Spróbuj: "rażąco niska cena jednostkowa" 27

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1155/15, KIO 1156/15, KIO 1162/15 – Wyrok KIO – 2015-07-13 144 fragmenty

2015-07-13 » Oddala odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie

punktacja według kryteriów oceny ofert - cena 100 %: 100%), − wykonawców wspólnie ubiegających ...

punktacja według kryteriów oceny ofert - cena 100 %: 79,51%), − wykonawcy Asseco ...

punktacja według kryteriów oceny ofert - cena 100 %: 34,46%). Zamawiający poinformował ...

punktacja według kryteriów oceny ofert - cena 100 %: 32,45%), − wykonawcy Capgemini ...

punktacja według kryteriów oceny ofert - cena 100 %: 28,69%). Zamawiający poinformował ...

terminie wyjaśnień dotyczących elementów wysokość ceny; 3) naruszenie art. 7 ust ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny; 3) dokonania ponownej oceny ofert ...

w sprawie jest kwestia obliczenia ceny. Cena stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Wykonawcy mieli podać zarówno ceny jednostkowo jak i łączną cenę brutto w formularzu ofertowym. Jednostkami ...

tego wymagał jej wzór) przedstawione ceny jednostkowe uwzględniały wszystkie koszty wykonania poszczególnych ...

wyjaśnień, czy oferty nie zawierają rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

dwóch z pięciu wykonawców zaproponowało ceny o blisko połowę niższe od ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny. Ceną oferty była suma stawek za ...

te kształtują się następująco: Firma Cena 1 PF Cena Łączna cena [PLN] roboczodnia oferty brutto [PLN ...

1 600,- 11 750,34 Cena punktu funkcyjnego dla wszystkich oferentów ...

funkcyjnego powinna odzwierciedlać pewną średnią cenę dla systemów, które będą budowane ...

średni koszt za punkt funkcyjny. Cena dla PF podana przez trzech ...

do 2 267 zł. Rozbieżność ceny jest na poziomie około 25%. Łączna cena oferty w przypadku HP odbiega ...

niskie stawki u dwóch wykonawców (cena punktu funkcyjnego HP i Konsorcjum ...

procesu certyfikacji, zarządzanie projektem. Dodatkowo, cena punktu funkcyjnego powinna zawierać narzuty ...

1 PF, należałoby spodziewać się ceny za 1 PF na poziomie ...

rozważań zwłaszcza w przypadku HP cena punktu funkcyjnego jest dużo niższa od ceny jednego roboczodnia, co oznacza, że ...

analizy czy oferty nie zawierają rażąco niskiej ceny nie zwalnia fakt, że postępowanie ...

umowy ramowej. Jednocześnie oferenci tłumacząc cenę nie mogą się zasłaniać możliwością ...

wykonawcy konkretnego zamówienia cząstkowego. Zaoferowana cena jest maksymalną jaką będą mogli ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny, a odstąpienie od tej czynność ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny, f) zaniechania czynności dokonania wyboru ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny i ustalenia na tej podstawie ...

HP i Konsorcjum Comarch zaoferowali cenę rażąco niską. Zarzut ten Odwołujący stawia z ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny, w celu obiektywnego ustalenia elementów ...

ofertą, tj. ofertą z najniższą ceną (cena jest jedynym kryterium oceny ofert ...

HP lp jednostka IloPodatek VAT Cena ść Cena Cena jednostek jednostkowa jednostkowa brutto w netto w zł ...

COMARCH lp jednostka IloPodatek VAT Cena ść Cena Cena jednostek jednostkowa jednostkowa brutto w netto w zł ...

COMARCH lp jednostka IloPodatek VAT Cena ść Cena Cena jednostek jednostkowa jednostkowa brutto w netto w zł ...

COMARCH lp jednostka IloPodatek VAT Cena ść Cena Cena jednostek jednostkowa jednostkowa brutto w netto w zł ...

widać mechanizm przerzucania kosztów pomiędzy cenami jednostkowymi będącymi podstawą wypłaty wynagrodzenia w ...

przez Zamawiającego zastosowania procedury wyjaśnień ‘rażąco niskiej ceny’ oraz zaniechania czynności odrzucenia ofert ...

Konsorcjum AMG, pomimo że zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zastosowanie powołanej procedury jest czynnością ...

przypadku podejrzenia złożenia oferty z rażąco niską ceną. Ceny ofert HP i Konsorcjum Comarch ...

dziennego. Jeżeli zaś chodzi o ceny Asseco i Konsorcjum AMG, to ...

prace zgodnie z SIWZ, kalkulacja ceny mogłaby się okazać inna - wyższa ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny wraz z dowodami potwierdzającymi zasadność ...

niedopuszczalny jest wybór oferty z ceną, która może być uznana za "rażąco niską". Istniejące różnice powinny wzbudzić uzasadnione ...

mamy do czynienia właśnie z cenami niewiarygodnymi, wskazującymi na fakt wykonania ...

elementach, które pozwalają wykonawcy obniżyć cenę oferty, a informacje te, jak ...

są wrażliwe dla kształtowania poziomu ceny, zostały przemilczane przez Zamawiającego. Jedynym ...

złożenia wyjaśnień w zakresie kalkulacji ceny. Zwrócić także należy uwagę że: cena jednostkowa HP za punkt funkcyjny jest po wielokroć rażąco niska, zaś cena za roboczodzień jest rażąco niska, w rezultacie cała cena jest rażąco niska; cena jednostkowa Konsorcjum COMARCH za punkt funkcyjny jest rażąco niska, zaś cena za roboczodzień jest po wielokroć rażąco niska, w rezultacie cała cena jest rażąco niska; cena jednostkowa ASSECO za punkt funkcyjny jest rażąco niska jeśli wykonawca ten korzystał z ...

przez Zamawiającego, w rezultacie cała cena jest rażąco niska; cena jednostkowa Konsorcjum AMG za roboczodzień jest rażąco niska jeśli wykonawca ten korzystał z ...

przez Zamawiającego, w rezultacie cała cena jest rażąco niska. Odwołujący wskazuje, że zgodnie z ...

doświadczenia w świadczeniu usług informatycznych, ceny zaoferowane przez wykonawców HP i ...

zamówienia i noszą znamiona cen rażąco niskich. W przypadku natomiast ofert ...

