Spróbuj: "wykonawca sam sobie wystawił referencję" 2

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

V SA/Wa 308/14 – Wyrok WSA w Warszawie – 2014-06-26 29 fragmentów

2014-06-26 » Oddalono skargę

organu odwoławczego zamawiający wykluczył 2 wykonawców, w tym firmę I.Sp ...

wyboru najkorzystniejszej oferty wykluczono 7 wykonawców oraz odrzucono 8 ofert, pozostały ...

oferty wykazu wykonanych robót i referencji nie wynika, iż ww. wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia ...

zł. Wątpliwości zamawiającego budziły też referencje. Zamawiający zwrócił się o uzupełnienie ...

miały też wpływu na wykluczenie wykonawcy I. Sp. z o.o ...

wobec zamawiającego jest nieuprawnione wykluczenie wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza z ...

o udzielenie zamówienia wyklucza się: (...) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału ...

art. 24 ust. 4 "ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą ...

1 mln zł. Ponieważ wykluczony wykonawca wykazał, że wykonał 2 roboty ...

W kwestii wątpliwości co do referencji z powodu wystawienia ich przez ...

z tym istnieje możliwość, aby wykonawca sam sobie wystawił referencje, jeżeli jest jednocześnie zlecającym i ...

dane zamówienie. Przykładem może być wykonawca, który prowadzi działalność polegającą na ...

będzie wówczas jednocześnie inwestorem i wykonawcą. Zamawiający bezzasadnie wykluczył z postępowania ...

jak zauważył organ, żądając od wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ...

wszczęcia postępowania, obowiązku przedkładania przez wykonawcę dokumentów sporządzonych w języku obcym ...

Żądanie takiego tłumaczenia naraża część wykonawców na poniesienie dodatkowych kosztów i tym samym utrudnia im udział w postępowaniu ...

uznać za przejaw nierównego traktowania wykonawców i naruszenie zasady uczciwej konkurencji ...

oferta złożona przez jednego z wykonawców (I. sp. z o.o ...

zapisie tym zawarte a tym samym, że z Wykonawcą tym z uwagi na wysokość ...

nie spełnił. Wnioskować można, że wykonawca wykonał pięć (trudno to stwierdzić ...

wydawał się jak najbardziej uzasadniony. Wykonawca nie złożył ani uzupełnienia oferty ...

wnioskowała Gmina w piśmie wzywającym wykonawcę do uzupełnia oferty. W odpowiedzi ...

do zasadności wykluczenia z postępowania wykonawcy. Zdaniem Sądu rację w sporze ...

wobec Gminy jest nieuprawnione wykluczenie wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza z ...

o udzielenie zamówienia wyklucza się (...) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału ...

przed wszczęciem postępowania. Odnośnie do referencji z powodu wystawienia ich przez ...

z tym istnieje możliwość, aby wykonawca sam sobie wystawił referencje jeżeli jest jednocześnie zlecającym i ...

uznając, że firma rzeczywiście mogła wystawić referencje sama sobie. Sąd dostrzegł, że ustanawiając warunek ...

1 mln zł. Skoro wykluczony wykonawca wykazał, że wykonał 2 roboty ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019 32 fragmenty

2019-01-28 » Oddala odwołanie

14 stycznia 2019 r. przez wykonawcę BICO GROUP Sp. z o ...

Pzp. 14 stycznia 2019 r. wykonawca BICO GROUP Sp. z o ...

uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności ...

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

załączone poświadczenie należytego wykonania usług wystawione przez podmiot, na rzecz którego ...

wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca nie ma obowiązku umieszczania w ...

było podstaw do prowadzenia z wykonawcą korespondencji w celu ustalenia okoliczności ...

pkt 12) ustawy, a tym samym jego oferta nie może być ...

SIWZ należy rozpatrywać na korzyść wykonawcy. Dla wzmocnienia argumentacji przywołał orzecznictwo ...

będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich ...

min. 10 000 m2. Wykonawca w przypadku usługi wskazanej w ...

liczbie co najmniej 120 sztuk. Wykonawca na potwierdzenie spełniania opisanego warunku ...

art. 25 ust. 1 ustawy wykonawca będzie obowiązany złożyć m.in ...

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego ...

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich ...

do SIWZ. Po odrzuceniu oferty wykonawcy LONDON Sp. z o.o ...

jakie konkretnie czynności wykonywał ten wykonawca oraz na kogo rzecz inwestycja ...

wykaz i poświadczenie o tej samej treści jak złożone poprzednio. Pismem ...

rodzajów dokumentów zamawiający wskazał, że wykonawca nie przedstawił dowodów określających, że ...

należycie, gdyż nie przedstawił dowodów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego ...

były wykonywane. Zamawiający podkreślił, że wykonawca nie przedstawił żadnych dowodów na ...

Zamawiający skonstatował, że "przedłożone przez Wykonawcę dokumenty w postaci referencji są niewiarygodne, także z tego ...

większościowego udziałowca. Zamawiający uznał, że "Wykonawca sam sobie wystawił referencje, nie podając przyczyny o obiektywnym charakterze, dlaczego referencji nie mógł uzyskać od podmiotu ...

179 ust. 1 Pzp. Jest wykonawcą, który złożył ofertę i ma ...

umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawcy, którego właściwości podmiotowe pozwalają racjonalnie ...

że zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków ...

w postępowaniu spoczywa zatem na wykonawcy. Zdaniem Izby obowiązkiem wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia ...

określają poziom wymagań zamawiającego. Zadaniem wykonawcy jest podanie informacji stanowiących in ...

kilkukrotne powielanie przez odwołującego tych samych ogólnych treści SIWZ nie daje ...

jednej gospodarczej całości. Zdaniem Izby, wykonawca, który wykonał zlecenia na rzecz ...

została wykorzystana przez odwołującego się wykonawcę, co uzasadnia jego wykluczenie. Czynności ...

Pzp. Należy sprzeciwić się działaniu wykonawcy polegającego na uchylaniu się od ...

KIO 2559/18 – Wyrok KIO – 2019-01-03 72 fragmenty Premium ciekawe zdania

2019-01-03 » Uwzględnia odwołanie

20 grudnia 2018 r. przez wykonawcę ZGO- NOVA Sp. z o ...

1 pkt 12 ustawy Pzp wykonawcy WM Wiatrowiec Energie Sp. z ...

dniu 12 grudnia 2018 r. wykonawca ZGO-NOVA Sp. z o ...

lub zawodowych, tj. wykonanie przez wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat ...

Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawcy zobowiązani byli złożyć wykaz usług ...

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego ...

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Zgodnie z SIWZ, w przypadku ...

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich ...

Zamawiającego). Pismo to zostało doręczone Wykonawcy na wskazany przez niego adres ...

usług wraz z towarzyszącymi mu referencjami. Wykonawca nie zareagował jednak na przedmiotowe ...

wskazał jakich dokumentów potrzebuje od wykonawcy celem przeprowadzenia postępowania. Odwołujący podniósł ...

znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym ...

Wezwanie do złożenia/uzupełnienia przez wykonawcę dokumentów w tym trybie stanowi ...

czynnością jednokrotną i ponowne wzywanie wykonawcy nie jest dopuszczalne. W świetle ...

konkurencji i równego traktowania wszystkich wykonawców. Odwołujący wskazał, że wykonawca WM Wiatrowiec zareagował tym razem ...

Pzp. Mając na uwadze, że Wykonawca uchybił terminowi na złożenie dokumentów ...

