Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 199 fragmentów

2013-11-06 » Oddala odwołanie

zaakceptowany przez zamawiającego. Ponadto zamawiający w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wzorze umowy przewidział możliwość zmiany umowy w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego w trakcie realizacji umowy czego potwierdzenie znalazło miejsce w §13 wzoru umowy: 1) pkt 1 c) Zmiany sposobu wykonywania umowy w zakresie: - zmiany szczegółowego harmonogramu wykonania przedmiotu umowy; 2) pkt 1 d) Zmiany zasad płatności w zakresie: - zmian terminów płatności wynikających z wszelkich innych zmian wprowadzonych do umowy; 3) pkt 1 e) pozostałe okoliczności powodujące zmianę umowy: - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych ...

do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. b) zmiany osobowe: - zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co ...

lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ - w przypadku wystąpienia uzasadnionej potrzeby po stronie wykonawcy, c) zmiany sposobu wykonywania umowy w zakresie: - zmiany szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy; - w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych pod literą a), d) zmiany zasad płatności w zakresie: -zmian terminów płatności wynikających z wszelkich innych zmian wprowadzanych do umowy. e) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz; - zmiana obowiązującej stawki podatku VAT; - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych ...

Przejdź do Wyrównanie_stron umowy_partners.pdf 241 fragmentów

2021-05-11 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2019 r.

zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 2. W umowie określa się: 1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia; 2) sposób ustalania zmiany wynagrodzenia: a) z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ...

realizacją zamówienia. Ważne: A zatem, w umowie tej zamawiający winien określić: 1. poziom zmiany cen materiałów lub kosztów, uprawniających stronę do żądania zmiany wynagrodzenia, przy czym ustawa nie określa żadnego minimalnego progu w tym zakresie. Postanowienie ma wskazać również początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia. 2. sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia może zostać określony również przez wskazanie innej podstaw, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów. 3. sposób określenia wpływu zmiany ceny na koszty wykonania zamówienia oraz okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy. 4. maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowienia. Wskazane obligatoryjne ...

charakteru i rodzaju zamówienia, jego zakresu i wielkości, a także sposobu oraz terminu realizacji. Zapisy umowy powinny być w każdym przypadku dostosowane do specyfiki udzielanego zamówienia. W przypadku natomiast gdy zamawiający nie przewiduje płatności częściowych w umowach zawartych na okres powyżej 12 ...

123456...398następne »