AMG - proponowana przez tych wykonawców cena byłaby oczywiście inna (wyższa), gdyby ...

samym nie ma wątpliwości, że ceny zaoferowane przez wykonawców HP, Konsorcjum ...

Odwołującego, wykonawcy ci za zaoferowaną cenę nie będą w stanie wykonać ...

celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny, przez zaniechanie wezwania wykonawcy Hewlett ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny. Na wstępie Izba zaznacza, że ...

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: (…) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

odrzucenia oferty, gdy ta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

jednocześnie nie wprowadza definicji pojęcia "rażąco niskiej ceny". Brak zdefiniowania tego pojęcia a ...

czy mamy do czynienia z ceną rażąco niską będzie ukształtowana przez doktrynę wykładnia ...

czytamy, iż "za ofertę z rażąco niską ceną można uznać ofertę z ceną niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do ...

rynkowych podobnych zamówień. Oznacza to cenę znacząco odbiegającą od cen przyjętych ...

i sądów powszechnych. "O cenie rażąco niskiej można mówić wówczas, gdy ...

wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne. Rażąco niska cena jest to cena niewiarygodna, oderwana całkowicie od realiów ...

XIX Ga 3/07). "Za rażąco niską cenę należy uznać cenę nierealistyczną, za którą wykonanie zamówienia ...

UZP/ZO/0-1082/07). "Rażąco niska cena grozi niebezpieczeństwem niewykonania lub nienależytego ...

0-696/07). Tak więc, ceną rażąco niską jest cena niepokrywająca wydatków wykonawcy związanych z realizacją zamówienia, cena nierealna w relacji do cen rynkowych podobnych zamówień, cena niewiarygodna, oderwana od realiów rynkowych ...

możliwe. Brak uregulowania ustawowych definicji rażąco niskiej ceny, wskazuje na trudność i indywidualność ...

sankcja odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny - art. 90 ustawy. (wyrok Sądu ...

Zamawiający odrzuca ofertę, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

wyczerpaniem przez Zamawiającego procedury wyjaśniającej cenę, którą reguluje art. 90 ust ...

że mamy do czynienia z rażąco niską ceną, ofertę należy odrzucić na podstawie ...

odrzuceniem oferty wykonawcy z powody rażąco niskiej ceny, uwzględniając w tym zakresie zarówno ...

przeprowadzeniem przez niego procedury weryfikacji ceny ofertowej poprzez złożenie wyjaśnień przez ...

zaoferowanej przez niego w ofercie ceny. Każdorazowo to Zamawiający rozważa czy ...

wątpliwość co do tego, czy cena nie jest rażąco niska (porównaj: Wyrok SO w Katowicach ...

powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości, iż cena zawarta w ofercie jest ceną rażąco niską prowadzić powinna do wniosku, iż zaoferowana cena jest ceną spekulacyjną, czyli taką która rodzi ...

wynagrodzenie, natomiast granica pomiędzy najniższą ceną zaoferowana w postępowaniu a rażąco niska ceną jest nieostra dlatego Zamawiający dokonując ...

czy ma do czynienia z rażąco niska ceną powinien mieć na uwadze w ...

danym postępowaniu w przez wykonawcę ceny może prowadzić do krzywdzącego i ...

art. 90 ust 1 ustawy cena rażąco niska określana jest w stosunku do ...

chce pozyskać Zamawiający. Jednakże również ceny zawarte w ofertach złożonych w ...

w danych warunkach rynkowych. Pojęcie rażąco niskiej ceny jest subiektywne, natomiast ustawa nie ...

kiedy mamy do czynienia z rażąco niską ceną. Każdy przypadek, ze względu na ...

funkcyjnego powinna odzwierciedlać pewną średnią cenę dla systemów wymienionych w SIWZ ...

powziął wątpliwości w zakresie zaistnienia rażąco niskiej ceny; nie istnieją bowiem ustalone granice ...

Zamawiającego do uznania, iż zaoferowana cena stanowi cenę rażąco niską, co więcej w zakresie każdego ...

że nie ma zależności pomiędzy cenami z innych postępowań (umów) a cenami oferowanym w tym postępowaniu o ...

Asseco Polan S.A. podniosło cenę za punkt funkcyjny dziesięciokrotnie natomiast ...

w zakresie realności badania zaoferowanej ceny, zakres usług nie był tożsamy ...

1 Zamawiający określił sposób obliczenia ceny przez podanie cen jednostkowych netto, łącznej ceny netto, należnego podatku VAT oraz łącznej ceny brutto, zgodnie z wymaganiami określonymi ...

tego samego rozdziału wskazał, że ceny określone w formularzu ofertowym powinny ...

tego, że przedstawione w ofercie ceny uwzględniają wszystkie koszty wykonania poszczególnych ...

pomocniczego powinien być wliczony w cenę punktu funkcyjnego. Zamawiający w dalszej ...

oznacza to jednak, ze w cenę PF mają być wliczone (w ...

zsumowanie prowadzące do wliczenia w cenę PF kosztów wszystkich Środowisk Pomocniczych ...

w ocenie Zamawiającego znaczne zawyżenie ceny PF. Zgodnie z wzorem Umowy ...

do złożenia wyjaśnień elementów zaoferowanej ceny przez HP i Konsorcjum Comarch ...

badając oferty w zakresie zaoferowanej ceny posiłkował się cenami z innych postępowań, z których ...

żadnego winsoku, bowiem porównywane są ceny za usługi nieporównywalne z uwagi ...

