Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2024-04-15 2024-04-11 Losowe

Dodane w dniu: 2024-04-15

KIO 3221/23 – Wyrok KIO – 2023-11-17

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2024-01-17

Dla prawidłowego zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia konieczne jest sporządzenie uzasadnienia faktycznego w sposób, który umożliwia dokonane oceny spełnienia przesłanek określonych w art. 301 ust. 1 pkt 4 Pzp.
W uzasadnieniu faktycznym ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy Zamawiający powinien zawrzeć informacje pozwalające wykonawcom zainteresowanym realizacją zamówienia na dokonanie oceny, czy Zamawiający zastosował właściwy tryb, zwłaszcza że znacznie ogranicza on krąg wykonawców biorących udział w postępowaniu. W przedmiotowej sprawie Zamawiający w uzasadnieniu faktycznym ograniczył się wyłącznie do wskazania numeru poprzedniego postępowania oraz podstawy prawnej odstąpienia od umowy. Uzasadnienie faktyczne ograniczyło się wyłącznie do jednego zdania: "W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy (…), Zamawiający na podstawie art. 491 KC odstąpił od umowy z winy wykonawcy tj. niedotrzymania terminu wskazanego w umowie." (…) W ogłoszeniu o zamiarze zawarcia umowy Zamawiający nie wskazał chociażby terminu zawarcia umowy, od której odstąpił. Nie wskazał również daty, w której doszło do odstąpienia. Nie wskazał także, czy zachował 3-miesięczny termin na zaproszenie wykonawców do negocjacji bez ogłoszenia oraz nie wskazał, czy do negocjacji został zaproszony przynajmniej krąg wykonawców określony w przepisach. Nie skonkretyzował przyczyn, z powodu których doszło do odstąpienia od umowy, wskazał jedynie, że wykonawca nie dotrzymał terminu wskazanego w umowie co samo w sobie nie musi świadczyć o jego winie oraz o tym, że do odstąpienia od umowy doszło z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający nie wskazał także, że zamówienie jest niezbędne do zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot wcześniejszego zamówienia. (…) Zamawiający nie udźwignął ciężaru wykazania, że w przedmiotowej sprawie mógł zastosować tryb negocjacji bez ogłoszenia. Uzasadnienie faktyczne zastosowanego trybu zawarte w ogłoszeniu o zamiarze zawarcia umowy nie dawało możliwości każdemu potencjalnemu wykonawcy dokonania oceny prawidłowości zastosowanego trybu, a co za tym idzie skorzystania ze środków ochrony prawnej.

Dodane w dniu: 2024-04-11

KIO 3102/23 – Wyrok KIO – 2023-11-10 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2024-02-15

Brak wskazania przez Zamawiającego fakultatywnych podstaw wykluczenia, związanych z wprowadzeniem zamawiającego w błąd, nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zweryfikowania wszystkich oświadczeń składanych przez wykonawców.
Nie można uznać, że jeżeli Zamawiający nie zastrzegł fakultatywnych podstaw wykluczenia związanych z wprowadzeniem w błąd, to nie ma instrumentów prawnych, aby wyeliminować ofertę wykonawcy przekazującego nieprawdziwe informacji w celu uzyskania zamówienia. (…) z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że (…) nie pełnił na inwestycji referencyjnej funkcji inspektora nadzoru. Umowa, na mocy której wchodził on w skład konsorcjum realizującego funkcję Inwestora Zastępczego, nie przewidywała jednoczesnego pełnienia funkcji inspektora nadzoru, którą to funkcję sprawował odrębny podmiot wyłoniony w innym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z tym oświadczenie Przystępującego złożone w wykazie osób kluczowego personelu (…) na potrzeby potwierdzenia spełniania wymagań (…) SWZ, jest nieprawdziwe. Zdaniem Izby złożenie przez Przystępującego nieprawdziwego oświadczenia celem potwierdzenia spełniania wymagań przetargu, daje się zakwalifikować co najmniej jako sprzeczne z dobrymi obyczajami. (…) Niewątpliwie poprzez złożenie nieprawdziwego oświadczenia naruszony został także interes pozostałych oferentów, którzy utracili szansę na uzyskanie zamówienia wobec nieuczciwego podejścia Przystępującego. Z tego względu, zdaniem Izby, spełnione zostały przesłanki niezbędne do odrzucenia oferty Przystępującego w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy uznk.

Dodane w dniu: 2024-04-08

KIO 3077/23 – Wyrok KIO – 2023-11-03 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2024-02-16

Zamawiający, prowadząc postępowanie wyjaśniające w trybie art. 223 ust. 1 Pzp, ma obowiązek równo traktować wszystkie podmioty, do których skierował wezwanie.
(…) jeżeli zamawiający nie wyciągał w stosunku do jednego z wykonawców konsekwencji w przypadku, gdy z udzielonej odpowiedzi nie wynikały wszystkie elementy, o które zamawiający się pytał (wykonawca B... odpowiadając na niektóre pytania deklarował jedynie, że oferowane rozwiązania są zgodne z PFU, nie udzielając de facto odpowiedzi), nie powinien też wyciągać w stosunku do odwołującego konsekwencji w postaci odrzucenia jego oferty, jeśli np. ten nie udzielił odpowiedzi na pytanie w taki sposób, jakiego zamawiający oczekiwał tj. niepełny czy budzący wątpliwości. W odniesieniu do odwołującego zamawiający dokonał dowolnej interpretacji użytych przez niego deklaracji i sformułowań, wywodząc z nich brak zgodności z treścią SWZ. Zamawiający naruszył zatem zasadę równego traktowania wykonawców, gdyż z jednej strony w odniesieniu do wykonawcy B... zaakceptował, iż ten odpowiadając na szczegółowo zadane mu pytania powołał się wyłącznie na zapisy PFU deklarując, że zapisy te spełnia (…), nie udzielając jednoznacznej odpowiedzi, trudno zatem uznać, że na podstawie udzielonych odpowiedzi zamawiający osiągnął cel, jaki przyświecał mu prowadząc niniejszą procedurę wyjaśniającą tj., że rozwiał swoje wątpliwości i posiadł wiedzę co do tego jakie szczegółowe rozwiązania B... oferuje. Z kolei w odniesieniu do odwołującego zamawiający wyciągnął konsekwencje w postaci odrzucenia jego oferty, które to wnioski płyną, jak stwierdził, ze szczegółowo złożonych przez niego wyjaśnień w postępowaniu.

Dodane w dniu: 2024-04-04

KIO 3207/23 – Wyrok KIO – 2023-11-15 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2023-12-18

Zamawiający ma obowiązek unieważnienia postępowania ze względu na nie dającą się usunąć wadę, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
(…) rację ma Zamawiający stwierdzając w swojej odpowiedzi na odwołanie, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z wadą postępowania przetargowego, której na obecnym etapie postępowania nie da się już usunąć. Zamawiający (…) w sposób wadliwy opisał szybkość zgrzewania zgrzewarki rotacyjnej, gdzie wskazał wartość "min. 10 m/s", zamiast wartości "min. 10 m/min". Nie ma na rynku urządzenia, które byłoby w stanie zgrzewać z aż tak wielką prędkością. Jednocześnie zaoferowanie przez wykonawców zgrzewarki rotacyjnej o szybkości zgrzewania mniejszej niż "10 m/s" powoduje, że taka oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia. Słusznie zatem wywodzi Zamawiający, że zawarcie umowy na dostawę urządzenia, które nie występuje na rynku, byłoby zawarciem umowy o świadczenie niemożliwe w rozumieniu przepisu art. 387 Kodeksu cywilnego. Żaden przedsiębiorca nie dostarczy Zamawiającemu urządzenia o takim parametrze zgrzewania. Jest to niemożliwość świadczenia o charakterze obiektywnym, pierwotnym i trwałym i istniała ona od samego początku opublikowania SWZ, co nie zostało wcześniej zauważone ani przez samego Zamawiającego, ani przez żadnego z wykonawców biorących udział w przetargu.

Dodane w dniu: 2024-03-29

KIO 3248/23 – Wyrok KIO – 2023-11-14

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2024-01-17

Nie jest rolą Zamawiającego dochodzenie, które informacje z szeregu przedstawionych, wykonawca uważa za przedstawiające rzeczywistą wartość gospodarczą i jak należy identyfikować tę wartość.
To na Wykonawcy spoczywał obowiązek, zgodnie z którym miał On w uzasadnieniu zastrzeżenia dokonać wykazania przesłanek umożliwiających uznanie informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa, by Zamawiający bez większych problemów mógł te dane zidentyfikować. Przy czym Izba zgadza się z tezami wynikającymi ze stanowiska doktryny i orzecznictwa, że wykazanie przesłanki wartości gospodarczej nie musi oznaczać podania konkretnej wartości. Może ono polegać na rzeczowym uzasadnieniu, złożeniu wyjaśnień, w zależności od charakteru informacji bazowych. Wartość tę można omówić i wykazać w odniesieniu do każdej z zastrzeganych informacji. Takich elementów uzasadnienie zastrzeżenia informacji złożone przez Przystępującego nie zawiera. Przystępujący w uzasadnieniu posługuje się kategoriami ogólnymi, wyraża przeświadczenie, że zastrzeżone informacje posiadają jakąś wartość gospodarczą. Przystępujący enigmatycznie podaje, że ujawnienie tych informacji może zostać ukierunkowane na zdobycie przewagi na rynku zamówień publicznych w przyszłych przetargach. Jest to tak ogólne i pojemne stwierdzenie, że można je odnieść do wielu aspektów związanych ze złożeniem oferty w postępowaniu, co jeszcze nie oznacza, że taka informacja przedstawia i stanowi wartość gospodarczą danego przedsiębiorstwa.

Dodane w dniu: 2024-03-27

KIO 3227/23 – Wyrok KIO – 2023-11-13 Premium

KIO » Odrzuca odwołanie, Uwzględnia odwołanie » dodany: 2024-01-19

Czynności polegające na wycenie w ramach rozeznania rynku, jeśli nie miały negatywnego wpływu na zachowanie konkurencyjności, nie mieszczą się w dyspozycji art. 85 ust. 1 Pzp.
(…) Izba przyjęła argumentację Odwołującego, iż udzielenie informacji cenowej nie stanowi czynności objętej dyspozycją wspomnianego przepisu. Doradztwo lub innego rodzaju zaangażowanie wykonawcy w przygotowanie postępowania ze swej istoty ma dotyczyć przedmiotu zamówienia, warunków realizacji czy sposobu jego opisu, jednakże ustawodawca sanuje jedynie sytuacje, w którym udział ten negatywnie wpływa na konkurencyjność w postępowaniu. W przedmiotowej sprawie bezspornym było, że przesłana przez Odwołującego wycena, także z informacją o pożądanym terminie czy sposobie płatności, nie doprowadziła do sytuacji, w której zaburzona została konkurencyjność, a Odwołujący uzyskał przewagę nad pozostałymi wykonawcami. Wycena została dokonana na podstawie uzyskanych informacji o przedmiocie zamówienia, podanych w skrótowy sposób, zaś pozostałe elementy, takie jak termin dostawy i związane z dostawą dodatkowe obowiązki czy termin i podział płatności, służyły, jako elementy kosztotwórcze, zwiększeniu rzetelności podanej ceny.

Dodane w dniu: 2024-03-20

KIO 1504/23 – Wyrok KIO – 2023-06-09 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2023-09-28

Skierowanie ponownego wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny jest wyjątkiem, który materializuje się w sytuacji, gdy wykonawca złoży wyjaśnienia szczegółowe, poparte dowodami, ale po stronie zamawiającego powstaną dodatkowe wątpliwości.
(…) Zamawiający nie był uprawniony do kierowania ponownego wezwania do wyjaśnień i powinien odrzucić ofertę Przystępującego. Na żądanie dodatkowych wyjaśnień nie pozwalała lakoniczna treść wyjaśnień pierwotnie złożonych. Izba zauważa, że Zamawiający w ponownym wezwaniu nie kieruje dodatkowych pytań do Wykonawcy bazujących na treściach wynikających z wyjaśnień, które mogłyby budzić dalsze wątpliwości Zamawiającego. Zamawiający w zasadzie wskazuje na takie same okoliczności wymagające wyjaśnienia, jak w pierwotnym wezwaniu: koszty pracy, koszty wody, zagospodarowania odpadów, koszty paliwa. Nie znajduje zatem uzasadnienia w stanie faktycznym teza, że ponowne wezwanie jest determinowane treścią wyjaśnień, skoro Zamawiający już pierwotnie wzywał o wyjaśnienie powyższych kosztów i nie otrzymał żadnej odpowiedzi w tym zakresie. Nie może być zatem mowy o tym, że wyjaśnienia w tych aspektach, jak wskazał Zamawiający: "wymagają dodatkowego uzasadnienia", skoro pierwotne wyjaśnienia Wykonawcy w ogóle nie uzasadniały i nie przedstawiały kosztów pracy, wody, zagospodarowania odpadów, kosztów paliwa.

