KODY CPV

wspólny słownik zamówień publicznych - kody CPV 2008

Wpisz fragmenty słów aby odnaleźć kody CPV. np. rob bud lub kod CPV np: 4500

DOSTAWA

03000000-1 Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

14000000-1 Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne

15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

16000000-5 Maszyny rolnicze

18000000-9 Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

19000000-6 Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma

22000000-0 Druki i produkty podobne

24000000-4 Produkty chemiczne

30000000-9 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

34000000-7 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

35000000-4 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

37000000-8 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

41000000-9 Woda zlewnicza i oczyszczona

42000000-6 Maszyny przemysłowe

43000000-3 Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany

44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

ROBOTA BUDOWLANA

45000000-7 Roboty budowlane

USŁUGA

50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne

51000000-9 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

63000000-9 Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

64000000-6 Usługi pocztowe i telekomunikacyjne

USŁUGI SPOŁECZNE: Usługi pocztowe

65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej

66000000-0 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

75000000-6 Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego

USŁUGI SPOŁECZNE: Usługi administracyjne w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i kultury

76000000-3 Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego

77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

USŁUGI SPOŁECZNE: Usługi administracyjne w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i kultury

85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

USŁUGI SPOŁECZNE: Usługi zdrowotne, społeczne i pokrewne

90000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

USŁUGI SPOŁECZNE: Usługi administracyjne w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i kultury

98000000-3 Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste

USŁUGI SPOŁECZNE: Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste, w tym usługi świadczone przez związki zawodowe, organizacje polityczne, stowarzyszenia młodzieżowe i inne organizacje członkowskie

Znaczenie kodów cpv w zamówieniach publicznych

Kody CPV w zamówieniach publicznych ułatwiają identyfikację przedmiotu zamówienia. Wyszukiwarka kodów CPV pozwala odnaleźć pasujące kody cpv, które zawierają fragmenty slów wpisanych w wyszukiwarce kodów CPV.

Kody CPV - regulacje EU dotyczące kodów

Wspólny słownik zamówień (CPV) stanowi jednolity system klasyfikacji zamówień publicznych, którego celem jest standaryzacja pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiające przy opisywaniu przedmiotów zamówień publicznych.

Kody CPV przyjetę przez rozporządzenie (WE) nr 213/2008 zmieniona są stosowane od 17/09/2008 PDF

Wspólny Słownik zamówień to (za wikipedią):

Wspólny Słownik Zamówień, CPV (ang. Common Procurement Vocabulary) – to jednolity system klasyfikacji zamówień publicznych. Ma on na celu standaryzację pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiające przy opisywaniu przedmiotów zamówień publicznych. Słownik ma na celu jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia.

Klasyfikacja kodów CPV została wprowadzona do stosowania w zamówieniach publicznych realizowanych w krajach Unii Europejskiej na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), a została zastąpiona nową od września 2008 r. na mocy rozporządzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.

Kody CPV 2008 - CSV cpv-2008.csv - Excel cpv-2008.xls