że każdy z wykonawców, kalkulując ceny ofert, dokonuje stosownych wyliczeń w ...

koszty jakie są niezbędne i ceny jakie będą pozwalały na konkurencję ...

na konieczność kalkulowania poszczególnych elementów ceny a w odpowiedzi na odwołanie ...

oceny zaoferowanej w tym postępowaniu ceny przez HP nie ma znaczenia ...

w obecnie prowadzonym postępowaniu w cenę punktu funkcyjnego wymagał skalkulowania kosztów ...

Comarch wskazywało, że elementem obniżającym cenę zaoferowaną w przedmiotowym postępowaniu jest ...

kwoty oferty. Wskazać można, że cena za punkt funkcyjny w umowie ...

roboczodzień 859,77 zł brutto (cena za roboczodzień z oferty) co ...

ocenie Izby Odwołujący wskazał elementy ceny, które po stronie Zamawiającego w ...

rozpoznawanej sprawie wykonawcy mieli podać ceny za punkt funkcyjny przemnożone przez cztery i zsumowane z ceną za roboczodzień przemnożony przez jeden ...

obrębie których dokonywał badania realności ceny, wskazywało na rozbieżności w cenach ofert w obrębie jednego przedmiotu ...

w której określone są maksymalne ceny dla późniejszych zamówień wykonawczych, powinno ...

S.A., choć i na ceny jednostkowe zaoferowane przez tego wykonawcę się ...

w obecnie prowadzonej procedurze zaoferował cenę za punkt funkcyjny dziesięciokrotnie wyższą ...

wyjaśnień w zakresie elementów zaoferowanej ceny przez HP i Konsorcjum Comarch ...

Pismo procesowe odwołującego w sprawie rażąco niskiej ceny, − pismo z dnia 23 czerwca ...

Pismo procesowe odwołującego w sprawie rażąco niskiej ceny. Izba zważyła: V. W zakresie ...

widać mechanizm przerzucania kosztów pomiędzy cenami jednostkowymi będącymi podstawą wypłaty wynagrodzenia w ...

celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny i art. 89 ust. 1 ...

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: (…) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

przez Zamawiającego zastosowania procedury wyjaśnień ‘rażąco niskiej ceny’ oraz zaniechania czynności odrzucenia ofert ...

Konsorcjum AMG), pomimo że zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

do złożenia wyjaśnień elementów zaoferowanej ceny przez HP i Konsorcjum Comarch ...

badając oferty w zakresie zaoferowanej ceny posiłkował się cenami z innych postępowań, z których ...

żadnego winsoku, bowiem porównywane są ceny za usługi nieporównywalne z uwagi ...

że każdy z wykonawców, kalkulując ceny ofert, dokonuje stosownych wyliczeń w ...

koszty jakie są niezbędne i ceny jakie będą pozwalały na konkurencję ...

na konieczność kalkulowania poszczególnych elementów ceny. Odwołujący wskazywał, w uzasadnieniu odwołania, że ceny zaoferowane przez HP oraz Konsorcjum ...

zł brutto. Odwołujący wskazywał, że ceny w ofercie HP za punkt ...

500 zł netto jest wielokroć rażąco niska natomiast za roboczodzień 1100 zł netto jest rażąco niska, natomiast w ofercie Konsorcjum Comarch cena za punkt funkcyjny 800 zł netto jest rażąco niska natomiast za roboczodzień 699 zł netto jest wielokroć rażąco niska. Porównując ceny złożone przez wymienionych wcześniej wykonawców z cenami przedstawionymi przez pozostałych: Asseco polan S.A. cena za punkt funkcyjny 1740 zł ...

2035 zł netto; Konsorcjum AMG cena za punkt funkcyjny 1 988 ...

obrębie których dokonywał badania realności ceny, wskazywało na rozbieżności w cenach ofert w obrębie jednego przedmiotu ...

w której określone są maksymalne ceny dla późniejszych zamówień wykonawczych, powinno ...

S.A., choć i na ceny jednostkowe zaoferowane przez tego wykonawcę się ...

w obecnie prowadzonej procedurze zaoferował cenę za punkt funkcyjny dziesięciokrotnie wyższą ...

czy ma do czynienia z rażąco niska ceną powinien mieć na uwadze w ...

Comarch S.A. na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok ...

przedstawił na okoliczność wykazania, że cena zaproponowana przez Comarch za roboczodzień ...

w piśmie Odwołujący, wskazując, że cena oferty HP odbiega od średniej arytmetycznej o 51 % natomiast cena Konsorcjum Comarch odbiega od średniej ...

złożenia wyjaśnień w zakresie oferowanej ceny przez Konsorcjum AMG, bowiem zarzut ...

KIO 1091/18 – Wyrok KIO – 2018-06-18 125 fragmentów Premium ciekawe zdania

2018-06-18 » Oddala odwołanie

na to, że: a) zawiera rażąco niską cenę, b) jej treść nie odpowiada ...

c) zawiera błędy w obliczeniu ceny, d) jej złożenie stanowi czyn ...

ustawy przez błędne uznanie, iż cena oferty wykonawcy jest rażąco niska, w sytuacji gdy wykonawca wykazał ...

inne wartości podstawowe do ustalenia ceny jednostkowej oraz nie wyliczył wszystkich kosztów ...

że odwołujący złożył ofertę zawierającą rażąco niską cenę a tym samym naruszył zasady ...

w sytuacji gdy w rzeczywistości cena Odwołującego nie jest rażąco niska, b) jego błędną wykładnię prowadzą ...

