Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2019-11-08 2019-11-06 Losowe

Dodane w dniu: 2019-11-08

KIO 1154/19 – Wyrok KIO – 2019-07-04

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2019-10-04

... w zakresie formy oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą, ustawodawca nie zastrzegł żadnej szczególnej formy pod rygorem nieważności. Czynność ta, podlega zatem tej samej regulacji w zakresie postaci elektronicznej, obowiązującej dla składania pozostałych oświadczeń w postępowaniu, wskazanej w art. 10a ust. 5 Pzp. Dodać należy, iż art. 10a ust. 5 Pzp stanowi przepis szczególny w stosunku do art. 781 § 1 KC jednak oba te przepisy używają tego samego określenia tzn. postać elektroniczna i nie różnicują wymagań co do jego rozumienia w kontekście sporządzenia oferty czy innych oświadczeń składanych w postępowaniu. Ponadto mając na uwadze § 4 Rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej, dokumenty elektroniczne przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, tj. wskazanych przez zamawiającego w ogłoszeniu lub w SIWZ albo w innym dokumencie rozpoczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia, są sporządzane w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Odwołujący dowodzi, że podpisane w wersji papierowej oświadczenie, następnie zeskanowane do formatu .pdf i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie spełnia wymogu formy, w jakiej oświadczenie to winno być złożone, z czym Izba nie może się zgodzić. Oświadczenie zostało bowiem złożone w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Przystępującego.

Zasadnym jest również przywołanie opinii prawnej zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 14 kwietnia 2019 roku "Dopuszczalność "skanu oferty" w postępowaniu o zamówienie publiczne", której treść dotycząca oferty ma analogiczne zastosowanie do oświadczeń składanych w postępowaniu: (…) Ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie, winno uznać się za dokument elektroniczny. (…) Ofertę, stanowiącą oświadczenie woli wykonawcy, należy uznać za dokument elektroniczny (ofertę złożoną w postaci elektronicznej) niezależnie od tego, czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, czy też na skutek przekształcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument elektroniczny zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

... ustawodawca nie wprowadził żadnych ograniczeń odnośnie sposobu sporządzenia dokumentu w postaci elektronicznej, w tym pliku w formacie .pdf, a w szczególności nie wykluczył sporządzenia takiego pliku poprzez zeskanowanie do niego wydrukowanego dokumentu, a co za tym idzie nie można odmówić oświadczeniu Przystępującego o przedłużeniu terminu związania ofertą, waloru dokumentu złożonego w postaci elektronicznej.

... przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie zawierają zakazu samodzielnego podejmowania przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia inicjatyw w zakresie składania dokumentów nawet bez wezwania Zamawiającego. Nie oznacza to jednak, że samodzielnie uzupełniony przez wykonawcę dokument, zwalnia Zamawiającego z obowiązku wynikającego z dyspozycji art. 26 ust. 3 Pzp polegającego na konieczności wezwania wykonawcy do złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów w okolicznościach wskazanych w przywołanym przepisie.

Dodane w dniu: 2019-10-28

KIO 1710/19 – Wyrok KIO – 2019-09-23 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2019-10-28

sformułowanie zarzutów
Tym samym to na wykonawcy, będącym profesjonalistą, spoczywa ciężar skonkretyzowania stawianych zarzutów na wspomnianych wyżej płaszczyznach. Poza treścią samego odwołania wykonawca nie ma możliwości doprecyzowywania zawartych w nim zarzutów przez wskazywanie na właściwe im okoliczności faktyczne. Jeżeli zatem podnoszone przez odwołującego w toku rozprawy przed Izbą okoliczności nie zostały wyraźnie i wprost ujęte w treści wniesionego odwołania, to ich późniejsze wskazywanie nie może być, w świetle przepisu art. 192 ust. 7 ustawy Pzp, brane przez Krajową Izbę Odwoławczą pod uwagę, choćby okoliczności te mieściły się w ramach ogólnie wskazanej podstawy faktycznej zarzutu.

