Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO/KD 66/19 – Uchwała KIO – 2019-11-06 76 fragmentów

2019-11-06

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: 1. Projektant branży architektonicznej; 2. Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej; 3. Projektant branży sanitarnej; 4. Projektant branży elektrycznej. Zgodnie z rozdz ...

osobą 1 2 3 5 Projektant w spec. Uprawnienia bez ograniczeń ...

Główny projektantnr 56/Sz/2000 Projektant w spec. Uprawnienia bez ograniczeń ...

2002 budowlanej Uprawnienia do projektowania Projektant w spec. w spec. instalacyjnej ...

spec. instalacyjnej w zakresie sieci, Projektant w spec. P. M. instalacji ...

tożsame oświadczenia wskazanych osób, tj. projektantów nr 2, 3 i 4 ...

zobowiązuję się do pełnienia funkcji projektanta branży [...] w przypadku otrzymania przez ...

przez Zamawiającego osobami na stanowiskach projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej, projektanta branży sanitarnej, projektanta branży elektrycznej. Wykonawca w złożonej ...

przedmiotu zamówienia", wskazując siebie jako projektanta w branży architektonicznej, oraz trzech projektantów branżowych wskazując jako podstawę dysponowania ...

osób, iż będą pełnić funkcję projektantów w poszczególnych branżach, a w ...

że osobiście będzie pełnić funkcję projektanta branży architektonicznej oraz głównego projektanta. Wobec tak złożonej oferty, załączonych ...

Zamawiający uznał, że Wykonawca nie dysponuje bezpośrednio wskazanymi trzema osobami, a tym ...

podwykonawców. Takie dysponowanie traktowane jako dysponowanie bezpośrednie, może mieć miejsce na przykład ...

potencjał podmiotu trzeciego i jego zobowiązanie do udziału w wykonaniu zamówienia ...

na podmiot trzeci i jego zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy ...

bezpośredniego dysponowania przez wykonawcę wymaganymi projektantami branżowymi. Zamawiający wyraził również stanowisko ...

i związany z tym udział projektantów branżowych, przy wykorzystaniu dostępnych opinii ...

dysponowania przez niego daną osobą (projektantem) przy wykonaniu zamówienia. Wskazał, że ...

podstawy dysponowania osobą, tj. dla projektantów nr 2, 3 i 4 ...

stanowisk. W ofercie ARTOP z dysponowania bezpośredniego, natomiast w ofercie Portal- PP ...

dzieło z prowadzącym działalność gospodarczą projektantem, oddaje do dyspozycji wykonawcy nie ...

postępowaniu poprzez wykazanie bezpośredniego dysponowania projektantami w poszczególnych branżach i ofertę ...

czynienia z samym pełnieniem funkcji projektanta, jak przy funkcji kierownika budowy ...

powołuje, mamy do czynienia z dysponowaniem bezpośrednim. Przy czym bez znaczenia jest ...

zdolnymi do wykonania zamówienia jest zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia określonych ...

Zamawiający wymagał, aby wykonawca dysponował projektantami w czterech branżach: architektonicznej, konstrukcyjno ...

realizacji przedmiotu zamówienia" wskazał, że projektantami we wszystkich branżach będą osoby ...

koresponduje treść oświadczeń złożonych przez projektantów, uzupełnionych przez wykonawcę, która nie ...

pozostawia wątpliwości, że wykonawca miał dysponować bezpośrednio ww. osobami, zajmującymi stanowiska wymienione ...

że mamy do czynienia z dysponowaniem bezpośrednim. Jednocześnie z treści oświadczeń projektantów nie wynika, że daną funkcję ...

z twierdzeniem, że prowadzenie przez projektantów działalności gospodarczej, przy właściwości stanowisk ...

potencjał podmiotu trzeciego i jego zobowiązanie do udziału w wykonaniu zamówienia ...

P. M. o pełnieniu funkcji projektanta branży elektrycznej jako przedsiębiorcy prowadzącego ...

programowo - materiałowego przedsiębiorstwa Eelbo z projektantem P. M. i innymi zatrudnionymi projektantami i asystentami projektanta, faktycznie uczestniczących w wykonaniu zamówienia ...

których jedna odwołuje się do dysponowania bezpośredniego, druga do zasobu podmiotu trzeciego ...

za niespójne, bowiem wskazywało, iż projektant będzie pełnił funkcję projektanta branżowego i że będzie to ...

bezpośredniego dysponowania dla pełnienia funkcji projektanta branżowego, lecz przekazania do odrębnego ...

także osobą P. Ma. jako projektanta branży elektrycznej. Ponadto Zamawiający wskazał ...

z twierdzeniem, jakoby z oświadczeń projektantów nie wynikało, że daną funkcję ...

oświadczeniu wykluczało tenże osobisty aspekt dysponowania bezpośredniego, w tym samozatrudnienie, oceniane z ...

wykonanie umowy i pełnienie funkcji projektanta branżowego, jest dopuszczalny i niekwestionowany ...

sposób i udział w pracach projektantów poszczególnych branż wykazywanych przez wykonawcę ...

ale także zatrudnionych w przedsiębiorstwie projektantów i asystentów projektanta czasowo uczestniczących nawet w spotkaniach ...

ramienia przedsiębiorstwa Elbo brali udział projektanci Kamil Buczkowski i Maciej Polak ...

że treść oświadczeń złożonych przez projektantów w zestawieniu z oświadczeniem wykonawcy ...

pozostawia wątpliwości, że wykonawca miał dysponować bezpośrednio wskazanymi osobami, zajmującymi stanowiska wymienione ...

udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania projektantem branży elektrycznej, na zasoby firmy ...

wyjaśnień zostały załączone tożsame oświadczenia projektantów branż: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej oraz ...

także osobą P. M. jako projektanta branży elektrycznej" w sytuacji, w ...

a z treści oświadczenia ww. projektanta wynika, iż zobowiązuje się on do pełnienia "funkcji projektanta". Zamawiający takiego wniosku nie miał ...

w dokumentacji do pełnienia funkcji projektanta w specjalności elektrycznej, jak tym bardziej wobec pozostałych dwóch projektantów dla branży konstrukcyjno-budowlanej oraz ...

dysponowania ww. osobami w roli projektantów, obowiązek osobistego wykonania dzieła może ...

wykonanie umowy i pełnienie funkcji projektanta branżowego, jest dopuszczalny i niekwestionowany ...

przewidziane w SIWZ czynności dla projektantów w danej branży mogły być wykonane przez jedną osobę (projektanta). Nawet jeżeli ww. osoba realizowałaby ...

o dzieło jako podstawy dysponowania projektantami oraz fakt prowadzenia przez nich ...

ale także zatrudnionych w przedsiębiorstwie projektantów i asystentów projektanta uczestniczących czasowo nawet w spotkanych ...

Eelbo przez zatrudnionych przez niego projektantów), nie zasługują na uwzględnienie. Po ...

powołując się na tego samego projektanta branży elektrycznej. Z tą różnicą ...

Wykonawca ARTOP wskazał na ww. projektanta (tak samo w pozostałych dwóch ...

konstrukcyjno-budowlanej oraz sanitarnej) jako dysponowanie bezpośrednie (umowa o dzieło, która miała ...

projektu w branży elektrycznej przez projektantów stanowiących zasób przedsiębiorstwa Eelbo P ...

wykonawcy ARTOP, który miał dysponować projektantem branży elektrycznej bezpośredni, na podstawie ...

osób przeznaczonych do pełnienia funkcji projektantów, potwierdzał spełnienie przez ww. wykonawcę ...

oświadczeniami osób mających pełnić funkcję projektantów) w kontekście wykazania spełniania warunku ...

udzielone wyjaśnienia potwierdzają, że wykonawca dysponował bezpośrednio osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia ...

sytuacji mamy do czynienia z dysponowaniem bezpośrednim, którego podstawą mogą być zarówno ...