V) oferując jego realizację za cenę 11 347 052,40 zł (cena ofertowa brutto z prawem opcji ...

oraz dowody potwierdzające, że zaproponowana cena nie jest rażąco niska. Pismem z dnia 21 maja ...

odrzuceniu z następujących powodów: 1) Ceny jednostkowe w ofercie wykonawcy dotyczące odbierania ...

tworzyw sztucznych oraz szkła są rażąco niskie (art. 89 ust. 1 ...

oferta zawiera błędy w wyliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt ...

niezgodnego ze specyfikacją sposobu obliczenia ceny tj. przerzucania ciężarów ponoszonych w ...

tego kosztu nie poniosą, przyjęcie ceny poniżej kosztów wykonania, czyli nierealistycznej ...

pkt 3 ustawy). Zamawiający zakwestionował cenę za odbiór oraz zagospodarowanie następujących ...

wyjaśnienia co do tego, że cena całościowa za realizację zamówienia pozwoli ...

że "Prowadzenie wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny w odniesieniu jedynie do dwóch cen jednostkowych spośród wielu, składających się na ostateczną cenę oferty prowadziłoby bowiem do fałszywych wniosków, rażąco niska cena jednostkowa nie stanowi bowiem o rażąco niskiej cenie oferty, a ponadto wypaczałoby instytucję rażąco niskiej ceny oferty, która przedmiotem oceny czyni cenę oferty a nie ceny jej elementów składowych" (KIO 3021 ...

p. stanowią literalnie, że przedmiotem rażąco niskiej ceny może być tylko oferta, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Chodzi bowiem o odniesienie ceny do całego przedmiotu zamówienia, nie ...

niektórych tylko pozycji, np. do ceny jednostkowej brutto za 1 Mg odpadów komunalnych zmieszanych choćby nawet cena części oferty mogła być uznana za rażąco niską, to żadną miarą nie czyni to rażąco niskiej ceny całej oferty, (za postanowieniem SO ...

działanie zamawiającego polegające kwestionowaniu cen jednostkowych za odbiór i zagospodarowanie niektórych ...

i dowodów dotyczących wyliczenia wskazanej ceny w zakresie zagospodarowania poszczególnych rodzajów ...

dotyczących wszystkich składników kosztotwórczych każdej ceny jednostkowej, w sposób rzetelny przedstawił zarówno ...

przez siebie ilości odpadów oraz ceny skupu netto za tonę danego ...

odpadów: papier i tekturę za cenę 175zł. netto za tonę ...

na zakup surowców, przyjęto średnie ceny za 1 Mg według ofert ...

zysku ze sprzedaży surowców, faktyczna cena jaką odwołujący otrzymałby za 1 ...

ofertowego + 175,00zł średnia cena ze sprzedaży surowca), - metale i ...

ofertowego + 175,00zł średnia cena ze sprzedaży surowca), - szkło 141 ...

ofertowego + 91,67zł średnia cena ze sprzedaży surowca). Opracowany przez ...

i otrzymać za niego dobrą cenę, Dotychczas na terenie miasta Lublina ...

innych wartości podstawowych do ustalenia ceny jednostkowej". Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby ...

także jako błąd w obliczeniu ceny w ofercie odwołującego. Odwołujący zauważył ...

właściwie ustosunkować. Zamawiający łączy zarzut rażąco niskiej ceny z naruszeniem uczciwej konkurencji ("przyjęcie ceny poniżej kosztów wykonania, czyli nierealistycznej ...

nieuczciwej konkurencji są praktyki manipulowania cenami jednostkowymi, będącymi odrębnymi kryteriami oceny ofert ...

13 SIWZ), że punktowana jest cena za całość zamówienia, a contrario ...

nie są punktowane oddzielnie poszczególne ceny jednostkowe. Dlatego wykonawca, w tym odwołujący ...

na ostateczną punktację poprzez "manipulowanie" cenami. W końcowej części pisma zamawiającego ...

IV na okoliczność istnienia cen rażąco niskich w ofercie odwołującego, w ...

podstawy wszczęcia procedury badania wystąpienia rażąco niskiej ceny, zasadności zajętego przez zamawiającego stanowiska. Podtrzymał swoje stanowisko, że cena oferty odwołującego dla części V ...

kalkulacji kosztów dla pojedynczych cen jednostkowych odbioru i zagospodarowania odpadów papieru ...

usług w zamian za zaproponowane ceny jednostkowe. Zamawiający stanął na stanowisku, że ...

zamówienia, a nie poszczególnych cen jednostkowych, oszacowanie dokonanie w oparciu o ...

zamawiającego, co do nierzetelności wyliczenia ceny oferty. Zamawiający odwołał się do ...

kalkulacjach dopuściła się manipulacji kosztów jednostkowych podanych w formularzach ofertowych. Podkreślił ...

powzięcia wątpliwości, co do realności ceny dokonać jej badania. Podniósł, że ...

ofertowy, ponieważ miał on obliczyć cenę oferty zgodnie z założeniami wskazanymi ...

odwołującego potwierdziły nieprawidłowość obliczenia cen jednostkowych, czyli nieprawidłowości powstałe na etapie przygotowania cen jednostkowych, a zatem potwierdziły wystąpienie błędu w obliczeniu ceny, który powstał w związku z naruszeniem zasad obliczania cen jednostkowych wskazanych przez zamawiającego i tak ustalone ceny nie stanowią odzwierciedlenia przedmiotu zamówienia ...

złożonych w wyjaśnieniach. Odwołujący kalkulował ceny jednostkowe w oparciu o własne doświadczenia ...

również o błędzie w obliczeniu ceny. Zamawiający swoje przekonanie oparł o ...

wyjaśniającym nie udowodnił, że składowe ceny są racjonalne i umożliwiają wykonanie ...

o powszechnie obowiązujące i rzeczywiste ceny rynkowe odrębnie dla każdej usługi ...

usług i błędu w obliczeniu ceny. Wycena odwołującego została oparta o ...

zbieranych selektywnie i iluzoryczne zawyżenie ceny odbioru i transportów odpadów zmieszanych ...

profesjonalizmu i nie oparciu kalkulacji ceny ofertowej w oparciu o zawartą ...

