Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 144 ust. 1 pkt 1,3 i 6 ustawy Pzp 144 fragmenty

2019-09-27 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy - zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego dokonywana na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 ...

i 6 ustawy Pzp. Dopuszczalność zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w ...

22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...

I. Wstęp. II. Dopuszczalność wprowadzenia zmiany do umowy o zamówienie publiczne na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. III. Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. IV. Dopuszczalność zmiany umowy dokonywanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy ...

Pzp. V. Granice dopuszczalności wprowadzania zmian na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 ...

6 ustawy Pzp. VI. Możliwość zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w ...

22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...

świetle przepisów dotyczących zamówień publicznych, umowy określające proces ich realizacji, z ...

kryteria oceny ofert. Całkowita dobrowolność zmiany postanowień tak zawartych umów w ...

świadczenia, a także warunki realizacji umowy nie byłyby w żaden sposób ...

publicznych. Stąd też, dyspozycja art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ...

których po spełnieniu określonych warunków zmiana umowy jest dopuszczalna. Realizacja długoterminowych zamierzeń ...

jest wyjaśnienie kwestii dopuszczalności dokonania zmian treści tych umów poprzez podwyższenie ...

wynagrodzenia oraz możliwego zakresu takiej zmiany. W tym kontekście, na gruncie ...

należy przesłanki wskazane treścią art. 144 ust. 1 pkt 1 oraz ...

ustawy Pzp, a także art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy ...

również odniesienie się do możliwości zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w ...

22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...

innych ustaw. II. Dopuszczalność wprowadzenia zmiany do umowy o zamówienie publiczne na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

Pzp. Stosownie do treści art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

zamówienia publicznego mają możliwość wprowadzenia zmian do umowy, polegających na waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy ...

W świetle tego przepisu treść umowy w sprawie zamówienia publicznego może ...

ich charakter oraz sposób realizacji zmian. Warunkiem zastosowania art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

wątpliwości co do zakresu ewentualnych zmian umowy, przesłanek ich wprowadzenia, a także ...

określonym poziomie cenowym. Dyspozycja art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

budowlanej) będącej efektem realizacji zawartej umowy, instytucje zamawiające powinny formułować warunki ...

określonym zakresie móc reagować na zmiany tego otoczenia bez uszczerbku dla ...

przepisów daje zasadniczo możliwość, dokonywania zmian o charakterze istotnym bez konieczności ...

polski ustawodawca w treści art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp jako szczególny element umowy o wykonanie zamówienia publicznego, który ...

klauzule umowne wskazał wprost możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Z ...

powinny niwelować negatywne skutki takich zmian, w szczególności konsekwencje związane z zachwianiem równowagi ekonomicznej zawartej umowy. Należy również podkreślić, iż przepisy ...

należnych wykonawcy w stosunku do zmiany poziomu, określonych treścią przywołanego przepisu ...

wykonania zamówienia publicznego. III. Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. W myśl art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, zmiana umowy o wykonanie zamówienia publicznego może ...

nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy. Przepis art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

stopień elastyczności w celu dostosowania umowy do tych okoliczności bez konieczności ...

a jego przewidywalną wartością. Możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

niemożność przewidzenia w chwili zawarcia umowy okoliczności skutkujących koniecznością dokonywania w niej zmian, nie należy rozumieć zdarzenia nie ...

realizacji. Okoliczności skutkujące koniecznością wprowadzenia zmian do umowy o wykonanie zamówienia publicznego, z ...

świetle przesłanek wskazanych treścią art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp okoliczności wywołujące konieczność zmiany umowy o wykonanie zamówienia publicznego powinny ...

od jej stron. Omawiana przesłanka zmiany umowy zbliżona jest do treści art. 144 ustawy Pzp, obowiązującego przed nowelizacją ...

z którym przepisy ustawy zakazywały zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty ...

chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynikała z okoliczności, których nie ...

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te były korzystne dla zamawiającego ...

niemożność przewidzenia w chwili zawarcia umowy okoliczności skutkujących koniecznością dokonywania w niej zmian, nie należy rozumieć zdarzenia nie ...

takich zdarzeń przez strony zawierające umowę powinien być postrzegany w kategoriach ...

Niemożność przewidzenia okoliczności powodujących konieczność zmiany umowy powinna być oceniana także z ...

zewnętrzne w stosunku do stron umowy i w pełni od nich ...

wskazane przykładowe okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy, tj. gwałtowna dekoniunktura, ograniczenie dostępności ...

cen na rynku określonych dóbr, zmianach inflacyjnych itp. Jeśli określone zdarzenia ...

o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

którym możliwe będzie przywrócenie równowagi umowy zachwianej tymi zdarzeniami. Należy ponownie ...

w działaniu zamawiającego przed zawarciem umowy realizuje się w szczególności poprzez ...

o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Interpretacja przepisu art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

gospodarczych oraz ich skali, wprowadzenie zmian do umowy w oparciu o dyspozycję tego ...

również podkreślić, iż brzmienie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, a ...

iż przesłanki warunkujące dopuszczalność zamiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 i ...

charakter autonomiczny. W konsekwencji wprowadzenie zmian w oparciu o przesłankę nieprzewidywalności ...

o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Innymi słowy, strony umowy o zamówienie publiczne mogą skorzystać ...

z uprawnienia przewidzianego dyspozycją art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

w którym nie przewidziały w umowach odpowiednich postanowień w postaci klauzul ...

cechowała należyta staranność. Uprawnienie do zmiany treści umowy mogłoby przysługiwać w okolicznościach, w ...

gdy nie podlegały one wyjątkowym zmianom). Skorzystanie z możliwości wprowadzenia modyfikacji do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

przewidziała określone klauzule pozwalające na zmianę umowy w oparciu o dyspozycję art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

niemożliwych do przewidzenia skutków spowodowanych zmianą okoliczności realizacji umowy lub niemożliwym do przewidzenia zakresem zmiany. Przy czym, również w tym ...

naturalny wykraczają poza unormowanie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

Pzp. Nie jest możliwe dokonanie zmiany umowy na postawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

przewidzieć nie stanowi samoistnej przesłanki zmiany umowy, w oparciu o treść art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Niezbędnym warunkiem zmiany umowy na tej podstawie jest również ...

określonych zjawisk powoduje konieczność zamiany umowy o wykonanie zamówienia publicznego. W ...

rzeczywiście wpływa na proces realizacji umowy w taki sposób, iż konieczna jest jej zmiana. W tym względzie należy kierować ...

jakie wywiera na proces wykonywania umowy o zamówienie publiczne nieprzewidziana okoliczność ...

na sytuację wykonawcy. IV. Dopuszczalność zmiany umowy dokonywana na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Strony umowy o wykonanie zamówienia publicznego mogą ...

w oparciu o treść art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy ...

Pzp. Przepis ten dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w ...

są dwie przesłanki: łączna wartość zmian jest mniejsza od kwot określonych ...

pierwotnie w umowie. Oceniając możliwość zmiany umowy na podstawie ww. przepisu należy ...

drugi, który stanowi, iż modyfikacje umowy skutkujące nieznaczną zmianą wartości umowy do określonej wartości powinny być ...

wynika zatem, iż pomiędzy modyfikacją umowy a koniecznością zmiany jej wartości musi zachodzić związek ...

przyczynowo - skutkowy. Innymi słowy, modyfikacje umowy w oparciu o przywołaną podstawę muszą skutkować zmianą (nieznaczną) wartości umowy. Uwzględniając powyższe, wskazać należy, iż zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w postaci zmiany wynagrodzenia wykonawcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy ...

sytuacji, gdy pociąga za sobą zmianę wartości umowy, np. wynikającą ze zwiększenia lub ...

ww. przepisu w okolicznościach, gdy zmiana umowy polegałaby tylko na podwyższeniu wynagrodzenia ...

które miałoby na celu wyłącznie zmianę ceny realizacji świadczenia. Powyższe znajduje ...

normy prawnej określonej w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy ...

Pzp, który odwołuje się do zmiany "wartości modyfikacji", a nie "wzrostu ...

ceny". V. Granice dopuszczalności wprowadzania zmian na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 ...

6 ustawy Pzp. Dyspozycja art. 144 ust. 1 pkt 1,3 ...

w których dopuszczalnym jest wprowadzenie zmian do umowy o wykonanie zamówienia publicznego, warunkując ...

się w odniesieniu do określonej umowy przesłanek nieprzewidywalnych okoliczności oraz spowodowanej nimi konieczności zmiany umowy. Takie brzmienie przepisów, nie może ...

zobowiązania nieograniczonego prawa do jego zmiany, o ile tylko ziszczą się ...

oraz motywu 109 klauzule dotyczące zmiany umowy, a także zmiana umowy dokonywana z uwagi na nieprzewidziane ...

okoliczności nie może prowadzić do zmiany ogólnego charakteru tej umowy. Analogiczne zastrzeżenie w tym zakresie ...

zostało również w treści art. 144 ust. 1b ustawy Pzp ...

2014/24/UE, modyfikację powodującą zmianę ogólnego charakteru umowy można utożsamiać ze zmianą przedmiotu lub rodzaju pierwotnego zamówienia ...

zastrzeżeń, należy dodatkowo podnieść, iż zmiana wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego, niezależnie ...

o upoważnienie określone dyspozycją art. 144 ust. 1 pkt 1 czy też art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

w celu przywrócenia równowagi ekonomicznej umowy jaka istniała w momencie jej ...

trakcie realizacji kontraktu. Tak rozumiana zmiana nie może mieć na celu ...

iż celem zastosowania przepisu art. 144 ustawy Pzp nie jest kompensacja ...

kontraktowych strony mogą zatem wprowadzać zmiany w szczególności o charakterze przedmiotowym ...

ekonomicznym lub finansowym, o ile zmiana taka, jak zostało to wskazane powyżej, nie spowoduje zmiany ogólnego charakteru zobowiązania. VI. Możliwość zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w ...

22 czerwca 2016 r. . o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawartej ...

