maj, 2024

kwiecień, 2024

25 kwi, czwartek

KIO 533/24

(...) Żaden przepis ustawy nie stoi bowiem na przeszkodzie temu, aby gospodarz postępowania, kiedy poweźmie wątpliwości co do prawidłowości swoich wcześniejszych działań, unieważnił dokonaną czynność i ponownie przeanalizował czy była ona prawidłowa (...)

24 kwi, środa

KIO 883/24, KIO 896/24

(...) Izba ponadto stoi na stanowisku, że oświadczenie w tym przedmiocie nie stanowi treści oferty sensu stricte, co wynika z okoliczności, że na etapie realizacji zamówienia wykonawca może zmienić zadeklarowany zakres podwykonawstwa (...)

23 kwi, wtorek

KIO 3241/23

(...) Zdaniem Izby wymóg integracji jednego systemu informatycznego z innym systemem informatycznym nie jest czymś niespotykanym w praktyce i sam w sobie nie może świadczyć o faworyzowaniu jednego wykonawcy i eliminowaniu innych wykonawców (...)

12 kwi, piątek

KIO 3077/23

(...) O sprzeczności oferty z warunkami zamówienia można mówić wyłącznie wtedy, gdy sprzeczność ta jest niewątpliwa, jednoznaczna, zasadnicza i nieusuwalna (...)

marzec, 2024