiający powinien sfinansować koszty prac integracyjnych tak aby wykonawcy nie musieli ich uwzględniać w ofercie. Odnośnie tego żądania należy wskazać, że Zamawiający ma prawo dostosować przedmiot zamówienia pod własne potrzeby, pozostając ograniczonym zasadą proporcjonalności, uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. (…) Odwołujący podnosił także, że wykonanie czy oszacowanie integracji będzie czasochłonne i kosztowne, ale jak słusznie podnosił Przystępujący, Odwołujący nie wskazał, że jest to niemożliwe. (…) Co znamienne, i czemu Odwołujący nie zaprzeczył, zarówno on jak i Przystępujący pozostają naturalnie forowanymi potencjalnymi wykonawcami w tym postępowaniu, gdyż posiadają już u Zamawiającego systemy, w zakresie których ma nastąpić integracja (system medyczny A…) i migracja (system administracyjny S…). Wydaje się, że żądania odwołania sprowadzały się do dążenia Odwołującego do dostosowania opisu przedmiotu zamówienia pod własne potrzeby.

Artykuł 75 prawa autorskiego umożliwia dekompilację bez zgody licencjodawcy, a zatem nie generuje żadnego kosztu z tego tytułu dla Zamawiającego (będącego licencjobiorcą) czy też wykonawcy.
Artykuł 75 prawa autorskiego umożliwia ingerencję w system komputerowy bez zgody producenta celem uzyskania informacji niezbędnych do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego systemu komputerowego, a więc dokonania integracji systemów. Aby można było zastosować ww. przepis należy spełnić określone w ustawie przesłanki. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób, który wypełnia wszystkie warunki do wykonania dekompilacji zgodnie z ustawą. Za niezasadny należało również uznać zarzut braku przedstawienia przez Zamawiającego umów licencyjnych czy gwarancyjnych.

Dodane w dniu: 2021-05-31

KIO 913/21 – Wyrok KIO – 2021-04-27 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-05-21

Skoro zamawiający nie przygotował wzoru oświadczeń podmiotów trzecich, wykonawca powinien złożyć oświadczenia samodzielnie przygotowanej przez podmioty udostępniające mu swe zasoby, uwzględniając treść wezwania zamawiającego i obowiązujące przepisy.
Zamawiający jasno sformułował wezwanie (…) do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, zatem odwołujący powinien bez trudu je uzupełnić. Tymczasem odwołujący złożył podpisane przez siebie oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a pominął (…) oświadczenia podmiotów trzecich o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu. (…) Zamawiający nie może skierować do odwołującego ponownego wezwania o złożenie brakujących oświadczeń. Wezwanie do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, o którym mowa w art. 128 ust. 1 Pzp stanowi wyjątek od obowiązku złożenia przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych na danym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Oznacza to, że nie może być ponawiane bez obrazy zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. (…) Nie jest też możliwe zastępowanie oświadczeń wymaganych przepisami ustawy dowodami osobowymi - z zeznań świadków lub przesłuchania strony - gdyż temu, oprócz zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, sprzeciwiają się również zasady przejrzystości i pisemności.

Brak jednoznaczności w opisie przedmiotu zamówienia i brak realnych wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie wykonawcy spowodował, że oferty złożone w postępowaniu nie są możliwe do porównania.
Zamawiający wskazał w (…) SWZ, że wykonawca powinien ocenić stan infrastruktury zamawiającego, zatem przy wykonaniu umowy niezbędny może być zastaw PC z monitorem oraz serwer, jednak nie wyjaśnił jednoznacznie, czy sam ten sprzęt posiada, ani że oczekuje jego zaoferowania od wykonawców. Jest to szczególnie widoczne w odniesieniu do zestawu PC i monitora, o które zamawiający został zapytany, lecz nie udzielił odpowiedzi. Wskazanie przez zamawiającego, że oczekuje wyspecyfikowania oferowanego sprzętu w Formularzu oferty nie stanowi, ani potwierdzenia, ani zaprzeczenia temu wymaganiu, ani tym bardziej stwierdzenia, że zamawiający uzależnia to od rozwiązania oferowanego przez wykonawcę. (…) zamawiający otrzymał oferty, w których z jednej strony, jak w ofercie odwołującego, został precyzyjnie wyspecyfikowany oferowany sprzęt, którego niezbędności do prawidłowego wykonania umowy zamawiający nie zaprzeczył, z drugiej oferty przystępującego oraz T(2)... Sp. z o.o., która nie zawierały sprzętu PC i monitora, ani serwera. Skoro, jak stwierdził sam zamawiający, posiadane przez niego serwery nie pozwalają na archiwizację danych z powodu braku miejsca, wykonawcy, którzy nie ocenili tych potrzeb zamawiającego zgodnie z wymaganiami wskazanymi w (…) SWZ i złożyli oferty niezgodne z tymi wymaganiami. Różny zakres oferowanego świadczenia spowodował różnicę w cenach ofert.

KIO 938/21 – Wyrok KIO – 2021-04-26 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-05-22

Zamawiający nie dokonał właściwego rozeznania rynku, przez co uniemożliwił racjonalne konkurowanie podmiotów oferujących przedmiot zamówienia, który swoją funkcjonalnością spełnia oczekiwania zamawiającego.
(…) zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia (…), naruszył przepis art. 16 pkt 1, 2 i 3 nPzp, gdyż opis ten de facto dopuszczał rozwiązanie oferowane tylko przez jednego producenta/wykonawcę. (…) Zamawiający nie wykazał, iż produkty oferowane przez odwołującego są produktami, które nie realizują celu terapeutycznego wymaganego przez zamawiającego, argumentując jedynie, że dotychczasowa praktyka i doświadczenie zamawiającego ułatwiają korzystanie z produktów, które od lat funkcjonują u zamawiającego. Jednakże takie twierdzenia zamawiającego nie mogą wykluczać udział innych wykonawców w postępowaniu, gdyż nie realizują zasady konkurencyjności postępowania, która stoi u podstaw zamówień publicznych.

