Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 80 fragmentów

2012-06-11 » Uwzględnia odwołanie

gwarancja wadialna, zaś o fakcie "nie wniesienia wadium na przedłużony okres związania ofertą" zamawiający mógłby stwierdzić dopiero po upływie ważności wadium, gdyby - do tego dnia, w przedłużonym okresie związania ofertą - odwołujący nie wniósł wadium, co nigdy nie nastąpiło (odwołujący przed upływem ważności wadium wniósł wadium na dalszy ciąg przedłużonego okresu związania ofertą, co nastąpiło po wykluczeniu go z postępowania); b) jego niewłaściwą interpretację, polegającą na przyjęciu, iż obejmuje on swą hipotezą sytuację braku "równoczesnego" z przedłużeniem terminu związania ofertą przedłużenia przez wykonawcę ważności wadium, podczas sankcja wykluczenia z postępowania określona w ww. przepisie obejmuje wyłącznie stan braku wniesienia wadium na przedłużony okres związania ofertą i abstrahuje od ww. równoczesności ...

kwietnia 2012 roku dotyczące wydłużenia terminu związania ofertą o 60 dni jest nieskuteczne, ponieważ nie zostało dokonane z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium (wadialna gwarancja bankowa ważna do ...

zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. O wniesieniu wadium na przedłużony okres związania ofertą stanowi art. 85 ust. 4 ...

KIO 1206/19 – Wyrok KIO – 2019-07-11 85 fragmentów Premium ciekawe zdania

2019-07-11 » Uwzględnia odwołanie

przypadku złożenia oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą wykonawca jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu przedłużonego (lub nowego) wadium nawet wtedy, gdy wadium to nie wygasa w terminie, w którym upływa termin związania ofertą i, na skutek jego przedłużenia przed upływem ważności, pozostaje nieprzerwanie ważne w okresie nie krótszym niż przedłużony termin związania ofertą, 2. art. 89 ust. 1 ...

ust. 4 ustawy Pzp - przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W ...

stanie faktycznym sprawy, tj. że wadium (pierwotne) złożone w postępowaniu obejmuje okres dłuższy niż pierwotnie ustalony termin związania ofertą, a wykonawca przedłużający termin związania ofertą, informując jednocześnie zamawiającego o takim zamiarze, przedłuża wadium (dodatkowe) na dodatkowy okres, dopiero w chwili, kiedy wadium (pierwotne) przestaje zabezpieczać ofertę, z zastrzeżeniem, że wadium ma mieć charakter ciągły, tj. ma zabezpieczać ofertę bez żadnej przerwy. Takie rozumienie ...

123456...201następne »