Spróbuj: "skarżący status wykonawcy" 1

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

VI Ga 54/10 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Legnicy – 2010-05-18 17 fragmentów Premium

2010-05-18 » oddala skargę

listopada 2009 r. zamawiający poinformował wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz ...

P. z. p, nadto wezwał wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą ...

przedłużenie terminu związania ofertą utracił status wykonawcy, który mógłby skutecznie korzystać ze ...

brak ważności oferty, brak zobowiązania wykonawcy do świadczenia usługi określonej w ...

zawarcia ważnej umowy z tym wykonawcą. Reasumując, Izba stwierdziła, że odwołujący ...

na bezpodstawnym uznaniu, iż odwołanie skarżącego z dnia 17.12.2009 ...

ze względu na to, że skarżący był nieuprawniony do jego wniesienia ...

jego zawężającej interpretacji na niekorzyść skarżącego przez uznanie, że skarżący nie jest "inną osobą" w ...

budowlane, z których wynika, że skarżący jest w rozumieniu tego przepisu ...

Wskazując na wyżej wymienione zarzuty skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia ...

zasądzenie od zamawiającego na rzecz skarżącego kosztów postępowania. Sąd Okręgowy zważył ...

przepisie środki ochrony prawnej przysługiwały wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także ...

ustawy. Izba prawidłowo uznała, że skarżący składając w dniu 3 grudnia ...

ważności wadium, utracił nie tylko status wykonawcy, ale również pozbawił się interesu ...

1 p. z. p. przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także ...

doznał lub może doznać uszczerbku. Skarżący poprzez swoje działanie utracił status wykonawcy i uczestnika konkursu, pozbawił się ...

pojęcia: "innej osoby". Wobec utraty statusu wykonawcy, braku związania ważną ofertą, roszczenie skarżącego związane z zatrzymaniem przez zamawiającego ...

VI Ga 148/14 – Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy – 2014-07-11 32 fragmenty Premium

2014-07-11 » oddala skargę

A. w L. przy udziale wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia ...

oddala skargę, II. zasądza od skarżącej (...) S.A. w B. na ...

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie wykonawcy (pkt 1) i obciążyła go ...

15.000 zł uiszczoną przez wykonawcę, zasądziła od wykonawcy na rzecz zamawiającego kwotę 3 ...

uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, prowadząc tym samym do nieuzasadnionego ...

podniósł, że był w gronie wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia ...

wadą uniemożliwiającą wyegzekwowanie od wyłonionego wykonawcy świadczenia odpowiadającego treści złożonej oferty ...

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, ze skarżący utracił status wykonawcy i na obecnym etapie postępowania ...

do ogłoszenia nowego postępowania, które wykonawca może wygrać, ponieważ jest to ...

gdyż środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, który miał lub ma interes ...

celem jest uzyskanie zamówienia przez wykonawcę wnoszącego odwołanie. Niemniej jednak skład ...

czy też z działań wybranego wykonawcy, dlatego też Izba nie znalazła ...

uznanie, iż tylko podmioty posiadające status wykonawcy na etapie wyboru oferty, tj ...

tym przepisem legitymowanymi są wszyscy wykonawcy, jak i inne wymienione w ...

Wskazując na wyżej wymienione zarzuty skarżący wniósł o zmianę wyroku w ...

odwołanie, są prawidłowe. Wbrew zarzutom skarżącego (...) ustaliła wszystkie okoliczności faktyczne istotne ...

twierdzenia zarówno zamawiającego, jak i skarżącego przedstawione w postępowaniu przed (...). W ...

i odniosła się do argumentów skarżącego. Sąd Okręgowy podziela ocenę Krajowej ...

legitymacja do wniesienia odwołania przysługuje wykonawcy, uczestnikowi konkursu, bądź innemu podmiotowi ...

wskazać należy, że wbrew twierdzeniom skarżącej strony ustawodawca zawęził krąg podmiotów ...

oferty. Wskazać bowiem należy, że skarżący miał więc legitymację do wniesienia ...

jego oferty utracił on przymiot "wykonawcy" w rozumieniu przepisu art. 2 ...

interes na który powołuje się skarżący w niniejszej sprawie został ujęty ...

że taki interes posiada każdy wykonawca biorący udział w zamówieniu publicznym ...

