Spróbuj: "rażąco niska cena jednostkowa" 27

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1823/10 – Wyrok KIO – 2010-09-08 100 fragmentów

2010-09-08 » Oddalono odwołanie

oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz zaniechania odrzucenia oferty złożonej ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny, - art. 89 ust. 1 pkt ...

nie odrzucenie oferty, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny. Odwołujący powołał się na interes ...

Salzburgu. Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę brutto 555 653 137,06 ...

Zdaniem odwołującego, zaproponowane przez ALIPNE ceny jednostkowe wskazują jednoznacznie na złożenie oferty ...

w tym naprawczych, należało przewidzieć ceny nowych materiałów. W opinii odwołującego ...

9,12,15,18,20 ceny wykonania nasypów z gruntu dokopów ...

nasypu w ramach robót naprawczych (ceny jednostkowe: 8,47zł/m3 ...

3 zabudowanego nasypu) nie zawierają ceny zakupu materiału. Odwołujący zarzucał, iż ...

budowanego odcinka autostrady i najniższe ceny jakie uzyskał to 3,50 ...

2010 roku. Dodając do tej ceny materiału minimalny koszt transportu w ...

zł/1 tonę i przeliczając cenę z tony na metr - odwołujący otrzymał cenę pozyskania materiału na nasyp w ...

granicach 20 zł. Za szczególnie rażąco niskie ceny podane przez ALPINE Bau, odwołujący ...

Na dowód powołał się na ceny rynkowe producentów geowłóknin i geosiatek ...

w tabeli nie można uzyskać ceny jednostkowej za ułożenie 1 metra geosiatki ...

2. Odwołujący postawił zarzut, iż rażąco niskie ceny w tych pozycjach, jeżeli obejmują ...

Podobne zastrzeżenia zgłosił do cen jednostkowych za ułożenie warstw filtracyjnych z ...

parametrach określonych w specyfikacji technicznej. Cena jednostkowa ułożenia m2 warstwy filtracyjnej ...

2. Również za nierealne i rażąco niskie uznał ceny jednostkowe ułożenia warstw kruszywa łamanego frakcji ...

wykonawca musiałby realizować roboty po rażąco niskich cenach, zdecydowanie poniżej kosztów tych prac ...

powinien zwrócić uwagę na tak rażąco niskie ceny w wymienionych wyżej pozycjach i ...

wyjaśnienia ALPINE Bau GmbH wyliczona cena ryczałtowa pozycji wynika z przyjęcia ...

jednak nie uzasadnia tak niskiej ceny, gdyż przeznaczone do ponownego użycia ...

zaproponowana przez ALPINE Bau GmbH cena nie pokrywa nawet kosztów montażu ...

czy zaproponowana przez tego wykonawcę cena nie stanowi ceny rażąco niskiej, co obligowało z mocy ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny. Odwołujący wywodził, iż rażące zaniżenie ...

decydujący wpływ na wysokość ostatecznej ceny oferty wybranego wykonawcy. W wyniku ...

różnica pomiędzy ofertami wymienionych wykonawców (cena zaproponowana przez ALPINE 555 653 137,06 zł, cena zaproponowana przez odwołującego 589 988 ...

czynności zwrócenia się o wyjaśnienie rażąco niskich cen pozycji kosztorysu ofertowego ...

odwołującego, uzyskałby dowody, że zaoferowane ceny jednostkowe przez ALPINE Bau nie pokrywają ...

że zaproponowana oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Uwzględniając powyższe, skład orzekający Izby ...

odwołującego potwierdzają, iż oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

MD 532.1, zestawienia cen jednostkowych odwołującego podanych w najniższych kwotach ...

innych prowadzonych postępowaniach, zestawienia cen jednostkowych odwołującego z cenami przystępującego - w kwestionowanych pozycjach, ofert ...

stosować będzie wyłącznie kryterium najniższej ceny. Zgodnie z punktem 8 SIWZ - opis sposobu obliczenia ceny, zamawiający podał: 8.1. cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawcę ...

formularz 2.2. Podstawą obliczenia ceny są przedmiary robót zamieszczone w ...

w przedmiarach robót. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla ...

oraz w tej tabeli wyliczyć cenę oferty brutto, 8.5. tam ...

w ww. dokumentach, 8.6. cena oferty powinna obejmować całkowity koszt ...

pozycjach, wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w przedmiarach. Tom ...

wykonanie robót i usuniecie wad cenę kontraktową. Zaakceptowana kwota kontraktowa zgodnie ...

ulegających zakryciu. W punkcie 14 cena kontraktowa i płatności - subklauzula 14 ...

przedłożył Inżynierowi szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych nakładów: robocizny ...

w tym naprawczych, należało przewidzieć ceny nowych materiałów (odpowiedź na pytanie ...

złożona oferta, a zatem zaoferowana cena uwzględnia wykonanie całości przedmiotu zamówienia ...

projektową, a także czy zaoferowana cena w zakresie wykonania obiektów MA ...

wyjaśnień, iż podana w ofercie cena uwzględnia wykonanie całego przedmiotu zamówienia ...

z opisaną technologią. Przy wyliczeniu ceny zostały uwzględnione wszystkie wyjaśnienia przekazane ...

urządzeń do betonowania nawisowego." Wyliczona cena ryczałtowa dla pozycji 18 tabeli ...

według uzgodnień z przyszłym nabywcą. Cena ryczałtowa opisanej pozycji została wyliczona ...

ustawy Pzp, w wyniku czego cena oferty wyniosła 555 653 515 ...

zostały oferty 7 wykonawców z cenami brutto: 1) Alpinie Bau GmbH ...

zadaniem wykonawcy było podanie cen jednostkowych poszczególnych pozycji przedmiaru, ich wartości z podsumowaniem jako ceny netto oferty. Zgodnie z definicją ...

rozporządzeniu jest mowa o cenie jednostkowej - należy przez to rozumieć sumę ...

kalkulacji uproszczonej polega na obliczeniu ceny kosztorysowej robót objętych przedmiarem jako ...

jednostek przedmiarowych i ich cen jednostkowych - mieszczących w sobie podane wyżej ...

Skoro zamawiający wymagał podania stawek jednostkowych obejmujących zagregowany koszt robocizny, materiałów ...

być przyjmowane wyłącznie wymienione stawki jednostkowe. Kwestia kalkulacji stawek jednostkowych pozostaje bowiem w dyspozycji wykonawcy ...

wyjaśniając, iż podana w ofercie cena uwzględnia wykonanie całego przedmiotu zamówienia ...

z opisaną technologią, a wyliczona cena ryczałtowa pozycji "konstrukcje stalowe urządzeń ...

wybranej oferty, ze względu na rażąco niską cenę jednostkową omawianej pozycji kosztorysu. Zarzut naruszenia ...

założenia odwołującego, iż za wskazane ceny jednostkowe poszczególnych pozycji kosztorysu nie można ...

zł. brutto, Izba stwierdziła, że cena oferty przystępującego nie odbiega od ...

wyceny szacunkowej w zasadniczy sposób. Cena brutto zaproponowana przez ALPINE Bau ...

06 zł, w zestawieniu z ceną oferty odwołującego 589 988 829 ...

rozbieżności między wartością szacunkową a cenami wybranych ofert. Zdaniem Izby, kwestionowana oferta nie wykazuje symptomów rażąco niskiej ceny, które obligowałyby zamawiającego do wszczęcia ...

oferty, mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający jest uprawniony aby samodzielnie ...

posiadane rozeznanie poziomu cen rynkowych, ceny podobnych zamówień, średni poziom cen ...

poweźmie on uzasadnione wątpliwości dotyczące ceny oferty. Przepis ten nie nakłada ...

wdrożyć postępowanie wyjaśniające w przedmiocie rażąco niskiej ceny w każdej sytuacji, lecz jedynie ...

może podejrzewać, że oferta taką cenę zawiera. Stosowanie przepisu art. 90 ...

z uwzględnieniem podatku VAT a ceną rozpatrywanej oferty. W konsekwencji, więc ...

można przyjmować, że samo porównanie ceny wybranej oferty do cen ofert ...

pkt 4 Pzp, jako zawierającą rażąco niską cenę, niepozwalającą na zrealizowanie w sposób ...

wskutek pominięcia procedury wyjaśnienia podania rażąco niskiej ceny oferty wybranego wykonawcy APLPINE Bau ...

uwagę, iż ustalenia w zakresie rażąco niskiej ceny oferty, zawsze należy odnosić do ...

nie narzucał sposobu kalkulowania stawek jednostkowych. Każdy z wykonawców, w zależności ...

przedmiotu zamówienia, dokonywał kalkulacji stawek jednostkowych dla poszczególnych pozycji wchodzące w ...

gdyby któreś z tych cen jednostkowych nie pokrywały kosztów świadczenia danej ...

nie dotyczą zaniżenia wszystkich cen jednostkowych, (składających się na cenę oferty za przedmiot zamówienia), które łącznie jako cena oferty, mogą być kalkulowane na ...

całość zamówienia. Liczy się wyłącznie cena całkowita oferty, przyjmowana do porównania ...

w jego kosztorysie - zestawieniu cen jednostkowych robót objętych przedmiotem zamówienia, występują pozycje cen jednostkowych, w wysokości niższej niż podają ...

i potwierdzoną dowodami stanowiło, iż ceny robót obiektów mostowych w ofertach ...

poziomie. Należy podkreślić, iż kalkulacja jednostkowych elementów, czy określonej części oferty ...

świadczenia, nie mogłaby świadczyć o rażąco niskiej cenie całej oferty. Kalkulacja własna ceny jest prawem, a jednocześnie obowiązkiem ...

może przyjąć swoją strategię budowy ceny. Brak, zatem jest podstaw do ...

zysku w każdym "z elementów ceny" (wyrok z 27 lipca 2009 ...

pkt 4 Pzp stanowi o rażąco niskiej cenie w stosunku do ...

przedmiotu zamówienia, a nie zaś rażąco niskiej cenie pewnej części oferty ...

również, że "ocena oferty - przedstawienia rażąco niskiej ceny, powinna być odnoszona do całości ceny zaproponowanej przez wykonawcę." Mając na ...

tym zakresie w którym składowe ceny jednostkowe oferty ALPINE Bau GmbH są ...

szczególności od oferty odwołującego, aby cena wybranego wykonawcy została uznana za rażąco niską. Ustalenie rażąco niskiej ceny ma się bowiem odbywać w ...

przedstawił żadnych dowodów świadczących, iż ceny oferowane za porównywalny przedmiot zamówienia ...

na okoliczność stosowanych cen przez jednostkowych producentów za dostawę geowłókniny czy ...

i technologii wymagających dopuszczenia do jednostkowego zastosowania zgodnie z art. 10 ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny. W ocenie Izby, sam fakt ...

nie do końca weryfikowalnego zarzutu rażąco niskiej ceny, nie jest podstawą do zarzucenia ...

zarzutów w tym zakresie, - że ceny podobnych zamówień kształtują się na ...

możliwości należytego wykonania zamówienia za cenę wybranej oferty. W końcu na ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 104 fragmenty

2013-02-18 » Oddala odwołanie

oferty mających wpływ na wysokość ceny na podstawie art. 90 ust ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny w zakresie pozycji kosztorysowej obejmującej ceny wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno ...

oferty mających wpływ na wynik ceny w zakresie pozycji kosztorysowej zgodnie ...

wpływających na tak znaczne obniżenie ceny wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno ...

do wątpliwości czy oferta zawiera rażąco niską cenę, naruszenie art.7 ust.1 ...

trakcie rozprawy twierdził, że obowiązuje cena Sygn. akt KIO 207/13 ...

środków nigdy nie stawiając zarzutu rażąco niskiej ceny, z dokumentów załączonych do jego ...

że jego oferta nie jest rażąco niska, przeprowadzenie dowodu z wyjaśnień odwołującego ...

że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych ...

okoliczność, że oferta odwołującego zawiera rażąco niską cenę w pozycji kosztorysu dotyczącej zakupu ...

w kosztorysie ofertowym nie uwzględnił ceny zakupu regulatora przepływu opisanego w ...

1,2,3,4 zastosował cenę jednostkową 3,63zł /m2 ...

miejscowości Stężyca gdzie odwołujący skalkulował cenę 1 m2 powierzchni asfaltowej ...

w przetargu na drogi podaje cenę od 28 do 30 zł ...

na minimalną różnicę pomiędzy jego ceną a ceną aktualnie wybranego wykonawcy, która waha ...

tez być odrzucona jako zawierająca rażąco niską cenę. Tym bardziej, że zakwestionowana przez ...

ofertowych oferenci maja prawo kształtować ceny jednostkowe według swego uznania całkowicie dowolnie Pozorne zaniżenie kosztów jednostkowych robot dotyczy zresztą wybranej oferty ...

wykonawcy wybranemu odwołujący podał, iż cena zakupu kamienia i tłucznia podana ...

kosztów transportu, ponieważ wykonawca podał cenę na poziomie 30 zł/tonę ...

oferty wykonawcy wybranego co do ceny kamienia łamanego do obiektów inżynierskich. Odwołujący wskazuje cenę na poziomie 40 zł za ...

3, a co łącznie daje cenę 100zł za 1 m ...

w ocenie odwołującego nastąpiło zaniżenie ceny w ofercie wykonawcy wybranego na ...

zaniżenia cen w porównaniu z cenami przyjętymi w jego ofercie i ...

kostka brukowa grubości 8 cm, cena biowłókniny, siatka z przybiciem celem ...

linię orzeczniczą to jest oceny ceny za wykonanie całości zadania a ...

PZP zamawiający odrzuca ofertę z ceną rażąco niską ale w stosunku do przedmiotu ...

nie w stosunku do poszczególnych jednostkowych elementów tego zamówienia. W ocenie ...

tutaj znaczenia czy zamawiający ustalił cenę ryczałtową czy cenę kosztorysową, ponieważ przepis wprost nakazuje badać cenę do przedmiotu zamówienia, a nie do poszczególnych jednostkowych elementów zamówienia. Sygn. akt KIO ...

nie zgadza się z zakwalifikowaniem ceny w wyroku KIO o Sygn ...

akt KIO 2558/12 do ceny kosztorysowej, ponieważ w jego ocenie jest ona ceną ryczałtową. Odwołujący zwrócił uwagę na brak definicji rażąco niskiej. Ostatnim zarzutem zamawiającego jest ...

00zl. przy przyjętej cenie jednostkowej 35,90zl za 1 ...

powierzchni 15 250 m2 cena wybranej oferty wyniosła 604 052,50 zł, a więc cena jednostkowa kształtowała się na poziomie 39 ...

powierzchnię dróg do naprawy. Odwołujący cenę zaniżył dziesięciokrotnie w stosunku do ...

207/13 powyższym zamawiający uznał cenę za nierealistyczną, niewiarygodną do obowiązujących ...

które mogłyby uzasadnić wysokość zaoferowanej ceny wykonania nawierzchni mineralno-bitumicznej (asfaltowej ...

wykonanie tych robót za taką cenę jest realne. W związku z ...

rozliczać się w oparciu o ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu ofertowego nie ...

możliwe zrealizowanie robót za tę cenę. Zgonie z zapisem umownym "za ...

wynagrodzenie wyliczone w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym i ...

się z przyjętą kalkulacją cen jednostkowych, którą należy rozpatrywać łącznie dla ...

będzie wyliczone w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym i ...

iż mamy do czynienia z rażąco niską ceną ofertową. Nie należy również przyjąć ...

są niewystarczające do uznania, że cena oferowana jest ceną realną. Co do zarzutów dotyczących ...

warunki SIWZ. Również zarzuty dotyczące ceny zakupu kamienia i tłucznia są ...

można jej zrealizować za wskazaną cenę , a zatem że jest cena nierealną. Skład orzekający Izby ustalił ...

odrzucenia jego oferty z powodu rażąco niskiej ceny naraża jego na poniesienie szkody ...

ofertę w sytuacji kryterium najniższej ceny odrzucenie jego oferty uniemożliwia uzyskanie ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny w zakresie pozycji kosztorysowej obejmującej ceny wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno ...

sposób niewystarczający uzasadnia wysokość zaoferowanej ceny jednostkowej 3,63 zł. za 1 ...

Dla zamawiającego oczywistym jest, że cena 3,63zl. za m ...

zaakceptowania wobec jego wiedzy, że cena rynkowa za 1 m.kw ...

wykonawcy wynagrodzenie w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym i ...

i organizacji kopalni. Do wyliczenia ceny w kosztorysie odwołującego przyjęto zakup ...

gdzie w stanie faktycznym przewidującym cenę kosztorysową stwierdzono, że odrzucić ofertę zawierającą rażąco niską cenę jednostkową można tylko wtedy gdy cena jednostkowa będąca elementem cenotwórczym całości zamówienia uznana za rażąco niską wpływa w takim stopniu na cenę całości oferty, że można zakwalifikować jako rażąco niską . Dalej odwołujący wskazuje na obowiązujący ...

a nie na podstawie cen jednostkowych. Odwołujący do wyjaśnienia załączył wyciąg ...

Remixing przyszłością dróg", wyroki nt rażąco niskiej ceny, artykuł Paweł Sendrowski "Jaka jest ...

rola zamawiającego w wyjaśnianiu, czy cena jest rażąco niska", korespondencja odwołującego z Hydrogrupą z ...

rozdz. XIII Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej, pkt 3.10.1 ...

XIII SIWZ Opis sposobu obliczania ceny ofertowej wynika, że 1.Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie ...

kosztorysu dołączyć tabele elementów scalonych, ceny jednostkowe materiałów, sprzętu oraz przyjęte do ...

wyjaśnili) kalkulacje kwot zawartych w cenach jednostkowych 7. Ceny określone w kosztorysie ofertowym nie ...

całego przedmiotu zamówienia.9. Ogólna cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania ...

wynagrodzenie wyliczone w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym i ...

25.08.2010r. gdzie cena za 1 m.kw. wyniosła ...