Zamówienia. 12. Opis sposobu obliczenia ceny. 12.1 Oferta musi zawierać, ostateczną sumaryczną cenę dla każdej części oddzielnie za ...

punkcie 3 . 12.2. Obliczanie ceny: 12.2.2 dla części ...

niżej wymieniony sposób: Zamówienie podstawowe: Cena uwzględniająca wszystkie koszty związane z ...

W wykazie cenowym należy podać: - cenę jednostkową netto za odbieranie oraz cenę jednostkową netto za zagospodarowanie 1 Mg ...

dla każdej pozycji odzienie, mnożąc cenę jednostkową netto przez stawkę podatku VAT 8%, - obliczyć cenę jednostkową brutto dla każdej pozycji , dodając cenę jednostkową netto do kwoty podatku VAT ...

każdego rodzaju odpadu oddzielnie mnożąc cenę jednostkową brutto przez ilość każdego rodzaju ...

każdego rodzaju odpadu oddzielnie mnożąc cenę jednostkową brutto przez ilość każdego rodzaju ...

dla bioodpadów — prawo opcji mnożąc cenę jednostkową brutto przez ilość dla prawa ...

opcji". - dla pozycji "SUMA brutto — cena ofertowa" zsumować "SUMA brutto — Zamówieni ...

prawem opcji" wartość ta stanowi cenę ofertową .Cenę tę należy wpisać do formularza ...

cenowy w wierszu "SUMA brutto — cena ofertowa". Cenę tę należy wpisać do formularza ofertowego w wierszu cena ofertowa w zł brutto. Z ...

wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych za odebranie i za zagospodarowanie ...

99zł., zaś odwołujący zaoferował cenę łącznie z prawem opcji w ...

w części V zaoferował on cenę 11 347 052,40zł ...

wynika, że zaoferował on następujące ceny jednostkowe netto osobno za odbieranie i ...

podstawowe - ilość 15 880 Mg, cena jedn. za 1 Mg - 350 ...

zamówienie podstawowe - ilość 2042 Mg, cena jedn. za 1 Mg - 25 ...

zamówienie podstawowe - ilość 2042 Mg, cena jedn. - 25zł. 3. Metale ...

zamówienie podstawowe - ilość 3679 Mg, cena jedn. za 1 Mg - 25 ...

zamówienie podstawowe - ilość 3679 Mg, cena jedn. - 25zł. 4. Szkło ...

zamówienie podstawowe - ilość 1467 Mg, cena jedn. za 1 Mg - 25 ...

zamówienie podstawowe - ilość 1467 Mg, cena jedn. - 25zł. 5. Bioodpady ...

zamówienie podstawowe - ilość 6166 Mg, cena jedn. za 1 Mg - 80 ...

zamówienie podstawowe - ilość 4111 Mg, cena jedn. - 220zł. opcja ilość 2055 Mg cena jedn. 220zł. 6. Odpady ...

zamówienie podstawowe - ilość 3737 Mg, cena jedn. za 1 Mg - 150 ...

zamówienie podstawowe - ilość 3737 Mg, cena jedn. - 240zł. 7. Meble ...

zamówienie podstawowe - ilość 1116 Mg, cena jedn. za 1 Mg - 300 ...

zamówienie podstawowe - ilość 1116 Mg, cena jedn. - 300zł. 8. Odpady ...

zamówienie podstawowe - ilość 2041 Mg, cena jedn. za 1 Mg - 150 ...

i opcja - ilość 2041 Mg, cena jedn. - 150zł. Z JEDZ ...

szczegółowe wyliczenia poszczególnych składników cen jednostkowych zamieszczonych w wykazie cenowym - załącznik ...

wierszem od dołu zamieszczone zostały ceny odnoszące się do odbioru odpadów. Izba ustaliła, że ceny netto dla poszczególnych frakcji w ...

Izba ustaliła, że odwołujący niektóre ceny jednostkowe takie jak papier i tektura ...

sprzedaży, a zaoferował w ofercie cenę niższą niż w załączniku nr ...

i są w stanie zaoferować cenę za makulaturę mocną 200zł ...

mieszanego i bezbarwnego szkła za cenę 50zł./Mg netto opakowań ...

mieszanych (kolorowych) dpr wliczony w cenę, loco Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej ...

metali i tworzyw sztucznych za cenę 100zł./tona, papieru i ...

IV, nie stanowi dowodu, że ceny jednostkowe oferty odwołującego w części V również muszą być rażąco niskie, zwłaszcza, że są one ...

ustawy przez błędne uznanie, iż cena oferty wykonawcy jest rażąco niska, w sytuacji gdy wykonawca wykazał ...

aktualnym stanie prawnym nie tylko cena całkowita oferty może rodzić wątpliwości ...

wyjaśnień także istotnych części składowych ceny lub kosztu, przez co należy ...

rozumieć także jako części cen jednostkowych składające się na całość ceny ofertowej. Zamawiający ma zatem ustawowe ...

odnośnie poszczególnych cen czy kosztów jednostkowych. W niniejszej sprawie zamawiający wprost ...

odpadów dla każdej z cen jednostkowych deklarowanych przez odwołującego za odbiór ...

siebie założenia do kalkulacji całości ceny i przewidywane w tym zakresie ...

w całości z zadeklarowanych cen jednostkowych w załączniku nr 5e ...

uwagę, że w niniejszym postępowaniu ceny jednostkowe są istotnymi częściami składowymi ceny, gdyż zgodnie z par. 8 ...

zaniżenie choćby jednej z cen jednostkowych może spowodować nierentowność całości zamówienia ...

odwołujący udowodnił zamawiającemu, że jego ceny jednostkowe spornych frakcji odpadów nie zawierają ceny rażąco niskiej, a ceny te mogą powodować, że cena za całość zamówienia jedynie oszacowana ...

ofert, może okazać się również rażąco niska w toku realizacji przedmiotowego zamówienia ...

