Spróbuj: "referencje powinny zawierać" 5

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022 50 fragmentów

2022-03-29 » Oddala odwołanie

terminie wymaganego podmiotowego środka dowodowego (referencji) potwierdzającej spełnienie warunków udziału w postępowaniu, co powinno skutkować odrzuceniem oferty Przystępującego; 5 ...

z ustawą, a w szczególności zawiera cenę rażąco niską, a jej ...

poprzez zaniechanie odrzucenia oferty, która zawiera cenę rażąco niską w stosunku ...

poprzez zaniechanie ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę. Odwołujący wniósł ...

tylko jedno potwierdzenie w formie referencji w zakresie dostawy namiotów na ...

Stowarzyszenie Marina Poraj". Z przedmiotowej referencji wynika jednak tylko, że zakres ...

z przedmiotem zamówienia. Ponadto z referencji "Stowarzyszenie Marina Poraj" nie wynika ...

gdyż to nie interes wykonawcy powinien w tym zakresie determinować ocenę ...

podkreślił, że wskazane przez Przystępującego referencje dostawy namiotów nie potwierdzają zdolności ...

terminie wymaganego podmiotowego środka dowodowego (referencji) służącego potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu powinny skutkować odrzuceniem oferty Przystępującego (art ...

na wezwaniu Przystępującego do uzupełnienia referencji "Stowarzyszenie Marina Poraj", było w ...

nie zastąpieniu innymi. Braki w referencji "Stowarzyszenie Marina Poraj" informacji w ...

dającego gwarancję należytego wykonania umowy zawieranej z wykonawcą w wyniku tego ...

przedłożenie odpowiedniego dowodu w postaci referencji bądź innego dokumentu o określonej ...

spełnia wymogów SIWZ zamawiającego, stąd powinna zostać odrzucona. Zdaniem Odwołującego w niniejszej sprawie Zamawiający powinien wręcz rozważyć zastosowanie art. 109 ...

w okolicznościach niniejszej sprawy Zamawiający powinien w sposób kategoryczny zweryfikować uczciwość ...

na to się godził. Zamawiający powinien uzyskać pewność, że złożone Przystępującego ...

pkt 1) ustawy Pzp ten powinien wezwać Przystępującego do wyjaśnienia rażąco ...

30 873,00zł i referencję. Zamawiający wymagał wykazania tylko jednej ...

30 000,00 zł . Celem referencji składanych przez wykonawców na gruncie ...

Z uwagi na fakt, że referencje są wystawiane przez podmiot, na ...

na ich treść. Co ważne, referencje nie muszą dokładnie wskazywać, jakie ...

wskaże bowiem w wykazie. Zatem referencje nie muszą zawierać wszystkich szczegółowych informacji wymaganych w ...

treści warunku udziału w postępowaniu, powinny jednak uzupełniać wykaz o element ...

złożony przez Przystępującego wraz z referencjami, zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej ...

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez ...

się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty powinny być wystawione w okresie ostatnich ...

lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający ma obowiązek wezwać ...

wskazanych w wykazie, w szczególności referencji. Powyższe odpowiada dyspozycji § 9 ust ...

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez ...

się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich ...

zatem racji Odwołujący wskazując, że referencje powinny zawierać informacje o dokładanej specyfikacji dostarczanych ...

czyli oświadczenie własne wykonawcy - miał zawierać informacje o wartości usługi, jej ...

wykaz usług wszystkie wymagane dane zawierał. Wynikający z Rozdziału VI pkt ...

SWZ wymóg załączenia dowodów, czyli referencji bądź innych dokumentów sporządzonych przez ...

wykonane lub są wykonywane należycie. Referencje ze swojej istoty służą wyłącznie ...

wykonania usługi i nie muszą zawierać w swojej treści wszelkich informacji ...

Ważne jest, aby na podstawie referencji było możliwe do zidentyfikowania, że ...

tylko jedno potwierdzenie w formie referencji w zakresie dostawy namiotów na ...

