SpotKIO "Nowe regulacje PZP" w Ministerstwie Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju razem z Urzędem Zamówień Publicznych pracuje nad nową ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Zapraszamy do zgłaszania zagadnień, które powinny być przeanalizowane podczas tworzenia nowego prawa.

Wszystkie zgłoszone zagadnienia zostaną przekazane do Ministerstwa Rozwoju.

Autorzy wybranych zagadnień zostaną zaproszeni na spotkanie w Ministerstwie Rozwoju, gdzie zostaną omówione w formule SpotKIO.

Termin zgłaszania zagadnień 29 sierpnia 2017r. do północy Zagadnienia zgłoszone po tym terminie zostaną przekazane do Ministerstwa Rozwoju, ale nie będą wzięte pod uwagę w kwalifikacji na najbliższe spotkanie 4 września 2017r..

Szczegóły spotkania

Lokalizacja: Ministerstwo Rozwoju
Miasto: Warszawa
Termin: 2017-09-04
Godziny: 13:00-17:00

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie i zakwalifikowanie tematu na najbliższe spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo uzyskują uczestnicy regularnych spotkań SpotKIO.

Zgłaszanie zagadnień

Poniższa lista zawiera zakres zaproponowany przez Departament Doskonalenia Regulacji Ministerstwa Rozwoju. Zgłaszanie tematów w innym zakresie jest akceptowalne.

  1. Problemy ze stosowaniem PZP, których nie rozwiązała praktyka i orzecznictwo - w stosunku do których nie powstała spójna linia interpretacyjna, albo mimo interpretacji w dalszym ciągu są problematyczne.
  2. Elementy procesu udzielania i realizacji zamówień, które można uprościć, ponieważ są zbyt skomplikowane lub niepotrzebne w stosunku do celów, którym mają służyć.
  3. Problemy ze stosowaniem innych trybów przetargowych niż przetarg nieograniczony - co powstrzymuje zamawiających przez udzielaniem takich zamówień, czy wykonawcy widzą dla siebie szanse w innych trybach.
  4. Problemy ze stosowaniem klauzul społecznych - podobnie jak wyżej, co powstrzymuje zamawiających, czy chodzi tylko o dobre praktyki, czy ewentualnie widza konieczność jakichś dodatkowych zmian legislacyjnych.
  5. Odwołania do KIO - braki proceduralne, problemy z postępowaniem, terminami - zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.
  6. Problemy Wykonawców ze składaniem ofert, przed udzieleniem zamówienia, co im sprawia duże trudności, jakie rzeczy mogą ich powstrzymywać przed złożeniem oferty, z drugiej strony kiedy postępowanie jest atrakcyjne z ich punktu widzenia.

Zgłoś zagadnienie

Zgłoszone zagadnienia Pokaż pełne zagadnienia

2017-10-23 Zamawający przygotowanie schematów postępowań w każdym z trybów
2017-10-23 Zamawający siwz przed dialogiem z wykonawcami (dialog konkurencyjny)
2017-10-23 Zamawający wadium wyjaśnienie
2017-10-22 Zamawający Brak wskazania w art. 24aa żądania dokumentów z art. 25 ust.1 pkt.2 a jedynie z art. 25 ust. 1 pkt 1 I pkt 3. Sprzeczność z zapisami ogł. o zamów. - część III.6
2017-09-20 Zamawający zmiana przepisów dotyczących okresu zawieszenia zawarcia umowy
2017-09-04 Prawnik skarga kasacyjna
2017-09-03 Zamawający usystematyzowanie przepisów dot. prawa opcji
2017-09-03 Zamawający Rozszerzenie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp
2017-09-01 Zamawający Przesłanki odrzucenia oferty w jednym zebrane w jednym artykule
2017-08-31 Zamawający Informacja zamieszczana po otwarciu ofert
2017-08-29 Zamawający ważność KRS - Wykonawcy zagraniczni a krajowi
2017-08-28 Zamawający wnioskowanie o zmiane przepisów dotyczących konkursu
2017-08-28 Zamawający Ogłoszenia o zamówieniu
2017-08-28 Zamawający Skutki nie załączenia oświadczenia z art. 25a ust.1 do oferty
2017-08-28 Zamawający odrzucenie oferty ze względu na nieprawidłwoe wniesienie wadium
2017-08-28 Zamawający Zawartość SIWZ
2017-08-28 Prawnik Skutki orzeczeń KIO
2017-08-27 Prawnik Środki ochrony prawnej - skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej
2017-08-27 Prawnik Środki ochrony prawnej - postępowanie odwoławcze
2017-08-27 Prawnik Środki ochrony prawnej
2017-08-27 Prawnik Krajowa Izba Odwoławcza - środki odwoławcze
2017-08-27 Zamawający Przedłużenie terminu związania ofertą
2017-08-27 Doradca Umowa ramowa – doprecyzowanie przepisów.
2017-08-27 Doradca Dobre Praktyki
2017-08-27 Doradca Konstrukcja Prawa zamówień publicznych – nieczytelna i niesystematyczna - co powoduje trudności interpretacyjne.
2017-08-27 Doradca Nieczytelny i niewystarczający katalog przesłanek unieważnienia postępowania, w szczególności art. 93 ust.1 pkt.7 Pzp.
2017-08-25 Zamawający Zdolność techniczna lub zawodowa
2017-08-25 Zamawający Wyłączenie kontraktowania usług systemowych z prawa zamówień publicznych
2017-08-25 Doradca możliwość powoływania się przez członka konsorcjum na doświadczenie konsorcjum
2017-08-25 Zamawający Problem udowodnienia "równoważności"

Zgłoś zagadnienie