Spróbuj: "wskazanie postępowania w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie" 6

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1237/13 – Wyrok KIO – 2013-06-07 51 fragmentów

2013-06-07 » Uwzględnia odwołanie

zarządu Pana E………. K………., gdzie w punkcie 11 formularza "Zapytanie" wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie odwołujący wpisał: " ustawa o KRK oraz ustawa zamówień publicznych ...

8, stanowiących podstawę do wykluczenia z postępowania w przypadku popełnienia przestępstw w nich przewidzianych to z uwagi na okoliczność, iż na wniosku przystawiono pieczęć z adnotacją "NIE FIGURUJE" brak podstaw do wykluczenia odwołującego z postępowania. Sygn. akt KIO 1237/13 Zgodnie z § 9 ust.2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 maja 2012r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym ( Dz. U ...

się podmiotowi zapytującemu lub wnioskodawcy z adnotacją "NIE FIGURUJE". Natomiast w przypadku, jeżeli dane osobowe osoby, której dotyczy zapytanie lub wniosek, są zgromadzone w Rejestrze, informacji o osobie z rejestru udziela się na formularzu. W przedmiotowej sprawie informacji nie udzielono na formularzu, tylko na zwróconym wniosku, na którym zamieszczono adnotację "NIE FIGURUJE". Z powyższego należy wywieść, że dana osoba w ogóle nie figuruje w rejestrze w tym w zakresie przestępstw popełnionych zgodnie z wyliczeniem zawartym w art.24 ust.1 pkt 4-8 oraz w pkt "10 -11" ustawy. W związku z powyższym żądanie zamawiającego wystosowane do odwołującego w dniu 10 maja 2013r. jest bezprzedmiotowe, ponieważ już z oferty zamawiający powziął informację o niekaralności P. E…….. K……….. W tym wypadku okoliczność niepełnego podania dyspozycji zawartych w art.24 ust.1 ustawy PZP w "zapytaniu o udzielenie informacji o osobie z KRK" nie ma znaczenia dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wykazania niekaralności za czyny przewidziane w ustawie, ponieważ dana osoba w ogóle nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym. W związku z powyższym odwołanie zasługuje na uwzględnienie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017 316 fragmentów

2017-11-27 » Oddala odwołanie

nie obejmuje żądanej przez zamawiającego informacji. Stwierdził, że analogiczna sytuacja zachodzi w przypadku PBS. Podniósł, że z żadnego ze złożonych dokumentów przez PBS nie wynika ile osób wchodzi w skład organów, których członkowie powinni przedstawić zaświadczenia na ...

Wskazać także należy, że brak wskazania w formularzu Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowego Rejestru Karnego Zapytania o udzielenie informacji o osobie w pkt. 11 wzoru tego zapytania ("Wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie") przepisu art. 24 ust. 5 pkt 6) ustawy Pzp, który to punkt wypełniany jest przez osobę ubiegająca się o wydanie informacji, nie oznacza, że w zakresie, który nie został wskazany osoba, której zapytanie dotyczy była karana. Skład ...

Izby stanął na stanowisku, że informacja z KRK dotyczy pełnego zakresu danych z rejestru. Adnotacja "NIE FIGURUJE" oznacza, że zachodzi sytuacja opisana art. 20 ust. 1 pkt 2) ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym z dnia 24 maja 2000 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 678), zgodnie z którym: "Informacja o osobie, sporządzona na podstawie danych zgromadzonych w Rejestrze, zawiera: (..) 2) dane osobowe w zakresie objętym zapytaniem lub wnioskiem albo stwierdzenie, że osoba nie figuruje w Rejestrze." KIO 2390/17 23 Odwołujący kwestionował także, w odniesieniu do podmiotu udostępniającemu konsorcjum ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 216 fragmentów

2016-12-28 » Uwzględnia odwołanie

składania ofert". Przystępujący przedłożył wraz z ofertą Zapytanie o udzielenie informacji o osobie, dotyczące A. P.-B., na którym to dokumencie zamieszczono informację, że ww. nie figuruje w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Sądowego (informacja z dnia 13 czerwca 2016 r.). Jednocześnie w pkt 13 rzeczonego Zapytania, jako postępowanie w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie wskazano "art. 24 ust. 1 ...

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt 2) powyżej". W odpowiedzi z dnia 4 listopada 2016 r. Przystępujący przedłożył Zapytanie o udzielenie informacji o osobie, dotyczące A. P.-B., na którym to dokumencie zamieszczono informację, że ww. nie figuruje w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Sądowego (informacja z dnia 21 października 2016 r.). Jednocześnie w pkt 13 rzeczonego Zapytania, jako postępowanie w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie wskazano "przetarg publiczny art. 24 ...

Odwołujący pominął bowiem, że zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015. Poz. 1036 ze zm.) zapytanie o udzielenie informacji o osobie powinno zawierać m.in. wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania danych o osobie. Wskazanie tego postępowania nie wpływa na zakres informacji udzielonych o osobie. W Rejestrze gromadzi się bowiem dane o osobach: 1) prawomocnie skazanych za przestępstwa ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010 254 fragmenty

2010-06-08 » Oddala odwołanie

8 Pzp wystarczy przedstawić aktualną informację z KRK z adnotacją »NIE FIGURUJE« w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego. W świetle art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w Rejestrze. Osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jej wniosek, udostępnia się informację o treści wszystkich wpisów dotyczących tej osoby. Zgodnie z art. 19 ustawy o KRK informacji o osobie na podstawie danych zgromadzonych w rejestrze udziela się na wniosek ww. osób. W przedmiotowym postępowaniu o informację z KRK wystąpiły osoby, których informacja dotyczy. Jednocześnie wskazać należy, że ...

powinny składać się na wniosek o udzielenie informacji o osobie. Wniosek osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1, o udzielenie informacji z Rejestru powinien obligatoryjnie zawierać: nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko ...

6 i 8-10 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie" dotyczy sytuacji, kiedy z prawa do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w KRK korzystają podmioty trzecie, inne niż osoba, której dane dotyczą tj.: - sądy sprawujące w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości, w związku z prowadzonym postępowaniem; - Trybunał Stanu i Trybunał Konstytucyjny, w związku z prowadzonymi postępowaniami; - prokuratorzy, Policja i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynności sprawdzających w sprawach o wykroczenia, w związku z prowadzonym postępowaniem; - organy wykonujące orzeczenia w postępowaniu karnym, w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach nieletnich, w związku z prowadzonym postępowaniem wykonawczym, w zakresie, w jakim jest to konieczne do ...

123456...324następne »