Spróbuj: "wadium w formie elektronicznej" 8

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 208/19 – Wyrok KIO – 2019-02-20 208 fragmentów Premium ciekawe zdania

2019-02-20 » Oddala odwołanie

odwołania i uznanie prawidłowości wniesienia wadium w formie elektronicznej, a w konsekwencji unieważnienie czynności odrzucenia oferty ...

postępowania podniósł, iż Odwołujący wniósł wadium w formie gwarancji bankowej, w postaci elektronicznej, przesyłając je do Zamawiającego wraz z ofertą. W Rozdziale I pkt 7 SIWZ Zamawiający zastrzegł, iż wadium w formie niepieniężnej winno być wniesione w oryginale, w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionych do wystawienia dokumentu wadium. Wadialna gwarancja bankowa Odwołującego w/w wymogów nie spełnia, bowiem nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na poparcie powyższego, Wykonawca wniósł o przeprowadzenie dowodu w postaci eksperymentu procesowego polegającego na ...

Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żąda wniesienia wadium. Zgodnie z art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. § 2 tego przepisu stanowi, iż oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. W analizowanym postępowaniu Zamawiający żądał wniesienia wadium. Wadium mogło być wniesione m.in. w gwarancjach bankowych, przy czym w takim przypadku powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej (osób upoważnionych) do wystawienia dokumentu wadium. Jak wynika z ustaleń Izby Odwołujący złożył ofertę w formie elektronicznej w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Do ...

KIO 709/19 – Wyrok KIO – 2019-04-30 245 fragmentów Premium ciekawe zdania

2019-04-30 » Oddala odwołanie

wszelkie inne dokumenty i oświadczenia w postaci elektronicznej wymagane w SIWZ i na wezwanie Zamawiającego (ust. 3). W Rozdziale VIII SIWZ Zamawiający określił wymagania dotyczące wadium. Zgodnie z ust. 1 oferta musiała być zabezpieczona wadium w wysokości stanowiącej równowartość 200 000,00 PLN. W ust. 3 Zamawiający dopuścił wniesienie wadium m.in. w formie gwarancji ubezpieczeniowej (pkt 4). W ust. 6 wskazano, iż Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w formach innych niż pieniężna za spełniony, gdy wadium w formie określonej w ust. 3 pkt 2) - 5) niniejszego rozdziału zostanie złożone w oryginale, nie później jednak niż w terminie składania (najpóźniej wraz z ofertą) w formie elektronicznej. W przypadku wniesienia wadium w formach innych niż pieniężne, wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w formie elektronicznej poprzez wczytanie oryginału dokumentu wadialnego ...

określił, iż uzna wymóg wniesienia wadium w formach innych niż pieniężna za spełniony, gdy wadium zostanie złożone w oryginale, nie później jednak niż w terminie składania ofert (najpóźniej wraz z ofertą) w formie elektronicznej. Zamawiający poinformował także Odwołującego o ...

z którymi Zamawiający wymagał wniesienia wadium (w odniesieniu do form innych niż pieniężna) w oryginale, w formie elektronicznej poprzez wczytanie oryginału dokumentu wadialnego ...

123456...67następne »