Nie jest więc tak, że dysponowanie bezpośrednie ma miejsce tylko w sytuacji ...

z osobami mającymi pełnić funkcję projektantów, że w przypadku wyboru jego ...

przez wykonawcę wyjaśnieniach obejmujących oświadczenia projektantów, które są spójne z wykazem ...

nich jednoznacznie, że podstawą dysponowania projektantami będzie umowa o dzieło zawarta ...

twierdzenie Zamawiającego, jakoby wykonawca nie dysponował bezpośrednio trzema osobami wskazanymi w wykazie ...

zwłaszcza w przypadku jednego z projektantów (P. M.) miało miejsce oddanie ...

podstaw do twierdzenia, że skoro projektant prowadzi działalność gospodarczą, to jest ...

ale także zatrudnionych w przedsiębiorstwie projektantów i asystentów projektanta, na zasadzie udostępnienia pośredniego (udostępnienia ...

przez osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie projektanta. Podkreślić należy, że to wykonawca ...

i udowadnia, że będzie dysponował projektantami na podstawie zawartych bezpośrednio z ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022 142 fragmenty

2022-07-18 » Oddala odwołanie

1 i 4 dotyczące doświadczenia projektanta drogowego, ujęte w wykazie złożonym ...

kryterium odnoszącym się do Doświadczenia projektanta drogowego, w sytuacji, gdy doświadczenie ...

dalej "GETINSA", podczas gdy z zobowiązania GETINSA nie wynika, by spółka ...

zasoby - GETINSA, podczas gdy ze zobowiązania GETINSA nie wynika, by spółka ...

1.2. SWZ (kryterium: doświadczenie projektanta drogowego), co mogło mieć (i ...

punktów w ramach kryterium doświadczenia projektanta drogowego, a w konsekwencji poprzez ...

ofert odnoszącym się do doświadczenia projektanta drogowego poprzez przyznanie odpowiednio po ...

R. D., wskazanego na stanowisko projektanta drogowego, ujęte w pkt 1 ...

kryterium odnoszącym się do doświadczenia projektanta drogowego, w sytuacji, gdy doświadczenie ...

zasoby - GETINSA, podczas gdy ze zobowiązania GETINSA nie wynika, by spółka ...

zasoby - GETINSA, podczas gdy ze zobowiązania GETINSA nie wynika, by spółka ...

punktów w ramach kryterium Doświadczenie projektanta drogowego za doświadczenie wskazane w ...

weryfikacji oferty w kryterium doświadczenie projektanta drogowego w Części II Postępowania ...

punkty w ramach kryterium doświadczenie projektanta drogowego w odniesieniu do poz ...

ramach kryterium jakościowego dotyczącego doświadczenia projektanta drogowego, a w konsekwencji poprzez ...

ich wagi: "Cena - 60%, Doświadczenie projektanta drogowego - 20% Zespół środowiskowy - 10 ...

I SWZ (IDW): "Kryterium "Doświadczenie projektanta drogowego" (PD): W tym kryterium ...

Formularzu "Kryterium oceny ofert - Doświadczenie projektanta drogowego" (Formularz 2.2.). UWAGA ...

Formularzu "Kryterium oceny ofert - Doświadczenie projektanta drogowego" (Formularz 2.2) złożonym ...

Formularza "Kryterium oceny ofert - Doświadczenie projektanta drogowego" w zakresie kryterium "Doświadczenie projektanta drogowego" o dodatkowe zadania nieujęte ...

Formularza "Kryterium oceny ofert - Doświadczenie projektanta drogowego", to w tym kryterium ...

osoby wskazanej do pełnienia funkcji Projektanta Drogowego, zdobyte w ciągu ostatnich ...

10 km każda, na stanowisku Projektanta Drogowego lub Sprawdzającego dokumentacji branży ...

osoby proponowanej do pełnienia funkcji Projektanta Drogowego. Zamawiający nie przyzna punktów w kryterium "Doświadczenie projektanta drogowego" za opracowania wymienione w ...

Formularzu "Kryterium oceny ofert - Doświadczenie projektanta drogowego" należy wskazać tą samą osobę do pełnienia funkcji Projektanta Drogowego. Pod określeniem: STEŚ należy ...

471 ze zm.). Przez stanowisko projektanta lub sprawdzającego przy opracowaniu dokumentacji ...

kryterium odnoszącego się do doświadczenia projektanta drogowego. 8. W odniesieniu do brzmienia kryterium dotyczącego doświadczenia projektanta drogowego nie zostały wniesione do ...

w kryterium oceny ofert - Doświadczenie projektanta drogowego dla Części II Postępowania Konsorcjum TPFD wskazało jako projektanta drogowego Pana R. D. i ...

droga klasy S, na stanowisku: Projektanta drogowego, data odbioru dokumentacji październik ...

droga klasy S na stanowisku: Projektanta drogowego, data odbioru dokumentacji listopad ...

na kryterium oceny ofert - Doświadczenie projektanta drogowego, Odwołujący pozyskał następujące wyjaśnienie ...

Północ" (z węzłem)" pełniąc funkcję projektanta branży drogowej. Jednocześnie wyjaśniamy, że ...

nie został zgłoszony do funkcji projektanta branży drogowej na etapie opracowywania ...

i nie występuje w spisie projektantów zamieszczonym w Koncepcji Programowej, to ...

technicznej branży drogowej na stanowisku projektanta. (...) 4. W załączeniu przekazujemy kserokopię ...

na kryterium oceny ofert - Doświadczenie projektanta drogowego, wskazać należy, że informacje ...

Pan R. D. pełnił funkcję projektanta branży drogowej przy dokumentacji projektowej ...

droga klasy S na stanowisku: Projektanta drogowego, co zdaniem Odwołującego stanowi ...

STEŚ w rozumieniu kryterium doświadczenia projektanta drogowego, opisanego w SWZ. Powyższe ...

do kryterium oceny ofert - Doświadczenie projektanta Drogowego przez: "STEŚ należy rozumieć ...

się "ilość opracowań") na stanowisku projektanta drogowego odnoszącego się do drogi ...

techniczno- ekonomiczno-środowiskowego na stanowisku projektanta drogowego. Należy jednocześnie wskazać, że ...

doświadczenie w opracowaniu STEŚ, dany projektant drogowy powinien wykonać łącznie dwa ...

ofert odnoszących się do doświadczenia projektanta drogowego, a nadto złożenie (w ...

musiał podać wykonane przez wskazanego projektanta dokumentacje, a skoro - co podał ...

droga klasy S, na stanowisku: Projektanta drogowego (poz. nr 1 z ...