Dodane w dniu: 2021-05-28

KIO 820/21 – Wyrok KIO – 2021-04-27 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-05-22

Dla powstania obowiązku wezwania do wyjaśnień nie jest wystarczające, że jakikolwiek element oferty budzi wątpliwości co do realności wyceny - przepis art. 90 ust. 1 Pzp wprost stanowi, że dotyczy to tylko elementów istotnych.
Ustawa nie określa, według jakich kryteriów należy oceniać kwestię istotności elementu składowego ceny. W ocenie Izby należy przyjąć, że istotne są te elementy, których wartościowy udział w przedmiocie zamówienia jest znaczny lub od których - ze względu na ich merytoryczne znaczenie - zależy osiągnięcie zasadniczych celów, dla których zamówienie jest udzielane. Chodzi więc o elementy istotne pod względem wartościowym lub merytorycznym, mogące zaważyć na powodzeniu zamówienia jako całości. (…) Zamawiający wskazał (…), że czynności wskazane w Tabeli B nie stanowią istotnej części zamówienia, są to bowiem usługi dodatkowe do usługi głównej wycenianej przez wykonawców w Tabeli A. (…) Odwołujący ani w odwołaniu, ani podczas rozprawy nie podjął nawet próby wykazania, że objęte zarzutami składniki ceny mają w jakimkolwiek znaczeniu charakter istotny.

KIO 1012/21 – Wyrok KIO – 2021-04-27 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-05-14

Przystępujący sam potwierdził, że na etapie wyjaśniania treści oferty doszło do zmiany przedmiotu zamówienia. Zmiana była niezgodna z dyspozycją art. 87 ust. 1 Pzp.
Zmiana treści oferty w sposób, w jaki dokonał tego przystępujący, prowadzi do istotnych zmian w treści oświadczenia woli. Izba podziela stanowisko zamawiającego, że folder reklamowy, stanowiący dokument, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. ma co do zasady potwierdzać, że oferowany produkt spełnia wymagania zamawiającego i nie jest częścią oferty. W rozpoznawanym przypadku zobowiązanie przystępującego zostało skonkretyzowane nie w treści folderu reklamowego, ale w treści załącznika nr 6 i dotyczyło produktu o opisanych parametrach: (…). Złożony przez wykonawcę po raz drugi folder reklamowy nie dotyczył natomiast produktu opisanego w załączniku nr 6. Sam przystępujący na rozprawie oświadczył, że złożył folder innego produktu - materaca EM-10/RS, ponieważ materac X-BOON-ONE, którego folder został złożony pierwotnie, nie odpowiadał treści s.i.w.z. pod względem wymaganych wymiarów.

KIO 760/21 – Wyrok KIO – 2021-04-27 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-05-21

W przypadku wskazania w SIWZ stawki podatku VAT, rola zamawiającego sprowadza się do weryfikacji złożonych ofert po tym kątem i ewentualnego rozważenia zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp jeśli zaistnieją ku temu przesłanki.
W przedmiotowym stanie faktycznym niewątpliwie wystąpiła sytuacja wymagająca wystąpienia zamawiającego do wykonawcy o wskazanie dlaczego w sytuacji, kiedy zamawiający w SIWZ wskazał stawki podatku VAT jakie winny być zastosowane przy obliczeniu ceny ofertowej, a wykonawca w załączniku nr 1 do SIWZ podał stawki w innej wysokości. Było to istotne zdaniem Izby dlatego, że wykonawca mógł w wyjaśnieniach podać, że nastąpiła z jego strony omyłka co do stawki podatku, ale również mógł stwierdzić, że w ofercie podaje stawki prawidłowe, a te wskazane przez zamawiającego w SIWZ są błędne. Powyższe dwie hipotetyczne możliwości treści wyjaśnień wykonawcy miałyby istotne znaczenie dla dalszych działań zamawiającego, gdyż w pierwszym przypadku zamawiający byłby zobowiązany do ustalenia możliwości poprawy stawek podatku w oparciu o przepis art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Natomiast w drugim przypadku zamawiający byłby zobowiązany do analizy sytuacji pod kątem, czy wskazane przez niego stawki podatku są prawidłowe, czy też racja jest po stronie wykonawcy. Jeśli stawki wskazane przez zamawiającego zostałyby uznane za prawidłowe to zamawiający byłby zobligowany do odrzucenia oferty przystępującego.

KIO 806/21 – Wyrok KIO – 2021-04-28 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-05-20

Działaniem błędnym jest kompletowanie dowodów na etapie postępowania odwoławczego, a nie przesłanie ich w terminie wskazanym w wezwaniu do wyjaśnień.
Odwołujący winien zdawać sobie sprawę, że na potwierdzenie realności poszczególnych cen zobowiązany jest dołączyć dowody. (…) Wszelkie informacje przedstawione przez wykonawcę muszą być znane zamawiającemu na konkretnym etapie postępowania, celem umożliwienia mu podjęcia decyzji co do ewentualnego odrzucenia oferty. Rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą nie może stanowić kolejnego etapu procedury określonej w art. 90 ust. 1 i 1a ustawy Pzp. (…) Brak załączenia dowodów obciąża wykonawcę, skutkiem czego jest zazwyczaj odrzucenie jego oferty.

KIO 907/21 – Wyrok KIO – 2021-04-23 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-05-18

Zmiana przepisów regulujących kwestie środków zabezpieczających przed Covid uczyniła niemożliwym realizację celu - ochrony pracowników przyłbicami, jako wyłącznymi środkami ochrony, powodując, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym.
Odwołujący, nie mając ku temu podstaw - w świetle opracowanej przez zamawiającego dokumentacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w szczególności dla części III - błędnie założył, że celem zamawiającego była ochrona pracowników zamawiającego i jego klientów, poprzez stosowanie przyłbic jako dodatkowych (obok innych) środków ochrony indywidualnej. (…) Założenie, że zamawiane przyłbice stanowić miały nie jedyny, a dodatkowy środek ochrony indywidualnej nie znajduje także potwierdzenia w treści zawiadomienia o unieważnieniu postępowania (…) celem zamawiającego był zakup w ramach części III przyłbic z przeznaczeniem ich do stosowania przez pracowników zamawiającego jako samodzielny środek ochrony indywidulanej. Realizacja tego celu stała się niemożliwa z dniem 27 lutego 2021 r., tj. z chwilą wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 367) mocą, którego przyłbice przestały być dopuszczalnym środkiem ochrony, wyłącznym (w rozumieniu rozporządzenia) środkiem ochrony.