22 czerwca 2016 r. - o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...

poprzedniego stanu prawnego przepisu art. 144 ustawy Pzp. Należy zauważyć, iż ...

w poprzednim stanie prawnym, art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zakazywał dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty ...

zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub ...

zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. W świetle tych przepisów zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego była ...

dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy zmiany umowy miały charakter nieistotny w stosunku ...

zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub ...

zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiana nieistotna, w świetle przepisów ustawy Pzp, to zasadniczo zmiana postanowień umowy wywołana czynnikami zewnętrznymi, nieprzewidywalnymi na ...

wykonawców biorących udział w postępowaniu. Zmianę o charakterze nieistotnym należy definiować również jako modyfikację postanowień umowy, która wprowadzona na etapie postępowania ...

Tym samym, aby mówić o zmianie nieistotnej, przesłanki zmiany umowy muszą odnosić się do wykonawcy ...

Konieczne jest zatem ustalenie, że zmiana umowy w określonym zakresie i na ...

Przy dokonywaniu w takich warunkach zmiany jako nieistotnej, należy mieć na ...

wiedza o takiej modyfikacji postanowień umowy, na etapie postępowania o udzielenie ...

Pressetext Nachrichtenagentur). Uwzględniając powyższe, dopuszczalność zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w ...

22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...

i określone przez zamawiającego warunki zmian, albo gdy dokonywana zmiana ma charakter nieistotny. W sytuacji ...

niewystarczające z uwagi na nadzwyczajną zmianę stosunków, zmianę służącą przywróceniu równowagi ekonomicznej stron można rozpatrywać, w kontekście zmiany nieistotnej. Jednocześnie należy podkreślić, iż istotność takiej zmiany dla umów zawartych przed 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...

będziemy mieli do czynienia ze zmianą umowy wywołaną czynnikami zewnętrznymi, nieprzewidywalnymi na ...

wykonawców biorących udział w postępowaniu, zmianę taką można będzie uznać za ...

nieistotną (nawet jeśli prowadzi do zmiany wynagrodzenia) i w konsekwencji za ...

dopuszczalną. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zmiana zmierzająca do przywrócenia równowagi ekonomicznej ...

zamówienia. Celem zastosowania przepisu art. 144 ustawy Pzp (zarówno w stanie ...

wyraźnie podkreślić, iż ocena dopuszczalności zmiany służącej przywróceniu równowagi ekonomicznej stron ...

opinii zawiera wykładnię przepisów art. 144 ust. 1 pkt 1,3 ...

dopuszczalności uznania wydatków związanych ze zmianą umowy o zamówienie publiczne za wydatki ...

zamówienia publicznego mają możliwość wprowadzenia zmian do umowy w szczególności w oparciu o ...

klauzule wskazane w treści art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.W treści art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp jako szczególny element umowy o wykonanie zamówienia publicznego, który ...

umownych wskazana została wprost możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Z ...

do przewidzenia, negatywne skutki takich zmian, w szczególności konsekwencje związane z zachwianiem równowagi ekonomicznej zawartej umowy. Możliwość wprowadzenia zmian do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

nie przewidział określonej okoliczności skutkującej zmianą umowy, ale o sytuację w której ...

miał obiektywnej możliwości przewidzenia takiej zmiany. Wprowadzenie zmian w oparciu o przesłankę nieprzewidywalności ...

o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Strony umowy o zamówienie publiczne mogą skorzystać ...

z uprawnienia przewidzianego dyspozycją art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

w którym nie przewidziały w umowach odpowiednich postanowień w postaci klauzul ...

działanie zamawiającego cechowała należyta staranność. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w postaci zmiany wynagrodzenia wykonawcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy ...

sytuacji, gdy pociąga za sobą zmianę wartości umowy - zwiększenie lub zmniejszenie zakresu zamówienia, zmianę sposobu jego wykonania itp. Niedopuszczalna jest natomiast zmiana polegająca wyłącznie na podwyższeniu wynagrodzenia ...

skutkuje bowiem zwiększeniem wartości wykonywanej umowy, a wyłącznie ceny realizacji świadczenia. Dopuszczalność zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w ...

22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...

i określone przez zamawiającego warunki zmian, albo gdy dokonywana zmiana ma charakter nieistotny. Istotność zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w ...

22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...

będziemy mieli do czynienia ze zmianą umowy wywołaną czynnikami zewnętrznymi, nieprzewidywalnymi na ...

wykonawców biorących udział w postępowaniu, zmianę taką można będzie uznać za ...

nieistotną (nawet jeśli prowadzi do zmiany wynagrodzenia) i w konsekwencji za dopuszczalną. Ocena dopuszczalności zmiany służącej przywróceniu równowagi ekonomicznej stron ...

Opinia Urzędu Zamówień Publicznych "Dopuszczalność zmian umowy o zamówienie publiczne" ...

Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 144 ust. 1 pkt 1,3 i 6 ustawy Pzp 144 fragmenty

2021-03-23 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy - zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego dokonywana na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 ...

i 6 ustawy Pzp. Dopuszczalność zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w ...

22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...

I. Wstęp. II. Dopuszczalność wprowadzenia zmiany do umowy o zamówienie publiczne na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. III. Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. IV. Dopuszczalność zmiany umowy dokonywanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy ...

Pzp. V. Granice dopuszczalności wprowadzania zmian na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 ...

6 ustawy Pzp. VI. Możliwość zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w ...

22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...

świetle przepisów dotyczących zamówień publicznych, umowy określające proces ich realizacji, z ...

kryteria oceny ofert. Całkowita dobrowolność zmiany postanowień tak zawartych umów w ...

świadczenia, a także warunki realizacji umowy nie byłyby w żaden sposób ...

publicznych. Stąd też, dyspozycja art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ...

których po spełnieniu określonych warunków zmiana umowy jest dopuszczalna. Realizacja długoterminowych zamierzeń ...

jest wyjaśnienie kwestii dopuszczalności dokonania zmian treści tych umów poprzez podwyższenie ...

wynagrodzenia oraz możliwego zakresu takiej zmiany. W tym kontekście, na gruncie ...

należy przesłanki wskazane treścią art. 144 ust. 1 pkt 1 oraz ...

ustawy Pzp, a także art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy ...

również odniesienie się do możliwości zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w ...

22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...

innych ustaw. II. Dopuszczalność wprowadzenia zmiany do umowy o zamówienie publiczne na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

Pzp. Stosownie do treści art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

zamówienia publicznego mają możliwość wprowadzenia zmian do umowy, polegających na waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy ...

W świetle tego przepisu treść umowy w sprawie zamówienia publicznego może ...

ich charakter oraz sposób realizacji zmian. Warunkiem zastosowania art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

wątpliwości co do zakresu ewentualnych zmian umowy, przesłanek ich wprowadzenia, a także ...

określonym poziomie cenowym. Dyspozycja art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

budowlanej) będącej efektem realizacji zawartej umowy, instytucje zamawiające powinny formułować warunki ...

określonym zakresie móc reagować na zmiany tego otoczenia bez uszczerbku dla ...

przepisów daje zasadniczo możliwość, dokonywania zmian o charakterze istotnym bez konieczności ...

polski ustawodawca w treści art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp jako szczególny element umowy o wykonanie zamówienia publicznego, który ...

klauzule umowne wskazał wprost możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Z ...

powinny niwelować negatywne skutki takich zmian, w szczególności konsekwencje związane z zachwianiem równowagi ekonomicznej zawartej umowy. Należy również podkreślić, iż przepisy ...

należnych wykonawcy w stosunku do zmiany poziomu, określonych treścią przywołanego przepisu ...

wykonania zamówienia publicznego. III. Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. W myśl art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, zmiana umowy o wykonanie zamówienia publicznego może ...

nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy. Przepis art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

stopień elastyczności w celu dostosowania umowy do tych okoliczności bez konieczności ...

a jego przewidywalną wartością. Możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

niemożność przewidzenia w chwili zawarcia umowy okoliczności skutkujących koniecznością dokonywania w niej zmian, nie należy rozumieć zdarzenia nie ...

realizacji. Okoliczności skutkujące koniecznością wprowadzenia zmian do umowy o wykonanie zamówienia publicznego, z ...

świetle przesłanek wskazanych treścią art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp okoliczności wywołujące konieczność zmiany umowy o wykonanie zamówienia publicznego powinny ...

od jej stron. Omawiana przesłanka zmiany umowy zbliżona jest do treści art. 144 ustawy Pzp, obowiązującego przed nowelizacją ...

z którym przepisy ustawy zakazywały zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty ...

chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynikała z okoliczności, których nie ...

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te były korzystne dla zamawiającego ...

niemożność przewidzenia w chwili zawarcia umowy okoliczności skutkujących koniecznością dokonywania w niej zmian, nie należy rozumieć zdarzenia nie ...

takich zdarzeń przez strony zawierające umowę powinien być postrzegany w kategoriach ...

Niemożność przewidzenia okoliczności powodujących konieczność zmiany umowy powinna być oceniana także z ...

zewnętrzne w stosunku do stron umowy i w pełni od nich ...

wskazane przykładowe okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy, tj. gwałtowna dekoniunktura, ograniczenie dostępności ...

cen na rynku określonych dóbr, zmianach inflacyjnych itp. Jeśli określone zdarzenia ...

o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

którym możliwe będzie przywrócenie równowagi umowy zachwianej tymi zdarzeniami. Należy ponownie ...

w działaniu zamawiającego przed zawarciem umowy realizuje się w szczególności poprzez ...

o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Interpretacja przepisu art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

gospodarczych oraz ich skali, wprowadzenie zmian do umowy w oparciu o dyspozycję tego ...

również podkreślić, iż brzmienie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, a ...

iż przesłanki warunkujące dopuszczalność zamiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 i ...

charakter autonomiczny. W konsekwencji wprowadzenie zmian w oparciu o przesłankę nieprzewidywalności ...

o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Innymi słowy, strony umowy o zamówienie publiczne mogą skorzystać ...

z uprawnienia przewidzianego dyspozycją art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

w którym nie przewidziały w umowach odpowiednich postanowień w postaci klauzul ...

cechowała należyta staranność. Uprawnienie do zmiany treści umowy mogłoby przysługiwać w okolicznościach, w ...

gdy nie podlegały one wyjątkowym zmianom). Skorzystanie z możliwości wprowadzenia modyfikacji do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

przewidziała określone klauzule pozwalające na zmianę umowy w oparciu o dyspozycję art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

niemożliwych do przewidzenia skutków spowodowanych zmianą okoliczności realizacji umowy lub niemożliwym do przewidzenia zakresem zmiany. Przy czym, również w tym ...

naturalny wykraczają poza unormowanie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

Pzp. Nie jest możliwe dokonanie zmiany umowy na postawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

przewidzieć nie stanowi samoistnej przesłanki zmiany umowy, w oparciu o treść art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Niezbędnym warunkiem zmiany umowy na tej podstawie jest również ...

określonych zjawisk powoduje konieczność zamiany umowy o wykonanie zamówienia publicznego. W ...

rzeczywiście wpływa na proces realizacji umowy w taki sposób, iż konieczna jest jej zmiana. W tym względzie należy kierować ...

jakie wywiera na proces wykonywania umowy o zamówienie publiczne nieprzewidziana okoliczność ...

na sytuację wykonawcy. IV. Dopuszczalność zmiany umowy dokonywana na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Strony umowy o wykonanie zamówienia publicznego mogą ...

w oparciu o treść art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy ...

