Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

V Ga 122/10 – Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie – 2010-12-09 168 fragmentów Premium

2010-12-09 » I. zmienia zaskarżony wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w punktach: 1. i 2.2) w ten sposób, że nakazuje: (...)

zatem wykonawcy pozostawiona została dowolność w tym zakresie. Istotne jest jedynie, by były to wyjaśnienia odpowiednio umotywowane, przekonujące, że cena zaproponowana w ofercie nie jest rażąco niska a składanie dowodów potwierdzających prawidłowość kalkulacji ceny nie jest obowiązkiem wezwanego wykonawcy. W ocenie odwołującego, zamawiający nie uznając złożonych wyjaśnień i dokonując odrzucenia oferty obowiązany jest do dowiedzenia, że uzyskane wyjaśnienia nie obalają domniemania zaoferowania ceny rażąco niskiej; natomiast zamawiający nie wykazał, ani nawet nie uprawdopodobnił, iż cena oferty protestującego jest nierealna w aktualnych warunkach rynkowych, niemożliwa z ...

wykonawcę ma służyć dokonaniu przez zamawiającego oceny oferty pod katem zarzutu "rażąco niskiej ceny" i kierowane w sytuacji, gdy zamawiający poweźmie wątpliwości w tym zakresie. Analiza art. 90 nie pozwala ...

wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanej przez niego w ofercie ceny. Obowiązek taki zachodzi po stronie zamawiającego wówczas, gdy poweźmie wątpliwość co do tego, czy cena nie jest rażąco niska. Jednak muszą to być wątpliwości uzasadnione, poprzedzone dokładną analizą oferty. Nie wystarczające jest odniesienie do szacunkowej wartości zamówienia. Pytanie do wykonawcy powinno, więc wskazywać elementy oferty, które podczas badania oferty wzbudziły wątpliwości i co do których zamawiający oczekuje wyjaśnień. Rzeczą wykonawcy w takiej sytuacji jest udzielić wyjaśnień w zakresie okoliczności, które wpłynęły na kalkulację ceny. Postępowanie z art. 90 ust ...

KIO 2155/17 – Wyrok KIO – 2017-11-02 163 fragmenty

2017-11-02 » Oddala odwołanie

przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy. W ocenie Izby Odwołujący nie wykazał, że Zamawiający powinien był powziąć wątpliwość co do tego, że istotne części składowe ceny wydają się rażąco niskie lub powinny budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu ...

jasno, że dyspozycja tego przepisu jest skierowana wyłącznie do Zamawiającego, który dokonuje badania ofert, pod kątem różnych aspektów postępowania, w tym. m. in. ocenia realność zaoferowanych przez wykonawców cen, w kontekście wymagań, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zatem Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia procedury wyjaśniającej, opisanej w art. 90 ust. 1 Pzp wyłącznie w sytuacji, gdy zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu ...

cenotwórczych składającego się na tę cenę, jeśli nie zostało wykazane, że wartość tych elementów jest tak duża, iż ich zaniżenie powoduje rażąco niski charakter ceny całej oferty. To, że Zamawiający (jeśli poweźmie wątpliwość) ma prawo wyjaśniać istotne elementy składowe ceny, nie oznacza że ceny jednostkowe podstawą odrzucenia całej oferty, jako rażąco niskiej, jeśli ich wysokość nie wpływa na całościową cenę oferty, w kontekście rażąco niskiej ceny. Przesłanka rażąco niskiej ceny musi zostać wypełniona w stosunku do ostatecznej, całościowej ceny oferty, a taka w przedmiotowej sprawie nie wystąpiła. Z ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 156 fragmentów

2021-03-01 » Uwzględnia odwołanie

cenotwórczych składających się na tę cenę, jeśli nie zostało wykazane, że wartość tych elementów jest tak duża, iż ich zaniżenie powoduje rażąco niski charakter ceny całej oferty. To, że Zamawiający (jeśli poweźmie wątpliwość) ma prawo wyjaśniać istotne elementy składowe ceny, nie oznacza że ceny jednostkowe sq podstawą odrzucenia całej oferty, jako rażąco niskiej, jeśli ich wysokość nie wpływa na całościową cenę oferty, w kontekście rażąco niskiej ceny. Przesłanka rażąco niskiej ceny musi zostać wypełniona w stosunku do ostatecznej, całościowej ceny oferty". Dla Zamawiającego istotna była więc łączna treść oferty, a nie wybrane ceny jednostkowe. Zamawiający wskazał także, że również sam ...

z kwestionowanych pozycji (najmniej wątpliwych). Zamawiający nie wyjaśnił, dlaczego odstąpił od zbadania ceny w pozostałych przypadkach oczywiście wskazujących na podanie cen jednostkowych rażąco niskich. Odwołujący podkreślił, ze ceny oferowane przez firmę CIS : - jedenastokrotnie niższe od cen przyjętych przez Zamawiającego przy ustalaniu wartości przedmiotu zamówienia ...

Prawo zamówień publicznych jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu ...

123456...162następne »