Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO/KU 15/19 – Uchwała KIO – 2019-03-13 38 fragmentów

2019-03-13

KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 13 marca 2019 r. Po rozpoznaniu ...

przez Zamawiającego zastrzeżenia z dnia 13 lutego 2019 r. nie zasługują ...

kontroli przedmiotowego postępowania stwierdził naruszenie art. 133 ust. 4 ustawy Pzp przez wskazanie ...

w dokumentacji postępowania szerszych podstaw wykluczenia z postępowania, niż jest to ...

wskazał, że zgodnie z postanowieniami pkt 5.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz sekcji III.1.1 ogłoszenia o zamówieniu, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. W ...

celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający ...

o których mowa w §5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia ...

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Odpowiednio, w stosunku do wykonawców zagranicznych, zamawiający żądał dokumentów, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy Pzp oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp ...

przepisy szczególne ustawy Pzp, tj. art. 132 i n. ustawy Pzp ...

sektorowym, ograniczona poprzez zastrzeżenie zastosowania art. 133 ust. 4 ustawy Pzp. Kontrolujący podał, że zgodnie z art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d). oraz w przypadku wskazanym w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której ...

skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d). Wobec powyższego, jak ...

zamawiający zastosował w stosunku do wykonawców w przedmiotowym postępowaniu szersze podstawy wykluczenia z postępowania, niż jest to ...

zamówień sektorowych, co powoduje naruszenie art. 133 ust. 3 ustawy Pzp. Jednocześnie Kontrolujący ...

wynik postępowania. Pismem z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ZZP ...

kontroli w zakresie stwierdzonego naruszenia art. 133 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający podniósł ...

konstrukcja normy prawnej wynikającej z art. 133 ust. 4 ustawy Pzp wskazuje, że ...

naruszenie może nastąpić jedynie poprzez wykluczenie wykonawcy z postępowania sektorowego, w sytuacji ...

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 ...

członka organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólnika spółki w spółce jawnej ...

że zważywszy na fakt, że art. 133 ust. 4 ustawy Pzp ma charakter ...

przepisów ustawy, dotyczących obligatoryjnych przesłanek wykluczenia z postępowania. Zamawiający podkreślił, że ...

elementów specyfikacji, zgodnie bowiem z art. 36 ust. 1 pkt 5a ustawy Pzp, zamawiający ...

specyfikacji jedynie tzw. fakultatywne przesłanki wykluczenia. Zamawiający zwrócił uwagę, że specyfikacja ...

zamawiającego dyrektywa postępowania w zakresie wykluczenia wykonawcy, wynika wprost z art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, to nie ...

niej nie postąpił, tzn. nie wykluczył wykonawcy z powodów, o których mowa ...

z nieuwzględnieniem zastrzeżeń, na podstawie art. 167 ust. 2 ustawy Pzp, Prezes Urzędu ...

W przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajdowały art. 132 i następne ustawy Pzp, w tym art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z ...

postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której ...

skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d. Przepis ten jednoznacznie ...

w postępowaniu sektorowym niedopuszczalne jest wykluczenie wykonawcy będącego osobą fizyczną w sytuacji ...

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy o skutkach powierzenia ...

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wykonawcy, jeżeli urzędującego członka jego organu ...

przestępstwo, o którym mowa w pkt 13 ust. 1 art. 24 ustawy Pzp. Izba przychyliła się ...

zamawiającego i określają wymagania odnośnie wykonawców ubiegających się o dane zamówienie ...

dotyczące zamówień sektorowych, w tym art. 133 ust. 4 ustawy Pzp mający wpływ na krąg wykonawców podlegających wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Przepis ...

w postępowaniu wskazano szersze podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania, niż pozwalają na ...

zamawiającego było sprzeczne z dyspozycją art. 133 ust. 4 ustawy Pzp. Skutkiem powyższego ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2016 0 fragmentów

2016-12-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 4/2016

Wiktorowska Ewa BzG 4/2016 Zamówienia publiczne Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), zwanej dalej "Pzp", zamawiający nie może udzielić zamówienia wykonawcy, wobec którego zaistniały podstawy wykluczenia ...

Oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy pzp podstawy wykluczenia - kolejny 14 fragmentów

2017-11-28 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Zamawiający: .......................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres) Wykonawca: .......................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres, w ...

stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia ...

jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Na potrzeby postępowania ...

oświadczam, co następuje: OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 2 ...

tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww ...

przepisu] Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp . ....................... (miejscowość), dnia ...

w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam ...

z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące ...

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: Oświadczam, że w stosunku do ...

KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia ...

możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ...

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: Oświadczam, że w stosunku do ...

KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia ...

informacji. ....................... (miejscowość), dnia ...................... r. ................................................ (podpis) 1 ...

Przejdź do Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia - kolejny 14 fragmentów

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

Zamawiający: .......................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres) Wykonawca: .......................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres, w ...

stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia ...

jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Na potrzeby postępowania ...

oświadczam, co następuje: OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 2 ...

tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww ...

przepisu] Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp . ....................... (miejscowość), dnia ...

w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam ...

z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące ...

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: Oświadczam, że w stosunku do ...

KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia ...

możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ...

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: Oświadczam, że w stosunku do ...

KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia ...

informacji. ....................... (miejscowość), dnia ...................... r. ................................................ (podpis) 1 ...

Przejdź do Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - podstawy wykluczenia 13 fragmentów

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

Zamawiający: .......................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres) Wykonawca: .......................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres, w ...

stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia ...

jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Na potrzeby postępowania ...

oświadczam, co następuje: OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 2 ...

tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww ...

przepisu] Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp . ....................... (miejscowość), dnia ...

w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam ...

z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące ...

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: Oświadczam, że w stosunku do ...

KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia ...

możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ...

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: Oświadczam, że w stosunku do ...

KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia ...

oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx 13 fragmentów

2017-11-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Zamawiający: .......................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres) Wykonawca: .......................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres, w ...

stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia ...

jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Na potrzeby postępowania ...

oświadczam, co następuje: OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 2 ...

tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww ...

przepisu] Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp . ....................... (miejscowość), dnia ...

w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam ...

z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące ...

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: Oświadczam, że w stosunku do ...

KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia ...

możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ...

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: Oświadczam, że w stosunku do ...

KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia ...

Oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy pzp podstawy wykluczenia - poprzedni 13 fragmentów

2017-11-28 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Zamawiający: .......................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres) Wykonawca: .......................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres, w ...

stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia ...

jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Na potrzeby postępowania ...

oświadczam, co następuje: OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 2 ...

tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww ...

przepisu] Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp . ....................... (miejscowość), dnia ...

w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam ...

z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące ...

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: Oświadczam, że następujący/e podmiot ...

KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ...

możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ...

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: Oświadczam, że następujący/e podmiot ...

KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ...

Przejdź do Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia - poprzedni 13 fragmentów

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

Zamawiający: .......................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres) Wykonawca: .......................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres, w ...

stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia ...

jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Na potrzeby postępowania ...

oświadczam, co następuje: OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 2 ...

tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww ...

przepisu] Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp . ....................... (miejscowość), dnia ...

w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam ...

z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące ...

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: Oświadczam, że następujący/e podmiot ...

KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ...

możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ...

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: Oświadczam, że następujący/e podmiot ...

KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2019 65 fragmentów

2019-06-27

Zgodnie z postanowieniem sekcji 111.1.4) ogłoszenia o zamówieniu, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp ...

celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający ...

o których mowa w §5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia ...

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Odpowiednio w stosunku do wykonawców zagranicznych — dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ww. rozporządzenia. Jednocześnie zmawiający w rozdziale 5 pkt 2 SIWZ wskazał, że "Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem art. 133 ust. 4 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1,2 i 4 ustawy". Natomiast ...

wynika z treści rozdziału 6 pkt 111.5 zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia dokumentów zawierających "Informację ...

Karanego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną ...

podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp do udzielenia ...

Przepisy szczególne) ustawy Pzp, tj. art. 132 i n. ustawy Pzp ...

treści SIWZ w zakresie przesłanek wykluczenia z przedmiotowego postępowania. Zmieniona treść ...

ale także jest niezgodna z art. 133 ust. 4 ustawy Pzp. Ponadto stwierdził ...

postępowania, których będzie wymagał od wykonawców na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, nie ograniczył zakresu ...

o którym mowa w §5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia ...