Pan R. D. nie był projektantem drogowym na etapie STEŚ I ...

droga klasy S, na stanowisku: Projektanta drogowego, a funkcję tą pełnił ...

wynika, że wskazany na stanowisko projektanta branży drogowej Pan R. D ...

oceny ofert odnoszące się do Projektanta branży drogowej jest obiektywnie nieprawdziwe ...

na kryterium oceny ofert - Doświadczenie projektanta drogowego - informacji o wykonaniu STEŚ w sytuacji, gdy dany projektant wykonywał wyłącznie jeden z jego ...

ramach kryterium oceny ofert - Doświadczenie projektanta drogowego za zadanie, którego Pan ...

na kryterium oceny ofert - Doświadczenie projektanta drogowego. Niezależnie od powyższego, informacje ...

na kryterium oceny ofert Doświadczenie projektanta drogowego. W ww. punkcie wykazu ...

droga klasy S na stanowisku: Projektanta drogowego. Z ustaleń Zamawiającego, jak ...

nie został zgłoszony do funkcji projektanta branży drogowej na etapie opracowywania ...

i nie występuje w spisie projektantów zamieszczonym w Koncepcji Programowej. Brak ...

opracował przedmiotową koncepcję na stanowisku Projektanta drogowego, a takie właśnie oświadczenie ...

technicznej branży drogowej na stanowisku projektanta. Co więcej, GDDKiA przekazała Odwołującemu ...

opracowanie Koncepcji programowej na stanowisku projektanta drogowego. Z opisu kryterium dotyczącego doświadczenia projektanta branży drogowej wynikało wprost, że ...

opracowania dokumentacji projektowej "na stanowisku Projektanta Drogowego lub Sprawdzającego dokumentacji branży ...

w SWZ opisem kryterium Doświadczenie projektanta drogowego Zamawiający rozumiał doprowadzenie do ...

jednak nie jest wskazana jako projektant drogowy Koncepcji programowej, może zostać ...

z opisem kryterium "Przez stanowisko projektanta lub sprawdzającego przy opracowaniu dokumentacji ...

celu jakiemu ma służyć odpowiada projektant branży drogowej. Podpisując opracowanie KP Projektant - Autor potwierdza, że zostało ono ...

opracował Koncepcję programową na stanowisku projektanta drogowego. Niezależnie od powyższego, Odwołujący ...

kryterium odnoszącym się do doświadczenia projektanta w branży drogowej wymagano opracowania ...

10 km każda na stanowisku Projektanta Drogowego lub Sprawdzającego dokumentacji z ...

było opracowanie KP na stanowisku projektanta drogowego dla drogi o długości ...

zupełnie inaczej zdefiniował wymogi dla projektantów oraz dla Eksperta ds. analiz ekonomicznych. Np. projektant drogowy winien opracować dokumentację na stanowisku/stanowiskach: - Projektanta Drogowego lub - Sprawdzającego dokumentacji branży ...

autor w ramach danego stanowiska projektanta lub sprawdzającego. W zakresie dokumentacji ...

na kryterium oceny ofert doświadczenia projektanta drogowego jest obiektywnie nieprawdziwa i ...

opracowanie Koncepcji programowej na stanowisku projektanta Drogowego lub sprawdzającego dokumentacji branży ...

oceny oferty w kryterium doświadczenia projektanta drogowego przedstawiło Zamawiającemu informacje obiektywnie ...

ofert odnoszącym się do doświadczenia projektanta drogowego poprzez przyznanie odpowiednio po ...

Michała Dziedzica, wskazanego na stanowisko projektanta drogowego, ujęte w pkt 1 ...

na kryterium oceny ofert - Doświadczenie projektanta drogowego, podczas gdy doświadczenie wskazane ...

na kryterium oceny ofert doświadczenia projektanta drogowego, MCPL odwołuje się do ...

D.: - ani nie opracował jako projektant drogowy STEŚ, a jedynie jego ...

opracował koncepcji programowej na stanowisku projektanta. Wymóg w zakresie opracowania STEŚ ...

opisu kryterium w zakresie doświadczenia projektanta drogowego, wedle którego Zamawiający przyznawał ...

10 km każda, na stanowisku Projektanta Drogowego lub Sprawdzającego dokumentacji branży ...

wykonawcy także ujmowaliby takie doświadczenia projektantów w wykazie, wskazaliby na to ...

nawiązać współpracę z mniej doświadczonymi projektantami po niższych stawkach, co mogłoby ...

zatem czynnością prawną powodującą powstanie zobowiązania po stronie zamawiającego, który jest ...

warunków prowadzenia postępowania i kształtu zobowiązania wykonawcy wymienionych w siwz. Zaznaczyć ...

TPFD punktów w kryterium doświadczenia projektanta drogowego co do poz. 1 ...

zasoby - GETINSA, podczas gdy ze zobowiązania tego podmiotu nie wynika, by ...

Madrycie przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie ww. spółki. W odpowiedzi na ...

4. SWZ Zamawiający wymagał, aby "Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym ...

na następujące doświadczenie: Z kolei zobowiązanie PUZ-a GETINSA brzmiało w ...

udostępniony zasób - wedle brzmienia przedmiotowego zobowiązania to "wiedza i doświadczenie zdobyte ...

4 ustawy Pzp z treści zobowiązania powinien jasno wynikać zarówno zakres ...

Zestawiając powyższe wymogi z treścią zobowiązania GETINSA, Odwołujący stwierdza, że w zobowiązaniu tym brak jest jakiegokolwiek wskazania ...

GETINSA. Odwołujący zwraca uwagę, że zobowiązanie ma lakoniczny i ogólnikowy charakter ...

umowa podwykonawcza, jednakże nigdzie w zobowiązaniu nie wskazano, co umowa ta ...

doświadczenia. W świetle enigmatycznego brzmienia zobowiązania GETINSA umowa podwykonawcza mogłaby obejmować ...

przekazania wykonawcy doświadczenia. Z treści zobowiązania nie wynika więc, że spółka ...

adekwatnym do udostępnionych zasobów. Treść zobowiązania nie gwarantuje Zamawiającemu tego, że ...

wynika w szczególności z treści zobowiązania, które operuje ogólnikami wskazując, że ...

wskazanych dodatkowych argumentów, samo brzmienie zobowiązania nie dawało zamawiającemu podstaw do ...

I SWZ, podczas gdy ze zobowiązania GETINSA nie wynika, by spółka ...

przekazania doświadczenia. Z treści samego zobowiązania GETINSA, jak również innych dokumentów ...

który z kolei w swoim zobowiązaniu wprost oświadczył, że: Z powyższego ...

II Postępowania: - Pan R. D. - projektant drogowy, dysponowanie bezpośrednie - Pan P. R. - geolog (zobowiązanie PUZ-a UNI GEO P. R.) - M. L. - hydrogeolog (zobowiązanie PUZ-a UNI- GEO P. R.) - W. T. - projektant mostowy, dysponowanie bezpośrednie - Ł. C. projektant mostowy, dysponowanie bezpośrednie - O. W. - ekspert ds. analiz ekonomicznych, dysponowanie bezpośrednie. • Część I Postępowania: - G. W. - projektant drogowy - dysponowanie bezpośrednie - Z. C. - geolog - dysponowanie bezpośrednie - J. F. - hydrogeolog - dysponowanie bezpośrednie - N. K. - projektant mostowy - dysponowanie bezpośrednie - R. L. - Projektant mostowy - dysponowanie bezpośrednie - J. S. - ekspert ds. analiz ekonomicznych - dysponowanie bezpośrednie Co istotne - żadna z ww ...

zasoby - GETINSA, podczas gdy ze zobowiązania GETINSA nie wynika, by spółka ...

Cena - 60% = 60 pkt Doświadczenie projektanta drogowego - 20% = 20 pkt Zespół ...

pkt Postanowienia dotyczące Kryterium "Doświadczenie projektanta drogowego" (PD) zawarto w pkt ...

osoby wskazanej do pełnienia funkcji projektanta drogowego, która doświadczenie to zdobyła ...

KP lub PB na stanowisku Projektanta drogowego lub Sprawdzającego dokumentację branży ...

dodatkowych punktów w kryterium "Doświadczenie Projektanta drogowego", osoby wskazane do pełnienia funkcji Projektanta były autorami całych opracowań, o ...

formularzu "Kryterium oceny ofert - Doświadczenie projektanta drogowego" dla części II Postępowania wskazało jako projektanta drogowego Pana R. D. i ...

droga klasy S, na stanowisku: Projektanta drogowego, data odbioru dokumentacji październik ...

droga klasy S na stanowisku: Projektanta drogowego, data odbioru dokumentacji listopad ...