Pzp. Przepis ten dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w ...

są dwie przesłanki: łączna wartość zmian jest mniejsza od kwot określonych ...

pierwotnie w umowie. Oceniając możliwość zmiany umowy na podstawie ww. przepisu należy ...

drugi, który stanowi, iż modyfikacje umowy skutkujące nieznaczną zmianą wartości umowy do określonej wartości powinny być ...

wynika zatem, iż pomiędzy modyfikacją umowy a koniecznością zmiany jej wartości musi zachodzić związek ...

przyczynowo - skutkowy. Innymi słowy, modyfikacje umowy w oparciu o przywołaną podstawę muszą skutkować zmianą (nieznaczną) wartości umowy. Uwzględniając powyższe, wskazać należy, iż zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w postaci zmiany wynagrodzenia wykonawcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy ...

sytuacji, gdy pociąga za sobą zmianę wartości umowy, np. wynikającą ze zwiększenia lub ...

ww. przepisu w okolicznościach, gdy zmiana umowy polegałaby tylko na podwyższeniu wynagrodzenia ...

które miałoby na celu wyłącznie zmianę ceny realizacji świadczenia. Powyższe znajduje ...

normy prawnej określonej w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy ...

Pzp, który odwołuje się do zmiany "wartości modyfikacji", a nie "wzrostu ...

ceny". V. Granice dopuszczalności wprowadzania zmian na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 ...

6 ustawy Pzp. Dyspozycja art. 144 ust. 1 pkt 1,3 ...

w których dopuszczalnym jest wprowadzenie zmian do umowy o wykonanie zamówienia publicznego, warunkując ...

się w odniesieniu do określonej umowy przesłanek nieprzewidywalnych okoliczności oraz spowodowanej nimi konieczności zmiany umowy. Takie brzmienie przepisów, nie może ...

zobowiązania nieograniczonego prawa do jego zmiany, o ile tylko ziszczą się ...

oraz motywu 109 klauzule dotyczące zmiany umowy, a także zmiana umowy dokonywana z uwagi na nieprzewidziane ...

okoliczności nie może prowadzić do zmiany ogólnego charakteru tej umowy. Analogiczne zastrzeżenie w tym zakresie ...

zostało również w treści art. 144 ust. 1b ustawy Pzp ...

2014/24/UE, modyfikację powodującą zmianę ogólnego charakteru umowy można utożsamiać ze zmianą przedmiotu lub rodzaju pierwotnego zamówienia ...

zastrzeżeń, należy dodatkowo podnieść, iż zmiana wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego, niezależnie ...

o upoważnienie określone dyspozycją art. 144 ust. 1 pkt 1 czy też art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

w celu przywrócenia równowagi ekonomicznej umowy jaka istniała w momencie jej ...

trakcie realizacji kontraktu. Tak rozumiana zmiana nie może mieć na celu ...

iż celem zastosowania przepisu art. 144 ustawy Pzp nie jest kompensacja ...

kontraktowych strony mogą zatem wprowadzać zmiany w szczególności o charakterze przedmiotowym ...

ekonomicznym lub finansowym, o ile zmiana taka, jak zostało to wskazane powyżej, nie spowoduje zmiany ogólnego charakteru zobowiązania. VI. Możliwość zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w ...

22 czerwca 2016 r. . o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawartej ...

22 czerwca 2016 r. - o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...

poprzedniego stanu prawnego przepisu art. 144 ustawy Pzp. Należy zauważyć, iż ...

w poprzednim stanie prawnym, art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zakazywał dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty ...

zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub ...

zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. W świetle tych przepisów zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego była ...

dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy zmiany umowy miały charakter nieistotny w stosunku ...

zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub ...

zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiana nieistotna, w świetle przepisów ustawy Pzp, to zasadniczo zmiana postanowień umowy wywołana czynnikami zewnętrznymi, nieprzewidywalnymi na ...

wykonawców biorących udział w postępowaniu. Zmianę o charakterze nieistotnym należy definiować również jako modyfikację postanowień umowy, która wprowadzona na etapie postępowania ...

Tym samym, aby mówić o zmianie nieistotnej, przesłanki zmiany umowy muszą odnosić się do wykonawcy ...

Konieczne jest zatem ustalenie, że zmiana umowy w określonym zakresie i na ...

Przy dokonywaniu w takich warunkach zmiany jako nieistotnej, należy mieć na ...

wiedza o takiej modyfikacji postanowień umowy, na etapie postępowania o udzielenie ...

Pressetext Nachrichtenagentur). Uwzględniając powyższe, dopuszczalność zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w ...

22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...

i określone przez zamawiającego warunki zmian, albo gdy dokonywana zmiana ma charakter nieistotny. W sytuacji ...

niewystarczające z uwagi na nadzwyczajną zmianę stosunków, zmianę służącą przywróceniu równowagi ekonomicznej stron można rozpatrywać, w kontekście zmiany nieistotnej. Jednocześnie należy podkreślić, iż istotność takiej zmiany dla umów zawartych przed 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...

będziemy mieli do czynienia ze zmianą umowy wywołaną czynnikami zewnętrznymi, nieprzewidywalnymi na ...

wykonawców biorących udział w postępowaniu, zmianę taką można będzie uznać za ...

nieistotną (nawet jeśli prowadzi do zmiany wynagrodzenia) i w konsekwencji za ...

dopuszczalną. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zmiana zmierzająca do przywrócenia równowagi ekonomicznej ...

zamówienia. Celem zastosowania przepisu art. 144 ustawy Pzp (zarówno w stanie ...

wyraźnie podkreślić, iż ocena dopuszczalności zmiany służącej przywróceniu równowagi ekonomicznej stron ...

opinii zawiera wykładnię przepisów art. 144 ust. 1 pkt 1,3 ...

dopuszczalności uznania wydatków związanych ze zmianą umowy o zamówienie publiczne za wydatki ...

zamówienia publicznego mają możliwość wprowadzenia zmian do umowy w szczególności w oparciu o ...

klauzule wskazane w treści art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.W treści art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp jako szczególny element umowy o wykonanie zamówienia publicznego, który ...

umownych wskazana została wprost możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Z ...

do przewidzenia, negatywne skutki takich zmian, w szczególności konsekwencje związane z zachwianiem równowagi ekonomicznej zawartej umowy. Możliwość wprowadzenia zmian do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

nie przewidział określonej okoliczności skutkującej zmianą umowy, ale o sytuację w której ...

miał obiektywnej możliwości przewidzenia takiej zmiany. Wprowadzenie zmian w oparciu o przesłankę nieprzewidywalności ...

o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Strony umowy o zamówienie publiczne mogą skorzystać ...

z uprawnienia przewidzianego dyspozycją art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

w którym nie przewidziały w umowach odpowiednich postanowień w postaci klauzul ...

działanie zamawiającego cechowała należyta staranność. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w postaci zmiany wynagrodzenia wykonawcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy ...

sytuacji, gdy pociąga za sobą zmianę wartości umowy - zwiększenie lub zmniejszenie zakresu zamówienia, zmianę sposobu jego wykonania itp. Niedopuszczalna jest natomiast zmiana polegająca wyłącznie na podwyższeniu wynagrodzenia ...

skutkuje bowiem zwiększeniem wartości wykonywanej umowy, a wyłącznie ceny realizacji świadczenia. Dopuszczalność zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w ...

22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...

i określone przez zamawiającego warunki zmian, albo gdy dokonywana zmiana ma charakter nieistotny. Istotność zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w ...

22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...

będziemy mieli do czynienia ze zmianą umowy wywołaną czynnikami zewnętrznymi, nieprzewidywalnymi na ...

wykonawców biorących udział w postępowaniu, zmianę taką można będzie uznać za ...

nieistotną (nawet jeśli prowadzi do zmiany wynagrodzenia) i w konsekwencji za dopuszczalną. Ocena dopuszczalności zmiany służącej przywróceniu równowagi ekonomicznej stron ...

Opinia Urzędu Zamówień Publicznych "Dopuszczalność zmian umowy o zamówienie publiczne" ...

Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 144 ust. 1 pkt 1,3 i 6 ustawy Pzp 144 fragmenty

2021-03-24 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy - zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego dokonywana na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 ...

i 6 ustawy Pzp. Dopuszczalność zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w ...

22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...

I. Wstęp. II. Dopuszczalność wprowadzenia zmiany do umowy o zamówienie publiczne na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. III. Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. IV. Dopuszczalność zmiany umowy dokonywanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy ...

Pzp. V. Granice dopuszczalności wprowadzania zmian na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 ...

6 ustawy Pzp. VI. Możliwość zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w ...

22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...

świetle przepisów dotyczących zamówień publicznych, umowy określające proces ich realizacji, z ...

kryteria oceny ofert. Całkowita dobrowolność zmiany postanowień tak zawartych umów w ...

