Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

XXIII GCo 9/16 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2016-03-02 31 fragmentów Premium

2016-03-02 » oddala wniosek

stwierdził, że jego interes prawny w żądaniu udzielenia zabezpieczenia wyraża się w dążeniu do zapobieżenia negatywnym następstwom w postaci: zaproszenia do aukcji elektronicznej wykonawców, jeżeli Zamawiający zaprosi w skutek ponownej oceny oferty 3 wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu - wykonawcę (...) sp. z o.o ...

1 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny istnieje wówczas, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia Sąd uwzględni interesy stron lub uczestników postępowania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie ...

k.p.c. interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. W ocenie Sądu Okręgowego wnioskodawca nie uprawdopodobnił interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Wnioskodawca wskazał, że brak udzielenia zabezpieczenia doprowadzi do zawarcia umowy z (...) sp. z o.o., a więc umowa nie będzie już mogła zostać zawarta w wnioskodawcą. Przede wszystkim należy wskazać ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Opolu – 2020 283 fragmenty

2020-03-11 » Oddalono skargę

udostępniona na stronie internetowej zamawiającego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w DUUE, tj. 23 września 2017 r. W stanowiącym integralną część SIWZ dokumencie pn. Instrukcja dla wykonawców, w części pt.: "Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy" zawarto zapis o treści: zgodnie z § 9 wzoru umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie/formach określonych w art. 148 ust. 1 Pzp w wysokości 5% wynagrodzenia umownego. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę ...

Zgodnie z zapisami § 9 ww. umowy: Wykonawca wnosi z dniem zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy, tj. na kwotę 14.145 zł w formie pieniężnej. Na potwierdzenie wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, strona przedłożyła wygenerowane z systemu bankowości elektronicznej potwierdzenie wykonania przelewu z 11 stycznia 2018 ...

udostępniona na stronie internetowej zamawiającego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w DUUE, tj. 30 września 2017 r. W stanowiącym integralną część SIWZ dokumencie pn. Instrukcja dla wykonawców, w części pt.: "Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy" zawarto zapis o treści: zgodnie z § 9 wzoru umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie/formach określonych w art. 148 ust. 1- 5 Pzp w wysokości 5% wynagrodzenia umownego. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę ...

123456...149następne »