3, a nie jak twierdzi wykonawca na podstawie art. 26 ust ...

konkurencji i równego traktowania wszystkich wykonawców. Zamawiający wskazał wyraźnie, że dokumenty złożone przez wykonawcę nie potwierdzają spełnienia przez niego ...

skoro Zamawiający już raz wezwał wykonawcę do przedłożenia wykazu usług w ...

określonych przez Zamawiającego. Okoliczność, że Wykonawca realizował podobne zamówienie na rzecz ...

ogłosiła bowiem przetarg na wyłonienie wykonawcy tego zadania, w związku z ...

Gminy. Odwołujący zaznaczył, że ostatecznie wykonawca został wybrany przez Gminę Lądek ...

że przedłożone przez Gminę Lądek referencje nie obejmują swoim zakresem realizacji ...

00 zł, zostały one bowiem wystawione w dniu 20 listopada 2018 ...

Ponadto Odwołujący zwrócił uwagę, że wykonawca WM Wiatrowiec sam wystawił sobie zaświadczenie (referencje), wedle których wykonywane przez niego ...

pkt 2 możliwość złożenia przez wykonawcę takiego oświadczenia aktualizuje się jedynie ...

nie jest w stanie uzyskać referencji (dokumentów) od innych podmiotów. W ...

temat przyczyn, z powodu których wykonawca nie mógł uzyskać takie poświadczenia ...

zostały wykonane), co zresztą zauważył sam Zamawiający w piśmie z 6 ...

jakiejkolwiek możliwości weryfikacji spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Takie ...

dokumentami, które wykazałyby spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, przez ...

punktem 6.1.3 SIWZ wykonawcy zobowiązani byli wykazać się wykonaniem ...

listopada 2018 r. Zamawiający wezwał wykonawcę WM Wiatrowiec na podstawie art ...

2018 r. W powyższym terminie wykonawca nie złożył żądanych dokumentów. Odpowiedź ...

brutto. Do wykazu załączono poświadczenie wystawione przez Wójta Gminy Lądek. Jednocześnie ...

grudnia 2018 r. wystosował do wykonawcy pismo, w którym poinformował, że ...

z wykazu musi wynikać, że wykonawca wykonał co najmniej 1 usługę ...

W odpowiedzi na powyższe wezwanie wykonawca przedstawił uzupełniony wykaz usług, w ...

realizowanej na rzecz Gminy Lądek wykonawca dopisał umowę na kwotę 392 ...

r. - 30 czerwca 2019 r. Wykonawca załączył oświadczenie, że w dniu ...

należytą staranności, co potwierdzają dołączone referencji z Gminy Lądek. Wykonawca załączył umowę z Gminą Lądek ...

dokumentów w zakresie wykazu usług. Wykonawca w dniu 07.12.2018 ...

ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym ...

udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich ...

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby ...

o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków ...

niezgodności treści oferty (treści zobowiązania wykonawcy) z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Natomiast skutkiem niewykazania przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu ...

wymagań podmiotowych), jest konieczność wykluczenia wykonawcy z postępowania, o czym wprost ...

która powinna doprowadzić do wyeliminowania wykonawcy z postępowania. W ocenie Izby ...

dokumentach. Obowiązkowi temu odpowiada uprawnienie wykonawcy do naprawienia popełnionych błędów polegających ...

niezłożeniu lub złożeniu nieprawidłowych dokumentów. Wykonawca ma więc prawo jeden raz ...

niego ustosunkować. W rozpoznawanej sprawie wykonawca WM Wiatrowiec jeden raz otrzymał ...

zauważyć, że po raz pierwszy wykonawca przedłożył dokumenty, które - chociaż wpłynęły ...

Pzp. Nie zostało wykazane, aby wykonawca, przesyłając Sygn. akt KIO 2559 ...

ustawy, które prawdopodobnie dotarło do wykonawcy w momencie, kiedy odpowiedź na ...

r. dokumentach powinno skutkować umożliwieniem wykonawcy poprawienia tych braków. Należy zatem ...

Zamawiającego kolejnego pisma w tej samej dacie, wskazującego nieprawidłowości w złożonych ...

było podstaw do przyjęcia, że wykonawca ma doświadczenie w wykonaniu usługi ...

Nie sposób zatem twierdzić, że wykonawca nabył jakiekolwiek doświadczenie w realizacji ...

Zamawiający bezpodstawnie uwzględnił jako doświadczenie wykonawcy pełną wartość tej umowy. Stanowiska ...

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

tego przepisu, że do doświadczenia wykonawcy należy zaliczyć pełen zakres przedmiotowy ...

jeszcze niezrealizowanej umowy. Innymi słowy, wykonawca może powołać się na doświadczenie ...

prowadziłaby do dopuszczenia do postępowania wykonawcy, który wymaganego doświadczenia w dacie ...

Wobec powyższego należy stwierdzić, że wykonawca WM Wiatrowiec nie wykazał wykonania ...

warunku udziału w postępowaniu przesądza sama kwestia wartości zrealizowanych usług, to ...

odnieść do złożonego oświadczenia własnego wykonawcy, zamiast dokumentu wystawionego przez podmiot, na rzecz którego ...

dokumentów (...) dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia wykonawcy, że usługi zostały wykonane lub ...

ograniczona jest do sytuacji, gdy wykonawca z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ...

którego wykonał lub wykonuje usługi. Wykonawca korzystający z takiej możliwości zobowiązany ...

Zamawiający zaniechał wykluczenia z postępowania wykonawcy WM Wiatrowiec, który nie wykazał ...

dokonał nieprawidłowego wyboru oferty tego wykonawcy jako najkorzystniejszej. W związku z ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 87 fragmentów

2012-01-24 » Oddala odwołanie

13 stycznia 2012 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie ...

SA w Warszawie, przy udziale wykonawcy PEZ "Connector" S.C. - M ...

odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie ...

złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie ...

2.2. zasądza od Odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie ...

do aukcji elektronicznej wszystkich trzech wykonawców, którzy złożyli oferty: Odwołującego; PEZ ...

W. Konieczko w Bytomiu oraz wykonawcę MORIS Maurycy Moris w Tychach ...

do udziału w aukcji elektronicznej wykonawcy MORIS Maurycy Wołek w Tychach ...

konkurencji oraz równego traktowania wszystkich wykonawców, 2) art. 24 ust. 2 ...

w następstwie nie odrzucenie oferty Wykonawcy pomimo złożenia przez Wykonawcę oświadczeń zawierających nieprawdziwe informacje mające ...

w następstwie nie odrzucenie oferty Wykonawcy pomimo niewykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu ...

niezastosowanie i nie odrzucenie oferty Wykonawcy MORIS Maurycy Wołek, 5) art ...

polegającej na zaproszeniu drogą elektroniczną wykonawcy MORIS Maurycy Wołek w zakresie ...

czy wykaz wykonanych dostaw przez Wykonawcę MORIS Maurycy Wołek, w związku z dokumentem wystawionym przez firmę Sroubarna Kyjow Spol ...

str. 28 oferty MORIS) oraz referencje udzielone przez METALCOM Kutna Hora ...

o zamówienie mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące wiedzy ...

poszczególnych asortymentów danego rodzaju zobowiązuje wykonawcę do wykazania zrealizowania dostaw na ...

przez ten podmiot a także referencje potwierdzające prawidłowość wykonanych dostawa wystawione przez firmę METALCOM Kutna Hora ...

określenia asortymentu wykonanych dostaw oraz referencji dotyczących wykonanych dostaw tego asortymentu ...

12.2011 r. wezwał on Wykonawcę MORIS Maurycy Wołek do uzupełnienia ...

w/w elementów wraz z referencjami odpowiadającymi tym dostawom. W odpowiedzi na przedmiotowe pismo Wykonawca- MORIS Maurycy Wołek precyzuje oświadczenie ...

