Polityka Prywatności

Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest LSLABS Maciej Tomaka, e-mail: szukio@szukio.pl, ul. Rolnicza 41, 42-274 Aleksandria Pierwsza NIP: 927-175-85-35, REGON: 080147815, zwany także Administratorem serwisu.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Dane będą przetwarzane w celu:


1. komunikacji z Tobą, w tym udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane przez Ciebie 1) przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, live chat, Messenger, itp;
Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. Dbamy jednak o to, by Twoje dane były przetwarzane nie dłużej niż do końca roku, w którym nastąpiło czytelne zakończenie korespondencji z Tobą, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.


2. podjęcia kroków niezbędnych do:
1) przygotowania oferty na Twoją prośbę,
2) zawarcia i realizacji umowy polegającej m.in. na:
- utworzeniu i udostępnianiu bezpłatnego konta,
- utworzeniu i udostępnianiu konta testowego,
- utworzeniu i udostępnianiu konta płatnego.
3) świadczeniu usług dostępnych w ramach konta (np. usługa komentowania/zamieszczania opinii, usługa wysyłki Biuletynu informacyjnego dot. działalności serwisu),
4) zapewnieniu uczestnictwa w SpotKIO;


Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy, jak np. prawo do reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeńw oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


3. wysyłki informacji o spotkaniach praktyków rynku zamówień publicznych – SpotKIO i innych produktach/usługach SzuKIO - dane będą przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę wyrażoną np. w ramach ustawień preferencji na koncie, zaznaczenie odpowiedniego checkboxa - do czasu cofnięcia zgody lub wcześniej – do ustania celu biznesowego;


4. wywiązania się przez nas z obowiązków prawnych i podatkowych (dotyczy sytuacji gdy zostałeś Klientem i podałeś dane do faktury); dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 6 lat lub dłużej, o ile wynika to z przepisów prawa;


5. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w oparciu o uzasadniony interes Administratora – przez okres przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż przez 6 lat;


6. zbieranie danych w celach analitycznych i statystycznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług


7. administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych.


Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy zdecydujesz się na polubienie strony / dołączenie do grupy / wybranie opcji „Obserwuj” lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie zarządzanej przeze mnie, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze mną.
Informujemy, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/ fanpage/grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.
Okresy w latach liczone są od końca roku, w którym przetwarzanie danych osobowych zostało zakończone w związku z umową/obowiązkiem prawnym. Służy to usprawnieniu procesu usuwania danych osobowych.

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy gdy jest to niezbędne do np. realizacji umowy z Tobą lub realizacji innego celu przetwarzania. W razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom: podmiotom świadczącym usługi hostingowe, księgowe, wspierającym nas w obsłudze Klienta oraz analityce biznesowej, podmiotom świadczącym usługi marketingowej udostępniające Live Chat lub inne oprogramowanie, a także innym podmiotom współpracującym przy realizacji umowy z Tobą (w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania)?
Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG.
W sytuacji gdy będzie to konieczne, dane te będą przekazywane wyłącznie podmiotom, które  zapewniają należyty poziom zabezpieczeń wynikający z przepisów RODO.

Jakie prawa Ci przysługują?

W związku z RODO, przysługuje ci prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania danych osobowych;
- usunięcia danych osobowych;
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
- przenoszenia danych osobowych,

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wysyłając do Administratora prośbę w tym zakresie. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było niezgodne z prawem.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie pewnych informacji, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu (np. niepodanie maila w usłudze LiveChat gdy jest on nieaktywny powoduje, że nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie; niepodanie adresu e-mailowego przy rejestracji konta uniemożliwi jego aktywację i korzystanie z usługi);

Czy Twoje dane są profilowane?

Twoje dane nie są profilowane.

Odniesienia do innych stron

W przypadku gdy na stronie, blogu, grupie pojawią się linki odsyłające do innych stron internetowych wyjaśniamy, że Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

Przepisy prawa obowiązujące w zakresie Polityki prywatności

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności RODO (tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Współadministrowanie

Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook jest LSLABS Maciej Tomaka zwany dalej Administratorem oraz Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, zwany dalej Współadministratorem. Dane te są przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty. Szczegółowe zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach, opisane zostały na stronie Informacje o statystykach strony . Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i Współadministratorem.