KIO 783/21 – Wyrok KIO – 2021-04-26 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-05-18

Treść gwarancji nie musi być wiernym odwzorowaniem przepisów ustawy, niemniej musi wyraźnie z niej wynikać, że swym zakresem obejmuje wszystkie okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp.
Nie można zgodzić się z Odwołującym, że skoro w treści gwarancji wskazał, że chodzi o oświadczenia i dokumenty to należy domniemywać, że swoim zakresem wykonawca objął również przypadek wynikający z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. W ocenie Izby - zgadzając się z Zamawiającym - wskazać należy, że treści gwarancji nie można domniemywać, a Zamawiający musi mieć pewność, że jego interesy zostaną w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami ustawy zabezpieczone. Odwołujący w treści gwarancji nie wskazał, że chodzi o dokumenty lub oświadczenia wymienione ogólnie w ustawie Pzp a odniósł się do dokumentów i oświadczeń wynikających z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. (…) wadium, nie dające pewności zabezpieczenia roszczeń zamawiającego - tak jak w niniejszym stanie faktycznym - jest wadium nieskutecznym, a zatem wniesionym w sposób nieprawidłowy, co skutkować mogło odrzuceniem oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. Wbrew twierdzeniom Odwołującego nie istnieją również podstawy prawne do uzupełniania gwarancji wadialnej w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Dodane w dniu: 2021-05-26

KIO 845/21 – Wyrok KIO – 2021-04-23 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-05-17

To nie nazwa inwestycji, ale zakres robót budowlanych wykonanych w jej trakcie determinował możliwość uznania tych robót za wpisujących się w opis kryterium oceny ofert.
Odwołujący w swej argumentacji pominął okoliczność, że przystępujący w wykazie doświadczenia kierownika budowy podał nie tylko nazwę spornej inwestycji. W kolumnie wykazu zatytułowanej "Zakres robót potwierdzający spełnianie kryterium" przystępujący złożył jednoznaczne oświadczenie, że zadanie to polegało na budowie drogi o wartości robót budowlanych 34.289.099,64 zł brutto. Jeżeli zatem odwołujący uważał, że sporne zadanie, wbrew oświadczeniu przystępującego, nie polegało na budowie drogi to powinien ten fakt udowodnić, czego nie uczynił. (…) zamawiający nie wymagał w opisie kryterium oceny ofert wykazania się doświadczeniem w budowie drogi dwujezdniowej, lecz w budowie drogi. Wybudowanie jednej jezdni drogi mogło być zatem uznane za budowę drogi w rozumieniu opisu kryterium.

Jeżeli odwołujący uważał, że opis kryterium, dopuszczający wykazanie się doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy zdobytym przy realizacji inwestycji o określonej wartości, jest nieprawidłowy, to powinien wnieść odwołanie wobec postanowień SIWZ.
Zdaniem Izby odwołujący nadinterpretował opis kryterium oceny ofert. Jak wskazano wcześniej, zamawiający zapisał bowiem wymagane doświadczenie kierownika budowy następująco: Zrealizował dwa zadania na stanowisku kierownika budowy, robót przy realizacji budowy, przebudowy, rozbudowy dróg doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych, każde o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 zł brutto.(…) Wbrew stanowisku odwołującego wartość 15.000.000 zł, stanowiła cechę robót, przy realizacji których kandydat na stanowisko kierownika budowy miał nabywać swe doświadczenie. W opisie kryterium nieprzypadkowo zamawiający użył słowa "przy". Wartość ta jednak żadną miarą nie odnosiła się do "faktycznego przerobu" danego kierownika robót przy danej inwestycji. (…) W tej sytuacji, po upływie terminu składania ofert, postanowienia SIWZ stały się ostateczne i wiążące nie tylko dla zamawiającego ale i wykonawców.

KIO 577/21 – Wyrok KIO – 2021-04-16

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-05-13

Nie jest uprawnione utożsamianie niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu z zaistnieniem podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp.
(…) za informacje wprowadzające w błąd należy uznać informacje nieprawdziwe lub błędne. Wobec tego w takim przypadku znaczenie ma różnica pomiędzy stanem faktycznym, a informacjami przedstawionymi przez wykonawcę. Izba stwierdziła, że Przystępujący podał cechy poszczególnych usług w pierwotnym wykazie, a zamawiający nie mógł jednoznacznie stwierdzić czy wymienione usługi spełniają czy nie, wymagania określone w dokumentacji postępowania. Zatem prawidłowo wezwał wykonawcę do uzupełnienia wykazu, tym bardziej, że Przystępujący podał jedynie nazwę zamówienia oraz w zasadzie przepisał treść warunku znajdującego się w pkt 6.1.2.3.1 SIWZ. Wobec powyższego Izba stanęła na stanowisku, że informacja przekazana przez wykonawcę, która odnosiła się do doświadczenia nie może być zakwalifikowana jako informacja nieprawdziwa, a jedynie jako informacja, która nie potwierdza spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu. Tym samym w omawianym stanie faktycznym nie zachodzi sytuacja objęta regulacją art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp. W ocenie Izby w rozpoznawanej sprawie mamy do czynienia z przypadkiem, w którym wykonawca nie wykazał w sposób prawidłowy warunku udziału w postępowaniu.