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

do informacji niezbędnych na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 133 ust. 4 ustawy Pzp. W konsekwencji ...

wskazał, że zamawiający wymagając od wykonawców dokumentów w szerszym zakresie niż ...

niezbędne do przeprowadzenia postępowania naruszył art. 25 ust. 1 w zw. z art. 133 ust. 4 ustawy Pzp. Prezes Urzędu ...

tego przepisu. Wskazał, że: "§5 pkt 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów zawiera ...

którą może żądać Zamawiający od wykonawców — jest to informacja w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. W żadnym ...

przepis opisujący dokument potwierdzający niekaralność wykonawców. W dalszej części dyspozycji art. §5 pkt 1 wprost przewidziano dostosowanie zakresu żądanej ...

z KRK do odpowiednich podstaw wykluczenia, które zaistniały w danym postępowaniu (tzw. fakultatywnych przesłanek wykluczenia). Tymczasem w opisie dokumentu żądanego ...

potwierdzenie braku zaistnienia obligatoryjnych przesłanek wykluczenia ustawodawca nie rozróżnia postępowań klasycznych ...

postępowaniu (z mocy prawa) przesłanek wykluczenia". Zamawiający zauważył, że ewentualny błąd ...

zamówień sektorowych i dostosowana do art. 133 ust. 4 ustawy, nie może obciążać ...

W ocenie zamawiającego, zarzut naruszenia art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. zarzut żądania ...

żądane przez zamawiającego. Zarzut naruszenia art. 25 ust. 1 ustawy Pzp rozpatrywany jest więc ...

sprawie dokumentów, wydanego na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy Pzp. To przepisy ...

żądać zamawiający. Zamawiający narusza przepis art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, jeśli żąda dokumentów ...

dokumentu opisanego literalnie w §5 pkt 1 rozporządzenia. Stąd też w przedmiotowej ...

niekaralności w zakresie wynikającym z art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, nie ...

25/UE oraz dyrektywy 2014/24/UE, do której w wielu ...

nie stanowi o nierównym traktowaniu wykonawców. Jak stwierdzono w Informacji o ...

udzielenie zamówienia. Ponadto w świetle art. 138c ust. 1 pkt 2 wymaganie tego typu może ...

w postępowaniu, a nie podstaw wykluczenia. Jednakże dyspozycja ww. przepisu winna ...

tego typu przestępstw odnosi się art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) przez wykonawcę, jest istotne dla racjonalnej oceny ...

przepisów szczególnych ustawy Pzp, tj. art. 132 i n. ustawy Pzp. Zgodnie z art. 133 ust. 4 ustawy Pzp. W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp, oraz ...

przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, jeżeli osoba ...

skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit d ustawy Pzp. Tym ...

w postępowaniu sektorowym niedopuszczalne jest wykluczenie wykonawcy będącego osobą fizyczną w przypadku ...

przestępstwo, o którym mowa w art. 9, bądź art. 10 ustawy z dnia 15 ...

2012 r. poz. 769) oraz wykonawcy pełniącego funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy, wspólnika spółki w spółce jawnej ...

przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp. Z treści art. 25 ust. 1 ustawy Pzp wynika natomiast, że zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych ...

wskazuje oświadczenia i dokumenty potwierdzające: 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu ...

przez zamawiającego, 3) brak podstaw wykluczenia. Oznacza to, że zamawiający w ...

oświadczeń, których będzie wymagał od wykonawców w trakcie postępowania, a te ...

postępowania. Pomimo, że na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy Pzp minister właściwy ...

jakich może żądać zamawiający od wykonawców, a zamawiający wprost odwołał się ...

katalogu dokumentów określonych w §5 pkt 1 rozporządzenia, to w opinii Prezesa ...

przypadku zamówień sektorowych zakres przesłanek wykluczenia wykonawców z postępowania został ograniczony na podstawie dyspozycji art. 133 ust. 4 ustawy Pzp. Tym samym ...

zamawiającym ciąży obowiązek wymagania od wykonawców tylko niezbędnych dokumentów lub oświadczeń ...

zamawiający nie może wymagać od wykonawców dokumentów lub oświadczeń, które nie ...