świadczenia, a także warunki realizacji umowy nie byłyby w żaden sposób ...

publicznych. Stąd też, dyspozycja art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ...

których po spełnieniu określonych warunków zmiana umowy jest dopuszczalna. Realizacja długoterminowych zamierzeń ...

jest wyjaśnienie kwestii dopuszczalności dokonania zmian treści tych umów poprzez podwyższenie ...

wynagrodzenia oraz możliwego zakresu takiej zmiany. W tym kontekście, na gruncie ...

należy przesłanki wskazane treścią art. 144 ust. 1 pkt 1 oraz ...

ustawy Pzp, a także art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy ...

również odniesienie się do możliwości zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w ...

22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...

innych ustaw. II. Dopuszczalność wprowadzenia zmiany do umowy o zamówienie publiczne na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

Pzp. Stosownie do treści art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

zamówienia publicznego mają możliwość wprowadzenia zmian do umowy, polegających na waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy ...

W świetle tego przepisu treść umowy w sprawie zamówienia publicznego może ...

ich charakter oraz sposób realizacji zmian. Warunkiem zastosowania art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

wątpliwości co do zakresu ewentualnych zmian umowy, przesłanek ich wprowadzenia, a także ...

określonym poziomie cenowym. Dyspozycja art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

budowlanej) będącej efektem realizacji zawartej umowy, instytucje zamawiające powinny formułować warunki ...

określonym zakresie móc reagować na zmiany tego otoczenia bez uszczerbku dla ...

przepisów daje zasadniczo możliwość, dokonywania zmian o charakterze istotnym bez konieczności ...

polski ustawodawca w treści art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp jako szczególny element umowy o wykonanie zamówienia publicznego, który ...

klauzule umowne wskazał wprost możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Z ...

powinny niwelować negatywne skutki takich zmian, w szczególności konsekwencje związane z zachwianiem równowagi ekonomicznej zawartej umowy. Należy również podkreślić, iż przepisy ...

należnych wykonawcy w stosunku do zmiany poziomu, określonych treścią przywołanego przepisu ...

wykonania zamówienia publicznego. III. Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. W myśl art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, zmiana umowy o wykonanie zamówienia publicznego może ...

nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy. Przepis art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

stopień elastyczności w celu dostosowania umowy do tych okoliczności bez konieczności ...

a jego przewidywalną wartością. Możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

niemożność przewidzenia w chwili zawarcia umowy okoliczności skutkujących koniecznością dokonywania w niej zmian, nie należy rozumieć zdarzenia nie ...

realizacji. Okoliczności skutkujące koniecznością wprowadzenia zmian do umowy o wykonanie zamówienia publicznego, z ...

świetle przesłanek wskazanych treścią art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp okoliczności wywołujące konieczność zmiany umowy o wykonanie zamówienia publicznego powinny ...

od jej stron. Omawiana przesłanka zmiany umowy zbliżona jest do treści art. 144 ustawy Pzp, obowiązującego przed nowelizacją ...

z którym przepisy ustawy zakazywały zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty ...

chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynikała z okoliczności, których nie ...

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te były korzystne dla zamawiającego ...

niemożność przewidzenia w chwili zawarcia umowy okoliczności skutkujących koniecznością dokonywania w niej zmian, nie należy rozumieć zdarzenia nie ...

takich zdarzeń przez strony zawierające umowę powinien być postrzegany w kategoriach ...

Niemożność przewidzenia okoliczności powodujących konieczność zmiany umowy powinna być oceniana także z ...

zewnętrzne w stosunku do stron umowy i w pełni od nich ...

wskazane przykładowe okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy, tj. gwałtowna dekoniunktura, ograniczenie dostępności ...

cen na rynku określonych dóbr, zmianach inflacyjnych itp. Jeśli określone zdarzenia ...

o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

którym możliwe będzie przywrócenie równowagi umowy zachwianej tymi zdarzeniami. Należy ponownie ...

w działaniu zamawiającego przed zawarciem umowy realizuje się w szczególności poprzez ...

o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Interpretacja przepisu art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

gospodarczych oraz ich skali, wprowadzenie zmian do umowy w oparciu o dyspozycję tego ...

również podkreślić, iż brzmienie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, a ...

iż przesłanki warunkujące dopuszczalność zamiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 i ...

charakter autonomiczny. W konsekwencji wprowadzenie zmian w oparciu o przesłankę nieprzewidywalności ...

o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Innymi słowy, strony umowy o zamówienie publiczne mogą skorzystać ...

z uprawnienia przewidzianego dyspozycją art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

w którym nie przewidziały w umowach odpowiednich postanowień w postaci klauzul ...

cechowała należyta staranność. Uprawnienie do zmiany treści umowy mogłoby przysługiwać w okolicznościach, w ...

gdy nie podlegały one wyjątkowym zmianom). Skorzystanie z możliwości wprowadzenia modyfikacji do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

przewidziała określone klauzule pozwalające na zmianę umowy w oparciu o dyspozycję art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

niemożliwych do przewidzenia skutków spowodowanych zmianą okoliczności realizacji umowy lub niemożliwym do przewidzenia zakresem zmiany. Przy czym, również w tym ...

naturalny wykraczają poza unormowanie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

Pzp. Nie jest możliwe dokonanie zmiany umowy na postawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

przewidzieć nie stanowi samoistnej przesłanki zmiany umowy, w oparciu o treść art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Niezbędnym warunkiem zmiany umowy na tej podstawie jest również ...

określonych zjawisk powoduje konieczność zamiany umowy o wykonanie zamówienia publicznego. W ...

rzeczywiście wpływa na proces realizacji umowy w taki sposób, iż konieczna jest jej zmiana. W tym względzie należy kierować ...

jakie wywiera na proces wykonywania umowy o zamówienie publiczne nieprzewidziana okoliczność ...

na sytuację wykonawcy. IV. Dopuszczalność zmiany umowy dokonywana na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Strony umowy o wykonanie zamówienia publicznego mogą ...

w oparciu o treść art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy ...

Pzp. Przepis ten dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w ...

są dwie przesłanki: łączna wartość zmian jest mniejsza od kwot określonych ...

pierwotnie w umowie. Oceniając możliwość zmiany umowy na podstawie ww. przepisu należy ...

drugi, który stanowi, iż modyfikacje umowy skutkujące nieznaczną zmianą wartości umowy do określonej wartości powinny być ...

wynika zatem, iż pomiędzy modyfikacją umowy a koniecznością zmiany jej wartości musi zachodzić związek ...

przyczynowo - skutkowy. Innymi słowy, modyfikacje umowy w oparciu o przywołaną podstawę muszą skutkować zmianą (nieznaczną) wartości umowy. Uwzględniając powyższe, wskazać należy, iż zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w postaci zmiany wynagrodzenia wykonawcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy ...

sytuacji, gdy pociąga za sobą zmianę wartości umowy, np. wynikającą ze zwiększenia lub ...

ww. przepisu w okolicznościach, gdy zmiana umowy polegałaby tylko na podwyższeniu wynagrodzenia ...

które miałoby na celu wyłącznie zmianę ceny realizacji świadczenia. Powyższe znajduje ...

normy prawnej określonej w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy ...

Pzp, który odwołuje się do zmiany "wartości modyfikacji", a nie "wzrostu ...

ceny". V. Granice dopuszczalności wprowadzania zmian na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 ...

6 ustawy Pzp. Dyspozycja art. 144 ust. 1 pkt 1,3 ...

w których dopuszczalnym jest wprowadzenie zmian do umowy o wykonanie zamówienia publicznego, warunkując ...

się w odniesieniu do określonej umowy przesłanek nieprzewidywalnych okoliczności oraz spowodowanej nimi konieczności zmiany umowy. Takie brzmienie przepisów, nie może ...

zobowiązania nieograniczonego prawa do jego zmiany, o ile tylko ziszczą się ...

oraz motywu 109 klauzule dotyczące zmiany umowy, a także zmiana umowy dokonywana z uwagi na nieprzewidziane ...

okoliczności nie może prowadzić do zmiany ogólnego charakteru tej umowy. Analogiczne zastrzeżenie w tym zakresie ...

zostało również w treści art. 144 ust. 1b ustawy Pzp ...

2014/24/UE, modyfikację powodującą zmianę ogólnego charakteru umowy można utożsamiać ze zmianą przedmiotu lub rodzaju pierwotnego zamówienia ...

zastrzeżeń, należy dodatkowo podnieść, iż zmiana wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego, niezależnie ...

o upoważnienie określone dyspozycją art. 144 ust. 1 pkt 1 czy też art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

w celu przywrócenia równowagi ekonomicznej umowy jaka istniała w momencie jej ...

trakcie realizacji kontraktu. Tak rozumiana zmiana nie może mieć na celu ...

iż celem zastosowania przepisu art. 144 ustawy Pzp nie jest kompensacja ...

kontraktowych strony mogą zatem wprowadzać zmiany w szczególności o charakterze przedmiotowym ...

ekonomicznym lub finansowym, o ile zmiana taka, jak zostało to wskazane powyżej, nie spowoduje zmiany ogólnego charakteru zobowiązania. VI. Możliwość zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w ...

22 czerwca 2016 r. . o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawartej ...

22 czerwca 2016 r. - o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...

poprzedniego stanu prawnego przepisu art. 144 ustawy Pzp. Należy zauważyć, iż ...

w poprzednim stanie prawnym, art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zakazywał dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty ...

zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub ...

zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. W świetle tych przepisów zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego była ...

dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy zmiany umowy miały charakter nieistotny w stosunku ...

zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub ...

zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiana nieistotna, w świetle przepisów ustawy Pzp, to zasadniczo zmiana postanowień umowy wywołana czynnikami zewnętrznymi, nieprzewidywalnymi na ...

wykonawców biorących udział w postępowaniu. Zmianę o charakterze nieistotnym należy definiować również jako modyfikację postanowień umowy, która wprowadzona na etapie postępowania ...

Tym samym, aby mówić o zmianie nieistotnej, przesłanki zmiany umowy muszą odnosić się do wykonawcy ...

Konieczne jest zatem ustalenie, że zmiana umowy w określonym zakresie i na ...

Przy dokonywaniu w takich warunkach zmiany jako nieistotnej, należy mieć na ...

wiedza o takiej modyfikacji postanowień umowy, na etapie postępowania o udzielenie ...

Pressetext Nachrichtenagentur). Uwzględniając powyższe, dopuszczalność zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w ...

