Logowanie

KIO 749/10 – Wyrok KIO – 2010-05-13 – 29 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

treścią SIWZ może dotyczyć wyłącznie zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego przetargu, tj. zamówienia podstawowego, ponieważ roboty uzupełniające (zamówienia uzupełniające), o których mowa w przepisie ...
zamawiającego w treści ogłoszenia o zamówieniu informacji o możliwości udzielenia zamówień uzupełniających), że zamówienie z wolnej ręki na podstawie ...
Pzp może być udzielone, jeżeli zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. Wobec powyższego skład orzekający ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 – 37 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

przy tym wszelkie koszty wykonania zamówienia Zgodnie z § 20 SIWZ "Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art ...
jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień" - zamawiający przewiduje dokonanie zamówień uzupełniających o wartości do 20 % zamówienia podstawowego. Ponadto Izba stwierdziła, że ...
iż w niniejszym postępowaniu przewidział zamówienia uzupełniające. Izba zwraca uwagę, że zamówienie uzupełniające - mimo że związane z zamówieniem podstawowym - jest jednak innym zamówieniem, zawieranym na podstawie innego trybu ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2013 – 109 fragmentów

1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienia uzupełniające. Przepisy Prawa zamówień publicznych nie mogą uniemożliwiać zamawiającemu ...
i stworzył sobie możliwość udzielania zamówień uzupełniających. Większość zlecanych robót - 21 z 36 wyczerpywała przesłanki udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust ...
zamawiającym, iż gdyby udzielił on zamówienia uzupełniającego lub mieszanego na roboty dodatkowe i uzupełniające, w obu przypadkach zamówienie zostałoby udzielone temu samemu wykonawcy i w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przyjmując ten ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2016 – 182 fragmenty

określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia, z uwagi na uzupełnianie dokumentów oferty, czy korzystanie ze ...
broszury), zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających wykonawcy umowy, o wartości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień oraz zgodności z przedmiotem zamówienia podstawowego - w trybie art. 67 ...
zamawiającego. Temu m.in. służą zamówienia uzupełniające, prawo opcji, możliwość przewidzenia i ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie – 2014 – 60 fragmentów

wynikało, że zamawiający nie przewidywał zamówień uzupełniających. Przy tym jako jednostka zobowiązana ...
zajdzie taka potrzeba pozwana udzieli zamówień uzupełniających, jednak nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego. Zamówienia miały być składane telefonicznie bądź ...
zajdzie taka potrzeba zamawiający udzieli zamówień uzupełniających jednak nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego (pkt E). W specyfikacji ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 – 49 fragmentów

Oddala odwołanie

ww. Wykonawców ceny za realizację zamówień, w ocenie Odwołującego rażąco niskie ...
prawo opcji do 20% oraz zamówienia uzupełniające do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający podał, że na realizację zamówienia przeznaczy kwotę 6 987 470 ...
analizowanym stanie faktycznym wartość szacunkowa zamówienia (bez prawa opcji i zamówień uzupełniających) wynosi 5 822 892,15 ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2014 – 45 fragmentów

pkt 6 ustawy Pzp, pn.: "Zamówienie uzupełniające: Połączenie al. Rejtana z ul ...
89 euro), w tym wartość zamówień uzupełniających 4 063 810,09 zł ...
wymiana elementów ulic - krawężników. Przedmiot zamówienia uzupełniającego obejmował: 1. Wykonanie nowych warstw ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 96 fragmentów

Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

się do zapłaty wynagrodzenia za zamówienia uzupełniające czy dodatkowe, czy też za ...
Zamawiający będzie analizował przesłanki zastosowania zamówień uzupełniających i dodatkowych w zależności od ...
ale może zawrzeć umowę na zamówienia uzupełniające lub dodatkowe. Zarzut ten dotyczy ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej – 2015 – 96 fragmentów

1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Pzp), jako zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego nr 21/WZI/2010 ...
ukaranie MKO ustaliła, że 11 zamówień udzielonych w trybie z wolnej ręki stanowiło zamówienia uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w 2010 r ...
zamawiającego zawierała informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, natomiast ogłoszenie zamieszczone w Dzienniku ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 – 49 fragmentów

Oddala odwołanie

ogłoszenia oraz na czynność udzielenia zamówienia uzupełniającego w tym trybie, czym jego ...
8 ust 1 poprzez udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie negocjacji bez ogłoszenia ...
10], że (…) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust ...

« poprzednie 7 następne »