Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Dopuszczalność przedpłat w zamówieniach publicznych na prenumeraty czasopism lub gazet w świetle art. 151a ustawy - Prawo zamówień publicznych 16 fragmentów

2011-12-19 » UZP / ARCHIWALNE-NIEDOSTĘPNE / Opinia prawna dotycząca PZP wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

ustawą PZP", zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jeżeli ...

na jakich mogą być udzielane zaliczki przez zamawiających posiadających status jednostek ...

PZP nie zawiera legalnej definicji zaliczki. Definicji takiej brak jest również ...

cywilnego. Nie mniej jednak pojęcie zaliczki występuje w języku prawnym na ...

W każdym jednak przypadku pojęcie zaliczki wiąże się ze sposobem regulowania ...

zamówień publicznych. Tak więc pojęcie zaliczki w rozumieniu art. 151a ...

powyższe należy stwierdzić, iż z zaliczką na gruncie umów cywilnoprawnych mamy ...

wzajemnego przez drugą stronę. Uiszczenie zaliczki jakkolwiek wywołuje skutek zapłaty, podlega ...

terminem zapłaty wynagrodzenia (ceny). Pojęcie zaliczki w powyższym znaczeniu występuje również ...

ustawy PZP. Tak więc z zaliczką w rozumieniu tych przepisów mamy ...

zamówienia publicznego. III. Od pojęcia zaliczki płatnej na poczet przyszłego świadczenia ...

niepieniężnego drugiej strony nie stanowi zaliczki w rozumieniu art. 151a ...

PZP, który reguluje zasady wypłaty zaliczek zarachowywanych na poczet przyszłego wynagrodzenia ...

ukształtowanie przedpłaty odróżnia ją od zaliczki w rozumieniu art. 151a ...

ustawy PZP, która zakłada, iż zaliczka stanowi wartość odpowiadającą części świadczenia ...

ramach umowy prenumeraty nie stanowi zaliczki w rozumieniu art. 151a ...

Dopuszczalność przedpłat w zamówieniach publicznych na prenumeraty czasopism lub gazet w świetle art. 151a ustawy - Prawo zamówień publicznych 16 fragmentów

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

ustawą Pzp", zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jeżeli ...

na jakich mogą być udzielane zaliczki przez zamawiających posiadających status jednostek ...

Pzp nie zawiera legalnej definicji zaliczki. Definicji takiej brak jest również ...

cywilnego. Nie mniej jednak pojęcie zaliczki występuje w języku prawnym na ...

W każdym jednak przypadku pojęcie zaliczki wiąże się ze sposobem regulowania ...

zamówień publicznych. Tak więc pojęcie zaliczki w rozumieniu art. 151a ...

powyższe należy stwierdzić, iż z zaliczką na gruncie umów cywilnoprawnych mamy ...

wzajemnego przez drugą stronę. Uiszczenie zaliczki jakkolwiek wywołuje skutek zapłaty, podlega ...

terminem zapłaty wynagrodzenia (ceny). Pojęcie zaliczki w powyższym znaczeniu występuje również ...

ustawy Pzp. Tak więc z zaliczką w rozumieniu tych przepisów mamy ...

zamówienia publicznego. III. Od pojęcia zaliczki płatnej na poczet przyszłego świadczenia ...

niepieniężnego drugiej strony nie stanowi zaliczki w rozumieniu art. 151a ...

PZP, który reguluje zasady wypłaty zaliczek zarachowywanych na poczet przyszłego wynagrodzenia ...

ukształtowanie przedpłaty odróżnia ją od zaliczki w rozumieniu art. 151a ...

ustawy PZP, która zakłada, iż zaliczka stanowi wartość odpowiadającą części świadczenia ...

ramach umowy prenumeraty nie stanowi zaliczki w rozumieniu art. 151a ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej – 2009 42 fragmenty

2009-11-12 » art. 9 pkt 1

2006 r. przyznającej prawo do zaliczki alimentacyjnej w wysokości po 280 ...

