Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2020-02-20 2020-02-19 Losowe

Dodane w dniu: 2020-02-20

KIO 116/20 – Wyrok KIO – 2020-02-04 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-02-20

… celem zabezpieczenia jest ochrona interesów Zamawiającego. W sytuacji jak w niniejszej sprawie, gdzie Odwołujący w treści oferty wpisał 5% wartości oferty jako zabezpieczenie, zamiast 2% nie sposób uznać, że ochrona interesu doznała uszczerbku. Jeżeli bowiem Odwołujący, zgodnie z oświadczeniem z formularza ofertowego, gotów był wnieść zabezpieczenie w wysokości 5% to niewątpliwie również wniesienie zabezpieczenia w wysokości 2% było zgodne z wolą wykonawcy, jako bardziej dla niego korzystne.

Jak stanowi art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zatem w niniejszej sprawie Zamawiający nie musiał przyjmować oferty w postaci, która pozostawała niezgodna ze specyfikacją, mógł bowiem dokonać poprawienia rzeczonej omyłki. Nie zachodziło tu ryzyko wskazywane przez Zamawiającego na rozprawie, że Odwołujący na podstawie niezgodności oferty z SIWZ odmówiłby wniesienia zabezpieczenia, a następnie kwestionowałby utratę wadium.

XII Ga 993/18 – Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku – 2018-12-20 Premium

SO » Unieważnia czynność odrzucenia oferty » dodany: 2020-02-20

… niezależnie od charakteru niezgodności, aby zastosować podstawę odrzucenia oferty z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy musi zostać również wskazane co i w jaki sposób w ofercie nie jest zgodne z konkretnie wskazanymi postanowieniami SIWZ. Z zaskarżonego wyroku wynikało, że KIO upatrywała tego naruszenia w tym, że skarżący w ofercie wskazał miejsce wykonania remontu odmiennie od wymagań SIWZ. Rzecz jednak w tym, że w formularzu ofertowym nie znajdowało się nawet "pole", w którym skarżący powinien wskazać miejsce prowadzenia remontu, co wykluczało możliwość jakiegokolwiek uchybienia w tym zakresie. Z kolei gdyby ofertę odczytywać szerzej (jak to uczyniła KIO) to we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu skarżący również wskazał adres miejsca widniejący w koncesji. Natomiast zamawiający i KIO - wbrew jednoznacznemu stanowisku i oświadczeniu skarżącego - błędnie zakładali, że część prac będzie odbywać się poza miejscem prowadzenia działalności koncesjonowanej, przy czym czynili to li tylko na podstawie dowolnych domniemań.

Ujawnienie w koncesji nowego miejsca wykonywania działalności jest zdarzeniem prawnym, które następuje po zdarzeniu faktycznym - rozpoczęcia działalności objętej koncesją w nowej lokalizacji, a tym samym wskazanie w koncesji miejsca wykonywania działalności nie zobowiązuje do wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją wyłącznie w tym miejscu. Nie ma tym samym jakichkolwiek podstaw do zarzucania skarżącemu, że oferuje wykonanie zamówienia publicznego "w miejscu które nie zostało wskazane w koncesji", gdy z treści składanych przez niego oświadczeń nie można było wyprowadzić takiego wniosku.

… nawet jeśli wykonawca został oceniony pozytywnie, jako spełniający warunki udziału w postępowaniu, to w przypadku powzięcia jakichkolwiek dalszych wątpliwości zamawiający miała prawo i obowiązek przeprowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego. Rzecz jednak w tym, że służą temu działania opisane w treści art. 87 ust. 1 ustawy, w świetle których można było oczekiwać od skarżącego m. in. wyjaśnienia treści oferty, potwierdzenia spełnienia parametrów lub zażądać materiałów potwierdzających zgodność z wymaganiami SIWZ. Nie dawało to jednak podstaw do występowania do organu koncesyjnego celem weryfikacji treści oferty skarżącego, a następnie - po wniesieniu odwołania przez skarżącego - przez przesłanie treści odwołania skarżącego z prośbą o ustosunkowanie się do niego przez organ koncesyjny. Takie działanie prowadziło bowiem do naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy (zasady równego traktowania wykonawców ubiegających o udzielenie zamówienia), co wyraźnie wynikało z faktu, że zamawiająca w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego zwróciła się wyłącznie do organu koncesyjnego, zamiast zażądać w tym zakresie stosownych wyjaśnień od skarżącego.