TPFD punkty w kryterium "Doświadczenie Projektanta drogowego". Z uwagi na fakt ...

wykonania w całości przez wskazanego projektanta, argumentacja Odwołującego jest całkowicie chybiona ...

całego zadania, przy którym pracował projektant, a w tym przypadku długość ...

2 "Kryterium oceny ofert - Doświadczenie projektanta drogowego" wskazało poprawnie, że Pan ...

kryterium odnoszącego się do doświadczenia Projektanta drogowego jest inna aniżeli treść ...

21.1.2. Kryterium "Doświadczenie projektanta drogowego (PD): Zamawiający oceniał będzie ...

dopuszcza się również dokumentację funkcji Projektanta Drogowego, zdobyte w ciągu wykazaną ...

lub rozbudowy dróg pełnienia funkcji Projektanta branży drogowej lub ulic klasy ...

km IDW. każda, na stanowisku Projektanta Drogowego lub Sprawdzającego dokumentacji branży ...

i przedstawił w tym zakresie zobowiązanie spółki. Zobowiązanie spółki TPF Getinsa Euroestudios S ...

ust. 4 ustawy PZP. Z zobowiązania PUZ wynika, iż udostępnia on ...

umowy podwykonawczej. Zgodnie z treścią zobowiązania rzeczywisty dostęp do zasobów ma ...

pojęcie użyte w przepisie dotyczącym zobowiązania PUZa jest bardziej ogólne i ...

To zależy od okoliczności. Treść zobowiązania ma natomiast zawsze spełnić jego ...

formularza oferty, dokumentów JEDZ i zobowiązań PUZów. W tych okolicznościach wzywanie ...

ofert odnoszącego się do doświadczenia projektanta drogowego i wskazanego kandydata p ...

osoba wskazana do pełnienia funkcji projektanta drogowego posiadała doświadczenie zdobyte przy ...

KP lub PB na stanowisku Projektanta drogowego lub Sprawdzającego dokumentację branży ...

dodatkowych punktów w kryterium "Doświadczenie Projektanta drogowego", osoby wskazane do pełnienia funkcji Projektanta były autorami całych opracowań, o ...

potwierdzenie przedstawiło w tym zakresie zobowiązanie tej spółki. Zgodnie punktem 11 ...

SWZ wymaganie co do treści zobowiązania - oparte na art. 118 ust ...

opisane zostało następująco: 11.4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym ...

usługi, których wskazane zdolności dotyczą". Zobowiązanie spółki Getinsa zawiera elementy określone postanowieniami SWZ. Z tego zobowiązania wynika, że spółka udostępnia Konsorcjum ...

umowy podwykonawczej. Zgodnie z treścią zobowiązania rzeczywisty dostęp do zasobów ma ...

użyte w przepisie pojęcia dotyczące zobowiązania podmiotu - jak i w SWZ ...

wykonywane przez ten podmiot. Treść zobowiązania ma spełnić jego cel, jakim ...

formularza oferty, dokumentów JEDZ i zobowiązań podmiotów. Również oświadczenie złożone przez ...

dla tego podmiotu JEDZ i zobowiązanie. Natomiast w Sekcji D należy ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 49 fragmentów

2018-06-26 » Oddala odwołanie

doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Projektanta w specjalności inżynieryjnej mostowej. Odwołujący ...

doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Projektanta w specjalności inżynieryjnej mostowej w ...

doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Projektanta w specjalności inżynieryjnej mostowej 0 ...

doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Projektanta w specjalności inżynieryjnej mostowej, Odwołujący ...

w szczególności Pana P.W. - Projektanta w specjalności mostowej. Zaznaczył, że ...

Doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Projektanta w specjalności inżynieryjnej mostowej" punktował ...

do osoby wskazanej na stanowisko Projektanta w specjalności inżynieryjnej mostowej polega ...

Doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Projektanta w specjalności inżynierii mostowej" wyznaczonego ...

jest to potencjał, którym Wykonawca dysponuje bezpośrednio, czy osoba oddana Wykonawcy do ...

realizacji zamówienia w przedmiotowym postępowaniu - Projektanta w specjalności inżynierii mostowej - całkowicie ...

niezależnie od podstawy dysponowania ww. Projektant (legitymujący się konkretnym doświadczeniem) rzeczywiście ...

dołączone do oferty Konsorcjum BANIMEX zobowiązanie podmiotu trzeciego tj. Firmy Projektowej ...

w tym Pana P.W. - Projektanta w specjalności inżynierii mostowej, skoro ...

który niezależnie od podstawy dysponowania (dysponowanie bezpośrednie/dysponowanie pośrednie) rzeczywiście uczestniczy w ...

Zamawiający wprost zastrzegł, że zmiana Projektanta w specjalności inżynierii mostowej możliwa ...

dzień pełnienia funkcji przez zmienionego Projektanta, bez względu na przyczynę zmiany ...

24.2.7 IDW "doświadczenie Projektanta w specjalności inżynieryjnej mostowej wyznaczonego ...

podmiot trzeci udostępniający Wykonawcy ww. Projektanta w sposób realny i rzeczywisty ...

w ramach kryterium doświadczenia takiego Projektanta byłoby pozbawione sensu. Doświadczenie takiego Projektanta jest bowiem faktycznie wykorzystywane przez ...

doświadczenia jedynie doświadczenia personelu, którym dysponuje bezpośrednio Wykonawca, prowadziłoby do nieuzasadnionego ograniczania ...

oznacza, że albo Wykonawca zatrudnia Projektanta w specjalności inżynierii mostowej, albo ...

na podstawie którego taki konkretnie Projektant zobowiązuje się wykonywać określone usługi ...

projektowych. Innymi słowy nie zatrudnia projektantów. Notabene również Zamawiający opisując przedmiot ...

pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę Projektanta w specjalności inżynierii mostowej (załącznik ...

Wykonawcę bezpośredniego stosunku prawnego z projektantem — tzw. druga forma bezpośredniego dysponowania ...

zlecenie ich Biuru Projektowemu skupiającemu projektantów z różnych branż, zdolnych do ...

kompleksowego projektu — nie zaś indywidualnym projektantom. Tym samym punktowanie w ramach ...

doświadczenia osoby wskazanej na stanowisko Projektanta w specjalności inżynieryjnej mostowej" w ...

ramach opisanego kryterium doświadczenia ww. Projektanta w przypadku gdy nie stanowi ...

zawarta w nim treść, obejmująca zobowiązanie Wykonawcy do zgodnego z żądaniem ...

wraz z dokumentami przedmiotowymi, dookreślającymi zobowiązanie Wykonawcy (te elementy tworzą ofertę ...

załączonym do oferty Konsorcjum BANIMEX zobowiązaniu podmiotu trzeciego do udostepnienia zasobów ...

doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Projektanta w specjalności inżynieryjnej mostowej w ...

Doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko "Projektanta w specjalności inżynieryjnej mostowej" wyznaczonego ...

obciążenia oraz rozpiętość teoretyczną przęsła). [...] Projektant w specjalności inżynieryjnej mostowej (1 ...

doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant co najmniej 2 dokumentacje projektowe ...

najmniej 70m - 2 pkt; Projektant w specjalności Inżynieryjnej mostowej (1 ...

doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant co najmniej 5 dokumentacji projektowych ...

w przypadku wskazania na stanowisko Projektanta w specjalności inżynieryjnej mostowej więcej ...

formularzu ofertowym Przystępujący na stanowisko "Projektanta w specjalności inżynieryjnej mostowej" wskazał ...

oferty dołączono formularz JEDZ oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego - Firmy Projektowej W ...

Doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko "Projektanta w specjalności inżynieryjnej mostowej". Wskazać ...

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu ...

daną osobą - czy jest to dysponowanie bezpośrednie (zasób własny wykonawcy) czy dysponowanie ...

Z treści załączonego do oferty zobowiązania wynika, że osoba wyznaczona na stanowisko "Projektanta w specjalności inżynieryjnej mostowej" będzie ...

Doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko "Projektanta w specjalności inżynieryjnej mostowej". Izba ...

Z treści złożonego przez Wykonawcę zobowiązania wynika również, że Firma Projektowa ...

podmiot ten zgodnie ze złożonym zobowiązaniem, zrealizuje osobiście usługi, których udostępnienie ...

udostępnionych zasobów. Przystępujący złożył bowiem zobowiązanie podmiotu trzeciego, z którego wynikała ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2011 36 fragmentów

2011-04-28 » Oddala odwołanie

że wykonawca ma obowiązek przedłożenia zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania mu ...

S., Macieja S., którymi odwołujący dysponuje bezpośrednio bez pośrednictwa innych podmiotów, a w swoich zobowiązaniach projektanci piszą w osobie pierwszej, co oznacza, ze ich zobowiązania maja charakter osobisty, udostępniają więc ...

samych siebie do pełnienia funkcji projektantów. Brak jest zatem podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby. Gdyby projektancie byli podmiotami trzecimi udostępniającymi zasoby, to w treść zobowiązań wpisali by osoby, które udostępniają ...

po jednym warunku oraz 6 projektantów osobiście zobowiązanych wobec odwołującego do ...

w odwołaniu. Przy czym 5 projektantów spełnia po jednym warunku, a ...

nie wymagane przez zamawiającego tj. zobowiązania projektantów do udostępnienia siebie, jednak te ...

dowody w sprawie odwołujący załączył zobowiązania projektantów. Odwołanie zostało podpisane przez pełnomocnika ...

jako osoby mające pełnić funkcje projektantów wskazano : 1) Józefa K., 2 ...

podstawie do dysponowania osobami wskazano "zobowiązanie projektanta", w odniesieniu do Macieja S. wskazano "zobowiązanie - osoby fizycznej", a co do Marka K. - "zobowiązanie podmiotu trzeciego". W pozostałej części ...

zobowiązuję się do pełnienia funkcji projektanta w specjalności (…) na w/w inwestycji" Każdy z projektantów wskazywał inną specjalność. Natomiast co do Marka K. zobowiązanie złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Trans ...

Marka K. - do pełnienia funkcji projektanta w specjalności telekomunikacyjnej. W dniu ...

warunków udziału w postępowaniu tj. zobowiązania Macieja S. w formie oryginału ...

i wskazał, że w treści zobowiązań złożonych przez powyższe osoby znajduje ...

pełnienia funkcji…". Które potwierdza fakt dysponowania bezpośredniego, bez pośrednictwa innych podmiotów. W tych zobowiązaniach Panie i Panowie wystąpili w ...

Ja, niżej podpisany…"), tj. ich zobowiązania mają charakter osobisty i z ...

kwietnia 2011r. odwołujący przedłożył zobowiązanie Macieja S. do oddania do ...

nich przy realizacji inwestycji tj. zobowiązanie do pełnienia funkcji projektanta w branży sieci i instalacji ...

przez GPBP S.A. oraz zobowiązanie GPBP S.A. do udostępnienia ...

od osób fizycznych, którymi odwołujący dysponuje bezpośrednio innych niż zobowiązania do współpracy. Wedle zbiorczego zestawienia ...

złożone do oferty dokumenty dotyczące projektantów i czy prawidłowo uznał, że ...

do przyjęcia, że odwołujący dysponuje projektantami na podstawie bezpośrednich stosunków prawnych pomiędzy tymi projektantami, a odwołującym. Z treści bowiem załączonych do oferty zobowiązań projektantów wynika z jednej strony zobowiązanie do udostępnienia zasobu w postaci ...

z drugiej własnej osoby jako projektanta. Na podstawie tak sformułowanych zobowiązań zamawiający nie mógł dokonać oceny ...

nic innego jak osoba samego projektanta. Nic takiego nie wynika także ...

podstawie dysponowania osobą, ale na zobowiązanie projektanta, które trudno uznać za jednoznaczne ...

stosunku pracy czy umowy cywilnoprawnej (dysponowanie bezpośrednie), jak też sytuacje, gdy osobę ...

zamówienia poprzez np. złożenie pisemnego zobowiązania podmiotu, musi zajść sytuacja, w ...

odwołaniu, zamawiający uzyskał wiedzę, że projektanci nie udostępniają żadnego potencjału kadrowego ...

zobowiązują się do pełnienia funkcji projektanta określonej specjalności. Izba zauważa jednak ...

nie miał możliwości przyjąć, że projektanci nie udostępniają osób zdolnych do ...

bowiem wbrew dosłownemu brzmieniu ich zobowiązania. Przedmiotem odwołania jest czynność wezwania ...

w załączniku nr 6 ustawy "zobowiązanie projektanta" i faktu załączenia zobowiązań, z których zamawiający mógł powziąć ...

uprawnione przekonanie, że osoba podpisująca zobowiązanie poza pełnieniem funkcji udostępnia jakiś ...

dokumentów mógł wynieść wrażenie, że projektanci udostępniają zasoby w trybie art ...

w wykazie odwołujący wyraźnie zaznaczył "zobowiązanie podmiotu trzeciego" i mógł dostrzec różnice w zobowiązaniu do udostępnienia zasobów, gdzie Trans ...

Energo S.A. w swoim zobowiązaniu wyraźnie określiła zasób potencjału kadrowego ...

rzeczywistych intencjach oraz o zbędności zobowiązań projektantów, dla wykazania dysponowania zasobem, żądał ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 32 fragmenty

2018-10-31 » Oddala odwołanie

Oświadczenie pana A.C., uprawnionego projektanta instalacji sanitarnych o udostępnieniu niezbędnych ...

Oświadczenie pana P.D., uprawnionego projektanta w zakresie komunikacji przewodowej i ...

Oświadczenie pana E.S., uprawnionego projektanta w specjalności elektrycznej o udostępnieniu ...

zasobach innych podmiotów winien złożyć zobowiązania, a nie oświadczenia oraz że zobowiązanie to winno zawierać: a) Zakres ...

B.-N. polega, nie są zobowiązaniami jak tego wymaga zamawiający i ...

ofert - Kryterium nr 2 - doświadczenie projektanta Odwołujący wskazał, że zamawiający w ...

w nr 2 kryterium DOŚWIADCZENIE PROJEKTANTA - doświadczenie nabyte w okresie ostatnich ...

a) Kwalifikacji zawodowych tj. wykształcenia projektantów, b) Zakresu i specjalności uprawnień ...

co najmniej 4 - osobowym zespołem projektantów, którzy posiadają uprawnienia budowlane w ...

ust. 1.2. Kryterium DOŚWIADCZENIE PROJEKTANTA wymaganych danych dotyczących posiadanego doświadczenia ...

zamawiający nie mógł ocenić czy projektant ma doświadczenie nabyte w okresie ...

w kryterium nr 2 - doświadczenie projektanta. W ocenie odwołującego, wykonawca INOVA ...

na zasobach innych podmiotów poprzez "dysponowanie bezpośrednie". Tak więc wykonawca INNOVA, wykonując ...

co najmniej 4 - osobowym zespołem projektantów, którzy posiadają uprawnienia budowlane w ...

co najmniej 4osobowy zespół projektantów) posiada co najmniej 5-letnie ...

nie jest wówczas konieczne przedstawienie zobowiązania do oddania tych osób do ...

dysponował złożyły "oświadczenia" a nie "zobowiązania" i w jego ocenie doszło ...