świetle SWZ informacje oraz przedstawił referencje wystawione przez ww. podmiot. Izba ...

miał zastrzeżenia do treści SWZ powinien był wnieść w tym zakresie ...

należy stanowisko Odwołującego, że Zamawiający powinien był wezwać Przystępującego do złożenia ...

jest również twierdzenie, że Zamawiający powinien był rozważyć zastosowanie w przedmiotowym ...

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; pkt 8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt ...

zaniechanie ustalenia czy oferta Przystępującego zawiera rażąco niską cenę. Niemniej Izba ...

winien wykazać, że cena ta powinna wydawać się Zamawiającemu rażąco niska ...

okoliczności, które jego zdaniem prowadzić powinny do powstania u Zamawiającego tego ...

wystarczy zatem wykazać, że ceny powinny wydawać się zamawiającemu niższe, lecz ...

zaniechania odrzucenia oferty Przystępującego jako zawierającej rażąco niską cenę, to wymaga ...

z.n.k., podczas gdy powinien był udowodnić, że zaoferowanie przez ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022 39 fragmentów

2022-08-30 » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

z dokumentami postępowania, co skutkować powinno odrzuceniem oferty Konsorcjum MAXTO, Odwołujący ...

miasta Izmir. Niemniej jednak z referencji od JV Cross nie można ...

na niej dat realizacji. Ponadto referencja nie stwierdza, że projekt wykonany ...

że dokument ten nie stanowi referencji w rozumieniu ustawy Pzp, tj ...

Zlin a.s. Z przedłożonej referencji wynika jednak, że podmiot trzeci ...

instalowane na skrzyżowaniu (tiret pierwsze referencji), ale nie dostarczył OBU (On ...

na pokładzie pojazdu - tiret trzecie referencji, bez którego to funkcja komunikacji ...

umowy, bowiem zgodnie z przedłożoną referencją koniec projektu miał mieć miejsce ...

udziału w postępowaniu, co również powinno stanowić przedmiot bardziej szczegółowej analizy ...

konsekwencji uznać należy, że przedłożone referencje nie potwierdzają spełnienia przez Konsorcjum ...

wskazanymi wyżej uprawnieniami. Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ...

do innych wykonawców. Wiedzę taką powinna zapewnić mu m.in. treść ...

aby Zamawiający przekazał Odwołującemu pismo zawierające wniosek Odwołującego o zwrot wadium ...

przy czym przekazany plik nie zawiera żadnego podpisu i został utworzony ...

sierpnia 2022 r. pismo procesowe, zawierające stanowisko wobec zarzutów podniesionych w ...

twierdzenie Odwołującego, zgodnie z którym referencje powinny zawierać informacje o datach realizacji zamówienia ...

się sformułowaniem "terminowo" czy też zawierać kompletny wykaz dostarczonych urządzeń jest ...

wykonane lub są wykonywane należycie (referencje). Zamawiający w dokumentach zamówienia powołał ...

pkt 6 SWZ. Kwestia treści referencji i katalogu informacji, które powinny one zawierać od lat nie budzi wątpliwości ...

orzecznictwo KIO, zgodnie z którym referencje winny w swej treści literalnie zawierać wszystkie elementy potwierdzające spełnianie warunków ...

wykonanie usług/dostaw, a dokument zawierający sfomułowanie przytoczone przez Odwołującego (wszystkie ...

nie ma znaczenia, ponieważ wystawcą referencji może i powinien być podmiot na rzecz którego ...

tureckiego. Oczekiwanie Odwołującego, że wystawcą referencji ma być wyłącznie inwestor, a ...

innego podwykonawcę. Przystępujący wskazał, że referencja, zgodnie z jej treścią, wystawiona ...

