Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 155 fragmentów

2012-01-30 » Uwzględnia odwołanie

unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu . Nakazuje Zamawiającemu wezwanie do uzupełnienia dokumentów tj. oświadczeń podmiotów trzecich w formie pisemnej (oryginałów) oraz wezwanie do złożenia dokumentów stwierdzających, że osoby podpisujące zobowiązania podmiotów trzecich były uprawnione do działania w imieniu podmiotów trzecich. 2. Kosztami postępowania obciąża ...

argumentację Odwołującego. Zamawiający wskazał, że w sposób prawidłowy dokonał oceny złożonych dokumentów w ofercie wykonawcy PORR (Polska) S.A. a oświadczenia podmiotów trzecich o udostępnieniu temu wykonawcy swoich zasobów zostały złożone w formie pisemnej tj. w formie pisemnego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis osób składających zobowiązanie. Dokumenty zostały złożone w należytej formie w ofercie - w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą wykonawcę. W zakresie zarzuconego braku odpowiedniej treści w dwóch oświadczeniach wskazał Zamawiający, że nie ma wymogu zawarcia w oświadczeniu dosłownego sformułowania, że zasoby ...

jest zasadny i Izba nakazała w sentencji orzeczenia wezwanie do uzupełnienia dokumentów tj. oświadczeń podmiotów trzecich w formie pisemnej (oryginałów). Za zobowiązanie podmiotu trzeciego stanowiące dowód dysponowania przez wykonawcę zasobami tego podmiotu (w sposób wiążący złożone w imieniu i z konsekwencjami dla tego podmiotu), o którym mowa w art. 26 ust. 2b ...

123456...233następne »