Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 2089/19 – Wyrok KIO – 2019-10-29 24 fragmenty

2019-10-29 » Uwzględnia odwołanie

2019 r. poz. 1579] [dalej UCPG] przez określenie przedmiotu zamówienia w ...

komunalnych przeznaczonych do składowania, do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, prowadzonej ...

składowania, muszą zostać przekazane do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych łub ...

3) w przypadku wystąpienia awarii Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, uniemożliwiającej ...

1454 ze zm., dalej "ustawa UCPG"). II. W zakresie daty wszczęcia ...

w życie przepisów znowelizowanej ustawy UCPG, ta sztuka jednak się nie ...

w postępowaniu obowiązują przepisy ustawy UCPG w brzmieniu obowiązującym od 6 ...

ust. 4 pkt 5 ustawy UCPG w brzmieniu obowiązującym od 6 ...

komunalnych przeznaczonych do składowania, do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, prowadzonej ...

ust. 1 i 2 ustawy UCPG gminy są zobowiązane do zorganizowania ...

6d ust. 1 ustawy UCPG, wójt, burmistrz lub prezydent miasta ...

pkt 5 ustawy zmieniającej ustawę UCPG w ustawie z dnia 14 ...

zapewnienie odpowiedniego strumienia odpadów komunalnych regionalnym instalacjom. Wprowadzenie regionalizacji miało być ...

w sprzeczności w przepisami ustawy UCPG [zarówno w zakresie postępowań w ...

6 pkt 5 ustawy zmieniającej UCPG w ustawie z dnia 14 ...

r. o zmianie ustawy o UCPG oraz niektórych innych ustaw, zgodnie ...

art. 12 ustawy nowelizującej ustawę UCPG dotyczy wszystkich jej przepisów jest ...

i sam status instalacji jako regionalnych wprowadzając szereg przepisów zmieniających ich ...

potrzeby jednego postępowania miała status regionalnej, a na potrzeby innego postępowania ...

została uchylona oraz ustawy o UCPG, gdzie art. 6d ust ...

a, tj. uzasadnienie do nowelizacji UCPG, gdzie na str. 12 ostatni ...

ustawodawcy na monopolizowanie rynku odpadów regionalnych, czyli od 6.09.2019 ...

wskazana instalacja INNECO jako jedyna regionalna instalacja, jednak ona po 6 ...

2019 r. poz. 1579) [dalej UCPG] przez określenie przedmiotu zamówienia w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017 20 fragmentów

2017-10-27 » Uwzględnia odwołanie

r. poz. 1289, dalej "ustawa UCPG") poprzez uznanie, że oferta jest nieważna na podstawie ustawy UCPG, a co za tym idzie ...

p, 1 formularza oferty): "wskazał regionalną instalację, do której z uwagi ...

selektywnie zbieranych niepodlegających przekazaniu do regionalnej instalacji da przetwarzania odpadów komunalnych ...

selektywnie zbieranych, niepodlegających przekazaniu do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych ...

pkt. 1, niepodlegających przekazaniu do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych ...

ust. 1 pkt 2 ustawy UCPG. Analiza treści uzasadnienia faktycznego odrzucenia ...

Odwołujący nie wykazał w ofercie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych ...

ust. 1 pkt 2 ustawy UCPG zobowiązany jest bezpośrednio przekazywać odebrane ...

spełnia wymagań określonych przepisami ustawy UCPG; c) Odwołujący w swoich wyjaśnieniach ...

ujęte do przekazywania do instalacji regionalnej także odpady biodegradowalne jako odpady ...

przypadku wskazania instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych ...

przekazywania odebranych odpadów do żadnej regionalnej instalacji przewarzania odpadów, co jest ...

w pkt 1 tabeli właściwej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych ...

SIWZ dla Zamawiającego było wskazanie regionalnej instalacji, do której trafia odpady ...

z o.o. jest również regionalną instalacją do przetwarzania odpadów zielonych ...

ust. 1 pkt 2 ustawy UCPG podał, że Zamawiający błędnie interpretuje ...

ofercie instalacji niespełniającej warunków ustawy UCPG, oferta dotknięta jest nieważnością bezwzględną ...

wskazanej w poz. 2 Tabeli, regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, tj ...

Wykonawca w ofercie nie wykazał regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych ...

ust. 1 pkt 2 ustawy ucpg zobowiązany jest bezpośrednio przekazywać odebrane ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 34 fragmenty

2016-01-08 » Oddala odwołanie

że: a) wskazana przez Odwołującego Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w ...

obowiązuje wymóg przekazania ich do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów i ...

obrębie regionu. Wymóg przekazywania do regionalnej /zastępczej/ instalacji do przetwarzania odpadów ...

zielone) mają trafiać do instalacji regionalnej/zastępczej. Reasumując, po uchwaleniu odpowiedniego ...

1) zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych określonych ...

możliwością wskazywania jako instalacji zastępczej - regionalnej instalacji obsługującej dany region. Mimo ...