22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...

i określone przez zamawiającego warunki zmian, albo gdy dokonywana zmiana ma charakter nieistotny. W sytuacji ...

niewystarczające z uwagi na nadzwyczajną zmianę stosunków, zmianę służącą przywróceniu równowagi ekonomicznej stron można rozpatrywać, w kontekście zmiany nieistotnej. Jednocześnie należy podkreślić, iż istotność takiej zmiany dla umów zawartych przed 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...

będziemy mieli do czynienia ze zmianą umowy wywołaną czynnikami zewnętrznymi, nieprzewidywalnymi na ...

wykonawców biorących udział w postępowaniu, zmianę taką można będzie uznać za ...

nieistotną (nawet jeśli prowadzi do zmiany wynagrodzenia) i w konsekwencji za ...

dopuszczalną. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zmiana zmierzająca do przywrócenia równowagi ekonomicznej ...

zamówienia. Celem zastosowania przepisu art. 144 ustawy Pzp (zarówno w stanie ...

wyraźnie podkreślić, iż ocena dopuszczalności zmiany służącej przywróceniu równowagi ekonomicznej stron ...

opinii zawiera wykładnię przepisów art. 144 ust. 1 pkt 1,3 ...

dopuszczalności uznania wydatków związanych ze zmianą umowy o zamówienie publiczne za wydatki ...

zamówienia publicznego mają możliwość wprowadzenia zmian do umowy w szczególności w oparciu o ...

klauzule wskazane w treści art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.W treści art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp jako szczególny element umowy o wykonanie zamówienia publicznego, który ...

umownych wskazana została wprost możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Z ...

do przewidzenia, negatywne skutki takich zmian, w szczególności konsekwencje związane z zachwianiem równowagi ekonomicznej zawartej umowy. Możliwość wprowadzenia zmian do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

nie przewidział określonej okoliczności skutkującej zmianą umowy, ale o sytuację w której ...

miał obiektywnej możliwości przewidzenia takiej zmiany. Wprowadzenie zmian w oparciu o przesłankę nieprzewidywalności ...

o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Strony umowy o zamówienie publiczne mogą skorzystać ...

z uprawnienia przewidzianego dyspozycją art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

w którym nie przewidziały w umowach odpowiednich postanowień w postaci klauzul ...

działanie zamawiającego cechowała należyta staranność. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w postaci zmiany wynagrodzenia wykonawcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy ...

sytuacji, gdy pociąga za sobą zmianę wartości umowy - zwiększenie lub zmniejszenie zakresu zamówienia, zmianę sposobu jego wykonania itp. Niedopuszczalna jest natomiast zmiana polegająca wyłącznie na podwyższeniu wynagrodzenia ...

skutkuje bowiem zwiększeniem wartości wykonywanej umowy, a wyłącznie ceny realizacji świadczenia. Dopuszczalność zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w ...

22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...

i określone przez zamawiającego warunki zmian, albo gdy dokonywana zmiana ma charakter nieistotny. Istotność zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w ...

22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...

będziemy mieli do czynienia ze zmianą umowy wywołaną czynnikami zewnętrznymi, nieprzewidywalnymi na ...

wykonawców biorących udział w postępowaniu, zmianę taką można będzie uznać za ...

nieistotną (nawet jeśli prowadzi do zmiany wynagrodzenia) i w konsekwencji za dopuszczalną. Ocena dopuszczalności zmiany służącej przywróceniu równowagi ekonomicznej stron ...

Opinia Urzędu Zamówień Publicznych "Dopuszczalność zmian umowy o zamówienie publiczne" ...

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku ze wzrostem wysokości płacy minimalnej 28 fragmentów

2010-11-08 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie archiwalne

świetle przepisów Kodeksu cywilnego strony umowy cywilnoprawnej posiadają swobodę wprowadzania do niej zmian. Z odmienną sytuacją mamy do ...

Kodeksu cywilnego i dopuszczają możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne wyłącznie w okolicznościach wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy. Zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 ustawy, zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty ...

chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie ...

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. Celem wprowadzenia przepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych było ...

ten ma uniemożliwiać swobodne dokonywanie zmian w umowie, które zmieniałyby jednocześnie ...

systemu zamówień publicznych. Przepis art. 144 ust. 1 ustawy dopuszcza możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty ...

zostanie jedna z następujących przesłanek: * zmiany te są korzystne dla zamawiającego. * konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie ...

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; Samoistną przesłanką uzasadniającą wprowadzenie zmian do umowy jest fakt, iż zmiany te są korzystne dla zamawiającego. Zmiana treści umowy polegająca na zwiększeniu wynagrodzenia należnego ...

Tym samym, ocena dopuszczalności dokonywania zmian umowy w związku ze zmianą tej okoliczności, powinna zostać dokonana ...

z przesłanek, wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy. Zgodnie z nią uzasadnione są zmiany treści umowy o zamówienie publiczne, jeżeli konieczność ...

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Należy zauważyć, iż podwyższenie wysokości ...

przewidzenia w chwili zawierania długoterminowej umowy o zamówienie publiczne jest wysokość oraz szybkość zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia. O istnieniu ...

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a więc o znacznym podwyższeniu ...

fakcie. Tym samym, możliwość dokonania zmian umowy o zamówienie publiczne na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy dotyczy tylko ...

Rady Ministrów). Treść przepisu art. 144 ust. 1 ustawy jednoznacznie wskazuje ...

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy muszą skutkować koniecznością wprowadzenia zmian do umowy. Samo podwyższenie - nawet niespodziewanie wysokie ...

wyższego wynagrodzenia, o ile sama umowa nie zawierała klauzuli rodzącej takie ...

jakich okolicznościach powstanie konieczność dokonania zmian w umowie. W tym przypadku ...

odnoszącej się do konieczności wprowadzenia zmian do umowy w sprawie zamówienia publicznego mielibyśmy ...

przepisem, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone ...

strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów ...

lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. W tym przypadku należy zwrócić ...

doktryny, która traktuje jako nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu zacytowanego przepisu m.in. zmiany stanu prawnego, w tym dotyczącego ...

gospodarki rynkowej (Z. Gawlik, Nadzwyczajna zmiana stosunków jako przesłanka modyfikacji lub rozwiązania umowy., Monitor Prawniczy z 1995 r ...

możliwość dokonania na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy zmian umowy o zamówienie publiczne w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ...

łącznego spełnienia dwóch przesłanek: 1.) zmiana dotyczy umów o zamówienie publiczne ...

gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby ...

przepis pozaprocesowo przez renegocjację postanowień umowy. ...

Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego 144 fragmenty

2019-09-09 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy - zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego dokonywana na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 ...

i 6 ustawy Pzp. Dopuszczalność zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w ...

22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...

I. Wstęp. II. Dopuszczalność wprowadzenia zmiany do umowy o zamówienie publiczne na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. III. Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. IV. Dopuszczalność zmiany umowy dokonywanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy ...

Pzp. V. Granice dopuszczalności wprowadzania zmian na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 ...

6 ustawy Pzp. VI. Możliwość zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w ...

22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...

świetle przepisów dotyczących zamówień publicznych, umowy określające proces ich realizacji, z ...

kryteria oceny ofert. Całkowita dobrowolność zmiany postanowień tak zawartych umów w ...

świadczenia, a także warunki realizacji umowy nie byłyby w żaden sposób ...

publicznych. Stąd też, dyspozycja art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ...

których po spełnieniu określonych warunków zmiana umowy jest dopuszczalna. Realizacja długoterminowych zamierzeń ...

jest wyjaśnienie kwestii dopuszczalności dokonania zmian treści tych umów poprzez podwyższenie ...

wynagrodzenia oraz możliwego zakresu takiej zmiany. W tym kontekście, na gruncie ...

należy przesłanki wskazane treścią art. 144 ust. 1 pkt 1 oraz ...

ustawy Pzp, a także art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy ...

również odniesienie się do możliwości zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w ...

22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...

innych ustaw. II. Dopuszczalność wprowadzenia zmiany do umowy o zamówienie publiczne na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

Pzp. Stosownie do treści art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

zamówienia publicznego mają możliwość wprowadzenia zmian do umowy, polegających na waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy ...

W świetle tego przepisu treść umowy w sprawie zamówienia publicznego może ...

ich charakter oraz sposób realizacji zmian. Warunkiem zastosowania art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

wątpliwości co do zakresu ewentualnych zmian umowy, przesłanek ich wprowadzenia, a także ...

określonym poziomie cenowym. Dyspozycja art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

budowlanej) będącej efektem realizacji zawartej umowy, instytucje zamawiające powinny formułować warunki ...

określonym zakresie móc reagować na zmiany tego otoczenia bez uszczerbku dla ...

przepisów daje zasadniczo możliwość, dokonywania zmian o charakterze istotnym bez konieczności ...

polski ustawodawca w treści art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp jako szczególny element umowy o wykonanie zamówienia publicznego, który ...

klauzule umowne wskazał wprost możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Z ...

powinny niwelować negatywne skutki takich zmian, w szczególności konsekwencje związane z zachwianiem równowagi ekonomicznej zawartej umowy. Należy również podkreślić, iż przepisy ...

należnych wykonawcy w stosunku do zmiany poziomu, określonych treścią przywołanego przepisu ...

wykonania zamówienia publicznego. III. Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. W myśl art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, zmiana umowy o wykonanie zamówienia publicznego może ...

nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy. Przepis art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

stopień elastyczności w celu dostosowania umowy do tych okoliczności bez konieczności ...

a jego przewidywalną wartością. Możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

niemożność przewidzenia w chwili zawarcia umowy okoliczności skutkujących koniecznością dokonywania w niej zmian, nie należy rozumieć zdarzenia nie ...

realizacji. Okoliczności skutkujące koniecznością wprowadzenia zmian do umowy o wykonanie zamówienia publicznego, z ...

świetle przesłanek wskazanych treścią art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp okoliczności wywołujące konieczność zmiany umowy o wykonanie zamówienia publicznego powinny ...

od jej stron. Omawiana przesłanka zmiany umowy zbliżona jest do treści art. 144 ustawy Pzp, obowiązującego przed nowelizacją ...

z którym przepisy ustawy zakazywały zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty ...

chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynikała z okoliczności, których nie ...