6 cm (warstwa ścieralna) gdzie cena odwołującego to 3,63zł ...

zakresie kalkulacji kwot zawartych w cenach jednostkowych. Zamawiający prosił o przedstawienie kalkulacji ...

i kamienia łamanego hydrotechnicznego w cenach 31,50 zł/t i ...

zl/t. Przedstawiono informacje o cenach materiałów budowlanych SEKOCENBUD II kwartał ...

przez odwołującego twierdzeniem zamawiającego, że cena ma charakter ryczałtowy oraz, że ...

od lat wybiera wykonawców oferujących ceny na poziomie 50 czy 60 ...

zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w kierunku rażąco niskiej ceny zamawiający został zobligowany wyrokiem Krajowej ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny w zakresie pozycji kosztorysowej obejmującej ceny wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno ...

celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny. Sygn. akt KIO 207/13 ...

wyjaśnili) kalkulacje kwot zawartych w cenach jednostkowych) nie wynikało zastosowanie tej metody ...

wskazał, że przyczyną tak niskiej ceny jest rezerwa w wycenie innych ...

to jest przyjęto w kosztorysie cenę 70 zł. za m. kw ...

odwołujący szukał rezerw na wyrównanie ceny 3,63zl. za 1 ...

wskazując w szczególności, że zaoferowana cena za mieszankę mineralno-bitumiczną na ...

Stężyca i Dęblin odwołujący zaoferował cenę dziesięciokrotnie wyższą to jest 36 ...

na wystąpienie w ofercie odwołującego rażąco niskiej ceny, za którą odwołujący nie jest ...

dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

odwołującego potwierdziły, że oferta zawiera rażąco niską cenę w zakresie mieszanki mineralno - bitumicznej ...

zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

r. zamawiający przedkłada dowód, ze cena 1 m.kw. wynosi ok ...

tak udzielone wyjaśnienia wskazują na rażąco niską ceną nie tylko co do mieszanki mineralno-bitumicznej ale również rażąco niskiej ceny całego przedmiotu zamówienia. Ponadto w ...

przede wszystkim na to, że cena ma charakter kosztorysowy a nie ...

że nie zapłaci więcej niż cena podana w ofercie jako "cena ogólna", ale to nie oznacza charakteru ryczałtowego ceny, ponieważ we wzorze umowy jednoznacznie ...

wynagrodzenie wyliczone w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym i ...

XIII SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej wskazuje po pierwsze: oferty ...

powinien zawierać tabelę elementów scalonych, ceny jednostkowe materiałów, sprzętu oraz przyjęte do ...

Na znaczenie i charakter cen jednostkowych ujętych w kosztorysie wskazuje również ...

XIII SIWZ. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej zgodnie z którym "ceny określone w kosztorysie ofertowym nie ...

że zamawiający nie płaci według ceny ofertowej tylko płaci według cen jednostkowych za rzeczywiście wykonane roboty wchodzące ...

wyjaśnienie przez zamawiającego również cen jednostkowych w oparciu o które nastąpi ...

stosować literalnie zapisu ustawy o rażąco niskiej cenie odnoszącej się tylko i wyłącznie do "ogólnej ceny ofertowej" to jest "w stosunku ...

do cen na roboty budowlane cena 3,63 zł. za 1 ...

XIII SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny o treści "oferty, w których ...

poprzez nieuwzględnienie w kosztorysie ofertowym ceny zakupu regulatora przepływu opisanego w ...

treścią SIWZ, a nie zarzut rażąco niskiej ceny. Argumentacja odwołującego na rażąco niską cenę została rozwinięta na dalsze ceny jednostkowe w uzasadnieniu odwołania to jest ...

zwierzętom, dowóz wody beczkowozem, plantowanie, ceny jednostkowe kamienia i tłucznia. Niemniej przystępujący ...

na wykonanie dostaw zgodnie z cenami wykazanymi w kalkulacji i tak ...

i kamienia łamanego hydrotechnicznego w cenach 31,50 zł/t i ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 47 fragmentów

2021-01-22 » Oddala odwołanie

związku z tym, że zaoferowana cena jednostkowa w zakresie pozycji formularza cenowego ...

domowych i przeterminowanych leków jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu pozycji formularza cenowego ...

W zakresie żądania ewentualnego, obejmującego rażąco niską cenę jednostkową Wykonawca w pozycjach formularza cenowego ...

740,74 zł/Mg. Wskazana cena jednostkowa nie umożliwia wykonania zamówienia, w ...

440% oraz 494% wyższy od ceny zaoferowanej w postępowaniu. Zamawiający w ...

o obligatoryjnych podstawach do wyjaśniania rażąco niskiej ceny, które nie wystąpiły w niniejszym ...

że o przesłance fakultatywnej wyjaśniania rażąco niskiej ceny stanowi art. 90 ust. 1 ...

wyjaśnień także nie wystąpiła. Ani cena wybranej oferty ani jej istotne ...

części składowe nie wydawały się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu ...

iż Odwołujący powołuje się na cenę jednostkową dotyczącą pozycji odpadów niebezpiecznych powstających ...

leków, które jego zdaniem są rażąco niskie, jednakże nie zauważa że ...

uznać za istotną część składową ceny. Art. 90 ust. 1 ustawy ...

Pzp określający generalną regułę badania rażąco niskiej ceny, kosztu lub ich istotnych części ...

części składowej". Za istotną część ceny lub kosztu należy uznać te ...

ich znaczący udział w całości ceny lub kosztu, zależy ostatecznie powstały koszt lub zaoferowana cena. Ceny jednostkowe niektórych elementów ujętych w kalkulacji ceny lub kosztu, które nie mają ...

zakresie postępowanie wyjaśniające, i tak: cena wybranej oferty opiewała na kwotę ...

518 626,02 zł brutto. Cena ta dotyczyła realizacji usługi polegającej ...

na rynku wobec czego zaoferowana cena oraz jej części składowe nie ...

trzech wykonawców, tj. Odwołujący z ceną 556 814,52 zł, Zakład ...

Sp. z o.o. z ceną 518 626,02 zł oraz ...

z siedzibą w Kurowie z ceną 614 466,00 zł. Wykonawca ...

realizacji zamówienia nastąpi zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi w tabeli zawartej w ...

ilości 0,30 Mg za cenę 1018,51 zł netto/Mg ...

ilości 0,10 Mg za cenę 740,74 zł netto/Mg ...

referował w ramach zarzutu dotyczącego rażąco niskiej ceny. W odwołaniu nie postawiono również ...

wyjaśnień w przedmiocie zaoferowanych cen jednostkowych za odpady niebezpieczne powstające w ...

leki z uwagi na ich rażąco niski poziom. Stosownie do treści ...

1 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu ...

tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w ...

których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od ...

wniosku, iż poza wskazaniem, że ceny jednostkowe za odbiór, transport i zagospodarowanie ...

Sp. z o.o. są rażąco niższe od cen obowiązujących w ...

Zamawiający uzasadniał jednocześnie, że ani cena wybranej oferty ani jej istotne ...

części składowe nie wydawały się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu ...

Zamawiający, iż za istotną część ceny lub kosztu należy uznać te ...

ich znaczący udział w całości ceny lub kosztu, zależy ostatecznie powstały koszt lub zaoferowana cena. Jednocześnie jak wskazuje się w orzecznictwie Izby: "samo wyodrębnienie ceny w formularzu ofertowym nie może ...

części składowej. Istotna część składowa ceny to między innymi taka, która ...

468/19). Biorąc pod uwagę cenę globalną oferty wykonawcy Zakład Gospodarki ...

Sp. z o.o. oraz ceny jednostkowe za ww. frakcje odpadów, nie ...

przesądzić, że zaoferowane przez konkurenta ceny za odbiór, transport i zagospodarowanie ...

gospodarstwach domowych są nierynkowe i rażąco zaniżone. Co więcej, zauważyć należy ...

których zamawiającemu zostały złożone wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Skoro bowiem nie można odrzucić oferty z powodu rażąco niskiej ceny przed uzyskaniem od składającego ją ...

dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywać będzie na wykonawcy (stronie ...

weryfikacji złożonych przez niego wyjaśnień rażąco niskiej ceny, albo gdy będzie kwestionował negatywną ...

najwyżej twierdzenie o podejrzeniu zaoferowania rażąco niskiej ceny, czy wątpliwościach odnośnie jej określenia ...

zaniechanie wezwania do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny (zwłaszcza w warunkach nie ziszczenia ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 248 fragmentów

2015-01-14 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

mimo, iż jego oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny; 4) art. 89 ust. 1 ...

że wskutek ustalenia fikcyjnych cen jednostkowych treść jego oferty nie odpowiada ...

oferty jako, że oferta zawiera rażąco niską ceną, co jest tożsame z oferowaniem ...

uwagi na to, że zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

sp. z o.o. cen jednostkowych dla poszczególnych robót wskazanych w ...

sp. z o.o. cen jednostkowych dla poszczególnych robót wskazanych w ...

765 850 zł + VAT. Ta cena jest nieadekwatna do zakresu i ...

przez SZTOPKANEL tak niskiej globalnej ceny ofertowej jest nieuprawniona i niedozwolona manipulacja stawkami jednostkowymi za poszczególne elementy przedmiotu zamówienia. Ocena cen jednostkowych jest konieczna z tego względu ...

4 wzoru umowy]. Pomimo określenia ceny globalnej w ofercie z rozbiciem ...

na poszczególne zadania [dla których cena jest również globalna jest skalkulowana na podstawie cen jednostkowych i szacunkowego przedmiaru], cena ofertowa jest wartością szacunkową a ...

do analizowania także poszczególnych cen jednostkowych w kontekście art. 89 ust ...

uprawniony do żądania wynagrodzenia uzupełniającego, ceny jednostkowe muszą być skalkulowane rzetelnie i ...

przedmiary zawierają trzy kategorie cen jednostkowych: napawanie krzyżownic/szyn/iglic o ...

poprzednich jest przyjęcie, iż najniższą ceną jednostkową powinna być cena za prace wykonywane w kategorii ...

też sposób winny zostać skalkulowane ceny jednostkowe. Przede wszystkim powinny uwzględniać stopień ...

trwają dłużej]. SZTOPKANEL zaproponowała następujące ceny: napawanie w kategorii 1 i ...

mb lub szt.]. W rezultacie ceny zaproponowane za wykonanie napawania w ...

2 są znacznie zawyżone, natomiast ceny w kategorii 1 i 3 ...

kat. 3]. Taki sposób kalkulacji ceny pozwolił Wykonawcy zaproponować najniższą cenę, gdyż nierealistyczne stawki na wykonanie ...

kat. 1 i 3, ale cena w żaden sposób nie koresponduje ...

działania firmy. Biorąc pod uwagę ceny rynkowe oraz posiadane przez Odwołującego ...

zł. Do kalkulacji powyższych cen jednostkowych Odwołujący przyjął dane rynkowe dla ...

ww. czterech elementów cenotwórczych, tj. ceny robocizny, materiałów, sprzętu oraz kosztów ...

pośrednich. Do celów kalkulacji zastosowano ceny minimalne, których wysokość można zweryfikować ...

koszty pośrednie np. transport pracowników, ceny wynajmu sprzętu mogą różnić się ...

niż wynagrodzenie określone stosownymi przepisami, cena materiału [metal] jest uzależniona od ...

części kosztów wykonania czynności objętej ceną jednostkową. Jest to o tyle ważne ...

z wykonawców] to I tak ceny jednostkowe przyjęte przez SZTOPKANEL sp. z ...

do kilkuset razy niższe. Kalkulując ceny dwóch elementów cenotwórczych [robocizna i ...

o zużyciu do 5 mm cena minimalna wynosi 468,40 zł ...

w sposób nieuprawniony manipuluje stawkami jednostkowymi, proponując nierealistyczne kwoty za wykonanie ...

jednych czynności, a następnie "równoważy" ceny dumpingowe cenami za wykonanie pozostałych czynności, które ...

kolei są w większości przypadków rażąco zawyżone. Taka praktyka jest niedozwolona ...

że co do zasady pojęcie ceny rażąco niskiej należy odnosić do całości ...

ustawy Pzp dotyczy poszczególnych cen jednostkowych czy tych elementów, które służyć będą do ustalenia ceny; jeżeli jest to uzasadnione określonymi ...

wykonawcy. Podkreślenia wymaga, że pojęcie ceny, o którym mowa w art ...

w świetle art. 536 KC cenę można określić poprzez wskazanie podstaw ...

oferta posługująca się obmiarowym ustalaniem ceny, gdzie mamy do czynienia z ...

jednostek i proponowana przez wykonawcę cena za 1 jednostkę. Konkretyzacja ceny następuje dopiero po ustaleniu faktycznie ...

w orzecznictwie pogląd, iż pojęcie ceny rażąco niskiej odnosi się do ceny całkowitej brutto wywodzi się stąd ...

jeżeli kryterium oceny ofert jest cena całkowita brutto, to co do ...

Niektóre elementy składające się na cenę mogą być wycenione drożej, a ...

najtańszą, kierując się jednolitym kryterium ceny. W tej sytuacji, to co dzieje się "wewnątrz" ceny, nie ma znaczenia. Jednakże taka ...

kryterium oceny ofert nie będzie cena całkowita brutto. Zamawiający przewidział bowiem ...

oceny ofert odnoszące się do ceny: z waga 60 % za usługę ...

każda z dwóch ryczałtowych cen jednostkowych musiała być obliczona w sposób ...

i obliczyli odrębnie dwie ryczałtowe ceny jednostkowe. Po pierwsze, zamawiający posłużył się ...

że oferowane przez wykonawcę ryczałtowe ceny jednostkowe musza obejmować wszelkie koszty, jakie ...

jedna usługę nadwyżkami w obrębie ceny za druga usługę. Odwołujący za ...

działkę powyżej 2 działek zaoferował cenę w wysokości 1 zł, która to cena odbiegała w sposób znaczący od ...

ustawy Pzp jest zbadanie, czy niska cena jaka proponuje wykonawca nie grozi ...

który w trybie tym badał jednostkowa cenę ryczałtowa z pozycji 2, stanowiącej ...

oceny ofert w oderwaniu od ceny z pozycji 1. Cenę, choćby w myśl art. 536 ...

obliczane będzie każdorazowo poprzez przemnożenie jednostkowej ceny ryczałtowej przez ilość usług. Badanie ceny w takich przypadku musi odnosić ...

się do poszczególnych ryczałtowych cen jednostkowych. W ocenie Izby zamawiający prawidłowo ...

działkę powyżej 2 działek za cenę na poziomie 1 zł. Sprzeczne ...

za darmo. Co więcej, oszacowana cena ryczałtowa nie uwzględniała nawet obligatoryjnych ...

jest mówić iż w przypadku ceny ryczałtowej za podział za każdą ...

zamówienia, jak również że zaproponowana cena nie ma charakteru rażąco niskiej. Powyższe oznaczało, że możliwym ...

Przerzucanie kosztów pomiędzy odrębnie ocenianymi cenami w ten sposób, że kształtowana jest z jednej strony cena nierynkowa i absurdalnie wysoka, zaś z drugiej cena nierynkowa, rażąco niska czy wręcz symboliczna ma na ...

najkorzystniejszych warunków zamawiającemu, nie konkurowanie cena, czy jakością, lecz jedynie wykorzystanie ...

której ze względu na symboliczna cenę w którymś z kryteriów wykonawca ...

siebie kryteriów oceny ofert". Zaniżenie ceny za realizacje usługi podziału na ...

pkt. w ramach kryterium dotyczącego ceny za podział na większa liczbę ...

niezależnie od tego czy zaoferowali ceny na poziomie nawet zbliżonym do ...

W świetle różnic pomiędzy ww. cena zaoferowana przez odwołującego a cenami zaoferowanymi w innych ofertach w ...

kryterium, drugie kryterium oceny ofert [cena za usługę podziału na dwie ...

wpływ, jaki zaoferowanie tak niskiej ceny miało na punktacje w ramach ...

należy uznać, iż celem zaniżenia ceny za realizacje ww. usługi było ...

do czynienia z pojęciem ryczałtowej ceny jednostkowej [§ 8 ust.2 wzoru umowy ...

wzoru umowy]. Wykonawca proponuje stawki jednostkowe, które nie tylko są rażąco zaniżone ale nie uwzględniają nawet ...

Dodatkowo Wykonawca ten manipuluje składnikami ceny globalnej w taki sposób, aby ...

wykonawcy [Konsorcjum ASMO], kalkulujący swoje ceny na zasadach rynkowych. Takie zachowanie ...

złożenia wyjaśnień dotyczących zastosowanych cen jednostkowych wskazując w sposób jasny i precyzyjny, które stawki jednostkowe budzą jego wątpliwości. W każdym z zadań za rażąco odbiegające od przyjętych stawek rynkowych uznane zostały ceny z pozycji: 2, 4, 5 ...

mających wpływ na wysokość cen jednostkowych, w szczególności w zakresie objętym ...

wezwania "Zestawieniem nakładów rzeczowych, cen jednostkowych i narzutów kosztów dla wskazanych ...

poszczególne kwestionowane pozycje z rozbiciem ceny na robociznę, koszt użycia sprzętu ...

o "Zestawienie nakładów rzeczowych, cen jednostkowych i narzutów kosztów dla wskazanych ...

nam "Zestawienie nakładów rzeczowych, cen jednostkowych i narzutów kosztów dla wskazanych ...

wskazanych w Państwa piśmie pozycji jednostkowych z naszej oferty". W dalszej ...

Zamawiającego "Zestawienia nakładów rzeczowych, cen jednostkowych i narzutów kosztów dla wskazanych pozycji z oferty wykonawcy". Ceny jednostkowe przyjęliśmy w oparciu o wyliczone w kalkulacji szczegółowej ceny na poszczególne zadania oraz na ...

celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny. Ustawa nie precyzuje, co należy ...

takim elementem może być również cena jednostkowa. W niniejszej sprawie Zamawiający wprost ...

do Wykonawcy o wyjaśnienie wysokości ceny jednostkowej dla poszczególnych pozycji. Przy czym ...

elementów mających wpływ na wysokość ceny wiąże się domniemanie, że cena jest rażąco niska. To na wykonawcy ciąży szczególny ...