Spol. s.r.o oraz "referencje" wystawione przez firmę METALCOM Kutna Hora ...

wskazuje, iż niezrozumiałym jest, by wykonawca mógł prostować bądź precyzować oświadczenia wykonanych dostaw bądź referencji wystawionych przez podmioty trzecie w sytuacji, kiedy sam nie posiada w tym zakresie ...

Odwołującego, na tym etapie postępowania Wykonawca MORIS Maurycy Wołek winien zostać ...

s.r.o, jak i referencje wystawione przez firmę METALCOM Kutna Hora ...

wymieniony w wykazie dostaw oraz referencjach nie jest asortymentem wymaganym przez ...

zachowanie Zamawiającego, który ponownie wzywa Wykonawcę MORIS Maurycy Wolek do sprecyzowania, co Wykonawca "miał na myśli". Zdaniem Odwołującego ...

3 ustawy, do uzupełniania dokumentów Wykonawca, nie czyni zadość wezwaniu i ...

przedsiębiorcy, który w stosunku do wykonawcy jest podmiotem trzecim, niepowiązanym. Zaskakujące ...

Hora a.s. w przedłożonych referencjach, (stanowisko wyrażone w wyroku KIO ...

potencjałem na realizację przedmiotowego zamówienia. Samo oświadczenie Sroubarna Kyjow Spol. s ...

Zamawiającego było ustalenie i wezwanie Wykonawcy do udowodnienia, że podmiot który ...

Wołek w Tychach dokumentach zaprosił Wykonawcę do udziału w aukcji elektronicznej ...

odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpił wykonawca PEZ "Connector" S.C. - M ...

ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach wobec wykonawcy Moris Maurycy Wołek w Tychach ...

pozostaje w takim związku z wykonawcą, który uczestniczył w postępowaniu o ...

warunków zamówienia, ofertę złożoną przez wykonawcę Moris Maurycy Wołek wraz z ...

iż środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu ...

przepisami ustawy z ochroną interesu wykonawcy, który to interes realizuje się ...

jakichkolwiek innych, np. majątkowych interesów wykonawców, które mogą doznać szkody w ...

uzyskania konkretnego zamówienia przez danego wykonawcę). Nie sposób również upatrywać interesu ...

nakierowanego na uzyskanie zamówienia, którego wykonawca nie uzyskałby, gdyby zaniechał wniesienia ...

przeprowadzenie, wobec zaniechania uprzedniego wykluczenia wykonawcy MORIS Maurycy Wołek w Tychach ...

już sfinalizowana z udziałem trzech wykonawców (Odwołującego, wykonawcy MORIS Maurycy Wołek w Tychach ...

Niemniej w uzasadnieniu wydanego przez siebie wyroku Izba, oprócz powyższej kwestii ...

na zaistnienie podstawy do wykluczenia wykonawcy MORIS Maurycy Wołek z postępowania ...

w poz. 8 wykazu dostaw wykonawcy MORIS Maurycy Wołek w sposób ...

dnia: 2011". Do wykazu dostaw wykonawca dołączył datowane na 12 grudnia ...

Maurycy Wołek w Tychach) oraz referencje wystawione na rzecz Sroubarna Kyjov spol ...

str. 2 pisma) wystosował do wykonawcy MORIS Maurycy Wołek w Tychach ...

w/w elementów wraz z referencjami odpowiadającymi tym dostawom". W odpowiedzi wykonawca MORIS Maurycy Wołek, w odniesieniu ...

2 000 000 EUR. Ponadto, referencje firmy METALCOM Kutna Hora obejmują ...

nr 2). Potwierdzeniem tego są referencje w/w firmy które jasno ...

tak dokonanej korekty wykazu dostaw wykonawcy MORIS Murycy Wołek w Tychach ...

2 stycznia 2012 r. tego wykonawcę na podstawie art. 26 ust ...

i wkręty (zadanie nr 6) Wykonawca miał na myśli śruby stopowe ...

A, 60A?", na co wykonawca podał, że "potwierdza, że wykazie ...

nakrętki M22 i wkręty Wykonawca miał na myśli śruby stopowe ...

postawione wobec tak wykazywanego przez wykonawcę MORIS Maurycy Wołek spełnienia warunku ...

dla celu potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu określi ...

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te ...

w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w ...

wykonywanie dostaw, usług czy robót (referencji) jest takie, że pierwszy ma ...

dostawy, usługi, roboty wykonano należycie. Referencje nie służą zatem, co do ...

Zgodnie z powołanymi przepisami, celem referencji jest wyłącznie potwierdzenie należytego wykonania ...

ma konieczności wskazywania w treści referencji zarówno wartości usługi, jak i ...

jej zakresu wynikać powinny z samego oświadczenia Wykonawcy złożonego w treści wykazu dostaw ...

i powszechną praktyką jest, że referencje nie opisują zakresu potwierdzanych dostaw ...

postawiony w danym postępowaniu warunek. Referencje zwykle wystawiane są nie na ...

postępowaniach i okolicznościach. Niejednokrotnie dokumenty referencji wystawia się w sposób uniwersalny, agregując ...

zatem wnioskowanie na podstawie treści referencji wystawionych przez METALCOM Kutna Hora a ...

tę funkcję pełni bowiem oświadczenie wykonawcy, ujęte w treści wykazu dostaw. Wykaz referencji wystawionych na rzecz Sroubarna Kyjov spol ...

przez ten podmiot nie stanowi sam w sobie referencji, a należy go raczej traktować ...

dokumenty datowane są na ten sam dzień). Nie sposób wnioskować na ...

Kyjov spol. s.r.o. wystawił sam sobie referencje - te bowiem, dotyczące pozycji 7 i 8 wykazu referencji zawarto na str. 30 i ...

Stąd argumentacja odwołania, zgodnie którą wykonawca MORIS Maurycy Wołek w Tychach ...

interpretacji oświadczeń podmiotu trzeciego (wystawcy referencji czy też podmiotu udostępniającego wiedzy ...

uwzględnienie. Na gruncie przedmiotowej sprawy, wykonawca ten - pismem z 27 grudnia ...

dostaw, stanowiącego własne oświadczenie tego wykonawcy, oraz pismem z dnia 2 ...

zastrzeżeń w tym zakresie, skoro wykonawca dokonał ingerencji w dokument (wykaz dostaw) przez siebie generowany i stanowiący własne oświadczenie ...

nie ma obowiązku, by dokumenty referencji zawierały tego rodzaju informacje. Z ...

czy wykaz wykonanych dostaw przez Wykonawcę MORIS Maurycy Wołek, w związku z dokumentem wystawionym przez firmę Sroubarna Kyjow Spol. s.r.o. oraz referencjami udzielonymi przez METALCOM Kutna Hora ...

zaś w oparciu o treść referencji badane jest, czy dostawę wykazaną ...

wykazania, do jakiego obowiązany jest wykonawca, w myśl przepisów ustawy Prawo ...

co zostało skonsumowane przekazanymi dokumentami referencji. Odwołujący upatruje konieczności wyszczególnienia środków ...

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te ...

dokonał prawidłowej oceny spełnienia Przez wykonawcę MORIS Maurycy Wołek w Tychach ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 96 fragmentów

2020-07-10 » Oddala odwołanie

4 maja 2020r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie ...

siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawcy Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Mińsk ...

odwołanie. 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie ...

odwołania. 2.1. zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie ...

zachowanie uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości oraz naruszenie innych ...

na pierwszym miejscu, a tym samym istnieje możliwość wyboru oferty Odwołującego ...