Izby Odwoławczej dotyczące niewykazania przez skarżącą poniesienia szkody kwalifikowanej niemożliwością uzyskania ...

7 Pzp. Podnieść należy, że skarżący wykorzystał potencjalny element niepewności, co ...

zamawiającego czy też z działań wykonawcy, lecz z przyczyn obiektywnych wynikających ...

należy, iż wbrew stanowisku strony skarżącej odwołanie z dnia 27.03 ...

nie odrzucone, bowiem powołany przez skarżącego art. 189 ust. 2 pkt ...

podmiotu, któremu nie służył przymiot wykonawcy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a skarżący do momentu odrzucenia oferty wykonawcą pozostawał. W związku z powyższym ...

z powodu braku wykazania przez skarżącego legitymacji odwołanie podlegało oddaleniu na ...

uwagi na brak wykazania przez skarżącego interesu w uzyskaniu zamówienia. Orzeczenie ...

KIO 1669/14 – Wyrok KIO – 2014-08-27 35 fragmentów

2014-08-27 » Oddala odwołanie

sierpnia 2014 r. Zamawiający poinformował wykonawców biorących udział w Postępowaniu o wyborze oferty wykonawcy Spółdzielnia Rzemieślnicza "Budmet" z siedzibą ...

okoliczność w przedmiarach, tak aby wykonawca sporządzając ofertę miał jasną i ...

niejako odbicie przedmiarów po stronie wykonawcy, mają do nich podobny charakter ...

sposobie wykonania robót. Zakres zobowiązania wykonawcy w tym względzie określa dokumentacja ...

i odpowiadających im po stronie wykonawcy kosztorysów wykonawczych. Istniejące rozbieżności pomiędzy ...

że nie stanowią zamierzonego działania wykonawcy, mającego na celu zaoferowanie innych ...

czym upatrywał utraty przez Odwołującego statusu wykonawcy, i w konsekwencji - uprawnienia do ...

do oryginalnej wersji pozycji katalogowej. Wykonawca zatem, w ocenie Zamawiającego, świadomie ...

w Postępowaniu brało udział 8 wykonawców, z których większość, podobnie jak ...

Zamawiający wyraźnie określił i ukierunkował wykonawców poprzez rozszerzenie opisu pozycji przedmiaru ...

iure et facto utratę przez skarżącego statusu wykonawcy. Należy zauważyć, że przepis art ...

ust. 1 Pzp wskazuje na wykonawcę, jako jeden z podmiotów, któremu ...

uprawnienie do wniesienia odwołania. Pojęcie wykonawcy zdefiniowane zostało w przepisie art ...

uzależnił posiadania przez dany podmiot statusu wykonawcy od okoliczności, czy jest on ...

wprawdzie na względzie, że posiadanie statusu wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

pewną dynamiką i raz uzyskany status takiego podmiotu, uprawniający wszak do ...

ale nie składanastępnie oferty. Wówczas status wykonawcy przysługiwać mu będzie wyłącznie do ...

że zostało ono wniesione przez wykonawcę w rozumieniu przepisu art. 2 ...

ust. 2 Pzp (wystąpienie do wykonawców z wnioskiem o wyrażenie zgody ...

Wobec powyższego Izba stwierdziła, że wykonawca - nie będąc związany ofertą w ...

kwestii - możliwości zawarcia umowy z wykonawcą, który złożoną ofertą związany już ...

wprowadzają wymogu ciągłego utrzymywania przez wykonawcę stanu związania ofertą (patrz przepis ...

związania ofertą z zamawiającego na wykonawców. Zamawiającemu de lege lata przysługuje ...

się, w określonym czasie, do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie ...

niż 60 dni, podczas gdy wykonawcy zyskali możliwość nieograniczonego czasem i ...

dopuszczenie do oceny zarówno ofert wykonawców, którzy nie są już nimi ...

w efekcie do nieuzasadnionego uprzywilejowania wykonawcy, którego ofertę - pomimo wygaśnięcia terminu ...

zamówienia publicznego, w przeciwieństwie do wykonawcy, którego ofertę wybrano przed upływem ...

spełniona przesłanka dotycząca szkody, bowiem wykonawca, który nie może uzyskać zamówienia ...

i odbioru robót budowlanych. Rolą wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

art. 38 ust. 1 Pzp). Wykonawca, który z takich uprawnień nie ...

postanowienie SIWZ nie nakładało na wykonawców konieczności wskazywania konkretnych nazw handlowych ...

weryfikowania właściwości wymienionych w ofertach wykonawców wyrobów budowlanych, trudno było ad ...

taki sposób, że wymagał od wykonawców przeprowadzenia określonych procesów myślowych (skonfrontowania ...

należy interpretować z korzyścią dla wykonawców. Izba nie podzieliła również argumentacji ...

