Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 721/19 – Wyrok KIO – 2019-05-08 211 fragmentów Premium ciekawe zdania

2019-05-08 » Oddala odwołanie

podwykonawstwo. Podmiot udostępniający zasoby bierze udział w realizacji zamówienia w zakresie konsultacji przy realizacji projektu w obszarze wykonania usług polegających na dostawie wraz z wdrożeniem systemu informatycznego (..). Jednocześnie w formularzu ofertowym w Pkt II wykonawca Bona Soft wskazał jak podwykonawcę Draco Systemy Komputerowe A. Z. W wykazie osób, złożonym celem potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu w zakresie personelu wykonawca podał pana ...

dotyczyła jedynie rozbudowy już istniejącego systemu informatycznego o nowe funkcjonalności, to przecież każde wprowadzenie nowej funkcjonalności w systemie informatycznym wiąże się z jego wdrożeniem i uruchomieniem, tym bardziej, że jest ono kontynuowaniem usług wdrożenia tego samego systemu informatycznego. Za takim rozstrzygnięciem przemawia także to, że Zamawiający w SIWZ na potrzeby spełniania warunku udziału w postępowaniu nie zdefiniował pojęcia "wdrożenia" rozumianego jako uruchomienie produkcyjne systemu informatycznego. Zgodnie z definicją z Wikipedia "Wdrożenie systemu" to - etap cyklu życia systemu, polegający na instalacji i dostosowaniu oprogramowania do ...

jakimi są usługi dostawy i wdrożenia systemu informatycznego konsultacje eksperckie przy wdrożeniu systemu są niezwykle istotnym elementem realizacji zamówienia. Nie zasługuje na uznanie stanowisko Odwołującego co do niespełnienia przez Bona Soft warunku udziału w postępowaniu pod względem merytorycznym. System informatyczny, jakiego realizacją wykazał się Draco Systemy Komputerowe A. Z. zawiera wszystkie minimalne cechy wymienione w warunku udziału w postępowaniu tj. zarządzanie bazami pracodawców i ...

UZP/ZO/0-3073/06 – Wyrok ZA – 2007-01-12 36 fragmentów

2007-01-12 » Uwzględnia odwołanie i unieważnia postępowanie.

zważył, co następuje: Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. W ogłoszeniu o przetargu Zamawiający postawił warunek udziału wykonawców w dalszym postępowaniu przetargowym poprzez wykazanie się minimum wykonaniem jednego wdrożenia systemu cyfrowego urzędu na rzecz jednostki administracji publicznej. Zamawiający udzielając wyjaśnienia na pytanie jednego z wykonawców, zmodyfikował treść postawionego warunku, gdyż w odpowiedzi stwierdził, że "cyfrowy urząd" to wykonanie i uruchomienie systemu informatycznego, natomiast w ogłoszeniu Zamawiający podał, by wykonawca ...

wykonaniem zamówienia, którego przedmiotem było wdrożenie systemu cyfrowego urzędu. Pojęcie "wdrożenie sytemu" nie obejmuje swym zakresem wykonania systemu informatycznego, stąd też nastąpiło ograniczenie postawionego wcześniej warunku, gdyż mogą istnieć tego rodzaju wykonawcy, którzy wcześniej wykonywali wdrożenie takiego systemu, natomiast nie byli twórcami tego rodzaju systemu, co z kolei zawiera w sobie pojęcie "wykonanie systemu informatycznego". Modyfikacja ogłoszenia polegała również na tym, iż przedmiotowe wdrożenie sytemu cyfrowego urzedu miało być wykonane na rzecz jednostek administracji publicznych. Tymczasem w wyjaśnieniu Zamawiający zawęził krąg podmiotów ...

zasady równego traktowania wykonawców polegało w niniejszym przypadku na tym, iż Strona 5 z 7 Zamawiający dokonał zmiany warunku udziału w postępowaniu na dzień przed terminem składania wniosków. W ten sposób mogło dojść do ...

KIO 2038/19 – Wyrok KIO – 2019-10-28 253 fragmenty Premium ciekawe zdania

2019-10-28 » Oddala odwołanie

z treścią jaka została zawarta w dokumentacji postępowania o udzielnie zamówienia publicznego. Wymagania postawione w warunku przez Zamawiającego w odniesieniu do specjalisty ds. systemu obsługi procesu kształcenia, architekta systemów IT raz programisty są w ocenie Izby jednoznaczne, jasne, zrozumiałe. Zamawiający tak ukształtował warunek udziału w postępowaniu, że wykazanie doświadczenia zawodowego, w przypadku specjalisty ds. systemu obsługi procesu kształcenia potwierdzone musiało zostać udziałem w min. 2 zrealizowanych projektach informatycznych polegających na wytworzeniu i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie procesami dydaktycznymi (...). W ocenie Izby taka konstrukcja warunku udziału w postepowaniu jest jednoznaczna i czytelna. Zgodnie ...

to przynajmniej 3-letnie, licząc w ciągu ostatnich pięciu lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w min. 2 zrealizowanych projektach polegających na wytworzeniu i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego. W ocenie Izby taka konstrukcja warunku udziału w postepowaniu jest jednoznaczna i czytelna. Zgodnie ...

3-letnie, doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w min. 2 zrealizowanych projektach polegających na wytworzeniu i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego w uczelniach wyższych. W ocenie Izby taka konstrukcja warunku udziału w postepowaniu jest jednoznaczna i czytelna. Zgodnie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 161 fragmentów

2012-07-10 » Uwzględnia odwołanie

co do takiego sposobu rozumienia warunku udziału w postępowaniu. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącej co Zamawiający rozumie pod pojęciem "system" wskazuje, że jest to system informatyczny posiadający określone moduły. Ustalił na podstawie artykułów branżowych, że Odwołujący wdrożył system SAP ERP i SAP HR, a tymczasem oferuje system SIMPLE.PRESONEL. Na pytanie Przewodniczącej czy można porównać wdrożenie systemu Windows i oferowanie systemu Linux zamawiający potwierdził, że jest możliwość takiej analogii i w takim wypadku wymagał by oferowania systemu już wdrożonego. Zamawiający wskazuje, że oprogramowanie typu ...

ostatecznie Zamawiający wymagał wykazania się (w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu) wdrożeniem systemu obejmującego "minimum moduł kadrowy i ...

zamówienia po raz pierwszy wdrażał system, który będzie wykonywał, twierdził, że oczekuje praktyki w tym zakresie i polemizował z użyciem przez Odwołującego w odwołaniu słowa ,,rozwiązanie" zamiast system" (zgodnego z treścią opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu). Niewątpliwie Zamawiający ma prawo określić opis sposobu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w sposób przez siebie wybrany, na oczekiwanym przez siebie poziomie szczegółowości. Zamawiający w tym zakresie podlega jedynie ograniczeniom związanym z obowiązkiem opisania warunku w taki sposób, aby był on ...

123456...107następne »