że w SIWZ Kryterium doświadczenia projektanta pkt. 1.2 (str. 21 ...

prawnej, osoba fizyczna przedsiębiorca zaciąga zobowiązania działając we własnym imieniu. Referencje ...

co najmniej 4 - osobowym zespołem projektantów, którzy posiadają uprawnienia budowlane do ...

pkt.1.2. kryterium DOŚWIADCZENIE PROJEKTANTA: Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 ...

oceny oferty w kryterium DOŚWIADCZENIE PROJEKTANTA nie podlegają uzupełnieniu przez Wykonawcę ...

kontaktowego), Zamawiający w kryterium DOŚWIADCZENIE PROJEKTANTA - doświadczenie nabyte w okresie ostatnich ...

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu ...

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie Wykonawca składa wraz z ofertą. Zobowiązanie powinno zawierać w szczególności: a ...

zdolnymi do wykonania zamówienia jest zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia określonych ...

są one obowiązane składać pisemne zobowiązania o udostępnieniu zasobów, zgodnie z ...

a) Kwalifikacji zawodowych tj. wykształcenia projektantów, b) Zakresu i specjalności uprawnień ...

zamawiający nie mógł ocenić, czy projektant ma doświadczenie nabyte w okresie ...

by zamawiający oczekiwał, by doświadczenie projektanta zostało nabyte w okresie ostatnich ...

wymaganych informacji, w kryterium DOŚWIADCZENIE PROJEKTANTA - doświadczenie nabyte w okresie ostatnich ...

oferty przystępującej w kryterium "doświadczenie projektanta". Podobnie należy ocenić brak wskazania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022 23 fragmenty

2022-06-23 » Uwzględnia odwołanie

osoby proponowanej do pełnienia funkcji projektanta drogowego opisano wymagania w następujący ...

minimum 20 km, na stanowisku Projektanta Drogowego lub Sprawdzającego dokumentacji branży ...

osoby wskazanej do pełnienia funkcji projektanta drogowego, przekazanych przez wykonawcę w ...

terminu składania ofert (w funkcji projektanta lub sprawdzającego) przez osobę proponowaną na stanowisko projektanta drogowego. Punkty w tym podkryterium ...

zespół projektowy odwołujący na stanowisko Projektanta Drogowego wskazał Pana J. S ...

podano dane: Kryterium "Doświadczenie projektowe": Projektant drogowy. Z kolei na potwierdzenie ...

zadania wskazana osoba opracowała jako projektant (wskazać funkcję: projektant lub sprawdzający) dokumentację projektową KP ...

zadania wskazana osoba opracowała jako projektant (wskazać funkcję: projektant lub sprawdzający) dokumentację projektową KP ...

zadania wskazana osoba opracowała jako projektant (wskazać funkcję: projektant lub sprawdzający) dokumentację projektową KP ...

S. wskazanego do pełnienia funkcji Projektanta drogowego. Co istotne, takie fałszywe ...

doświadczenia osoby wskazanej na stanowisko Projektanta drogowego są nieprawdziwe, wykonawca podlega ...

W. . Z kolei na stanowisko Projektanta drogowego wskazano Pana M. G ...

pomiędzy wykonawcą a tymi osobami (dysponowanie bezpośrednie), czy też pomiędzy wykonawcą a ...

S. wskazanego do pełnienia funkcji Projektanta drogowego. Z kolei owo fałszywe ...

wskazana przez niego na stanowisko projektanta drogowego realizowała dokumentację spełniającą łączne ...

ofert; (e) osoba sprawowała funkcję projektanta lub sprawdzającego. Jeśli z kolei ...

pomiędzy wykonawcą a tymi osobami (dysponowanie bezpośrednie), czy też pomiędzy wykonawcą a ...

takim dokumentem mogłoby być np. zobowiązanie HPC POLGEOL S.A. do ...

5" i wskazany na stanowisko Projektanta drogowego. Odwołujący zarzucał, że Mosty ...

na stanowisku sprawdzający w funkcji projektanta drogowego. Z zarzutem tym nie ...

dysponowania osobą do pełnienia funkcji projektanta drogowego. Zgodnie z jego brzmieniem ...

minimum 20 km, na stanowisku Projektanta Drogowego lub Sprawdzającego dokumentacji branży ...

Lubawka II wskazana na stanowisko projektanta drogowego osoba zdobyła doświadczenie w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2023 24 fragmenty

2023-03-08 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

realizacji zamówienia" i przyznanie doświadczeniu projektanta UX/UI 7 punktów, podczas ...

przyznać punktów w zakresie doświadczenia projektanta UX/UI, co sprawia, że ...

Jednym z takich ekspertów był projektant UX/UI. Z SWZ wynika ...

niekompletny. Asseco, w odniesieniu do projektanta UX/UI nie podał informacji o podstawie dysponowania (dysponowanie bezpośrednie/pośrednie). Zdaniem Odwołującego wykonawca, chcąc uzyskać punkty za doświadczenie projektanta UX/UI (albo jakiegokolwiek innego ...

maksymalną liczbę punktów za doświadczenie projektanta UX/UI (7 punktów). Asseco ...

formularzu oferty dowolne dane dotyczące projektanta UX/UI lub innego specjalisty ...

do wprowadzania zmian na stanowisku projektanta UX/UI. Asseco ma również ...

powołania na etapie realizacji umowy projektanta, którym dysponuje pośrednio lub bezpośrednio ...

również, że informacja dotycząca doświadczenia projektanta UX/UI - zgodnie z częścią ...

realizacji zamówienia w ramach roli "Projektant UX/UI", gdyż informacja ta ...

wyprowadzić jednoznaczny wniosek, że Przystępujący dysponuje bezpośrednio ekspertem wskazanym dla pełnienia roli "Projektant UX/UI", gdyż nie powołał ...

r. jednoznacznie wynika, że Przystępujący dysponuje bezpośrednio osobą wskazaną dla pełnienia roli Projektanta UX/UI. Zatem nieprzyznanie Przystępującemu ...

Zamawiający ma pewność, że Przystępujący dysponuje bezpośrednio osobą skierowaną do pełnienia roli Projektant UX/UI, byłoby niecelowe i ...

punktów, jakie Asseco otrzymało dla projektanta UX/UI. Przystępujący dodał również ...

załączono umowę o pracę pomiędzy projektantem UX/UI a Asseco. Zarzut ...

Jednym z takich ekspertów był projektant UX/UI. Zgodnie z częścią ...

F.2. W odniesieniu do projektanta UX/UI nie podając informacji o podstawie dysponowania (dysponowanie bezpośrednie/pośrednie). Zamawiający przyznał Przystępującemu maksymalną liczbę punktów za doświadczenie projektanta UX/UI (7 punktów]. 4 ...

należy załączyć jednocześnie podpisane Oświadczenie/zobowiązanie do zachowania poufności w związku ...

umów o pracę czy też zobowiązań personelu do świadczenia usług po ...

zasady przyznawania punktów za doświadczenie projektanta UX/UI były jasne i ...

że niezależnie od rodzaju dysponowania projektantem UX/UI, Zamawiający przyznawał odpowiednią ...

sama ilość punktów zostałaby przyznana projektantowi UX/UI, którym Zamawiający dysponuje bezpośrednio i taka sama ilość punktów zostałaby przyznana projektantowi UX/UI, którym Zamawiający dysponuje ...

o pracę między Przystępującym, a projektantem UX/UI. Z powyższych względów ...

nie wskazał na podstawę dysponowania projektantem UX/UI byłoby niezgodne z ...