IV Ca 392/05 – Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach – 2005-10-04 14 fragmentów Premium

2005-10-04

poprzedzającym odwołanie do Zespołu Arbitrów skarżący zarzucił zamawiającemu naruszenie art 7 ...

1 PZP poprzez różne traktowanie wykonawców wyrażające się nie przestrzeganiu i ...

iż zachodziły do tego przesłanki. Skarżący podnosił, iż wybrana zosta oferta ...

nie pozwala na wypłatę pracownikom wykonawcy wynagrodzeń na poziomie najniższego wynagrodzenia. Nadto skarżący zarzucił zamawiającemu naruszenie art, 89 ...

pkt 9 SIWZ jest by wykonawcy dysponowali osobami zdolnymi do wykonani ...

wymogu nie wprowadzają w gestii wykonawcy pozostaje czy zamówienie wykona przy ...

osób lub firm, z którymi wykonawcę będzie wiązał inny stosunek cywilno ...

a w szczególności tego, że wykonawca ma status Zakładu Pracy Chronionej oraz tego ...

1 kp. Formułując powyższe zarzuty skarżący wniósł o nakazanie zamawiającemu unieważnienie ...

wyczerpujące. Przede wszystkim wbrew zarzutom skarżącego dla niniejszego postępowania bez znaczenia jest okoliczność związana z statusem prawnym skarżącego. Okoliczność, iż jest to Zakład ...

badanie na jakiej podstawie prawnej wykonawca zatrudnia osoby fizyczne wykonujące faktycznie ...

tym charakterze usługę na rzecz wykonawcy. Istotnym jest tylko, aby wykonawca posiadał (nie zatrudniał) osoby uprawnione ...

wiążącego osobę wykonująca zamówienie z wykonawcą nie może być przedmiotem oceny ...

publicznego. Stąd też wbrew zarzutom skarżącego, ani Zespół Arbitrów, ani też ...

VI Ca 720/15 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie – 2015-09-01 14 fragmentów Premium

2015-09-01 » odrzuca skargę

Odwoławcza odrzuciła odwołanie wniesione przez wykonawcę (...) sp. z o.o. w ...

do jego wniesienia. W konsekwencji skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia ...

czterech) Gmin w Województwie (...)". Jednocześnie skarżący wniósł o rozstrzygnięcie o kosztach ...

Krajowej Izbie Odwoławczej uczestniczył również wykonawca (...) sp. z o.o. s ...

związku z czym sąd wezwał skarżącego do uzupełnienia braku w terminie ...

tygodniowym pod rygorem odrzucenia skargi. Skarżący braku nie uzupełnił zarzucając, że ...

było podstaw do przesłania przez Skarżącego w trybie art. 198b ...

skargi do Sądu Okręgowego ma status interwenienta ubocznego, bez konieczności zgłaszania ...

uznać należy konieczność zapewnienia takiemu wykonawcy możliwości wzięcia udziału w postępowaniu ...

skutku nie mogą odnieść zarzuty skarżącego w kwestii posiadania przez wykonawcę statusu przeciwnika skargi w rozumieniu art ...

sprawie zamówienia publicznego, kiedy to status strony przeciwnej nie nastręcza problemów ...

Skarga ta dotyczy istotnego interesu wykonawcy, któremu jako uczestnikowi postępowania o statusie interwenienta ubocznego winny być doręczane ...

skargi doręczenia jej odpisu uczestnikowi- wykonawcy i nieuzupełnienie przez skarżącego w wyznaczonym terminie braku w ...

kpc z uwagi na działanie skarżącego w interesie publicznoprawnym. ...