1829 z późn. zm.) określa Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych ...

tych regionów do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych ...

gminach w przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych ...

art. 9ea pkt 2 ucpg. Wobec odrzucenia tej oferty zamawiający ...

podstawie art. 6 ust 1 ucpg wójt, burmistrz lub prezydent ma ...

zagospodarowanie odpadów komunalnych. Art. 6 ucpg stanowi, że do przetargów w ...

e ust. 1 pkt 2 ucpg stanowi, że: "podmiot odbierający odpady ...

oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych ...

składowania - do instalacji posiadającej status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych ...

e ust. 1 pkt 2 ucpg jest ust. 2 mówiący o ...

komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych ...

Art. 9 ea pkt 2 ucpg również nakazuje podmiotowi prowadzącemu PSZOK ...

odpadów zgodnie z powołanym przepisami ucpg nie jest obojętne gdzie te ...

wskazane jednoznacznie czy dana instalacja regionalna jest uprawniona do przyjmowania odpadów ...

regiony gospodarki odpadami komunalnymi; 2/ regionalne instalacje do przetwarzania odpadów w ...

przyczyn oraz do czasu uruchomienia regionalnych instalacji. Na terenie województwa podkarpackiego ...

przewiduje dla tego regionu dwie regionalne instalacje do przetwarzania odpadów dla ...

innych bioodpadów uchwała nie przewiduje regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów, ale ...

w ofercie, posiada jedynie status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych ...

art. 9ea pkt 2 ucpg i wskazał, nawet po wezwaniu ...

9e ust. 1c UCPG wskazujący na dopuszczalność korzystania ze ...

zauważył, że wskazanie w ofercie regionalnych instalacji ma charakter informacyjny, a ...

art. 9ea pkt 2 ucpg, a wobec zaistnienia przesłanki art ...

oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych ...

komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych ...

wskazane jednoznacznie czy dana instalacja regionalna jest uprawniona do przyjmowania odpadów ...

innych bioodpadów uchwała nie przewiduje regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów, ale ...

w ofercie, posiada jedynie status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019 33 fragmenty

2019-12-02 » Oddala odwołanie

dla województwa mazowieckiego 2024 jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów"; 2) art ...

1, 2 i 3 Nowelizacji UCPG w zw. z art. 35 ...

dla województwa mazowieckiego 2024 jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów", podczas gdy ...

nie może być wskazana jako "Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów", "instalacja regionalna przewidziana w Wojewódzkim Planie Gospodarki ...

2 województwa mazowieckiego 2024 jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów", w konsekwencji ...

dla województwa mazowieckiego 2024 jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów nie było ...

1, 2 i 3 Nowelizacji UCPG, a także art. 35 ust ...

1, 2 i 3 Nowelizacji UCPG, a także art. 35 ust ...

nie może być wskazana jako "Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów", "instalacja regionalna przewidziana w Wojewódzkim Planie Gospodarki ...

dla województwa mazowieckiego 2024 jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów", a zatem ...

dla województwa mazowieckiego 2024 jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów". Odwołujący zarzucił ...

jest instalacja komunalna, a nie regionalna instalacja do przetwarzania str. 4 ...

regiony gospodarki odpadami komunalnymi oraz regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych ...

art. 6d ust. 4 UCPG wymaga od organów określenia w ...

tj. "region gospodarki odpadami komunalnymi", "regionalna instalacja przetwarzania odpadów (RIPOK)", "status ...

dla województwa mazowieckiego 2024, jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów". Skuteczny pozostaje ...

dla województwa mazowieckiego 2024 jako Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów (RIPOK)". W ...

miała zasada bliskości do instalacji regionalnych przewidzianych w Wojewódzkim Planie Gospodarki ...

dla województwa mazowieckiego 2024 jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów. Zmiana przepisów ...

wolnych mocy przerobowych w instalacjach regionalnych i zastępczych funkcjonujących na obszarze ...

z zasadą bliskości do instalacji regionalnych przewidzianych w Wojewódzkim Planie Gospodarki ...

dla województwa mazowieckiego 2024 jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów (rozdział V ...

formularzu oferty Odwołujący wskazał, jako Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych Centrum ...

dla województwa mazowieckiego 2024 jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów. Zamawiający wezwał do wskazania Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych spełniającej ...

2024, w której wskazane były regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych ...

oraz niektórych innych ustaw, dotychczasowe regionalne instalacje do przetwarzania odpadów stały ...

komunalnych, na której ujęte zostały regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych ...

warunku podmiotowego przez wskazanie na regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych ...

dla województwa mazowieckiego 2024 jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów nie miał ...

publicznego. Wprawdzie Zamawiający użył określenia Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów, właściwego dla ...

dnia 7.11.2019 r. regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych ...

odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 - regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych ...

oferty. Wykonawca wskazał bowiem jako regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych ...

123456...6następne »