żądanej informacji na temat cen jednostkowych [element mający wpływ na wysokość ceny], ale tego nie uczyniła. Zgodnie ...

dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

za złożenie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, skoro wykonawca ten uchylił sią ...

odniósł się do kalkulacji cen jednostkowych brzmi: "Ceny jednostkowe przyjęliśmy w oparciu o wyliczone w kalkulacji szczegółowej ceny na poszczególne zadania oraz na ...

zakresie wskazanych przez Zamawiającego pozycji jednostkowych zawartych w jej ofercie. Zamawiający pytał o ceny jednostkowe przy uwzględnieniu kosztu robocizny, sprzętu ...

sposób skalkulował te stawki? Dlaczego cena jednostkowa za wykonanie 1 mb napawania ...

Ogranicza się do stwierdzenia, iż "Ceny jednostkowe przyjęliśmy w oparciu o wyliczone w kalkulacji szczegółowej ceny na poszczególne zadania oraz na ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny, gdyż są ogólnikowe i nie ...

mogących mieć wpływ na wysokość ceny. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby ...

748/13: "Niemniej jednak nawet cena odbiegająca od szacunkowej wartości zamówienia ...

innych wykonawców nie musi być ceną rażąco niską o ile wezwany do wyjaśnień ...

jest wstanie udowodnić realność zaoferowanej ceny. To bowiem wykonawca wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny zobowiązany jest wskazać co spowodowało obniżenie ceny, jak również podać jakie czynniki ...

oferta jest rzetelnie przygotowana, a cena prawidłowo oszacowana. Tymczasem odwołujący udzielił ...

żądanych przez zamawiającego składników zaoferowanej ceny oraz sposobu jej kalkulacji. Istotnie wskazał, iż zaoferowana cena "obejmuje wszystkie czynniki wpływające na ...

Nie przedstawił więc kalkulacji zaoferowanej ceny, mimo iż właśnie sposobu kalkulacji ceny oczekiwał zamawiający. Natomiast możliwość zredukowania ...

za właściwy taki sposób ukształtowania ceny, który wynika z powodów o ...

ile wpłynęły na wysokość zaoferowanej ceny". SZTOPKANEL sp. z o.o ...

obiektywnych czynników wpływających na wysokość ceny, a już szczególnie gołosłownie i ...

nigdy nie pojawiła się stawka jednostkowa w wysokości 10 zł netto ...

SZTOPKANEL w zakresie kalkulowania cen jednostkowych są całkowicie odmienne niż by ...

przedmiotu zamówienia prawidłowe skalkulowanie cen jednostkowych ma kluczowe znaczenie. Takie wnioski ...

obowiązywała ta sama metodologia wykazania ceny oferty poprzez pokazanie cen jednostkowych, które po przemnożeniu przez prognozowaną ...

85% wykonywanych elementów rozliczeniowych czyli cena łączna zaproponowana przez SZTOPKANEL sp ...

prognozy stanowiłaby ok. 50% wartości ceny zaproponowanej przez Konsorcjum ASMO stanowiąc cenę rażąco niską i czyniąc te roboty nieopłacalnymi ...

z porównania jej cen z cenami Konsorcjum ASMO wynika, że średnie ceny regeneracji są prawie równe. Odwołujący ...

z którego wynika, że średnie ceny SZTOPKANEL sp. z o.o ...

dwukrotnie lub trzykrotnie niższe niż ceny Konsorcjum ASMO i są to ceny bardzo istotnie zaniżone i nierealne ...

że nie można analizować cen jednostkowych w oderwaniu od całości. Należy ...

tutaj mówić o tym, że cena jednostkowa nie ma istotnej wagi. Należy ...

W takiej sytuacji właściwe skalkulowanie ceny jednostkowej ma kluczowe znaczenie nie tylko ...

aby wynagrodzenie wynikające ze stawek jednostkowych się bilansowało, ale po pierwsze ...

ofertę powinien tak skalkulować stawki jednostkowe, aby w przypadku zlecenia większej ...

z postępowania. [3] Wysokość stawek jednostkowych w sposób bezpośredni wpływa na cenę globalną zaoferowaną przez SZTOPKANEL. Wskazać ...

określone przez SZTOPKANEL zawiera więc cenę, która stanowi jedynie 58% wartości ...

z należytą starannością przez Zamawiającego. Cena oferty jest więc aż o ...

Powyższa rozbieżność znajduje odzwierciedlenie w cenach określanych przez SZTOPKANEL odnośnie każdego ...

o ok. 57%. Zaniżenie cen jednostkowych wpłynęło na to, że oferta ...

4,6 i 7 zawiera rażąco niską cenę. [4] Rażące zaniżenie cen jednostkowych, a wskutek tego również ceny globalnej jest istotne nie tylko ...

sp. z o.o. zawiera rażąco niską cenę w rozumieniu art. 89 ust ...

4 ustawy, ale analiza składników jednostkowych jest także istotna z punktu ...

Przerzucanie kosztów pomiędzy odrębnie ocenianymi cenami w ten sposób, że kształtowana jest z jednej strony cena nierynkowa i absurdalnie wysoka, zaś z drugiej cena nierynkowa, rażąco niska czy wręcz symboliczna ma na ...

najkorzystniejszych warunków zamawiającemu, nie konkurowanie ceną, czy jakością, lecz jedynie wykorzystanie ...

w której ze względu na rażąco niską cenę w którymś z kryteriów wykonawca ...

z wykonawców, którzy kalkuluje swoje ceny w sposób rynkowy, odnosząc je ...

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji praktyki manipulowania cenami, będącymi odrębnymi kryteriami oceny ofert ...

jednoznacznie wskazano, że praktyka manipulowania cenami, będącymi odrębnymi kryteriami oceny ofert ...

w orzeczenia dotyczyły sytuacji manipulowania cenami będącymi odrębnymi kryteriami oceny ofert ...

kryterium oceny ofert jest najniższa cena, ale ma ona charakter wyłącznie szacunkowy, a konkretyzacja ceny następuje dopiero po ustaleniu faktycznie ...

o.o. dopuściła się manipulowania cenami jednostkowymi nieuzasadnionego warunkami rynkowymi. Jedynym celem ...

tej manipulacji część z cen jednostkowych wskazanych w ofercie SZTOPKANEL Sp ...

z o.o. jest absurdalnie niska w stosunku do stawek rynkowych ...

oceny ofert jakim jest najniższa cena poprzez działania wybranego Wykonawcy zostanie ...

wykonawcy polegające na zaniżeniu cen jednostkowych zostały uznane za czyn nieuczciwej ...

zastosowanie powołanego przepisu jest manipulowanie ceną w celu uzyskania zamówienia. Ponieważ ...

innych wykonawców, którzy prawidłowo skalkulowali ceny za poszczególne usługi, a więc ...

Warunków Zamówienia, podanie w ofercie rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

w zakresie zarzutów wskazujących na rażąco niską cenę oraz czyn nieuczciwej konkurencji w ...

nakazuje odrzucenie oferty, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

podał też, że tak zaoferowane ceny jednostkowe nie są ekwiwalentne do kosztów ...

w ramach danej kategorii napawania: cena 10 zł zaoferowana dla kategorii ...

z tym zakresem zamówienia, a ceny za napawanie w kategorii 2 ...

są odpowiednio zawyżone i równoważą niską cenę zaoferowaną w pozostałych kategoriach [obejmują ...

1 i 3 została zaoferowana cena 10 zł; w kategorii 2 są różne ceny w zależności od oszacowania ceny danego elementu."; "nie wskazał w żaden sposób, że każdorazowo cena podawana za jednostkę napawania (metr ...

każdej z trzech kategorii jest ceną samobilansującą się - oznacza to, że cena odzwierciedla koszt wykonania danej usługi ...

robót jest zbilansowana i całkowita cena za zadanie jest samobilansująca się ...

nie można przypisać do każdej ceny podanej w kalkulacji ofertowej." oraz ...

kalkulacji w odniesieniu do cen jednostkowych wskazanych przez Zamawiającego, wycenionych w ...

nam "Zestawienie nakładów rzeczowych, cen jednostkowych i narzutów kosztów dla wskazanych ...

wskazanych w Państwa piśmie pozycji jednostkowych z naszej oferty", nie podjął ...

zaoferował 10 zł] z rozbiciem ceny na robociznę, koszt użycia sprzętu ...

że - po pierwsze - dla oceny ceny jako rażąco niskiej lub nie, istotne jest ...

ustalenie, czy w danym postępowaniu ceną jest cena rozumiana jako łączne, ryczałtowe wynagrodzenie ...

rzeczowym i ilościowym, czy też cena jednostkowa, która - na zasadzie obmiaru powykonawczego ...

ilości wykonanych robót i cen jednostkowych z tego tytułu. Podzielić należy ...

aktualne stanowisko, że najczęściej pojęcie ceny rażąco niskiej odnosi się do wynagrodzenia ...

obowiązek badania dotyczy poszczególnych cen jednostkowych czy też elementów, które służyć ...

4 ustawy odnosi się do ceny za wykonanie zamówienia. Pojęcie ceny, w myśl art. 2 pkt ...

5 lipca 2001 r. o cenach [tekst jedn. Dz.U. z ...

385]. W myśl wskazanego przepisu, cena oznacza wartość wyrażoną w jednostkach ...

usług oraz podatkiem akcyzowym zaś cena jednostkowa to to cena ustalona za jednostkę określonego towaru ...

przepisu tego wynika zatem, że ceną jest cena umowna - którą kupujący obowiązany jest ...

na realizację zamówienia oraz wyceny jednostkowych elementów zamówienia wynagrodzenie czy też ...

uregulowano stosunek zobowiązaniowy w zakresie ceny za wykonanie zamówienia. Zamawiający na ...

elementy oferty [a tym samym ceny napawania elementów w trzech kategoriach ...

sposób dowolny, bowiem ocenie podlega cena za całość zamówienia. Powyższa argumentacja ...

opiera się na założeniu, że cena jest pewną wynikową wartością za ...

którą składają się elementy, których jednostkowa wycena pozostaje już bez znaczenia dla tej ceny, jeśli tylko w całości odpowiada ...

zaś poniżej rzeczywistych kosztów, byleby cena jako całość bilansowała całe przedsięwzięcie ...

wycena elementów składających się na cenę końcową jest w tym wypadku ...

który odbywa się niejako "wewnątrz ceny", bez znaczenia dla oceny, czy ...

nie mamy do czynienia z rażąco niską ceną. W analizowanej sprawie mamy do czynienia z inną sytuacją. Cena to nie płacona ryczałtem wartość ...

ale mamy do czynienia z ceną w sposób ścisły powiązana z ...

że mamy do czynienia z cenami jednostkowymi, które Zamawiający będzie ponosił za ...

nawiązują do systemu płatności za jednostkowe usługi, rzeczywiście wykonane. Na gruncie ...

zamówienia [SIWZ]. W przedmiotowym postępowaniu ceny jednostkowe to nie ceny o wewnętrznym, technicznym znaczeniu, które ...

ewidencyjnych, informacyjnych obrazować sposób kalkulacji ceny za wykonanie zamówienia, albo służyć ...

elementów, jakie składają się na cenę za wykonanie zamówienia, ale ceny rzeczywiste do zapłaty. Zamawiający nie ...

elementów w danych kategoriach cen jednostkowych za dany rodzaj napawania. Powyższe wskazuje, że ceną za wykonanie zamówienia nie jest łączna cena podawana w ofercie za wykonanie ogółu czynności [określona ceną oferty] w ilości przyjętej wg ...

podstawą oszacowania ich ilości, ale cena za odpowiednie ilości wykonanych robót, rozpatrywane samodzielnie. Cena łączna za wykonanie zamówienia, stanowiąca ...

zaoferowanych przez danego wykonawcę cen jednostkowych za napawanie różnych elementów oraz ...

założonej przez Zamawiającego nie stanowi ceny ryczałtowej, ale służy jedynie do ...

na kosztorysie. W tych warunkach, ceny jednostkowe mają cechy samodzielnych cen za ...

w ofercie dla każdego Zadania cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie ...

Robót zostanie odrzucona. 13.3. Cena oferty jest suma cen wszystkich ...

kosztorysowe, w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe załącznik nr 3 do niniejszej ...

wynagrodzeniem kosztorysowym, którego podstawą są ceny jednostkowe podawane przez wykonawcę. Przesądza to ...

kosztorysowe, w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe wynikające z załącznika nr 3 ...

dla wykonawcy, skoro istotna byłaby cena za wykonanie przedmiotu zamówienia w ...

nawiązuje konsekwentnie do obmiaru], że ceną za wykonanie zamówienia, jaką zapłaci ...

rzeczywiście wykonanych robót przemnożona przez cenę jednostkową. Stąd cena jednostkowa stanowi tę wartość, która decyduje ...

ryczałtowym. Ponieważ rozliczenie następować będzie cenami jednostkowymi [ustalonymi każdorazowo poprzez przemnożenie ilości ...

kategorii i podaną w ofercie cenę jednostkową], a dodatkowo - co istotne - Zamawiający ...

mogły i powinny być poszczególne ceny jednostkowe za napawanie określonych elementów sprzętu ...

ustalonych przez Zamawiającego kategoriach. Łączna cena ofertowa służyć mogła co najwyżej ...

błędnym było założenie Przystępującego, iż niską, a wręcz symboliczną cenę za napawanie w kategorii 1 ...

o większej wartości, bilansować niższymi cenami zaoferowanymi za napawanie w kategoriach ...

trzech kategorii, co oznacza, że ceny jednostkowe za każdą z nich nie ...

napawania w określonej ilości po cenach podanych przez wykonawcę, które w ...

i 3 przekłada się na cenę wykonania zamówienia, a także czy ...

2 i 3, w tym ceny za wykonanie napawania w kategorii 2 znacząco, wręcz rażąco zawyżonej w stosunku do pozostałych ...

w tej kategorii, oraz zaniżenie ceny dla kategorii 1 i 3 ...

stałej, nie bilansującej ponoszonych kosztów ceny 10 zł, musi zastanawiać i ...

Zamawiającego do wyjaśnienia kalkulacji cen jednostkowych. Następnie, sam wykonawca nie zaprzeczał ...

Stąd zasadnym jest wniosek, że ceny jednostkowe zaoferowane przez Przystępującego za napawanie ...

ze wskazanych wyżej względów - są cenami do zapłaty przez Zamawiającego, są rażąco niskie. Powyższe determinuje uznanie ceny Przystępującego za rażąco niską, a w konsekwencji stwierdzenie, że ...

90 ustawy jest zbadanie, czy niska cena jaką proponuje wykonawca nie grozi ...

nie miał prawa badać cen jednostkowych, gdyż nie jest to cena w rozumieniu art. 3 ustawy o cenach. Cenę, choćby w myśl art. 536 ...

obliczane na zasadzie kosztorysu. Badanie ceny w tym przypadku musi odnosić ...

mających wpływ na wysokość cen jednostkowych. Zamawiający jednocześnie przedstawił wykonawcy zestawienie nakładów rzeczowych, cen jednostkowych i narzutów kosztów dla wszystkich ...

z oferty Przystępującego, gdzie podano cenę 10 zł. Wezwanie odnosiło się ...

i wyłącznie do zaoferowanych cen jednostkowych, co wynika zarówno z części ...

konkluzji, w której się stwierdza: "Ceny te rażąco odbiegają od cen jednostkowych szacowanych przez Zamawiającego oraz od cen jednostkowych zaoferowanych przez pozostałych Wykonawców. W ...

ustalenia, czy państwa oferta zawiera rażąco niskie ceny jednostkowe w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

mających wpływ na wysokość cen jednostkowych w szczególności w zakresie objętym ...

załączonym "Zestawieniem nakładów rzeczowych, cen jednostkowych i narzutów kosztów dla wszystkich ...

w stanie złożyć kalkulacji cen jednostkowych według tabeli przedłożonej przez Zamawiającego ...

nam "Zestawienie nakładów rzeczowych, cen jednostkowych i narzutów kosztów dla wskazanych ...

wskazanych w Państwa piśmie pozycji jednostkowych z naszej oferty" a także ...

Zamawiającego "Zestawienia nakładów rzeczowych, cen jednostkowych i narzutów kosztów dla wskazanych pozycji z oferty wykonawcy". Ceny jednostkowe przyjęliśmy w oparciu o wyliczone w kalkulacji szczegółowej ceny na poszczególne zadania oraz na ...

odrzuceniu, nie tylko jako zawierająca rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia, tj. napawania ...

ust. 1 ustawy, potwierdzają, że ceny jednostkowe podane dla kategorii 1 i 3 napawania mają charakter rażąco niskich [art. 90 ust. 3 ...

dotychczasowego orzecznictwa Izby, ustalenie cen jednostkowych na poziomie, który świadczy o ...

Przerzucanie kosztów pomiędzy odrębnie rozliczanymi cenami [stosownie do zakresu rzeczywiście wykonanego ...

cen kształtowana jest w sposób rażąco wysoki [napawanie w kategorii 2 ...

zaś część w sposób nierynkowy, rażąco niski czy wręcz symboliczny [napawane ...

najkorzystniejszych warunków Zamawiającemu, nie konkurowanie ceną, czy jakością, lecz jedynie wykorzystanie ...

stanowi wyzyskanie możliwości zaoferowania cen jednostkowych oderwanych od rzeczywistości z zamiarem ...

kategorii, w tym rażącego zawyżenia ceny za napawanie w kategorii 2 ...

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji praktyki manipulowania cenami, mającymi charakter samodzielnych, opartych na ...

wykonane, a w konsekwencji ich ceną i wreszcie ceną oferty, aby otrzymać przedmiotowe zamówienie ...

iż nie było dopuszczalne manipulowanie cenami jednostkowymi w taki sposób, że część ...

w sposób nieuzasadniony na poziomie rażąco niskim, w oderwaniu od rzeczywistych ...

przyznał to Przystępujący, że za cenę 10 zł nie jest możliwe ...

zamówienia. Zamysł rekompensowania tak niskiej ceny wysoką wyceną robót w kategorii ...

prezentowane w zakresie uznania za rażąco niską cenę jednostkową potwierdza wyrok Sądu Okręgowego w ...

umowne będą naliczane nie od ceny pakietu a od opóźnionej dostawy ...

