Regulaminy

Regulamin Usług Bezpłatnych w serwisie SzuKIO

Informacje dot. usługodawcy

1. Usługi w serwisie SzuKIO są świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę - Macieja Tomaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LSLABS Maciej Tomaka (ul. Rolnicza 41, 42-274 Aleksandria Pierwsza, NIP: 927-175-85-35, REGON: 080147815, telefon: 34 343 50 28, email: szukio@szukio.pl).

Podstawowe informacje dot. usług w serwisie SzuKIO

2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika nieodpłatną usługę prowadzenia Konta Użytkownika w serwisie SzuKIO wraz z ograniczonym dostępem do usług SzuKIO (zwana dalej usługą).

3. Użytkownikiem jest osoba korzystająca z Konta Użytkownika i usług w ramach serwisu SzuKIO, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Konto Użytkownika oznacza indywidualny panel w serwisie SzuKIO udostępniony przez Usługodawcę Użytkownikowi.

5. W ramach Konta Użytkownika, Usługodawca:

1) udostępnia Użytkownikowi internetową bazę orzeczeń, opinii, aktów prawnych itp., którą Użytkownik może dowolnie przeszukiwać i wyświetlać podgląd dokumentów oraz

2) udostępnia Użytkownikowi – na wskazany adres e-mail Biuletyny informacyjne zgodnie z preferencjami Użytkownika,

3) umożliwia Użytkownikowi wprowadzanie zmian w podanych danych osobowych i wprowadzanie zmian co do preferencji Użytkownika w zakresie udostępnianych mu informacji;

6. Zakres usług Konta Bezpłatnego określony jest w Parametrach Usług Serwisu SzuKIO stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu.

7. Usługa świadczona jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w serwisie internetowym SzuKIO, dostępnym pod adresem https://szukio.pl.

8. SzuKIO nie stanowi wyczerpującego zbioru dokumentów. Dokumenty udostępnione są w formie nieprzetworzonej bez uprzedniej weryfikacji treści. Zmiany w dokumentach dotyczą wyłącznie zmian formatu dokumentu w celu zapewnienia poprawnego wyświetlania dokumentu w przeglądarce internetowej. Użytkownik każdorazowo powinien zweryfikować treść dokumentu ze źródłem danej informacji.

Utworzenie Konta Użytkownika

9. Utworzenie Konta Użytkownika wymaga akceptacji Regulaminu.

10. Utworzenie Konta Użytkownika następuje poprzez samodzielną rejestrację Konta Użytkownika przez Użytkownika na stronie szukio.pl, o ile strony nie stanowią inaczej.

11. Użytkownik otrzyma wiadomość potwierdzającą utworzenie Konta Użytkownika.

12. Umowa na nieodpłatne prowadzenie Konta Użytkownika z ograniczonym dostępem do usług SzuKIO zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

Korzystanie z Konta Użytkownika

13. Po rejestracji i utworzeniu Konta Użytkownika, Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i dokonywania zmian danych bądź ustawiania zgody na przesyłanie Biuletynów Informacyjnych oraz preferencji co do zakresu informacji.

14. Zabrania się dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz działanie na szkodę Usługodawcę, w tym korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich.

Rozwiązanie umowy

15. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z usługi Konta Użytkownika Bezpłatnego z ograniczonym dostępem do usług SzuKIO poprzez usunięcie konta:

1) za pomocą formularza usuwania Konta Użytkownika,

2) wysłanie Usługodawcy oświadczenia o rozwiązaniu umowy.