Dodane w dniu: 2024-03-12

KIO 1216/23 – Wyrok KIO – 2023-05-16

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2023-09-07

Z dokumentów składanych na potwierdzenie kryteriów oceny ofert powinny wynikać informacje, które pozwolą na jednoznaczne potwierdzenie spełnienia wymogów danego kryterium oceny.
(…) zamawiający wyraźnie wskazał, że wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia kryterium oceny ofert powinni załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium (np. protokół odbioru robót, referencje). Tym samym w okolicznościach przedmiotowej sprawy niewystarczające były dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazywanych robót budowlanych, ponieważ w celu przyznania punktów w ramach przedmiotowego kryterium konieczne było potwierdzenie, że wskazywana przez wykonawcę osoba wykonywała funkcję kierownika budowy na tych robotach budowlanych. Poza tym, jak słusznie zauważył odwołujący, w opisie sposobu potwierdzenia spełnienia kryterium określonym w SWZ użyto zwrotu "np.", co świadczyło o tym, że zamawiający przewidział otwarty katalog dokumentów, a wykonawcy mieli w tym zakresie pełną dowolność - mogli więc przedstawić oprócz dokumentów przykładowo wymienionych przez zamawiającego także inne dokumenty, takie jak kopię dziennika budowy lub jakikolwiek inny dokument zawierający nazwisko kierownika budowy wymienionego w formularzu ofertowym. W świetle brzmienia rozdziału XII SWZ oraz formularza ofertowego, nie mogło ulegać wątpliwości, że załączone na potwierdzenie spełnienia kryterium dokumenty stanowiły treść oferty. Wymóg złożenia dokumentu był wymogiem formalnym, skutkującym w przypadku braku jego złożenia tym, że samo oświadczenie wykonawcy nie mogło skutkować przyznaniem mu punktów w ramach tego kryterium. W przedmiotowej sprawie, Wykonawca wraz z ofertą przedstawił referencje, z których treści nie wynikało kto pełnił funkcję kierownika budowy, a więc wbrew wymaganiom zamawiającego - nie potwierdził w ofercie spełnienia kryterium oceny ofert pn. Doświadczenie kierownika budowy. (…) przedmiotowa sprawa dotyczyła spełnienia kryterium oceny ofert, a nie warunku udziału w postępowaniu. Tym samym nie mogło znaleźć zastosowania wynikające z orzecznictwa stanowisko odnoszące się do braku obowiązku zawarcia w treści referencji danych wymaganych przez zamawiającego. Nie można zatem było uznać, że w przedmiotowej sprawie treść referencji nie musiała zawierać informacji wymaganych przez zamawiającego w odniesieniu do potwierdzenia spełnienia kryterium oceny ofert.

Dodane w dniu: 2024-03-08

KIO 713/23 – Wyrok KIO – 2023-03-30

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2023-05-05

Podanie kwoty na sfinansowanie zamówienia, bez wskazania kwoty na realizację prawa opcji, oznacza, że odnosi się ona do zakresu podstawowego i w odniesieniu do niej analizować należy spełnienie przesłanki unieważnienia postępowania z art. 255 pkt 3 Pzp.
Zamawiający podał jedną tylko kwotę, a obecnie stoi na stanowisku, że może unieważnić postępowanie, co zdaniem Izby jest stanowiskiem nieuprawnionym. Odwołujący zaoferował bowiem realizację zamówienia podstawowego za kwotę 1 547 009,13 zł brutto, która to kwota mieści się w podanej przez Zamawiającego kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. Uwzględniając bowiem treść informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia nie ma podstaw by twierdzić, że obejmuje ona łącznie kwotę na sfinansowanie zamówienia podstawowego oraz opcjonalnego. Wniosku takiego nie da się wyprowadzić z treści tej informacji. A to właśnie kwotą podawaną przed otwarciem ofert Zamawiający jest związany, a nie kwotą z szacowania wartości. Jeśli Zamawiający stoi na stanowisku, że podana przez niego kwota obejmuje zakres podstawowy i opcjonalny to powinno to znaleźć wyraz w treści informacji przekazywanej wykonawcom - co jednak nie miało miejsca. Zamawiający podał tylko jedną kwotę, bez jej rozróżnienia na zamówienie podstawowe i opcjonalne. Wskazać również należy, że Zamawiający w SWZ wyraźnie podkreślił, że skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnia od zapotrzebowania oraz możliwości finansowych. W ten sposób jak gdyby sam przesądził, że możliwości te mogą ujawnić się dopiero później, co również popiera tezę, że wykonawcy nie mieli żadnych podstaw by twierdzić, że podana przez niego kwota nie dotyczy jedynie zamówienia podstawowego. (…) Nieuprawnionym są również twierdzenia Zamawiającego, że w przypadku analizowania przesłanki do unieważnienia postępowania, należy wziąć pod uwagę całkowitą cenę oferty Odwołującego, tj. cenę za realizację zamówienia podstawowego oraz opcjonalnego. Skoro bowiem podawana przez zamawiającego przed otwarciem ofert kwota dotyczy jedynie zakresu podstawowego i tylko w tym zakresie zamawiający jest związany podaną kwotą, to należy wziąć pod uwagę jedynie cenę za realizację zamówienia podstawowego. Podejście odmienne nakazywałoby porównywanie kwot, które są nieporównywalne. (…) Obecnie podejmowane przez Zamawiającego działanie stanowi próbę obniżenia kwoty, jaką zamierza on przeznaczyć na realizację zamówienia. Obniżanie, po czynności otwarcia ofert, kwot przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia, prowadziłoby do dowolnego rozszerzania faktycznych podstaw unieważniania postępowań. Zamawiający jest związany wysokością kwoty, jaką podał w informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. Obowiązkiem zamawiającego jest zatem zachowanie szczególnej staranności podczas podawania tej kwoty do publicznej wiadomości. Obecne działania Zamawiającego mają na celu de facto manipulowanie wynikiem postępowania lub sanowanie błędu popełnionego przy podawaniu kwoty na sfinansowanie zamówienia. Wykonawcy nie mogą jednak ponosić konsekwencji błędów Zamawiającego, a unieważnienie postępowania w sytuacji, gdy nie było do tego podstaw, jest oczywiście nieuprawnione.

Dodane w dniu: 2024-02-27

KIO 3034/23 – Wyrok KIO – 2023-11-03

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2023-12-18

Istotą procedury wyjaśnień rażąco niskiej ceny jest wykazanie zamawiającemu, że zaoferowana przez wykonawcę cena gwarantuje należyte wykonanie zamówienia, a niższa cena wynika z właściwości danego wykonawcy i pozostaje ceną rynkową.
Jakkolwiek treść samego pisma Przystępującego z dnia 22 września 2023 r. można uznać pomimo obszerności za w dużym stopniu ogólną, co sam Przystępujący przyznał na rozprawie, to jednak wyjaśnienia odnoszą się do każdej z kwestii, której wymagał Zamawiający w wezwaniu, a załączników do pisma nie sposób uznać za lakoniczne i nic nie wyjaśniające. Izba zwraca uwagę, że ogólne okoliczności, które B… przywołuje w wyjaśnieniach znajdują swoje uszczegółowienie w załącznikach, gdzie w Tabelach wskazano na składowe ceny dla każdego zakresu prac, których wymagał Zamawiający i gdzie podano wartość m.in. ujętego zysku, ryzyk wykonawcy, kosztów pośrednich, kosztów personelu, w tym przestrzegania przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, podano też założone proporcjonalnie koszty ogólne. Co do kosztów pracy to Wykonawca przedstawił jakie składowe wynagrodzenia przewidział, w tym poczynił założenia co do absencji, a które odpowiadają przepisom. (…) Przedstawione przez B… stawki w zakresie komory Retkinia ukazują w sposób jednoznaczny jakie elementy cenowe założył Wykonawca i na jakim poziomie. Odwołujący argumentował, że wyjaśnienia sprowadzają się do potwierdzenia zgodności z wymaganiami Zamawiającego a nie wskazują cen w ujęciu założonych roboczogodzin, materiałów czy sprzętu. Odnosząc się do powyższego zaznaczyć należy, że w konsekwencji złożonych wyjaśnień zamawiający ma właśnie uzyskać pewność m. in. że wszystkie istotne składowe ceny zostały przewidziane w cenie globalnej. (…) Nie bez znaczenia jest również okoliczność, że wynagrodzenie w przedmiotowym postępowaniu jest wynagrodzeniem ryczałtowym a nie kosztorysowym, a wykonawcy nie byli zobowiązani do składania szczegółowych kosztorysów, a wyłącznie ogólnego rozbicia cenowego w formularzach cenowych przygotowanych przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający nie zobligował Wykonawcy do określonego sposobu wyjaśnienia ceny to Przystępujący był uprawniony złożyć je w takiej formie jaką uważał za właściwą dla wykazania realności ceny. Dodatkowo zauważyć należy, że istotne składniki cenowe, w zakresie których B… zamierza korzystać z podwykonawców zostały poparte ofertami podwykonawczymi. W ocenie Izby tak przedstawione wyjaśnienia należało uznać za wystarczające i odpowiadające wezwaniu, dlatego też Izba uznała, że zarzut nie zasługiwał na uwzględnienie.

Dodane w dniu: 2024-02-23

KIO 1515/23 – Wyrok KIO – 2023-06-13 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2023-07-04

Dopuszcza się zastosowanie art. 107 ust. 2 Pzp, jeśli treść złożonego przedmiotowego środka dowodowego nie pozwala jednoznacznie ocenić oferty w zakresie jej zgodności z warunkami zamówienia, gdyż brakuje w nim niezbędnej do tego informacji.
Dostrzec po pierwsze należy, że pierwotnie złożona wraz z ofertą karta katalogowa potwierdzała samą możliwość podgrzania koca, jedynie nie została w jej treści wskazana temperatura. W ocenie Izby brak ten może być zakwalifikowany jako niekompletność karty katalogowej. Jest to niekompletność w sensie merytorycznym a nie tylko fizycznym, czy technicznym jak podnosi się w doktrynie, jednak skład orzekający w tej sprawie wyraża pogląd, że w okolicznościach tej sprawy nie stoi to na przeszkodzie aby zastosować procedurę wezwania do uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego wskazaną w art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. Po drugie bowiem, zwrócić trzeba uwagę, że skonkretyzowanie przedmiotu oferty nastąpiło już w samej treści formularza ofertowego, zatem nie ma miejsca sytuacja, że o przedmiocie oferty Zamawiający dowiedział się dopiero z przedmiotowych środków dowodowych. Oznacza to, że dopóki nie dojdzie do zmiany treści oferty, istnieje w ocenie Izby możliwość, w okolicznościach tej sprawy, do wezwania wykonawcy do uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego potwierdzającego wysokość temperatury podgrzania koca. Wreszcie przypomnieć należy, że zgodnie z art. 16 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek przeprowadzenia postępowania z poszanowaniem zasady proporcjonalności. Tymczasem w ustalonych okolicznościach odrzucenie oferty byłoby niezgodne z tą zasadą, przez której pryzmat należy oceniać każdą czynność podejmowaną przez instytucję zamawiającą. Odrzucenie oferty w sytuacji, gdy z jej treści nie można w sposób niewątpliwy przesądzić niezgodności jej treści z warunkami zamówienia, wyłącznie z powodu niedochowania wymogu podania w treści przedmiotowego środka dowodowego informacji co do jednego z wymaganych parametrów, stanowi w ocenie Izby w okolicznościach tej sprawy, przejaw skrajnego formalizmu (…).