XIX Ga 731/13 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach – 2013-12-09 30 fragmentów Premium ciekawe zdania

2013-12-09 » umarza postępowanie skargowe

skargowe; 2. odstąpić od obciążania skarżącego kosztami postępowania skargowego. Sygn. akt ...

i kosztami postępowania obciążyła tego wykonawcę. W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia wskazała ...

odwołujący mógłby pozyskać przedmiotowe zamówienia. Wykonawcy: (...) przystąpili do postępowania odwoławczego po ...

związania ofertą, zgodnie z oświadczeniem wykonawcy zawartym w punkcie 6 na ...

z lipca 2013 r. ww. wykonawca przedłużył termin związania ofertą pismem ...

przedłużenie ważności wadium. Przedłużony przez wykonawcę termin związania ofertą upłynął ostatecznie ...

ofertą. W związku z powyższym wykonawca ten nie jest już uczestnikiem ...

zamówień publicznych. Zgodnie z oświadczeniem wykonawcy zawartym w punkcie 6 na ...

lipca 2013 r. zamawiający wezwał wykonawców, w tym odwołującego, do przedłużenia ...

związania ofertą o 60 dni. Wykonawca przedłużył termin związania ofertą pismem ...

r. o kolejne 60 dni. Wykonawca wyraził także zgodę na przedłużenie ...

18 września 2013 r., gdyż wykonawca ten nie przedłużył terminu związania ...

od tego dnia odwołujący (...) utracił status wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu i nie ...

jest już uczestnikiem prowadzonego postępowania. Wykonawcę, który utracił status wykonawcy w rozumieniu art.2 pkt ...

podmiot, któremu nie służy przymiot wykonawcy ubiegającego się o zamówienie, na ...

na uznaniu przez Izbę, że wykonawcy, który w dacie wniesienia odwołania ...

był związany ofertą, nie przysługuje status wykonawcy ubiegającego się o zamówienie, podczas ...

się o udzielenie zamówienia traci status wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

Pzp poprzez błędne uznanie, że wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do wniesienia ...

o podniesione zarzuty domagał się skarżący zmiany zaskarżonego postanowienia w całości ...

publicznego została zawarta domagał się skarżący stwierdzenia przez Sąd naruszenia przepisów ...

na uznaniu przez Izbę, że wykonawcy, który w dacie wniesienia odwołania ...

był związany ofertą nie przysługuje status wykonawcy ubiegającego się o zamówienie, podczas ...

się o udzielenie zamówienia traci status wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

Pzp poprzez błędne uznanie, że wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do wniesienia ...

28 listopada 2013 r. pełnomocnik skarżącego - (...) podtrzymał wniesioną skargę z tym ...

podnosząc, że umowa z wybranym wykonawcą, którym jest (...) została nie tylko ...

rozprawie przez Sąd Okręgowy. Także wykonawca domagał się umorzenia postępowania, bowiem ...

zawarcie umowy przez zamawiającego z wykonawcą umowy o wykonanie prac stanowiących ...

zamówienia publicznego, a przede wszystkim wykonawcom umożliwienia realnej kontroli przez Sąd ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2009 23 fragmenty

2009-02-24 » W razie wniesienia za pośrednictwem Prezesa UZP do sądu okręgowego skargi na orzeczenie KIO, skarżący nie przesyła jej odpisu wykonawcy, który zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie przeciwnika skargi.

na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, skarżący ma obowiązek przesłać jednocześnie jej odpis również wykonawcy, który zgłosił przystąpienie do postępowania ...

na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, skarżący nie przesyła jej odpisu wykonawcy, który zgłosił przystąpienie do postępowania ...

oraz dokonania wyboru oferty innego wykonawcy. Zamawiający oddalił protest. Od rozstrzygnięcia ...

odwoławczego po stronie zamawiającego przystąpił wykonawca "A.B. GmbH I.I ...

i dołączając potwierdzenie jego nadania. Skarżący nie przesłał odpisu skargi przystępującemu ...

przewodniczącego zawiadomiono o terminie rozprawy skarżącego, zamawiającego oraz przystępującego po stronie ...

I.I.". Jednocześnie zobowiązano pełnomocnika skarżącego do przedłożenia w terminie siedmiu ...

odpowiedzi na to wezwanie pełnomocnik skarżącego oświadczył, że nie ma możliwości ...

skargę, doręczając bezpośrednio jej odpis skarżącemu i zamawiającemu, a następnie na ...

odrzucenie skargi, gdyż - jak stwierdził - status interwenienta ubocznego ma z mocy ...

nie został mu doręczony przez skarżącego. Przy rozstrzyganiu o zasadności wniosku ...

p.") w odniesieniu do osoby wykonawcy przystępującego do zamawiającego w postępowaniu ...

Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie ...

Pr.z.p. nie jest wykonawca, który przystąpił do postępowania odwoławczego ...

184 ust. 4 wyraźnie wyodrębnia wykonawcę przystępującego do postępowania oraz stronę postępowania, do której wykonawca przystępuje. Postępowanie inicjowane skargą do ...

typu procesowego. Stroną postępowania jest skarżący, którym może być również zamawiający ...

oraz przeciwnik skargi (odwołujący się wykonawca albo zamawiający. Przepisy Prawa zamówień ...

Pr.z.p. jest także wykonawca, który zgłosił przystąpienie do postępowania ...

pogląd, że obowiązkiem przesłania przez skarżącego przeciwnikowi skargi jej odpisu, wynikającym ...

c. - także przesłanie odpisu skargi wykonawcy, który zgłosił przystąpienie do postępowania ...

p.c. dotyczy interwenienta ubocznego. Wykonawca, który zgłosił przystąpienie do postępowania ...

przystąpienia podyktowane jest interesem prawnym wykonawcy zgłaszającego swoje przystąpienie, niekoniecznie tożsame ...

strony do której przystępuje. Przystępujący wykonawca działa we własnym interesie i ...

V Ca 1213/08 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2008-07-03 25 fragmentów Premium

2008-07-03 » odrzuca skargę

one żądania wykluczenia z postępowania wykonawcy - Warszawskiego Przedsiębiorstwa M... Spółki Akcyjnej ...

jego wykładnię przy ustaleniu, że Wykonawca Warszawskie Przedsiębiorstwo M... Spółka Akcyjna ...

kompetencji Izby. Wskazując na powyższe skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku ...

której Izba nie uwzględniła odwołania skarżącego i: o unieważnienie czynności wyboru ...

nakazanie Zamawiającemu wykluczenia z postępowania Wykonawcy Warszawskiego F... Spółka Akcyjna w ...

warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę Warszawskie Przedsiębiorstwo M Spółka Akcyjna ...

oraz o zasądzenie na rzecz Skarżącego kosztów postępowania. Skarżący - Przedsiębiorstwo P... - we Włocławku wniósł ...

oraz o zasądzenie na rzecz Skarżącego kosztów postępowania. Skarżący szeroko uzasadnił swoje stanowisko i ...

pełnomocnika - rpr. Andrzeja K... oraz wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego ...

k. 84, str. 15 skargi). Skarżący powołał się przy tym na ...

Sąd Okręgowy w Warszawie zobowiązał skarżącego - Przedsiębiorstwo P... we Włocławku do ...

zawierająca powyższe zobowiązanie została doręczona skarżącemu w dniu 17 czerwca 2008 ...

czerwca 2008r. k. 212) skarżący nadesłał zwrotne potwierdzenia odbioru przesyłek ...

wyroku Krajowej Izby Odwoławczej przez skarżącego wywodząc, że inna data została ...

jest, że w analizowanym przypadku skarżący nie dołączył do skargi dowodów ...

skargi. Konsekwencją tego było wezwanie skarżącego -Przedsiębiorstwa P... we Włocławku do ...

środka zaskarżenia w wyznaczonym terminie. Skarżący w zakreślonym terminie uzupełnił braki ...

pozostał dowód nadania odpisu skargi wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego ...

Warszawie. Wszelkie wątpliwości co do statusu wykonawcy w toku postępowania przed sądem ...

orzeczeniu tym wyrażony został pogląd: "Wykonawca, który nie wniósł własnego protestu ...

skargi do sądu okręgowego ma status interwenienta ubocznego, bez konieczności zgłaszania ...

tego jest konieczność doręczenia takiemu wykonawcy odpisu skargi. Konieczność taka wynika ...

jakichkolwiek wątpliwości, fakt, że interwencja wykonawcy w przedmiotowym przypadku może występować ...

treść niniejszej uchwały znana była skarżącemu, gdyż powoływał on ją w ...

wyroku Krajowej Izby Odwoławczej przez skarżącego. Z treści zwrotnego poświadczenia odbioru ...