że wiążąca w zamówieniu była cena pakietu a nie jej poszczególnych składników, choćby ceny odbiegały od rynkowych a nawet ...

tym konkretnym bezspornym stanie faktycznym rażąco niska cena jednostkowego towaru sprzedanego w pakiecie, który ...

zm.] albo czy nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez manipulowanie cenami jednostkowymi, potwierdzając w tym zakresie ocenę ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 40 fragmentów

2015-06-18 » Uwzględnia odwołanie

przydziału punktów w ramach kryterium cena w sposób sprzeczny z określonym ...

podał, że Zamawiający w rubryce "cena oferty brutto [C] wyliczona na ...

w SIWZ w zakresie kryterium "cena oferty brutto [C]", któremu Zamawiający ...

w odniesieniu do kryterium "C- cena oferty brutto". Zamawiający wskazał: "Cenę oferty brutto będzie stanowiła suma ...

komisji [obliczona na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie]. Cena oferty brutto będzie wyliczona na ...

komisji [obliczona na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie]". Zatem gdyby ...

biorąc pod uwagę kryteria C [cena oferty brutto] + D [doświadczenie] ranking ...

w treściach złożonych ofert. Definicja "cena oferty brutto" zawarta w kryterium ...

porównania i oceny ofert zsumuje ceny za poszczególne badania wskazane w ...

formularzu ofertowym wszyscy wykonawcy podali ceny brutto za poszczególne badania stanowiące ...

czy też do sposobu obliczenia ceny oferty, nie można wywieść sposobu obliczenia ceny jakiego dokonał samodzielnie Zamawiający. Ceny wskazane przez Zamawiającego w treści ...

zastosowania przewidzianego w SIWZ kryterium ceny ofert w zakresie kryterium ceny. Zamawiający bezpodstawnie dokonał przemnożenia cen jednostkowych podanych w ofercie za wykonania ...

ustalenia punktacji w ramach kryterium "cena" ma następujące brzmienie: "C - waga ...

Wykonawca może otrzymać 90 punktów] Cenę oferty brutto będzie stanowiła suma ...

komisji [obliczona na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie]. Cena oferty brutto będzie wyliczona na ...

do wzoru wskazanego w SIWZ. Cena wyższa od ceny najniższej oceniona zostanie w następujący sposób: C=cena ofertowa/cena ofertowa brutto x 90" Jednocześnie ...

że Zamawiający przewidział powiązanie cen jednostkowych za poszczególne badania i usługi ...

komisji, obliczonej na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie. Przy tak ...

ukształtowanym postanowieniu, istotne są jedynie ceny jednostkowe, jakie wykonawca podał w ofercie ...

nie wskazano, że dla ustalenia ceny podlegającej porównaniu Zamawiający będzie uwzględniać ...

że algorytm zakłada mnożenie cen jednostkowych przez zakładaną ilość badań. Nie ...

w przytoczonym postanowieniu SIWZ, że cena będzie ustalona na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie, skoro w ...

ustaleniu oferty najkorzystniejszej w kryterium ceny należało uwzględnić zakładane ilości badań ...

szacunkowych poszczególnych badan w kryterium ceny. Zamawiający winien zatem dokonać oceny ...

rezultacie, istotnie, uzyskujemy rezultat, że cena wybranej oferty - z uwzględnieniem - założonej ...

najniższa, zaś przy zsumowaniu cen jednostkowych, bez uwzględnienia planowanych ilości badań ...

się najmniej korzystną, i odwrotnie: cena najmniej korzystna staje się tą ...

wycenione przez dwóch wykonawców bardzo nisko [podano ceny 1 zł za jedno badanie ...

W rezultacie, przy sumowaniu cen jednostkowych, każde badanie w takim samym ...

ilość badań za tę samą cenę [350 000 w ciągu roku ...

formule oceny ofert nawiązującej do ceny jednostkowej jako podstawy oceny ofert [przykładowo ...

badań] - wbrew stanowisku Zamawiającego - te ceny jednostkowe mogą i powinny podlegać refleksji ...

poprawnej kalkulacji, zarówno przez pryzmat ceny rażąco niskiej, jak i w kategorii ...

wykonawca dokonuje kalkulacji części cen jednostkowych w sposób nierentowny, odbiegający od ...

to miejsce w szczególności, gdy ceny jednostkowe pełnią funkcję samodzielnych cen, w ...

prezentowane w zakresie uznania za rażąco niską ceny jednostkowej potwierdza wyrok Sądu Okręgowego w ...

umowne będą naliczane nie od ceny pakietu a od opóźnionej dostawy ...

że wiążąca w zamówieniu była cena pakietu a nie jej poszczególnych składników, choćby ceny odbiegały od rynkowych a nawet ...

tym konkretnym bezspornym stanie faktycznym rażąco niska cena jednostkowego towaru sprzedanego w pakiecie, który ...

zm.] albo czy nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

KIO/UZP 193/10, KIO/UZP 214/10 – Wyrok KIO – 2010-03-25 194 fragmenty Premium

2010-03-25 » Oddala odwołanie, Oddala odwołanie

czy oferta tego wykonawcy zawiera rażąco niską cenę, biorąc pod uwagę okoliczność, że wartość zamówienia oraz ceny ofert złożonych przez innych wykonawców znacznie odbiegają od ceny wskazanej w ofercie konsorcjum, która ...

w ocenie odwołującego A, zawiera cenę rażąco niską, co jest sprzeczne z art ...

złożona przez wybrane konsorcjum zawiera cenę, która w ocenie odwołującego A ...

do wyjaśnień czy oferta zawiera cenę rażąco niską oraz dokonanie czynności zgodnie z ...

celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny. Jeśli w trakcie oceny ofert ...

do czynienia z ofertą zawierającą cenę odbiegającą w istotny sposób od ...

celu ustalenia, czy oferta zawiera cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

wyjaśnienie powodów zaproponowania tak niskiej ceny, co wynika z poglądów doktryny ...

różnica wskazuje na możliwość zaoferowania ceny rażąco niskiej. Jednakże w tym zakresie ...

wyjaśniającej elementów cenowych oferty, gdy cena oferty odbiega o 10 % od średniej ceny grupy ofert o zbliżonych cenach, względnie o 20 % od wartości ...

elementów cenowych oferty powstaje, gdy cena oferty odbiega o 10% od średniej ceny grupy ofert o zbliżonych cenach, względnie o 20% od wartości ...

zł. Analizując zaproponowane przez wykonawców ceny za wykonanie przedmiotu niniejszego postępowania, odwołujący A zauważył, że cena wybranego konsorcjum: jest mniejsza o ...

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie cena wskazana w ofercie wybranego konsorcjum jest mniejsza od ceny odwołującego o 12,85%, a od ceny z oferty NZTK o 15 ...

koszty i mogłyby uzasadnić tak niską cenę oferty. Przywiodło to odwołującego do wniosków, że cena oferty wybranego konsorcjum została oszacowana ...

wykonawca popełnił błąd przy obliczaniu ceny, gdyż w ocenie odwołującego A ...

świadomość tego, że przy ustalaniu ceny rażąco niskiej należy brać pod uwagę ostateczną cenę całkowitą oferty, jednakże wywodził, iż na cenę ostateczną składają się poszczególne ceny jednostkowe wskazane w ofercie. W związku ...

z tym zwrócił uwagę na cenę jednostkową zaproponowaną przez wybrane konsorcjum w ...

Ruch I i Ruch II cena ta jest dwukrotnie niższa niż cena zaproponowana przez pozostałych wykonawców, co wpływa na nierealność ceny całej oferty wybranego konsorcjum. Powołał ...

6 i 7 przedstawione są ceny jednostkowe za prace manewrowe lokomotywy i ...

w ofercie wybranego konsorcjum zaproponowano cenę za realizację przewozu 1 tony ...

będąca członkiem wybranego konsorcjum, określiła ceny dla relacji przewozów węgla na ...

ilością potencjału wiadomym jest, że jednostkowy koszt stały ulega w takim ...

dumpingowymi), służącymi pozyskaniu za wszelką cenę jak największej ilości przewozów, co ...

usług, w tym niniejszego zamówienia. Cena oferty wybranego konsorcjum, w opinii ...

odrzucić ofertę konsorcjum jako zawierającą cenę rażąco niską, na podstawie art. 89 ust ...

na podnoszone powyżej okoliczności, że cena wskazana w ofercie wybranego konsorcjum ...

konsorcjum przez złożenie oferty z ceną rażąco niską, a zatem zaproponowanie świadczenia usług ...

na fakt wystąpienia różnic pomiędzy ceną oferty wybranego konsorcjum i cenami ofert pozostałych wykonawców, a także na znaczną różnicę pomiędzy ceną zaproponowaną w ofercie wybranego konsorcjum ...

czy oferta wybranego konsorcjum zawiera rażąco niską cenę jest bezpodstawny. Powoływał się na ...

wstępnego badania ofert pod kątem rażąco niskiej ceny przyjął, że różnica cen całkowitych ...

nie ze złożenia oferty z rażąco niską ceną i nie zachodzą podstawy do ...

zamówienia szacowanie wartości oparł na cenach obowiązujących w kopalniach i zakładach ...

Węglowej S.A. Natomiast analizując ceny ofertowe złożone w przedmiotowym przetargu ...

doszedł do wniosków, że wprawdzie cena całkowita najkorzystniejszej oferty wybranego konsorcjum ...

780,00 zł brutto), lecz cena oferty odwołującego A jest również ...

iż odwołujący A wskazał - jako rażąco niską cenę jednostkową za przewozy węgla z bocznicy ...

a więc ten przypadek, gdzie cena wybranego konsorcjum jest najniższa. Jednak ...

jak wynika z analizy cen jednostkowych w ofercie odwołującego A - spośród dwudziestu pięciu cen jednostkowych, wartość trzynastu z nich jest niższa od cen jednostkowych przedstawionych w ofercie wybranego konsorcjum ...

powinien je również traktować jako rażąco niskie. Jako przykład wskazał ceny za: wymianę mostownic drewnianych (poz ...

S-49 (poz. 18), czy cenę za diagnostykę, konserwacje i bieżące ...

również prawie dwukrotnie niższa od ceny wybranego konsorcjum, a wartość tych ...

o wartości całego zamówienia. Ogólna cena za obsługę bocznicy "Razem (bocznica ...

odwołującego A jest niższa od ceny wybranego konsorcjum o 7 443 ...

uznać, że wskazana w proteście cena jednostkowa za przewóz węgla pomiędzy bocznicą ...

w ofercie wybranego wykonawcy jest rażąco niska. Zamawiający zaznaczał, że każdy z wykonawców ceny jednostkowe mógł oszacować na podstawie własnych ...

i kosztów, a istotna jest cena ogółem zamówienia. Podnosił również, iż ...

gdzie nastąpiła korekta rynku i ceny usług przewozowych uległy obniżeniu, a ceny oferowane przez wykonawców są rozbieżne ...

zamówienia, zatem nie świadczą o rażąco niskiej cenie wybranej oferty. Odnosząc ...

konkurencji, zamawiający stwierdził, iż zaoferowana cena nie jest rażąco niska, wobec czego nie zachodzą przesłanki ...

za chybiony, gdyż brak znamion rażąco niskiej ceny oferty wybranego wykonawcy skutkuje tym ...

do wyjaśnień czy oferta zawiera cenę rażąco niską oraz dokonania czynności zgodnie z ...

przedstawionych cen ofert w aspekcie rażąco niskiej ceny. Ponownie powoływał się na rozbieżności między cenami złożonych ofert i wartością szacunkową ...

Podtrzymał również zarzuty, iż zaoferowana cena w ofercie wybranego konsorcjum stanowi przejaw nieuczciwej konkurencji, gdyż jednostkowe ceny za poszczególne składowe elementy zamówienia ...

czy oferty tych konsorcjów zawierają rażąco niską cenę, biorąc pod uwagę okoliczność, że wartość zamówienia oraz cena oferty złożonej przez odwołującego B znacznie odbiega od ceny wskazanej w ofertach skarżonych wykonawców ...

w ocenie odwołującego B, zawierają cenę rażąco niską, co uznał za naruszające art ...

złożone przez te konsorcja zawierają ceny, które w ocenie odwołującego B ...

wyjaśnień czy ich oferty zawierają cenę rażąco niską; 3. odrzucenie oferty konsorcjum: "SERVICE ...

do czynienia z ofertą zawierającą cenę odbiegającą w istotny sposób od ...

celu ustalenia, czy oferta zawiera cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

wyjaśnienie powodów zaproponowania tak niskiej ceny. Podkreślił, iż przepis art. 90 ...

różnica wskazuje na możliwość zaoferowania ceny rażąco niskiej. Zdaniem odwołującego B, istnieje ...

wyjaśniającej elementów cenowych oferty, gdy cena oferty odbiega o 10 % od średniej ceny grupy ofert o zbliżonych cenach, względnie o 20 % od wartości ...

stwierdzenie przez zamawiającego występowania przypadku rażąco niskiej ceny charakteryzuje się tym, że cenę oferty należy odnieść do wartości ...

Innym dopuszczalnym elementem odniesienia są ceny rynkowe podobnych zamówień. W świetle powyższego: za ofertę z rażąco niską ceną można uznać cenę niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do ...

często stawiany jest również zarzut rażąco niskiej ceny, gdy cena zaproponowana przez jednego z uczestników ...

Przywołał poglądy, iż przez pojęcie rażąco niskiej ceny należy rozumieć: cenę nierealistyczną w porównaniu do przyjętych ...

się na przeprowadzoną analizę cen jednostkowych zaproponowanych przez poszczególnych uczestników niniejszego ...

dla Piast Ruch" - zaoferowało odpowiednio cenę oferty dla zadania w okresie ...

bocznicy Ruch I określając jej cenę netto: 9 520 749,00 ...

na bocznicy Ruch II określiło cenę netto na 30 565 250 ...

I i Ruch II określiło cenę na kwotę 12 864 000 ...

2) konsorcjum CTL zaoferowało odpowiednio cenę oferty dla zadania w okresie ...

bocznicy Ruch I określając jej cenę netto: 12 339 658,50 ...

na bocznicy Ruch II określiło cenę netto na kwotę 24 463 ...

I i Ruch II określiło cenę na kwotę 23 952 000 ...

brutto). 3) odwołujący zaoferował odpowiednio cenę oferty dla zadania w okresie ...

bocznicy Ruch I określając jej cenę netto : 11 173 456,00 ...

na bocznicy Ruch II określił cenę netto na kwotę 25 413 ...

I i Ruch II określił cenę na kwotę 26 400 000 ...

odwołującego B do wniosków, iż cena konsorcjum: "SERVICE -CARGO -LHS -PNUIK ...

powiększonej o podatek VAT. Jednocześnie cena wskazana w ofercie przez konsorcjum ...

dla Piast" jest mniejsza od ceny odwołującego o16%, a od ceny konsorcjum CTL jest mniejsza o ...

uznał odwołujący B porównanie cen jednostkowych dzierżawy wagonów typu 418 V ...

wykonawców), w celu potwierdzenia, że ceny zaproponowane przez konsorcjum: "SERVICE -CARGO ...

zamawiającemu ww. okoliczności, że zaoferowana cena przez konsorcjum: "SERVICE -CARGO -LHS -PNUIK dla Piast" jest rażąco niska i odbiega od cen rynkowych ...

do protestu umowami za określoną cenę wyższą, niż oferowana w przedmiotowym ...

wykonawcę. Dodatkowo słuszność czynionego zarzutu rażąco niskiej ceny wybranej oferty zdaniem odwołującego B, potwierdza również fakt zaniżenia ceny obsługi punktu rozładunkowego przez konsorcjum ...

bocznica Ruch II). Również rozbieżność ceny zaproponowanej przez konsorcjum CTL - odwołującego A, w porównaniu do ceny odwołującego B i przedstawionych wyliczeń ...

art. 90 ustawy Pzp. Zaniżenie ceny obsługi punktu rozładunkowego przez konsorcjum ...

B zarzucił w odniesieniu do ceny w wysokości 2,68 zł ...

określoną w złożonej ofercie, jako rażąco niską i niewspółmierną do ponoszonych kosztów ...

o spełnieniu przez ofertę przesłanek rażąco niskiej ceny. Odwołujący B podnosił, że zastosowana ...

obowiązek przeprowadzenia dowodu, że zaoferowana cena jest rzetelna i wyklucza zaistnienie ...

przez złożenie ofert zawierających tak niską cenę - nierealistyczną, biorąc pod uwagę sytuację ...

konkurencji przez złożenie ofert z ceną rażąco niską, a zatem zdaniem odwołującego B ...

sprawie zamówienia publicznego. Poza zarzutem rażąco niskiej ceny oferty konsorcjum: "SERVICE -CARGO -LHS ...

w/w wykonawców zawierają rażącą niską cenę - zamawiający oddalił. 2. Zarzut zaniechania ...

wstępnego badania ofert pod kątem rażąco niskiej ceny uznał, że różnica cen całkowitych ...

nie ze złożenia oferty z rażąco niską ceną i nie zachodzą podstawy do ...

zamówienia szacowanie wartości oparł na cenach obowiązujących w kopalniach i zakładach ...

Węglowej S.A. Zamawiający analizując ceny ofertowe złożone w przedmiotowym przetargu uznał, że wprawdzie cena całkowita najkorzystniejszej oferty konsorcjum: "SERVICE ...

780,00 zł brutto). Lecz cena oferty odwołującego B jest również ...

Zamawiający nie uznał, przytaczanych jako rażąco niskie tych pozycji cen jednostkowych, w których w wybranej ofercie ceny jednostkowe są niższe od cen z ...

B, spośród dwudziestu pięciu cen jednostkowych, wartość trzynastu z nich jest najniższa wśród cen jednostkowych przedstawionych w pozostałych ofertach, a ...

powinien również je traktować jako rażąco niskie i również do odwołującego ...

ich wyjaśnienie. Jako przykład wskazał ceny za: wymianą mostownic drewnianych (poz ...

S-49 (poz. 18), czy cenę za diagnostykę, konserwacje i bieżące ...

również ponad czterokrotnie niższa od ceny wybranego konsorcjum i ponad dwukrotnie niższa od ceny z oferty konsorcjum CTL, a ...

uznać, że wskazane w proteście ceny jednostkowe konsorcjum "SERVICE-CARGO-LHS-PNUIK ...