Praha s.r.o. wystawiało referencję, lecz odrębna spółka, utworzona przez ...

okoliczności te pominął. Sama konstrukcja referencji zasadza się na potwierdzeniu w ...

od różnych producentów. Z treści referencji jednoznacznie wynika, że komunikacja pomiędzy ...

zostało potwierdzone literalnie również w referencji: "Dostawa i wymiana 8 sterowników ...

podniesienia twierdzeń, że z treści referencji wynika, że CROSS Zlin a ...

treści wykazu, jak i z referencji zakończyła się w lipcu 2019 ...

jedynie na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych głównie z inwestorem, niekiedy z ...

realizowane. Do wykazu wykonawca załączył referencje potwierdzające należyte wykonanie zamówienia. Zgodnie ...

dostaw i/lub usług ma zawierać i zawiera w tym przypadku informacje o terminie wykonania zamówienia, referencje zaś mają potwierdzać i potwierdzają ...

zamówienia. W ocenie Zamawiającego, treść referencji: "prace zostały wykonane i ukończone ...

potwierdza należyte wykonanie zamówienia. Przedłożona referencja spełnia wymogi, o których mowa ...

najmniejszych podstaw by sądzić, że referencje, których treść nie zawiera informacji o terminie wykonania zamówienia ...

rozliczył prace i udzielił wykonawcy referencji. W tym przypadku referencji nie udzielił inwestor: miasto Izmir ...

warunku, w taki sposób, że powinno się wykazać doświadczenie nabyte wyłącznie ...

dodatkowo potwierdzone przedłożonymi przez Przystępującego referencjami uzyskanymi przez p. T. N ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2005 20 fragmentów

2005-03-15 » Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie postępowania

że załączone do oferty wykonawcy referencje nie spełniają wymogów Specyfikacji Istotnych ...

załączone do oferty przez niego referencje spełniają wymogi określone w art ...

i miejsca wykonania, wraz z referencjami potwierdzającymi ich wykonanie z należytą ...

musi wykazać się wykonaniem (potwierdzonym referencjami), co najmniej: remontu sanitariatów w ...

000 zł w każdym. Złożone referencje muszą zawierać: pełną nazwę inwestora, dokładny zakres prac, termin realizacji. Referencje powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela ...

podstaw do odrzucenia oferty, gdyż referencje dotyczące remontu wykonanego Szpitala im. Sonnenberga w Łodzi zawiera pełną nazwę inwestora, dokładny zakres ...

oddziałów, w związku z tym zawierały również remont sanitariatów. Jeżeli natomiast ...

3 z 7 "remont oddziału" powinien był na mocy art. 87 ...

proteście. Dodatkowo Odwołujący zarzucił, że: -referencje uzyskane od Wojewódzkiej Stacji Pogotowia ...

po 01.01.2000r.; -referencje od I Szpitala Miejskiego wystawione ...

zostały umieszczone w gabinetach zabiegowych; -referencje wystawione przez Zespół Ekonomiczno - Administracyjny ...

Strona 4 z 7 -zakres referencji wystawionych przez Łódzki Oddział Wojewódzki ...

i miejsca wykonania, wraz z referencjami potwierdzającymi ich wykonanie z należytą ...

musi wykazać się wykonaniem (potwierdzonym referencjami), co najmniej: remontu sanitariatów w ...

000 zł w każdym. Złożone referencje musiały zawierać: pełną nazwę inwestora, dokładny zakres prac, termin realizacji. Referencje powinny były być podpisane przez upoważnionego ...

uznał, że przedłożone przez Wykonawcę referencje nie spełniają w/w wymogów ...

Zamówień Publicznych było zasadne. Przedłożone referencje niewątpliwie nie spełniały wymogów określonych ...

Zamówienia. Na postawie analizy pięciu referencji Zespół Arbitrów ustalił, iż Wykonawca ...

Zamawiający precyzyjnie określił wymaganą treść referencji wskazując, że powinny one zawierać dokładny Strona 5 z 7 ...