Dodane w dniu: 2024-02-22

KIO 3078/23 – Wyrok KIO – 2023-11-06 Premium

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie » dodany: 2024-01-15

Postanowienia SWZ są wiążące w równym stopniu, zarówno dla wykonawców biorących udział w postępowaniu, jak i dla zamawiającego, tak na etapie składania ofert, jak i na etapie ich oceny.
(…) nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem Zamawiającego, że dostarczenie dwóch połączonych opakowań zawierających 50 sztuk kubków, w ramach zaoferowanej ceny jednostkowej za 100 sztuk spełnia wymogi Zamawiającego. Zamawiający żądał produktów pakowanych po 100 sztuk, a nie opakowań po 50 sztuk. (…) Zamawiający nie jest uprawniony w toku badania ofert dokonywać swobodnej oceny, które z wymogów zawartych przez niego uprzednio w SWZ są mu potrzebne, a które nie. W efekcie zamawiający ma obowiązek weryfikować zgodność ofert z warunkami zamówienia pod kątem każdego wymagania, bez względu na to, czy po złożeniu ofert nadal uważa je za potrzebne, czy nie. Przeciwne działanie, tj. rezygnacja przez zamawiającego z określonych wymagań na etapie badania ofert, stanowi naruszenie zasady przejrzystości, uczciwej konkurencji oraz równego traktowania zarówno wykonawców uczestniczących w postępowaniu, jak i tych, którzy mogliby zdecydować o wzięciu w nim udziału, gdyby wiedzieli, że spełnienie określonych wymogów nie będzie jednak weryfikowane.

Dodane w dniu: 2024-02-15

KIO 3060/23 – Wyrok KIO – 2023-10-31

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie » dodany: 2023-11-17

Poprawienie innej omyłki (art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp), ma miejsce wtedy, gdy wykonawca w ofercie przyjął element zamówienia inny niż przewidziany został w dokumentach zamówienia, ale Zamawiający dokonując poprawy, nie zmienił treści oferty w istoty sposób.
W niniejszym stanie faktycznym wszystkie dane niezbędne do ustalenia ceny za daną pozycję wynikały wprost z kosztorysu ofertowego oraz przedmiaru robót. Warto zauważyć, że poprawienie przedmiotowej omyłki nie spowodowało istotnej zmiany w treści oferty. Załączone do oferty kosztorysy składały się z ponad stu pozycji, omyłka dotyczyła wyłącznie dwóch pozycji. Jej poprawienie wymagało od Zamawiającego prostego działania polegającego na zmianie dwóch pozycji kosztorysu, tak aby odpowiadały one przedmiarowi robót, który był znany wszystkim wykonawcom. Ponadto, bez znaczenia pozostaje fakt że poprawienie omyłek doprowadziło do zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Okoliczność, że skutkiem dokonanej poprawy miałaby być zmiana ceny oferty, nie stanowi okoliczności uniemożliwiających dokonanie poprawy.

Dodane w dniu: 2024-02-13

KIO 3044/23 – Wyrok KIO – 2023-10-30

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2023-12-18

Przepisy Pzp nie zabraniają udziału w postępowaniu wykonawcom, których łączy relacja rodzinna, a powiązania rodzinne oraz wspólne miejsce prowadzenia działalności to niewystarczająca poszlaka dla stwierdzenia, że doszło do zmowy przetargowej.
Okolicznością podnoszoną przez Odwołującego, poza relacjami rodzinnymi i wspólnym miejscem prowadzenia działalności, jest istotna rozpiętość cenowa rzędu 10 mln złotych pomiędzy ofertami wskazanych wykonawców, przy czym tańsza z nich - oferta Uczestników postępowania - dotknięta była oczywistym brakiem w postaci wadliwego złożenia zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. Jak zauważył Odwołujący, pomiędzy ofertami jest istotna rozpiętość cenowa. Skład orzekający zaaprobował stanowisko wyrażone przez Uczestników postępowania, że ww. różnica cenowa przeczy możliwości wystąpienia zmowy przetargowej. Przy takiej rozpiętości cenowej wykonawcy musieli liczyć się z tym, że pomiędzy ich oferty mogą uplasować się inni wykonawcy. Co też miało miejsce w przedmiotowej sprawie. (…) jeśli ocena okoliczności danej sprawy oraz zebrany materiał dowodowy nie wskazują na wyraźne symptomy zmowy przetargowej, to zamawiający nie jest uprawniony do podjęcia decyzji o wykluczeniu wykonawcy z postępowania w oparciu o przepis art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (…).

Dodane w dniu: 2024-02-09

KIO 2956/23 – Wyrok KIO – 2023-10-20

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2023-12-08

Niedopuszczalne jest dokonanie przez Zamawiającego oceny ofert w sposób odbiegający od jasno i precyzyjnie wyartykułowanych postanowień SWZ.
Zamawiający, wbrew jednoznacznemu opisowi, zawartemu w (…) SWZ, w którym opisał kryteria, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem oceny ofert dla Zadania 11, do podanego wzoru według którego dokonywał obliczenia punktów w kryterium cena, przyjął wartości (ceny ofert) inne, niż wynikające z treści Formularza oferty. (…) Jeśli intencją zamawiającego było, aby do wzoru podstawić inną wartość, niż wynikająca z Formularza oferty, w którym każdy wykonawca deklarował, że oferuje realizację zamówienia za podaną w nim cenę (ustaloną na podstawie wyliczeń zawartych w Formularzu cenowym) - winien to jednoznacznie wyartykułować w treści SWZ. (…) Tymczasem zamawiający, w sposób nieuprawniony, albowiem sprzeczny z ustalonymi przez siebie i opisanymi w SWZ kryteriami oceny ofert oraz sposobem oceny ofert - przemnożył jedną z cen podanych w formularzu cenowym (…) przez 183 dni. Taki sposób oceny ofert nie był podany do wiadomości wykonawców na etapie przekazania im dokumentów zamówienia. Zamawiający po otwarciu ofert dokonał zatem nieuprawnionej zmiany sposobu oceny ofert, poprzez przyjęcie innego niż wskazany w SWZ sposobu oceny ofert. Działanie takie (…) stanowi jednoznacznie o naruszeniu przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Dodane w dniu: 2024-02-06

KIO 3023/23 – Wyrok KIO – 2023-10-26

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2023-12-08

Za naruszenie zasady uczciwej konkurencji nie można uznać sytuacji, w której oferty nie może złożyć każdy wykonawca z danej branży z uwagi na to, że w profilu swojej działalności nie posiada akurat produktu o wymaganej przez Zamawiającego funkcjonalności.
Odwołujący nie wykazał, że wymóg określony przez Zamawiającego jest niemożliwy do zrealizowania. Odwołujący nie wykazał również, że jego produkty mają lepsze parametry, mimo iż zostały wyprodukowane wcześniej niż okres wskazany w dokumentach zamówienia, opierając się jedynie w tym zakresie na własnych oświadczeniach. (…) Szeroko pojęta definicja zachowania konkurencyjności nie może przesłonić realizacji przez zamawiającego priorytetowych celów i potrzeb. Nie chodzi o realizację zamówienia w jakikolwiek sposób, a jedynie realizację zamówienia w sposób zapewniający osiągnięcie i zaspokojenie uzasadnionych potrzeb zamawiającego. Zamawiający nie ograniczył zasad konkurencyjności, a okoliczność, że wykonawca nie posiada w swojej ofercie przedmiotu zamówienia, który pozwoliłby mu na ubieganie się o udzielenie zamówienia z powodu nie spełnienia wymagań określonych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia nie przesądza automatycznie o tym, że zamawiający naruszył zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Dodane w dniu: 2024-01-31

KIO 2832/23 – Wyrok KIO – 2023-10-12 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2023-12-27

To na zamawiającym spoczywa ciężar udowodnienia, iż nie istnieje po jego stronie obiektywna możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający powinien (…) w zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania wskazać, czy podejmował próby zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zamówienia, jakie kroki podjął i czy w ogóle jakieś czynności zostały przez niego zainicjowane celem zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. Dopiero takie opisanie powodów unieważnienia postępowania powinno zakończyć się stwierdzeniem, że zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą przeznaczył na realizację zamówienia do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia jest przecież kwotą o charakterze minimalnym. Oznacza to, że zamawiający może dokonać korekt wydatków w budżecie, dokonując jej zwiększenia.

Dodane w dniu: 2024-01-30

KIO 1650/23 – Wyrok KIO – 2023-06-21 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2023-09-20

Zamawiający nie może wykorzystywać instrumentu zawartego w art. 224 ust. 1 Pzp do bezpodstawnego wzywania wykonawców do złożenia wyjaśnień.
(…) Izba nie dostrzegła podstaw do uznania, że cena zaoferowana przez przystępującego jest ceną rażąco niską. Cena ta jest wyższa od wartości zamówienia aż o 20% i jednocześnie niższa od średniej arytmetycznej cen złożonych ofert jedynie o 11 %. (…) Izba przeanalizowała treść wezwania i stwierdziła, że jedynie pozornie nie ma ono charakteru blankietowego. Zamawiający wymienił bowiem wszystkie elementy, jakie wykonawcy obowiązani byli wycenić w formularzu cenowym. Innymi słowy - nakazał wyjaśnienie wszystkich czynności składających się na przedmiot zamówienia. Nie wiadomo zatem, które elementy wzbudziły jego wątpliwość. W sytuacji, w której cena oferty jest w sposób znaczący wyższa od wartości zamówienia, wskazanie elementów, które - w ocenie zamawiającego - zostały przez przystępującego zaniżone, jest wręcz nieodzowne. Brak takiego wyszczególnienia stwarza wrażenie, że zamawiający działa w sposób stricte formalistyczny w stopniu przekraczającym nawet rygoryzm właściwy dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. (…) W ocenie Izby przyjmowanie bezkrytycznie stanowiska, iż każdorazowe wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień zaoferowanej ceny automatycznie i w każdej sytuacji rodzi domniemanie zaoferowania rażąco niskiej ceny, nie daje się obronić. Izba wskazuje, że każdy tego rodzaju przypadek wymaga osobnej analizy i nie do przyjęcia jest stanowisko, że takie domniemanie powstaje również w sytuacji, gdy skierowane do wykonawcy wezwanie jest w oczywisty sposób bezzasadne. (…) Odnosząc się do stanowiska odwołującego, iż w sytuacji, w której przystępujący nie zgadzał się z zasadnością wezwania go do złożenia wyjaśnień, winien był wnieść odwołanie na tę czynność zamawiającego, wskazać należy, że jeżeli wykonawca nie wniósł takiego odwołania i zdecydował się na złożenie wyjaśnień, a następnie wniesiono odwołanie na czynność wyboru oferty takiego wykonawcy, Izba obowiązana jest zbadać i ocenić wszystkie okoliczności sprawy mające wpływ na zasadność czynności zamawiającego.

Dodane w dniu: 2024-01-29

KIO 1614/23 – Wyrok KIO – 2023-06-21 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2023-08-11

Brak wydania przez Sąd Restrukturyzacyjny postanowienia o wykonaniu układu oznacza, że nie został on wykonany, co stanowi podstawę do uznania, że wobec wykonawcy zachodzi przesłanka wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp.
Wskazany art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp ma niewątpliwe charakter sankcyjny, jego zastosowanie wyklucza wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zatem przepis ten powinien być stosowany w ścisłym jego rozumieniu z uwzględnieniem stanu faktycznego do którego odnosi się przesłanka, a nie do stanów przyszłych, nawet najbardziej prawdopodobnych, a jednak hipotetycznych. W stanie faktycznym tej sprawy wykonawca nie mógł powoływać się na zdarzenia przyszłe, jak podnosił Zamawiający hipotetyczne, co do których nie wiadomo czy i kiedy wystąpią. Tak jak podnosił Zamawiający, w tym stanie faktycznym, wyjaśnienia wykonawcy odnosiły się bowiem wyłącznie do trwającego procesu restrukturyzacyjnego. Także argumentacja podnoszona w odwołaniu jak i na rozprawie dotyczyły nie zakończonego procesu. Również w tym przypadku prawomocność postanowienia sądu z dnia 2 czerwca 2023 r. nie została stwierdzona jak wymagają tego przepisy, w tym wskazywany przez Zamawiającego i Przystępującego art. 172 Prawa restrukturyzacyjnego. Z literalnego brzmienia przytaczanego przez stronę i uczestnika przepisu, a także doktryny wynika, że wykonanie układu musi zostać stwierdzone postanowieniem przez sąd. Do momentu jego wydania - nawet jeżeli faktycznie doszło do spełnienia wszystkich zobowiązań składających się na układ - nie uważa się go za wykonany. Oznacza to, że konstytutywny skutek przedmiotowego postanowienia następuje nie z chwilą jego wydania, lecz, jak wynika z literalnego brzmienia przepisu - z chwilą jego uprawomocnienia. Prawomocność wskazanego orzeczenia z uwagi na jego moc konstytutywną jest chwilą całkowitego wykonania układu.