Piast" oraz konsorcjum CTL są rażąco niskie, gdyż uznał, że każdy z wykonawców ceny jednostkowe mógł oszacować na podstawie własnych ...

a dla zamawiającego istotna jest cena ogółem zamówienia. Za bezpodstawną poczytał ...

argumentację odwołującego B, że zaoferowane cenyrażąco niskie w obecnym okresie, gdzie nastąpiła korekta rynku i ceny usług uległy obniżeniu, a ceny oferowane przez wykonawców są rozbieżne ...

rozstrzygnięciu protestu zawarł porównanie cen jednostkowych poszczególnych ofert, tj. elementów składowych ...

ustawy, a oferty nie zawierają rażąco niskiej ceny, wobec czego nie doszło do ...

ofert wykonawców, jako nie zawierających rażąco niskiej ceny, skutkowała tym, że zamawiający dokonał ...

wyjaśnień czy ich oferty zawierają cenę rażąco niską; 3. odrzucenia oferty konsorcjum: "SERVICE ...

świadczące, iż wybrany wykonawca zaniżył ceny jednostkowe za dzierżawę wagonów typu 418 ...

Podtrzymał również twierdzenia o zaniżeniu ceny obsługi punktu rozładunkowego zarówno przez ...

konsorcjum CTL, podnosząc, iż oferowana cena jednostkowa w tej pozycji nie pokrywa ...

iż skoro zamawiający twierdzi, iż ceny jednostkowe zaproponowane w ofercie odwołującego B są niższe od cen jednostkowych z pozostałych ofert, to mając ...

w oparciu o ustalone kryterium ceny. Podkreślał, iż w orzeczeniu KIO ...

867/09 wskazano, że wyznacznikiem rażąco niskiej ceny nie może być wyłącznie określona ...

odnosi się ona do rzeczywistej ceny przedmiotu zamówienia, że względu na ...

istocie występują znaczne rozbieżności pomiędzy cenami oferowanymi przez wykonawców, ale również ...

iż przystępujący podał w ofercie rażąco niską cenę, skoro - jak stwierdził -cena ta odbiega znacząco od stawek ...

być przyjęte do kalkulacji składowej jednostkowej ceny podanej w ofercie przystępującego, gdyż ...

konsekwencji znajduje odzwierciedlenie w kalkulacji ceny. W związku z powyższym nie ...

obiegach zamkniętych), Taryfa, zaś zawiera ceny stosowane w realizacji "otwartych" przewozów ...

B w zakresie rzekomo dumpingowej ceny jednostkowej przystępującego na przewóz pomiędzy bocznicami ...

może być uznana za stawką rażąco niską. Niezależnie od powyższego wskazywał, iż ...

w ofercie przystępującego - wyżej komentowana cena 2,68 zł/t w ...

ograniczonym terenie. W zakresie wykazywania rażąco niskiej ceny na podstawie jednej z trzech składowych ceny ofertowej odnoszącej się do przewozów ...

co pozwoliło konsorcjum na ukształtowanie ceny na wskazanym w ofercie poziomie ...

Zakwestionował, jakoby przedstawione przez przystępującego ceny za dzierżawę wagonów typu 418 ...

się do w/w zarzutu rażąco niskiej ceny w zakresie ceny dzierżawy wagonów typu 418 V ...

na zaoferowaną w rzeczonym postępowaniu cenę, która w stosunku do innych ...

mogących stanowić podstaw do oceny ceny całkowitej oferty konsorcjum "SERVICE -CARGO ...

PNUIK dla Piast," jako potwierdzających rażąco niską cenę, w szczególności, przy uwzględnieniu, iż ...

do oceny, pod kątem badania ceny ofert jako rażąco niskich w stosunku do przedmiotu ...

zamówienia, dla których należało podać ceny jednostkowe usług cząstkowych wchodzących w skład ceny całkowitej oferty. Cenę oferty stanowiło podsumowanie cen jednostkowych załącznika - formularza ofertowego. W SIWZ ...

XXI, że jedynym kryterium jest cena - 100 %. W SIWZ zamawiający podał ...

LHS-PNUIK dla Piast" zawiera rażąco niską cenę. Niedopuszczalne jest bowiem automatyczne uznawanie cen za rażąco niskie na podstawie wyłącznie arytmetycznego ...

poweźmie on uzasadnione wątpliwości dotyczące ceny oferty. Przepis ten nie nakłada ...

wdrożyć postępowanie wyjaśniające w przedmiocie rażąco niskiej ceny w każdym przypadku, lecz jedynie ...

może podejrzewać, że oferta taką cenę zawiera. Stosowanie przepisu art. 90 ...

przesądzać o tym, że dana cena jest ceną rażąco niską, gdyż odbiega od wartości szacunkowej ...

można przyjmować, że samo porównanie ceny danej oferty do szacunkowej wartości ...

pkt 4 Pzp, jako zawierającą rażąco niską cenę. Zgodnie z poglądami orzecznictwa w ...

powstaje bezsprzecznie wobec ofert, których cena była niższa o 40%, 30 ...

wskutek pominięcia procedury wyjaśnienia podania rażąco niskiej ceny oferty zarówno przez konsorcjum "SERVICE ...

945 780,00 zł. Zatem cena oferty konsorcjum "SERVICE -CARGO -LHS ...

o około 16% niższa od ceny oferty odwołującego B, jak również ...

niższa o około 13% od ceny oferty odwołującego A. Cena oferty odwołującego A konsorcjum CTL ...

wartości zamówienia oraz zbliżona do ceny oferty odwołującego B, wynoszącej 76 843 870, 22 zł. Cena oferty odwołującego B - 76 843 ...

o niedopuszczalności automatycznego przesądzania o rażąco niskiej cenie poprzez odniesienie się ...

z uwzględnieniem podatku VAT a cenami złożonych ofert. Punktem odniesienia, skoro ...

została zawyżona, winna stanowić średnia cena złożonych ofert, a także ceny ofert proponowane w postępowaniach na ...

przedmiot zamówienia. Biorąc pod uwagę ceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ...

zbytnim rozwarstwieniem. Przyjmując jako wypośrodkowaną cenę oferty drugiej w kolejności konsorcjum CTL - cena oferty wybranej konsorcjum "SERVICE -CARGO ...

rynkowej konkurencji. Nie wykazują symptomów rażąco niskiej ceny, które obligowałyby zamawiającego do wszczęcia ...

ofert, mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający jest uprawniony aby samodzielnie ...

posiadane rozeznanie poziomu cen rynkowych, ceny podobnych zamówień, średni poziom cen ...

iż wszystkie złożone oferty, zawierają cenę niższą niż cena wynikająca z oszacowania, czyni wiarygodnymi ...

Znikoma - około 3% różnica między ceną oferty odwołującego A i odwołującego ...

nie do końca weryfikowalnego zarzutu rażąco niskiej ceny oferty. Ustalenia w zakresie rażąco niskiej ceny oferty, zawsze należy odnosić do ...

są wyższe, czy też, że cena obsługi punktu rozładunkowego została zaniżona ...

nie narzucał sposobu kalkulowania stawek jednostkowych. Każdy z wykonawców, w zależności ...

przedmiotu zamówienia, dokonywał kalkulacji stawek jednostkowych za poszczególne usługi wchodzące w ...

gdyby któraś z tych cen jednostkowych nie pokrywały kosztów świadczenia danej ...

usług częściowych (składających się na cenę za oferty za przedmiot zamówienia ...

całość zamówienia. Niezależnie od kalkulacji ceny usługi jednostkowej, i tak liczy się wyłącznie cena całkowita oferty, przyjmowana do porównania ...

również iż w zestawieniu cen jednostkowych usług objętych przedmiotem zamówienia, które ...

swoich ofertach, występują pozycje cen jednostkowych, w wysokości niższej niż podają ...

konkurencyjne. Należy podkreślić, iż kalkulacja jednostkowych elementów, czy określonej części oferty ...

świadczenia, nie mogłaby świadczyć o rażąco niskiej cenie całej oferty. Należy ...

bowiem wskazać, iż kalkulacja własna ceny jest prawem, a jednocześnie obowiązkiem ...

może przyjąć swoją strategię budowy ceny. Brak, zatem jest podstaw do ...

zysku w każdym "z elementów ceny" (wyrok z 27 lipca 2009 ...

pkt 4 Pzp stanowi o rażąco niskiej cenie w stosunku do ...

przedmiotu zamówienia, a nie zaś rażąco niskiej cenie pewnej części oferty ...

również, że "ocena oferty - przedstawienia rażąco niskiej ceny, powinna być odnoszona do całości ceny zaproponowanej przez wykonawcę." Mając na ...

tym zakresie w którym składowe ceny jednostkowe oferty Konsorcjum "SERVICE-CARGO-LHS ...

od pozycji innych ofert, aby cena wybranego konsorcjum została uznana za rażąco niską. Ustalenie rażąco niskiej ceny ma się bowiem odbywać w ...

przedstawili żadnych dowodów świadczących, iż ceny oferowane za porównywalny przedmiot zamówienia ...

konsorcjum, więc inna jest kalkulacja ceny niż za wynajem wagonów oraz ...

zastosowanie do przewozów otwartych i jednostkowych. Ceny usług z kontrahentami stałymi są ...

zm.) Odwołujący nie dowiedli, że ceny konkurencyjnych ofert, zostały skalkulowane na ...

09, przyjęto, że "ustalenie poziomu rażąco niskiej ceny powinno również obejmować zmiany sytuacji ...

jednoznaczne określenie poziomu różnicy pomiędzy cenami ofert, aby od jego przekroczenia ...

można było mówić o cenie rażąco niskiej." Oferta zawierająca niższe ceny jednostkowe w poszczególnych pozycjach w stosunku ...

rynku innym wykonawcom, i że ceny zostały podane poniżej kosztów wytworzenia." kalkulacja jednostkowych elementów, czy określonej części oferty ...

bowiem zaoferowania w przetargu nieograniczonym ceny niższej od oferty innego przedsiębiorcy ...

podlegała odrzuceniu ze względu na rażąco niską cenę, zatem jest możliwe i nakazane ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2005 21 fragmentów

2005-09-30 » Oddala odwołanie

odrzucenia oferty Konsorcjum jako zawierającej rażąco niską cenę. W uzasadnieniu protestu podano, że ...

w pozycji 1.043 widnieje cena jednostkowa netto 5,13 zł za ...

średnicy 200 mm. Zdaniem Protestującego cena taka jest ceną niewiarygodną, wielokrotnie niższą od cen ...

rynkowych. To że jest to cena rażąco niska wynika również z faktu, że ...

średnicy 160 mm zaoferował on cenę 37,04 zł. W podsumowaniu ...

przetargiem można wykonać za łączną cenę podaną w ofercie Konsorcjum, a ...

Nadto Zamawiający stwierdził, że pojęcie rażąco niska cena w myśl art. 89 ust ...

całość wyceny zadania w aspekcie rażąco niskiej ceny. W związku z takim rozstrzygnięciem ...

Warunków Zamówienia (SIWZ) stwierdził, że cena ofertowa nie ma charakteru ceny ryczałtowej, a wynagrodzenie za przedmiot ...

stwierdził, że jedynie w przypadku ceny ryczałtowej Zamawiający mógłby przyjąć, że cena została prawidłowo Strona 3 z ...

z pozycji kosztorysu jest wyceniona rażąco nisko. W dalszej części uzasadnienia Odwołujący ...

II półroczu 2005 roku rynkowe ceny jednostkowe za wykonanie kanału z rur ...

do 85,04 zł. Zatem cena zaproponowana przez Konsorcjum jest dziesięciokrotnie niższa od ceny rynkowej. Zespół Arbitrów zważył, co ...

ofertę odrzuca się jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

043 kosztorysu ofertowego Konsorcjum zaoferowało cenę rażąco odbiegającą od ceny rynkowej wynikającej między innymi z ...

Nadto Zamawiający przeprowadził analizę udziału ceny tej pozycji kosztorysowej w wartości ...

pozycji stanowi niewiele ponad 6% ceny zaoferowanej przez Konsorcjum. Niewątpliwe w sprawie jest, że cena za przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ nie ma charakteru ceny ryczałtowej zaś rozliczenie nastąpi na ...

którego wartość nie może przekroczyć ceny zaproponowanej w ofercie. Biorąc powyższe ...

6 poglądu Odwołującego, że zastosowanie ceny jednostkowej jako ceny rażąco niskiej jest przesłanką w niniejszej ...

na odrzuceniu całej oferty, której cena nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

możliwe jest w przypadku, gdy cena jednostkowa będąca elementem cenotwórczym całości zamówienia uznana za rażąco niską wpływa w takim w stopniu na cenę całości oferty, że można ją zakwalifikować jako rażąco niską. W niniejszej sprawie taka relacja ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 151 fragmentów

2012-03-19 » Oddala odwołanie

nie jest ofertą z rażącą niską ceną a w rezultacie zaniechanie odrzucenia ...

najkorzystniejszej, pomimo że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

przez wykonawcę wybranego potwierdzają, iż cena oferty nie jest ceną rażąco niską i w konsekwencji uznanie, że ...

zaniechaniem odrzucenia oferty, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

ofert była w przedmiotowym postępowaniu cena. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający ...

na wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 88 687 060,41 zł ...

ofert powziął podejrzenie o zaoferowaniu rażąco niskiej ceny zarówno w ofercie wykonawcy wybranego ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny. W tym o wyjaśnienie pozycji ...

wykonanej dowolną metodą z wyszczególnieniem ceny materiałów, kosztów robocizny, kosztów pacy ...

wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę, skutkować będzie odrzuceniem oferty. Odwołujący ...

praesumptio iuris) zaproponowania w ofercie ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu ...

zamówienia za zaproponowaną przez siebie cenę Nie jest wystarczające złożenie jakichkolwiek ...

że zaproponowana oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Według odwołującego wyjaśnienia wykonawcy wybranego że zaproponowana przez niego cena nie jest rażąco niska nie zostały udowodnione., ani nawet ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny. Odwołujący zgodził się ze stanowiskiem ...

elementów oferty mających wpływ na cenę oferty, że "wyjaśnienia udzielone przez ...

do wbudowania (...). Dokonana analiza cen jednostkowych wybranych elementów wskazuje jednoznacznie, że ...

sposób wiarygodny wykazane, że podana cena jest wiarygodna i została obliczona ...

nie mamy do czynienia z rażąco niską ceną. Odwołujący podnosił, iż wyjaśnienia takie ...

Pzp. Ponadto w ocenie odwołującego cena wykonawcy wybranego jest rażąco niska, gdyż jest o ok. 30 ...

zjawiska uczciwej konkurencji. Wskazał, że rażąco niska cena to cena niewiarygodna, nierealistyczna, niepozwalająca na zrealizowanie ...

w sposób gwarantujący należyte wykonanie. Cena rażąco niska to cena, która nie pokrywa kosztów realizacji ...

pozwala na postawienie jej zarzutu rażąco niskiej ceny. Odwołujący podniósł, że zdaniem Krajowej ...

dla oceny oferty pod kątem rażąco niskiej ceny jest wartość szacunkowa zamówienia ustalona ...

właściwą stawką podatku VAT. Nadto cena wykjonawcy wybranego odbiega od cen ...

na pozycje szczegółowej kalkulacji cen jednostkowych a) poz. 11 - cena jednostkowa wykonawcy wybranego: 216,00zł/mb. Odwołujący wyjaśnił, iż cena samej rury kamionkowej "Keramo" kształtuje ...

należy zasypać kruszywem cały wykop, cena jednostkowa po odliczeniu ceny rury tj. 48,49zł ...

na pokrycie tych elementów jest rażąco niska i nie wystarcza na wykonanie ...

250mm. b) poz. 12 - cena jednostkowa wykoanwcy wybranego: 180,00zł ...

Podobnie jak, w poz. 11 cena samej rury kamionkowej "Keramo" kształtuje ...

należy zasypać kruszywem cały wykop, cena jednostkowa po odliczeniu ceny rury tj.103,00zł ...

na pokrycie tych elementów jest rażąco niska i nie wystarcza na wykonanie ...

200mm. c) poz. 29 - cena jednostkowa wykoanwcy wybranego: 45.080,00zł/kpl. Cena rażąco niska nie obejmująca całości robót mających ...

być wykonanych w powyższej pozycji. Cena dostawy samej pompowni PII-1 ...

wiążących asfaltobetonowych. d) poz. 30 - cena jednostkowa wykonawcy wybranego: 44.450,00zł/kpl. Cena rażąco niska nie obejmująca całości robót mających ...