KIO 710/21 – Wyrok KIO – 2021-04-16 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-05-06

Zachowanie odwołującego polegające na zignorowaniu ostatniej zmiany treści SIWZ w zakresie kryterium oceny ofert, trzeba uznać za niewłaściwe.
(…) zamawiający w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości określił kryterium oceny ofert "Okres gwarancji", w tym zasady przyznawania wykonawców punktów w ramach tego kryterium. (…) Dodatkowo, w treści SIWZ wyraźnie zaznaczone, że wykonawcy obowiązani są uwzględniać treść SIWZ wynikającą z późniejszego pisma zamawiającego. Oferty zawierające okres gwarancji zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w pkt 19.1.3 SIWZ - IDW otrzymały odpowiednią ilość punktów wskazaną w tym postanowieniu SIWZ. Odwołujący do ww. wymagania zamawiającego nie zastosował się i w konsekwencji powyższego otrzymał 0 pkt. W tym stanie rzeczy zarzut zaniechania odrzucenia ofert wykonawców, którzy zaoferowali okres gwarancji zgodnie z ww. postanowieniem SIWZ, należy uznać za oczywiście bezzasadny. Skoro treść ofert tych wykonawców jest zgodna z treścią SIWZ to brak jakichkolwiek podstaw do zastosowania przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Jeżeli odwołujący uważał, że zamawiający w sposób niewłaściwy uregulował kryterium oceny ofert "Okres gwarancji", to powinien był wnieść odwołanie na treść SIWZ.

KIO 803/21 – Wyrok KIO – 2021-04-15 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-05-10

Decyzja zamawiającego, czy wykonawca złożył wystarczające wyjaśnienia, jest w istocie autonomiczną oceną zamawiającego, który ma prawo uznać za wystarczające otrzymane informacje.
(…) wezwanie zamawiającego wynikało z jego własnej decyzji, podjętej w rzeczywistości w następstwie zawiadomienia odwołującego o nierealności ceny oferowanych ławek. Jednocześnie niesporne jest, że nie zachodziła ustawowa przesłanka obligująca zamawiającego do prowadzenia postępowania wyjaśniającego z uwagi na stosunek ceny oferty badanej do wartości przedmiotu zamówienia lub do cen ofert pozostałych. (…) Cytowana częściowo dokumentacja nie wskazuje wprost na domniemanie rażąco niskiej ceny, lecz na konkretne wątpliwości i braki dotyczące dwóch elementów, które to pozycje nie mają znaczącego wpływu na wartość złożonej oferty globalnie i nawet w przypadku zaoferowania kwoty na poziomie drugiej oferty, w dalszym ciągu oferta złożona przez firmę "J..." jest najniższą. Zamawiający w toku oceny ofert, na podstawie zgromadzonego materiału, miał prawo do przyjęcia oceny, iż nie ma podstaw do sklasyfikowania spornej oferty jako zawierającej rażąco niską cenę i uznania, że wyjaśnienia Wykonawcy są wystarczające, nie budzące wątpliwości, a tym samym oferta nie została odrzucona.

Dodane w dniu: 2021-05-25

KIO 604/21 – Wyrok KIO – 2021-04-15

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-05-12

Zamawiający nie ma obowiązku stosować ustawy Pzp przy nabywaniu świadczeń na podstawie art. 46c ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Przepisy szczególne umożliwiają procedowanie ograniczając do minimum formalności.
Zamawiający mógł zakładać, że czas od września 2020 roku do stycznia 2021 roku będzie wystarczający do wyłonienia wykonawcy celem realizacji świadczeń umownych. Jeżeli z różnych przyczyn stało się to niemożliwie, to w ocenie składu obowiązkiem Zamawiającego było podjęcie kroków warunkujących dalsze funkcjonowanie szpitala i realizacja celów przypisanych danej jednostce publicznej. (…) działania Zamawiającego przyjęły prawidłową formę. Przepis art. 46c ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi odwołuje się do związku zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane celem zapobiegania lub zwalczania epidemii na danym obszarze. Wbrew twierdzeniom Odwołującego w przepisie nie ma mowy o bezpośrednim związku takich zamówień z epidemią. Przepis nie wyłącza także zamówień, które w przypadku niewystępowania epidemii mają charakter rutynowy, jak na przykład sprzątanie pomieszczeń. Przepisy przywołanej ustawy w ogóle nie odnoszą się do charakteru udzielanych zamówień, stanowią zaś, że te zamówienia mają pomagać w zwalczaniu lub zapobiegać epidemii. Wystąpienie stanu epidemii ma charakter zjawiska ekstraordynaryjnego, a odpowiednie regulacje prawne pozwalają Zamawiającym na zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki służby zdrowia w taki sposób, by zjawisko to nie doprowadziło do wystąpienia negatywnych skutków dla pracowników i pacjentów korzystających z usług szpitala przy wystąpieniu wyjątkowych okoliczności. (…) Nie można również tracić z pola widzenia okoliczności, że umowa będąca przedmiotem analizy Izby zawarta została na czas określony. (…) Taka konstrukcja warunków umownych udowadnia, że celem zawartej umowy jest przeciwdziałanie epidemii na określonym obszarze w określonym czasie, a nie udzielenie świadczenia publicznego, które powinno być udzielone z zastosowaniem trybów przewidzianych w ustawie Pzp2019, czego Zamawiający zaniechał.

KIO 692/21 – Wyrok KIO – 2021-04-15 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-05-04

Próba zawężenia warunku udziału w postępowaniu przez dookreślenie rodzajów frakcji zebranych śmieci, nie mogła prowadzić do zmiany zasad, na jakich Zamawiający zobowiązany był dokonać weryfikacji zdolności podmiotowej Wykonawcy.
Zasadniczym dla rozpoznania niniejszego odwołania było brzmienie warunku udziału w postępowaniu, w którym Zamawiający nie odnosił się tak do rodzaju odpadów podlegających sprzątaniu, jak również konieczności posiadania wpisu w rejestrze BDO. (…) Uwzględniając brzmienie warunku udziału w postępowaniu, nie miało znaczenia to jakie odpady (śmieci) Wykonawca zebrał w ramach wiosennego i jesiennego sprzątania terenu. Ponieważ nie było zarzutów wobec treści ogłoszenia/siwz, na obecnym etapie postępowania warunek udziału w postępowaniu nie mógł ulec zmianie w drodze wykładni odnoszącej się do zakresu przedmiotu zamówienia, którego dotyczy niniejsze postępowanie. Taka argumentacja miałaby znaczenie, gdyby wykonawca skarżył warunek wskazując na jego nieproporcjonalność do przedmiotu zamówienia. Jak wskazano powyżej, takiej inicjatywy na właściwym etapie postępowania wykonawcy nie podejmowali.