Dodane w dniu: 2024-01-26

KIO 1603/23 – Wyrok KIO – 2023-06-20 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2023-07-13

Odwołujący, aby skutecznie zakwestionować treść postanowień SWZ, powinien skorzystać z przysługujących mu środków ochrony prawnej.
Odwołujący nie dość, że nie złożył odwołania odnośnie treści postanowień SWZ, które w jego ocenie są niezgodne z prawem, to nawet nie zwrócił na nie uwagi Zamawiającego np. kierując do niego zapytanie. (…) nawet jeżeli by uznać, że sposób realizacji zamówienia zaproponowany przez Odwołującego byłby faktycznie możliwy do zastosowania, to Izba wskazuje, że byłoby to rozwiązanie alternatywne do wskazanego przez Zamawiającego. Biorąc pod uwagę, że Odwołujący nie zakwestionował skutecznie postanowień dokumentów postępowania, należy uznać, że przy składaniu oferty był on związany sposobem realizacji zamówienia, a co za tym idzie uzupełnienia formularza ofertowego zaproponowanym przez Zamawiającego. W związku z tym, że nie zastosował się do niego, Zamawiający prawidłowo dokonał odrzucenia jego oferty z uwagi na niezgodność z SWZ.

Dodane w dniu: 2024-01-22

KIO 1581/23 – Wyrok KIO – 2023-06-16

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2023-07-19

Dla wykazania przesłanki unieważnienia postępowania z art. 255 pkt 3 Pzp, Zamawiający zobowiązany był skorzystać z możliwości przeprowadzenia negocjacji, jaką przewidział w procedurze przetargowej zgodnie z art. 275 pkt 2 Pzp.
Zamawiający miał możliwość zaproszenia Odwołującego do negocjacji ceny, co przewidział wszczynając postępowanie na podstawie art. 275 pkt 2 Ustawy, a zatem decyzja o unieważnieniu postępowania była przedwczesna, mając na uwadze podstawę z art. 255 pkt 3 Ustawy. Dopiero ustalenie czy i na ile Wykonawca był gotowy ulepszyć swoją ofertę w zakresie ceny pozwoliłoby jednoznacznie określić warunki oferty i na tej podstawie ocenić, czy środki jakie przewidział Zamawiający na sfinansowanie zamówienia pozwalają na wybór oferty najkorzystniejszej. Odstąpienie od negocjacji prowadziło faktycznie do zamknięcia drogi wykonawcy, który był gotowy negocjować cenę w ramach obecnej procedury przetargowej. Również z punktu widzenia Zamawiającego taka możliwość powinna być postrzegana w kategorii korzyści, jakie może to przynieść dla osiągnięcia celu zamówienia publicznego, bez konieczności podejmowania innych kroków, celem zabezpieczenia bieżących potrzeb pacjentów szpitala. (…) tak jak Zamawiający jako dysponent środków ma swobodę w decydowaniu o możliwościach sfinansowania zamówienia, tak wykonawca składający ofertę nie może być przez Zamawiającego pozbawiony możliwości jej zmiany w drodze dopuszczalnych negocjacji ceny. Dla wykazania przesłanki do unieważnienia postępowania Zamawiający winien podjąć wszystkie możliwe i uzasadnione celem procedury przetargowej czynności, które tak jak w tym postępowaniu, pozwoliłyby na ostateczne określenie warunków świadczenia usługi, co miało bezpośrednie znaczenie dla stwierdzenia podstawy unieważnienia postępowania z art. 255 pkt 3 Ustawy. Tym samym możliwość negocjacji ceny, przed ewentualną decyzją o unieważnieniu postępowania, nie powinna być traktowana wyłącznie w kategorii uprawnienia zamawiającego, ale również jako jego obowiązku doprowadzenia do osiągnięcia celów zamówienia publicznego.

Dodane w dniu: 2024-01-19

KIO 1543/23 – Wyrok KIO – 2023-06-13 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2023-07-06

Artykuł 256 Pzp nie może być traktowany przez Zamawiającego jako "narzędzie" służące do swobodnego i nieuzasadnionego unieważnienia postępowania.
Sama okoliczność powodująca, że dokonanie zmian w SWZ czy też bardziej szczegółowe doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w ocenie Izby nie stanowi wystarczającej przesłanki do unieważnienia postępowania. (…) aktualizacja uprawnienia Zamawiającego do unieważnienia postępowania na podstawie wskazanego przepisu wymaga wystąpienia "okoliczności powodującej, że dalszej prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione", a więc Zamawiający musi wykazać, że w postępowaniu zaistniała okoliczność, która sprawiła, że niezasadne jest dalsze prowadzenie postępowania. W przedmiotowym stanie faktycznym Zamawiający natomiast wprost wskazał, że "nadal ma wolę udzielenia zamówienia w przedmiocie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i odcinka sieci wodociągowej na terenie Gminy Ł.", a więc, że uzasadnione i konieczne dla niego jest udzielenie przedmiotowego zamówienia. Powyższe wprost potwierdza, że w niniejszym stanie faktycznym nie ziściła się przesłanka, umożliwiające unieważnienia postępowania, tj. niezasadność prowadzenia postępowania. Podkreślić należy, że unieważnienie postępowania, nawet na etapie wstępnym, nie powinno następować w sposób dowolny i nieuzasadniony.

Dodane w dniu: 2024-01-17

KIO 1492/23, KIO 1527/23 – Wyrok KIO – 2023-06-14

KIO » Oddala oba odwołania » dodany: 2023-07-19

Wymóg złożenia oryginału gwarancji wadialnej nie ma charakteru wyłącznie formalnego, ale jest wymaganiem bezwzględnym, który wynika wprost z treści art. 97 ust. 10 Pzp.
(…) ustalona, bezsporna między stronami okoliczność, że przesłany zamawiającemu plik zawierający aneks nr 1 do ubezpieczeniowej gwarancji przetargowej nie zawierał podpisu elektronicznego wystawcy aneksu (gwaranta) a jedynie jego graficzne odwzorowanie przesądza, że odrzucenie oferty Konsorcjum (…) było prawidłowe i konieczne. (…) Przepis [art. 97 ust. 10 Pzp] (…) reguluje sytuacje, w których wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia (wadium w formie niepieniężnej) i wprowadza zasadę, że w takim przypadku wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał dokumentu w postaci elektronicznej. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować zatem przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu. Ustawodawca przesądził wprost, że nieprawidłowe będzie przekazanie zamawiającemu kopii dokumentu wadialnego. Aby taki dokument mógł być uznany za złożony w sposób prawidłowy, musi być opatrzony ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób, który zapewni przez co najmniej okres wymaganego zabezpieczenia oferty wadium możliwość dokonania kontroli integralności dokumentu elektronicznego, możliwość weryfikacji podpisu elektronicznego oraz możliwość odczytania wszystkich informacji zawartych w elektronicznym dokumencie gwarancji wadialnej. (…) Złożenie aneksu w nieprawidłowej formie, bez możliwości zweryfikowania czy podpisy na dokumencie faktycznie zostały złożone, nie pozwala bowiem na ustalenie czy oferta Konsorcjum (…) została prawidłowo zabezpieczona wadium na przedłużony okres związania ofertą. Istnieją bowiem uzasadnione wątpliwości co do tego, czy w ogóle doszło do złożenia oświadczenia woli przez ubezpieczyciela, stąd nie sposób mówić o realizacji zasadniczej funkcji instytucji wadium w postaci należytego zabezpieczenia interesów zamawiającego, na wypadek ziszczenia się przesłanek do zatrzymania wadium w sytuacji, gdy nie jest możliwe ustalenie czy ubezpieczyciel rzeczywiście złożył oświadczenie woli o takiej treści, jak przedstawiona zamawiającemu. Zamawiający na podstawie aneksu nr 1 do ubezpieczeniowej gwarancji przetargowej, który nie zawierał kwalifikowanego podpisu elektronicznego gwaranta, nie mógł i nie może mieć pewności co do tego, od kogo ten dokument pochodzi a co za tym idzie, czy a jeśli tak to kiedy i przez kogo zostało złożone oświadczenie woli.

Dodane w dniu: 2024-01-16

KIO 1463/23, KIO 1478/23 – Wyrok KIO – 2023-06-07

KIO » Oddala oba odwołania » dodany: 2023-07-19

Brak, polegający na niewykazaniu przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa, powoduje, że informacja, która faktycznie może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, musi być przez Zamawiającego ujawniona.
Decydujące znaczenie dla skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa ma uzasadnienie jej zastrzeżenia, które musi zawierać, zgodnie z art. 18 ust. 3 Prawa zamówień publicznych "wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa". To na tym etapie, nie później, wykonawca ma przedłożyć dowody, potwierdzające jego argumentację. Zamawiający, podając uzasadnienie decyzji o odtajnieniu niektórych dokumentów, przedłożonych przez Odwołującego, uznał, że wykonawca nie wykazał, że przedłożone informacje posiadają wartość gospodarczą. (…) Odwołujący nie odnosił się do konkretnych informacji, z przełożeniem na skonkretyzowaną wartość gospodarczą ‒ przykładowo wskazując, że oferta złożona przez firmę szlifującą ma dla niego wartość rzędu X zł, ponieważ zaproponowane w niej upusty są niższe od cen rynkowych o Y% (ceny rynkowe można wykazywać np. za pomocą innych ofert, dostępnych ogółowi wykonawców czy cenników), a ujawnienie tych informacji spowoduje szkodę o wartości X zł w skali roku, ponieważ tyle wynoszą oszczędności przy realizacjach w porównaniu do potencjalnych ofert innych wykonawców, którzy nie posiadają tak korzystnych rabatów. Argumentacja Odwołującego dotycząca uzasadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa z pisma z dnia 6 marca 2023 r. do tego zmierzała ((…) pierwszy akapit, odnoszący się do porównania cen najmu podbijarki i zgrzewarki szyn, a wykonaniem prac własnym sprzętem), jednak prawidłowo w ocenie Izby Zamawiający stwierdził, że wykonawca jednak ostatecznie nie wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Odwołujący chociażby nie wykazał, za pomocą środków dowodowych, na czym opiera oświadczenie o poziomie cen rynkowych. (…) Wykazanie to coś więcej niż uprawdopodobnienie, samo subiektywne przekonanie wykonawcy czy jego oświadczenie w tym zakresie w ocenie składu orzekającego to za mało, aby spełnić wymóg z art. 18 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

Dodane w dniu: 2024-01-11

KIO 1434/23 – Wyrok KIO – 2023-06-05 Premium

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie » dodany: 2023-08-19

Ustawodawca dopuścił możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, ale uzupełnione dokumenty muszą potwierdzać stan na moment złożenia oferty.
Bezsporne w sprawie (…) jest to, że Odwołujący nie złożył wraz z ofertą wymaganych dokumentów. Odwołujący złożył wymagany dokument w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 3 kwietnia 2023 r. Za bezsporne w sprawie również uznać należy to, że dokument (…) został sporządzony w dniu 31 marca 2023 r., a więc po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert. Tym samym, Odwołujący nie potwierdził zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego na dzień złożenia oferty w sposób określony w SWZ. (…) wykładnia przepisów art. 107 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 pkt 20 ustawy Pzp w zw. z art. 16 ustawy Pzp wymaga od wykonawców złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, co należy interpretować w ten sposób, że dokumenty te mają potwierdzać spełnienie wymagań zamawiającego na dzień złożenia oferty. Przesunięcie terminu potwierdzenia na dzień uzupełnienia dokumentów nie znajduje oparcia w przepisach ustawy Pzp, a jego dopuszczenie rodzi ryzyko naruszenia zasady równego traktowania wykonawców (…).