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w ...

pojęcie "naprawy". W celu potwierdzenia Wykonawcy mogli polegać na zdolnościach technicznych ...

wskazane w JEDZ SKM wykonał sam dla siebie. Zamawiający wskazał, że takich prac ...

będzie mieć zastosowania twierdzenie, że wykonawca lub podmiot trzeci udostępniający potencjał wykonawcy nie może powoływać się na ...

nabył w ramach wykonania usługi sam dla siebie. Skoro Zamawiający miał wątpliwości co ...

powinien rozstrzygać wątpliwości na korzyść wykonawców biorących udział w Postępowaniu. Tak ...

one być rozstrzygane na korzyść wykonawców. Źródłem powyższych wątpliwości może być konstrukcja samego warunku, w tym jego wielopoziomowa ...

może być intepretowany na niekorzyść wykonawcy na etapie oceny spełniania warunków ...

mogą być odczytywane na niekorzyść wykonawcy, zatem nie mogą przesądzać o wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia ...

przez SKM na naprawy dokonanie samemu dla siebie uniemożliwiało ocenę, czy czynności wskazane ...

Odbiory były wykonywane w taki sam sposób, niezależnie od wykonawcy P4. Dokumentacja po wykonanych ...

naprawa była realizowana na rzecz samego siebie, w wątpliwość należy podawać jej ...

działania. Realizacja czynności mających służyć samem przedsiębiorcy w sposób nienależyty działała ...

aby sądzić, że usługi świadczony samemu dla siebie mogłyby być wykonywane w sposób ...

wymagań należy wykładać na korzyść wykonawców. Podobnie Izba orzekła w wyroku ...

choćby nawet racjonalnie oczekiwanej przez wykonawców". Ponieważ Zamawiający w Wezwaniu z ...

a ust. 6 pzp umożliwia wykonawcy, na okoliczność uzupełniania dokumentów, zmianę ...

dopuszczenie do udziału w postępowaniu) wykonawca opierał się, w tym zakresie ...

zdolnościach podmiotów trzecich. Określa tym samym działania zamawiającego względem wykonawcy, w sytuacji gdy zgłoszony przez wykonawcę podmiot trzeci, na zasoby którego wykonawca się powołuje, nie potwierdzi dysponowania ...

polegają na obligatoryjnym zażądaniu od wykonawcy, aby w sytuacji, gdy zgłoszony ...

wskazane w JEDZ SKM wykonał sam dla siebie. Zamawiający dalej wskazał, że "takich ...

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

że oczekuje wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem "napraw" wskazał na szersze ...

to w razie wskazania w referencjach, że wykonano dostawę X która ...

ograniczył kręgu podmiotów, które mogą wystawić dowody potwierdzające, że roboty/dostawy ...

rozporządzenia) nie wynika, że wystawcą referencji, wykonawcą i odbiorcą usług/robót/dostaw nie może być ten sam podmiot. W Rwd wskazano, że ...

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub ...

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego ...

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ...

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego ...

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy; /.../" . W świetle powyższego, dokonywanie przez ...

w orzecznictwie, istnieje możliwość, aby wykonawca sam sobie wystawił referencie jeżeli jest jednocześnie zlecającym ...

przed wszczęciem postępowania. Odnośnie do referencji z powodu wystawienia ich przez ...

z tym istnieje możliwość, aby wykonawca sam sobie wystawił referencie jeżeli jest jednocześnie zlecającym ...

uznając, że firma rzeczywiście mogła wystawić referencie sama sobie". b. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej ...

orzekła, że: "Odwołujący zarzucił, że referencje wystawione dla uczestnika wykonawcy konsorcjum Autostrada Mazowsze - spółki Autostrade ...

przez zamawiającego, gdyż spółka ta sama sobie wystawiła referencje i sama potwierdziła należyte wykonanie przez siebie usług w zakresie wdrożenia i ...

elektronicznego poboru opłat typu freeflow. Referencje te, jako wystawione przez sam podmiot później nimi się legitymujący ...

nabywca prywatny, w postaci zaświadczenia wystawionego przez nabywcę, a w razie ...

takiego zaświadczenia - w postaci oświadczenia wykonawcy. W przypadku, gdy odbiorcą jest ...

rozpoznawanym postępowaniu - odbiorca jest tym samym podmiotem co nabywca i wobec ...

musi mieć prawo do wystawienia sam sobie referencji. Wykonawca konsorcjum Autostrada Mazowsze - przedstawiając referencje wystawione przez spółkę Autostrade per l ...

S.p.A. - wyjaśnił, że referencje zawarte na stronach 49-51 ...

być zamawiającym, użytkownikiem, operatorem oraz wykonawcą systemu poboru opłat. W tym ...

potwierdzający należyte wykonanie usługi - jako wystawiony przez jej odbiorcę zamawiający powinien ...

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te ...

wskazywane na potrzeby ustalenia, czy wykonawca spełnia warunki oświadczeniem, muszą być ...

na rzecz innego podmiotu niż wykonawca), a ponadto konieczne jest wskazanie ...

albo, że dokonuje niekorzystnej dla Wykonawcy interpretacji zapisów SIWZ. Zamawiający dokonuje ...

były obecne w SIWZ od samego początku. Nie jest zatem zasadny ...

1 zarzutów odwołania. Z tych samych okoliczności należy wywieść bezzasadność zarzutu ...

spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona ...

wykonane. Ponadto Zamawiający zażąda przedłożenia referencji wystawionych przez te podmioty. Należy pokreślić ...

potwierdzenie spełnienia warunku zażąda od wykonawcy najwyżej sklasyfikowanego po pierwsze — wykazu ...

dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawców, którzy wykonali naprawy na własną ...

mógłby on żądać złożenia przez wykonawcę najwyżej sklasyfikowanego wykazu usług, gdyż ...

pochodzić wyłącznie od innego, niż wykonawca, podmiotu. Należy wskazać, że również sam Odwołujący miał w toku całego ...

ograniczenie warunku doświadczenia wskazał, że "Wykonawca jest przekonany, że zaproponowana wyżej ...

o zamówienie będą się ubiegać wykonawcy zdolni do należytego wykonania zamówienia ...

zamówienia będą mogli ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali usługi gwarantujące posiadanie ...

nich wystarczającego doświadczenia W tym samym piśmie Odwołujący wskazuje "iż dokonana ...

usług, którą zamierzał wylegitymować się wykonawca (...) wykracza aktualnie poza wymagany warunkiem ...

w której jedna z usług (referencji) Wykonawcy wykracza obecnie poza okres ostatnich ...

że w postępowaniu wzięliby udział wykonawcy, którzy nie posiadają odpowiedniego doświadczenia ...

Jak widać Odwołujący doskonale zdawał sobie sprawę, że warunkiem udziału w ...

tym odpowiedzi udzielane na zapytania wykonawców do SIWZ) należy wskazać, że ...

w rozdz. VIII siwz. Tym samym należy uznać za bezzasadny zarzut ...

podmiotem lub do wykazania, że sam takie doświadczenie posiada, było całkowicie ...

innym podmiotem lub wykazania, że sam posiada odpowiednie doświadczenie. Strony i ...

P4 lub wyższym. Tym samym oferta spełnia warunki SIWZ, a także, jako wykonawca potwierdził wymagane doświadczenie. Zauważył, że ...