legalizacja produktu
Z powyższego wynika zatem, że Odwołujący nie przeprowadził szerszej analizy podniesionego w odwołaniu zarzutu opierając swoje twierdzenia na jednej z możliwości, tj. sytuacji gdy legalizacja wagi dokonywana jest przez producenta. Zdaniem Izby Odwołujący nie wykazał natomiast, by legalizacji wagi przeprowadzana przez inny podmiot niż producent, wpływała na zmianę nazwy wagi. Z uwagi na powyższe, Odwołujący nie wykazał, by oferowana przez konsorcjum A... waga nie posiadała legalizacji.

zgodność oferty ze SIWZ
Analizując ww. postanowienie SIWZ zgodzić należy się z Zamawiającym, iż wymóg "pamięć pracująca z maksymalną częstotliwością magistrali obsługiwaną przez płytę główną" miał potwierdzać pewną funkcjonalność pamięci operacyjnej RAM. Brak było zdaniem Izby w świetle ww. postanowienia SIWZ obowiązku podania przez wykonawcę konkretnej częstotliwości magistrali obsługiwanej przez płytę główną. Skoro zatem konsorcjum A... w załączniku nr 8 zaoferowało pamięć operacyjną RAM pracującą z maksymalną częstotliwością magistrali obsługiwaną przez płytę główną, to potwierdziło spełnienie postawionego przez Zamawiającego przedmiotowego wymogu.

nieprecyzyjne wymagania
Lektura powyższego postanowienia nie pozwala jednoznacznie ustalić i przesądzić, czy Zamawiający wymagał od wykonawców załączenia do oferty wydruku z testu wydajnościowego. Jak wyjaśnił natomiast w toku rozprawy przed Izbą Zamawiający postanowienie "wydruk w załączeniu", kreowało obowiązek Zamawiającego polegający na załączeniu do SIWZ ww. wydruku, któremu Zamawiający uchybił, bowiem omyłkowo nie załączył do specyfikacji wydruku z testu wydajnościowego z daty opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Okoliczność ta jednak tym bardziej nie może wywoływać negatywnych konsekwencji dla wykonawcy - wszelkie bowiem niejednoznaczności i wątpliwości co do treści SIWZ i jej załączników, nie mogą być rozstrzygane na niekorzyść wykonawcy - to Zamawiający ponosi odpowiedzialność za tego typu ewentualne niejasności.

KIO 1911/19 – Wyrok KIO – 2019-10-14

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2019-10-29

... przyjęcie poglądu o niewiążącym charakterze kosztorysów utrudniałoby, o ile nie uniemożliwiałoby Zamawiającemu skuteczne przeprowadzenie procedury z art. 90 Pzp, której dopuszczalność nie jest ograniczona przyjętym w danej sprawie modelem wynagrodzenia wykonawcy. Wskazać należy, że ustalenie ryczałtowego wynagrodzenia nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego w zakresie badania kosztorysów ofertowych.

Dodane w dniu: 2019-10-27

XXIII Ga 408/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2019-07-15 Premium

SO » oddala skargę » dodany: 2019-10-27

ocena materiału dowodowego
Dodać tu też należy, iż w ocenie Sądu sama nawet możliwość wywiedzenia z danego materiału dowodowego innych, niż wywodzi to skarżący wniosków, nie narusza jeszcze zasady swobodnej oceny dowodów i nie świadczy też jeszcze o braku logicznego powiązania przyjętych wniosków z zebranym materiałem dowodowym.

warunki wykonania zamówienia
Tym samym, powyższe należało intepretować w ten sposób, że o ile wykonawca nie poinformuje, że łączy się z Internetem przy realizacji wskazanego scenariusza, łączy się z nim niezgodnie z SIWZ. W ocenie Sądu Okręgowego, tylko tak rozumiany pkt 27 załącznika nr 7 do SWIZ można było interpretować jako warunkowy zakaz korzystania z Internetu w przypadku prezentowania pozostałych scenariuszy poza nr 6. Zasadą prezentowania próbki było zatem, aby zamawiający wiedział, kiedy wykonawca łączy się z Internetem.

warunki wykonania zamówienia
Tym samym, powyższe należało intepretować w ten sposób, że o ile wykonawca nie poinformuje, że łączy się z Internetem przy realizacji wskazanego scenariusza, łączy się z nim niezgodnie z SIWZ. W ocenie Sądu Okręgowego, tylko tak rozumiany pkt 27 załącznika nr 7 do SWIZ można było interpretować jako warunkowy zakaz korzystania z Internetu w przypadku prezentowania pozostałych scenariuszy poza nr 6. Zasadą prezentowania próbki było zatem, aby zamawiający wiedział, kiedy wykonawca łączy się z Internetem.