Podobnie jak w poz. 29 cena dostawy samej pompowni PII-2 ...

i odbioru. e) poz. 31 - cena jednostkowa wykonawcy wybranego: 44.310,00zł/kpl. Cena rażąco niska nie obejmująca całości robót mających ...

być wykonanych w powyższej pozycji. Cena dostawy samej pompowni PII-3 ...

i odbioru. f) poz. 32 - cena jednostkowa wykonawcy wybranego: 43.890,00zł/kpl. Cena rażąco niska nie obejmująca całości robót mających ...

być wykonanych w powyższej pozycji. Cena dostawy samej pompowni PII-4 ...

i odbioru. g) poz. 33 - cena jednostkowa wykonawcy wybranego: 44.660,00zł/kpl. Cena rażąco niska, nie obejmująca całości robót mających ...

być wykonanych w powyższej pozycji. Cena dostawy samej pompowni PII 6 ...

wiążących asfaltobetonowych. g) poz. 163 - cena jednostkowa wykonawcy wybranego: 2.600,00zł/kpl. Cena rażąco niska, obejmuje montaż studni z kręgów ...

jest podany w Specyfikacji Technicznej. Cena biofiltru kształtuje się na poziomie ...

poz.264. h) poz. 167 - cena jednostkowa wykonawcy wybranego: 35.840,00zł/kpl. Cena rażąco niska nie obejmująca całości robót mających ...

być wykonanych w powyższej pozycji. Cena dostawy samej pompowni PIV-1 ...

i odbioru. i) poz. 168 - cena jednostkowa wykonawcy wybranego: 36.848,00zł/kpl. Cena rażąco niska nie obejmująca całości robót mających ...

być wykonanych w powyższej pozycji. Cena dostawy samej pompowni PlV-2 ...

i odbioru. j) poz. 169 - cena jednostkowa wykonawcy wybranego: 36.736,00zł/kpl. Cena rażąco niska, nie obejmująca całości robót mających ...

być wykonanych w powyższej pozycji. Cena dostawy samej pompowni PIV-3 ...

i odbioru. k) poz. 171 - cena jednostkowa wykonawcy wybranego: 36.008,00zł/kpl. Cena rażąco niska, nie obejmująca całości robót mających ...

być wykonanych w powyższej pozycji. Cena dostawy samej pompowni PIV- kształtuje ...

wiążących asfaltobetonowych. l) poz. 172 - cena jednostkowa wykonawcy wybranego: 36.064,00zł/kpl. Cena rażąco niska, nie obejmująca całości robót mających ...

być wykonanych w powyższej pozycji. Cena dostawy samej pompowni PIV-6 ...

wiążących asfaltobetonowych. m) poz. 174 - cena jednostkowa wykonawcy wybranego: 34.776,00zł/kpl. Cena rażąco niska nie obejmująca całości robót mających ...

być wykonanych w powyższej pozycji. Cena dostawy samej pompowni PIV-8 ...

i odbioru. n) poz. 175 - cena jednostkowa wykonawcy wybranego: 34.832,00zł/kpl. Cena rażąco niska nie obejmująca całości robót mających ...

być wykonanych w powyższej pozycji. Cena dostawy samej pompowni PIV-9 ...

i odbioru. o) poz. 107 - cena jednostkowa wykonawcy wybranego: 45.057,79zł/kpl. Cena rażąco niska nie obejmująca całości robót mających ...

być wykonanych w powyższej pozycji. Cena dostawy samej pompowni PIII-1 ...

i odbioru. p) poz. 109 - cena jednostkowa wykonawcy wybranego: 38.677,00zł/kpl. Cena rażąco niska nie obejmująca całości robót mających ...

być wykonanych w powyższej pozycji. Cena dostawy samej pompowni PI1 ...

poz. 148. i poz.244 - cena jednostkowa wykonawcy wybranego: 25,00zł/m. Cena rażąco niska, nie obejmuje całości robót mających ...

być wykonanych w powyższej pozycji. Cena samego krawężnika to koszt około ...

18zł/mb to minimalna cena wykonania krawężnika z robotami towarzyszącymi ...

zł/mb. s) poz. 104 - cena jednostkowa wykonawcy wybranego: 2.950,00zł/kpl. Cena rażąco niska, nie obejmuje całości robót mających ...

być wykonanych w powyższej pozycji. Cena samej studzienki z tworzyw sztucznych ...

odwołujący. Nawet przy najbardziej korzystnych cenach na rynku, najlepszych umowach z ...

takim poziomie cen. Oznacza to cenę znacząco odbiegającą od cen przyjętych ...

oferty wybranej pomimo, że zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

badania złożonych ofert pod względem rażąco niskiej ceny, obawy zamawiającego w tym zakresie ...

na wykonanie zamówienia za zaoferowaną cenę i procedura w tym zakresie ...

przez przystępującego zamówienia za zaoferowana cenę. Ponadto odwołujący zaoferował cenę jedynie o 3,13% wyższą od ceny przystępującego. Skoro różnica między ceną ofertową przystępującego i odwołującego jest ...

przystępującego podlega odrzuceniu, ponieważ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

Budowlane Bochnia, szczegółową kalkulacją cen jednostkowych oraz kalkulacją szczegółową. W wyjaśnieniach ...

dzierżawy, nadto zaoferowana przez niego cena jest o 136 zł. za ...

metr bieżący realizacji wyższa niż cena za taki metr zaoferowana przez ...

w Łodygowicach, oraz, że jego cena jest niższa jedynie o 3,13% od ceny odwołującego, a o 6,35 ...

sądów powszechnych w zakresie pojęcia "cena rażąco niska" (wyrok SO w Krakowie z ...

2578/11. Wskazał, że jego cena nie mieści się w definicji ceny rażąco niskiej przyjętej w orzecznictwie, w ...

oferty Skanska, zatem nie jest ceną oderwaną od realiów rynkowych - wyrok ...

że odwołujący kwestionuje nie całą cenę oferty przystępującego, ale wybrane konkretne ...

odwołującego lub Skanska oferują niższe ceny i podczas gdy wartość łączna ...

że jako zasadę, przy ocenie ceny rażąco niskiej należy brać pod uwagę cenę całkowitą oferty i powołał w ...

2590/11. Ponadto podał, że ceny ofert odbiegające od kwoty, którą ...

Wodzisławiu Śląskim i podał, że cena za 1 mb w tych ...

to nawet gdyby stwierdził, ze cena tych pozycji jest zaniżona nie ...

byłoby podstaw do przyjęcia, ze cena całej oferty jest rażąco niska. Powołał się na wyrok Izby ...

zasadność zarzutu złożenia oferty z rażąco niską ceną. Podniósł także uwzględnienie zarzutów odwołania ...

netto. Zamawiający podczas otwarcia podał cenę 122 037 682,44zł ...

postępowaniu złożono 15 ofert których ceny kształtowały się w sposób następujący ...

615 688,79zł. Dalsze ceny to : - 97 539 000,00 ...

1 siwz zamawiający wymagał aby cena podana w ofercie wyrażona była ...

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie powinna była ...

171-172, 174-175, 180 ceny podane w ofercie są zgodne z całkowitą ceną podaną w tych pozycjach w odwołaniu przez odwołującego, jako rażąco niska cena w ofercie przystępującego oraz są zgodne z całkowitą ceną podana w tych pozycjach w ...

nazwy wykonawcy, innym procentowym udziałem ceny zaoferowanej przez wykonawców w wartości ...

postępowaniu mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

budzą jego wątpliwości, co do rażąco niskiej ceny. Wskazał, że cena oferty podana przez tych wykonawców ...

wartości zamówienia, jak również od ceny innych ofert złożonych w postępowaniu ...

elementów mających wpływ na wysokość ceny. W związku z tym zamawiający ...

dokonanej dowolną metodą z wyszczególnieniem ceny materiałów, kosztów robocizny, kosztów pracy ...

konkurencji, co przekłada się na rażąco niską cenę. W dalszej części wezwań zamawiający ...

publiczna miała wpływ na skalkulowanie ceny ofertowej. Zamawiający określił także miejsce ...

wskazał, na podstawie czego skalkulował ceny materiałów, robocizny i sprzętu oraz ...

się na to, ze jego cena stanowi 68,45% kwoty kosztorysu inwestorskiego, a cena oferty jest niższa jedynie o 3% od ceny kolejnej oferty. Wskazał, ze jest ...

wykonania tych robót po korzystnych cenach i pozwala na uzyskanie przewagi ...

złożono szczegółową kalkulację z uwzględnieniem ceny materiałów, kosztów robocizny, kosztów pracy ...

wyjaśnieniach powołał się na definicję ceny rażąco niskiej ukształtowana w świetle orzecznictwa ...

do wyjaśnień kalkulację szczegółową, uwzględniającą ceny materiałów, robocizny, kosztów pracy sprzętu ...

się z warunkami terenowymi, że ceny jednostkowe obejmują pełne zakres robót łącznie ...

1,1232. Wskazała, że obliczenie ceny oparła na założeniach dotyczących wydajności ...

w zakresie oceny wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny w odniesieniu do wyjaśnień przystępującego ...

148 i 244 wszystkie zaoferowane ceny mieszczą się w cenach zaoferowanych przez przystępującego w kosztorysie ...

172, 174, 175 wszystkie zaoferowane ceny mieszczą się w cenach zaoferowanych przez przystępującego w kosztorysie ...

wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za cenę 74 607 566,99zł ...

nieodrzuconą i drugą pod względem ceny po ofercie wybranej. Tym samym ...

nie jest ofertą z rażącą niską ceną a w rezultacie zaniechanie odrzucenia ...

najkorzystniejszej, pomimo że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

1 ustawy stwarza domniemanie istnienia ceny raząco niskiej, to jednak bezsporne jest ...

do których można postawić zarzut rażąco niskiej ceny, zatem można postawić wniosek, że ...

może okazać się ofertą z ceną rynkową. Odwołujący natomiast postawił zarzut ...

że jest to oferta z rażąco niską ceną (naruszenie art. 89 ust. 1 ...

to jakiegokolwiek dowodu potwierdzającego, że cena zaoferowana przez przystępującego jest ceną rażąco niską. Izba zgadza się z odwołującym ...

pozycji kosztorysowych może spowodować, że cena zaoferowana za całość przedmiotu zamówienia będzie ceną rażąco niską. Możliwa jest jednak także sytuacja ...

rażącego zaniżenia poszczególnych pozycji, wykonawca rażąco zawyży wycenę innych pozycji i cena za całość zamówienia będzie ceną umożliwiającą realne i należyte wykonanie ...

kilku pozycji prowadzi do zaoferowania ceny rażąco niskiej musi zostać jednoznacznie wykazany ...

której stwierdzono "Dokonana analiza cen jednostkowych wybranych elementów wskazuje jednoznacznie, że ...

przez ABM SOLID S.A. ceny jednostkowej dla montażu rur kamionkowych poza ...

250 i 200 mm) od ceny kolejnego Wykonawcy (Energopol)." Jednakze oparcie ...

nie pozwala na przyjęcie, że cena oferty przystępującego jest ceną rażąco niską. Nawet gdyby przyjąć, że użyte ...

zaoferował wykonanie przepompowni, przystępujący zaoferował cenę rażąco niską, to nie przesadza to jeszcze o przyjęciu, że cena całości oferty jest z tego powodu ceną rażąco niską. Izba zauważa, że wartość pozycji ...

cała oferta jest ofertą z ceną rażąco niską. Nawet z danych zawartych w ...

o ile w ocenie odwołującego cena tych pozycji powinna być wyższa ...

nie wynika, że przystępujący zaoferował cenę rażąco niską. Przede wszystkim Andrzej M. wyraził ...

i to oparte wyłącznie na cenach odwołującego. Ponadto opinia Andrzeja M ...

odrzuceniu podlega oferta, która zawiera cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

takiej, która jest tak tania (rażąco), że nie sposób jest obiektywnie ...

całości przedmiotu zamówienia za zaoferowaną cenę. Pojęcie "rażąco" jest pojęciem ocennym i każdorazowo ...

W ocenie Izby wykazanie istnienia ceny raząco niskiej wymaga posiadania wiedzy specjalnej ...

przez wykonawcę wybranego potwierdzają, iż cena oferty nie jest ceną rażąco niską i w konsekwencji uznanie, że ...

o powzięciu podejrzenia, co do ceny rażąco niskiej oraz wskazał sposób dowiedzenia ...

sporządzonej dowolną metodą z wyszczególnieniem ceny materiałów, kosztów robocizny, kosztów pracy ...

konkurencji, co przekłada się na rażąco niską cenę. Ponadto wymagał jeszcze informacji o ...

i jego wpływie na kalkulację ceny. Tym samym zamawiający wskazał dowód ...

dokonania przez niego oceny, czy cena zaoferowana przez wykonawcę jest ofertą z rażąco niską ceną. To zamawiający, jako gospodarz postępowania ...

zamawiający w wezwaniach wskazał, że ceny będzie oceniał na podstawie kalkulacji ...

dowody potwierdzają, że oferta zawiera cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

świetle przedstawionej kalkulacji ofertę z rażąco niską ceną, co więcej sam opiniujący wskazuje, że ceny poszczególnych pozycji nawet zaniżone nie ...

dają podstaw do przyjącia, że cena całej oferty jest ceną rażąco niską. Andrzej M. wskazuje jedynie na ...

mają potwierdzac, że oferta zawiera rażąco niską cenę. Nie dał zatem przyzwolenia na ...

że złożył on ofertę z rażąco niską ceną. Izba tym samym w działaniu ...

zaniechaniem odrzucenia oferty, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2009 0 fragmentów

2009-09-15 » Kaczmarczyk Jacek, Buduj z Głową, BzG 3/2009

Kaczmarczyk Jacek BzG 3/2009 Zamówienia publiczne W pierwszej części artykułu odsyłałem Czytelnika do dalszej jego części, pisząc: "przykłady orzeczeń będą podane dalej", "odpowiedź za chwilę" czy "jak to zostanie niżej wskazane". W tej części przedstawiam fragmenty orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 371 fragmentów

2021-04-19 » Oddala odwołanie

dwukrotnego wezwania przystępującego do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny oraz zaniechania odrzucenia oferty przystępującego, mimo nie wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. 3. Kosztami postępowania obciąża Aglet ...

pomimo że oferta ta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

wyjaśnienia nie potwierdzają, że zaoferowana cena ma realny charakter; (2) przeprowadzenia ...

przez niego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny; (2) art. 26 ust. 3 ...

traktowaniu wyjaśnień Trakt w zakresie rażąco niskiej ceny niż wyjaśnień wykonawcy Aglet sp ...

obu wykonawców dwóch modeli badania rażąco niskiej ceny (wobec Trakt mniej rygorystycznego, wnikliwego badania kalkulacji ceny ofertowej, w tym rzekomych oszczędności ...

OFERTY TRAKT Z UWAGI NA RAŻĄCO NISKĄ CENĘ (ZARZUT NARUSZENIA ART. 89 UST ...

Wyjaśnienia co do metodologii obliczenia ceny ofertowej nie stanowią o braku rażąco niskiej ceny 11.1.2. Trakt nie ...

miałyby prowadzić do zaoferowania niższej ceny 1.1.3. Przedstawiona hipotetyczna ...

że oferta Trakt nie zawiera rażąco niskiej ceny 11.1.4. Przedstawiony przez ...

daje podstaw do stwierdzenia, że cena ofertowa nie zawiera rażąco niskiej ceny III. NIERÓWNE TRAKTOWANIE WYKONAWCÓW PRZEZ ...

Postępowaniu oferując wykonanie zamówienia za cenę 5.563.000 zł netto ...

tym złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny w złożonej ofercie. 4. W ...

OFERTY TRAKT Z UWAGI NA RAŻĄCO NISKĄ CENĘ (ZARZUT NARUSZENIA ART. 89 UST ...

wystąpienia w ofercie badanego wykonawcy rażąco niskiej ceny, co potwierdza orzecznictwo Izby. Zaistnienie ...

wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy ...

z których jednoznacznie wynika, że cena w ofercie wykonawcy nie jest ceną rażąco niską. Zagadnienia takie jak poziom szczegółowości ...

celem postępowania wyjaśniającego sposób kalkulacji ceny jest ustalenie faktów świadczących o ...

tym, że zaoferowana przez wykonawcę cena jest realna, wiarygodna i zapewni ...

do klarownego wyjaśnienia sposobu skalkulowania ceny oferty, a także wątpliwych jej ...

p.), ponieważ brak udowodnienia realności ceny skutkuje odrzuceniem oferty również na ...

wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny zależy od indywidualnych okoliczności sprawy ...

Izby w zakresie wykazywania, że cena oferty nie jest ceną rażąco niską uznać należy, że każdorazowo do ...

do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny z uwagi na zmaterializowanie się ...

wyjaśnienia umotywowane, przekonujące, że zaproponowana cena oferty nie zawiera rażąco niskiej ceny w zakresie: (a) oszczędności metody ...

których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od ...

dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

trzy części: (a) metodologia obliczenia ceny ofertowej (str. 1 wyjaśnień); (b ...

Wyjaśnienia co do metodologii obliczenia ceny ofertowej nie stanowią o braku rażąco niskiej ceny 22: W pierwszej kolejności Trakt ...

nie są znane Zamawiającemu przyjęte ceny materiałów, sprzętu i transportu, ponieważ ...

Jednocześnie Trakt wskazał, że zaoferowana cena jest niższa od kosztorysu inwestorskiego ...

nie stanowi o wykazaniu, że cena ofertowa Trakt nie ma charakteru rażąco niskiej. Wszystkie czynności podjęte przez ...

miałyby prowadzić do zaoferowania niższej ceny 26. Na drugiej stronie wyjaśnień ...

budowlanych, realnie wpłynęły na zaoferowaną cenę. 28. W wyroku z dnia ...

nie ma żadnego wpływu na cenę ofertową. 31. Po drugie, Trakt ...

oraz jak wpływają one na cenę ofertową. 33. Po czwarte fakt ...

koszty wpływają na wysokość zaoferowanej ceny. 35. Po szóste, tak jak ...

biurowych i socjalnych z zaoferowaną ceną. Nie przedstawił, w jaki sposób ...

Trakt nie wykazał przełożenia na cenę ofertową faktu posiadania warsztatu naprawy ...

brak wykazania jakiegokolwiek wpływu na cenę końcową oferty. Już z tego ...

dowody nie potwierdzają, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska. 39. Przedłożone przez Trakt wyjaśnienia ...

istotny wpływ na obniżenie wysokości ceny oferty. Racjonalnie rzecz biorąc wymienione ...

że oferta Trakt nie zawieraj rażąco niskiej ceny 43. W trzeciej części wyjaśnień ...

założeń co do rynkowości skalkulowanej ceny. W tym kontekście należy zauważyć ...

tylko i wyłącznie 2,62% ceny wskazanej w ofercie Trakt. W ...

wpływa na przyjętą przez Trakt cenę ofertową. 11.1.4. Przedstawiony ...

daje podstaw do stwierdzenia, że cena ofertowa nie zawiera rażąco niskiej ceny 49. Pismem z dnia 2 ...

konkretnych, rzetelnych i obrazujących realność ceny wyjaśnień (pomimo dwukrotnego wezwania ze ...

nie obalił zatem powstałego domniemania rażąco niskiej ceny. Jak wskazuje Izba "Dla obalenia ...

wszystkie aspekty mające wpływ na cenę tak, aby nie pozostawiały wątpliwości ...

procedurę wyjaśnienia zaoferowanej przez Aglet ceny na podstawie art. 90 ust ...

analiza przeprowadzonego przez Zamawiającego badania rażąco niskiej ceny oferty Trakt oraz Aglet prowadzi ...

bądź uprawniałyby do oferowania cen jednostkowych na niższym poziome. 59. W ...

Zamawiający zastosował dwa modele badania ceny ofertowej wykonawców. Wobec Aglet samoistnie ...

złożenia, a następnie uzupełnienia wyjaśnień rażąco niskiej ceny, Pismem z dnia 19 stycznia ...

wystąpienia w ofertach uczestników postępowania rażąco niskiej ceny z poszanowaniem dyspozycji art. 7 ...