Dodane w dniu: 2024-01-10

KIO 1421/23 – Wyrok KIO – 2023-05-31

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2023-07-19

Przepisy ustawy Pzp nie dopuszczają możliwości uzupełnienia podpisu - byłoby to równoznaczne ze złożeniem oświadczenia po terminie składania ofert.
(…) Odwołujący w sposób nieprawidłowy wnioskował o możliwości dopuszczenia do oceny oferty wniesionej z naruszeniem formy zastrzeżonej pod rygorem nieważności. W szczególności za sprzeczne z regulacją ustawową należało ocenić twierdzenie co do możliwości wyjaśnienia w trybie wyjaśnienia treści oferty przyczyn, które doprowadziły do tego, że oferta nie została prawidłowo opatrzona podpisem kwalifikowanym, w czym Odwołujący upatrywał możliwość, uzupełnienia podpisu. Takie działanie prowadziłoby do obejścia rygoru nadanego treścią art. 63 Ustawy (…). Jednocześnie należy negatywnie odnieść się do twierdzenia Odwołującego o braku odpowiedzialności za przyczynę, jaką była usterka techniczna po stronie Wykonawcy. (…) Niezależnie bowiem od przyczyny, która spowodowała usterkę urządzenia, to Wykonawca ponosi konsekwencje braku przygotowania sprawnego urządzenia do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym. Tak samo należy oceniać sytuację, w której urządzenie nagle ulegnie awarii. Mając na uwadze konieczność złożenia oferty w procedurze, w której wymagane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, to po stronie uczestnika postępowania jest właściwe przygotowanie od strony technicznej. Awaria urządzeni nie jest zdarzeniem nadzwyczajnym i należało na taką sytuację się przygotować. (…) Ponieważ oferta nie została w sposób prawidłowy podpisana, (…), ofertę należy odrzucić (...). W postępowaniu powyżej progów unijnych obowiązuje forma elektroniczna rozumiana zgodnie z art. 781 k.c.

Dodane w dniu: 2024-01-08

KIO 1337/23 – Wyrok KIO – 2023-05-26 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2023-10-16

Nie ma podstaw prawnych do różnicowania waloru dowodowego oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, sporządzonego i podpisanego przed dniem składania ofert, jak również ww. oświadczenia sporządzonego i podpisanego po dniu składania ofert.
Z okoliczności, że zamawiający zobowiązany jest na podstawie art. 128 ust. 1 Pzp wezwać do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, wykonawcę, który takiego oświadczenia nie złożył w terminie składania ofert, a wykonawca może złożyć takie oświadczenie w wykonaniu tego wezwania, wynika, że oświadczenie takie może być złożone po terminie składania ofert. Tym samym należy uznać, że oświadczenie składane w wykonaniu wezwania, o którym mowa w art. 128 ust. 1 Pzp, może być sporządzone i podpisane po tym terminie, zwłaszcza że żaden przepis Pzp nie uzasadnia przyjęcia, że musi być ono sporządzone i podpisane przed tym terminem. W szczególności z treści art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) Pzp wynika, że obowiązek odrzucenia oferty złożonej przez danego wykonawcę jest powiązany z terminem na złożeniem oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, a nie z datą jego sporządzenia czy podpisania. Wymaga przy tym podkreślenia, że w sytuacji, gdy zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 Pzp wezwał wykonawcę do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, oświadczenie składane przez wykonawcę w wykonaniu tego wezwania jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, a nie jakimś innym oświadczeniem. W konsekwencji, przepis art. 125 ust. 3 Pzp dotyczy także oświadczenia składanego przez wykonawcę w wykonaniu wezwania zamawiającego do jego złożenia na podstawie art. 128 ust. 1 Pzp. Zdaniem Izby w świetle treści art. 125 ust. 3 Pzp należy uznać, że oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, bez względu na to, w jakim terminie zostało ono sporządzone, podpisane czy złożone. (…) Można więc przyjąć, że art. 125 ust. 3 Pzp tworzy domniemanie "aktualności" oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, na dzień składania ofert.

Dodane w dniu: 2024-01-03

KIO 1394/23 – Wyrok KIO – 2023-06-02 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2023-07-08

Jeżeli Zamawiający podał informację o konieczności zastosowania jednolitej stawki VAT, to oferta, w której zastosowano różne stawki VAT zawiera błąd w obliczeniu ceny.
Zamawiający zamieścił na stronie postępowania komunikat, że należy zastosować jednolitą stawkę VAT. Podstawową zasadą udzielania zamówień publicznych jest zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (art. 16 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych). W świetle tej zasady nie można zignorować komunikatu podanego przez Zamawiającego, i akceptować inną stawkę, niż stawkę jednolitą; rozbicie przedmiotu zamówienia na poszczególne elementy w formularzu cenowym (na co powoływał się Odwołujący) jest bez znaczenia dla ustalenia, czy stawka podatku VAT ma nie być jednolita. Nie można twierdzić, że informacja wynikająca z komunikatu nie jest wiążąca dla wykonawców biorących udział w postępowaniu. (…) Zdaniem Izby, w tym przypadku nie można nakazać Zamawiającemu poprawienia stawki VAT. Po pierwsze, (…) zamawiający poprawia błąd w obliczeniu ceny polegający na zastosowaniu błędnej stawki VAT "wówczas jeśli zamawiający wskazał w SIWZ konkretną stawkę podatku VAT". W tym postępowaniu Zamawiający konkretnej stawki VAT nie wskazał, a jedynie wytyczył sposób zastosowania stawki - tzn. określił, że ma być jednolita. Dlatego Izba stwierdziła, że w tym przypadku, nie można nakazać Zamawiającemu "ujednolicenia" stawki VAT w ofercie Odwołującego (o ile jest to w ogóle technicznie możliwe). Po drugie, nakazanie Zamawiającemu poprawienia omyłki byłoby orzeczeniem ponad zarzuty odwołania. Odwołujący nie skarżył naruszenia art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych (…). Skoro Izba uznała, że w danym postępowaniu należy zastosować stawkę jednolitą, to nakazanie "ujednolicenia stawki" byłoby wbrew stanowczej argumentacji odwołania, na której Odwołujący opierał swoje stanowisko, że do przedmiotu zamówienia trzeba zastosować różne stawki VAT.

Dodane w dniu: 2024-01-02

KIO 1629/23 – Wyrok KIO – 2023-06-22

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2023-08-08

Poprawa innej omyłki na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp jest możliwa, jeśli nie prowadzi do wytworzenia zupełnie nowej treści oświadczenia woli.
(…) Zamawiający na podstawie otrzymanej decyzji o pozwoleniu na budowę dołączonej do wyjaśnień Odwołującego z dnia 27 kwietnia 2023 r., która w ocenie Izby jest ściśle powiązana z poświadczeniem z 16.12.2020 r. dołączonym do Wykazu, powinien był dokonać poprawy treści Wykazu na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP w poz. 2 poprzez wpisanie daty wydania pozwolenia na budowę, tj. 28.10.2020 r., zamiast "2020". W ocenie Izby powyższa zmiana nie powoduje istotnej zmiany treści oferty (Wykazu), ponieważ nie dochodzi do zmiany kandydata do funkcji głównego projektanta (P2), jak również zmiana taka nie powoduje wskazania jakiegokolwiek innego zadania (projektu) wykonanego przez tego kandydata, które nie było wskazane już w pierwotnej treści oferty (Wykazu). Co istotne, w ocenie Izby, Zamawiający w wyniku dokonanej poprawy otrzyma oświadczenie Odwołującego merytorycznie o tej samej treści, co pierwotnie złożone, przy czym nie jest wykluczone, że w pewnych okolicznościach poprawienie omyłki będzie miało miejsce po uzyskaniu od wykonawcy wyjaśnień w trybie art. 223 ust. 1 ustawy PZP. Izba zważa, że nie jest możliwe poprawienie oferty na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP w sytuacji, w której prowadziłoby to do negocjacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W ocenie Izby zadane pytanie przez Zamawiającego z dnia 26 kwietnia 2023 r., jak również odpowiedź Odwołującego z dnia 27 kwietnia 2023 r. nie stanowi (…) o jakichkolwiek negocjacjach pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Dodane w dniu: 2023-12-29

KIO 1312/23 – Wyrok KIO – 2023-05-23 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2023-06-07

Ustawa Pzp nie przewiduje odrzucenia oferty wykonawcy w przypadku upływu terminu związania ofertą.
Nie ulega wątpliwości, że w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu nastąpił upływ terminu związania wykonawców złożonymi przez nich ofertami. Wykonawcy pozostawali związani złożonymi ofertami do dnia 18 kwietnia 2023 r. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej stwierdził upływ terminu związania ofertami złożonymi przez wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu. Dnia 21 kwietnia 2023 r. Zamawiający wezwał w związku z tym wszystkich wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione i nie podlegały odrzuceniu, do wyrażenia w wyznaczonym terminie pisemnej zgody na wybór ich oferty. Wszyscy wykonawcy wyrazili zgodę na wybór ich oferty. Zdaniem Izby czynności wykonane przez Zamawiającego były prawidłowe. Pzp nie daje bowiem możliwości przedłużenia terminu związania ofertą po jego upływie, a z taką sytuacją mielibyśmy do czynienia w przedmiotowej sprawie, gdyby uznać twierdzenia Odwołującego za prawidłowe. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający zgodnie z art. 252 ust. 2 Pzp powinien wezwać wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Jest to jak słusznie wskazał w odpowiedzi na odwołanie Zamawiający mechanizm naprawczy, z którego skorzystał. Nie sposób się zgodzić z Odwołującym, że Zamawiający powinien z uwagi na upływ terminu związania ofertami odrzucić oferty złożone przez wszystkich wykonawców. (…) Do odrzucenia oferty mogłoby dojść jedynie, gdyby jak stanowi art. 226 ust. 1 pkt 12-13 wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą.

Dodane w dniu: 2023-12-23

KIO 1287/23 – Wyrok KIO – 2023-05-23 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2023-07-25

Nazewnictwo funkcji, jakie pełniła wykazywana osoba nie jest rozstrzygające, gdyż istotnie jest, jaki zakres zadań realizowała i czy jej doświadczenie odpowiada doświadczeniu wymaganemu dla konkretnej funkcji opisanej w dokumentach zamówienia.
Zarzut odwołania w odniesieniu do (...) oparty jest wyłącznie na twierdzeniu, że nie pełnił roli głównego architekta w ramach zadania pn. Utrzymanie i rozwój systemu System Obsługi Wydziałów (…), realizowanego dla Ministerstwa (…), gdyż w ramach ww. zadania sprawował on funkcję inżyniera systemowego. (…) Odwołujący błędnie utożsamia nazwę funkcji nadaną w konkretnym zadaniu z doświadczeniem, które podlega punktowaniu w obecnie prowadzonym postępowaniu. Z odwołania zdaje się wynikać, że aby uzyskać punkty za dodatkowe doświadczenia osoby mającej pełnić funkcję architekta systemu wykonawca powinien przedstawić osobę mającą doświadczenie w pełnieniu funkcji o takiej nazwie. Podkreślenia wymaga, że funkcje pełnione w tego typu projektach nie tylko nie mają swoich definicji legalnych, ale też nie są jednolicie nazywane w praktyce. Potwierdzeniem tego faktu jest chociażby okoliczność, że w zadaniu realizowanym na rzecz Ministerstwa (…) funkcja o takiej nazwie w ogóle nie była przewidziana (z kolei wskazywany przez Odwołującego architekt bezpieczeństwa/architekt IT, to osoba pełniąca zadania audytorskie, co wynika z opisu wymaganego doświadczenia w zał. nr 10 do ww. umowy). (…) Odwołujący całkowicie pominął w odwołaniu faktyczny zakres zadań pełnionych przez ww. osobę, nie podjął nawet próby wykazania, że istota zadań inżyniera systemowego nie odpowiada doświadczeniu wymaganemu w obecnie prowadzonym postępowaniu od architekta systemu. (…) Skoro Odwołujący uczynił podstawą faktyczną zarzutu twierdzenie, że (...) nie posiada doświadczenia uprawniającego do uzyskania dodatkowych punktów, to - jeśli upatrywał tego w istocie pełnionych zadań, a nie w nazwie funkcji - powinien podnieść to w odwołaniu. Są to bowiem twierdzenia wyznaczające zakres podstaw faktycznych zarzutu.