90 000 zł. Tylko jedna referencja spełniła w/w wymóg. Zespół ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 35 fragmentów ciekawe zdania

2020-09-14 » Oddala odwołanie

o! wskazanych wartościach wraz z referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie wskazanych w ...

kryteriów SIWZ, nieścisłości w poprzednich referencjach i wyliczeniach - przedkładając samodzielnie: stworzoną ...

na poparcie powyższych tez. dowód: referencje oraz wykaz dostawa ADEX AP ...

gdy na ich podstawie nie powinien ustaleń takich poczynić. W ocenie ...

spełniają takie cechy, jak: I. zawieranie się w kodzie CPV 44211100 ...

na które się powoływał w referencjach czy też dokonywał jedynie ich ...

i z całą pewnością nie powinny zostać przez niego uznane. Co ...

istotną częścią zamówienia opisanego w referencjach" i wykonawca "omyłkowo użył skrótu ...

zespołów spalinowo-elektrycznych) opisana w referencjach". Odwołujący wskazał, w kontekście oświadczeń ...

że składając zamawiającemu oświadczenie wykonawca powinien wskazać zamawiającemu, że nie był ...

dokumentów, przy czym przyczyna ta powinna mieć obiektywny charakter. Zdaniem Odwołującego ...

o. o. miało możliwość i powinno zwrócić się do poszczególnych podmiotów ...

własnych sporządzonych tabelach czy szczątkowych referencjach wskazujących na wykonanie niedookreślonych kontenerów ...

o. zgodnie z przepisami PZP powinien uzasadnić przyczynę ich nieuzyskania, która cechować się powinna charakterem obiektywnym. Nietrudno bowiem wskazać ...

zamówienia. Zdaniem Odwołującego Zamawiający nie powinien stwierdzić, że złożone przez Genpower ...

przygotowanych fundamentach, (3) Obudowa kontenera powinna być wytłumiona do poziomu hałasu ...

agregatu bez obciążenia, (4) Kontener powinien posiadać: izolację termiczną oraz akustyczną ...

kontenera stanowiącego bazę dla ZSE powinny być pomalowane w kolorze RAL ...

dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez ...

m.in. wykaz dostaw oraz referencje na potwierdzenie spełnienia warunków udziału ...

2019 r. Wykonawca złożył również referencję wystawioną przez CPD System. W ...

udział kwotowy w wartości przedstawionej referencji stanowią same kontenery. Izba ustaliła ...

istotną część zamówienia wskazanego w referencjach tj. umowy na dostawę i ...

należyte wykonanie takich dostaw tj. referencji. Zgodnie z § 2 ust. 4 ...

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez ...

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż ...

one wykonane, przedmiotu dostawy. Treść referencji potwierdzała należyte wykonanie dostaw na ...

ze stanowiskiem Odwołującego, iż treść referencji powinna zawierać szczegółowe informacji co do wartości ...

System sp. z o.o. Referencje nie służą potwierdzeniu spełnienia warunków ...

zatem przedłożona przez Przystępującego Genpower referencja odnosiła się do wykonania całej ...

wątpliwości, iż zawarte w treści referencji oświadczenie o prawidłowej realizacji umowy ...

Podkreślić raz jeszcze należy, że referencja nie służyła do potwierdzenia wartości ...

dostawy kontenerów. Ponadto złożył wymagane referencje. Nie było więc żadnych podstaw ...

nie może być zastąpione treścią referencji. Ponadto, zdaniem Izby Odwołujący dokonał ...

również dostawy kontenerów, wykonawca złożył referencję. Odwołujący zaś kwestionując prawidłowość i ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2011 37 fragmentów

2011-10-19 » Uwzględnia odwołanie

doświadczeniu podmiotu trzeciego - Oticon Medical, referencje ze szpitala Radboud University Nijmegen ...

Medical Centre wraz z tłumaczeniem, referencje University Hospital Maastricht wraz z ...