2006 r., przyznającej prawo do zaliczki alimentacyjnej w wysokości po 280 ...

tym samym brak prawa do zaliczki alimentacyjnej w myśl przepisu art ...

postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, a obecnie art. 10 ...

rządowej dotyczących świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej. W wyniku przeprowadzonych czynności ...

2006 r. przyznano prawo do zaliczki alimentacyjnej wnioskowanej przez (...) na (...) w ...

2006 r. przyznano prawo do zaliczki alimentacyjnej wnioskowanej przez (...) na (...) w ...

postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 ...

poz. 732 z późn. zm.) zaliczka nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona ...

celowej z naruszeniem prawa do zaliczki alimentacyjnej w łącznej kwocie 9 ...

15.03.2006 r. przyznającą zaliczkę alimentacyjną od 1 marca 2006 ...

3.11.2006 r. przyznającą zaliczkę alimentacyjną od 1 października 2006 ...

wyjaśnił m.in., że wypłacenie zaliczek alimentacyjnych w łącznej kwocie 9 ...

organ właściwy wierzyciela do wypłaty zaliczek alimentacyjnych, niezależnie od tego, czy ...

Stanowiły zatem podstawę prawną wypłaty zaliczek, do czasu wyeliminowania tych decyzji ...

wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej, lecz nie można kwestionować ...

2006 r. przyznającej prawo do zaliczki alimentacyjnej wnioskowanej przez Panią (...) na ...

2006 r. przyznającej prawo do zaliczki alimentacyjnej wnioskowanej przez Panią (...) na ...

tym samym brak prawa do zaliczki alimentacyjnej w myśl przepisu art ...

postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, tj. popełnienia czynu określonego ...

2006 r. przyznającej prawo do zaliczki alimentacyjnej w wysokości po 280 ...

2006 r., przyznającej prawo do zaliczki alimentacyjnej w wysokości po 280 ...

tym samym brak prawa do zaliczki alimentacyjnej w myśl przepisu art ...

postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, a obecnie art. 10 ...

wydał decyzje przyznające prawo do zaliczki alimentacyjnej niezgodnie z obowiązującymi przepisami ...

iż osobiście podpisywał decyzje dotyczące zaliczek alimentacyjnych, natomiast całe postępowanie w ...

tym zarzutem i wyjaśnił, że zaliczka alimentacyjna została przeznaczona zgodnie z ...

nie zweryfikował wniosku o przyznanie zaliczki alimentacyjnej z postanowieniem Sądu Rejonowego ...

rządowej dotyczących świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej. Gmina (...), realizując powierzone zadania ...

przepisami w tym zakresie. Przyznając zaliczkę alimentacyjną osobie, która nie spełnia ...

że wydanie decyzji administracyjnej przyznającej zaliczkę alimentacyjną oraz wypłata tego świadczenia ...

wójt, podpisał decyzję o przyznaniu zaliczki i jest odpowiedzialny za jej ...

ale gdyby decyzję o przyznaniu zaliczki podpisał jego zastępca, sekretarz gminy ...

wojewody przeznaczona była na wypłatę zaliczki alimentacyjnej i na taką została ...

o jej nieważności. Niewypłacenie przyznanej zaliczki skutkowałoby naruszeniem dyscypliny finansów publicznych ...

udowodnienia wydania błędnej decyzji przyznającej zaliczkę alimentacyjną. W tej sytuacji uważa ...

co przesądzało brak prawa do zaliczki alimentacyjnej), natomiast czyn przypisany Obwinionemu ...

że wydanie decyzji administracyjnej przyznającej zaliczkę alimentacyjną oraz wypłata tego świadczenia ...

na wydaniu błędnej decyzji przyznającej zaliczkę alimentacyjną. W uzasadnieniu orzeczenia Komisja ...