Dodane w dniu: 2023-12-20

KIO 1205/23 – Wyrok KIO – 2023-05-15

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2023-09-07

Wzór umowy nie służy do określenia, jakie dokumenty wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą.
W ocenie Izby, treść dokumentów zamówienia potwierdza w sposób bezsprzeczny, że Zamawiający nieprawidłowo uznał, że z treści §5 ust. 2 wynika wymóg złożenia przez wykonawców w ofercie oświadczenia co do liczby osób sprzątających zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a także wynikających z przeliczenia tych osób - ilości etatów. Jakiekolwiek wymagane dokumenty czy oświadczenia muszą być bowiem wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ. Wzór umowy, co prawda jest częścią SWZ, ale dotyczy on etapu realizacji umowy. (…) Skoro zatem, w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymagał w ogłoszeniu i SWZ złożenia oświadczenia odnośnie liczby zatrudnionych pracowników i liczby etatów na potrzeby realizacji zamówienia, to stosownie do art. 106 ust. 1 Pzp, nie może wymagać takiego dokumentu na etapie oceny ofert. Należy podkreślić przy tym, że Zamawiający we wzorze Formularza oferty (…) nie przygotował żadnego miejsca do wpisania przez wykonawców informacji, o których mowa w §5 ust. 2 Wzoru umowy. Wzór Formularza oferty został opracowany przez samego Zamawiającego, który jednoznacznie wymagał złożenia oferty na Formularzu oferty, co wskazuje, że wykonawcy nie byli uprawnieni do modyfikowania treści tego Formularza poprzez dopisywanie dodatkowych oświadczeń. Wszelkie samodzielne dopiski, dodatkowe oświadczenia złożone przez wykonawcę na Formularzu oferty mogą być poczytywane jako niedozwolona modyfikacja przez wykonawcę warunków zamówienia.

Dodane w dniu: 2023-12-19

KIO 1193/23 – Wyrok KIO – 2023-05-11

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2023-08-02

Niewyrażone wprost w dokumentacji postępowania intencje Zamawiającego nie mogą, same w sobie, stanowić podstawy do stwierdzenia zaistnienia przesłanki wady postępowania, skutkującej jego unieważnieniem na podstawie art. 255 pkt 6 Pzp.
Zamawiający wadliwości postępowania dopatruje się (…) w fakcie, że wyartykułowane w OPZ wymagania techniczne "dodatkowego otworu przy ostrzu igły" uniemożliwia w jego ocenie zaoferowanie konkretnego produktu tj. kaniul (…). W tym miejscu Izba pragnie w pierwszej kolejności zauważyć, że okoliczność że konkretny produkt nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego nie stanowi samo w sobie naruszenia przepisów. (…) W ocenie składu orzekającego w przedmiotowej sprawie przywoływana przez Zamawiającego okoliczność nie wskazuje na wystąpienie naruszenia przepisów ustawy regulujących udzielenie zamówienia, których skutkiem jest brak możliwości zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy. Należy zauważyć, że przywoływany przez Zamawiającego typ kaniul stanowi jedynie jedno z dopuszczonych do zaoferowania rozwiązań. Jednocześnie Zamawiający wprowadzając nazwę konkretnego rodzaju produktu, w opisie tego asortymentu użył rozwiązania sformułowania "typu", określając kategorię produktów oraz wskazując w opisie parametry oraz minimalne standardy jakościowe i techniczne, których oczekuje od wykonawców składających oferty. Ponadto w ocenie Izby nie bez znaczenia jest fakt, że opis ten był przedmiotem szczególnej uwagi ze strony wykonawców, w wyniku której Zamawiający aż siedmiokrotnie udzielał wyjaśnień odnośnie jego zapisów. (…) Pomimo zatem wielokrotnych zapytań dot. opisu asortymentu w poz. 3 zadania nr 20, w tym pytań dotyczących bezpośrednio zawartego w opisie parametru obejmującego wymóg posiadania przez oferowane kaniule dodatkowego otworu przy ostrzu, a także wprowadzanych w opisie wymagań dla tej pozycji modyfikacji, Zamawiający konsekwentnie pozostawił ww. wymóg bez zmian jak również go nie usunął. Nie może zatem w świetle powyższego spotkać się z akceptacją twierdzenie Zamawiającego postawione już na etapie badania i oceny ofert, że doszło do wadliwego opisu przedmiotu zamówienia, gdyż w ocenie Izby opis ten w zakresie przywoływanego parametru jest sporządzony w sposób jednoznaczny czy też wyczerpujący, zaś wymagania i potrzeby Zamawiającego zostały w sposób dostateczny wyrażone.

Dodane w dniu: 2023-12-14

KIO 1189/23 – Wyrok KIO – 2023-05-12

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2023-08-02

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania autokontroli podejmowanych czynności, jeśli dopatrzy się nieprawidłowości w swoim działaniu, czy też poweźmie wątpliwości, co do zgodności podjętych działań z przepisami ustawy Pzp.
Jeśli zatem Zamawiający dostrzeże, że podjęta przez niego czynność, w tym wypadku czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, obarczona jest wadą, to mimo, iż wcześniej uznał wybraną ofertę za prawidłową, jego obowiązkiem jest unieważnienie wadliwej czynności. Nie ma przy tym znaczenia okoliczność, w jaki sposób Zamawiający dowiedział się o wadach tej czynności - czy w oparciu o własne działania, czy na skutek wniesienia odwołania przez jednego z wykonawców. Nie ma także znaczenia to, że ocena zgodności tej czynności z przepisami ustawy Pzp nie była dokonywana przez Krajową Izbę Odwoławczą. Zasada legalizmu wyrażona w art. 17 ust. 2 ustawy Pzp wprost wskazuje, że zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Nie zasługuje zatem na aprobatę stanowisko Odwołującego wskazujące, że Zamawiający nieprawidłowo unieważnił czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, w sytuacji gdy odwołanie wobec tej czynności zostało wycofane i żaden z wykonawców czynności tej nie kwestionował. Idąc tokiem rozumowania Odwołującego należałoby uznać że brak zaskarżenia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w ustawowym terminie jest równoznaczny z zalegalizowaniem tej czynności, nawet jeśli jest ona niezgodna z przepisami ustawy Pzp. Stanowisko takie stoi w sprzeczności z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp. Ponadto środki ochrony prawnej nie są jedynym narzędziem weryfikacji zgodności prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy Pzp. Działania Zamawiającego podlegać mogą m.in. kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Zamawiający odpowiada też za ewentualne naruszenia dyscypliny finansów publicznych, dlatego winien on w najwyższym stopniu dbać o to, by jego działania nie uchybiały przepisom.

Dodane w dniu: 2023-12-11

KIO 1186/23 – Wyrok KIO – 2023-05-11

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2023-08-02

Wykonawca nie może wystąpić do Zamawiającego z żądaniem (roszczeniem) o zwiększenie kwoty przeznaczonej na finansowanie zamówienia.
(…) okoliczności związane ze zwiększeniem kwoty przeznaczonej na finansowanie zamówienia dotyczą stricte zamawiającego, który będąc dysponentem środków publicznych, obracając się w ramach posiadanego budżetu jednostki, mając na względzie swoje zamierzenia inwestycyjne oraz bieżącą działalność jako jedyny właściwy podmiot jest w stanie ocenić i ustalić czy budżet jednostki pozwala mu na zwiększenie pierwotnie ustalonej kwoty. Żaden z wykonawców nie posiada uprawnienia do kształtowania budżetu zamawiającego (…). To zamawiający pozostający w świadomości swoich możliwości i ograniczeń jest dysponentem tego przepisu [art. 255 pkt 3 Pzp]. Dlatego też Izba stwierdziła, że odwołujący niezasadnie podnosi wadliwości w czynnościach zamawiającego. Fakt, iż w innych postępowaniach, w większości dotyczących poprzedniego roku (…), zamawiający zwiększał kwoty, pozostaje irrelewantne w kontekście bieżącego roku i przedmiotowego postępowania. Sytuacja podmiotów związanych z ochroną zdrowia jest powszechnie znana i okolicznościami ogólnie znanymi jest ich kondycja finansowa. Dlatego też nie sposób czynić zarzutu zamawiającemu, który pozostając w reżimie dyscypliny finansów publicznych, musi liczyć się z każdą wydaną złotówką. Skoro zatem zamawiający, po analizie swoich możliwości finansowych (notatka z 17 kwietnia 2023 r.) ustalił, że nie jest w stanie zwiększyć kwoty na sfinansowanie zamówienia, to zasadnym było podjęcie decyzji o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Dodane w dniu: 2023-12-07

KIO 1162/23 – Wyrok KIO – 2023-05-12

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2023-08-02

Dokumenty, które identyfikują treść oferty powinny zostać złożone w terminie składania ofert, ponieważ ich niezłożenie oraz brak możliwości uzupełnienia po terminie składania ofert skutkuje koniecznością odrzucenia oferty.
W ocenie Izby bez znaczenia jest okoliczność, iż Zamawiający wymagał podania typu oprawy/wkładu oraz mocy jednostkowej oprawy/wkładu w dokumencie, który zaklasyfikował do przedmiotowych środków dowodowych w rozumieniu art. 107 ustawy Pzp. Kluczowe znaczenie ma to, jaki jest charakter informacji zawartych w tym dokumencie, a nie to, jak ten dokument został sklasyfikowany przez Zamawiającego. Zdaniem Izby niewątpliwie, ww. dokument w zakresie w jakim dotyczył informacji na temat typu oprawy/wkładu oraz mocy jednostkowej oprawy/wkładu stanowił treść oferty, a informacje te nie podlegały uzupełnieniu po upływie terminu składania ofert. Oceny tej nie zmienia okoliczność, iż Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, bowiem wskazany przepis nie dotyczy informacji tworzących treść oferty. Postanowienia dokumentów zamówienia przewidujące wezwanie do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w sytuacji, gdy nie zostały one złożone wraz z ofertą należy interpretować z uwzględnieniem zasady niezmienności treści oferty. Zamawiający nie ma podstaw wezwać wykonawcy do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli z treści oferty nie wynika, jaki sprzęt czy produkt wykonawca zaoferował.

Dodane w dniu: 2023-12-05

KIO 1141/23 – Wyrok KIO – 2023-05-09

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2023-07-26

Jeżeli przystępujący chciał objąć tajemnicą przedsiębiorstwa także uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy, to również w stosunku do tego dokumentu należało udowodnić przesłanki z art. 18 ust. 3 pzp w zw. z art. 11 ust. 2 uznk.
(…) przedłożone przez przystępującego uzasadnienie nie zawiera w ogóle informacji zastrzeganych jako tajemnica przystępującego, tylko wskazuje, dlaczego w ocenie wykonawcy jego inne dokumenty należy utajnić. Innymi słowy, nie można mylić poufnych danych z samą informacją wskazującą dlaczego są one zastrzeżone. Jeżeli wykonawca chciał skutecznie zastrzec dokument uzasadnienia, to należałoby złożyć uzasadnienie utajnienia uzasadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa i w stosunku do tego dokumentu udowodnić, że uzasadnienie zastrzeżenia samo w sobie jest informacją o właściwym charakterze, posiada wartość gospodarczą i złożyć dowody na wykazanie prawidłowego utajnienia uzasadnienia tajemnicy, czego przystępujący nie zrobił.

Dodane w dniu: 2023-12-01

KIO 1118/23 – Wyrok KIO – 2023-05-09

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2023-07-25

Zamawiający jest zobowiązany do jednoznacznego wskazania podstaw, na których oparł decyzję o wykluczeniu wykonawcy z postępowania, umożliwiając tym samym wykonawcy odniesienie się do konkretnych, wskazanych przez zamawiającego okoliczności.
(…) Zamawiający, przekazując odwołującemu się wykonawcy informacje o wykluczeniu go z przedmiotowego postępowania poza wskazaniem podstawy prawnej wykluczenia (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp) i jednozdaniowego ogólnego uzasadnienia nie przedstawił okoliczności wypełniających przesłanki zastosowania tych przepisów. Zauważyć bowiem należy, że wykluczenie wykonawcy z postępowania a w konsekwencji odrzucenie jego oferty jest najdalej idącym dla wykonawcy skutkiem uchybień w złożonej ofercie. Dlatego też tak ważne jest podanie okoliczności uzasadniających wykluczenie wykonawcy i odrzucenie jego oferty. (…) To na podstawie tych informacji ma on bowiem możliwość podjęcia decyzji o skorzystaniu ze środków ochrony prawnej. Tymczasem Zamawiający podał jedynie, że wykonawca "nagminnie nie wykonywał swoich obowiązków służbowych, pomimo upomnień nie stosował się do zapisów umowy (...) nie wykonywał obowiązków wynikających z zapisów umowy swoim niewykonywaniem obowiązków niejednokrotnie naraził Szpital na straty - liczne kradzieży". Nie podał jednak jakich to obowiązków wykonawca nie realizował w trakcie wykonywania przedmiotowej umowy, jak również do jakich zapisów umowy się nie stosował. Zapisów tych także nie powołał. Mimo, że Zamawiający wskazał na liczne kradzieże, jakie miały mieć miejsce na terenie objętym wykonywaną przez Odwołującego usługą to nie podał szczegółowych informacji precyzujących chociażby ile takich zdarzeń miało miejsce, jakie straty w związku z tym zostały przez Zamawiającego poniesione, jakie konsekwencje poniósł Wykonawca i czy w ogóle je poniósł. Zamawiający w treści informacji o wykluczeniu wykonawcy z postępowania i odrzucenia jego oferty wskazał jedynie, że "jest to w stanie udowodnić i potwierdzić stosownymi dokumentami". Twierdzenia te nie znalazły jednak odzwierciedlenia w treści przekazanej wykonawcom informacji. Podkreślić bowiem należy, że "ciężar udowodnienia zasadności wykluczenia wykonawcy spoczywa na zamawiającym, który ma wykazać niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w wyniku co najmniej rażącego niedbalstwa" (wyrok SO w Gdańsku z dnia 22 września 2015 r., sygn. akt XII GA 397/15). Tak więc to Zamawiający zobowiązany jest wykazać zaistnienie przesłanek zastosowania przepisów stanowiących podstawę wykluczenia z postępowania. A tych okoliczności Zamawiający, podając przyczyny wykluczenia wykonawcy z postępowania i odrzucenia jego oferty, nie wykazał.