Dodane w dniu: 2020-02-19

KIO 2647/19 – Wyrok KIO – 2020-01-28 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Odrzuca odwołanie, Umarza postępowanie odwoławcze » dodany: 2020-02-19

… treść postanowienia SIWZ dotycząca kryterium "doświadczenie kierownika robót mostowych" nie była wystarczająco jednoznaczna, aby za nieuprawnioną uznać interpretację przedstawioną przez odwołującego. Należy podkreślić, iż na gruncie prawa zamówień publicznych przyjmuje się zasadę interpretowania niejasności postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia na korzyść wykonawcy. Zasada ta znajduje zastosowanie pod warunkiem, iż nie prowadzi to do sprzeczności z literalnym brzmieniem postanowienia specyfikacji. Taka sytuacja nie występuje w analizowanym przypadku, gdyż pojęcie "robót branży mostowej" nie zostało w specyfikacji określone. Biorąc pod uwagę powyższe Izba uznała, iż dokonanie przez zamawiającego oceny oferty odwołującego bez uwzględnienia sposobu rozumienia postanowienia zawarte w punkcie 17.1 SIWZ, znajdującego oparcie w sposobie konstrukcji tego kryterium, tj. odwołującego się do sposobu rozumienia robót branży mostowej jako robót przynależnych pełnieniu funkcji kierownika robót mostowych - stanowiłoby naruszenie przepisu art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

XII Ga 835/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku – 2019-10-23 Premium

SO » Odrzuca skargę » dodany: 2020-02-19

brak interesu prawnego
W tej sytuacji, skoro zamawiający zaakceptował i wykonał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 29 lipca 2019 r. nakazujący zamawiającemu dokonanie zmiany postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz kontynuował postępowanie przetargowe w oparciu o tak zmodyfikowane warunki, to utracił interes prawny (gravamen) w zaskarżeniu orzeczenia, na podstawie którego prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Dodane w dniu: 2020-02-18

KIO 2492/19 – Wyrok KIO – 2019-12-17 Premium

KIO » Uwzględnia odwołania » dodany: 2020-02-18

… fakt, iż zamawiający nie udostępnił wykonawcom ujednoliconej wersji przedmiaru robót (z pozycją 4.2.2 A) nie stanowi dla wykonawcy usprawiedliwienia dla zaoferowania przedmiotu zamówienia "bez pozycji 4.2.2 A". Po pierwsze dlatego, że nie udostępniając ujednoliconej wersji przedmiaru robót zamawiający nie uchybił żadnemu przepisowi ustawy Pzp, po wtóre dlatego, że modyfikacja SIWZ, polegająca na wprowadzeniu dodatkowej pozycji była jasna i jednoznaczna i nie powinna stanowić dla profesjonalnego uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jakiejkolwiek trudności w sporządzeniu kosztorysu ofertowego w zgodzie z SIWZ, w tym z jej modyfikacją.

… zamawiający nie dysponował informacjami z innych "miejsc" oferty przystępującego, na podstawie których mógłby samodzielnie poprawić niezgodności treści oferty w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp - dopisać pozycję 4.2.2 A i samodzielnie przypisać jej wycenę, ponieważ nie znał wyceny przystępującego co do ułożenie geowłókniny separacyjnej ≥ 200g/m[2]. Fakt, że odwołujący tak samo wycenił geowłókninę o niższej gęstości w innej pozycji kosztorysu ofertowego nie stanowi wystarczającej podstawy dla przyjęcia, że także przystępujący taką samą wartość jak dla geowłókniny o niższej gęstości przyjąłby dla geowłókniny o wyższej gęstości. Podanie wyceny geowłókniny z pozycji 4.2.2 A przez przystępującego stanowiłoby prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą zakazanych przepisem art. 87 ust. 1 ustawy Pzp (zdanie drugie) negocjacji.

KIO 89/20 – Wyrok KIO – 2020-01-29 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-02-18

korekta omyłki ceny brutto przedmiotu zamówienia
Tym samym skorygowana w pkt 1 ppkt 5 Formularza Oferty kwota netto ceny za cały przedmiot zamówienia jest konsekwencją poprawienia przez Zamawiającego ceny brutto za cały przedmiot zamówienia. Jej poprawienie także ma charakter działania arytmetycznego, wynikającego z przyjęcia w Formularzu Oferty stawki 23% VAT, co również ma charakter stricte arytmetyczny.

kwota bazowa - nie podlega przeliczeniom
[...] w tym stanie faktycznym nie byłyby możliwe do zastosowania takie przeliczenia, ponieważ każdy z kwestionowanych wariantów opiera się na zmianie wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych z pkt 1 ppkt 1 Formularza Oferty (sekcja W pkt 1 ppkt 1 SIWZ, podczas gdy ze wskazanych postanowień dokumentacji przetargowej (SIWZ i jej załączników) jednoznacznie wynika, że kwota za wykonanie robót budowlanych podana w pkt 1 ppkt 1 Formularza Oferty jest kwotą bazową (nie podlega przeliczeniom) do obliczenia wartości elementów wynagrodzenia wskazanych w pkt 1 ppkt 2) — 4) Formularza Oferty (sekcja XV pkt 1 ppkt 2 - 4 SIWZ). Nie mogłaby być tym samym modyfikowana w drodze poprawek z zastosowaniem procedury z art. 87 ust.2 pkt 2 czy też art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp.

XII Ga 602/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku – 2019-10-08 Premium

SO » Oddala skargę » dodany: 2020-02-18

Skoro ustawodawca nie posłużył się pojęciem "w dniu rozprawy", to sformułowanie "na mniej niż 1 dzień przed dniem, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron oraz uczestników postępowania, albo po otwarciu rozprawy" jest równoznaczne ze stwierdzeniem w przeddzień, przed upływem doby.