że decyzje przyznające prawo do zaliczki alimentacyjnej zostały wydane niezgodnie z ...

wydatkowanie wnioskodawczyni decyzji pozytywnej, jednakże zaliczka alimentacyjna została jej przyznana i ...

nie zweryfikował wniosku o przyznanie zaliczki alimentacyjnej z postanowieniem Sądu Rejonowego ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej – 2017 34 fragmenty

2017-01-16

2013 r. podczas gdy rozliczenie zaliczki udzielonej Zarządowi Dróg Wojewódzkich (...) w ...

terminie 30 dni od otrzymania zaliczki, czyli do dnia 27 grudnia ...

i trybu udzielania i rozliczania zaliczek i terminów składania wniosków o ...

2013 r. podczas gdy rozliczenie zaliczki w związku z realizacją projektu ...

terminie 30 dni od otrzymania zaliczki, czyli do dnia 27 grudnia ...

i trybu udzielania i rozliczania zaliczek i terminów składania wniosków o ...

2013 r., podczas gdy rozliczenie zaliczki udzielonej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w ...

terminie 30 dni od otrzymania zaliczki, czyli do dnia 27 grudnia ...

i trybu udzielania i rozliczania zaliczek i terminów składania wniosków o ...

złożenie wniosku o płatność, rozliczającego zaliczkę wynosił 30 dni od dnia otrzymania zaliczki. W niniejszej sprawie termin ten ...

przekroczenia terminu przy rozliczaniu otrzymanej zaliczki, podnosił natomiast błędne przypisanie mu ...

wskutek przekroczenia terminu przy rozliczaniu zaliczki budżet Województwa (...) nie poniósł żadnego ...

akt sprawy jednoznacznie wynika, że zaliczka w kwocie 2 697 159 ...

i terminy udzielania i rozliczania zaliczek dla beneficjentów określa Rozporządzenie Ministra ...

i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania ...

i tryb udzielania oraz rozliczania zaliczek, a także terminy składania wniosków ...

ust. 1 wydanego rozporządzenia rozliczenie zaliczki polega na wykazaniu przez beneficjenta ...

programu operacyjnego lub na zwrocie zaliczki. Zgodnie z art. 30 ustawy ...

30 dni id dnia otrzymania zaliczki (...)". Zgodnie z art. 13 pkt ...

zwłokę w złożeniu wniosku rozliczającego zaliczkę, mimo, że był osobą odpowiedzialną ...

uprawnione do złożenia wniosku rozliczającego zaliczkę i niekorzystające ze swego uprawnienia ...

jednak, że termin na rozliczenie zaliczki znany był Obwinionemu z dużym ...

złożenia wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę spowoduje naliczenie odsetek a mimo ...

uondfp, było błędne przyjęcie, że zaliczka została udzielona Zarządowi Dróg Wojewódzkich ...

Województwo (...), w związku z czym zaliczka nie została udzielona Zarządowi Dróg ...

roku. Należy uwzględnić fakt, że zaliczkę można rozliczyć dopiero po opłaceniu ...

12.12 (ostateczny dzień rozliczenia zaliczki), tj. jeden dzień po świętach ...

to, że na faktyczne rozliczenie zaliczki w terminie, ZDW miał 3 ...

aby wydłużyć okres na rozliczenie zaliczki, byłaby całkowicie nieuzasadniona - 10 - Sygn ...

nastąpiły wydarzenia związane z rozliczeniem zaliczki, ZDW złożył 25 wniosków o płatność, rozliczających zaliczki i tylko ten jeden nie ...

również o zmianę terminu rozliczenia zaliczek, z 30 na 90 dni ...

jako podmiotu, któremu został udzielona zaliczka. Słusznie Obwiniony wskazuje, że beneficjentem ...

zawarte w zaskarżonym orzeczeniu, iż zaliczka udzielona została Zarządowi Dróg Wojewódzkich ...

i tryb udzielania oraz rozliczania zaliczek, a także terminy składania wniosków ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej – 2015 39 fragmentów

2015-05-28

i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania ...

6-miesięcznego terminu na rozliczenie zaliczki, liczonego od dnia jej otrzymania ...

Skarbu Państwa wynikającej z nierozliczenia zaliczki przez beneficjenta XII - 1 - Sygn ...

i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania ...

