Logowanie

Podwyższenie wartości umowy o zamówienie publiczne a wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 11 fragmentów

Opinia prawna dotycząca PZP wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

zamawiającemu (jako wierzycielowi) celem ewentualnego zabezpieczenia roszczeń, które mogą powstać w związku z zawartą umową. Wskazać przy tym należy, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, z ...
ustawy Pzp. Z istoty instytucji zabezpieczenia wynika bowiem, iż na jego podstawie zamawiający podpisując umowę z wykonawcą ma pewność, iż w razie nienależytego wykonania lub niewykonania umowy będzie mógł zaspokoić swoje roszczenia w tym zakresie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest ustalane jako określony procent ...
nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Z powyższego wynika więc, ze wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na podstawie ceny ...

Podwyższenie wartości umowy o zamówienie publiczne a wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 11 fragmentów

Opinia prawna dotycząca PZP wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

zamawiającemu (jako wierzycielowi) celem ewentualnego zabezpieczenia roszczeń, które mogą powstać w związku z zawartą umową. Wskazać przy tym należy, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, z ...
ustawy Pzp. Z istoty instytucji zabezpieczenia wynika bowiem, iż na jego podstawie zamawiający podpisując umowę z wykonawcą ma pewność, iż w razie nienależytego wykonania lub niewykonania umowy będzie mógł zaspokoić swoje roszczenia w tym zakresie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest ustalane jako określony procent ...
nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Z powyższego wynika więc, ze wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na podstawie ceny ...

Należności jakie mogą być pokryte środkami z zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 8 fragmentów

Opinia prawna dotycząca PZP wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

19, poz. 177 ze zm.), zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. Funkcją instytucji "zabezpieczenia" jest zatem umożliwienie zamawiającemu zaspokojenia ...
Uprawnienia przysługujące wierzycielowi w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania uregulowane są w działach ...
zamawiający może pokryć środkami z zabezpieczenia należytego wykonania umowy należności, których dochodzenie jest dozwolone przepisami prawa lub postanowieniami umowy, jako sposobu naprawienia szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, w tym również wykonania zastępczego czy zapłaty zastrzeżonej w ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2013 – 7 fragmentów

wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy. Jednocześnie zamawiający wskazał, że kwota stanowiąca 70% wartości całości zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od daty wykonania przez wykonawcę bez zastrzeżeń dokumentacji ...
jakich miał nastąpić zwrot kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający powtórzył w §17 wzoru umowy stanowiącego załącznik C do SIWZ ...
ust. 1 ustawy zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Z kolei zgodnie z art ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010 – 27 fragmentów

Oddala odwołanie

została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jednocześnie dodając, iż kilkakrotnie wzywał Odwołującego do podpisania umowy, ostatecznie oznaczając termin na dzień ...
był do tego dnia wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ...
wynikającymi z niewniesienia przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym art. 46 ust ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2014 – 24 fragmenty

żądał, aby wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7 % łącznej całkowitej ...
nakłada na Zamawiającego możliwość żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ustalonej w oparciu ...
Zamawiający decyduje się na żądanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi określić sposób jego ustalenia ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2011 – 8 fragmentów

oferty wspólnej zamawiający dopuści podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy pomiędzy wykonawców składających ofertę wspólnie ...
kilku", w jakich wniesie on zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Oznacza to, iż dopuszczalna jest ...
wykonawca zdecyduje się na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej formie, ale także ...

UZP/ZO/0-1687/05 – Wyrok ZA – 2005-07-13 – 13 fragmentów

Oddala odwołanie

Pzp, SIWZ i treścią projektu umowy w kwestii dotyczącej terminu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bowiem Protestujący zobowiązał się do ...
SIWZ, w tym także wniesienie zabezpieczenia w dniu podpisania umowy, a wypełnienie formularza ofertowego poprzez określenie, iż zabezpieczenie zostanie wniesione w terminie 7 dni od podpisania umowy, należy rozumieć jako wniesienie formalno - prawne zabezpieczenia, rozumiane jako fizyczne dostarczenie odpowiedniego dokumentu, 2) niemożliwości zabezpieczenia należytego wykonania umowy wobec wniesienia przez Protestującego wadium ...
w tym zakresie. A zatem zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione w dniu podpisania umowy, a brak przedłożenia dokumentu gwarancji - przy twierdzeniach o istnieniu zabezpieczenia - nie daje pewności Zamawiającemu, co ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2011 – 61 fragmentów

Nie uwzględniono zastrzeżeń

1 ustawy nie dopuszczając podziału zabezpieczenia należytego wykonania umowy pomiędzy wykonawców składających ofertę wspólnie i wymagając, aby zabezpieczenie miało "postać jednego dokumentu od ...
oferty wspólnej zamawiający dopuści podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy pomiędzy wykonawców składających ofertę wspólnie ...
wyjaśnił, że nie dopuszcza podziału zabezpieczenia należytego wykonania umowy pomiędzy wykonawców składających ofertę. Zabezpieczenie powinno mieć postać jednego dokumentu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2009 – 85 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

treści formularza oferty dotyczącą wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, to jednak okoliczność ta żadną ...
będzie żądał od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej ...
gdy treść spornego oświadczenia dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umowy a nie wadium. Zatem, za ...

1 następne »