Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 276 fragmentów

2015-09-04 » Oddala odwołanie

który wykonawca miał złożyć wraz z ofertą ma stanowić podstawę wyceny, jeżeli wystąpią ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne. Powyższe zdaniem zamawiającego oznacza, iż kosztorys ofertowy złożony wraz z ofertą znajdzie zastosowanie w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych występujących w tym kosztorysie ofertowym, nie znajdzie zastosowania tylko w przypadku robót, które w kosztorysie ofertowym pierwotnie nie występowały. Rozwiązanie dotyczące zasad ustalania wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, przyjęte w przedmiotowym postępowaniu jest zgodne z orzecznictwem Sądu Najwyższego, w myśl którego w umowie o roboty budowlane strony mogą określić wynagrodzenie za wykonane roboty jako wynagrodzenie ryczałtowe, jak też zastrzec możliwość jego modyfikacji, w zależności od zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zmniejszenia zakresu robót podstawowych (tak: Sąd Najwyższy w wyrokach: z dnia 25 marca 2015 r ...

311.4.2015.89 JG). Nie można zatem, w ocenie zamawiającego, zgodzić się z cytowanym wyżej twierdzeniem odwołującego, iż skoro wykonanie robót dodatkowych i/lub zamiennych wymaga zawarcia nowej umowy lub aneksu, a więc złożenia ...

że wymaga kosztorysu ofertowego dla wyceny robót dodatkowych i zamiennych, natomiast z § 3 ust. 1 pkt 1 w związku z §12 ust. 1 pkt 1 istotnych postanowień umowy wynika, że zamawiający nałożył także ...

123456...46następne »