Zamawiającego treść złożonych przez Odwołującego referencji nie potwierdzała należytego wykonania dostaw ...

podstawie treści przedłożonych przez Odwołującego referencji, stwierdził, iż produkty Oticon Medical ...

iż przedłożone przez niego dokumenty- referencje ze szpitala uniwersyteckiego Radboud University ...

Medical. Zwrócił uwagę, iż zadaniem referencji jest wyłącznie potwierdzenie należytego wykonania ...

przez wykonawcę w wykazie oraz referencjach złożonych wraz z tym wykazem ...

zależy od podmiotu, który tę referencję wystawia. Odwołujący podkreślał, iż przedłożone ...

przez niego w niniejszym postępowaniu referencje nie były wystawione na potrzeby ...

zdefiniował wymagań dotyczących szczegółowej treści referencji zarówno dotyczących terminu wykonania, wartości ...

ustawy Prawo zamówień publicznych. W referencjach wystawionych przez szpital Radboud University ...

do braku zdefiniowanego w treści referencji podmiotu realizującego dostawy Odwołujący wskazywał ...

Zdaniem Odwołującego zwrot użyty w referencjach: "wykorzystujemy produkty Oticon Medical" potwierdza ...

jest zgodna ze standardami". W referencjach - Szpitala Uniwersyteckiego z Maastricht potwierdzono ...

zaznaczył również przy okazji tych referencji, iż producent jest jednocześnie dostawcą ...

produktów. Podkreślił, iż z treści referencji nie można wywodzić w sposób ...

zakresu dostaw oraz ich wartości. Referencje bowiem mają charakter abstrakcyjny, nie ...

za najkorzystniejszą. W ocenie Izby referencje wystawione przez Radboud University Nijmegen ...

Oticon Medical. Z treści tych referencji wynika, że podmiot wystawiający referencje pozytywnie ocenia zarówno jakość produktów ...

Medical"). Z całą pewnością treść referencji zawiera adresata referencji, a więc wykonawcę zamówienia, jak również zawiera stwierdzenia, które poświadczają należyte wykonanie ...

ze standardami", "jesteśmy usatysfakcjonowani". Treść referencji potwierdza więc zrealizowanie zamówienia przez ...

w sposób odpowiadający wymaganiom wystawiającego referencję. Izba ustaliła, iż referencje pochodzące od podmiotu University Hospital ...

Oticon Medical. W treści tych referencji zostało stwierdzone, iż podmiot University ...

i fachową obsługę. W treści referencji brak jest jednak wskazania adresata referencji, tzn. podmiotu, którego przedmiotowe referencje dotyczą. Samo stwierdzenie podmiotu University ...

a tym samym adresatem przedmiotowych referencji. W świetle powyższego należy uznać, iż przedmiotowe referencje nie potwierdzają, aby to holenderska ...

należyte wykonanie dostaw (lub usług) powinny wskazywać podmiot, który zrealizował określoną ...

w ofercie wykazu oraz treść referencji powinny być analizowane łącznie, jednak z ...

treści każdego z nich bezwzględnie powinno wynikać, jaki podmiot zrealizował zamówienie ...

University Hospital Maastricht. Przedmiotowe oświadczenie zawiera jedynie stwierdzenie, iż firma Oticon ...

dostawy". Jednakże pomimo stwierdzenia, iż referencja wystawiona przez University Hospital Maastricht ...

innym zaś jest złożenie dokumentów zawierających błędy. W ocenie Izby, wykonawca powinien mieć świadomość, który z tych ...

Zamawiającego. Informacja w tym zakresie powinna więc wynikać z pisma skierowanego ...

Izby, w świetle powyższego, Zamawiający powinien wezwać Odwołującego do uzupełnienia dokumentów ...

publicznych, wskazując na dokumenty, które powinien uzupełnić Odwołujący. Zamawiający powinien wskazać na dokładny powód faktyczny ...

stoi na stanowisku, iż Zamawiający powinien uwzględnić szczególny fakt, iż złożone referencje dotyczą podmiotu trzeciego i jednocześnie ...

wyznaczyć odpowiedni czas do uzupełnienia referencji. Izba uznała, iż wykluczenie Odwołującego ...