ocena materiału dowodowego
Natomiast w ocenie Sądu Okręgowego, fakt, że ostatecznie nie uznano przedstawionego powyżej materiału dowodowego za wystarczający do potwierdzenia stanowiska skarżącego nie może oznaczać automatycznego pominięcia tego materiału przy ocenie dowodów. Podkreślenia wymaga fakt, iż wiarygodność oraz moc dowodów, jest badana przez Izbę i oceniana wedle jej uznania i przekonania.

VII Ga 128/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach – 2019-05-21 Premium

SO » Oddala skargę » dodany: 2019-10-27

dopuszczalność a zasadność skargi
I choć taka redakcja treści uchybień, które zdaniem skarżącego cechuje skarżone orzeczenie, nie jest do końca precyzyjna i prawidłowa, to jednak jego konkretyzacja znajduje się w treści uzasadnienia, co skutkowało, z formalnego punktu widzenia, uznaniem niniejszej skargi za dopuszczalnej (vide art. 198c p.z.p.). Odnosząc się więc ściśle do postawionych zarzutów Sąd wskazuję, iż nie można były uznać ich zasadności.

ocena materiału dowodowego
W tym miejscu Sąd zwraca uwagę na treść przepisu, którego naruszenie zarzuca skarżący. W istocie wiec stanowi on kalkę treści art. 233 § 1 k.p.c. Wskutek czego aktualna jest jego interpretacja stosowana przez pryzmat treści przepisu kodeksu postępowania cywilnego. I tak, do naruszenia wskazanego przepisu, jak to wskazuje skarżący, mogłoby dojść tylko wówczas, gdyby skarżący wykazał uchybienie podstawowym regułom służącym ocenie wiarygodności i mocy poszczególnych dowodów tj. regułom logicznego myślenia, zasadzie doświadczenia życiowego i właściwego kojarzenia faktów. Dokonywanie oceny dowodu bez naruszenia zasad logicznego rozumowania lub doświadczenia życiowego mieści się natomiast w granicach swobodnej oceny dowodów, wyznaczonej treścią art. 190 ust. 7 p.z.p.

ocena materiału dowodowego
Takiej ocenie dowodów nie można przeciwstawiać własnej oceny, przeciwnie - konieczne jest wskazanie, umiejscowionych w realiach danej sprawy, przyczyn, dla których ocena dowodów nie spełnia kryteriów określonych w art. 190 ust. 7 p.z.p. Należy wykazać, że Izba wyraźnie, w jakikolwiek sposób przekroczyła granice swobodnej oceny dowodów. Dopóki skarżący nie wykaże istotnych błędów logicznego rozumowania, sprzeczności oceny z doświadczeniem życiowym, braku wszechstronności czy też bezzasadnego pominięcia dowodów, które prowadzą do wniosków odmiennych, dopóty nie można uznać, że KIO 190 ust. 7 p.z.p.

zasada proporcjonalności
Po pierwsze, analizując powyższe zapisy w oparciu również o treść art. 7 ust. 1 p.z.p. okazałoby się, że wybór oferty najkorzystniejszej, który miał do tej pory miejsce, odbył się faktycznie z naruszeniem wyrażonej w tym przepisie zasady proporcjonalności, skoro też doświadczenie własne oraz podmiotów trzecich ostatecznie mimo wszystko okazałoby się mniejsze, niż podmiotu biorącego udział w przetargu, który z doświadczenia i wsparcia takich podmiotów nie korzysta.