że złożona oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, 3. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów ...

przez niego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny; 2. Art. 26 ust. 3 ...

T. — spółka jawna w zakresie rażąco niskiej ceny niż wyjaśnień wykonawcy Aglet sp ...

obu wykonawców dwóch modeli badania rażąco niskiej ceny (wobec Trakt mniej rygorystycznego, wnikliwego badania kalkulacji ceny ofertowej, w tym rzekomych oszczędności ...

na rzekome występowanie w niej rażąco niskiej ceny. W pierwszej kolejności należy wskazać ...

Do złożenia i uzupełniania wyjaśnień rażąco niskiej ceny, pisma zawierające wyjaśnienia Przedsiębiorstwa Budowlano ...

T. — spółka jawna nie zawiera rażąco niskiej ceny. Wbrew jednak stanowisku Odwołującego, Przedsiębiorstwo ...

kalkulacje cenowe na etapie wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano Produkcyjne "TRAKT ...

wobec wykonawców dwóch modeli badania rażąco niskiej ceny. Odwołujący podnosi, że Zamawiający podjął wnikliwą analizę wyjaśnień rażąco niskiej ceny złożonych przez Aglet sp. z ...

takcie badania wystąpienia w ofercie rażąco niskiej ceny. Co więcej, brak jest podstaw ...

do ustalenia wystąpienia w ofercie rażąco niskiej ceny. Wątpliwości Zamawiającego w zakresie rzetelności wyjaśnień rażąco niskiej ceny wynikały przede wszystkim z powołania ...

Zawierające wezwania do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny, pisma zawierające wyjaśnienia Przedsiębiorstwa Budowlano ...

modele badania wystąpienia w ofercie rażąco niskiej ceny, tj. model rygorystyczny w stosunku ...

odwołania - dotyczącego wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny złożonych przez Przystępującego TRAKT oraz ...

do dodatkowych wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny co zdaniem Odwołującego było wbrew ...

oferty złożone w postępowaniu miały ceny na zbliżonym poziomie. Cena Odwołującego Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych ...

o.o. jest większa od ceny TRAKT zaledwie o 0,5 ...

tych cen złotych brutto do ceny złotych brutto zaoferowanej przez Przystępującego ...

TRAKT 5 563 000,00 cena wyjściowa do porównań Aglet Sp ...

o. 5 552 892,20 cena mniejsza o około 0,2 ...

o. 5 591 846,77 cena większa o około 0,5 ...

o. 6 016 783,89 cena większa o około 8% ŚREDNIA CENA: 5 681 130,72 cena większa o około 8% Biorąc ...

facto są to takie same ceny. W tych okolicznościach nie sposób wywodzić, że CENA CAŁKOWITA wynosząca 5 563 000,00 zł jest rażąco niska, a cena wyższa od niej o zaledwie ...

77 zł — już nie jest ceną rażąco niską. 2. Odwołujący intencjonalnie "podejmuje" się ...

wykazał w sposób dostateczny, że cena jego oferty nie jest rażąco niska. Zamawiający miał wszelkie podstawy do uznania ceny za prawidłową. a) Złożenie oferty opartej o ceny realne — właściwe firmom wykonawczym, które są znacznie niższe niż ceny, o które oparte jest szacowanie ...

uznanie przez Zamawiającego, że niższe ceny, niż przyjęte w szacowaniu - są ...

bardzo istotnym elementem potwierdzającym wiarygodność ceny, e) Struktura organizacyjna firmy — jest ...

bardzo istotnym elementem potwierdzającym wiarygodność ceny, e) Struktura organizacyjna firmy — jest ...

organizacyjne mają minimalny wpływ na cenę. j) Należy mieć na względzie ...

że w zakresie istotnego elementu ceny — tj. mieszanek bitumicznych — złożono konkretną ...

stanowiła istotny element potwierdzający wiarygodność ceny. Zamawiający - chcąc uszczegółowienia informacji wynikających ...

o maksymalne uszczegółowienie istotnego elementu ceny. Nie można tego porównywać z ...

jednocześnie - stanowiły wystarczające potwierdzenie, że cena oferty nie jest rażąco niska, co poparto stosownymi dowodami. W ...

wyjaśnienia i sposobów wykazania, że cena nie jest rażąco niska. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z ...

wyodrębnić najbardziej znaczące pod względem ceny grupy kosztów i w przypadku ...

również w sposób dostateczny, że cena oferty nie jest rażąco niska. Na uwagę zasługuje okoliczność, że ...

wezwania i konieczności zbadania cen jednostkowych w zakresie najistotniejszej części składowej ceny jaką jest cena za wykonanie wszystkich warstw bitumicznych ...

w pierwszym wezwaniu tych elementów ceny ofert, które budzą uzasadnione wątpliwości ...

wezwania do wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny jest rzetelność w udzielaniu wyjaśnień ...

wyjaśnień i dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, stanowiące w praktyce ...

ocena potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę, Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy. Zamawiający ...

nie wskazał na konkretne elementy ceny, których wyjaśnienia żąda. Dlatego też ...

nie wynika, że wykonawca zaoferował cenę rażąco niską, a niektóre elementy wyjaśnień, co ...

treści wyjaśnień - jednoznacznie potwierdziły, że cena wykonawcy w tym zakresie jest rażąco niska. W tym stanie rzeczy Zamawiający ...

odwołanie jest bezzasadne. Zarzuty dotyczące rażąco niskiej ceny są tendencyjne - — nie uwzględniają realnych ...

wykonawca ten nie udzielił wyjaśnień rażąco niskiej ceny. 4) Art. 90 ust. 1 ...

wykonawcy TRAKT wezwania do wyjaśnienia ceny oferty. Odwołujący wnosi o uwzględnienie ...

stwierdził, że oferta ta zawiera rażąco niską cenę, a złożone przez Odwołującego wyjaśnienia potwierdzają, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

do Odwołującego wezwania do wyjaśnienia ceny oferty był art. 90 ust ...

odniesieniu do przywołanej w wyjaśnieniach ceny oferty okoliczności dysponowania Wytwórnią Mas ...

nieograniczonej produkcji betonów asfaltowych w cenach ich wytworzenia." 3. Dodać należy ...

W celu ustalenia, czy zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe są rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający może badać ceny jednostkowe, które mogą mieć również cechy ...

do złożenia wyjaśnień w zakresie ceny swojej oferty zobowiązany jest do ...

szczegółowych, odpowiednio umotywowanych, przekonujących, że cena złożonej przez niego oferty nie jest rażąco niska [.....]. Reasumując, wyjaśnienia otrzymane od Aglet ...

sposób rzeczowy i przekonujący przedstawia cenę oferty mimo wyższych w stosunku ...

Zamawiającego, co do rynkowego charakteru ceny oferty, zrównane jest w skutkach ...

części wyjaśnień skutkowała stwierdzeniem wystąpienia rażąco niskiej ceny oferty. W tym miejscu należy ...

że stosownie do treści SIWZ cena ofertowa ma charakter ryczałtowy (pkt ...

treść oferty składała się całościowa cena netto/brutto oferty, w tym ...

wezwanie do wyjaśnienia RNC dotyczyło ceny całej oferty, miało charakter ogólny ...

zakresie warstw bitumicznych skutkuje wystąpieniem rażąco niskiej ceny całej oferty. Nie wiadomo ponadto ...

on, iż rzekome lakoniczne wyjaśnienia ceny w tym zakresie oznaczają, że ...

za warstwy bitumiczne skutkuje powstaniem rażąco niskiej ceny całej oferty. W tym miejscu Odwołujący podkreśla, że cena oferty ma charakter ryczałtowy, a ...

ofertami kosztorysów ofertowych. Poziom cen jednostkowych w zasadzie mógł być dowolnie ...

który odrzuca ofertę Odwołującego jako rażąco niską z powołaniem się na zaniżenie ...

warstw bitumicznych nie skutkuje wystąpieniem rażąco niskiej ceny oferty. Należy bowiem zauważyć, że ...

może być mowy o wystąpieniu rażąco niskiej ceny oferty z uwagi na ujętą ...

kwestionuje ustalenie Zamawiającego, że wyjaśnienia ceny oferty w zakresie wykonania warstw ...

na wyjaśnienia tj. szczegółowe rozbicie ceny ofertowej zawarte w kosztorysach ofertowych ...

i wyjaśnienia uzasadniające poziom szacowanej ceny tj. oświadczenie o dysponowaniu własnymi ...

co realnie pozwala na obniżenie ceny w stosunku do cen rynkowych ...

wiedzę, że dostępne na rynku ceny zakupu mieszanek bitumicznych do wbudowania ...

wyceny Zamawiającego. Wiedza o realnych cenach rynkowych warstw bitumicznych jest powszechna ...

było, że wynikająca z wyjaśnień cena pozwala na pokrycie kosztów zakupu ...

Pzp do wyjaśnienia części składowej ceny oferty (oczywistym jest zresztą, że cena oferty nie obejmowała żadnej części ...

wezwania, jego treścią było wyjaśnienie ceny całej oferty, a nie części ...

odrzucenia oferty jest ustalenie, że rażąco niska jest cena części składowej oferty, to decyzja ...

się argumentacja wskazująca, że rzekoma rażąco niska cena wykonania warstw bitumicznych skutkuje powstaniem rażąco niskiej ceny całej oferty. Ustalenie zamawiającego w ...

odrzuceniu jego oferty różnica pomiędzy ceną oferty Odwołującego, a szacunkiem Zamawiającego ...

886.178 zł netto), a cena oferty Odwołującego wynosi: 6.830 ...

drugiej natomiast strony różnica pomiędzy ceną oferty Odwołującego, a średnią arytmetyczną ...

ofert wynosi jedynie 2,25%. Ceny wszystkich złożonych ofert nieznacznie się ...

cen złożonych ofert obrazuje realne ceny rynkowe. W tym miejscu dodać ...

nr 2) Odwołujący podnosi, że cena oferty TRAKT jest wyższa od ceny Odwołującego o jedynie 12.432 ...

to zatem w zasadzie jednakowe ceny. Wykonawca ten również został wezwany ...

być elementem wyjaśnień tj. rozbicia ceny ofertowej na części składowe. W ...

złożyła na wezwanie Zamawiającego rozbicia ceny ofertowej na poszczególne części składowe ...

na praktyczny brak złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny całej oferty. W tej sytuacji ...

dwukrotne wezwanie TRAKT do wyjaśnienia ceny oferty. Możliwość powtórnego wezwania do wyjaśnienia ceny może mieć miejsce tylko w ...

że złożona oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, niezgodności oferty Aglet sp. z ...

złożenia, a następnie uzupełnienia wyjaśnień rażąco niskiej ceny, Pism z dnia 19 stycznia ...

wystąpienia w ofertach uczestników postępowania rażąco niskiej ceny z poszanowaniem dyspozycji art. 7 ...

wykonawca ten nie udzielił wyjaśnień rażąco niskiej ceny oraz art. 90 ust. 1 ...

wykonawcy TRAKT wezwania do wyjaśnienia ceny oferty. Dla uporządkowania wywodu, przedmiotowe ...

W związku z podejrzeniem wystąpienia rażąco niskiej ceny, Zamawiający wezwał uczestnika postępowania do ...

dokonał zasadnego stwierdzenia, że wyjaśnienia rażąco niskiej ceny udzielone przez Aglet Sp. z ...

niewiarygodne, a w konsekwencji oferowana cena pozostaje nierealistyczna, co prowadzi do ...

o., z uwagi na wystąpienie rażąco niskiej ceny. Wnioski z przeprowadzonej procedury wyjaśniającej ...

na badanie zaoferowanej przez wykonawcę ceny nie tylko w zakresie ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, ale ...

co do elementów składowych owej ceny, jeżeli ich wysokość budzi wątpliwości ...

Spółka jawna wezwania do wyjaśnienia ceny oferty. W wyroku z dnia ...

rozwiały wątpliwości zamawiającego związanych z rażąco niską ceną. Dowód: wezwania Zamawiającego z dnia ...

do złożenia i uzupełniania wyjaśnień rażąco niskiej ceny, pismo zawierające wyjaśnienia Przedsiębiorstwa Budowlano ...

stycznia 2021 roku wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny wywołały wątpliwości Zamawiającego, ponieważ nie ...

kalkulacje cenowe na etapie wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano Produkcyjne "TRAKT ...

AGLET z postępowania z powodu rażąco niskiej ceny oferty. 1. Na wstępie należy ...

a jednocześnie obowiązek badać zarówno ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych prac w ramach zamówienia jak i cenę całkowitą oferty pod kątem wystąpienia rażąco niskiej ceny. Bez znaczenia pozostaje przy tym ...

że w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego ceny jednostkowe poszczególnych pozycji również podlegają badaniu ...

co więcej rzetelna ocena cen jednostkowych wpływa na ocenę ceny całkowitej oferty — w zakresie rażąco niskiej ceny: Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z ...

Izba uznaje argumentację, że wobec ceny ryczałtowej nie można badać poszczególnych ...

się z twierdzeniem, że o rażąco niskiej cenie decyduje całość wynagrodzenia ...

by odpowiedzieć na pytanie czy cena ma charakter rażąco niskiej należy zbadać jej poszczególne ...

daje podstawę do odpowiedzi czy cena ryczałtowa pokrywa koszty jak i ...

O możliwości badania poszczególnych cen jednostkowych nie decyduje zatem sam charakter ...

wynagrodzenia, a to czy konkretna cena jednostkowa jest istotną częścią składową ceny całkowitej oferty. Taki charakter bez wątpienia miały ceny zaoferowane za warstwy bitumiczne. Warstwy ...

która to wartość stanowi 22% ceny całkowitej netto oferty Odwołującego. Przede ...

realizacji zamówienia. Powyższe przesądza, że ceny za warstwy bitumiczne są jedną z głównych części składowych ceny całkowitej oferty, a ich zaniżenie wpływa znacząco na zaniżenie ceny całkowitej oferty. Konsekwencją powyższego — rażąco niska cena pozycji dotyczących warstw bitumicznych przesądza o rażąco niskiej cenie oferty. Cena za warstwy bitumiczne spełnia przesłanki ...

KIO 1489/18 Badanie kwestii rażąco niskiej ceny, niezależnie od podstaw jej wszczęcia (...), dotyczyć może całkowitej ceny oferty, bądź jej istotnej części ...

należy jako wymierny wpływ na cenę całkowitą oferty, co wymaga ustalenia ...

Stwierdzenie, że wysokość istotnej składowej ceny oferty ustalona została w oderwaniu ...

od realiów rynkowych powoduje, że cenę całkowitą oferty uznać należy za rażąco niską. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z ...

18 Pojęcie "istotności" części składowej ceny lub kosztu należy interpretować również ...

zamówienia, przynależnej danej części składowej ceny lub kosztu. Jeżeli określone prace ...

za prace te wykonawca oferuje cenę, która nie została przez niego rażąco zaniżona. Tym samym — właśnie nieprawidłowe ...

wykonawca ten potwierdził w wyjaśnieniach rażąco niską cenę. 2. Wbrew twierdzeniom odwołującego wysokości cen jednostkowych nie można było ustalić "dowolnie". Zgodnie ze sposobem obliczenia ceny oferw ustanowionym w SIWZ, należało: 16. Sposób obliczenia ceny oferty 16.1. Cenę na dane zadanie należy określić jako cenę ryczałtową. Wartość pozycji i ceny jednostkowe, winny być wyrażone w PLN ...

miejsc po przecinku. 16,2. Ceny jednostkowe winny być podane netto i ...

zamówienia. 16,3. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto na wszystkie pozycje wymienione ...

pozycje kosztorysu ofertowego Wykonawca określa cenę netto oraz cenę brutto za całe Zamówienie. 16.5. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone ...

stawki podatku VAT. 16.6. Cena ryczałtowa wskazana w ofercie winna ...

16.1 widnieje zapis, że cenę za zadanie należy określić jako ...

wyjaśnienie kwestii, która forma obliczania ceny jest właściwa Odpowiedź. Mimo, że ...

a jego treść tj. Wskazane ceny jednostkowe — nie może ulec zmianie. Ceny przyjęte w wykazie — na podstawie których oblicza się cenę całkowitą - nie mogły ulec zmianie ...

pozycji wykazu do innych. Ponadto, ceny wskazane w wykazie będą stanowiły ...

i w oparciu o te ceny nastąpi wypłata wynagrodzenia Wykonawcy. Co ...

SIWZ wskazują na konieczność obliczenia ceny oferty o taki wykaz. Przygotowanie ...

była konieczna do prawidłowego obliczenia ceny całkowitej oferty. Jednocześnie ceny jednostkowe z wykazu, które będą stanowić ...

podlegają badaniu czy nie są rażąco niskie. Mając na względzie powyższe ...

było w niniejszym postępowaniu obliczenie ceny całkowitej jako sumy cen jednostkowych wyliczonych na podstawie realnych i ...

ta wyklucza "dowolne" określenie cen jednostkowych. 3. Zamawiający prawidłowo ocenił treść ...

wyjaśnień Odwołującego AGLET w zakresie ceny zaoferowanej za warstwy bitumiczne. Odwołujący ...

wezwania do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, w którym Zamawiający nie żądał wprost wyjaśnień w zakresie ceny jednostkowej za warstwy bitumiczne - to w ...

za podstawę odrzucenia oferty przyjąć rażąco niskiej ceny tych pozycji. Powyższa argumentacja nie ...

nawet nie mogło dotyczyć cen jednostkowych bowiem na tym etapie Zamawiający ...

Odwołujący przedstawił informację o przyjętych cenach jednostkowych i w tych samych wyjaśnieniach ...

do wyjaśnień w zakresie konkretnej ceny jednostkowej. Nie jest zasadne twierdzenie, że ...

oceniać wyjaśnienia wyłącznie pod kątem rażąco niskiej ceny całkowitej oferty i zupełnie pominąć ...

wskazuje, że istotna część składową ceny — tj. cena za warstwy bitumiczne jest rażąco niska. To nie treść wezwania determinuje ...

mógł pominąć okoliczności wskazujących na rażąco niską cenę jednostkową, tylko dlatego, że nie pytał ...

w treści wezwania. Ocena wyjaśnień rażąco niskiej ceny nie może być wybiórcza. Każda ...

pod kątem wystąpienia w niej rażąco niskiej ceny musi być wzięta pod uwagę ...

wyjaśnień dotyczących istotnych części składowych ceny oferty. Odmienny pogląd prezentowany przez ...