I Ca 251/08 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Zamościu – 2008-07-18 17 fragmentów Premium

2008-07-18 » odrzuca skargę

dnia 08 lipca 2008r. skarżące Przedsiębiorstwo zostało wezwane do uzupełnienia ...

się należy do określenia przez skarżącego stron postępowania. W ocenie Sądu ...

strona postępowania wskazane natomiast zostało skarżące Przedsiębiorstwo oraz AMAR Spółka z ...

o. w Lublinie jako, "uczestnik-wykonawca". Powyższe określenie stron postępowania skutkowało wezwaniem skarżącego do ich prawidłowego określenia. Pismo ...

c. dotyczącym wymagań formalnych skargi. Skarżąca Spółka nadal bowiem błędnie wskazała ...

podmioty, z których jeden tj. skarżące Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka ...

223, poz. 1655). Przystąpienie tegoż wykonawcy do postępowania odwoławczego nie spowodowało ...

publicznych, który stanowi, iż czynności wykonawcy przystępującego do postępowania odwoławczego, nie ...

nigdy nie mogła być przeciwnikiem skarżącego. Przeciwnikiem tym był bowiem "AMAR ...

w Lublinie. Jako strony postępowania skarżący powinien więc wskazać Gminę Skierbieszów ...

przeciwnika skargi oraz siebie - jako wykonawcę przystępującego po stronie zamawiającej Gminy, mającego status interwenienta ubocznego. Wnioski takie dają ...

wywieść także ze złożonej przez skarżącego kserokopii uchwały Sądu Najwyższego z ...

z o.o. w Lublinie. Skarżące Przedsiębiorstwo dołączyło jedynie dowód nadania ...

do sądu. W niniejszej sprawie skarżące Przedsiębiorstwo w ogóle nie przedstawiło ...

że wskazana Gmina jest przeciwnikiem wykonawcy, to i tak dokonane jej ...

okoliczności powodują, że złożony przez skarżącego w piśmie procesowym z dnia ...

Gmina nie jest bowiem przeciwnikiem wykonawcy. Stwierdzić zatem należy, że Lubelskie ...

X Ga 139/08 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu – 2008-06-12 20 fragmentów Premium

2008-06-12 » odrzuca skargę

i Przystępującego po stronie Zamawiającego wykonawcy Konsorcjum ... w składzie: ... S.A ...

odrzucić skargę 2. zasądzić od Skarżącego na rzecz Konsorcjum ... kwotę 1 ...

i przystępującego po stronie Zamawiającego wykonawcy Konsorcjum ... w składzie: ... SAw Poznaniu ...

pzp" [zarzut rażąco niskiej ceny] Skarżący podniósł dopiero w odwołaniu, a ...

3 "pzp" [zarzut ceny dumpingowej] Skarżący podniósł dopiero w odwołaniu, a ...

sprowadzający się do tego, że Skarżący złożył odpis skargi wraz z ...

zasądzenia na swoją rzecz od Skarżącego zwrotu kosztów w wysokości 2 ...

przez ... . Przystępujący po stronie Zamawiającego wykonawca- Konsorcjum ... na rozprawie 29 maja ...

podstawie art. 197 "pzp" albowiem Skarżący naruszył przepis art. 195 ust ...

oddalenie skargi i zasądzenia od Skarżącego na swoją rzecz należnych kosztów ...

naruszenia art. 197 "pzp" pełnomocnik Skarżącego podniósł, iż nie otrzymał żadnego ...

i przystępującego po jego stronie wykonawcy Konsorcjum ..., a sprowadzających się do ...

odrzucenia skargi. Bezspornym jest, iż wykonawca Konsorcjum ... na rozprawie przed Krajową ...

odwoławczego. Bezsprzecznie z chwilą przystąpienia wykonawca uzyskuje status interwenienta ubocznego w postępowaniu odwoławczym ...

nr 322101] zgodnie z którą Wykonawca, który nie wniósł własnego protestu ...

skargi do sądu okręgowego ma status interwenienta ubocznego, bez konieczności zgłaszania ...

na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, Skarżący obowiązany jest doręczyć jej odpis ...

art. 195 ust.2 "pzp", Skarżący obowiązany był doręczyć odpis skargi przystępującemu wykonawcy Konsorcjum ... . Bez znaczenia jest przy tym argumentacja Skarżącego, iż nie wiedział, że Konsorcjum ...

z póź. zm.], zasądzając od Skarżącego na rzecz przystępującego Konsorcjum ... 1 ...

zasądzenia na jego rzecz od Skarżącego zwrotu kosztów postępowania. Zamawiający był ...

123456...69następne »