podmioty trzecie
Ponadto, Zamawiający wskazał, że dopuszcza udział podwykonawców. Skoro więc wsparcie oferowane przez podmiot (...) sp. z o.o. nie miało charakteru stricte udostępnienia zasobów podmiotowi właściwemu, tj. skarżącemu, lecz samodzielne wykonanie tej części zamówienia, to też bezpośrednio ten podmiot uczestniczyłby w realizacji zamówienia. Podmiot ten nic został jednak zgłoszony jako podwykonawca - i bez znaczenia w tym zakresie pozostały twierdzenia, jakoby siedziby obu spółek znajdowały się w tym samym miejscu, oddzielone li tylko jednymi drzwiami, jak to wskazał Prezes Zarządu skarżącego, który z drugiej strony oświadczył na rozprawie , że udział spółki (...) sprowadzałby się Ii tylko do dostarczenia konkretnego urządzenia elektronicznego.

oferta
Ponadto stan zawarty w ofercie ma kapitalne znaczenie dla rozstrzygnięcia KIO i dalej Sądu Okręgowego działającego , jako Sąd odwoławczy i nie jest dopuszczalny na tym etapie kreowanie istnienia wymaganego doświadczenia innymi okolicznościami( umowami) , choćby prawdziwymi , albowiem w takiej sytuacji mielibyśmy do czynienia de facto z inną niż złożona zamawiającemu ofertą.

KIO 1790/19 – Wyrok KIO – 2019-09-27 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2019-10-29

Jako że deklaracje o samooczyszczeniu nie są sformalizowane to odwołujący mógł w sposób nieograniczony opisać konfliktową sytuację z PZ i wykazać wszelkie czynności jakie mają zabezpieczyć odwołującego przed zaistnieniem podobnego sporu w przyszłości. W opisie działań samooczyszczających wykonawca nie musi oświadczać o swoim zawinieniu, a nawet może wykazać wyłączne zawinienie drugiej strony sporu, oczywiście jeżeli jest to zgodne z prawdą.

Dodane w dniu: 2019-10-26

V Ga 151/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie – 2019-09-09 Premium

SO » zmienia zaskarżone postanowienie w ten sposób, że oddala odwołanie » dodany: 2019-10-26

wykluczenie z postępowania
Wykluczenie konsorcjum (...) z udziału w postępowaniu, nie było objęte żądaniem również w pierwszym z odwołań (wniesionym przez konsorcjum (...))co prowadzi to do oczywistego wniosku, że czynność Zamawiającego polegająca na wykluczeniu konsorcjum (...) nie była objęta żądaniem w żadnym z odwołań i nie doszło do podjęcia tej czynności na skutek uwzględnienia stanowiska któregokolwiek z Odwołujących. Tym samym nie można uznać, aby czynność ta została wykonana "zgodnie z żądaniem wskazanym w odwołaniu" - w rozumieniu wymienionej normy prawnej.

precyzja w określaniu warunków realizacji przedsięwzięcia
Nieprecyzyjne określenie warunku może być postrzegane w kategoriach naruszenia zasady wyrażonej w art. 7 Pzp tj. zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz proporcjonalności i przejrzystości.

wykluczenie z postępowania
Na marginesie zauważyć należy, iż działania Zamawiającego nie były jednoznaczne również w zakresie samego postrzegania wspomnianego podmiotu trzeciego tj. (...) S. A. Z jednej strony bowiem Zamawiający kilkukrotnie domagał się sprecyzowania roli, jaką odegrał (...) S. A. w inwestycji realizowanej w (...), dopytując, czy na pewno prace te wykonywał faktycznie czy tylko firmował je jako lider konsorcjum, by następnie uznać, że doświadczenie tego podmiotu w ogóle nie może być brane pod uwagę w niniejszym postępowaniu.

podmioty trzecie
Jeśli konsorcjum (...) od początku zdawało sobie sprawę, że sięga do doświadczenia podmiotu trzeciego, który nie będzie wykonywał prac, do których doświadczenie to jest wymagane, to w świetle wskazanej regulacji ustawowej od początku winno również zdawać sobie sprawę, że jego działanie jest sprzeczne z ustawą.

podmioty trzecie
Z powyższego wynika zatem, że ewentualne uchylenie decyzji o wykluczeniu (...) i nakazanie Zamawiającemu wykonanie czynności, o których mowa w art. 22a ust.6 Pzp mogłoby dotyczyć jedynie przypadku wskazanego w pkt. 2 tego przepisu, tj. mogłoby nastąpić jedynie w tym celu, aby Zamawiąjący zażądał od Wykonawcy, aby ten w terminie określonym przez Zamawiającego, zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, których mowa w art. 22a ust.1 Pzp.