Tym samym istotne części składowe ceny lub kosztu mogą być badane pod kątem przesłanek rażąco niskiej ceny. 4. Cena zaoferowana przez Odwołującego AGLET jest rażąco niska, co potwierdzają złożone przez niego ...

jednoznacznie rozwiewała wątpliwości w zakresie rażąco niskiej ceny w pozycjach dot. warstw bitumicznych ...

było innych okoliczności wpływających na rażąco niską cenę w pozycjach dot. mas bitumicznych ...

zdaniem Odwołującego wycena poszczególnych cen jednostkowych mogła być dowolna. W tym ...

do dodatkowych wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny - uzależniła takowe wezwanie od treści ...

żądanie ponownych wyjaśnień dotyczących podejrzenia rażąco niskiej ceny od tego samego wykonawcy nie ...

jego wątpliwości co do podejrzenia rażąco niskiej ceny i nie przedstawił na potwierdzenie ...

przez Odwołującego — potwierdziły, że jego cena jest rażąco niska, wobec czego nie było zasadne ...

założeniach i jako takie potwierdzają rażąco niską cenę tych pozycji, które jako istotne części składowe ceny przesądzają o rażąco niskiej cenie całkowitej oferty. 7 ...

elementy wyjaśnień Odwołującego potwierdzają wystąpienie rażąco niskiej ceny. Były to w szczególności: - nieudowodnione ...

ocenie wyjaśnień Odwołującego w zakresie rażąco niskiej należy uznać za prawidłową ...

podlega odrzuceniu z uwagi na rażąco niską cenę jej istotnych części składowych — tj ...

bitumicznych, a to wpływa na rażąco niską cenę całkowitą oferty. II. W przedmiocie ...

odniesienie się do poszczególnych składowych ceny całkowitej a przede wszystkim zawierały ...

dowodów jednoznacznie potwierdzających, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska. 3. W wyjaśnieniach Przystępujący przedstawił ...

dowody na to, że zaoferowana cena ma swoje uzasadnienie, że jest ...

z nimi dowody - wykazał, że cena jego oferty nie jest rażąco niska. Tego samego nie można powiedzieć ...

wykazał w sposób dostateczny, że cena jego oferty nie jest rażąco niska. Zamawiający miał wszelkie podstawy do uznania ceny za prawidłową. a) Złożenie oferty/ opartej o ceny realne — właściwe firmom wykonawczym, które są znacznie niższe niż ceny, o które oparte jest szacowanie ...

uznanie przez Zamawiającego, że niższe ceny, niż przyjęte w szacowaniu - są ...

bardzo istotnym elementem potwierdzającym wiarygodność ceny, e) Struktura organizacyjna firmy — jest ...

że w zakresie istotnego elementu ceny — tj. mieszanek bitumicznych — złożono konkretną ...

stanowiła istotny element potwierdzający wiarygodność ceny, 5. Wyjaśnienia Przystępującego korespondowały z ...

potwierdzały, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Natomiast okoliczność, że Zamawiający wezwał ...

zamówienia. 6. Również okoliczność, że cena zaoferowana przez Odwołującego jest niższa od ceny oferty Przystępującego tylko o 12 ...

przesądza ani o tym, że cena oferty Odwołującego nie jest rażąco niska ani o tym, że obydwie cenyrażąco niskie. Po pierwsze taka różnica ...

nawierzchni bitumicznej dróg świadczy o rażąco niskiej cenie istotnej części składowej ceny całkowitej - a w konsekwencji również o rażąco niskiej cenie całkowitej oferty. Reasumując ...

spowodowała uznanie, że istotny element ceny — nie został prawidłowo uwzględniony i ...

do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny jego oferty. W odpowiedzi pismem ...

że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. 7. Zamawiający dokonał jednak prawidłowych ...

i lakonicznych wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny swojej oferty, co doprowadziło do ...

1 . PROCEDURA WYJAŚNIAJĄCA W ZAKRESIE RAŻĄCO NISKIEJ CENY 8. W treści swojego odwołania ...

złożonych wyjaśnień odnoszących się do rażąco niskiej ceny oferty Odwołującego. O ile jednak ...

że Odwołujący przedstawił ofertę z rażąco niską cenę i nie udowodnił, że ofertą ...

jakiej podstawie Zamawiający uznał, że cena w zakresie warstw bitumicznych skutkuje uznaniem, że cena oferty jest ceną rażąco niską. Odwołujący zdaje się jednak pomijać ...

która miała wpływać na obniżenie ceny Jego oferty, ale nie udzielił ...

wystąpienia w ofercie badanego wykonawcy rażąco niskiej ceny jego oferty. Powstanie takiego domniemania ...

do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny zobowiązany jest do udzielenia rzetelnych ...

wyjaśnień, które dokładnie przedstawiają ukształtowanie ceny oferty i które poparte będą ...

dowodami co do sposobu kalkulacji ceny, przyjętych założeń, uwzględnionych czynników kosztotwórczych ...

mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. Niewywiązanie się z tego obowiązku ...

nie pozwalają stwierdzić, że zaoferowana cena jest realna, nie są wyczerpujące ...

celem postępowania wyjaśniającego sposób kalkulacji ceny jest ustalenie faktów świadczących o ...

tym, że zaoferowana przez wykonawcę cena jest realna, wiarygodna zapewni prawidłowe ...

do klarownego wyjaśnienia sposobu skalkulowania ceny oferty, a także wątpliwych jej ...

p.), ponieważ brak udowodnienia realności ceny skutkuje odrzuceniem oferty również na ...

skuteczne złożenie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny będzie miało miejsce wówczas, gdy ...

do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, obowiązkiem danego wykonawcy jest udzielenie ...

rzetelne wykonanie zamówienia za zaproponowaną cenę. Wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny powinny być również poparte obiektywnym ...

konstrukcji i koniecznej treści wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Wyjaśnienia Aglet sprowadziły się do ...

dowody te przekładają się na cenę końcową oferty Aglet. Jak Przystępujący ...

zamówienia można realnie wykonać za cenę zaproponowaną przez Odwołującego. Tym samym ...

II.2. OFERTA AGLET ZAWIERA RAŻĄCO NISKĄ CENĘ 16. Analiza wyjaśnień Odwołującego z ...

wyjaśnień, który potwierdziłyby, że zaproponowana cena oferty nie zawiera rażąco niskiej ceny w zakresie: (a) oszczędności metody ...

których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od ...

dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

sposób nie potwierdziły, że zaoferowana cena jest realna. 19. Odwołujący w ...

zgodnie z przedmiarami robót; (2) cena ofertowa została wyliczona w oparciu ...

o przedmiary robót; (3) poszczególne ceny zostały skalkulowane w sposób rzetelny i właściwy; (4) cena oferty uwzględnia całkowity koszt wykonania ...

Aglet zrealizować zamówienie za zaoferowaną cenę. W wyjaśnieniach z 19 stycznia ...

Odwołującego, że zaoferowana przez niego cena jest rzetelna i rynkowa oraz ...

zamówienia. Samego oświadczenia wykonawcy, że cenę obliczono prawidłowo, nie można jednak ...

realnie obniżyły zaoferowaną przez niego cenę. Do wyjaśnień załączone został wykaz ...

do wyjaśnień dowody miałyby obniżać cenę oferty Odwołującego. Przechodząc jednak do ...

ustalenia, czy skalkulowana przez niego cena jest prawidłowa j rynkowa. 24 ...

kształtują oraz jak wpływają na cenę ofertową. Odwołujący w tym zakresie ...

okoliczność mającą wpływ na obniżenie ceny ofertowej, powinien właśnie te okoliczności ...

drugie, Odwołujący twierdzi, że obniżenie ceny oferty ma związek z posiadaniem ...

a tym samym uzasadnia obniżoną cenę oferty. Bez znaczenia pozostają tu ...

jak wpływa to na obniżenie ceny całkowitej oferty. 26. W dalszej ...

co skutkować miałoby rzekomo niższymi cenami zakupu. Do wyjaśnień załączono oferty ...

ofert handlowych nie wynika, że ceny te są istotnie obniżone. Odwołujący ...

jak przekłada się na zaoferowaną cenę. W wyjaśnieniach nie podano żadnych ...

nie wynika, że obniżają one ceny oferty Odwołującego. Tym samym, nie ...

z dostawcami kruszyw wpływa na cenę ofertową. 27. I wreszcie, Odwołujący ...

asfaltowych na potrzeby własne w cenach ich wytworzenia. Odwołujący nie przedłożył ...

dysponowanie powyższymi zakładami wpłynie na cenę oferty w Postępowaniu. Odwołujący nie ...

wyjaśnienia, które nie wykazują, że cena oferty nie jest rażąco niska. Odnosząc się do okoliczności wskazanych ...

mierze nie potwierdzają one realności ceny. Ogólnikowa treść wyjaśnień nie odnosi ...

do okoliczności związanych z kalkulacją ceny dla konkretnego przedmiotu zamówienia w ...

poszczególnych okoliczności wpływa na obniżenie ceny. Już zatem z tych względów ...

że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. 11.3. ODRZUCENIE OFERTY ODWOŁUJĄCEGO ...

przedstawione przez Odwołującego w zakresie rażąco niskiej ceny nie tylko nie potwierdziły, że cena nie jest zaniżona, ale wprowadziły ...

sposób przemawiać za uznaniem, że cena ofertowa Aglet nie jest ceną rażąco niską. Bezsporne jest, że Zamawiający okoliczności ...

odrzucenia oferty Odwołującego jako zawierającej rażąco niską cenę. 33. Odwołujący stara się w ...

punktu widzenia objaśnienia czynników obniżających cenę oferty. Dodatkowym i przeważającym aspektem ...

wyjaśnieniach wskazał, że na obniżenie ceny wpływa fakt, iż jest właścicielem ...

że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, podczas gdy samodzielnie nie pokusił ...

się, że wykonanie zamówienia za cenę przedstawioną przez Odwołującego jest niemożliwe ...

potwierdziły, że oferta Odwołującego zawiera rażąco niską cenę. KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA USTALIŁA I ...

110, zwane też TRAKT: 1) Cena wybranej oferty: 5 563 000 ...

ofert, na które składa się cena 60% i okres gwarancji 40 ...

ustawy Pzp2004. Oferta zawiera rażąco niską cenę, a złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Zamawiający stwierdził, że przepis art ...

kwotową zgodnie z którą, jeżeli cena oferty jest niższa o 30 ...

obowiązek wezwać do złożenia wyjaśnień ceny. Tak więc bezsporną okolicznością w ...

do złożenia wyjaśnień w kierunku rażąco niskiej ceny (r.n.c.) mają następujące ...

odwołania - dotyczącego wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny złożonych przez Przystępującego TRAKT oraz ...

do dodatkowych wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny co zdaniem Odwołującego było wbrew ...

oferty złożone w postępowaniu miały ceny na zbliżonym poziomie. Cena Odwołującego Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych ...

o.o. jest większa od ceny TRAKT zaledwie o 0,5 ...

tych cen złotych brutto do ceny złotych brutto zaoferowanej przez Przystępującego ...

TRAKT 5 563 000,00 cena wyjściowa do porównań 2.Aglet ...

o. 5 552 892,20 cena mniejsza o około 0,2 ...

o. 5 591 846,77 cena większa o około 0,5 ...

o. 6 016 783,89 cena większa o około 8% ŚREDNIA CENA: 5 681 130,72 cena większa o około 2% Biorąc ...

facto są to takie same ceny. W tych okolicznościach nie sposób wywodzić, że CENA CAŁKOWITA wynosząca 5 563 000,00 zł jest rażąco niska, a cena wyższa od niej o zaledwie ...

77 zł — już nie jest ceną rażąco niską."(fragment pisma TRAKT jako przystępującego ...

Warszawa - KIO 764/21 (najniższa cena) jak i wykonawcy wybranego TRAKT ...

przyszłość, które bardziej racjonalizują badanie rażąco niskiej ceny przez porównania nie z wartością ...

bardziej realną kwotą do oceny rażąco niskiej ceny jest wartość szacunkowa, która zwierała ...

czynności odrzucenia oferty z najniższą ceną odwołującego Aglet Warszawa, odnosząc się ...

odwołującego Aglet Warszawa z powodu rażąco niskiej ceny. "W wyjaśnieniu przesłanym przez Aglet ...

asfaltowych na potrzeby własne w cenach ich wytworzenia, co w znaczący ...

nieograniczonej produkcji betonów asfaltowych w cenach ich wytworzenia. Dodać należy, że ...

W celu ustalenia, czy zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe są rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający może badać ceny jednostkowe, które mogą mieć również cechy ...

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że ceny jednostkowe mogą mieć cechy samodzielnych cen ...

i być rozpatrywane w kategorii rażąco niskiej ceny w odniesieniu do danego elementu ...

w przedmiotowym postępowaniu. O cenie rażąco" niskiej można mówić wówczas, gdy ...

wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne. Rażąco niska cena jest to cena niewiarygodna, oderwana całkowicie od realiów ...

do złożenia wyjaśnień w zakresie ceny swojej oferty zobowiązany jest do ...

szczegółowych, odpowiednio umotywowanych, przekonujących, że cena złożonej przez niego oferty nie jest rażąco niska (Nowicki Józef Edmund, Kołecki Mikołaj ...

sposób rzeczowy i przekonujący przedstawia cenę oferty mimo wyższych w stosunku ...

Zamawiającego, co do rynkowego charakteru ceny oferty, zrównane jest w skutkach ...

uwagę należy przyjąć, że wyjaśnienia rażąco niskiej ceny udzielone przez Aglet Sp. z ...

niewiarygodne, a w konsekwencji oferowana cena pozostaje nierealistyczna, co prowadzi do ...

wykonawca ten nie udzielił wyjaśnień rażąco niskiej ceny. 4) Art. 90 ust. 1 ...

wykonawcy TRAKT wezwania do wyjaśnienia ceny oferty. Odwołujący wniósł o uwzględnienie ...

części wyjaśnień skutkowała stwierdzeniem wystąpienia rażąco niskiej ceny oferty. Należy przypomnieć, że stosownie do treści SIWZ cena ofertowa ma charakter ryczałtowy (pkt ...

treść oferty składała się całościowa cena netto/brutto oferty, w tym ...

wezwanie do wyjaśnienia RNC dotyczyło ceny całej oferty, miało charakter ogólny ...

tym miejscu Odwołujący podkreśla, że cena oferty ma charakter ryczałtowy, a ...

ofertami kosztorysów ofertowych. Poziom cen jednostkowych w zasadzie mógł być dowolnie ...

który odrzuca ofertę Odwołującego jako rażąco niską z powołaniem się na zaniżenie ...

warstw bitumicznych nie skutkuje wystąpieniem rażąco niskiej ceny oferty. Należy bowiem zauważyć, że ...

może być mowy o wystąpieniu rażąco niskiej ceny oferty z uwagi na ujętą ...

kwestionuje ustalenie Zamawiającego, że wyjaśnienia ceny oferty w zakresie wykonania warstw ...

na wyjaśnienia tj. szczegółowe rozbicie ceny ofertowej zawarte w kosztorysach ofertowych ...

i wyjaśnienia uzasadniające poziom szacowanej ceny tj. oświadczenie o dysponowaniu własnymi ...

wiedzę, że dostępne na rynku ceny zakupu mieszanek bitumicznych do wbudowania ...

wyceny Zamawiającego. Wiedza o realnych cenach rynkowych warstw bitumicznych jest powszechna ...

było, że wynikająca z wyjaśnień cena pozwala na pokrycie kosztów zakupu ...

odrzuceniu jego oferty różnica pomiędzy ceną oferty Odwołującego, a szacunkiem Zamawiającego ...

886.178 zł netto), a cena oferty Odwołującego wynosi: 6.830 ...

drugiej natomiast strony różnica pomiędzy ceną oferty Odwołującego, a średnią arytmetyczną ...

ofert wynosi jedynie 2,25%. Ceny wszystkich złożonych ofert nieznacznie się ...

cen złożonych ofert obrazuje realne ceny rynkowe. W tym miejscu dodać ...

dwukrotne wezwanie TRAKT do wyjaśnienia ceny oferty. Możliwość powtórnego wezwania do wyjaśnienia ceny może mieć miejsce tylko w ...

stwierdziła, aby wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny wskazywały na r.n.c ...

pomimo że oferta ta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

wyjaśnienia nie potwierdzają, że zaoferowana cena ma realny charakter; (2) przeprowadzenia ...

przez niego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny; (2) art. 26 ust. 3 ...

traktowaniu wyjaśnień Trakt w zakresie rażąco niskiej ceny niż wyjaśnień wykonawcy Aglet sp ...

obu wykonawców dwóch modeli badania rażąco niskiej ceny (wobec Trakt mniej rygorystycznego, wnikliwego badania kalkulacji ceny ofertowej, w tym rzekomych oszczędności ...

aby złożone wyjaśnienia wskazywały na rażąco niską cenę oraz zarzucaną przez odwołującego ogólnikowość ...

Trakt złożył na potwierdzenie wiarygodności ceny w tym w zakresie jej ...

01.2021, z której wynikają ceny na mieszankę do wykonania podbudowy ...

tajemnicą przedsiębiorstwa (nie w zakresie ceny tylko w zakresie danych producenta ...

ocenie złożonych wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Jak już wyżej w sprawie ...

złożenia wyjaśnień. Bowiem po pierwsze cena ma charakter ryczałtowy i dopiero ...

do złożenia wyjaśnień w kierunku rażąco niskiej cen. To wykonawca Aglet ...

przy ocenie, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, wezwał do uzupełnienia wyjaśnień Trakt ...

złożonych ofert w związku z cenami z nich wynikającymi, które są ...

związania ofertą. To jest przy cenach całkowitych opiewających na kwoty milionowe ...

oceny złożonych wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny przez przystępującego Trakt Kutno. Izba ...

« poprzednie12345678...213następne »