Zatem w ocenie Izby Zamawiający powinien tej czynności dokonać, umożliwiając Odwołującemu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2006 17 fragmentów

2006-05-19 » Uwzględnia odwołanie i nakazuje powtórzenie czynności badania i oceny ofert

zgadza się z zarzutami, iż referencje zawierają braki. Są zgodne z pkt ...

udzielenie zamówienia publicznego. Uważa, że referencje spełniają wymogi siwz. Ponadto uważa ...

również zarzucić wybranej ofercie, gdzie referencje nie określają tytułów, których dotyczą ...

usługi zostały wykonane należycie. Przedstawione referencje w żaden sposób nie precyzują ...

dokumenty o wykonaniu usług muszą zawierać dane umożliwiające identyfikacje tych usług ...

oryginałem nie wymaga, sposób sporządzenia referencji przez Akademię Rolniczą nie ma ...

realizacji zamówień, a do wykazu powinny być dołączone dokumenty potwierdzające należyte ...

pakt 8 siwz). Siwz nie zawiera żadnych szczególnych wymogów, jakie winny ...

usług, nie określa treści, co powinna zawierać referencja. Zamawiający nie wymagał, by referencje zawierały dokładne określenie zamówień, których dotyczą ...

publikacji. Siwz nie wymaga, aby referencje podawały wartość zrealizowanych zamówień, terminy ...

powyższego wynika, że każde pismo powinno być uznane co do wykonania ...

należyty. Należyte wykonanie usług potwierdzają referencje Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ...

Spj. Zatem zarzut braku w referencjach nie znajdują oparcia w siwz ...

te same zarzuty można postawić referencjom zawartym w w/w ofercie ...

stanowiska Zamawiającego, iż oferta nie zawiera dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie usług ...

z ostatnich trzech lat. Oferta zawiera rekomendację ROPS w Krakowie z ...

2005 wymienionych w załączniku do referencji dwudziestu pięciu wykonanych usług składania ...

XXIII Zs 118/21 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2021-11-10 67 fragmentów Premium

2021-11-10 » 1. oddala skargę; 2. oddala wniosek przystępujących (...)

2 lit. e SIWZ: "Oferta powinna zawierać wykaz usług wykonanych lub wykonywanych ...

mowa w niniejszym punkcie, są: - referencje bądź inne dokumenty - wystawione przez ...

złożył wyłącznie oświadczenie własne zamiast referencji lub innych dokumentów potwierdzających należytą ...

złożenie oświadczenia własnego wykonawcy zamiast referencji bądź innych dokumentów. Tym samym ...

aby móc złożyć oświadczenie zamiast referencji lub innych dokumentów, wykonawcy obowiązani ...

umożliwiającego posłużenie się oświadczeniem zamiast referencjami. Odwołujący nie wykazał zamawiającemu, że ...

podstaw do złożenia oświadczenia zamiast referencji lub innych dokumentów, a z ...

skarżącego co do posiadanego doświadczenia/referencji złożone w trybie postanowienia 8 ...

skarżącego co do posiadanego doświadczenia/referencji złożone w trybie postanowienia 8 ...

że oświadczenie wykonawcy - odwołującego zastępujące referencje lub inne dokumenty a mające ...

ten staninowi, że uzasadnienie orzeczenia zawiera wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, w ...

wtedy, gdy uzasadnienie orzeczenia nie zawiera elementów pozwalających na weryfikację stanowiska ...

2 lit. e SIWZ: "Oferta powinna zawierać wykaz usług wykonanych lub wykonywanych ...

mowa w niniejszym punkcie, są: - referencje bądź inne dokumenty - wystawione przez ...

oświadczenia w miejsce w miejsce referencji lub dokumentów jest wykazanie uzasadnionej ...

nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez ...