uchylenie decyzji o wykluczeniu
Innymi słowy : jeśli zastosować dyspozycję art. 22a ust.6 pkt. 2 Pzp, Wykonawca miałby udowodnić, że dysponował określonymi zdolnościami technicznymi na dzień składania ofert. W świetle dowodów zgromadzonych w tej sprawie nie ulega wątpliwości, że konsorcjum (...) w terminie składania ofert nie dysponowało doświadczeniem wskazanym w rozdziale III ust.3 pkt.2a tiret pierwszy siwz. Oznacza to, że w realiach niniejszej sprawy, nakazanie Zamawiającemu dokonanie czynności, określonej w art.22a ust.6 pkt. 2 Pzp byłoby zabiegiem niecelowym, który w niczym nie mógłby zmienić sytuacji Odwołującego.

Dodane w dniu: 2019-10-25

KIO 1787/19 – Wyrok KIO – 2019-09-30 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2019-10-29

... kluczowym dla stwierdzenia wypełnienia się przesłanki odrzucenia oferty na jego podstawie jest wykazanie, iż oferta nie odpowiada wymogom merytorycznym określonym przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. (…) niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinna być oceniania z uwzględnieniem definicji oferty zawartej w art. 66 k.c.

Przepisy ustawy Pzp nie regulują kwestii obowiązku wykonawcy udzielenia wyjaśnień, jednakże, z uwagi na to, że leży to w jego interesie z uwagi na to, że może zapobiec odrzuceniu jego oferty, dochowując staranności w działaniu wymaganej od profesjonalisty, Odwołujący we własnym dobrze pojmowanym interesie, powinien udzielić wyczerpujących, szczegółowych wyjaśnień i wykazać, że jego oferta jest zgodna z oczekiwaniami Zamawiającego.

Wiedza o zapisach w treści dokumentacji technicznej producenta, wskazujących na niezgodność rozwiązania z wymogami SIWZ, powinna zatem skłonić Odwołującego do rzetelnego udzielenia wyjaśnień Zamawiającemu w żądanym przez niego zakresie dotyczącym opisu funkcjonalności, w tym do podania skutków ewentualnego wyłączenia poszczególnych niechcianych funkcjonalności dla działania pozostałych funkcjonalności.

Dodane w dniu: 2019-10-24

KIO 1750/19 – Wyrok KIO – 2019-09-20 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2019-10-24

omyłka
Podkreślić należy, że poprawieniu na gruncie ww. przepisu może podlegać jedynie "omyłka", czyli nieprawidłowość spowodowana błędnym, niecelowym działaniem wykonawcy. Odwołujący, którego w postępowaniu odwoławczym obciążał obowiązek dowodowy, nie wykazał, że wskazanie w treści oferty wkładki z włóknami jednomodowymi dla przełącznika typu D było efektem nieświadomego, niezamierzonego działania, poprzestając w odwołaniu wyłącznie na stwierdzeniu, że wkładkę tę podano "w wyniku omyłki," bez jakiegokolwiek wyjaśnienia tej kwestii.

omyłka
Zasadą jest, iż wykonawca, odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu, działa z zachowaniem należytej staranności wymaganej w profesjonalnym obrocie i składa ofertę zawierającą świadome oświadczenie woli zgodne zamiarem obejmującym wykonanie zamówienia w określony w tej ofercie sposób. Uznanie niezgodności treści oferty z SIWZ za omyłkę stanowi zatem wyjątek od ogólnej zasady.

żądanie złożenia wyjaśnień
W ocenie Izby w przedmiotowym przypadku żądanie złożenia wyjaśnień w spornym zakresie prowadziłoby do niedopuszczalnych na gruncie ustawy Pzp negocjacji treści oferty i naruszenia zasady równego traktowania wykonawców. Przy przyjęciu przeciwnego stanowiska Odwołujący mógłby zmienić swoją ofertę po upływie terminu składania ofert wskazując całkiem inny rodzaj wkładki dla przełączników typu D, a wskutek tego z nieuzasadnionych powodów znalazłby się w sytuacji korzystniejszej od innych wykonawców.