KIO 669/21 – Wyrok KIO – 2021-04-08 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-05-14

Wykonawca mając obawy co do działania platformy powinien był wcześniej pobrać oprogramowanie do podpisania oferty, a nie czekać na sam koniec, do momentu, gdy sama platforma zainicjuje ten krok.
Mając na uwadze, że proces ofertowania wymaga zapewnienia nie tylko przez zamawiającego narzędzia posiadającego właściwości spełniające kryteria ustawowe, ale również wiedzy o tym jak z narzędzia skorzystać, to po stronie wykonawców spoczywa również ciężar i obowiązek właściwego przygotowania się zarówno od strony sprzętowo-aplikacyjnej, a w przypadku braku dostatecznej wiedzy, również od strony wsparcia informatycznego również w trakcie ofertowania. W przypadku Odwołującego zabrakło dostatecznego przygotowania zaplecza technicznego (wcześniejszego zainstalowania oprogramowania KIR Szafir), jak również wsparcia dla pracownika, który w ostatnich minutach potrzebował pomocy informatycznej w celu opatrzenia oferty podpisem elektronicznym. Wykonując czynności ze swojego domu, przy upływającym terminie na złożenie oferty, nie zdążył zakończyć procedury ofertowej i opatrzeć oferty podpisem elektronicznym.

KIO 535/21 – Wyrok KIO – 2021-04-13

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-05-06

Wykonawca korzystający z instytucji samooczyszczenia ma obowiązek wyczerpującego wyjaśnienia stanu faktycznego. Obowiązek ten należy odnieść do wszystkich okoliczności, które spowodowały niewykonanie lub nienależyte wykonanie istotnej części zamówienia.
(…) instytucja samooczyszczenia dla swej skuteczności wymaga uznania przez wykonawcę faktu, iż po jego stronie leżą przyczyny, z powodu których nastąpiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w istotnej części. Ustalenie, czy takie uznanie miało miejsce, winno być dokonywane na podstawie analizy złożonych przez wykonawcę wyjaśnień, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy. (…) zamawiający zasadnie przyjął, że wykonawca nie uznał, że ponosi odpowiedzialność za rozwiązanie umowy, lecz wskazał, że odpowiedzialność tę ponosi podwykonawca. Dopiero w treści odwołania odwołujący przyznał, iż główną przyczyną takiego stanu rzeczy był niewłaściwy dobór podwykonawcy oraz brak odpowiedniego nadzoru ze strony odwołującego za realizację zamówienia przez wykonawcę. Przyznanie tych okoliczności dopiero w odwołaniu należy jednak uznać za spóźnione. (…) Odwołujący w dokumencie JEDZ wskazał jedynie, że za działania stanowiące podstawę odstąpienia odpowiedzialny jest podwykonawca. Odwołujący nie wskazał natomiast zakresu zadań, jakie zostały zlecone podwykonawcy, co umożliwiłoby ocenę, czy istotnie wskazane zaniedbania dotyczyły zadań wykonywanych przez podwykonawcę. Dopiero w treści odwołania odwołujący wskazał, że podwykonawcy zostało zlecone 100% zamówienia.

Dodane w dniu: 2021-05-17

KIO 272/21 – Wyrok KIO – 2021-02-22

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-04-07

Skoro Zamawiający zleca każdorazowo konkretne roboty na konkretnej drodze, nie mamy tu do czynienia z jedną usługą, która obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń. Każde z zadań może być realizowane niezależnie od pozostałych.
Zastosowanie przez Odwołującego jednolitej stawki podatku VAT w niniejszym postępowaniu stanowi błąd w obliczaniu ceny. (…) Zgodnie z treścią złożonego przez Zamawiającego dokumentu - Objaśnienia podatkowe z dnia 26 stycznia 2021 r. (Ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów wydane na podstawie art. 14a par. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r., poz., 1325, z późn. zm.) w zakresie problematyki dotyczącej stosowania właściwych podstaw opodatkowania dla usług/robót budowlanych w kontraktach drogowych, stanowiąc wytyczne do stosowania przez zamawiających i wykonawców. Powyższe najnowsze objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące opodatkowania podatkiem VAT kontraktów drogowych, rozróżniają dla celów podatkowych dwa typy kontraktów. Pierwszy to kontrakt "utrzymuj standard" stosowany głównie na autostradach, gdzie wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt utrzymania drogi w danym okresie, a drugi typ to tzw. "wywołaniowy", dotyczący konkretnej pracy na danej drodze. W przedmiotowej sprawie zapisy SIWZ, w tym wzoru umowy, jednoznacznie wskazują, że jest to kontrakt tzw. "wywołaniowy", w którym zamawiający zleca każdorazowo wykonawcy konkretne roboty na konkretnej drodze. Dokonanie takiej kwalifikacji determinuje sposób opodatkowania danej usługi, w tym zastosowanie właściwej stawki podatku VAT, wymienionej w art. 41 ust. 1 albo ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Każde z zadań uwzględnionych w TER jest usługą odrębną, która może być realizowana niezależnie od pozostałych wymienionych w TER, na każdą usługę objętą TER, Zamawiający udziela odrębnego, stosownego zlecenia, każda z tych usług jest rozliczana i odbierana przez Zamawiającego niezależnie od pozostałych.