że na dzień składania ofert wykonawca wykazał w JEDZ 5 własnych ...

usługi na własną rzecz "dla siebie". Przypomina, że ocena spełnienia zdolności ...

odróżnieniu od naprawy wykonanej dla samego siebie. Podkreślił, że sformułował w SIWZ ...

realizacji przez odwołującego, a tym samym na poniesienie w tym zakresie ...

zamawiającego zamówienia innemu niż On wykonawcy. Rozpoznając odwołanie w granicach podniesionych ...

SIWZ i dokonania niekorzystnej dla wykonawcy jej wykładni przez Zamawiającego po ...

określono to w sprawie "dla siebie". Wywód odwołującego oparty na tym ...

strony zamawiającego nastąpiła niekorzystna dla wykonawcy interpretacja zapisów SIWZ dokonana treścią ...

zauważyć przy tym, że również sam Odwołujący miał w toku całego ...

warunku doświadczenia, gdzie wskazano, że "Wykonawca jest przekonany, że zaproponowana wyżej ...

o zamówienie będą się ubiegać wykonawcy zdolni do należytego wykonania zamówienia ...

zamówienia będą mogli ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali usługi gwarantujące posiadanie ...

nich wystarczającego doświadczenia." W piśmie wykonawca także stwierdził, że "iż dokonana ...

usług, którą zamierzał wylegitymować się wykonawca (...) wykracza aktualnie poza wymagany warunkiem ...

w której jedna z usług (referencji) Wykonawcy wykracza obecnie poza okres ostatnich ...

w postępowaniu (...)". Zatem odwołujący zdawał sobie sprawę, że warunkiem udziału w ...

powstałego, stanu faktycznego, niekorzystnego dla wykonawcy i nie z jego winy ...

na rzecz innego podmiotu. Tym samym należy nie ostał się także ...

z pkt 3 odwołania. Skoro wykonawca nie wykazał wymaganego doświadczenia w ...

podmiotem lub do wykazania, że sam takie doświadczenie posiada, było zasadne ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017 71 fragmentów

2017-09-21 » Uwzględnia odwołanie

dniu 11 września 2017 przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia ...

84-207 Koleczkowo przy udziale wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia ...

wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia tego wykonawcy z postepowania, oraz nakazuje ponowne ...

września 2017 roku zamawiający poinformował wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty w ...

postepowaniu. Od tej czynności zamawiającego wykonawca Segi- Eko Sp. z o ...

uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, w tym w szczególności w ...

związku z dokonaniem wyboru oferty wykonawcy, który podlega wykluczeniu; ewentualnie zaniechanie ...

w związku z zaniechaniem wykluczenia wykonawcy WPRI w związku z brakiem ...

związku z zaniechaniem wykluczenia oferty wykonawcy WPRI w związku z podaniem ...

czynności wyboru najkorzystniejszej oferty; - wkluczenia wykonawcy WPRI oraz odrzucenia jego oferty ...

że wybrany w niniejszym postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą - WPRI ...

spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca na wezwanie Zamawiającego w trybie ...

pzp złożył wykaz wraz z referencjami, w których wskazał 4 realizacje ...

31.08.2017 r. wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień co do ...

wykazu. Oznacza to tyle, że wykonawca potwierdził, że realizacji z poz ...

tych robót są niewiarygodne oraz wystawione przez podmioty, na rzecz których ...

w szczególności w związku z wystawioną referencją przez podmiot/osobę nieposiadającą wiedzy ...

z Wrocławia do Gdyni. Tym samym wpisem zmieniono wspólników i zarząd ...

roczne sprawozdanie za 2014 rok. Referencja na potwierdzenie realizacji dla pozycji nr 3 wykazu wystawiono w dacie 25.01.2016 ...

dowodów, że w dacie wystawienia referencji pełniła jakąkolwiek funkcję w spółce Plasm-Eco. Ponadto referencje za rzekomo wykonane roboty dotyczą ...

spółka należała do innych osób. Referencja jest oświadczeniem wiedzy osoby składającej to oświadczenie. Tym samym osoba, która nie posiada wiedzy ...

potwierdzeniu się prawdziwości, że złożona referencja potwierdza nieprawdziwy stan faktyczny, wykluczyć ...

Jak wynika z załączonego dokumentu referencji, jest to referencja wystawiona przez tę samą osobę, która jako prokurent (co ...

na to, że jest to referencja "wystawiona dla samego siebie", co powoduje brak obiektywizmu składanego ...

zadania inwestycyjnego o wskazanym w referencji zakresie. Wystawca referencji sam sobie wystawia referencje oświadczając, że wartość realizowanych 7 ...

na rzecz Miasta Reda, a wykonawcą tych robót była firma ZOMBRUK ...

dotyczącego zaniechania wykluczenia z postępowania wykonawcy WPRI z powodu braku spełniania ...

zarzut zaniechania wykluczenia z postępowania wykonawcy WPRI z powodu braku spełnienia ...

w siwz żądał, aby wszyscy wykonawcy posiadali środki finansowe lub zdolność ...

najmniej 1.500.000 zł. Wykonawca WPRI posłużył się zaświadczeniem z ...

poniżej wskazuje: "Niniejsze zaświadczenie zostało wystawione na podstawie WSTĘPNEJ oceny zdolności ...

Zatem dokument ten posiada taki sam walor, jak oświadczenie złożone wraz ...

zarzutów dotyczącego zaniechania wykluczenia wybranego wykonawcy podał, że nie można zgodzić ...

się z argumentacją odwołującego, iż referencje wystawione przez podmioty - Plasm Eco Sp ...

S. są niewiarygodne lub też wystawione przez osoby nieuprawnione. Referencje zostały podpisane przez I. F ...

dla Zamawiającego do żądania od wykonawców dołączenia do dowodów potwierdzających należyte wykonanie robót (referencji) pełnomocnictw potwierdzających umocowanie osób podpisujących referencje. Nadto wskazał, iż wpis do ...

i wyłącznie charakter deklaratoryjny, tym samym o pełnieniu funkcji członka zarządu nie przesądza sam wpis widniejący w Krajowym Rejestrze ...

2017 r. potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp ...

potwierdzenie informacji zawartych we wcześniejszych referencjach. Zupełnie niezrozumiałym jest twierdzenie odwołującego ...

niezasadnie podważa również wiarygodność dokumentu referencji wystawionej na rzecz WPRI przez firmę ...

nie jest uprawniony do wystawienia referencji dla innej firmy, w której ...

jedynym podmiotem uprawnionym do wystawienia referencji jest Zamawiający - w tym przypadku Miasto Reda lub inny wykonawca - firma Zombruk A. P. (którego ...

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

Powyższe pozwala wyprowadzić tezę, iż referencje mogą być wystawione np. podwykonawcy zarówno przez wykonawcę jak i przez inwestora (Zamawiającego ...

że zgodnie z przedstawionymi zamawiającemu referencjami, firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego B ...

prokurentem w spółce WPRI, zaś sama treść referencji też nie wzbudza żadnych wątpliwości ...

mógł wymagać) legitymowania się przez wykonawcę promesą kredytu, nie mógł on ...

Zamawiającego kwocie. Przystępujący do postępowania wykonawca Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp ...