wadliwość oferty
Z kolei okoliczność, iż Przystępujący wprost nie wskazał producenta urządzeń nie przesądza o wadliwości oferty, a to z tego względu, że po przedstawionym w Formularzu rzeczowo - cenowym oznaczeniu identyfikacja producenta modułów komunikacyjnych nie powodowała żadnych wątpliwości.

oznaczenie produktu
Izba za wiarygodne uznała twierdzenia Zamawiającego, że sposób oznaczenia marki i modelu modułów komunikacyjnych poprzez wskazanie opisu produktu wynikającego z nazewnictwa przyjętego przez producenta jednoznacznie identyfikował moduły zaoferowane przez Przystępującego. Nie można bowiem tracić z oczu okoliczności, że dla podmiotów profesjonalnych funkcjonujących na rynku IT już samo podanie opisu produktu zgodnego z nomenklaturą stosowaną przez jego producenta może identyfikować tego producenta czy markę produktu.

KIO 1901/19 – Wyrok KIO – 2019-10-09

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2019-10-24

kosztorys uproszczony
W ocenie Izby obowiązująca w analizowanym postępowaniu SIWZ zawiera wyraźne wskazanie, że kosztorys uproszczony ma charakter materiału informacyjnego, co wskazuje, że Zamawiający nie nadał temu kosztorysowi rangi elementu treści oferty, co do przyjętego przez wykonawcę zakresu rzeczowego robót, który to wynika z wymienionych w SIWZ dokumentów, do wykonania których, za cenę ryczałtową, zobowiązał się w swojej ofercie wykonawca P... Istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest to, że jest ono określane z góry i jest niezmienne.

kosztorys uproszczony, przedmiar robót
Tym bardziej, że jak wynika z SIWZ pomimo wynagrodzenia ryczałtowego został wprawdzie przewidziany przez Zamawiającego przedmiar robót, jednak wyraźnie zostało zaznaczone, że jest on traktowany jako materiał pomocniczy, a wykonawca nie może powoływać się na błędy i pominięcia w przedmiarach, natomiast winien sporządzić ofertę w oparciu o dokumentacje projektową i inne dokumenty wskazane w SIWZ. Oznacza to, że z uwagi na ryczałtowe wynagrodzenie i treść SIWZ nie stanowi on podstawy merytorycznej weryfikacji oferty w zakresie zgodności z zakresem robót przewidzianym w SIWZ, lecz ma jedynie charakter pomocniczy.

cena ryczałtowa
Na marginesie, zważywszy na uwagę poczyniona w uzasadnieniu odwołania, zauważenia wymaga, iż cena ryczałtowa nie zwalnia Zamawiającego z badania czy wystąpiła wadliwa kalkulacja ceny oferty, jednak Odwołujący nie postawił zarzutu i nie wykazał, iż cena oferty Przystępującego uniemożliwia wykonanie całego zamówienia zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego wyrażonymi w SIWZ.

kosztorys
Zauważenia wymaga, iż ww. przepis § 17 ust. 9 wzoru umowy, który reguluje kwestie rozliczeń w toku realizacji umowy w razie np. ewentualnych robót zamiennych, literalnie nie wskazuje, o którym kosztorysie jest w nim mowa tj. uproszczonym (składanym wraz z ofertą) czy szczegółowym (składanym przed zwarciem umowy), jednak skoro w SIWZ zostało wyraźnie zaznaczone, iż kosztorys uproszczony składany wraz z ofertą ma jedynie charakter informacyjny, to należy zgodzić się z Zamawiającym, iż celem wprowadzenia wymogu przedstawienia przed zawarciem umowy kosztorysu szczegółowego jest to, aby w toku realizacji umowy istniała podstawa do rozliczeń w razie ewentualnych np. robót zamiennych.

KIO 1805/19 – Wyrok KIO – 2019-10-04

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2019-10-24

aukcja elektroniczna
Takie rozumienie dyspozycji art. 91 d ust. 2 Pzp jest prawidłowe - aukcja elektroniczna nie jest samodzielnym trybem postępowania i nie służy ustaleniu wiążącej Zamawiającego punktacji - wiążące dla Zamawiającego są natomiast ustalone na skutek aukcji licytowane parametry ofert. To one są wynikiem aukcji.