Co do zasady powód cofający pozew lub strona cofająca środek zaskarżenia jest formalnie przegrywającym proces (bądź postępowanie odwoławcze), który powinien - zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. i 203 § 2 k.p.c. zwrócić koszty procesu przeciwnikowi - na jego żądanie.

KIO 56/20 – Wyrok KIO – 2020-01-27 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-02-18

stawka uśredniona
W ocenie Izby z przedmiotowego postanowienia wynika, że wymóg zastosowania stawki uśrednionej dotyczy stawki w obrębie wyszczególnionych przez Zamawiającego pozycji kosztorysowych, co oznacza, że mimo iż obejmują one szereg zróżnicowanych prac, nie należy tych stawek różnicować, ale wycenić te prace według stawki uśrednionej. Tylko bowiem taka interpretacja jest logicznie uzasadniona i uwzględniająca inne postanowienia SIWZ.

zróżnicowanie prac ręcznych jako przyczyna wymogu ceny uśrednionej
Wobec braku rozbicia pozycji dotyczących prac ręcznych na bardziej szczegółowe elementy, uzasadnione jest przyjęcie, że intencją Zamawiającego było, aby wykonawcy w tych grupach prac podali stawkę uśrednioną, tj. jedną uśrednioną stawkę dla poz. 3, jedną uśrednioną stawkę dla poz. 4 i jedną uśrednioną stawkę dla poz. 8. Postanowienie punktu 13.8 SIWZ należy więc traktować jako instrukcję co do sposobu wyceny pozycji obejmujących zróżnicowane rodzajowo prace, a potrzeba udzielenia takich wytycznych uzasadniona jest brakiem rozbicia tych pozycji na bardziej szczegółowe. Postanowienie to nie zmienia kosztorysu ofertowego (nie łączy trzech pozycji kosztorysu w jedną - a do tego de facto prowadziłaby interpretacja prezentowana przez Odwołującego), ale wskazuje na sposób obliczenia stawek dla pozycji w nich przewidzianych.

rozliczenie kosztorysowe w świetle zróżnicowanych prac ręcznych
Jednocześnie w świetle § 10 ust. 3 i § 11 ust. 2 wzoru umowy, wynagrodzenie wykonawcy ma charakter kosztorysowy, zależny od zakresu wykonanych faktycznie prac. Powyższe oznacza, że uśrednienie stawki za prace ręczne w całym kosztorysie prowadziłoby do niezgodności sposobu jego sporządzenia z punktem 13.2 SIWZ, biorąc bowiem pod uwagę zróżnicowanie tych prac, zastosowanie jednej stawki prowadzić by mogło do zakazanego przenoszenia kosztów między pozycjami kosztorysu, a w konsekwencji do tego, że rozliczenie wykonanych prac nie odpowiadałoby faktycznie poniesionym kosztom.

KIO 2588/19 – Wyrok KIO – 2020-01-03 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-02-18

Obowiązkiem wykonawcy było jednak dążenie do tego, aby wykopany grunt w jak największym stopniu wykorzystać do zasypywania wykopów i wbudowania pod projektowane obiekty. Tym samym zamawiający oczekiwał, że w trakcie budowy wykonawca maksymalnie wykorzysta grunty uzyskane z wykopów. W żadnym postanowieniu specyfikacji technicznych zamawiający nie wymagał natomiast, aby w celu zasypania wykopów ław fundamentowych wykonawca kupował i transportował grunt pozyskiwany na zewnątrz ze specjalnego "dokopu".

… zasypywanie wykopów ław fundamentowych jest zaledwie jedną z kilkuset prac, które trzeba wykonać w trakcie budowy obwodnicy i nie są to ani największe ani najbardziej skomplikowane prace. Dodatkowo wartość ww. pozycji stanowi mniej niż 1% ceny oferty (…) W związku z powyższym, nie ma podstaw do stwierdzenia, że z powodu tylko tych dwóch pozycji kosztorysu, cena oferty może być rażąco niska.

KIO 61/20 – Wyrok KIO – 2020-01-28 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-02-18

niekorzystna dla wykonawcy konstrukcja gwarancji i rękojmi
Tym samym wykonawca z jednej strony poniesie koszty zapłaty podwykonawcy za uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi, ale mimo to z drugiej strony, może być pozbawiony prawa dochodzenia swoich roszczeń w tym zakresie od podwykonawcy. Przyjęte przez zamawiającego postanowienia umowne powodują zatem, że koszty, jakie ostatecznie poniesie wykonawca w zakresie usuwania wad, zależą od tego, do kogo zwracać się będzie zamawiający z żądaniem usunięcia tych wad po zakończeniu realizacji umowy, co powoduje, że na etapie sporządzania oferty są one trudne do oszacowania. Przede wszystkim jednak wskazać należy, że przyjęte przez zamawiającego postanowienia projektu umowy powodują, że wykonawca może być pozbawiony prawa korzystania z uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi w stosunku do podwykonawcy, co jest rozwiązaniem oczywiście niekorzystnym dla wykonawcy i skutkującym nierównością stron stosunku zobowiązaniowego.