Odwołanie jest zasadne i tym samym zostaje uwzględnione. W pierwszej kolejności ...

ust. 2 ustawy Pzp.. Odwołujący wykonawca wykazał także interes we wniesieniu ...

pierwszy dotyczący braku wykluczenia wybranego wykonawcy z postepowania z powodu niewykazania ...

spełnienia warunku udziału oczekiwał od wykonawców wykazania się w okresie ostatnich ...

wynikało spełnienia powyższych warunków i wykonawca ten w odpowiedzi na wezwanie ...

wezwanie zamawiającego w tym zakresie wykonawca ten poinformował, ze spośród 4 ...

robota jest prawidłowa i tym samym mogła stanowić podstawę do uznania ...

przedłożonego wykazu jaki i oświadczenia wykonawcy z dnia 04 września 2017 roku, referencji z 25 stycznia 2017 roku ...

pkt 3 miało wynikać z referencji wystawionych przez PLASM - ECO sp. z ...

kwestionował. Izba dokonując oceny tych referencji uznała, ze referencje te nie mogą zostać uznane ...

wątpliwości co do prawdziwości tych referencji wynikają z faktu, iż zostały wystawione w dniu 25 stycznia 2016 ...

nie wykazano, że osoba podpisująca referencje w dniu 25 stycznia 2016 ...

że nie jest dopuszczalnym, aby referencje zostały wystawione z datą 25 stycznia 2016 ...

marginesie powyższego wskazać należy iż referencje są oświadczeniem wiedzy i nie ma przeszkód, aby zostały wystawione przez podmiot w pewnym okresie ...

dokumentacji np. księgowej, podmiotu wystawiającego referencje. Tak więc gdyby w przedmiotowym stanie faktycznym przedmiotowe referencje były wystawione po dacie- począwszy od 2 ...

tej sytuacje Izba uznała, że wykonawca WPRI nie wykazał prawidłowego wykonania ...

od wątpliwości co do prawidłowości wystawionej w tym zakresie referencji, gdzie wykonawcę robót i zamawiającego reprezentuje ta sama osoba Bartłomiej Szymanek, to robota ...

Budownictwa Lądowego - B. S. (wystawcy referencji) na wykonanie remontu (a nie ...

powyższe Izba uznała, że wybrany wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału ...

najmniej 4 metrów i tym samym zasadnym było nakazanie wykluczenia tego wykonawcy z postepowania. Izba wskazuje, że wykonawca w tym zakresie był wzywany ...

sierpnia 2017 roku i tym samym wyczerpana została możliwości zamawiającego wezwania wykonawcy WPRI do uzupełnienia treści oferty ...

w postępowaniu. Zamawiający wymagał, aby wykonawca ubiegający się o pozyskanie zamówienia ...

środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy co najmniej 1.500.000 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2011 61 fragmentów

2011-11-04 » Uwzględnia odwołanie

Oddział w Warszawie przy udziale wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie ...

w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie ...

postępowania, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego "Mazowieckie Mosty ...

złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego "Mazowieckie Mosty ...

Oddział w Warszawie na rzecz wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego "Mazowieckie Mosty ...

października 2011 r. Zamawiający przekazał Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o ...

Odwoławczej wpłynęło odwołanie wniesione przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego "Mazowieckie Mosty ...

dniu 24 października 2011 r. wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie ...

Przystępujący złożył wraz z ofertą referencje, które nie tylko zawierają nieprawdziwe ...

którego papierze firmowym zostały one wystawione. Nie zawierają one w swej ...

osoby, która je podpisała, a sam podpis jest nieczytelny. Nieznany jest ...

reprezentacji podmiotu, w imieniu którego wystawiono powołane referencje. W odniesieniu do drugich złożonych przez Przystępującego referencji, Odwołujący w odwołaniu podnosił, iż ...

rozprawy podnosił, iż także te referencje zawierają w sobie nieprawdziwe informacje. W ocenie Odwołującego ...

zamówienia wątpliwości co do prawdziwości referencji złożonych przez Przystępującego. W jego ...

które otrzymał od wystawców powołanych referencji, a także fakt, przedstawienia przez Wykonawcę, w odpowiedzi na skierowane do niego wezwanie, oryginału referencji wystawionych przez włoski podmiot, pozwalały mu ...

podmiotów, w imieniu których zostały wystawione. Stanowisko Przystępującego: Przystępujący przedstawił swoje ...

zgodnie z zasadami reprezentacji tego Wykonawcy ujawnionymi w załączonym do odwołania ...

2.2) SIWZ wymagał, aby Wykonawcy składając ofertę wykazali się "doświadczeniem ...

2 SIWZ, Zamawiający wskazał, iż Wykonawcy powinni wykazać spełnienie powołanego warunku ...

upływem terminu składania ofert pięciu Wykonawców złożyło Zamawiającemu swoje oferty. Uwzględniając ...

do każdej z nich przedstawił referencje mające potwierdzać wykonanie robót zgodnie ...

Odwołującego wątpliwości co do autentyczności referencji wystawionych w imieniu SAMMINIATESE POZZI s ...

lub notarialnie poświadczonej kopii powołanych referencji. W odpowiedzi, Przystępujący wraz z ...

obu podmiotów, w imieniu których wystawione zostały złożone przez Przystępującego referencje, z prośbą o potwierdzenie faktu ...

r., potwierdziły zarówno fakt wystawienia referencji, jak i prawdziwość informacji w ...

10 października 2011 r. poinformował Wykonawców biorących udział w postępowaniu o ...

faktycznym i prawnym, a tym samym rozpoznawane odwołanie zasługuje na uwzględnienie ...

oferty. Okoliczność ewentualnego niewykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu ...

Izba stanęła na stanowisku, iż referencje przedstawiane przez Wykonawców są oświadczeniami wiedzy, nie woli ...

Taką ocenę powołanego dokumentu prezentował sam Odwołujący w złożonym przez siebie odwołaniu. Przepisy ustawy Pzp, jak ...

były określone roboty wykazywane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków ...

chciałby tego Odwołujący, do stawiania Wykonawcom wymogu przedłożenia wraz z referencjami co najmniej odpisu dokumentu rejestrowego ...

podpisywania oświadczeń wiedzy, jakimi są referencje, w imieniu takiego podmiotu wynikać ...

oceny prawidłowości przedstawionych przez Przystępującego referencji okoliczność, iż Przystępujący nie załączył do referencji wystawionych w imieniu SAMMINIATESE POZZI s ...

fakt, iż podpis pod powołanymi referencjami jest nieczytelny. Podobnie Izba oceniła ...

przez Odwołującego okoliczność, iż pod referencjami wystawionymi w imieniu Eurometal S.A ...

dwóch członków zarządu łącznie. Istotną referencji jest to, iż mają one ...

Zgodnie z twierdzeniami Odwołującego treść referencji wystawionych w imieniu SAMMINIATESE POZZI s ...

Odwołujący również w odniesieniu do referencji wystawionych w imieniu Eurometal S.A ...

mające na celu weryfikację tych referencji, nie uzyskał jednak jeszcze odpowiedzi ...

pytania. Odwołujący nie sformułował tym samym powołanego zarzutu w samym odwołaniu. Zgodnie zaś z art ...

z uwagi na zawarcie w referencjach wystawionych w imieniu Eurometal S.A ...

w odwołaniu odnoszące się do referencji wystawionych w imieniu Eurometal S.A ...

zakwestionował w sposób skuteczny powołanych referencji oraz prawa Przystępującego do powoływania ...

na robotę, do której te referencje się odnosiły. Stąd też Izba ...

do której odnosiły się powołane referencje, za należycie wykazaną. Izba rozpoznała ...

z uwagi na zawarcie w referencjach wystawionych w imieniu SAMMINIATESE POZZI s ...

Piza-Firenze. Do wykazu załączy referencje wystawione w imieniu SAMMINIATESE POZZI s ...

na wskazanej w wykazie i referencjach drodze nie była wykonywana. Stąd ...

prac nie wykonał w tym samym okresie Przystępujący. Jak już to ...

że w okresie przywołanym w referencjach nie wykonywał on prac opisanych w tych referencjach. Izba, po dokonaniu wykładni treści ...

zlecenie i realizację prac. Tym samym skład orzekający Izby uznał, iż ...