Dodane w dniu: 2019-10-23

III Ca 285/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi – 2019-04-05 Premium

SO » oddala skargę » dodany: 2019-10-25

Wobec zastrzeżeń Odwołującego do dokumentacji przedłożonej w wykonaniu tego wezwania oraz wobec uzasadnionego merytorycznie stanowiska samego Zamawiającego, iż nadesłana karta katalogowa nie zawiera jednoznacznych informacji o spełnieniu przez produkt bezwzględnie wymaganego przez SIWZ parametru (wartości chłonności), Zamawiający uznał za konieczne wdrożenie trybu z art. 26 ust. 3 u.z.p. (…) W ocenie Sądu Zamawiający spośród wszystkich przewidzianych w tym przepisie form sanowania braków dokumentacji trafnie wybrał wezwanie do uzupełnienia dokumentu, który nie zawierał niezbędnej i wymaganej przez SIWZ treści, nie zaś do udzielenia wyjaśnień, co byłoby adekwatne do sytuacji, w której Zamawiający żywiłby wątpliwości co do niejasnej treści dokumentów, możliwe do wyjaśnienia przez samego wykonawcę. Skoro SIWZ wymagały przedłożenia informacji pochodzących od producenta oferowanego wyrobu, zawartych w oryginalnych ulotkach, katalogach czy kartach danych technicznych, to nie wydaje się możliwe, by ewentualne wątpliwości co do treści takich dokumentów mogły zostać rozwiane przez samego wykonawcę w trybie złożenia wyjaśnień. Słusznie zatem Zamawiający uznał, że konieczne jest uzupełnienie brakujących danych, co z uwagi na wymóg pochodzenia informacji od samego producenta mogło nastąpić tylko poprzez złożenie oryginalnej ulotki, katalogu lub karty danych technicznych, gdzie zawarte byłoby jednoznaczne potwierdzenie spełnienia przez oferowany wyrób parametru chłonności odpowiadającego wymogom załącznika Nr 2a do SIWZ.

... bezsporne jest, że skarżący nie zastosował się do tego wezwania i nie uzupełnił przedmiotowych dokumentów w opisywany wyżej - ani też w żaden inny - sposób, bo za takowe uzupełnienie nie można z pewnością poczytać ponownego złożenia tej samej karty katalogowej, jak już uprzednio została nadesłana. Fakt niezastosowania się do wezwania przyznaje w złożonej skardze sama spółka (...) wywodząc, że w miejsce uzupełnienia dokumentów posłużyła się instytucją udzielenia wyjaśnień, i to nie w odpowiedzi na wezwanie, ale z własnej inicjatywy; wyjaśnienia te, notabene, dotyczą wyłącznie błahej, oczywistej i niekwestionowanej przez nikogo w toku postępowania przetargowego kwestii przeliczenia litrów, o których mowa w ulotce przy określaniu, ile wody zatrzymuje warstwa chłonna, z gramami, którymi posługuje się załącznik Nr 2a do SIWZ.

Nie ulega wątpliwości, że w sytuacji, kiedy nie został spełniony jeden z warunków przewidzianych w SIWZ w postaci przedstawienia przez wykonawcę dokumentu określonego w art. 25 ust. 1 pkt 2 u.z.p., odnoszącego się do przedmiotu zamówienia i mającego zaświadczać, że przedmiot opisany w ofercie odpowiada wymaganiom postawionym przez zamawiającego dla przedmiotu zamówienia, a wykonawca, pomimo stosownego wezwania w trybie art. 26 ust. 3 u.z.p., żądanych dokumentów nie uzupełnił w wyznaczonym terminie, ich brak powinien skutkować odrzuceniem jego oferty z mocy art. 89 ust. 1 pkt. 2 u.z.p.