KIO 211/21 – Wyrok KIO – 2021-02-22

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-04-13

Ustawodawca uznał za wystarczającą wartość wynagrodzenia przyjętą do ustalenia ceny - kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę / minimalnej stawki godzinowej, ustaloną na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Biorąc zatem pod uwagę minimalną stawkę godzinową, ustaloną na 2021 r. w wysokości 18,30 zł. brutto, to przy założeniu 8- godzinnego dnia pracy daje to kwotę 146,40 zł. Z kolei zamawiający w §1 wzoru umowy zdefiniował dniówkę jako jednostkę rozliczeniową czasu świadczenia Usługi przez Personel Konsultanta wskazaną w Formularzu Cenowym, stanowiącą podstawę rozliczania Usługi zgodnie z Umową, przy czym pod pojęciem dniówki rozumie się przepracowanie w danej dobie co najmniej 8 godzin, przy czym przepracowanie dodatkowej godziny lub godzin ponad obwiązujący dobowy wymiar 8 godzin pracy nie będzie wpływał na zwiększenie wynagrodzenia Konsultanta. To z kolei oznacza, że przy kalkulacji dniówki należało wycenić pracę specjalisty w wymiarze 8 godzin. W konsekwencji uznać należy, że stawka przyjęta w ofercie przez przystępującego na poziomie 150,00 zł. czy 160,00 zł. netto za dzień pracy, jest stawką w stopniu wystarczającym pokrywającą koszty wynagrodzenia osób - personelu wykonawcy. Jest to bowiem stawka wyższa, niż stawka godzinowa wynikająca z przepisów prawa dotyczących konieczności skalkulowania w ofercie kosztów pracy na poziomie co najmniej równym minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.

KIO 319/21 – Wyrok KIO – 2021-02-24

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-04-16

Działanie uczciwe zakłada rzetelne przedstawienie żądanych informacji i dokumentów, wyklucza posługiwanie się danymi nieprawdziwymi i wprowadzanie zamawiającego w błąd.
G… nie mając żadnego potwierdzenia, że Pani Z. wyraża zgodę na udział w postępowaniu na stanowisku Technologa, podał zamawiającemu nieprawdziwą w tym zakresie informację. Nie ulega wątpliwości, że G… przystępując do przetargu powołał się na osobę Pani Z., którą nie dysponował. Zamawiający w ocenie oferty oparł się na podanych przez wykonawcę informacjach, które miały dowodzić, że dysponuje osobą na stanowisko Technologa, co nie miało potwierdzenia w rzeczywistości. Okoliczność powyższa jednoznacznie wskazuje więc na podanie przez G… informacji nieprawdziwych, a to wprowadziło zamawiającego w błąd i miało istotny wpływ na decyzje zamawiającego w zakresie wyboru oferty tego wykonawcy. Podkreślić należy także, iż art. 24 ust.1 pkt. 17 Pzp nakazuje wykluczyć wykonawcę w sytuacji, jeśli ten przez podanie nieprawdziwych informacji uzyskałby nieuzasadnioną korzyść, to jest taką, której by w przypadku nie wykazania osoby na stanowisko Technologa nie uzyskał. W tym postępowaniu w oparciu o tą nieprawdziwą informację zamawiający wybrał ofertę przystępującego, jako zgodną z wymaganiami SIWZ i tym samym najkorzystniejszą w postępowaniu.

Dodane w dniu: 2021-05-15

KIO 248/21 – Wyrok KIO – 2021-02-26

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2021-04-02

Tylko informacje mające znaczenie dla pozycji podmiotu, jego działalności na rynku pozwalające budować pozycję na rynku, mogą uzasadniać odstępstwo od zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
(…) zastrzegane informacje w tym postępowaniu przedstawiane były w kryterium oceny ofert, podlegały ocenie Zamawiającego i wpływały na przyznawaną punktację, a w konsekwencji na wynik postępowania. Tym bardziej, informacje w tym zakresie powinny być jawne, tak w kontekście zasady jawności postępowania, jak i art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi o jawności podstawowych informacji w postępowaniu, takich jak np. cena. (…) Samo ustalenie, iż informacje te zdecydowały o przyznaniu większej ilości punktów, nie może być utożsamiane z ich znaczeniem gospodarczym w szerszym ujęciu. (…) Przedstawione analizy ryzyk mają znaczenie wyłącznie dla oceny ofert i nie niosą zawierają żadnych wrażliwych danych poza prezentowanymi ocenami i mechanizmami, które miałyby gwarantować osiągnięcie celów zamówienia. Nie odnoszą się w szczególności do konkretnych zasobów, źródeł ich pozyskiwania, czy też innowacyjnych rozwiązań. W ocenie Izby, zastrzeżenie jako tajemnicy przedsiębiorstwa analiz ryzyka, miało w tym postępowaniu na celu wyłącznie uniknięcie ewentualnej kontroli przez innych Wykonawców prawidłowości dokonania oceny tych analiz przez Zamawiającego.

KIO 389/21 – Wyrok KIO – 2021-02-26

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-04-01

Zmianą istotną jest zmiana treści oferty polegająca na wskazaniu modelu licencjonowania oferowanego oprogramowania, w sytuacji gdy treść oferty wskazuje dwa modele licencjonowania, z których jeden spełnia wymagania, a drugi nie.
Instytucja wyjaśnienia oferty nie może zatem prowadzić do zmiany treści oferty, co jasno wynika z brzmienia art. 87 ust. 1 zdanie drugie in fine Pzp. Zmianą treści oferty jest również dopisanie do niej treści, które mają istotne znaczenie dla pozytywnej oceny oferty. Izba zważyła, że ewentualne wyjaśnienie treści oferty odwołującego musiałoby prowadzić do zmiany jej treści. Za taką zmianę uznać należy doprecyzowanie, że odwołujący oferował zamawiającemu oprogramowanie do wirtualizacji stacji roboczych producenta VMware licencjonowane w modelu Concurrent User (…). Izba uwzględniła, że w treści oferty brak jest jakiegokolwiek odniesienia do tego modelu, informacji, z której można by wywieść, że odwołujący taki model chciał zaoferować zamawiającemu. Wobec braku takich sformułowań przy posłużeniu się jedynie ogólną nazwą modelu licencyjnego równie uprawnione jest twierdzenie, że odwołujący zaoferował zamawiającemu model licencjonowania Named User (…), który nie spełnia wymagań zamawiającego. W związku z tym Izba uznała, że wyjaśnienia, których domaga się odwołujący, w istocie ukształtowałyby treść oferty odwołującego po upływie terminu składania ofert.