Urzędu, zamawiający uwzględniając ograniczenie podstaw wykluczenia zawarte w art, 133 ust. 4 ustawy Pzp, powinien ograniczyć ...

o którym mowa w §5 ust. 1 ustawy Pzp o informację dotyczącą przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp. Prezes ...

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający ...

Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz ...

określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej ...

powołanego rozporządzenia. Nie zażądał od wykonawców innego dokumentu - takiego, którego możliwość ...

ww. rozporządzenia, a w konsekwencji art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający naruszyłby przepis ...

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

Rejestru Karnego do odpowiednich podstaw wykluczenia, które zaistniały w danym postępowaniu ...

W odniesieniu do obligatoryjnych przesłanek wykluczenia wykonawcy, przepisy rozporządzenia nie zawierają szczególnych ...

zamówień sektorowych i dostosowana do art. 133 ust. 4 ustawy, nie może powodować ...

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, trudno obciążać ...

Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 167 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2016 26 fragmentów

2016-07-13 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

1068/16 POSTANOWIENIE z dnia 13 lipca 2016 roku Krajowa Izba ...

uczestnika postępowania odwoławczego w dniu 13 lipca 2016 roku w Warszawie ...

Uzbrojenia w Warszawie przy udziale wykonawcy Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 Spółka Akcyjna w Zegrzu Południowym ...

odwoławczego po stronie zamawiającego postanawia 1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 2. nakazać ...

równowartość uiszczonego wpisu. Stosownie do art. 198a i 198b ...

dniu 17 czerwca 2016 roku wykonawca SILTEC Sp. z o.o ...

wniósł odwołanie zarzucając zamawiającemu naruszenie: 1) art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 13 1e ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. poprzez niewykluczenie wykonawcy Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z postępowania, pomimo niepotwierdzenia przez tego wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu ...

2 kwietnia III. 2.3 ust. 8 tiret drugie, w zakresie uzupełnionego oświadczenia tego wykonawcy z dnia 24.03.2016 r. o posiadaniu ...

przedmiotowym postępowaniu, tj. na dzień 1.06.2015 r. osoby te posiadały odpowiednie uprawnienia; 2) art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 131e ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. poprzez niewykluczenie wykonawcy Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z postępowania, pomimo niepotwierdzenia przez tego wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu ...

na którego zasobach polega ww. wykonawca) o należytym wykonaniu wszystkich wymienionych ...

niemożliwości uzyskania takiego poświadczenia; 3) art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 131e ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. poprzez niewykluczenie wykonawcy Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z postępowania, pomimo niepotwierdzenia przez tego wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu ...

w ramach uzupełnienia dokumentu wykazu: 1) projektów technicznych; 2) dostaw/ instalacji ...

2015 r. III.2.3. ust. 1 oraz sprostowaniu z dn. 16 ...

2015 r. III.2.3. ust. 2, 4 i 5 w ...

stacji w Rumunii); 4) naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 26 ust. 3 i art. 26 ust. 4 w zw. z art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy P.z.p ...

do kierowników robót oraz ewentualnie art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 13le ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. poprzez niewykluczenie wykonawcy Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z postępowania, w przypadku niepotwierdzenia przez tego wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu ...

2 kwietnia III.2.3. ust. 6 pkt. b i c. 5) naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 26 ust. 3 i art. 26 ust. 4 w zw. z art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy P.z.p ...

że polisa OC złożona przez Wykonawcę Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. w postępowaniu potwierdza ubezpieczenie tego wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ...

że polisa złożona przez ww. wykonawcę do wniosku obejmuje roboty budowlane ...

odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 1) unieważnienie informacji o wynikach oceny ...

wniosku Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 S.A. w postępowaniu, 3) wykluczenie wykonawcy Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z postępowania (w zakresie zarzutów nr 1 - 5), 4) zakwalifikowanie wniosku odwołującego ...

odwoławczego po stronie zamawiającego przystąpił wykonawca Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 SA w Zegrzu Południowym (dalej ...

odpowiedzi na odwołanie z dnia 13 lipca 2016 roku zamawiający oświadczył ...

Przystępujący na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2016 roku oświadczył, że ...

zważyła, co następuje: Zgodnie z art. 186 ust. 3 ustawy P.z.p ...

się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy P ...

123456...1194następne »