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te były korzystne dla zamawiającego ...

niemożność przewidzenia w chwili zawarcia umowy okoliczności skutkujących koniecznością dokonywania w niej zmian, nie należy rozumieć zdarzenia nie ...

takich zdarzeń przez strony zawierające umowę powinien być postrzegany w kategoriach ...

Niemożność przewidzenia okoliczności powodujących konieczność zmiany umowy powinna być oceniana także z ...

zewnętrzne w stosunku do stron umowy i w pełni od nich ...

wskazane przykładowe okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy, tj. gwałtowna dekoniunktura, ograniczenie dostępności ...

cen na rynku określonych dóbr, zmianach inflacyjnych itp. Jeśli określone zdarzenia ...

o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

którym możliwe będzie przywrócenie równowagi umowy zachwianej tymi zdarzeniami. Należy ponownie ...

w działaniu zamawiającego przed zawarciem umowy realizuje się w szczególności poprzez ...

o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Interpretacja przepisu art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

gospodarczych oraz ich skali, wprowadzenie zmian do umowy w oparciu o dyspozycję tego ...

również podkreślić, iż brzmienie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, a ...

iż przesłanki warunkujące dopuszczalność zamiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 i ...

charakter autonomiczny. W konsekwencji wprowadzenie zmian w oparciu o przesłankę nieprzewidywalności ...

o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Innymi słowy, strony umowy o zamówienie publiczne mogą skorzystać ...

z uprawnienia przewidzianego dyspozycją art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

w którym nie przewidziały w umowach odpowiednich postanowień w postaci klauzul ...

cechowała należyta staranność. Uprawnienie do zmiany treści umowy mogłoby przysługiwać w okolicznościach, w ...

gdy nie podlegały one wyjątkowym zmianom). Skorzystanie z możliwości wprowadzenia modyfikacji do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

przewidziała określone klauzule pozwalające na zmianę umowy w oparciu o dyspozycję art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

niemożliwych do przewidzenia skutków spowodowanych zmianą okoliczności realizacji umowy lub niemożliwym do przewidzenia zakresem zmiany. Przy czym, również w tym ...

naturalny wykraczają poza unormowanie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

Pzp. Nie jest możliwe dokonanie zmiany umowy na postawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

przewidzieć nie stanowi samoistnej przesłanki zmiany umowy, w oparciu o treść art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Niezbędnym warunkiem zmiany umowy na tej podstawie jest również ...

określonych zjawisk powoduje konieczność zamiany umowy o wykonanie zamówienia publicznego. W ...

rzeczywiście wpływa na proces realizacji umowy w taki sposób, iż konieczna jest jej zmiana. W tym względzie należy kierować ...

jakie wywiera na proces wykonywania umowy o zamówienie publiczne nieprzewidziana okoliczność ...

na sytuację wykonawcy. IV. Dopuszczalność zmiany umowy dokonywana na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Strony umowy o wykonanie zamówienia publicznego mogą ...

w oparciu o treść art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy ...

Pzp. Przepis ten dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w ...

są dwie przesłanki: łączna wartość zmian jest mniejsza od kwot określonych ...

pierwotnie w umowie. Oceniając możliwość zmiany umowy na podstawie ww. przepisu należy ...

drugi, który stanowi, iż modyfikacje umowy skutkujące nieznaczną zmianą wartości umowy do określonej wartości powinny być ...

wynika zatem, iż pomiędzy modyfikacją umowy a koniecznością zmiany jej wartości musi zachodzić związek ...

przyczynowo - skutkowy. Innymi słowy, modyfikacje umowy w oparciu o przywołaną podstawę muszą skutkować zmianą (nieznaczną) wartości umowy. Uwzględniając powyższe, wskazać należy, iż zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w postaci zmiany wynagrodzenia wykonawcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy ...

sytuacji, gdy pociąga za sobą zmianę wartości umowy, np. wynikającą ze zwiększenia lub ...

ww. przepisu w okolicznościach, gdy zmiana umowy polegałaby tylko na podwyższeniu wynagrodzenia ...

które miałoby na celu wyłącznie zmianę ceny realizacji świadczenia. Powyższe znajduje ...

normy prawnej określonej w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy ...

Pzp, który odwołuje się do zmiany "wartości modyfikacji", a nie "wzrostu ...

ceny". V. Granice dopuszczalności wprowadzania zmian na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 ...

6 ustawy Pzp. Dyspozycja art. 144 ust. 1 pkt 1,3 ...

w których dopuszczalnym jest wprowadzenie zmian do umowy o wykonanie zamówienia publicznego, warunkując ...

się w odniesieniu do określonej umowy przesłanek nieprzewidywalnych okoliczności oraz spowodowanej nimi konieczności zmiany umowy. Takie brzmienie przepisów, nie może ...

zobowiązania nieograniczonego prawa do jego zmiany, o ile tylko ziszczą się ...

oraz motywu 109 klauzule dotyczące zmiany umowy, a także zmiana umowy dokonywana z uwagi na nieprzewidziane ...

okoliczności nie może prowadzić do zmiany ogólnego charakteru tej umowy. Analogiczne zastrzeżenie w tym zakresie ...

zostało również w treści art. 144 ust. 1b ustawy Pzp ...

2014/24/UE, modyfikację powodującą zmianę ogólnego charakteru umowy można utożsamiać ze zmianą przedmiotu lub rodzaju pierwotnego zamówienia ...

zastrzeżeń, należy dodatkowo podnieść, iż zmiana wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego, niezależnie ...

o upoważnienie określone dyspozycją art. 144 ust. 1 pkt 1 czy też art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

w celu przywrócenia równowagi ekonomicznej umowy jaka istniała w momencie jej ...

trakcie realizacji kontraktu. Tak rozumiana zmiana nie może mieć na celu ...

iż celem zastosowania przepisu art. 144 ustawy Pzp nie jest kompensacja ...

kontraktowych strony mogą zatem wprowadzać zmiany w szczególności o charakterze przedmiotowym ...

ekonomicznym lub finansowym, o ile zmiana taka, jak zostało to wskazane powyżej, nie spowoduje zmiany ogólnego charakteru zobowiązania. VI. Możliwość zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w ...

22 czerwca 2016 r. . o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawartej ...

22 czerwca 2016 r. - o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...

poprzedniego stanu prawnego przepisu art. 144 ustawy Pzp. Należy zauważyć, iż ...

w poprzednim stanie prawnym, art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zakazywał dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty ...

zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub ...

zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. W świetle tych przepisów zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego była ...

dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy zmiany umowy miały charakter nieistotny w stosunku ...

zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub ...

zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiana nieistotna, w świetle przepisów ustawy Pzp, to zasadniczo zmiana postanowień umowy wywołana czynnikami zewnętrznymi, nieprzewidywalnymi na ...

wykonawców biorących udział w postępowaniu. Zmianę o charakterze nieistotnym należy definiować również jako modyfikację postanowień umowy, która wprowadzona na etapie postępowania ...

Tym samym, aby mówić o zmianie nieistotnej, przesłanki zmiany umowy muszą odnosić się do wykonawcy ...

Konieczne jest zatem ustalenie, że zmiana umowy w określonym zakresie i na ...

Przy dokonywaniu w takich warunkach zmiany jako nieistotnej, należy mieć na ...

wiedza o takiej modyfikacji postanowień umowy, na etapie postępowania o udzielenie ...

Pressetext Nachrichtenagentur). Uwzględniając powyższe, dopuszczalność zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w ...

22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...

i określone przez zamawiającego warunki zmian, albo gdy dokonywana zmiana ma charakter nieistotny. W sytuacji ...

niewystarczające z uwagi na nadzwyczajną zmianę stosunków, zmianę służącą przywróceniu równowagi ekonomicznej stron można rozpatrywać, w kontekście zmiany nieistotnej. Jednocześnie należy podkreślić, iż istotność takiej zmiany dla umów zawartych przed 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...

będziemy mieli do czynienia ze zmianą umowy wywołaną czynnikami zewnętrznymi, nieprzewidywalnymi na ...

wykonawców biorących udział w postępowaniu, zmianę taką można będzie uznać za ...

nieistotną (nawet jeśli prowadzi do zmiany wynagrodzenia) i w konsekwencji za ...

dopuszczalną. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zmiana zmierzająca do przywrócenia równowagi ekonomicznej ...

zamówienia. Celem zastosowania przepisu art. 144 ustawy Pzp (zarówno w stanie ...

wyraźnie podkreślić, iż ocena dopuszczalności zmiany służącej przywróceniu równowagi ekonomicznej stron ...

opinii zawiera wykładnię przepisów art. 144 ust. 1 pkt 1,3 ...

dopuszczalności uznania wydatków związanych ze zmianą umowy o zamówienie publiczne za wydatki ...

zamówienia publicznego mają możliwość wprowadzenia zmian do umowy w szczególności w oparciu o ...

klauzule wskazane w treści art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.W treści art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp jako szczególny element umowy o wykonanie zamówienia publicznego, który ...

umownych wskazana została wprost możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Z ...

do przewidzenia, negatywne skutki takich zmian, w szczególności konsekwencje związane z zachwianiem równowagi ekonomicznej zawartej umowy. Możliwość wprowadzenia zmian do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

nie przewidział określonej okoliczności skutkującej zmianą umowy, ale o sytuację w której ...

miał obiektywnej możliwości przewidzenia takiej zmiany. Wprowadzenie zmian w oparciu o przesłankę nieprzewidywalności ...

o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Strony umowy o zamówienie publiczne mogą skorzystać ...

z uprawnienia przewidzianego dyspozycją art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

w którym nie przewidziały w umowach odpowiednich postanowień w postaci klauzul ...

działanie zamawiającego cechowała należyta staranność. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w postaci zmiany wynagrodzenia wykonawcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy ...

sytuacji, gdy pociąga za sobą zmianę wartości umowy - zwiększenie lub zmniejszenie zakresu zamówienia, zmianę sposobu jego wykonania itp. Niedopuszczalna jest natomiast zmiana polegająca wyłącznie na podwyższeniu wynagrodzenia ...

skutkuje bowiem zwiększeniem wartości wykonywanej umowy, a wyłącznie ceny realizacji świadczenia. Dopuszczalność zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w ...