KIO 131/19 – Wyrok KIO – 2019-02-06 96 fragmentów Premium

2019-02-06 » uwzględnia odwołanie

weryfikacji kryterium oceny ofert, b) zobowiązaniu podmiotu trzeciego S... P... a.s., c) zobowiązaniu podmiotu trzeciego - M... sp. z ...

zał. nr 3 do SIWZ); • zobowiązania podmiotu trzeciego S... P... a.s., • zobowiązania podmiotu trzeciego - M... Sp. z ...

zawierającego nową osobę na stanowisko projektanta branży konstrukcyjno - budowlanej; 4) art ...

udziału w postępowaniu w zakresie projektanta branży konstrukcyjno - budowlanej. Stąd też ...

że osoba wskazana na stanowisko projektanta branży konstrukcyjno - budowlanej spełnia wymagania ...

nową osobę do pełnienia funkcji projektanta branży konstrukcyjno - budowlanej, przedkładając nowy ...

błąd przez podanie informacji dotyczących projektanta branży konstrukcyjno - budowlanej, które nie ...

informacje wskazane przez przystępującego dla projektanta branży konstrukcyjno - budowlanej nie mają ...

dwóch wskazanych dokumentacji w charakterze projektanta, a brała udział jedynie w ...

wykonanie wskazał przystępujący przy doświadczeniu projektanta branży konstrukcyjno - budowlanej. Według odwołującego ...

że osoba wskazana na stanowisko projektanta branży konstrukcyjno - budowlanej nie złożyła na dokumentacji podpisu jako projektant, a jedynie jako sprawdzający. Przystępujący ...

czy też "faktyczne" pełnienie funkcji projektanta, nie składając jednak w tym ...

ta osoba rzeczywiście wykonywałaby czynności projektanta, to zostałaby w dokumentacji wykazana ...

że pełniła dwie funkcje - i projektanta i sprawdzającego - to czemu widnieje ...

sprawdzający, a nie widnieje jako projektant? Według odwołującego jest to sprzeczne ...

w tym samym projekcie funkcji projektanta i sprawdzającego. Kwestia ta była ...

figurująca w dokumentacji projektowej jako projektant, mogła uczestniczyć w pracach projektowych ...

osoba może uczestniczyć w zespole projektantów i dokonywać sprawdzenia dokumentacji projektowe ...

członkowie tego zespołu pełnili funkcje projektantów. Nie jest sporne pomiędzy stronami ...

dana osoba była członkiem zespołu projektantów nie wynika zatem fakt, że pełniła ona funkcję projektanta. Pozostawanie członkiem zespołu nie oznacza ...

zatem, że pełniło się funkcję projektanta; w zespole można pełnić funkcję ...

który nie pełni wówczas funkcji projektanta. Fakt zatem, że Pan P. P. był członkiem zespołu projektantów, nie oznacza, że pełnił on funkcję projektanta. W powyżej przedstawionej opinii znajduje ...

powinno dojść do utożsamienia osoby projektanta - głównego czy też branżowego - z ...

sprawdzenia projektu osobie pełniącej rolę projektanta w sposób oczywisty wypacza sens ...

sprawdzenia projektu, a przez to projektanta od sprawdzającego*. Z powyższego wynika ...

nie może jednocześnie pełnić funkcji projektanta. A wiec skoro Pan P ...

to nie mógł jednocześnie być projektantem tego projektu. “ Odnosząc się z ...

informacje wskazane przez przystępującego dla projektanta branży konstrukcyjno - budowlanej. Odwołujący wywiódł ...

w tym zweryfikować pełnienie funkcji projektanta, czy wynika ono z oficjalnych ...

osoba wskazana pierwotnie na stanowisko projektanta branży konstrukcyjno - budowlanej nie spełnia ...

wskazując nową osobę na stanowisko projektanta branży konstrukcyjno - budowlanej. Przystępujący dokonał ...

zał. nr 3 do SIWZ); - zobowiązania podmiotu trzeciego S... P... a.s., - zobowiązania podmiotu trzeciego - M... Sp. z ...

wykazu osób, wykazu usług I zobowiązań podmiotów trzecich w ogóle nie ...

potrzeby weryfikacji kryterium oceny ofert, zobowiązania podmiotu trzeciego S... P... a.s. i zobowiązania podmiotu trzeciego - M... sp. z ...

kryterium oceny ofert wraz z zobowiązaniami innego podmiotu do oddania do ...

zakresie dysponowania osobą na stanowisko projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej. M.in ...

składania ofert uczestniczyć - w charakterze projektanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej budynku ...

m3 - uczestniczyć w charakterze projektanta przy opracowaniu dokumentacji dla realizacji ...

przystępujący zaproponował osobę na stanowisko projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej. Oświadczył, że osobą tą dysponuje bezpośrednio. W przedostatniej kolumnie zaś opisał ...

projektowych osoba ta pełniła funkcję projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej. Co do ...

zakresie dysponowania osobą na stanowisko projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający wskazał ...

pełniła funkcję sprawdzającego, a nie projektanta. W związku z powyższym zamawiający ...

nowy wykaz osób w zakresie projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej. Ustalono, że ...

zakresie dysponowania osobą na stanowisko projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej, opisanego w ...

Oświadczył ponadto, że osobą tą dysponuje bezpośrednio. Odwołujący wywiódł w odwołaniu, że ...

wskazana przez przystępującego na stanowisko projektanta branży konstrukcyjno - budowlanej miała nie ...

w wykazie osób w charakterze projektanta, a jedynie w charakterze sprawdzającego ...

osobą na stanowisko m.in. projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej. Ustalono, że zamawiający w stosunku do projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej wymagał, aby ...

się doświadczeniem zawodowym. Wymagane od projektanta doświadczenie zawodowe opisano następująco: W ...

składania ofert uczestniczył - w charakterze projektanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej budynku ...

publicznej, (...) i - uczestniczył w charakterze projektanta przy opracowaniu dokumentacji dla realizacji ...

zawodowym osoby wskazanej na stanowisko projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej, zdobytym przy ...

opracowaniu dokumentacji projektowej w charakterze projektanta. Wzięto pod uwagę, że obowiązujące ...

przepisy prawa klarownie odróżniają funkcje projektanta i sprawdzającego projekt. Stosownie do ...

poz. 1202 ze zm.): 2. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu ...

ograniczeń w odpowiedniej specjalności. 4. Projektant, a także sprawdzający, o którym ...

numer uprawnień, specjalność oraz podpis projektanta, oraz imiona i nazwiska osób ...

przepisów jednoznacznie wynika, że osobę projektanta należy odróżniać od sprawdzającego. Owszem ...

sprawdzając projekt występuje w roli projektanta. W tym zakresie podzielono wywody ...

przystępujący zaproponował osobę na stanowisko projektanta branży konstrukcyjno- budowlanej. W przedostatniej ...

projektowych osoba ta pełniła funkcję projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej. W dalszej ...

pełniła funkcję sprawdzającego, a nie projektanta Dostrzeżenia wymagało, że w dokumentach tych jako projektantów wymieniono inne osoby. Co do ...

w charakterze sprawdzającego, a nie projektanta. W dokumentach tych jako projektantów wymieniono inne osoby. Powyższe ustalenia ...

wykazie jako kandydat na stanowisko projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta ...

wymienionych prac pełniła również funkcje projektanta sprawdzającego". Nie złożyła zatem wyraźnego ...