niekorzystna dla wykonawcy konstrukcja gwarancji i rękojmi a wycena ryzyka
Nadto brak wiedzy wykonawcy, do kogo zamawiający skieruje ewentualne roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji (do wykonawcy czy do podwykonawcy) rodzi negatywne skutki dla możliwości wyceny ryzyka związanego z kosztami ewentualnych napraw.

niekorzystna dla wykonawcy konstrukcja gwarancji i rękojmi
Izba rozumie przy tym intencje zamawiającego wynikające z chęci zabezpieczenia jego interesów na wypadek upadłości, czy restrukturyzacji wykonawcy, niemniej jednak ryzyko związane z ww, okolicznościami jest powszechnym ryzykiem kontraktowym, którego chęć uniknięcia nie może prowadzić do nadania postanowieniom umowy treści obiektywnie niekorzystnej dla jednej ze stron, w tym wypadku - wykonawcy. Takie postępowanie zamawiającego nie jest zgodne z zasadami współżycia społecznego i nie może być usprawiedliwione ani interesem publicznym ani zasadą swobody umów.

niekorzystne postanowienia projektu umowy a wymiar interesu publicznego w zamówieniach
Dodatkowo zauważyć należy, że postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia wykonawcy od oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o braku należności niewymagalnych zmuszają wykonawcę do prefinansowania podwykonawców przed uzyskaniem wynagrodzenia od zamawiającego. Są to więc rozwiązania niekorzystne dla wykonawcy, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, w tym z regułą wypłaty wynagrodzenia podwykonawcom po otrzymaniu wynagrodzenia od zamawiającego. Natomiast zwolnienie zamawiającego z odpowiedzialności solidarnej za należności podwykonawców nie jest też korzystne dla tych podwykonawców, gdyż ogranicza liczbę podmiotów, od których mogą się domagać swoich należności. Izba podtrzymuje także wskazaną wyżej argumentację dotyczącą powoływanego przez zamawiającego interesu publicznego, niemożności utożsamiania go wyłącznie z interesem zamawiającego oraz niedopuszczalności nadawania postanowieniom umowy treści obiektywnie niekorzystnej dla jednej ze stron, w sposób zdecydowanie odbiegający od reguł wynikających z przepisów kc.

Dodane w dniu: 2020-02-17

KIO 2550/19, KIO 2551/19 – Wyrok KIO – 2020-01-08 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-02-17

… dla zachowania terminu zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego znaczenie ma data doręczenia zgłoszenia do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w jednej z form wskazanych w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp. (…) A zatem z nadaniem zgłoszeń przystąpień w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w dniu 20 grudnia 2019 r. nie można było łączyć skutków wniesienia pism do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Jak wskazuje się w ww. raporcie, jeśli zatem konsorcjum utworzono bez żadnego obiektywnego uzasadnienia, a konsorcjanci mogliby złożyć oferty oddzielnie, mając realną szansę wygrania przetargu, to działanie takie stanowi zakazane porozumienie ograniczające konkurencję. Punktem wyjścia do antymonopolowej oceny konsorcjum jest ustalenie, czy jego uczestnicy nie mogliby samodzielnie, bez współpracy ze sobą, wziąć udziału w przetargu. Wykazanie obiektywnego braku możliwości złożenia odrębnych ofert indywidualnie przez każdego z członków konsorcjum prowadzi do wniosku, że konsorcjum nie ogranicza konkurencji, albowiem w sytuacji, gdyby konsorcjum nie zostało zawiązane, jego uczestnicy w ogóle nie wzięliby udziału w przetargu.

… odwołujący J... i G..., polegając wzajemnie na swym doświadczeniu i osobach, złożyli oferty w odrębnych częściach postępowania. Podział zamówienia na części oznaczał, że w każdej z tych części funkcjonował odrębny opis przedmiotu zamówienia, warunki, kryteria oceny ofert itp. Tego rodzaju postępowanie toczy się celem udzielenia odrębnych i niezależnych od siebie zamówień w każdej z części. Powyższe oznaczało, że obaj odwołujący żadną miarą nie konkurowali ze sobą w analizowanym postępowaniu. Podział zamówienia i złożenie ofert na różne części oznaczał, że odwołujący nie mieli jakiejkolwiek możliwości manipulowania wynikami postępowania w poszczególnych częściach na które złożyli oferty, np. wycofywania ofert na korzyść drugiego, uzgadniania działań wobec innych wykonawców itp. W żadnej z tych części na które złożyli oferty ze sobą nie konkurowali, co zresztą nie było kwestionowane przez zamawiającego. W tej sytuacji przekazanie sobie wzajemnie ofert podwykonawczych, uwzględnionych następnie w ostatecznej wycenie, nie budziło wątpliwości Izby.

