Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2024-01-05, KIO 3787/23 premium

Sygn. akt: KIO 3787/23 WYROK Warszawa, dnia 5 stycznia 2024 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Maria Kacprzyk Monika Kawa-Ogorzałek Ernest Klauziński Protokolantka: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 stycznia 2024 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 grudnia 2023 r. przez wykonawcę V... GmbH & Co KG z siedzibą w P., Austria w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie przy udziale uczestnika po stronie zamawiającego - wykonawcy R... S.A. z siedzibą w W. orzeka: 1. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów nr 2 i 3 odwołania i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 8 grudnia 2023 r. oraz odrzucenie oferty uczestnika R... S.A. z siedzibą w W. jako złożonej przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania; 2. oddala odwołanie w pozostałym zakresie; 3. kosztami postępowania obciąża zamawiającego w 2/3 oraz odwołującego w 1/3 i: 3.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę V... GmbH & Co KG z siedzibą w P., Austria tytułem wpisu od odwołania, kwotę ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28