że na spornych kontraktach była projektantem branży konstrukcyjno -budowlanej. Oświadczenie abstrahowało ...

zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa stanowił oświadczenie projektantów, w tym m.(n. osoby ...

wykazie jako kandydat na stanowisko projektanta branży konstrukcyjno- budowlanej, że projekt ...

podpisała się na oświadczeniu jako "projektant" obok drugiej osoby, która także podpisała je jako "projektant. Dostrzeżenia wymagało jednak, że oświadczenie ...

oświadczenie w tym trybie podpisują projektant i sprawdzający. Zatem jedna z ...

kto był sprawdzającym, a kto projektantem wynikało z pozwolenia na budowę ...

pełnić na części projektów funkcję projektanta, a nie sprawdzającego. Wskazano rodzaje ...

rzekomo osoba miała wykonać jako projektant. W dalszej kolejności stwierdzono, że ...

wymienionych w wykazie, pełniła funkcję projektanta. Dostrzeżenia wymagało, że w jednym ...

wskazaną w wykazie określono mianem projektanta. W tym zakresie na uwagę ...

na budowę nazywał kwestionowaną osobę projektantem, pomimo iż w załączniku nr ...

wskazanej przez przystępującego na stanowisko projektanta branży konstrukcyjno- budowlanej. Ustalono, że ...

opisując w SIWZ wymagane doświadczenie projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej wskazał, że ...

składania ofert uczestniczyć - w charakterze projektanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej budynku ...

publicznej, (...) i - uczestniczyć w charakterze projektanta przy opracowaniu dokumentacji dla realizacji ...

zakresie dysponowania osobą na stanowisko projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej. Zgodnie z ...

w pierwotnym wykazie na stanowisko projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej posiadała doświadczenie ...

na wskazanych projektach w charakterze projektanta. Powyższe oświadczenia, choć istotne z ...

w wykazie tym na stanowisko projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej zaproponował inną ...

przez podmiot trzeci oraz jego zobowiązanie do oddania do dyspozycji tego ...

przez podmiot trzeci oraz dostarczył zobowiązanie tego podmiotu do oddania do ...

zmiana osoby proponowanej na stanowisko projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej nie warunkowała ...

i uzupełnionego wykazu osób - przystępujący dysponował bezpośrednio obiema osobami proponowanymi na stanowisko projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej. Analiza wykazów ...

dysponował tymi osobami na podstawie zobowiązania jakiegoś podmiotu trzeciego, który by ...

na poszczególne stanowiska, w tym projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej. W rozdziale ...

wskazanie nowej osoby na stanowisko projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej, której doświadczenie ...

ofert" (s. 7-9 oferty), zobowiązanie podmiotu trzeciego S... P... a ...

s. 32 - 33 oferty) i zobowiązanie podmiotu trzeciego M... sp. z ...

informacji. Co do uzasadnienia zastrzeżenia zobowiązań podmiotów trzecich, wykazu usług, referencji ...

dotyczących tego wykazu, a także zobowiązań podmiotów trzecich. Izba stwierdziła także ...

przystępującego nie wiedzieli, kto był projektantem z jego strony, to jednak ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 42 fragmenty ciekawe zdania

2020-08-03 » Zaskarżone » Oddala odwołanie

ustawy Pzp, do uzupełnienia pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego, mimo że było ...

Lodrom mimo, że przedstawione trzecie zobowiązanie podmiotu trzeciego, rozszerzało zakres udostępnianego ...

formularza oferty wykonawca Lodrom załączył zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasób - firmy M ...

osobę zdolną do wykonania zamówienia- projektant architekt z uprawnieniami do projektowania ...

braku wezwania w tym zakresie - zobowiązanie firmy M. C. Architekt samodzielnie ...

zakresie o treści identycznej jak zobowiązanie złożone wraz z ofertą . W ...

6 ustawy Pzp do uzupełnienia zobowiązania podmiotu - M. C. Architekta - wskazując, że z zobowiązania winno wynikać w szczególności: 1 ...

Lodrom przedłożył kolejną, trzecią wersję zobowiązania firmy M. C. Architekt, w ...

rozszerzony w stosunku do pierwotnego zobowiązania i został przedstawiony następująco: 1 ...

osoby zdolne do wykonania zamówienia- projektanta o specjalności architektonicznej z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń, projektanta o specjalności konstrukcyjno- budowlanej z ...

uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń, projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci ...

uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń, projektanta branży instalacyjnej w zakresie sieci ...

uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń, projektanta branży teletechnicznej w zakresie sieci ...

przez Wykonawcę (z inicjatywy własnej) zobowiązania podmiotu trzeciego skutkować winno podjęciem ...

załączonego do oferty wykonawcy Lodrom zobowiązania M. C. Architekt, że podmiot ...

osobę zdolną do wykonania zamówienia - projektanta architekta z uprawnieniami do projektowania ...

treści złożonego wraz z ofertą zobowiązania M. C. Architekt, Zamawiający nie ...

sytuacji przemawia także druga wersja zobowiązania złożona Zamawiającemu na wezwanie w ...

1 ustawy Pzp. Obie wersje zobowiązania nie odpowiadały wymaganiom SIWZ, gdyż ...

zakresie ograniczonym do jednego specjalisty - projektanta architekta). Na skutek wezwania skierowanego ...

6 ustawy Pzp do uzupełnienia zobowiązania podmiotu udostępniającego zasób, Zamawiającemu zostało przedstawione trzecie zobowiązanie, w którym rozszerzono zakres udostępnianego ...

osób. Obok już wcześniej deklarowanego projektanta o specjalności architektonicznej z uprawnieniami ...

trzeci zapewnił o udostępnieniu dodatkowo projektanta o specjalności konstrukcyjno-budowlanej z ...

uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń, projektanta branży instalacyjnej w zakresie sieci ...

uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń, projektanta branży instalacyjnej w zakresie sieci ...

do projektowania bez ograniczeń oraz projektanta branży teletechnicznej w zakresie sieci ...

przez podmiot trzeci i o zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia zasobów ...

w zakresie doświadczenia (trzecie pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego nie może być ...

2020 r. do uzupełnienia treści zobowiązania podmiotu trzeciego i uzupełnionego przez Przystępującego zobowiązania podmiotu trzeciego, informacji o wyborze ...

ustawy Pzp i dotyczyło uzupełnienia zobowiązania podmiotu - M. C. Architekta, udostępniającego ...

potrzeby realizacji zamówienia. Prawidłowo, sporządzone zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno zawierać wszystkie ...

że pierwsze złożone przez Odwołującego zobowiązanie podmiotu trzeciego było wadliwe. Natomiast ...

pominąć w swojej ocenie drugie zobowiązanie, które zostało mu przedłożone przez ...

maja 2020 r. wobec pierwszego zobowiązania z dnia 13 listopada 2019 ...

Przystępującego uzupełnienia i poprawienia wadliwego zobowiązania z powodu braku wyżej wskazanych ...

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu ...

odwołaniu nie zakwestionował treści trzeciego zobowiązania złożonego przez Przystępującego będącego konsekwencją ...

Przystępujący w ogóle załączył błędnie zobowiązanie, które w ogóle nie powinno ...

drugie samowolnie złożone przez Przystępującego zobowiązanie podmiotu trzeciego było prawnie bezskuteczne ...

wiedzy i doświadczenia opartych o dysponowanie bezpośrednie osobą M. C., bowiem jego ...

przesądza jeszcze o nienależytym wykonaniu zobowiązania, bowiem sama umowa może określać ...

odpowiedzialności podmiotu, który wykonał swoje zobowiązanie należycie. Jednocześnie, według Izby - ciężar ...

123456następne »