Skarbu Państwa wynikającej z nierozliczenia zaliczki przez - 2 - Sygn. akt BDF ...

października 2010 roku (termin rozliczenia zaliczki) do 27 lutego 2012 roku ...

data wydania decyzji o zwrocie zaliczki) miały miejsce liczne zdarzenia i ...

do umowy zawartej z Beneficjentem zaliczka przekazana 9 kwietnia 2010 roku ...

żadnych czynności związanych z rozliczeniem zaliczki. Pismem z 20 maja 2011 ...

w ciągu 14 dni niewykorzystanej zaliczki oraz pouczył o zastosowaniu art ...

roku zobowiązał się do rozliczenia zaliczki w całości i uzupełnienia sprawozdawczości ...

wezwał Beneficjenta do zwrotu nierozliczonej zaliczki oraz części określonej we wniosku ...

zostanie wydana decyzja o zwrocie zaliczki wraz z odsetkami, zaś dalsze ...

kolejne wyjaśnienia i deklaracje rozliczenia zaliczki. Beneficjent występował także z wnioskami ...

transz mimo braku rozliczenia pierwszej zaliczki. Dalsza korespondencja dotyczyła wystąpień Centrum ...

wniosków o płatność rozliczających całość zaliczki oraz uporządkowanie dokumentacji projektu. Jednocześnie ...

natychmiastowego wydania decyzji o zwrocie zaliczki. Dyrektor Centrum 27 lutego 2012 ...

roku wydał decyzję o zwrocie zaliczki wraz z odsetkami, zaś 9 ...

modus operandi. Po stwierdzeniu nierozliczenia zaliczki beneficjenta do 9 października 2010 ...

w ciągu 14 dni niewykorzystanej zaliczki, pouczając o zastosowaniu art. 189 ...

każdym etapie działań dotyczących zwrotu zaliczki dochodziło do powtarzania błędów realizacji ...

między pierwszym wezwaniem do zwrotu zaliczki (20.05.2011 r.) a ...

między datą zaniechania obowiązku rozliczenia zaliczki (09.10.2010 r.) a ...

Skarbu Państwa z tytułu nierozliczonej zaliczki. Zdaniem Obwinionego nie istnieje pojęcie ...

zarzut wydania decyzji o zwrocie zaliczki dopiero na polecenie Ministerstwa Zdrowia ...

o wydaniu decyzji o zwrocie zaliczki i rozwiązania umowy w trybie ...

i zmiany finansowania projektu z zaliczek na refundację poniesionych kosztów. Rezygnacja ...

wiedzy. Wydanie decyzji o zwrocie zaliczki musiało być oparte o wcześniejszą ...

9 kwietnia 2010 roku otrzymał zaliczkę w kwocie 6.978.347,76zł (obowiązek rozliczenia zaliczki w terminie 6 miesięcy od ...

termin obowiązku rozliczenia przez Beneficjenta zaliczki z 09 kwietnia 2010 roku ...

w ciągu 14 dni niewykorzystanej zaliczki. Następnie należy poddać analizie stan ...

upływie 6-mieisięcznego terminu rozliczenia zaliczki. W świetle przytoczonego art. 207 ...

na braku terminowego przedłożenia rozliczenia zaliczki nie stanowi samo w sobie ...

jest wydanie decyzji o zwrocie zaliczki. Konieczne w tym zakresie było ...

wydatków, podlegających sfinansowaniu z przekazanej zaliczki, toczyło się postępowanie administracyjne zakończone ...

części środków wydatkowanych z otrzymanej zaliczki. GKO częściowo podziela stanowiska MKO ...

działania Centrum w zakresie zwrotu zaliczki były niekonsekwentne, chaotyczne, a przez ...

odnosiły się do kwoty nierozliczonej zaliczki. Umożliwiły przeprowadzenie procedury zwrotu zaliczki, określonej w art. 207 ust ...

02.2012 r. o zwrocie zaliczki wraz z odsetkami. Prawidłowość przeprowadzonych ...

123456...55następne »