Bezspornym jest, że oświadczanie skarżącego zawierało wyłącznie wymienienie usług realizowanych na ...

których wykonawca nie mógł przedstawić referencji czy innych dokumentów, o których ...

skarżący przedkładając w ofercie zamiast referencji oświadczenie własne, powinien szczegółowo wyjaśnić zamawiającemu jak i ...

dlaczego nie mógł tak przedstawić referencji lub dokumentów. Sporne oświadczenie nie zawierało nawet minimalnego wyjaśnienia przyczyn, dla których referencje zostały zastąpione przez oświadczenie. Okoliczność ...

nie jest w stanie przedstawić referencji winny być wyjaśnione wynika także ...

usprawiedliwiają one odstąpienie od przedstawienia referencji. Jest to konieczne dla zachowania ...

że wykonawca dążył do uzyskania referencji ale z przyczyn od niego ...

o którym mowa powyżej, wykonawca powinien wskazać zamawiającemu, że nie był ...

dokumentów, przy czym przyczyna ta powinna mieć obiektywny charakter." Nie ma ...

skarżący, przedkładając w ofercie zamiast referencji oświadczenie własne, powinien szczegółowo wyjaśnić zamawiającemu i udokumentować ...

skorzystania z oświadczenia w miejsce referencji i innych dokumentów jest istnienie ...

od wykonawcy powodu, uniemożliwiającego przedstawienie referencji lub innych dokumentów. Wyjaśnienie tego ...

powoływać się na powody niepozyskania referencji zależne od wykonawcy, czyli okoliczności ...

SIWZ, te obiektywne powody niezłożenia referencji muszą być uzasadnione. Oczywistym jest wiec, że okoliczności niepozyskania referencji muszą być należycie umotywowane. Nie ...

faktu obiektywnego charakteru okoliczności niepozyskania referencji jak i ich należytego uzasadnienia ...

wykonawcy nie jest prostym zamiennikiem referencji, tylko rozwiązaniem dopuszczalnym wyjątkowo i ...

wystąpił do swoich kontrahentów o referencje. W tym miejscu wskazać należy ...

wraz z ofertą przedstawić odpowiednie referencje. Brak jakichkolwiek działań zarówno (...) S ...

zmierzających do pozyskania dodatkowo punktowanych referencji, świadczy o braku zachowania przez ...

zmierzających do pozyskania dodatkowo punktowanych referencji pomiędzy 28 grudnia 2020 r ...

od 28 grudnia 2020 r. powinny podjąć intensywne działania w celu uzyskania potrzebnych referencji. To, że ww. podmioty później ...

ofertę samodzielnie miały obowiązek złożenia referencji - jeśli chciały uzyskać punkty w ...

że na pozyskanie dodatkowo punktowanych referencji miał więcej czasu niż to ...

ambasadach francuskich dokumenty w postaci referencji są wystawiane przez konsula lub ...

tym bardziej winien rozpocząć pozyskiwane referencji niezwłocznie po wszczęciu postępowania. Podobnie ...

czasu koniecznego do uzyskania wymaganych referencji. Tym bardziej zatem skarżący powinien jak najwcześniej rozpocząć pozyskiwanie referencji, gdyż w grudniu 2020 r ...

że skarżący ubiegał się o referencje w okresie świąteczno - noworocznym, bowiem ...

wszyscy oferenci ubiegali się o referencje mniej więcej w tym samym ...

wystąpił do swoich kontrahentów o referencje a ponadto niepotrzebnie czekał na ...

nie trzeba było wyłącznie przedstawić referencji, ale uprawionym było także przedstawienie ...

mowa w niniejszym punkcie, są: referencje bądź inne dokumenty - wystawione przez ...

zatem żadnych przeszkód, aby zamiast referencji, skarżący przedstawił inne dokumenty wystawione ...

powodu, których nie mógł przedstawić referencji a zastąpił jej swoim oświadczeniem ...