z realizacji zamówienia nie zadecyduje cena całości oferty, ale poszczególne ceny jednostkowe i ilości rzeczywiście odebranych odpadów ...

może dojść do sytuacji, gdzie ceny jednostkowe niepokrywające kosztów odbioru i zagospodarowania ...

ustawowe prawo i obowiązek badać ceny jednostkowe oferty odwołującego i wzywać w ...

nie kierując się wyłącznie podaną ceną całości oferty. Odwołujący natomiast w ...

złożone wyjaśnienia potwierdzają zaoferowanie cen rażąco niskich na poszczególne frakcje odpadów zbieranych selektywnie, a ceny te mają wpływ na cenę za którą zostanie zrealizowane przedmiotowe ...

więc są istotnymi częściami składowymi ceny. W konsekwencji Izba nie dopatrzyła ...

inne wartości podstawowe do ustalenia ceny jednostkowej oraz nie wyliczył wszystkich kosztów ...

zamawiającego. W ocenie Izby każda cena składająca się na cenę oferty powinna być skalkulowana w ...

ofercie. W ocenie Izby kalkulując ceny poszczególnych frakcji odpadów każdy przedsiębiorca ...

w której każdy wykonawca kalkulowałby ceny w oparciu o ilości odpadów ...

przyjąć, że wykonawcy mogą ustalać ceny jednostkowe w oparciu o inne założenia ...

że przyjęcie dla kalkulacji cen jednostkowych innych ilości przez które ceny te będą przemnażane stanowi o ...

w przedmiocie zamówienia. Konsekwencją obliczenia ceny jednostkowej z inną ilością odpadów jest także błąd w obliczeniu ceny, gdyż ceny jednostkowe zostały ustalone w oparciu o ...

e. Zatem błąd w obliczeniu ceny nie powstał na etapie wypełnienia ...

ofertowego, ale na etapie kalkulacji ceny za 1 Mg odpadu danej ...

e, gdyż został on wypełniony cenami jednostkowymi obliczonymi niezgodnie z pkt. 3 ...

że odwołujący złożył ofertę zawierającą rażąco niską cenę a tym samym naruszył zasady ...

w sytuacji gdy w rzeczywistości cena Odwołującego nie jest rażąco niska, b) jego błędną wykładnię prowadzą ...

zyski z poszczególnych pozycji cen jednostkowych będą służyły pokryciu strat w innych pozycjach cen jednostkowych, co w ocenie Izby przy przyjętym obmiarowym sposobie rozliczenia ceny oferty powoduje, że wykonawca dla poszczególnych pozycji cen jednostkowych nie przyjął rzeczywistych kosztów ich świadczenia rażąco je zaniżając, co w ocenie ...

przez rażące zaniżenie poszczególnych cen jednostkowych, które mogą powodować w toku ...

klienta." manipulowanie i zaniżanie cen jednostkowych jest sprzeczne z dobrymi obyczajami ...

KIO 861/18 – Wyrok KIO – 2018-05-16 74 fragmenty Premium

2018-05-16 » Zaskarżone » Oddala odwołanie

Wykonawca zaoferował w swojej ofercie "cenę za przewóz zwłok" na kwotę ...

koszt wykonania usługi przewyższa zaoferowaną cenę. W dniu 02.05.2018 ...

odrzucenie oferty Odwołującego z powodu rażąco niskiej ceny, mimo złożonych przez Odwołującą szczegółowych ...

wyjaśnień w zakresie poszczególnych składników ceny, z powołaniem się przy tym ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny. W uzasadnieniu czynności odrzucenia oferty ...

wyliczenia Odwołującego są nieprawidłowe i cena oferowanej usługi została rażąco zaniżona. W ramach prowadzonego postępowania Odwołująca złożyła ofertę z ceną netto wynoszącą 19.500 zł ...

przy tym w tabeli cenowej jednostkową cenę za przewóz zwłok w wysokości 40,00 zł netto, cenę za 1 km przewozu poza ...

1,50 zł netto oraz cenę za przechowywanie zwłok w wysokości ...

wartość ogólną wykonania zadania tj. cenę za przewóz zwłok, cenę za 1 km przewozu poza granicami miasta oraz ceną za przechowywanie zwłok. W odpowiedzi ...

samym usługa została zaoferowana za rażąco niską cenę. W pierwszej kolejności podniósł, iż ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny, szczególnie, gdy ma ono postać ...

z orzecznictwem KIO, przy badaniu rażąco niskiej ceny należy brać pod uwagę całość ceny, a nie opierać się jedynie na niektórych jednostkowych kosztach (wyrok KIO z 15 ...

14). Prowadzenie wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny w odniesieniu jedynie do dwóch cen jednostkowych spośród wielu, składających się na ostateczną cenę oferty prowadzi do fałszywych wniosków, rażąco niska cena jednostkowa nie stanowi bowiem o rażąco niskiej cenie oferty, a ponadto wypaczałoby to instytucję rażąco niskiej ceny oferty, która przedmiotem oceny czyni cenę oferty, a nie ceny jej elementów składowych (wyrok KIO ...

należy, iż nawet kwestionując elementy ceny odnoszące się do kosztów pracowniczych ...

jest znacznie niższy od zaoferowanej ceny (40,00 zł), tym samym ...

z którą "za ofertę z rażąco niską ceną można uznać ofertę z ceną niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do ...

realizację całości zadania - nie jest rażąco niska, odpowiada bowiem realiom rynku, znanym ...

r. wybrana została oferta z ceną 3.297,02 zł. Również ...

