Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 199 fragmentów

2013-11-06 » Oddala odwołanie

zaakceptowany przez zamawiającego. Ponadto zamawiający w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wzorze umowy przewidział możliwość zmiany umowy w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego w trakcie realizacji umowy czego potwierdzenie znalazło miejsce w §13 wzoru umowy: 1) pkt 1 c) Zmiany sposobu wykonywania umowy w zakresie: - zmiany szczegółowego harmonogramu wykonania przedmiotu umowy; 2) pkt 1 d) Zmiany zasad płatności w zakresie: - zmian terminów płatności wynikających z wszelkich innych zmian wprowadzonych do umowy; 3) pkt 1 e) pozostałe okoliczności powodujące zmianę umowy: - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych ...

do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. b) zmiany osobowe: - zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co ...

lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ - w przypadku wystąpienia uzasadnionej potrzeby po stronie wykonawcy, c) zmiany sposobu wykonywania umowy w zakresie: - zmiany szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy; - w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych pod literą a), d) zmiany zasad płatności w zakresie: -zmian terminów płatności wynikających z wszelkich innych zmian wprowadzanych do umowy. e) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz; - zmiana obowiązującej stawki podatku VAT; - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych ...

123456...408następne »