16. Usługodawca może rozwiązać umowę:

1) bez podania przyczyny w przypadku gdy świadczenie usługi jest niemożliwe z powodów technicznych leżących po stronie Użytkownika (np. nieaktywny e-mail, hard bounce),

2) z podaniem przyczyny w przypadku gdy:

a) Użytkownik naruszy regulamin, przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego na łamach serwisu SzuKIO.pl - pomimo uprzedniego wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszeń pod rygorem rozwiązania umowy,

b) Użytkownik nie korzystał z Konta Użytkownika (nie logował się na Koncie Użytkownika) przez rok,

c) innej  ważnej przyczyny utrudniającej lub uniemożliwiającej dalsze świadczenie usług na rzecz Użytkownika po uprzednim powiadomieniu Użytkownika o ww. przyczynie.

17. Umowa o świadczenie usługi nieodpłatnej rozwiązywana jest:

1) niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o rozwiązaniu umowy [dotyczy rozwiązania umowy przez Użytkownika lub rozwiązania umowy przez Usługodawcę z podaniem przyczyny, tj. ust. 15 oraz ust. 16 pkt 2 Regulaminu]

2) w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Użytkownika informacji o rozwiązaniu umowy [dotyczy rozwiązania umowy przez Usługodawcę bez podania przyczyny, tj. ust. 16 pkt 1]

Reklamacje

18. Usługodawca dba o wysoką jakość świadczonych usług;

19. Użytkownik może zgłosić reklamację w przypadku problemów z korzystaniem z usługi.

20. Usługobiorca odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni.

Warunki techniczne

21. W celu rejestracji, założenia oraz prowadzenia Konta Użytkownika – konieczne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail.

22. Do korzystania z Konta Użytkownika, konieczne jest posiadanie urządzenia z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta (z włączoną obsługą cookies), podłączone do Internetu.

23. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Użytkownik powinien również podjąć kroki chroniące go przed tym, w tym m.in. zachowania w poufności haseł do Konta Użytkownika czy stosowanie programów antywirusowych i innych chroniących tożsamość z sieci.

24. Zabrania się dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz działanie na szkodę Usługodawcę, w tym korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich.

Ochrona danych osobowych

25. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajduję się w Polityce prywatności.

Polubowne rozstrzygnięcie sporu

26. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:

1) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,

3) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów – w celu skorzystania z pomocy dot. umowy,

- a także może skorzystać z platformy ODR służącej rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (http://ec.europa.eu/consumers/odr).

Postanowienia końcowe

27. Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Użytkownika do kontaktu z odnośnikiem do tekstu nowego Regulaminu lub poprzez udostępnienie ww. wiadomości na Koncie Użytkownika.

28. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest poinformować o tym Usługodawcę. W przypadku braku zgody, umowa jest rozwiązywania niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji o braku zgody.

29. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2021r., z zastrzeżeniem Użytkowników, którzy zawarli umowę przed dniem wejściem w życia zmian. Do ww. Użytkowników zastosowanie ma ust. 27 i 28 Regulaminu. [Prawo do braku zgody na treść Regulaminu w terminie 14 dni od dnia informacji o zmianie treści Regulaminu]

Regulamin płatnego dostępu do SzuKIO

Podstawowe informacje

1. Usługodawcą jest Maciej Tomaka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LSLABS Maciej Tomaka, telefon: 34 343 50 28, email: szukio@szukio.pl

2. Klientem jest podmiot, który zamawia płatny dostęp do usług SzuKIO (dalej SzuKIO), posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Użytkownikiem jest osoba wskazana przez Klienta do korzystania z usług w ramach Konta Użytkownika w SzuKIO, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Utworzenie Konta Użytkownika może nastąpić:

1) poprzez samodzielną rejestrację Konta Użytkownika przez Użytkownika na stronie szukio.pl, a następnie złożenie zamówienia na płatny dostęp do usług SzuKIO lub

2) na skutek zgłoszenia Użytkownika przez Klienta w ramach składanego zamówienia na płatny dostęp do usług SzuKIO.