22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...

i określone przez zamawiającego warunki zmian, albo gdy dokonywana zmiana ma charakter nieistotny. Istotność zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w ...

22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...

będziemy mieli do czynienia ze zmianą umowy wywołaną czynnikami zewnętrznymi, nieprzewidywalnymi na ...

wykonawców biorących udział w postępowaniu, zmianę taką można będzie uznać za ...

nieistotną (nawet jeśli prowadzi do zmiany wynagrodzenia) i w konsekwencji za dopuszczalną. Ocena dopuszczalności zmiany służącej przywróceniu równowagi ekonomicznej stron ...

Opinia Urzędu Zamówień Publicznych "Dopuszczalność zmian umowy o zamówienie publiczne" ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej – 2017 88 fragmentów

2017-02-23

dopuścić się mieli naruszenia art. 144 ust. 1 ustawy z dnia ...

z późn. zm.) poprzez dwukrotną zmianę umowy z dnia 27 grudnia 2013 ...

2) dopuszczenia się naruszenia art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez dwukrotną zmianę umowy z dnia 27 grudnia 2013 ...

17 ust. 6 uondfp jest zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z ...

grudnia 2013 r. została zawarta umowa na realizację powyższego zadania pn ...

atrakcyjności turystycznej regionu". W § 4 umowy ustalono termin realizacji zadania do ...

elementów zamówienia stanowił załącznik do umowy. - 3 - Sygn. akt BDF1 ...

wprowadzony aneks nr 1 do umowy, na podstawie którego przesunięto termin ...

września 2014 r., z uwzględnieniem zmian w pkt 10 harmonogramu. W ...

wprowadzony aneks nr 2 do umowy, na podstawie którego przesunięto termin ...

września 2014 r., z uwzględnieniem zmian w pkt 6,7,8 ...

1 powyższych aneksów przywołano, że zmiana umowy następuje na podstawie § 13 ust ...

1 pkt 2 lit. d umowy. W § 13 ust. 1 pkt 2 umowy zamawiający przewidział możliwość zmiany terminu wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w ...

przez zamawiającego wykonania zamówienia, d) zmianę harmonogramu w ramach terminów (ram ...

warunków zamówienia. Wskazane aneksy do umowy w imieniu zamawiającego podpisali Pan ...

1 pkt 2 lit. d umowy jako podstawy przesunięcia terminu wykonania ...

r. Zatem chodziło tu o zmiany w ramach wyznaczonych ram czasowych ...

przedstawiony stan faktyczny narusza art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień ...

z którym zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty ...

zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub ...

zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Co prawda zamawiający przewidział możliwość zmiany terminu - 4 - Sygn. akt BDF ...

1.4800.97.2016 realizacji umowy oraz określił warunki pod jakimi ...

a stanowiące podstawę do legalnej zmiany umowy w zakresie terminu jej wykonania ...

Pełnomocnik przywołał również definicję art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, uznając ...

czynów pod kątem naruszenia art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień ...

odmienne uregulowanie przesłanek możliwości dokonywania zmian zawartych umów o zamówienie publiczne w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności na art. 144 ust. 1 pkt 5 tej ...

zgodnie z którym zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści ...

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany, niezależnie od ich wartości, nie ...

I tak, zgodnie z art. 144 ust. l e ustawy Prawo zamówień publicznych zmianę postanowień zawartych w umowie lub ...

jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były ...

1.4800.97.2016 b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy w ...

umowie lub umowie ramowej, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres ...

świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub umowy ramowej, d) polega na zastąpieniu ...

by należało uznać, że dokonanie zmiany terminu zakończenia robót (termin ten ...

w tym postępowaniu) miało charakter zmiany istotnej. W ocenie Komisji, według ...

orzekania, możliwym było dokonanie takiej zmiany umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy ...

13 ust. 1 pkt 2 umowy, na podstawie której udzielono zamówienia publicznego zamawiający przewidział możliwość zmiany terminu wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w ...

przez zamawiającego wykonania zamówienia, d) zmiana harmonogramu w ramach terminów (ram ...

1 pkt 2 lit. d umowy jako podstawy przesunięcia terminu wykonania ...

r. Zatem chodziło tu o zmiany w ramach wyznaczonych ram czasowych ...

w kontekście pozostałych postanowień § 13 umowy i doszedł do przekonania, że żadne z postanowień umowy nie dawało podstaw do zmiany terminu wykonania zamówienia. Zastępca Rzecznika ...

co prawda zamawiający przewidział możliwość zmiany terminu realizacji umowy oraz określił warunki pod jakimi ...

a stanowiące podstawę do legalnej zmiany umowy w zakresie terminu jej wykonania ...

stanowiskiem Komisji, zgodnie z którym zmiana terminu zakończenia realizacji zamówienia w ...

była dopuszczalna w świetle art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy ...

w sprawie przez Komisję sprowadza zmianę terminu końcowego wykonania zamówienia do pozycji nieistotnej zmiany, której dokonanie nie mogłoby mieć ...

specyfikacji istotnych warunków zamówienia uznał zmianę terminu realizacji zamówienia, jako zmianę istotną, bowiem zgodnie z dyspozycją art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień ...

istotnych warunków zamówienia możliwość takiej zmiany i określił warunki pod jakimi ...

mogła ona wystąpić. Zdaniem Rzecznika zmiany terminu zakończenia umowy o zamówienie nastąpiły z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień ...

również czyny te naruszały art. 144 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym ...

ten został wprowadzony do § 4 umowy o zamówienie. W ocenie Zastępcy Rzecznika, przedmiotowa umowa o zamówienie, jako umowa dwustronnie zobowiązująca, jako essentialia negotii ...

za wykonane zadanie umówionego wynagrodzenia. Zmiana terminu końcowego realizacji zamówienia zmieniła ogólny charakter tej umowy w stosunku do jej pierwotnego ...

jej element przedmiotowo istotny. Uznanie zmiany terminu końcowego realizacji zamówienia jako zmiany istotnej, bo zmieniającej ogólny charakter umowy, zamyka możliwość uznania takowej zmiany za legalną w świetle art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy ...

oceny Komisji zarzucanego czynu, jako zmiany nieistotnej, bo nie zmieniającej ogólnego charakteru umowy, Zastępca Rzecznika zauważył, że Komisja dokonała nieprawidłowej interpretacji art. 144 ust. 1e pkt 2 ...

Pzp. Zastępca Rzecznika stwierdził, że zmiana terminu końcowego realizacji zamówienia nie ...

wykonawcy. Nieprawidłowość interpretacji przepisu art. 144 ust. le pkt 2 lit ...

Rzecznika jest, w jaki sposób zmiana warunku potraktowana jako zmiana warunku udziału w postępowaniu mogłaby wpłynąć na zmianę treści oferty. Elementem oferty nie ...

określonym czasie. Prawidłowa interpretacja art. 144 ust. 1e pkt 2 ...

ofert wskazano zmieniony aneksem do umowy termin końcowy realizacji zamówienia, spowodowałoby to zmianę treści złożonych przez nich ofert ...

zarzucany przez Zastępcę Rzecznika czyn zmiany terminu końcowego realizacji zamówienia, był zmianą istotną w rozumieniu art. 144 ust. 1e pkt 2 ...

publicznych, a w konsekwencji dokonana zmiana umowy odbyła się z naruszeniem przepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w ...

pytanie, czy dokonana przez zamawiającego zmiana umowy polegająca na wydłużeniu terminu wykonania ...

zamówienia o 14 dni jest zmianą istotną w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ...

to pytanie uważa, że dokonana zmiana była niedopuszczalna w świetle zarówno zawartej umowy jak i art. 144 Pzp. Z poglądem Zastępcy Rzecznika ...

dla Obwinionych. Przed analizą art.144 ust.1e Pzp w ...

ustalenia czy dokonana przez Obwinionych zmiana umowy była zmianą istotną należy podkreślić, że stosownie do orzecznictwa TSUE ocena zmian umowy nie może być automatyczna (por ...

06). Oznacza to, że ocena zmiany umowy o zamówienie publiczne musi być ...

tezy, że w każdym przypadku zmiana terminu wykonania umowy musi być uznana za zmianę istotną. GKO doszła do przekonania ...

że w rozpatrywanej sprawie dokonana zmiana terminu wykonania umowy nastąpiła bez naruszenia przepisów Pzp ...

Poza sporem jest, że dokonana zmiana nie zmienia ogólnego charakteru umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu. Tym samym nie jest to zmiana istotna w rozumieniu art.144 ust.1e pkt 1 ...

Jak ustalono w doktrynie, ze zmianą ogólnego charakteru zamówienia publicznego będziemy ...

zamówienia innym lub w sytuacji zmiany rodzaju zamówienia (J. Nowicki, Zmiany umowy w praktyce, M.Zam.Pub ...

nie zmienił się zakres przedmiotowy umowy, nie zmienił się też rodzaj ...

udzielonego zamówienia publicznego. Dokonana zamiana umowy nie wprowadza warunków, które gdyby ...

zamawiający zrealizował wszystkie zadania objęte umową zgodnie z przyjętymi terminami z ...

zachodzi przesłanka określona w art.144 ust.1e pkt 2 lit.a Pzp. Dokonana zmiana nie naruszała równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób ...

samym GKO uznała, że dokonana zmiana umowy nie naruszała art.144 ust.1e pkt 2 ...

Pzp. W przekonaniu GKO dokonana zmiana umowy nie rozszerzała ani nie zmniejszała ...

świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy w żadnym stopniu. W konsekwencji ...

przyjąć, że Obwinieni naruszyli art.144 ust.1e pkt 2 ...

to przepis stanowi, że istotną zmianą umowy jest znaczne rozszerzenie lub zmniejszenie ...

świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy. Nawet gdyby przyjąć za prawidłową wykładnię, zgodnie z którą zmiana terminu wykonania umowy jest zmianą zakresu zobowiązania to w niniejszej ...

nie mógł mieć zastosowania art.144 ust.1e pkt 2 lit. d, Pzp gdyż zmiana umowy nie polegała na zastąpieniu wykonawcy ...

z przesłanek określonych w art.144 ust.1 e Pzp, która ...

prowadziłaby do konkluzji, iż dokonana zmiana umowy jest zmianą istotną w rozumieniu powołanego przepisu Pzp. Tym samym dokonana zmiana nie może zostać uznana - w okolicznościach niniejszej sprawy - za zmianę istotną. W konsekwencji Komisja I ...

oparciu o prawidłową wykładnię art. 144 ust.1e Pzp dokonała ...

podkreślenie zasługuje fakt, ze dokonana zmiana umowy jest zgodna z zasadą równego ...

traktowania wykonawców i przejrzystości. Dokonana zmiana umowy nie naruszała jakichkolwiek innych zasad ...

Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego 32 fragmenty

2018-12-28 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Czy ogłoszenie o zmianie umowy, które trzeba opublikować po dokonaniu zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy ...

co ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki? Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1c ustawy Pzp ...

tego przepisu, zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ...

Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie umowy. Wskazane ogłoszenie stanowi nowy, osobny ...

w stosownym publikatorze po dokonaniu zmiany umowy, nie zaś po wszczęciu postępowania ...

do ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy. Wzór powyższego ogłoszenia określa minister ...

przewidzenie w specyfikacji możliwości dokonania zmian o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy ...

ograniczeń procentowych? W myśl art. 144 ust. 1 Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści ...

z przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ...

zastosowania przedmiotowej regulacji. Według art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dokonanie zmian w umowie jest możliwe w sytuacji, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone ...

klauzul dotyczących możliwości wprowadzenia ww. zmian w umowie. W związku z ...

w przypadku określonym w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy ...

ogłoszeniu o zamówieniu możliwości dokonania zmian w umowie. Powyższy obowiązek dotyczy możliwości wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy przewidzianych odrębnie w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ...

uzupełniającego następować będzie w drodze zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania ...

b ww. ustawy dopuszczalne są zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego ...

2 lit. c ustawy nowelizującej zmiana umowy będzie dopuszczalna w przypadku udzielania ...

polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy ...

klauzule umowne na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

Pzp? Stosownie do treści art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści ...

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o ...

ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Powyższy przepis umożliwia zamawiającemu dokonanie ...

od których spełnienia uzależnia możliwość zmiany umowy i zakres zmiany. Podkreślić należy, iż zbyt ogólne sformułowanie zakresu i warunków zmian w postanowieniach umownych wyklucza możliwość skorzystania przez strony umowy z normy zawartej w treści art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

przypadku precyzyjnego opisu okoliczności uzasadniających zmianę umowy oraz dokładnego określenia modyfikacji, które ...

wskazać, iż klauzula umowna dopuszczająca zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...

wymagań określonych w przepisie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

Pzp. Chcąc skorzystać z możliwości zmiany umowy w oparciu o wskazaną podstawę ...

prawną, zamawiający powinien we wzorze umowy sprecyzować dokładnie, o jakie opady ...

poprzez dokładne określenie ich skutków. Umowa powinna precyzyjnie określać konsekwencje wskazanych wydarzeń, np. zmianę terminu realizacji (w dniach, tygodniach ...

np. przestawienie kolejności poszczególnych robót), zmianę wynagrodzenia (wysokości czy sposobu dokonywania ...

zamawiającego w odniesieniu do zakresu zmian, jest wskazany w art. 144 ust. 1b ustawy Pzp warunek, by zmiany postanowień umownych nie prowadziły do zmiany charakteru umowy lub umowy ramowej, tj. zastąpienia zamawianych robót ...

innym przedmiotem zamówienia lub całkowitej zmiany rodzaju zamówienia (art. 144 ust. 1b ustawy Pzp ...

Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego 32 fragmenty

2021-03-24 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Czy ogłoszenie o zmianie umowy, które trzeba opublikować po dokonaniu zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy ...

co ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki? Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1c ustawy Pzp ...

tego przepisu, zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ...

Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie umowy. Wskazane ogłoszenie stanowi nowy, osobny ...

w stosownym publikatorze po dokonaniu zmiany umowy, nie zaś po wszczęciu postępowania ...

do ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy. Wzór powyższego ogłoszenia określa minister ...

przewidzenie w specyfikacji możliwości dokonania zmian o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy ...

ograniczeń procentowych? W myśl art. 144 ust. 1 Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści ...

z przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ...

zastosowania przedmiotowej regulacji. Według art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dokonanie zmian w umowie jest możliwe w sytuacji, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone ...

klauzul dotyczących możliwości wprowadzenia ww. zmian w umowie. W związku z ...

w przypadku określonym w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy ...

ogłoszeniu o zamówieniu możliwości dokonania zmian w umowie. Powyższy obowiązek dotyczy możliwości wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy przewidzianych odrębnie w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ...

uzupełniającego następować będzie w drodze zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania ...

b ww. ustawy dopuszczalne są zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego ...

2 lit. c ustawy nowelizującej zmiana umowy będzie dopuszczalna w przypadku udzielania ...

polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy ...

klauzule umowne na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

Pzp? Stosownie do treści art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści ...

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o ...

ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Powyższy przepis umożliwia zamawiającemu dokonanie ...

od których spełnienia uzależnia możliwość zmiany umowy i zakres zmiany. Podkreślić należy, iż zbyt ogólne sformułowanie zakresu i warunków zmian w postanowieniach umownych wyklucza możliwość skorzystania przez strony umowy z normy zawartej w treści art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

przypadku precyzyjnego opisu okoliczności uzasadniających zmianę umowy oraz dokładnego określenia modyfikacji, które ...

wskazać, iż klauzula umowna dopuszczająca zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...

wymagań określonych w przepisie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

Pzp. Chcąc skorzystać z możliwości zmiany umowy w oparciu o wskazaną podstawę ...

prawną, zamawiający powinien we wzorze umowy sprecyzować dokładnie, o jakie opady ...

poprzez dokładne określenie ich skutków. Umowa powinna precyzyjnie określać konsekwencje wskazanych wydarzeń, np. zmianę terminu realizacji (w dniach, tygodniach ...

np. przestawienie kolejności poszczególnych robót), zmianę wynagrodzenia (wysokości czy sposobu dokonywania ...

zamawiającego w odniesieniu do zakresu zmian, jest wskazany w art. 144 ust. 1b ustawy Pzp warunek, by zmiany postanowień umownych nie prowadziły do zmiany charakteru umowy lub umowy ramowej, tj. zastąpienia zamawianych robót ...

innym przedmiotem zamówienia lub całkowitej zmiany rodzaju zamówienia (art. 144 ust. 1b ustawy Pzp ...

Dopuszczalność zmian umowy o zamówienie publiczne 34 fragmenty

2010-11-08 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie archiwalne

Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne w sytuacji ...

więc być stosowane także w umowach, zawieranych po przeprowadzeniu postępowania o ...

W świetle Kodeksu cywilnego strony umowy cywilnoprawnej posiadają swobodę w zakresie ...

Kodeksu cywilnego. Dopuszcza ona dokonywanie zmian umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ...

przesłanek wskazanych w jej art. 144 ust. 1. Uzasadnienie przepisu art. 144 ust. 1 stanowi dążenie do ...

Prawa zamówień publicznych, poprzez dokonywanie zmian w umowach, których treść została ustalona po ...

postępowania. Zgodnie z przepisem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający ...

porozumieniu z wykonawcą mogą zmienić umowę o zamówienie publiczne w stosunku ...

wykonawcy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikła z okoliczności, których nie ...

było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. Zasadniczo podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy umowy w sprawie zamówienia publicznego nie ...

druga z przesłanek z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych nie ...

może stanowić uzasadnienia dla dopuszczalności zmiany umowy. W konsekwencji, konieczne jest poszukiwanie uzasadnienia dla przedmiotowej zmiany w drugiej przesłance, tj. sytuacji ...

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Tym samym, w sytuacji wzrostu ...

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Przez niemożność przewidzenia w chwili zawarcia umowy okoliczności skutkujących koniecznością dokonywania w niej zmian, nie należy rozumieć zdarzenia nie ...

takich zdarzeń przez strony zawierające umowę powinien być postrzegany w kategoriach ...

Niemożność przewidzenia okoliczności powodujących konieczność zmiany umowy powinna być oceniana także z ...

zewnętrzne w stosunku do stron umowy i w pełni od nich ...

nie stanowi wystarczającej podstawy do zmiany umowy. Jak wynika z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień ...

publicznych, wykazać należy jeszcze, że zmiana okoliczności wywołuje konieczność dokonania zmiany umowy. Należy mieć również na względzie, iż zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień ...

i wykonawcy. 3. Strony zawartej umowy mogą również zmienić jej treść ...

w wyniku waloryzacji sądowej. Taka zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może być podyktowana np. nadzwyczajną zmianą stosunków (rebus sic stantibus), uregulowaną ...

przepisem, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone ...

strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów ...

lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Do modyfikacji stosunku umownego w ...

właściwy jest sąd powszechny. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą ...

art. 3571 Kodeksu cywilnego, konieczność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego uzależniona ...

kilku przesłanek. Trzeba ustalić, kiedy umowa została zawarta i na ten ...

rzeczywiście okoliczności powodujących konieczność jej zmiany nie można było przewidzieć. Należy ...

budowlane są potrzebne do realizacji umowy, jak również czy wzrost ich ...

Reasumując, należy stwierdzić, iż strony umowy o zamówienie publiczne mogą zastrzec ...

klauzule waloryzacyjne zabezpieczające przed nadzwyczajną zmianą stosunków obligacyjnych. Ponadto strony umowy o zamówienie publiczne mogą zastosować ...

sądową, jak też dyspozycję art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień ...

wykonawcy. Wydaje się także, iż zmiana umowy powinna służyć wyłącznie usunięciu rażącej ...

zamówień publicznych nie wyklucza możliwości zmiany umowy, w sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili jej zawarcia zmiany cen, które skutkują rażącą stratą jednej ze stron. Dopuszczalność zmian należy jednak rozpatrywać indywidualnie z ...

123456...158następne »