Dodane w dniu: 2020-02-15

KIO 37/20 – Wyrok KIO – 2020-01-21 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-02-15

Pomiędzy stronami nie było sporne, iż budynek hali magazynowej stanowi obiekt magazynowy. Mając na uwadze powyższe należało stwierdzić, iż przystępujący nie wykazali spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, albowiem jedno z dwóch zadań przedstawionych na potwierdzenie spełniania tego warunku stanowiło zadanie podlegające wyłączeniu na mocy jednoznacznego postanowienia SIWZ. Niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowi podstawę do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Ewentualne zastosowanie ww. sankcji winno być jednak poprzedzone przeprowadzeniem procedury z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Na obecnym etapie postępowania jakakolwiek zmiana warunku udziału w postępowaniu jest kategorycznie zabroniona, a za taką zmianę należałoby uznać dokonanie celowościowej wykładni warunku pozostającej w sprzeczności z literalnym brzmieniem postanowienia SIWZ. W takim przypadku dochodzi do naruszenia podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, tj. zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Dotyczy to nie tylko wykonawców biorących udział w postępowaniu, ale także tych, którzy nie wzięli udziału w postępowaniu kierując się jednoznacznymi postanowieniami SIWZ w zakresie ustalonych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu.

KIO 2519/19 – Wyrok KIO – 2019-12-23 Premium

KIO » Umarza postępowanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2020-02-15

O uwzględnieniu zarzutu D1 odwołania przesądziła redakcja językowa spornego postanowienia. W ocenie Izby błędne było stanowisko Zamawiającego wskazujące, że zdanie "Serwer plików musi zostać dostarczony w minimalnej konfiguracji 12 dysków 960GB SSD" jest tożsame co do znaczenia i zakresu pojęciowego ze zdaniem "Serwer plików musi zostać dostarczony w minimalnej konfiguracji 12 dysków o minimalnej pojemności 960GB SSD". Literalna interpretacja pierwszej wersji ww. zdania prowadzi do wniosku, że parametr 960 GB to precyzyjny, konkretny wymóg, który nie może zostać przekroczony. Tym samym brak podstaw do uznania, że Zamawiający uznałby za zgodne z OPZ i SIWZ dyski o pojemności wyższej niż 960 GB.

Wynikający z art. 29 ust. 3 Pzp zakaz posługiwania się przez zamawiających nazwami własnymi i nakaz dopuszczenia składania ofert obejmujących rozwiązania równoważne do wskazanych w OPZ ma charakter praktyczny. Jego celem jest powstrzymanie zamawiających przed nieuzasadnionym faworyzowaniem określonych rozwiązań, nie zaś zmuszanie zamawiających do dokonywania czynności pozornych polegających na opisywaniu przedmiotu zamówienia wyłącznie za pomocą parametrów w sytuacji, gdy tylko jeden, konkretny produkt może zaspokoić obiektywnie uzasadnione potrzeby Zamawiającego. Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia - dostawę urządzeń, które nie mają charakteru urządzeń powszechnie dostępnych, to obowiązkiem Odwołującego było przynajmniej uprawdopodobnienie, że Zamawiający nie był zmuszony do wskazania konkretnej nazwy własnej licencji backup.

Dodane w dniu: 2020-02-14

KIO 2637/19 – Wyrok KIO – 2020-01-14 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-02-14

kara umowna za terminowość a nienależyte wykonanie prac
Złożony przez wykonawcę protokół odbioru zawierał oprócz elementów identyfikujących projekt, nazwy wykonawcy i okresu realizacji także sformułowanie o przyjęciu prac opracowania bez uwag. Oznacza to, zdaniem Izby, że prace zostały odebrane i wykonane należycie tj. zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Okoliczność dotycząca naliczenia kary umownej za nieterminowe przekazanie opracowania Etapu 2.3, której zarówno Zamawiający jaki i V... nie zaprzeczyli, nie wyklucza należytego wykonania prac. Samo naliczenie kar umownych nie przesądza o nienależytym wykonaniu prac a ocena ta musi być dokonywana w konkretnych okolicznościach stanu faktycznego. Oceniając należyte wykonanie prac w sytuacji naliczenia kar umownych, trzeba wziąć pod uwagę okoliczności oraz wagę naruszonych obowiązków umownych.

potwierdzenie prawidłowej realizacji zadań
Mimo, iż nie zawarto sformułowania o treści "prace wykonane należycie", to jednak potwierdzają one zrealizowanie zadań zgodnie z umową, co jest wystarczającym dowodem na potwierdzenie należytego wykonania prac. Okoliczność, na którą powoływał się Odwołujący, iż w podobnej jak M... sytuacji, gdzie po realizacji zamówienia wystawiony został wykonawcy protokół odbioru, ale z uwagi na naliczenie kar umownych Zamawiający odmówił Odwołującemu wystawienia referencji, pozostaje bez wpływu na ocenę tego stanu faktycznego dotyczącego realizacji umowy przez M... i przedłożonych przez niego dokumentów potwierdzających należyte wykonanie prac.

wprowadzenie Zamawiającego w błąd
Abstrahując od kwestii zasadności nieprzyznania punktacji wykonawcy V... za doświadczenie p. J. S., która nie była objęta przedmiotem tego odwołania, należy zwrócić uwagę, że skoro kwestie te są między stronami sporne to nie można uznać, że wykonawca wykazując doświadczenie p. J. S. działał w sposób lekkomyślny czy niedbały celem wprowadzenia Zamawiającego w błąd i uzyskania dodatkowej punktacji w kryterium oceny ofert. [...] Sam brak przyznania punktacji za doświadczenie p J. S. nie oznacza, że działaniu wykonawcy można przypisać wprowadzenie Zamawiającego w błąd.