KIO 425/21 – Wyrok KIO – 2021-03-01

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-03-30

Sama konstrukcja formularza ofertowego nie może wywierać jakiegokolwiek wpływu na sposób rozumienia wymagań zawartych w OPZ.
(…) treść SIWZ, na etapie badania i oceny ofert nie może podlegać żadnym interpretacjom a wymagania w niej zawarte należy czytać, mając na uwadze ich literalne brzmienie. Odwołujący, pomimo jednoznacznych w swojej treści wymagań SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, podejmuje próby dokonania takiej interpretacji. Z treści formularza ofertowego tj. faktu, że zamawiający pozostawił w nim puste miejsce w które należało wpisać ilość przeglądów wywodził, że wskazanie właściwej ich liczby należało do wykonawcy. (…) Podzielić należy stanowisko zamawiającego, że wzór formularza kosztorysu ofertowego dla zadania nr 3 był identyczny jak dla zadań nr: 2, 4 6 7, 8, 9 i 10. W związku z tym, iż w OPZ dla zadania nr: 2, 4, 6, 7, 8, 9 i 10 oraz dla zadania nr 3 znalazła się informacja o różnej liczbie przeglądów, to wykonawca zobowiązany był samodzielnie wskazać liczbę przeglądów w czasie obowiązywania umowy. Zamawiający sporządził zatem formularz, który miał być uniwersalny w swojej treści. Nie zmienia to okoliczności, że deklaracja zawarta w formularzu miała być zgodna z wymaganiami zamawiającego, a te były w ocenie Izby jasne i precyzyjne.

KIO 239/21 – Wyrok KIO – 2021-02-19

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-03-23

Produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny i tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego funkcjonalności i parametry określone treści SIWZ.
Równoważność została oceniona przez Zamawiającego na podstawie złożonych kart katalogowych, które potwierdziły, że oferowany produkt spełnia parametry wymagane przez Zamawiającego. Przystępujący przedstawił z wymaganymi dokumentami oświadczenie producenta dotyczące równoważności podkładu poliuretanowego wykorzystywanego w sztucznych trawach w porównaniu do podkładu lateksowego potwierdzone oświadczeniem dwóch laboratoriów sportowych będących oficjalnymi laboratoriami FIFA, które zgodnie z opinią biegłego Zamawiający uznał za równoważne.

KIO 257/21 – Wyrok KIO – 2021-03-02

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-04-15

Brak precyzyjnego opisu możliwości korzystania z pojazdów nie stanowi naruszenia art. 30 pzp. Zamawiający określił, że usługa ma być wykonana tak, że podłoże nie zostanie uszkodzone, co jest wystarczające do opisu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający przyznaje się do błędu w opisaniu przedmiotu zamówienia, ponieważ w jego ocenie uczynił to nie dość precyzyjnie. Jak wyjaśnia, wiedzę na temat niezbyt precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia co do sposobu jego wykonania powziął, w związku z wyjaśnieniani złożonymi przez jednego z wykonawców w zakresie rażąco niskiej ceny (…). Wykonawca ten jak podaje zamawiający wskazal sprzęt do realizacji zamówienia, które jest sprzętem ciężkim zabronionym przez siwz. Zamawiający w siwz zdecydował się określając przedmiot zamówienia do opisu funkcjonalności wykonywanej usługi to jest do nie dopuszczenia do zniszczenia podłoża, w szczególności runi łąki. Natomiast co do sposobu wykonania zastrzegł, że wycinka drzew i krzewów ma się odbyć ręcznie wskazując przykładowo narzędzia z zastrzeżeniem zakazu użycia sprzętu ciężkiego. Z kolei dla wywozu biomasy (wycięte krzewy i drzewa) może być użyty ciągnik z przyczepą. Niemniej w zarówno przy pracach wycinki jak i wywozu wykonawca odpowiada za niedopuszczenie do zniszczenia podłoża, w szczególności runi łąki i zakaz uzycia sprzętu ciężkiego. W ocenie Izby tak sformułowane warunki siwz nie naruszają zasad opisu przedmiotu zamówienia sformułowanych w art. 30 ustawy prawo zamowień publicznych. (…) Natomiast powyższa sytuacja nie może stanowić podstawy do unieważnienia postępowania, ponieważ zamawiający jak podnosi zamierza w przyszłości precyzyjniej opisać sposób wykonania wycinki jak i wywozu biomasy.

Dodane w dniu: 2021-05-13

KIO 443/21 – Wyrok KIO – 2021-03-05

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-04-29

Treść złożonych wyjaśnień była tak lakoniczna, że w ocenie Izby Odwołujący w ogóle ich nie złożył. Tym samym obowiązkiem Zamawiającego było odrzucenie oferty Odwołującego.
(…) wobec ziszczenia się w stosunku do oferty Odwołującego przesłanek określonych w art. 90 ust. 1a Pzp Zamawiający obowiązany był wezwać wykonawcę do wyjaśnienia ceny oferty. Wezwanie to nie miało jednak charakteru blankietowego. Zamawiający określając zakres wymaganych wyjaśnień nie poprzestał na przytoczeniu dyspozycji art. 90 ust. 1 Pzp, ale wskazał konkretne elementy cenotwórcze oferty, które miały zostać przez Odwołującego wyjaśnione. Ponadto Zamawiający kilkakrotnie podkreślił, że obowiązkiem Odwołującego jest załączenie stosownych dowodów na poparcie prawdziwości wyjaśnień. Złożone w odpowiedzi wyjaśnienia Odwołującego miały charakter ogólnikowy i nie stanowiły choćby próby odpowiedzi na zadane przez Zamawiającego pytania. Odwołujący zdecydowaną większość z interesujących Zamawiającego kwestii przemilczał.