Zamawiającą w 2017 r. oferowane ceny za przewóz i przechowywanie zwłok ...

jest automatyczne uznawanie cen za rażąco niskie (np. wyłącznie na podstawie ...

kryterium) i odrzucanie ofert o cenach poniżej pewnego poziomu, bez dania ...

str. 01839). Wobec faktu, iż cena zaoferowana przez Odwołującą ma charakter ...

odrzucenia oferty Odwołującego z powodu rażąco niskiej ceny. Uzasadnienie decyzji Zamawiającego nie tylko ...

przez Odwołującego nie potwierdziły, aby cena przewidzianego do realizacji zamówienia została ...

poprawnie, co więcej, uznał iż cena ta jest rażąco niska. Odnosząc się do uzasadnienia Odwołującego ...

ujął w ogóle w kalkulacji ceny. Odnosząc się do stwierdzenia Odwołującego ...

Zamawiający w SIWZ określił, iż cena winna obejmować wszelkie koszty związane ...

zarzucił Zamawiającemu, iż przy badaniu rażąco niskiej ceny badał tylko jednostkowe ceny wykonania usługi a nie brał ...

szczegółowemu badaniu ten właśnie składnik ceny, analizując także inne jej składniki ...

jest wystarczający dla uznania, że cena usługi została skalkulowana na poziomie ...

odrzucenie oferty Odwołującego z powodu rażąco niskiej ceny, mimo złożonych przez Odwołującą szczegółowych ...

wyjaśnień w zakresie poszczególnych składników ceny, z powołaniem się przy tym ...

ale dopuszczalności zaoferowania przez Odwołującego ceny ofertowej na określonym poziomie, a ...

zwłaszcza istotnej części składowej zaoferowanej ceny, tj. ceny za przewóz zwłok. Zgodnie z ...

określił w Rozdziale V - Obliczenie ceny i kryteria oceny ofert. W ...

pkt 1 - Opis sposobu obliczenia ceny: " (...) 1) Cenę oferty (wartość brutto oferty) należy ...

przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. 3) Jeżeli trzecia cyfra po ...

zaokrąglić w górę. Tabela cenowa Cena za 1 km Cena za Ilość Cena za Łączna przewóz IlośćWartośćprzewozu WartośćIlośćWartość ...

pierwszej kolejności Wykonawca wypełnia kolumny Cena jednostkowa netto [zł] kolumna 1, 4 ...

wiersz z osobna, mnożąc kolumnę Cena jednostkowa netto [zł] (1, 7, 7 ...

5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.), cena wykonania zamówienia obejmuje wszystkie elementy ...

tym również podatek VAT. 5) Cena oferty ma charakter ryczałtowy odpowiadający ...

prac zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena uwzględniać musi wymagania techniczno - jakościowe ...

w zakresie przedmiotu zamówienia. 6) Cena podana w ofercie winna zawierać ...

wszelkiego rodzaju opłaty: podatek VAT, cenę transportu, załadunku zwłok, cenę worka, koszty pracownicze oraz inne ...

koszty związane z wykonaniem zadania. Cena podana w ofercie winna wynikać ...

załącznik do tej oferty. 7) Cena podana w ofercie musi obejmować ...

1) Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena - 60 pkt termin płatności faktur ...

z osobna: - oferta z najniższą ceną dla poszczególnego zadania za pełny ...

do najtańszej według wzoru: Cn Cena = ------------ x 60 = ilość punktów Cb Gdzie: Cn - cena oferty najkorzystniejszej Cb - cena oferty badanej - ocena w kryterium ...

zleceń." Odwołujący złożył ofertę na cenę 19 500,00 zł. (za okres 2 lat). Cena roczna 9750,00 zł. netto, będąca zarazem ceną brutto z racji zwolnienia podatkowego ...

Zgodnie z tabela cenową zaoferował cena za przewóz zwłok (netto) - 40 ...

120. Wartość - 4.800,00. Cena za 1 km przewozu poza ...

2500. Wartość - 3.750,00 Cena za przechowywanie zwłok (netto zł ...

podejrzenie o zastosowaniu w niej rażąco niskiej ceny - art. 90 ust la Pzp ...

wartość ogólną wykonania zadania, tj. cenę za przewóz zwłok, cenę za 1 km przewozu poza granicami miasta oraz cenę za przechowywanie zwłok. Poszczególne czynniki ...

ilość roboczogodzin 0,5. Jako cenę jednostkowa podał 13, 70 zł./rbh ...

pozycji - podał koszt spalania oraz cena paliwa a w uwagach rodzaj ...

zaoferowanej części w kontekście zaoferowanej ceny. Izba uznała, że cena za przewóz zwłok zakwestionowana przez ...

z rozprawy, którą należy potwierdzić. Cena to bowiem - wartość 4.800 ...

wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny obciąża przede wszystkim wezwanego zgodnie ...

ma charakter wystarczający, gdy na cenę składają się przed wszystkim elementy ...

gdzie stwierdzono, iż: "Okoliczność, że ceny jednostkowe w postępowaniu mają charakter wynagrodzenia ...

wezwanego wykonawcy od przedstawienia kalkulacji ceny oferty, przynajmniej w zakresie głównych ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny - musi być w miarę szczegółowa ...

elementów składających się na zaoferowaną cenę. Stopień ogólności podanych informacji przez ...

który składa wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny powinien, bowiem wskazać, co spowodowało obniżenie ceny, jak również w jakim stopniu ...

oferta jest rzetelnie przygotowana, a cena prawidłowo oszacowana, zatem nie stwarza ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny. Brak rzetelności w składanych wyjaśnieniach ...

podał wyłącznie koszt spalania oraz cena paliwa a w uwagach rodzaj ...

składowych oferty - nie wpłynie na cenę i tym samym jego odwołanie ...

pkt 3 Pzp. /Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu ...

tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu m.in. w ...

pozostaje to bez wpływu na cenę przewozu zwłok w obrębie miasta ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 112 fragmentów

2015-07-29 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

i rozliczyć roboty wg cen jednostkowych podanych w ofercie. P drugie ...

W do udzielenia wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu następujące naruszenia ...