KIO 109/20 – Wyrok KIO – 2020-01-31 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-02-14

Izba w całości podzieliła stanowisko Zamawiającego i Przystępującego, bowiem przedstawione wraz z wyjaśnieniami dowody wskazują, iż usługa wsparcia technicznego macierzy została uwzględniona w wycenie tego wykonawcy, cena w tym zakresie jest realna bowiem podmiot współpracujący przedstawił swoją ofertę w tym zakresie potwierdzającą wartość skalkulowanego wsparcia technicznego przez wykonawcę. Zauważyć ponadto należy, że również przedłożony przez Odwołującego dowód O5 (objęty przez Odwołującego tajemnicą przedsiębiorstwa), stanowiący ofertę firmy A... sp. z o.o. potwierdza, że cena oferty Przystępującego jest ceną realną, a różnica w cenie ofert wiązać się może przede wszystkim z wysokością marży tych podmiotów.

KIO 2549/19 – Wyrok KIO – 2020-01-02 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2020-02-14

Rację należy przyznać odwołującemu, że na podstawie pierwotnej treści oferty przystępującego nie da się ustalić, jaki telefon bezprzewodowym został zaoferowany, a w konsekwencji poprawa oferty nie była w ocenie Izby dopuszczalna, gdyż wprowadzała informacje istotne dookreślające świadczenie przystępującego, których pierwotnie nie było w ofercie. Przystępujący nie może na obecnym etapie skutecznie kwestionować zasadności, czy celowości skonstruowania załącznika nr 2.1, jeśli ten formularz budził jego jakiekolwiek wątpliwości możliwość doprecyzowania jego treści była możliwa jedynie przed upływem terminu składania ofert.

... w ocenie Izby nie można było odmówić załącznikowi nr 2.1. waloru konkretyzacji oświadczenia woli w zakresie przedmiotu dzierżawy przez wskazanie, jakie istotne dla zamawiającego elementy systemu zostaną mu zaoferowane i czy te elementy pochodzą od jednego producenta. Wykonawca po upływie składania ofert korygować wymagań zamawiającego przez podjęcie samodzielnej decyzji, co w jego ocenie jest istotniejszym elementem systemu i powinno być podane zamawiającemu, a taka sytuacja miała właśnie miejsce w przedmiotowym postępowaniu. To przystępujący zadecydował, że w swojej ofercie wskaże w jego ocenie istotniejszy element systemu - stację bazową, a nie wymagany element systemu telefon bezprzewodowy DECT. W ocenie Izby podważa to wiarygodność oświadczeń przystępującego, że doszło do omyłki.

Dodane w dniu: 2020-02-13

KIO 50/20 – Wyrok KIO – 2020-01-22 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2020-02-13

… w przedmiotowej sprawie wykonawca F... nie spakował do pliku zip pisma przewodniego i wskazanych w nim dokumentów. Pismo przewodnie i poszczególne dokumenty do odrębne pliki w formacie pdf. Powyższe przesądza o tym, że nie jest możliwe uznanie, że wykonawca F... opatrzył dokument JEDZ tym samym podpisem, którym podpisał pismo przewodnie. Samo powołanie się w treści pisma przewodniczego na to, że załącznikiem do niego jest m.in. dokument JEDZ nie zastępuje opatrzenia dokumentu podpisem. Po wtóre, podnieść należy, że wszystkie dokumenty wskazane w piśmie przewodnim, z wyjątkiem dokumentu JEDZ, zostały prawidłowo podpisane. Świadczy to o tym, że wykonawca F... zdawał sobie sprawę z wagi złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego - podpisał albo poświadczył podpisem 7 z 8 dokumentów. Powyższy brak, dotyczący jedynie dokumentu JEDZ skłania do wniosku, że wykonawca przez przeoczenie dokumentu JEDZ nie opatrzył kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

... dokument JEDZ ma być aktualny na dzień składania ofert (...), natomiast dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunków aktualne mają być na dzień ich złożenia. Nie można zatem, co najmniej z perspektywy aktualności, dokumentów tych utożsamiać.

KIO 2556/19 – Postanowienie KIO – 2020-01-07 Premium

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze » dodany: 2020-02-13

... jedynie złożenie oświadczenia woli o cofnięciu odwołania w tym samym dniu, na który zostało wyznaczone posiedzenie z udziałem Stron, umożliwia zasądzenie kosztów na rzecz przeciwników procesowych Odwołującego.

KIO 2658/19 – Wyrok KIO – 2020-01-17 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-02-13

Stanowisko Izby o przedstawieniu Zamawiającemu informacji wprowadzających go w błąd znajduje również potwierdzenie w oparciu o dyrektywę określoną w pkt 5 wykazu robót budowlanych, gdzie wyraźnie zastrzeżono, że w przypadku gdy wykonawca powołujący się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum, Zamawiający żąda wskazania wyłącznie doświadczenia nabytego w związku z konkretną i faktyczną realizacją czynności przez Wykonawcę w ramach konsorcjum w celu potwierdzenia posiadania zdolności technicznej i zawodowej do wykonania zamówienia.