Dodane w dniu: 2023-11-30

KIO 1110/23 – Wyrok KIO – 2023-05-08

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2023-07-25

Zamawiający, formułując kryteria oceny ofert, ma prawo wskazywać na pożądane przez siebie rozwiązania techniczne, jeżeli rozwiązania te mogą prowadzić do pozyskania lepszego produktu.
(…) Zamawiający wprowadzając kryterium oceny ofert dot. wykonania przetwornic pomocniczych w technologii SiC, niejako chce zmotywować wykonawców do zastosowania pożądanego rozwiązania i podjęcia ryzyka związanego z zastosowaniem nowej technologii. Jednocześnie Izba uznała, wprowadzenie przedmiotowego kryterium za uzasadnione potrzebami Zamawiającego. (…) Izba podziela stanowisko Zamawiającego, że Zamawiający, jako podmiot dysponujący środkami publicznymi, nie tylko powinien dbać o własne potrzeby, ale powinien realizować również cele zamówień publicznych, tj. wspierać rozwiązania innowacyjne i prośrodowiskowe. Zastosowanie technologii SiC w pojazdach jest właśnie takim rozwiązaniem. Jak podkreślał Zamawiający, przedmiotem zamówienia jest "Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego", dlatego też promowanie rozwiązań, które pozwolą w pozytywny sposób wpłynąć na zużycie energii ma dla niego kluczowe znaczenie. (…) wskazane kryterium w ocenie Izby nie ma charakteru "eliminacyjnego", tzn. wykonawcy mogą złożyć oferty z odmiennym rozwiązaniem technicznym i zostaną one przyjęte w postępowaniu i stosownie ocenione. Wskazane kryterium nie uniemożliwia wykonawcom ubiegania się o udzielenie zamówienia i złożenia konkurencyjnej oferty. Za takim stanowiskiem przemawia również wartość kryterium określona na poziomie 5 punktów. W ocenie Izby, wartość ta jest istotna dla podjęcia przez wykonawców wysiłku niezbędnego do zaoferowania wymaganej technologii, lecz nie jest na tyle znacząca, aby zasadniczo mogła wpłynąć na konkurencyjność.

Dodane w dniu: 2023-11-28

KIO 1106/23 – Wyrok KIO – 2023-05-08

KIO » Uwzględnia odwołania » dodany: 2023-07-25

Narzędzia udostępnione przez zamawiającego, wykorzystywane do komunikacji z wykonawcami, muszą umożliwiać wykonawcom dokonywanie wszelkich czynności niezbędnych do udziału w postępowaniu i nie mogą ograniczać dostępu do tego postępowania.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający odniósł się ogólnie w postanowieniach SWZ, że Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce "Komunikacja". Tymczasem Odwołujący wykazał, że w jego przypadku taka sytuacja nie miała miejsca. (…) Odwołujący wykazał natomiast przez okazanie przekierowania pod linkiem z informacją zamieszczoną na platformie, że nie prowadzi on wprost do wezwania o przedłużenie terminu związania ofertą. Z przeprowadzonej prezentacji wynika, że link kieruje do strony, na której prowadzone jest postępowanie. Osoba wyznaczona do kontaktów w ofercie dopiero po zalogowaniu się przez wejście w link, otrzymawszy uprzednio link od osoby, do której platforma skierowała informację, ma możliwość odczytania wiadomości w zakładce Komunikacja. Tam dopiero uwidoczniono pismo z wezwaniem do przedłużenia terminu związania ofertą. Znamienne jest również, że osoba wyznaczona do kontaktów w ofercie wykonawcy, logując się do konta bez przekierowań linkiem, nie widzi zakładki Komunikacja i nie ma dostępu do powiadomienia o otrzymaniu wezwania w postępowaniu. (…) Istota problemu nie została zidentyfikowana, jednakże za wybór narzędzia do prowadzenia postępowania odpowiada Zamawiający. (…) Jak wynika z regulaminu platformy e-zamówienia nie zawiera on szczegółowych i rozbudowanych zasad przesyłania i otrzymywania korespondencji. Wobec powyższego to Zamawiający winien był reguły te umieścić w SWZ. Brak takich regulacji nie obciąża Odwołującego, który zastosował się zarówno do zapisów SWZ i regulaminu platformy. (…) Odwołujący nie zaprzeczał, że otrzymał wezwanie, ale trafiło ono na adres tak zwanego supervizora wyznaczonego przez Wykonawcę nie tylko dla tego postępowania, ale ogóle - dla potrzeb korzystania z platformy. Funkcji tej nie pełniła osoba wskazana w ofercie. Jednocześnie osoba wyznaczona przez Odwołującego do kontaktów z Zamawiającym uprawdopodobniła, że posiada ona stosowne uprawnienia i pełny dostęp do właściwości konta dla użytkownika platformy. (…) Dlatego też nie można wykluczyć, że brak skutecznego doręczenia wezwania o przedłużenie terminu związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu mógł być spowodowany okolicznościami, których przyczyn należy poszukiwać po stronie Zamawiającego.

Dodane w dniu: 2023-11-24

KIO 1086/23 – Wyrok KIO – 2023-05-02

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2023-07-25

Samodzielne złożenie dokumentów nie konsumuje prawa wykonawcy do bycia wezwanym do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 128 ust. 1 Pzp.
(…) wykonawca (…) nie potwierdził spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. W związku z tym konieczne stało się nakazanie zamawiającemu wezwania wykonawcy (…) do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania tego warunku. Należy wskazać, że dotychczas nie miało miejsce wezwanie do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych, a jedynie wezwanie do udzielenia wyjaśnień. Przepis art. 128 ust. 1 ustawy Pzp nie miał dotychczas zastosowania w odniesieniu do tego warunku. (…) Uzupełnienie podmiotowych środków dowodowych przez wykonawcę powinno zostać poprzedzone wystosowanym na podstawie ww. przepisu wezwaniem zamawiającego, określającym konieczny zakres uzupełnienia. Wymaga tego zasada przejrzystości przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 16 pkt 2 ustawy Pzp).

Dodane w dniu: 2023-11-21

KIO 1078/23 – Wyrok KIO – 2023-05-02

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2023-07-25

Nie jest rolą zamawiającego wyszukiwanie w złożonych dokumentach, który opis jakiegoś elementu pasuje do danego modelu czy wersji urządzenia i samodzielne ustalanie na tej podstawie, jakie konkretnie urządzenie oferuje wykonawca.
(…) Izba nie podzieliła stanowiska odwołującego, zgodnie z którym na podstawie opisów poszczególnych elementów z tabel formularza ofertowego czy z przedmiotowych środków dowodowych zamawiający powinien był ocenić, z jaką wersją czy modelem urządzenia ma do czynienia. (…) Zgodnie z wymogiem zamawiającego, to wykonawca miał obowiązek jednoznacznie wskazać w formularzu ofertowym, jaki typ i model urządzenia jest przez niego oferowany. Jeżeli nie podołał temu obowiązkowi, zamawiający zobligowany był podjąć właściwe czynności w postępowaniu. (…) w niniejszej sprawie nie ma podstaw do stwierdzenia, że przedmiotowe środki dowodowe złożone przez odwołującego są w jakimś zakresie niekompletne, czy niejasne. Istota sprawy tkwi bowiem gdzie indziej: w tym, że odwołujący w niewystarczający sposób, zbyt ogólnie oznaczył model i typ oferowanych urządzeń, wskutek czego zamawiający nie jest w stanie zidentyfikować tych urządzeń, a w konsekwencji - ustalić, czy spełniają one wymagane parametry. Tym samym nie ma podstaw do zastosowania art. 107 ust. 2 lub ust. 4 ustawy Pzp poprzez wezwanie odwołującego do uzupełnienia lub wyjaśnienia przedmiotowych środków dowodowych. Nie jest także możliwe zastosowanie w niniejszej sprawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp z uwagi na zawarty w tym przepisie zakaz dokonywania jakichkolwiek zmian w treści oferty. Tymczasem wezwanie odwołującego do złożenia wyjaśnień w zakresie modelu oferowanych urządzeń musiałoby skutkować podaniem przez niego informacji nie znajdujących się poprzednio w ofercie, czyli uzupełnieniem tej oferty, co stanowiłoby jednocześnie jej zmianę. Dlatego też Izba stwierdziła, że w przedmiotowej sprawie nie zachodzi podstawa do wezwania odwołującego do wyjaśnienia czy uzupełnienia dokumentów w oparciu o ww. przepisy, co oznacza, że odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, należało uznać za zasadne.

Dodane w dniu: 2023-11-16

KIO 1076/23 – Wyrok KIO – 2023-04-28

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2023-07-25

Zamawiający nie jest zobligowany do wezwania Odwołującego do wyjaśnień, w sytuacji, gdy z karty produktu jednoznacznie wynika, że produkty, które Odwołujący oferuje nie spełniają wymagań Zamawiającego.
Zamawiający (…) trafnie wskazał, że Odwołujący dokładnie wskazał producenta i model oferowanego przedmiotu zamówienia, zatem wskazał konkretne produkty. Na podstawie tych danych Zamawiający przy pomocy kart katalogowych produktów mógł samodzielnie dokonać weryfikacji zgodności parametrów tych przedmiotów z wymogami określonymi w SWZ. Zamawiający podkreślił, że nie miał wątpliwości, co oferuje Wykonawca. (…) Obowiązkiem Zamawiającego było porównanie oferty Odwołującego z wymaganiami określonymi w SWZ, w przypadku, gdy ich treść była sprzeczna - odrzucenie oferty. Zatem Zamawiający nie mógł wezwać Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie posiadania przez zaoferowane przedmioty dodatkowych elementów, a następnie ewentualnie poprawić treść złożonej oferty, ponieważ wiązałoby się to z zabronionym przez ustawę dokonaniem zmian w treści oferty. Konsekwencją żądania od Odwołującego wyjaśnień dotyczących treści oferty byłoby niedopuszczalne, w świetle ustawy Pzp uzupełnienie oferty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, wynikającymi z SWZ. Ustawa zabrania wykonawcy po otwarciu ofert na jakąkolwiek ingerencję w treść oferty. Zamawiający słusznie wskazał, że wyjaśnieniu mogą podlegać jedynie te postanowienia oferty, które zostały zawarte w jej treści.

Dodane w dniu: 2023-11-15

KIO 1075/23 – Wyrok KIO – 2023-05-04

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2023-07-04

W zakresie przedmiotu zamówienia, określonego jako dostawa, ustawodawca wyłączył obowiązek udziału w realizacji zamówienia (podwykonawstwa) w odniesieniu do podmiotu udostępniającego swoje zasoby.
Za całkowicie bezzasadny, Izba uznała zarzut odwołującego dotyczący zaniechania odrzucenia oferty firmy (…) sp. z o.o z powodu niespełnienia warunku udziału w postępowaniu - wiedzy i doświadczenia - art.226 ust.2 lit. b ustawy Pzp. W powyższym zakresie odwołujący mylnie rozumuje sposób wykorzystania potencjału podmiotu trzeciego, na którego zasoby powołuje się odwołujący, gdyż przedmiot zamówienia określony został jako dostawa, a zgodnie z przepisem art. 118 ust. 2 ustawy Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. (…) Ponadto zamawiający nie zastrzegał, że w przypadku, gdy podmiot składający ofertę będzie korzystał z potencjału podmiotu trzeciego, musi uwzględniać udział tego podmiotu w charakterze podwykonawcy, czemu zresztą sprzeciwiają się przepisy Pzp w tym rodzaju zamówienia. Nie określił również, że wykazywane doświadczenie musi być spełnione łącznie przez te podmioty. Dlatego też Izba stwierdziła, że wykazany przez przystępującego (…) udział podmiotu trzeciego w zakresie wskazanym w oświadczeniu o udostępnieniu swojego potencjału, odpowiada opisanemu przez zamawiającego warunkowi udziału w postępowaniu i potwierdza jego spełnienie.

