Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 899/19 – Wyrok KIO – 2019-06-07 188 fragmentów Premium ciekawe zdania

2019-06-07 » Oddala odwołanie

jako jedynej właściwej, która stanowiłaby o wyłącznym zabezpieczeniu zamawiającego w kontekście celu, dla jakiego zamawiający żąda wniesienia wadium, uznając, iż wadium będzie skutecznie zabezpieczać ofertę wyłącznie wówczas, gdy zostało wniesione na wymagany okres, zostało wniesione w wymaganej prawem formie, a sama czynność udzielenia zabezpieczenia (ustanowienie wadium) została dokonana z zachowaniem odpowiedniej ...

P.z.p. nie sposób w ramach procesu wykładni przepisu wywieść normy prawnej, dopuszczającej możliwość wnoszenia gwarancji w zwykłej formie pisemnej. Dokument potwierdzający wniesienie wadium nie jest dokumentem wyłączonym z obowiązku komunikacji elektronicznej. Przytoczone przepisy nie stanowią również oparcia dla tezy, iż cel w postaci zabezpieczenia oferty przez wadium potwierdzone dokumentem w zwykłej formie pisemnej, ma w tym przypadku znaczenie decydujące, które ...

p. oraz postanowień s.i.w.z., wskazujących na konieczność odrzucenia wadium wniesionego w nieprawidłowej formie, uwzględnienie wadium oraz zaniechanie odrzucenia oferty odwołującego w konsekwencji prowadziłoby do preferencyjnego traktowania odwołującego w stosunku do innych wykonawców, którzy złożyli wadium w formie przewidzianej przez aktualnie obowiązujące przepisy ustawy P.z.p. oraz postanowienia s.i.w.z. Przystępujący do postępowania odwoławczego poparł stanowisko odwołującego i wniósł o oddalenie odwołania. Izba ustaliła, co następuje: Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia zostało wszczęte w dniu 8 marca 2019 roku poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej zamawiającego. W tym samym dniu została wykonawcom ...

123456...113następne »