5. Integralną częścią tego regulaminu jest Regulamin Usług Bezpłatnych, który obowiązuje w kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem i zawiera m.in. informacje dotyczące serwisu SzuKIO oraz zasad korzystania z Konta Użytkownika czy rozwiązywania sporów. Regulamin Usług Bezpłatnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Realizacja zamówienia

6. Zawarcie umowy na płatny dostęp do usług SzuKIO następuje z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia (niezależnie od ustalonego terminu płatności). Z tą chwilą można rozpocząć korzystanie z płatnych usług serwisu SzuKIO.

7. W zamówieniu określa się parametry usługi t.j.: okres świadczenia usług, limit odsłon dokumentów, liczbę użytkowników lub możliwość nieograniczonego zgłaszania użytkowników, zasady płatności.

8. Dostęp z limitem dokumentów czyli limitem odsłon dokumentów pozwala na korzystanie z pełnego zakresu bazy do momentu wyczerpania wykupionej liczby odsłon albo upłynięcia terminu świadczenia usługi. Dostęp bez limitu dokumentów wygasa po upłynięciu terminu świadczenia usługi.

9. Złożenie zamówienia przed zakończeniem okresu rozliczeniowego nie skraca okresu trwania dotychczasowego zamówienia, a jedynie skutkuje doliczeniem dodatkowego okresu do usługi zgodnie z nowym zamówieniem.

10. Po zakończeniu świadczenia płatnego dostępu do usług SzuKIO (w przypadku braku wykupienia płatnego dostępu do usług na kolejny okres) SzuKIO świadczy usługę zgodnie z Regulaminem Usług Bezpłatnych. Płatny dostęp do usług SzuKIO nie jest automatycznie przedłużany.

11. Wysokość opłat za płatny dostęp określa szczegółowo oferta oraz treść zamówienia. Ppłata wniesiona w ramach zamówienia określa całkowity koszt za cały okres świadczenia usługi zgodnie z treścią zamówienia. W przypadku wyboru opcji miesięcznych płatności – opłata za dany miesiąc opłacana jest w ratach miesięcznych w wysokości 1/12 całkowitego kosztu usługi na podstawie jednej faktury.

Opłaty i faktura

12. Wysokość opłat za płatny dostęp określa szczegółowo oferta oraz treść zamówienia.

13. Do każdego zamówienia wystawiana jest jedna Faktura z 21 dniowym terminem płatności licząc od dnia złożenia zamówienia (chyba że strony ustaliły inaczej) w formie wybranej w formularzu zamówienia lub zamówieniu przesłanym do Usługodawcy, o ile Usługobiorca nie wybrał płatności on-line.

Odstąpienie od umowy

14. Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów ze zwrotem pełnej kwoty zamówienia (odstąpienie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta) jest możliwe w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia. (Przykładowa treść e-maila/pisma: Odstępuję od umowy płatnego dostępu do usług SzuKIO; nr zamówienia ……. złożonego w dniu …..; nazwa Klienta: …. nr rachunku do zwrotu opłaty: …)

15. W przypadku umów zawartych na czas określony, do rozwiązania umowy po upływie 30 dni od daty złożenia zamówienia może dojść wyłącznie za porozumieniem stron lub w przypadkach wskazanych w przepisach obowiązującego prawa. W przypadku, gdy do rozwiązania umowy dojdzie po upływie 30 dni od daty złożenia zamówienia, rozwiązanie umowy powoduje zwrot kwoty zamówienia proporcjonalnej do pozostałego okresu świadczenia usługi, o ile strony nie postanowią inaczej.

16. Regulamin płatnego dostępu do usług SzuKIO zaakceptowany przez Użytkownika w ramach składanego zamówienia obowiązuje przez cały okres trwania umowy. Jakiekolwiek zmiany wprowadzane do Regulaminu po złożeniu zamówienia obowiązują wyłącznie nowych Użytkowników i pozostają bez wpływu na treść zawartej umowy przez Użytkownika i Usługodawcę .

Załącznik nr 1
Regulamin Usług Bezpłatnych

Załącznik nr 2
Paramatery Usług