Choć dokonanie wstępnej oceny zgodności treści oferty z treścią SIWZ na potrzeby ustalenia listy rankingowej odbywa się na podstawie oświadczenia wykonawcy zawartego w ofercie, zawierającego zobowiązanie się wykonawcy do świadczenia zgodnego z wymaganiami zamawiającego, to jednak później zgodność ta zostaje zweryfikowana w oparciu o dokumenty składane w trybie art. 26 ust. 1 u.z.p. Zamawiający wykazał się daleko idącą niekonsekwencją, uznając przy formułowaniu wezwania do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 u.z.p., że spółka (...) nie złożyła kompletnej dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych w SIWZ, a następnie przyjmując, że - mimo nieuzupełnienia niezbędnych w jej wcześniejszej ocenie dokumentów - zachodzi jednak zgodność treści jej oferty z treścią SIWZ. Jak się wydaje, podstawą do tego było wyłącznie zbadanie przedłożonych przez skarżącą próbek oferowanego wyrobu, co oznacza, że Zamawiający samowolnie i jednostronnie odstąpił w tym wypadku od sformułowanych przez samego siebie wymogów zawartych w SIWZ (…) - a wymogami tymi byli związani pozostali wykonawcy uczestniczący w procedurze.

Rację ma Krajowa Izba Odwoławcza, wywodząc, że nic nie stało na przeszkodzie, by Zamawiający na etapie formułowania postanowień SIWZ w inny sposób określił zakres niezbędnych oświadczeń i dokumentów dostarczanych przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, jeśli jednak tego nie uczynił, to związany jest przy ocenie kwestii potwierdzenia zgodności treścią oferty z treścią SIWZ postanowieniami tymi w brzmieniu już ustalonym.

Dodane w dniu: 2019-10-22

KIO 1247/19, KIO 1251/19 – Wyrok KIO – 2019-07-15 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie » dodany: 2019-10-23

... odwołujący w analizowanej sprawie polegali za zasobie wiedzy i doświadczenia podmiotów trzecich. Skorzystanie z dobrodziejstwa tej instytucji wymagało, aby podmioty udostępniające swe zasoby wykonały usługi, do realizacji których zdolności te są wymagane. Innymi słowy podmiot trzeci udostępniając zasób doświadczenia musiał zobowiązać się do uczestniczenia w realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy. Powyższy obowiązek wynikał jednoznacznie z przepisu art. 22a ust. 4 ustawy Pzp.

... odwołujący A(1)... i I(1)..., polegając wzajemnie na swym doświadczeniu i osobach, złożyli oferty w odrębnych częściach postępowania. Podział zamówienia na części oznaczał, że w każdej z tych części funkcjonował odrębny opis przedmiotu zamówienia, warunki, kryteria oceny ofert itp. Tego rodzaju postępowanie toczy się celem udzielenia odrębnych i niezależnych od siebie zamówień w każdej z części. Powyższe oznaczało, że obaj odwołujący żadną miarą nie konkurowali ze sobą w analizowanym postępowaniu. Zamawiający przyznał zresztą w trakcie rozprawy dwukrotnie, że odwołujący A(1)... i I(1)... między sobą nie konkurowali. Podział zamówienia i złożenie ofert na różne części oznaczał, że odwołujący nie mieli jakiejkolwiek możliwości manipulowania wynikami postępowania w części 1 ani 2, np. wycofywania ofert na korzyść drugiego, uzgadniania działań wobec innych wykonawców itp.

... oczywistym jest, że odwołujący, którzy wzajemnie zobowiązali się do uczestnictwa w realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy mieli świadomość, do której części zamówienia ich zasób zostanie wykorzystany. Z kolei sami zwracając się o udostępnienie zasobu doświadczenia przez przyszłego podwykonawcę musieli mu wskazać, do której części zasób ma zostać skierowany. (…) Powyższe nie oznaczało jednak, że porozumienie w tym zakresie miało na celu ograniczenie konkurencji w postępowaniu. Konieczność wymiany tych informacji wynikała także z obowiązku wykazania realności udostępnienia zasobu.

... podobieństwo formalne wniosków, którego można było się dopatrzyć, nie świadczyło o zawarciu porozumienia antykonkurencyjnego. Nie można się bowiem takiego celu dopatrzyć nawet gdyby przyjąć, że wykonawcy wymienili się grzecznościowo wzorem druku wniosku o udostępnienie do wglądu ofert konkurencyjnych.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zdaniem Izby, jeżeli zamawiający miał wątpliwości co do okoliczności złożenia oferty przez odwołującego, to powinien wezwać go do złożenia stosownych wyjaśnień, czego nie uczynił.

Ostatnie 2019-11-08 2019-11-06