KIO 644/21 – Wyrok KIO – 2021-04-01

KIO » Odrzuca odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2021-04-26

Potraktowanie kary umownej jako kosztu stałego i wkalkulowanie w cenę oferty oznaczałoby de facto przerzucenie jej ciężaru na zamawiającego.
(…) zgodnie z Rozdziałem XXII SIWZ jednym z kryteriów oceny ofert (waga 5%) była jakość rozumiana jako gwarancja należytego wykonania umowy wyrażona w poziomie kary umownej za negatywny wynik Audytu Kontrolnego Zamawiającego prac bieżących i okresowych na danym obiekcie. (…) Powyższe nie oznacza, że obowiązkiem wykonawców było potraktowanie kar umownych jako kosztu stałego realizacji przedmiotu zamówienia, podlegającego wkalkulowaniu do ceny oferty. Opisane kryterium pozwalało uzyskać większą liczbę punktów temu z wykonawców, który godził się na wyższe ryzyko związane z możliwością poniesienia konsekwencji finansowych ewentualnych nieprawidłowości przy realizacji umowy. Nie czyniło ono jednak kar umownych pewnymi i nieuniknionymi. Podkreślenia wymaga, że kara umowna jest instrumentem mającym dyscyplinować wykonawcę przez wprowadzenie zagrożenia pomniejszenia jego zysku z tytułu umowy na wypadek jej nieprawidłowej realizacji.

KIO 488/21 – Wyrok KIO – 2021-03-22

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2021-04-27

Wynagrodzenie ryczałtowe nie zwalnia Zamawiającego z badania czy wykonawca wyceniał przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SIWZ oraz zgodnie z przepisami prawa.
Ustawodawca wprowadził szereg obowiązków Zamawiającego na etapie badania i oceny ofert i bezpodstawne jest przyjmowanie założenia, że wynagrodzenie ryczałtowe zwalnia Zamawiającego z ich realizacji. W analizowanym stanie faktycznym, zdaniem Izby, zasadne było nakazanie Zamawiającemu ponowne wezwanie Przystępującego w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp do doprecyzowania treści złożonych wyjaśnień z dnia 4 lutego 2021 r. Wykonawca winien przedstawić ofertę podmiotu trzeciego na utylizację, demontaż, przechowywanie i transport czujek izotopowych, oferta ta powinna podlegać weryfikacji Zamawiającego w świetle przepisów ustawy prawo atomowe, podmiot trzeci powinien w sposób jasny i jednoznaczny wykazać na jakiej podstawie ma możliwość wykonania utylizacji, demontażu, przechowywania i transportu czujek izotopowych za cenę na jaką powołuje się Przystępujący w treści złożonych wyjaśnień i z czego wynikają szczególne uwarunkowania takiego podmiotu, które umożliwiają mu odstąpienie od narzuconego przez ZUOP cennika. Dopiero takie wyjaśnienia Przystępującego umożliwią ocenę czy oferta Przystępującego jest zgodna z wymaganiami wskazanymi w (…) SIWZ.

KIO 847/21 – Wyrok KIO – 2021-04-12 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-05-04

Wykonawca, który zdecydował się na samodzielną zmianę podmiotu, na którego zasoby się powołuje, a którego nie wskazał składając ofertę, powinien dochować staranności i udowodnić zamawiającemu, że zasobami tymi dysponował w dniu składania ofert.
W wyniku wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu przystępujący złożył oświadczenia i dokumenty dotyczące S... - nie wskazanego wcześniej, nowego podmiotu, na którego zasoby postanowił się powołać, opatrzone datą 23 lutego 2021 r. W konsekwencji wymaganie zamawiającego dotyczące aktualności oświadczeń jasno wyartykułowane w SIWZ nie zostało spełnione, gdyż data złożenia wymaganych oświadczeń przypada po upływie terminu składania ofert, a z treści złożonych dokumentów nie wynika, że G... dysponował zasobami S... w terminie składania ofert. (…) Istotnie art. 26 ust. 1 Pzp stanowi o wezwaniu wykonawcy do złożenia oświadczeń lub dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia. Nie można jednak pominąć, że te oświadczenia lub dokumenty stanowią potwierdzenie wstępnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które - zgodnie z art. 25a Pzp - jest aktualne na dzień składania ofert. W oświadczeniu takim wskazuje się podmiot, na zasoby którego wykonawca się powołuje. W badanym postępowaniu w dacie wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający nie dysponował żadnym oświadczeniem lub dokumentem pochodzącym od G..., z którego wynikałoby dysponowanie zasobami S... w dniu, w którym upływał termin składania ofert. (…) Błędy popełnione w związku z uzupełnianiem oświadczeń lub dokumentów z inicjatywy własnej wykonawcy nie mogą być bowiem naprawione w trybie art. 26 ust. 3 Pzp.

Dodane w dniu: 2021-05-05

KIO 617/21 – Wyrok KIO – 2021-03-17

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-04-20

Ze względu na to, że warunek nie został sformułowany w sposób wyraźnie wskazujący, że wymóg dwóch kamer dotyczy każdej z dwóch instalacji, nie może być interpretowany w sposób, który z niego bezpośrednio nie wynika.
(…) logicznie i celowościowo Zamawiający powinien był skonstruować warunek tak, by były to po dwie kamery w każdej instalacji (i nie byłby to warunek wygórowany, gdy sam Zamawiający zamawia instalację z dwiema kamerami), to z językowej wykładni istniejącego postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia taki wymóg jednoznacznie nie wynika. Zamawiający bowiem w sposób niedookreślony wskazał, że mają to być min. 2 pełne instalacje składające się z min. 2 kamer, nie zaś, że każda z instalacji ma posiadać dwie kamery. (…) taki sposób formułowania warunków udziału w postępowaniu jak w niniejszym przypadku nie powinien mieć miejsca, gdyż jest nieczytelny i budzi właśnie takie spory jak w niniejszym postępowaniu odwoławczym. Dlatego konieczne jest wskazywanie, czy minimalna liczba jest osobnym wymogiem dla każdej realizacji, czy też wymogiem łącznym (przez np. użycie słów "każdy", "łącznie"). Natomiast w orzecznictwie przyjęto ogólną interpretację, że jeśli dany zamawiający nie wskazał, że chodzi o każdą realizację, to taki kontekst wypowiedzi jak obecnie rozpatrywany oznacza, że zamawiający nie wyłączył sumowania, zatem jest ono dopuszczalne.

Ostatnie 2021-06-19 2021-06-17