Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Definicje
  1. Usługodawca – Maciej Tomaka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LSLABS Maciej Tomaka z siedzibą pod adresem: ul. Rolnicza 41, 42-274 Aleksandria Pierwsza, NIP: 927-175-85-35, REGON: 080147815.
  2. Usługobiorca – podmiot na rzecz, którego świadczona jest usługa lub usługi, w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  3. SzuKIO – witryna internetowa dostępna pod adresem https://szukio.pl,
  4. Dokument – dokument dostępny w SzuKIO
  5. Użytkownik – osoba korzystająca z SzuKIO posługująca się unikalnym adresem emailowym oraz hasłem w celu identyfikacji w SzuKIO,
  6. Przeglądarka internetowa – aktualna przeglądarka stron WWW wspierana przez producenta.
  7. Abonament – opłata za usługę pobierana z góry przez Usługobiorcę, uprawniająca jednego Użytkownika do korzystania z określonej części SzuKIO.
 2. Rodzaj i zakres oferowanych usług elektronicznych oraz warunki ich świadczenia
  1. Usługodawca świadczy następujące usługi:
   1. za pośrednictwem witryny internetowej
    1. dostęp do bazy dokumentów SzuKIO,
    2. wyszukiwanie dokumentów,
    3. dostęp do tekstowego podglądu dokumentów,
   2. za pośrednictwem poczty elektronicznej
    1. dostarczanie komunikatów systemowych,
    2. dostarczanie biuletynów zgodnie z preferencjami Użytkownika,
  2. Warunki świadczenia usług
   1. Wykaz publikacji znajduje się na stronie internetowej www.szukio.pl.
   2. Szczegółowy zakres wybranej publikacji wskazuje każdorazowo złożone przez Użytkownika zamówienie.
   3. Usługodawca udostępnia zasoby w formie przetworzonej i nieprzetworzonej, nie weryfikuje zawartości publikowanych dokumentów ani ich przetworzonej formy.
   4. Usługodawca nie odpowiada za straty spowodowane korzystaniem z SzuKIO ani za utracone korzyści.
   5. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
   6. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi następuje po zalogowaniu się przy pomocy indywidualnego adresu poczty elektronicznej i hasła. Usługobiorca/Użytkownik powinien utrzymywać hasło w tajemnicy i nie udostępniać go osobom trzecim.
   7. Usługodawca nie bierze żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione.
  3. Wymagania techniczne
   1. Komputer z dostępem do Internetu,
   2. Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,
   3. Adres aktywnego indywidualnego konta poczty elektronicznej umożliwiającego komunikacje,
   4. Program do przeglądania dokumentów PDF (opcjonalne)
 3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rejestracja.
  1. W celu dokonania rejestracji Usługobiorca powinien postępować, zgodnie z instrukcją zawartą na stronie internetowej tj.: podać adres indywidualnego konta poczty elektronicznej, zaakceptować treść Regulaminu, ustalić hasło.
  2. Następne logowanie odbywa się na stronie głównej serwisu (https://szukio.pl).
  3. Umowa zostaje zawarta w jednym z następujących trybów
   1. poprzez rejestrację w SzuKIO,
   2. poprzez zamówienie usług lub usługi z użyciem formularza zamówienia i opłaceniu Abonamentu lub Abonamentów.
  4. Płatności za Usługę następują online lub przelewem. Faktura zostanie wystawiona na wniosek Usługobiorcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Użytkownik posiadający opłacony Abonament jest uprawiony do korzystania z usług dodatkowych świadczonych w ramach tego Abonamentu. Usługa świadczona jest na rzecz jednego Użytkownika identyfikowanego poprzez adres email oraz hasło.
  6. Usługobiorca określa w formularzu zamówienia ilość Użytkowników.
  7. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy i dokonaniu opłat.
  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania w każdym czasie świadczenia Usługi. O zamiarze zaprzestania świadczenia Usługi Usługodawca poinformuje jednak Usługobiorcę z 14 dniowym wyprzedzeniem wysyłając zawiadomienie na adres elektroniczny podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji.
  9. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Usługi.
  10. Usługobiorcy będącemu konsumentem, zawierającemu umowę na odległość, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, pod warunkiem jednak, że Usługobiorca nie rozpoczął korzystania z Usługi.
  11. Zapłata za Usługi przez Usługobiorcę jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 4. Ochrona danych osobowych - szczegółowe zasady dot. Przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności
 5. Tryb postępowania reklamacyjnego
  1. Reklamację dotyczącą Usługi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny support@szukio.pl. W celu poprawnego przeprowadzania postępowania reklamacyjnego należy przekazać następujące informacje:
   1. adres email identyfikujący Użytkownika w SzuKIO lub nazwę oraz adres Usługobiorcy,
   2. szczegółowy opis problemu.
  2. Reklamację spełniającą powyższe wymagania Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzeć w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Usługobiorcy, na co wyraża on zgodę.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Usługodawca ma prawo do dokonania zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Usługobiorcę, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie, nie oświadczy o rezygnacji z Usługi.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca nie mógł przewidzieć lub zapobiec lub w przypadku zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej,
   2. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Usługobiorcę z Usługi;
   3. korzystanie z Usługi przez Usługobiorcę niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
   4. zdarzenia wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła

Zmiana wprowadzona 2018-12-30 oznaczona na podkreśleniem