Izba reprezentuje pogląd, że tak sprecyzowana przez Zamawiającego informacja powinna wywołać u profesjonalnego wykonawcy przeświadczenie, że jest on zobowiązany jedynie do zadeklarowania doświadczenia wynikającego z faktycznego i konkretnego wykonania przedmiotu zamówienia, a nie umieszczania informacji nie polegającej na prawdzie o tym, że jego podwykonawca zrealizował pełny zakres wymaganych robót.

KIO 99/20 – Wyrok KIO – 2020-01-30 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-02-13

Izba przyjęła za własną argumentację zamawiającego stwierdzającą, że z uwagi na przedstawiony w SIWZ charakter prawa opcji, wykonawcy składając oferty w postępowaniu, akceptując treść SIWZ i składając oświadczenia w przedmiocie ceny zamówienia podstawowego, jednocześnie złożyli oświadczenia w przedmiocie ceny prawa opcji. Nie sposób przyjąć innej interpretacji, skoro ceny jednostkowe zamówienia podstawowego i prawa opcji były identyczne (jak wprost wskazał zamawiający w SIWZ), a różniły się jedynie ilością toalet, w których miały być świadczone usługi. Umieszczenie rubryki w formularzu ofertowym na podanie przez wykonawców ceny za prawo opcji było zbędne, gdyż w zakresie prawa opcji wykonawcy nie mieli żadnego pola manewru i musieliby wpisać dokładnie taką cenę, jaka zostałaby wyliczona w oparciu o podaną cenę zamówienia podstawowego.
Zamawiający nie zaprzeczył, że w formularzu ofertowym nie zamieścił miejsca na podanie ceny za prawo opcji, jednak mając na uwadze powyższe nie było takiej konieczności z uwagi na charakter prawa opcji, którym było zwiększenie krotności toalet, za tę sama cenę. Cena podana w formularzu ofertowym miała znaczenie decydujące zarówno dla części podstawowej zamówienia jak i dla tej części objętej prawem opcji i znając ją, zamawiający zdaniem Izby był w stanie przeprowadzić badanie i ocenę ofert w postępowaniu.

KIO 14/20 – Postanowienie KIO – 2020-01-21 Premium

KIO » Odrzuca odwołanie » dodany: 2020-02-12

Odwołujący mógł kwestionować in concreto zarówno koszty pracownicze, jak i brak kosztów gwarancji, niedoszacowane koszty rur na etapie poprzedniego postępowania odwoławczego, czego nie uczynił, a zatem należało uznać te zarzuty za spóźnione i jako takie podlegające odrzuceniu.

Izba ustaliła, że zarówno w pierwszym, jak i w obecnie rozpoznawanym odwołaniu istotą sporu były te same okoliczności faktyczne i prawne związane z rażąco niską ceną lub kosztem, które Odwołujący podnosił w poprzednim odwołaniu. (…) Nadto, wskazane podstawy prawne obu odwołań były identyczne. Ostatecznie, Izba doszła do przekonania, że odwołanie zostało wniesione w warunkach opisanych w przepisie art. 189 ust.2 pkt. 4 ustawy Pzp (...).

Dodane w dniu: 2020-02-12

KIO 2554/19 – Wyrok KIO – 2019-12-31 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-02-12

... skoro zamawiający pozostawił uznaniu wykonawców, które odczynniki będą niezbędne do wykonywania testów i w razie ich nieuwzględnienia w ofercie w odpowiedniej ilości, będą musiały być dostarczone na koszt wykonawcy, to musiał liczyć się z tym, że różni wykonawcy zaoferują różny ich zakres. Tak skonstruowane wymaganie nie zostało jednak zakwestionowane przez żadnego wykonawcę w odwołaniu dotyczącym siwz, zatem na obecnym etapie wymaganie to nie może być interpretowane na niekorzyść wykonawcy i nie może skutkować odrzuceniem jego oferty z powodu braku zaoferowania określonego diluentu.

… art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, którego naruszenie podnosi odwołujący, dotyczy istotnych części składowych ceny lub kosztu. Nie może być uznana za istotną część składową jedna pozycja nr 75 z formularza cenowego dla odczynników, w sytuacji gdy jest to tylko jeden z niemal 80-ciu wymaganych odczynników, a ponadto same odczynniki w ogólnej swej liczbie stanowią jedynie jeden element w całym zamówieniu …

KIO 2445/19 – Postanowienie KIO – 2019-12-16

KIO » Umorzyć postępowanie odwoławcze » dodany: 2020-02-12

wycofanie odwołania
Jednocześnie, Izba podkreśla, że zgodnie z jej oceną, z oświadczenia Odwołującego o wycofaniu wynika, iż mamy do czynienia z wycofaniem całego odwołania, a nie tych zarzutów, które Zamawiający nie uwzględnił, o powyższym świadczy wniosek o zwrot 90 % wpisu. W tym drugim wypadku koszty znosiłyby się wzajemnie. Izba podkreśla, że Odwołujący jako profesjonalista doskonale zna skutki prawne składanych oświadczeń w postępowaniu odwoławczym. Skoro więc oświadcza, że cofa odwołanie oznacza to, że chodzi o wycofanie całego odwołania. Dodatkowo, Izba podkreśla, że wycofanie całego odwołanie ma charakter formalny i pierwszeństwo względem czynności uwzględnienia odwołania w całości lub części, który ma charakter merytoryczny.

