Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2016 0 fragmentów

2016-12-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 4/2016

Wiktorowska Ewa BzG 4/2016 Zamówienia publiczne Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), zwanej dalej "Pzp", zamawiający nie może udzielić zamówienia wykonawcy, wobec którego zaistniały podstawy wykluczenia ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2019 65 fragmentów

2019-06-27

Zgodnie z postanowieniem sekcji 111.1.4) ogłoszenia o zamówieniu, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp ...

Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Odpowiednio w stosunku do wykonawców zagranicznych — dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ww. rozporządzenia. Jednocześnie zmawiający w rozdziale 5 pkt 2 SIWZ wskazał, że "Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem art. 133 ust. 4 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1,2 i 4 ustawy". Natomiast ...

którą może żądać Zamawiający od wykonawców — jest to informacja w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. W żadnym ...

przepisów szczególnych ustawy Pzp, tj. art. 132 i n. ustawy Pzp. Zgodnie z art. 133 ust. 4 ustawy Pzp. W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp, oraz ...

przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp. Z treści art. 25 ust. 1 ustawy Pzp wynika natomiast, że zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2016 26 fragmentów

2016-07-13 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

wniósł odwołanie zarzucając zamawiającemu naruszenie: 1) art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 13 1e ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. poprzez niewykluczenie wykonawcy Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z postępowania, pomimo niepotwierdzenia przez tego wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu ...

przedmiotowym postępowaniu, tj. na dzień 1.06.2015 r. osoby te posiadały odpowiednie uprawnienia; 2) art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 131e ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. poprzez niewykluczenie wykonawcy Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z postępowania, pomimo niepotwierdzenia przez tego wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu ...

niemożliwości uzyskania takiego poświadczenia; 3) art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 131e ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. poprzez niewykluczenie wykonawcy Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z postępowania, pomimo niepotwierdzenia przez tego wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu ...

stacji w Rumunii); 4) naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 26 ust. 3 i art. 26 ust. 4 w zw. z art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy P.z.p ...

do kierowników robót oraz ewentualnie art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 13le ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. poprzez niewykluczenie wykonawcy Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z postępowania, w przypadku niepotwierdzenia przez tego wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu ...

123456...1194następne »