Przystępujący zgodnie z przedstawionymi Zamawiającemu referencjami. Mimo nieprzedłożenia przez Odwołującego tłumaczenia ...

informacje w tym zapytaniu. Tym samym, w ocenie Izby, Provincia di ...

wiedzę odnoszącą się do kwestionowanych referencji, aby móc wiążąco wypowiedzieć się ...

robót w pozycji drugiej oraz referencje odnoszące się do pracy wykazanej ...

Zamawiający wymagał w SIWZ, aby Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich ...

iż Przystępujący w złożonym przez siebie wraz z ofertą wykazie ujął ...

tę do której odnosiły się referencje wystawione w imieniu SAMMINIATESE POZZI s ...

DEL SOTTOSUOLO, Izba, uznając powołane referencje za zawierające nieprawdziwe informacje, stwierdziła ...

warunku opisanego w SIWZ. Tym samym wobec faktu, iż oferta złożona ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2008 103 fragmenty

2008-11-21 » Uwzględnia odwołania

wynikach postępowania, tj. o wykluczeniu wykonawcy Turhand - Ret z udziału w ...

protestu do Zamawiającego w tej samej dacie). W proteście tym podniósł ...

o unieważnienie czynności wyboru ofert wykonawców: Odnowa i OTBS w Opolu i wykluczenie tych wykonawców z udziału w postępowaniu oraz ...

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców z zastosowaniem bezstronności i obiektywizmu ...

postępowaniu z powodu nie przedstawienia referencji, które potwierdzałyby należyte wykonanie zamówienia ...

Ret wskazywała, że z przedłożonych referencji wynika wykonywanie na rzecz Gminy ...

z argumentacją Zamawiającego, że owe referencje co najwyżej mogą stanowić zaświadczenie ...

przez Gminę poświadczające, że dany wykonawca wykonywał zarządzanie, nie potwierdzają jednak ...

w Gminie Opole o uzyskanie referencji o określonej treści jednak Gmina takich referencji firmie tej nie udzieliła, a ...

zamówienia na podstawie zawartych umów wykonawca ten uzyskuje wypłatę należnego mu ...

warunku udziału w postępowaniu nakazującemu wykonawcom wykazanie się zarządzania lokalami o ...

Ret OTBS wyraźnie oświadcza w referencji i wykazie, że zarządza własnymi ...

również, na to, że przedłożone referencje są nieważne ponieważ podpisał je ...

2008 r.), a według dokumentacji wykonawca miał w ciągu 120 dni ...

postępowaniu protestacyjnym zamawiający poinformował pozostałych wykonawców, tj. Odnowa i OTBS w ...

nie miał obowiązku wydawania temu wykonawcy referencji o określonej treści, nawet w ...

skutek ponagleń ze strony tego wykonawcy, w szczególności potwierdzających należyte wykonanie ...

zamówienia. Zamawiający wskazał, że wydane referencje pomimo tytułu stanowią jedynie zaświadczenie, że wykonawca ten wykonywał zamówienie. Odwołujący Turhand ...

października 2008 r. w tej samej dacie zostało nadane w urzędzie ...

odwołania została przekazana w tej samej dacie Zamawiającemu W odwołaniu Odwołujący ...

9 października 2008 r. (ta sama data doręczenia Odwołującemu) poinformował wykonawców o wynikach postępowania. Na czynności ...

protestu do Zamawiającego w tej samej dacie). W proteście tym podniósł ...

ustawy, poprzez niewykluczenie z postępowania wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o ...

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te ...

podniósł, że Zamawiający nie wezwał wykonawców firm Odnowa, OTBS i ZGM ...

art. 44 ustawy, potwierdzających, że wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu ...

ocenie firmy Feroma Zamawiający wzywając wykonawców do uzupełniania dokumentów, a nie ...

Feroma wykazywała również, że wskazani wykonawcy nie spełniają warunku udziału w ...

wymaganym metrażem. Wskazano tu na referencje, pod którymi podpisały się pojedyncze ...

liczy więcej osób. Poza tym wystawione referencje wskazują na zarządzanie nieruchomością wspólną ...

lokalami użytkowymi i mieszkalnymi, zatem wykonawca ten nie spełnia warunków doświadczenia. Co do wykonawcy OTBS firma Feroma wskazała, że ...

przedstawione w wyniku uzupełnienia dokumentów referencje potwierdzają jedynie, że wykonawca ten zarządza tylko i wyłącznie ...

Poza tym przedłożone przez tego wykonawcę dokumenty, tj. zatwierdzone sprawozdanie zarządu ...

organem spółki, zatem oferent ten wystawił sobie referencje sam, co nie jest zgodne z ...

SIWZ. Firma Feroma zakwestionowała również referencje podpisane przez Pana J. Kwiatkowskiego ...

nie jest w stanie przedstawić referencji na zarządzanie lokalami mieszkalnymi lub ...

użytkowymi na zlecenie. Co do wykonawcy ZGM podniósł, że przedłożone przez tego wykonawcę referencje wystawione przez MZBM w Kaliszu dotyczą ...

nieruchomościami. Kolejne przedłożone przez tego wykonawcę referencje, wystawione przez Urząd Miejski w Tarnowskich ...

po 01.07.2007 zaś wystawione przez Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego ...

Feroma wskazuje, że z dokumentu wystawionego przez WTBS wynika, że zlecenie ...

postępowaniu protestacyjnym zamawiający poinformował pozostałych wykonawców piśmie z dnia 16 października ...

protestu doręczone Odwołującemu w tej samej dacie). Odnosząc się w uzasadnieniu ...

i takowe zostało złożone przez wykonawców. Co do potwierdzenia spełniania warunku ...

żądał takiego oświadczenia na wykazie wykonawcy usług i takie oświadczenia również ...

OTBS i ZGM podniósł, że wykonawcy spełniają wymóg doświadczenia. Co do ...

odwołania została przekazana w tej samej dacie Zamawiającemu W odwołaniu Odwołujący ...

UZP drogą faksowa w tej samej dacie) 3) OTBS - w piśmie ...

dowodowym. Odwołujący kwestionował zasadność wykluczenia siebie z udziału w postępowaniu w ...

II. Zamawiający dokonał wykluczenia tego wykonawcy na podstawie art. 24 ust ...

3 ustawy, tj. stwierdzając, że wykonawca ten załączył do oferty referencje nie potwierdzające, że wykazane w ...

wystąpienia do Zamawiającego o wystawienie referencji nie spełniają tego wymogu oraz ...

uzupełnił we wskazanym tam terminie referencji. Z postanowień SIWZ - pkt 4 ...

i doświadczenia Zamawiający wymagał, aby wykonawcy załączyli do oferty wykaz potwierdzający ...

stanowiącym przedmiot zamówienia oraz dokumenty (referencje) potwierdzające należyte wykonanie tych usług ...

uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże się zarządzaniem lokalami mieszkalnymi ...

firma załączyła do oferty dokument: "Referencje" (str. 33 oferty), wystawiony w dniu 7 września 2006 ...

r.) o wydanie tej firmie referencji dotyczących administrowania przez firmę nieruchomościami ...

oferty tej firmy dokument zatytułowany "Referencje" potwierdza, że wykazywane tam usługi ...

o należytym wykonywaniu usług w samej treści dokumentu. Skład orzekający Izby ...

do argumentu Zamawiającego, że przedłożone referencje są jedynie zaświadczeniem, które ma ...

wykonywane są nienależycie. Wręcz przeciwnie sam Zamawiający potwierdził, że wypłacał dotychczas ...

z tytułu świadczonych usług temu wykonawcy. Zamawiający nie stwierdził, że w ...

potwierdza w żaden sposób, że wykonawca ten wykonywał wykazywane w wykazie oraz przedłożonych referencjach usługi w sposób nienależyty. Bezpodstawnym ...

faktycznie został przedłożony w ofercie wykonawcy. Brak odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego ...

nie może wywoływać skutku wykluczenia wykonawcy, w sytuacji gdy wezwanie skierowane ...

było w sposób bezpodstawny, ponieważ wykonawca załączył do oferty wymagany dokument ...

oferty firmy Turhand - Ret już wystawione referencje z dnia 7 września 2006 ...

aktualnie firmie Turhand - Ret wystawienia referencji z tytułu świadczonych przez te ...

są świadczone bezumownie na rzecz samego OTBS, który wykazuje, że zarządza ...