uwypukliło, że oświadczenie wykonawcy nie zawierało kolejnego elementu formalnego w postaci ...

e SIWZ wynika, że oferta powinna zawierać wykaz usług wykonanych lub wykonywanych ...

zapisu wynika zatem, że dowody powinny zawierać stwierdzenie, że usługi zostały wykonane ...

należycie. Skoro dowodami tymi były referencji lub dokumenty albo oświadczenie, to również oświadczenie wykonawcy powinno zawierać stwierdzenie o wykonaniu usług w ...

oświadczenie wykonawcy przedstawione w miejsce referencji i innych dokumentów, niezależnie od ...

aby oświadczenie wykonawcy mogło zastąpić referencje i inne dokumenty a zatem ...

konsekwencji, jeżeli sporne oświadczenie nie zawiera zapisu o wykonaniu usług należycie ...

winno być złożone w miejsc referencji: 1) to oświadczanie w przedmiocie posiadania referencji z wymieniem tychże referencji 2) oświadczanie co do przeszkód w uzyskaniu referencji bez wymienienia tych referencji 3) a i b łącznie ...

powody, dla których nie przedstawił referencji tylko swoje oświadczenie przy czym ...

winno być złożone w miejsce referencji i innych dokumentów. W orzecznictwie ...

złożenia oświadczenia wykonawcy w miejsce referencji to wskazać należy, że z ...

możliwe uzupełnienie oferty o brakujące referencje podlegające ocenie w ramach kryterium ...

poprawka nie może być istotna, powinna doprowadzić do zgodności treści oferty ...

jednoznacznie wyłączyło możliwość uzupełnienia dowodów (referencji) na potrzeby oceny oferty w ...

12.1.2 SIWZ nie zawiera odesłania do ppkt 9.1 SIWZ, zawiera natomiast pouczenie, z którego jasno ...

co do możliwości uzupełnienia dowodów (referencji) dotyczących usług wskazanych w Załączniku ...

możliwość wezwania do uzupełnienia dowodów (referencji) dotyczących usług dodatkowo punktowanych w ...

spraw. Dlatego zdaniem sądu zastosowanie powinny tu znaleźć postanowienia § 2 rozporządzenia ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2006 16 fragmentów

2006-02-07 » Oddala odwołanie

poz. 4 i 5 przestawione referencje nie spełniają warunków podanych w ...

zostały wykonane należycie, bowiem z referencji nie wynikało, że roboty były ...

2001 roku, a nadto, odnośnie referencji dotyczących robót ujętych w poz ...

na Wykonawcę obowiązek, aby z referencji wynikał okres w jakim roboty ...

winien był dokonać oceny treści referencji w zestawieniu z treścią oświadczeń ...

Zamawiający winien był dokonać oceny referencji w świetle dowodu na okoliczność ...

jedynie z powodu braku w referencjach dat wykonywania robót. Ponadto Odwołujący ...

Odwołującego, czynność odrzucenia oferty nie powinna być podjęta przed uprawomocnieniem się ...

sytuacji, gdy z załączonych tzw. referencji nie wynikała wartość wykonanych robót ...

uregulowania należności na wskazaną w referencji kwotę. Odwołujący przedłożył wykaz wykonanych ...

robót z ostatnich 5 lat, zawierający 6 pozycji ze wskazaniem zakresu ...

pozycji wykazu Odwołujący załączył wymagane referencje. Odnośnie pozycji 4 wykazu Zespół Arbitrów stwierdza, że referencje nie zawierają daty wykonania robót, natomiast podana ...

w tej pozycji wykazu i referencjach. Odnośnie poz. 5wykazu w przypadku referencji wystawionych przez Prezesa Wojewódzkiego Sądu ...

w wykazie i wskazanych w referencji, a mianowicie Odwołujący w wykazie ...

477, 00 zł, zaś w referencjach jest mowa o robotach na ...

wykonania robót wskazanych w załączonych referencjach oraz faktyczną wartość tych robót ...

123456...504następne »