Dodane w dniu: 2020-02-11

KIO 5/20 – Wyrok KIO – 2020-01-17 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2020-02-11

Nie budzi żadnych wątpliwości fakt, że oferty składane w przedmiotowym postępowaniu winny uwzględniać obowiązujące wymogi prawne, w tym wzrost płacy minimalnej od dnia 1 stycznia 2020 roku, biorąc pod uwagę termin realizacji przedmiotu zamówienia. Fakt, że Zamawiający nie uwzględnił powyższych wymogów (m.in. wzrostu kosztów płacy minimalnej) w ramach szacowania wartości zamówienia powoduje, że w kontekście rażąco niskiej ceny odniesienie cen ofert do wartości zamówienia jest nie w pełni miarodajne. Dlatego też argumentacja przedstawiona przez Zamawiającego wskazująca na brak różnicy 30% cen ofert do wartości zamówienia w części I i IV nie może przesądzać o niezasadności zarzutu co do błędnego uznania przez Zamawiającego, że wysokość ww. ofert nie wymaga badania w trybie art. 90 ust. 1 Pzp.

… wykonawca, którego oferta budzi wątpliwości w zakresie oceny czy zaoferowana cena nie jest ceną rażąco niską, musi być wezwany do złożenia wyjaśnień (wraz z dowodami), dotyczących sposobu kalkulacji zaoferowanej ceny oraz czynników i okoliczności, które mają wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. Przed uzyskaniem takich wyjaśnień od wykonawcy zamawiający nie jest uprawniony do arbitralnego odrzucenia oferty tylko ze względu np. na jakikolwiek wskaźnik arytmetyczny wynikający z porównania ceny danej oferty do wartości zamówienia lub do średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Skoro zatem Zamawiający nie wzywał ww. wykonawców do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 lub 1a Pzp, to stawianie zarzutu dotyczącego zaniechania odrzucenia ww. ofert jako zawierających rażąco niskie ceny jest przedwczesne.

… przedstawione przez Zamawiającego wyjaśnienia, złożone przez ww. wykonawców w dniu rozprawy "na potrzeby postępowania odwoławczego" nie stanowią wyjaśnień dotyczących ceny lub kosztu złożonych ofert w rozumieniu art. 90 ust. 1 Pzp. Zauważyć należy, że wyjaśnienia powyższe zostały przedstawione na wezwanie Zamawiającego bez wskazania podstawy prawnej, co wskazuje że nie są one zgodne z procedurą określoną w ustawie Pzp.

... już sam fakt zaistnienia potrzeby pozyskania przez Zamawiającego stanowiska wykonawców w kontekście zarzutów rażąco niskiej ceny ich ofert zawartych w rozpoznawanym odwołaniu wskazuje na to, że Zamawiający, w świetle wątpliwości zasygnalizowanych przez Odwołującego w piśmie z dnia 27 grudnia 2019 r. powinien był wezwać ww. wykonawców do złożenia wyjaśnień, w celu rozwiania jakichkolwiek wątpliwości.

KIO 2573/19 – Wyrok KIO – 2020-01-02 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-02-11

referencje a spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Nie budziło wątpliwości to, że Zamawiający, który jednocześnie wystawił referencję przedłożoną w postępowaniu miał pełną wiedzę co do zakresu świadczenia, jakie było objęte umową wskazaną w wykazie usług, nie można zatem przyjąć za Odwołującym, iż Zamawiający mógł w sposób niewłaściwy ocenić doświadczenie tego Wykonawcy. Przeciwnie, w ocenie Izby Zamawiający wystawiając referencję w dniu 2 grudnia 2019 r. powinien mieć świadomość, iż posłuży ona wykazaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Opis ujęty w referencji nie uwzględnia terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, które określone zostały jako usługa całorocznej pielęgnacji zieleni. Jednocześnie wskazano w treści, iż usługa świadczona jest w roku 2019, co obiektywnie pozwala każdemu stwierdzić, że w momencie ubiegania się o zamówienie (złożenia oferty) Wykonawca nie zrealizował usługi w wymiarze 12 miesięcy.

moment pewności wyboru oferty
Okoliczność, iż wybrany Wykonawca oświadczył Zamawiającemu już po złożeniu odwołania, iż rezygnuje z ubiegania się o zamówienie, nie miała wpływu na ustalenie, czy czynność wyboru jego oferty na część II zamówienia została przeprowadzona w zgodzie z ustalonym warunkiem udziału w postępowaniu. Na moment rozstrzygania Zamawiający nie unieważnił czynności wyboru oferty najkorzystniejszej wskazując w odpowiedzi na odwołanie na zdarzenie, które nie wpływa na samą ocenę poprawności decyzji podjętej w celu udzielenia zamówienia. Należy również zauważyć, iż do momentu wydania wyroku przez Izbę, czynność wyboru oferty najkorzystniejszej nie powinna być traktowana jako pewna, a Zamawiający nie może wezwać Wykonawcy do zawarcia umowy.

Ostatnie 2020-02-20 2020-02-19