Dodatkowo podnoszona była okoliczność, że referencje przedłożone na tę okoliczność zostały ...

uzupełnienia dokumentów w zakresie przedłożenia referencji, potwierdzających należyte wykonanie tych zamówień ...

brak przedkładając Zamawiającemu dwa dokumenty referencji podpisane - jeden przez Przewodniczącego Rady ...

przedłożony w wyniku uzupełnienia dokument referencji podpisany przez Z-ce Prezydenta ...

że Zamawiający, oceniając przedłożone przez wykonawców dokumenty na okoliczność należytego wykonania ...

wyklucza możliwości wykazywania się przez wykonawców zarządzaniem własnym zasobem mieszkalnym. W ...

potwierdzone do wypłaty faktury oraz referencje. W odniesieniu do kliku brakujących referencji Zamawiający pismem z dnia 30 ...

września 2008 r. wezwał tego wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Uzupełnienie zostało ...

wprost, że Zamawiający zawęził doświadczenie wykonawców wyłącznie do wykazania się zarządzaniem ...

przynajmniej uzyskać stosowane wyjaśnienia od wykonawcy w trybie art. 26 ust ...

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcą, skład orzekający Izby ustalił, że ...

zarzutów jest brak złożenia przez wykonawców Odnowa, OTBS i ZGM oświadczeń ...

wskazał: "W celu potwierdzenia prawa Wykonawcy do ubiegania się o zamówienie ...

do przesłanek stanowiących podstawę wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu określonych ...

ust. 1 ustawy, a tym samym wyczerpuje również zakres treści oświadczenia ...

załączone do ich ofert. Tym samym dyspozycja art. 44 ustawy została również przez tych wykonawców wypełniona. W ocenie składu orzekającego ...

o udzielenie zamówienia publicznego przez wykonawców wynikające z art. 22 ust ...

związane z podstawami do wykluczenia wykonawcy określonymi w art. 24 ust ...

z niespełnieniem warunku doświadczenia przez wykonawcę Odnowa skład orzekający Izby podtrzymuje ...

z niespełnieniem warunku doświadczenia przez wykonawcę OTBS skład orzekający Izby podtrzymuje ...

we wskazanym zakresie doświadczenia tego wykonawcy i oddala ten zarzut. Co ...

z niespełnieniem warunku doświadczenia przez wykonawcę ZGM skład orzekający Izby ustalił ...

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te ...

świadczone. Powyższe nie oznacza, że wykonawcy maja obowiązek wykazywania doświadczenia w ...

udziału w postępowaniu jest jeśli wykonawca wykazałby się świadczeniem (wykonaniem lub ...

Tak więc w ocenie Izby wykonawca ZGM spełnił warunek doświadczenia, określony ...

nieruchomością, o którym mowa w wystawionych na rzecz ZGM referencjach. Warto podkreślić, że przywołany przepis ...

jest również wykluczone, że wystawca referencji posłużył się w tym zakresie ...

przez skład orzekający Izby, że wykonawca ZGM spełnia wymóg doświadczenia w ...

się na porównaniu dokonanego przez siebie szacunku jego możliwości finansowych - 4 ...

rażący odbiegała od cen pozostałych wykonawców, czy też od kwoty, którą ...

nie odbiega od cen pozostałych wykonawców, biorąc pod uwagę charakter przedmiotu ...

ofertowa jest rażąco niska. Tym samym w ocenie Izby nie potwierdził ...

zakresie przez Zamawiającego do tego wykonawcy żądania wyjaśnień w trybie art ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2005 23 fragmenty

2005-07-22 » Uwzględnia odwołanie, unieważnia czynność wyboru oferty i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej

i zaniechanie przez Zamawiającego niewykluczenia wykonawcy, którego oferta została wybrana. Odwołujący ...

W uzasadnieniu wskazał, że wybrany wykonawca nie przedłożył dokumentu potwierdzającego Strona ...

robót przekraczającej 1000000,00 zł. Wykonawca do oferty dołączył referencje podwykonawcy, którego wskazał w swojej ofercie. Tym samym wybrany wykonawca powinien być wykluczony z postępowania ...

w postanowieniach SIWZ dopuścił sumowania referencji podwykonawców, nie ma podstaw ani ...

możliwości na tej podstawie wykluczać wykonawców. W odwołaniu od rozstrzygnięcia protestu ...

przez Zamawiającego postanowienia SIWZ dotyczą wykonawców występujących wspólnie. Zespół Arbitrów ustalił ...

Zamawiający określił warunki wymagane od wykonawców i sposób ich potwierdzenia. W ...

oczyszczalni ścieków - co najmniej dwie referencje o wartości nadzorowanych robót każdej ...

konstrukcyjno-budowlanej- co najmniej dwie referencje o wartości nadzorowanych robót każdej ...

z 6 co najmniej dwie referencje o wartości nadzorowanych robót każdej ...

tego warunku Zamawiający dopuścił sumowanie referencji wykonawców( lub podwykonawców) występujących wspólnie w ...

spełnienia warunków minimalnych określonych powyżej. Wykonawcą wybranej oferty jest firma Przedsiębiorstwo ...

sp. z o.o., która sama występowała w przedmiotowym postępowaniu. W swojej ofercie wybrany wykonawca wskazał w załączniku Nr 8 ...

oczyszczalni ścieków. W wybranej ofercie wykonawca na potwierdzenie należytego wykonania usługi ...

nad robotami wodno-kanalizacyjnymi dołączył referencje swojego podwykonawcy. Zespół Arbitrów zważył ...

publicznych dotyczy spełnienia warunków udziału wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia ...

11 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna ...

wskazany w ofercie nie jest wykonawcą w rozumieniu ustawowej definicji, gdyż ...

potwierdzenie ich spełnienia tylko od wykonawców i dotyczących wykonawców. To wykonawca powinien wykazać, że spełnia w ...

na potwierdzenie ich spełnienia dołączyć wystawione na siebie referencje. Nie wyłącza to oczywiście możliwości dołączenia referencji wykonywanej usługi przez wykonawcę w systemie podwykonawcy. Przyjęta przez ...

definicji Strona 4 z 6 wykonawcy. Nie wnikając w treść uwagi ...

należy, że nie dotyczy wybranego wykonawcy. Zamawiający nie miał podstaw powołać ...

na przedmiotową uwagę. Wybrany bowiem wykonawca ubiegał się o udzielenie zamówienia sam, zaś uwaga dotyczy wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Dołączone do oferty referencje podwykonawcy potwierdzają doświadczenie tylko i wyłącznie podwykonawcy, a nie wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia. Wykonawca zaś nie dołączył wymaganych referencji potwierdzających należyte wykonanie usługi nadzoru robót określonej wartości. Tym samym potwierdziły się zarzuty Odwołującego się ...

123456...195następne »