Logowanie

Wynagrodzenie wykonawcy a roboty zamienne i dodatkowe (część III)

Łucja Lapierre, Buduj z Głową, BzG 3/2011

Wynagrodzenie wykonawcy a roboty zamienne i dodatkowe (część III)

Lapierre Łucja, Buduj z Głową, BzG 3/2011

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2016 – 163 fragmenty

uwzględnić zakres wynikających z nich robót w zamówieniu podstawowym. Nie były to roboty nieprzewidywalne. Reasumując, wykonanie robót dodatkowych w zakresie podłączenia nowych obiektów ...
ust. 1 pkt 5 ppkt a) i b) ustawy Pzp, udzielone przez Gminę Stara Kiszewa zamówienie na roboty dodatkowe wynikało z wymienionych w ustawie przesłanek, a mianowicie z przyczyn technicznych i ...
ust. 1 pkt 5 ppkt a) i b) ustawy Pzp, udzielone przez Gminę Stara Kiszewa zamówienie na roboty dodatkowe wynikało z wymienionych w ustawie przesłanek, a mianowicie z przyczyn technicznych i ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej – 2012 – 63 fragmenty

sporządzony został protokół konieczności wykonania robót dodatkowych a w dniu 30 czerwca 2009 r., Gmina (…) umową o zamówienie publiczne, zleciła dotychczasowemu wykonawcy realizacje robót dodatkowych. Zakres rzeczowy prac, wynikający z ...
ocenie podstawę prawną zastosowania trybu zamówienia z wolnej reki wynikającą ze wskazanego przepisu ustawy - Prawo zamówień publicznych i stwierdziła, iż istotą robót dodatkowych jest ich nieprzewidywalność oraz to, że wykraczają poza przedmiot zamówienia i dokumentację projektową a ponadto zamówienie dodatkowe jest niezbędne do - 3 - Sygn ...
oparciu o przesłankę związaną z zamówieniem dodatkowym, albowiem konieczność zamówienia dodatkowego nie warunkowała prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego a także nie wystąpił stan niemożliwości przewidzenia konieczności zlecenia robót dodatkowych. Komisja I instancji uznała ,iż ...

Zmiany umów w zakresie zamówień publicznych w wybranych krajach UE (cz. II) - Hiszpania i Portugalia

Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 2/2014

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2011 – 69 fragmentów

Nie uwzględniono zastrzeżeń

wolnej ręki w przypadku udzielania zamówień dodatkowych jest brak możliwości przewidzenia sytuacji powodującej konieczność wykonania robót dodatkowych, a konieczność powinna mieć charakter obiektywny ...
Prezesa Urzędu, że potrzeba udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe jest wynikiem działań lub zaniechań ...
Pzp przesłanek warunkujących możliwość udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe z wolnej ręki. Powyższy przepis zezwala na udzielenie zamówienia w trybie niekonkurencyjnym w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, gdy jednocześnie zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, a konieczność ta powstała na skutek ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2016 – 130 fragmentów

zwiększonej liczbę stanowisk pracy, montaż dodatkowych instalacji, a także zamiana drzwi. Tym samym, skoro zamówienie podstawowe mogło zostać ukończone bez ww. robót, przesłanka wskazująca, że wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego - jest niemożliwa do zastosowania w ...
zwłaszcza z funduszy europejskich; 3) zamówienie podstawowe nie mogło zostać należycie zrealizowane bez wykonania dodatkowych robót, a wykonanie zamówienia dodatkowego było warunkiem koniecznym do prawidłowego i gospodarnego wykonania zamówienia podstawowego, bo w trakcie trwania ...
od wystąpienia siedmiu przesłanek: 1) zamówienia należy udzielić dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych; 2) zamówienie dodatkowe nie było objęte zamówieniem podstawowym; 3) zamówienie dodatkowe nie przekracza łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia; 4) zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego; 5) wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne; 6) konieczność wykonania zamówienia wyniknęła na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia; 7a) z przyczyn technicznych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich ...

Roboty dodatkowe w zamówieniach publicznych

Warwas Andrzej, Buduj z Głową, BzG 1/2008

Warwas Andrzej BzG 1/2008 Zamówienia publiczne Problem robót dodatkowych w zamówieniach publicznych na roboty budowlane jest szeroko dyskutowany, omawiany ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2010 – 61 fragmentów

Nie uwzględniono zastrzeżeń

zwiększenia przychodów. Powierzenie natomiast wykonania robót dodatkowych dotychczasowemu wykonawcy przyczyni się do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, gdyż istnieje konieczność ścisłej koordynacji robót. Realizacja zadaszenia po zakończeniu robót objętych zamówieniem podstawowym wiązałoby się z licznymi pracami rozbiórkowymi, czyli dodatkowymi kosztami realizacji. Dodał również, że ...
obiektu nie jest możliwe oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego a wykonania robót nie dało się wcześniej przewidzieć ...
działania w celu właściwego zaplanowania a następnie realizacji zamówienia. Ponadto, zamawiający nie wykazał, aby zamówienie dodatkowe było niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. W opinii Izby, co przyznaje również zamawiający, przedmiotowe roboty mają polepszyć walory użytkowe obiektu a także zwiększyć możliwość jego wykorzystania. Pierwotnie zakładany zakres zamówienia podstawowego był w pełni funkcjonalny ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2011 – 63 fragmenty

22 97-500 Radomsko Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot zamówienia: roboty dodatkowe związane z realizacją inwestycji pn ...
medycznych. Ponadto, za zleceniem przedmiotowych robót dodatkowych temu samemu wykonawcy przemawia fakt, iż wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Oznacza to, iż roboty ujęte w protokołach konieczności stanowiące roboty dodatkowe nie pozwolą na wykonanie w całości zamówienia podstawowego. Co więcej, z przyczyn technicznych i gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego byłoby niekorzystne dla zamawiającego ...
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a także wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Zamawiający poprzez nieuprawnione odstąpienie od ...

1 następne »