Dodane w dniu: 2023-11-13

KIO 1046/23 – Wyrok KIO – 2023-04-28

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2023-07-25

Skoro Zamawiający dopuścił do możliwości różnej interpretacji SWZ, to nie był uprawniony zastosować dyspozycji art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp tylko wobec niektórych wykonawców.
W trakcie rozprawy Zamawiający sam przyznał, że może rzeczywiście powinien był stworzyć Tabelę cenową 3A i Tabelę cenową 3B i wówczas uniknąłby przedmiotowego postępowania. Dlatego też, w ocenie Izby Zamawiający powinien uznać za prawidłowe oferty złożone przez wszystkich wykonawców i poprzestać na wyjaśnieniach treści Formularza cenowego. Takie działanie nie narusza zasady równości - wykonawcy znaleźli się bowiem w podobnej sytuacji (Zamawiający mógł albo podzielić na 12 miesięcy ceny z ofert Przystępującego i (…) Sp. z o.o. albo pomnożyć przez 12 miesięcy ceny z ofert Odwołującego i (…) S.A. oraz (…) Sp. z o.o.) i narażenie części z nich na odrzucenie oferty należało uznać za naruszenie tej zasady. Zamawiający zatem niezasadnie poprawił inną omyłkę w ofercie Odwołującego, a Odwołujący słusznie nie wyraził zgody na poprawę, ponieważ jego ofertę tak jak pozostałych wykonawców należało uznać za prawidłową w świetle niejasnych postanowień SWZ. Zauważenia wymaga, że poprawa innej omyłki jest możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy treść dokumentów zamówienia jest jednoznaczna i precyzyjna, a wykonawca w wyniku omyłki niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, nie zastosował się do klarownego brzmienia SWZ.

Dodane w dniu: 2023-11-10

KIO 1026/23 – Wyrok KIO – 2023-04-26

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2023-05-20

Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny muszą być poparte dowodami, na potwierdzenie istotnych okoliczności mających wymierny wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
Wykonawca (…) wskazał w wyjaśnieniach m.in. na bliskość bazy sprzętowej, dysponowanie kadrą i sprzętem, dysponowanie wytwórnią mas bitumicznych oddaloną o ok. 50 km od placu budowy oraz zatrudnienie pracowników w oparciu o niskie stawki, nie wykazując jednocześnie jaki konkretny i mierzalny wpływ mają one na poziom ceny oferty. Załączone do wyjaśnień dowody w postaci: wykazu sprzętu i informacji o dysponowaniu wytwórnią dowodzą jedynie faktu dysponowania przez wykonawcę tymi urządzeniami, ale nie dowodzą, w jakim stopniu są to czynniki obniżające koszty (o ile) realizacji tego zamówienia. Żadnych wyliczeń w powyższym zakresie wykonawca (…) nie przedstawił. Aby uwiarygodnić swoje oświadczenia w powyższym zakresie, wykonawca powinien przedstawić stosowne dowody, które w niniejszej sprawie nie zostały złożone. Wykaz sprzętu i informacja o posiadaniu wytwórni mas bitumicznych same w sobie nie stanowią dowodu uzasadniającego wysokość zaoferowanej ceny.

Dodane w dniu: 2023-11-08

KIO 1022/23 – Wyrok KIO – 2023-04-26

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2023-07-25

Przesłanka z art. 256 Pzp przyznaje zamawiającemu uprawnienie do unieważnienia postępowania, ale wyłącznie przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania byłoby nieuzasadnione.
W niniejszej sprawie Zamawiający unieważnił postępowanie przed upływem terminu składania ofert, w związku z pytaniami, które w jego ocenie wskazywały na niejednoznaczność opisu przedmiotu zamówienia, co z kolei skutkowało koniecznością ponowienia procesu przygotowania dokumentacji przetargowej i w szczególności przeanalizowania istotnych elementów opisu przedmiotu zamówienia takich jak: wymiary powierzchni, warunki udziału, kryteria oceny ofert oraz warunki realizacji. Faktem jest, iż Zamawiający w uzasadnieniu unieważnienia postępowania dość lakonicznie przedstawił podstawy faktyczne dokonanej czynności. Jednakże dostrzeżenia wymagało, iż powoływał się tam na konieczność ponowienia procesu przygotowania dokumentacji przetargowej, a w szczególności konieczność przeanalizowania m.in. istotnego elementu opisu przedmiotu zamówienia na usługi sprzątania jakim są wymiary powierzchni. Jednocześnie w toku postępowania odwoławczego Zamawiający argumentował, iż nie dysponuje rzeczywistymi danymi co do powierzchni, które mają być objęte usługą sprzątania, a dotychczas podawane powierzchnie pozyskiwane były z dokumentacji budowlanej. Dane te straciły walor aktualności ze względu na liczne remonty i przebudowy pomieszczeń szpitala. (…) Ponadto Zamawiający twierdził, że dla pozyskania przedmiotowych danych konieczne jest przeprowadzenie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia, a realizacja prac związanych z inwentaryzacją potrwa ok. 5 miesięcy. Argumentacji tej Izba nie uznaje za rozszerzenie podstaw unieważnienia, gdyż nawiązuje ona wprost do tych podstaw. W tym stanie rzeczy Izba doszła do przekonania, że unieważnienie postępowania było zasadne, gdyż brak jest w opisie zamówienia istotnych danych mających wpływ na kształtowanie przez wykonawców ofert. Na fakt, iż dane te są istotne wskazują również pytania Odwołującego, które zadawał on do treści SWZ i w których domagał się podania metrażu pomieszczeń, wskazując przy tym, że podanie tych danych jest konieczne w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji oraz zapewnienia porównywalności złożonych ofert. Ten element opisu przedmiotu zamówienia istotny jest również ze względu na przewidziane przez Zamawiającego włączenia i wyłączenia powierzchni na których wykonawca świadczy usługi.

Dodane w dniu: 2023-11-03

KIO 1020/23 – Wyrok KIO – 2023-05-02

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2023-07-25

Postanowienia zawarte w regulaminie konkursu są wiążące dla uczestników oraz zamawiającego, a zamawiający nie może - tak jak w przypadku SWZ - po upływnie terminu składania prac konkursowych, zmienić czy też doprecyzować postanowień regulaminu.
Nie sposób zgodzić się z Zamawiającym, że pewien stopień ogólności opracowania, jakim jest koncepcja konkursowa, daje uczestnikom możliwość własnej interpretacji zapisów wytycznych i założeń konkursowych, a trafność wyboru rozwiązań realizujących te wytyczne i założenia będzie poddany ocenie Sądu Konkursowego. Powyższe jest sprzeczne z zasadą stanowiącą podstawę systemu zamówień publicznych, tj. równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji. Zamawiający jest zobowiązany do sprawiedliwego traktowania wszystkich uczestników konkursu. Regulamin konkursu jest odpowiednikiem specyfikacji warunków zamówienia. Doniosłość dokumentu, jakim jest regulamin konkursu, sprowadza się do szczególnej roli w postępowaniu - z jednej strony określa oczekiwania zamawiającego dotyczące uczestników konkursu, w tym wymagania co do pracy konkursowej, by uczynić zadość swoim wymaganiom, a z drugiej zaś - wyznacza granice, w jakich może poruszać się zamawiający dokonując weryfikacji złożonych prac. (…) Zamawiający w Załączniku nr 6a do Regulaminu wskazał w sposób jednoznaczny na obowiązek (a nie na możliwość) umieszczenia na ekspozycji podwieszaną kopię w skali 1:1 samolotu z czasów wojny polsko - bolszewickiej lub innego modelu samolotu z tego okresu. Przystępujący w odpowiedzi na odwołanie wskazał, że jego zdaniem uczestnik "może zaproponować dowolny, inny niż wskazane samoloty z okresu wojny polsko - bolszewickiej, niezależnie od skali". Ze stanowiska Przystępującego wynika, że świadomie w swojej pracy konkursowej umieścił samolot w innej skali niż wymagał tego Zamawiający. Powyższe potwierdza zasadność uwzględnienia odwołania bowiem praca konkursowa Przystępującego była niezgodna z obowiązkowymi wytycznymi wskazanymi w załączniku nr 6a do Regulaminu konkursu.

Dodane w dniu: 2023-10-30

KIO 924/23 – Wyrok KIO – 2023-04-17

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2023-07-24

Wykonanie zadania przez konsorcjum nie oznacza, że zadanie zostało faktycznie wykonane w całości przez każdego z członków konsorcjum.
(…) wykonawca nie nabywa doświadczenia przez sam fakt bycia członkiem grupy wykonawców, bez względu na to, jaki miał w tę grupę wkład. Realne doświadczenie nabywa poprzez bezpośredni udział w realizacji chociażby jednej z części zamówienia, do którego całościowego wykonania zobowiązana była grupa wykonawców. (…) A zatem w sytuacji, gdy wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, doświadczenie to należy oceniać w zależności od konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego. (…) Zamawiający wyraźnie wskazał w SWZ (str. 7), że nie dopuszcza by wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Dziwi zatem stanowisko Zamawiającego, który bez dokonania jakiejkolwiek weryfikacji zakresu prac jaki został wykonany przez wykonawcę (…) w ramach konsorcjum, twierdzi że wykonawca ten nabył odpowiednie doświadczenie. W ocenie Izby takie stanowisko nie zasługuje na aprobatę. Biorąc powyższe pod uwagę w przedmiotowej sprawie istnieją podstawy do skierowania do wykonawcy (…), w trybie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp, wezwania do złożenia wyjaśnień dotyczących jego faktycznego udziału przy realizacji zamówień wskazanych w wykazie usług oraz przedłożenia stosownych dowodów, z których wynika zakres wykonanych usług.

Dodane w dniu: 2023-10-26

KIO 893/23, KIO 894/23 – Wyrok KIO – 2023-04-18

KIO » Uwzględnia odwołania » dodany: 2023-06-01

Uniemożliwienie - wskutek problemów technicznych związanych z platformą zakupową - złożenia oferty wykonawcy, powoduje obarczenie postępowania niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
Kluczową okolicznością w niniejszych sprawach było ustalenie, czy awaria platformy zakupowej na której Zamawiający prowadził postępowania o udzielenie zamówienia, a tym samym za pośrednictwem których wykonawcy mieli składać oferty wystąpiła i czy była to awaria uniemożliwiająca wykonawcom złożenie ofert w ustalonym przez Zamawiającego terminie składania ofert. W ocenie Izby, co też było bezsporne pomiędzy stronami, awaria taka wystąpiła. Okoliczność tę potwierdza korespondencja Zamawiającego z Zespołem Wsparcia obsługującym system. Z informacji Zespołu Marketplanet przesłanej Zamawiającemu wynika, iż "W związku z zaistnieniem w/w sytuacji Wykonawcy nie mieli możliwości logowania się na stronę oneplace.marketplanet.pl w dniu 15.03.2023 w godzinach 8:43-15:57. W czasie wystąpienia problemów z logowaniem Wykonawcy nie mieli możliwości składania ofert." Tym samym, wykonawcy w godzinach od 8:43 do 10:00 w dniu 15.03.2023 r., w którym to terminie upływał termin składania ofert nie mieli możliwości ich złożenia z przyczyn technicznych. Dostrzeżenia wymaga, iż w ocenie Izby był to czas wystarczająco długi, aby zainteresowany wykonawca zdążył złożyć ofertę w przypadku prawidłowego funkcjonowania platformy zakupowej. W ocenie Izby w niniejszej sprawie, nie można czynić zarzutu wykonawcy, że nie dołożył należytej staranności w doborze terminu na złożenie ofert. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę w ciągu pełnego okresu przewidzianego przez Zamawiającego na składanie ofert.

Ostatnie 2024-04-15 2024-04-11