KIO 1383/15 uzasadniających wysokość ceny w ofertach: a) Konsorcjum Ciepłownik ...

pomimo że oferty te zawierają rażąco niskie ceny. 2. Art. 90 ust. 1 ...

do złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny trybie art. 90 ust. 1 ...

oceny ofert w 90% stanowiła cena, a drugim kryterium Sygn. akt ...

Zamawiający przyjął jako podstawę rozliczenia ceny jednostkowe wskazane kosztorysie ofertowym (cena kosztorysowa). W związku z powyższym według Odwołującego każda jednostkowa cena stanowi w istocie ofertę danego ...

oferentów do wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny. Ponadto Odwołujący zwrócił uwagę na ...

Konsorcjów zawierają za pewne prace ceny, które nie pozwalają nawet na ...

ich wykonania, oferty te zawierają rażąco niską cenę: - oferta Konsorcjum Ciepłownik w zakresie ...

że taka różnica do średniej ceny pozostałych ofert w powyżej wskazanych działach znajduje odzwierciedlenie w rażąco niskich cenach jednostkowych tych ofert. Według Odwołującego powyższe ...

uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny w ofertach tych Wykonawców oraz ...

rozliczenie kontraktu zostanie oparte o cenę kosztorysową. Odwołujący stwierdził, że rażąco niska cena dotyczy również cen jednostkowych i może mieć miejsce także ...

w sytuacji, gdy różnica pomiędzy ceną globalną oferty odrzuconej z powodu rażąco niskiej ceny nie wykazuje znaczącej procentowej różnicy w stosunku do ceny globalnej oferty wybranej. Zdaniem Odwołującego ...

którzy nie udowodnią, że poszczególne ceny jednostkowe zostały należycie wycenione i zawierają ...

możliwe wykonanie pewnych robót za ceny wskazane przez oba Konsorcja odesłano ...

cen analizowanych tam pozycji na cenę całej oferty: Konsorcjum Ciepłownik (bez ...

uzasadnione wątpliwości Zamawiającego w zakresie rażąco niskiej ceny. {ad pkt 2 listy zarzutów ...

tomu I SIWZ wymagał, aby cena danej pozycji kosztorysu ofertowego zawierała ...

zasadniczej pozycji robót, a każda cena jednostkowa robót zawierała narzuty zysku, koszty ...

robót. Odwołujący zarzucił, że ponieważ cena poszczególnych pozycji kosztorysów ofertowych Konsorcjum ...

zł zł/m3; najniższa cena na rynku hurtowym jaką można ...

inwestycji - 290 zł/m3. Cena tych pozycji jest znacząco niższa ...

88 zł zł/m3; cena rynkowa betonu wraz z transportem ...

cenie należy uwzględnić również - do ceny 1 m3 betonu w ...

2810,78 zł zł/tonę; ceny pozostałych oferentów - nawet 8 tys. zł za tonę; cena złomu - 3 tys. zł za tonę; Cena z oferty Konsorcjum Ciepłownik: - nie ...

materiału zbrojeniowego; - stanowi 4,66% ceny pozostałych oferentów, niedoszacowanie ceny oferty o ok. 1,8 ...

zł netto na tej pozycji. Cena z oferty Konsorcjum B&W ...

1 - 126876,98 zł - średnia cena jednej przepompowni w ofertach nieodrzuconych - 48,5 tys. zł; cena jednostkowa (niższa) stanowi 3.5% średniej ...

zamawiający wymagał podania takiej samej ceny dla obu pozycji każdej z ...

według której wartości zostanie rozliczona cena za daną przepompownię 4. zaniżone ...

4.5) Konsorcjum B&W: - cena jednostkowa ułożenia 1 mb kabla wielożyłowego ...

4.5 jest identyczna jak cena jednostkowa ułożenia 1 mb dwóch identycznych ...

od ich realnej wartości, gdyż cena jednostkowa ułożenia dwóch kabli powinna być ...

około 2x większa od ceny 1 kabli; - cena jednostkowa ułożenia nawet pojedynczego kabla miedziowego nie pokrywa nawet ceny materiału, gdyż ceny rynkowe (dostawca hurtowy) na zakup ...

m dla pojedynczego kabla, bez ceny pozostałych materiałów niezbędnych do jego ...

co powinno stanowić koszt pokrywany ceną; przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami ...

4.4) Konsorcjum B&W: - cena za budowę nowej stacji trafo ...

wszystkich oferentów - 370067,41 zł; - cena za budowę nowej stacji trafo ...

podniesiono również, że badanie cen jednostkowych pozwala ustalić, czy nie miało ...

działami robót oraz czy realnie ceny ofert są porównywalne, a w ...

podniósł, że w przedmiotowym postępowaniu ceny jednostkowe wskazane przez wykonawców w formularzu ...

ofertowym nie są jedynie składnikiem ceny łącznej (wynagrodzenia wykonawcy), lecz pełnią ...

zbadanie, czy nie miała miejsca rażąco niska cena jednostkowa, która dla rozliczenia tej inwestycji ...

tych okolicznościach, nawet jeśli łączna cena oferty nie odbiega znacząco od ...

przez wykonawcę sposób kalkulacji cen jednostkowych prowadzić może do wniosku, że ...

robót elektrycznych dla poszczególnych pozycji jednostkowych. Odwołujący zastrzegł, że te konfiguracje ...

może też się zdarzyć, że cena za realnie wykonane roboty przez ...

służy właśnie wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskich cen jednostkowych ( czyli elementów oferty). Ponadto w ...

treści oferty jest zawsze określenie ceny za jaką wykonawca zobowiązuje się ...

złożone przez nich oferty zawierają rażąco niską cenę (co stanowi podstawę odrzucenia oferty ...

uszeregowane od najniższej do najwyższej ceny: (1) ALSTAL Grupa Budowlana sp ...

43.660.377,54 zł - cena oferty Konsorcjum Ciepłownik stanowi 85 ...

cen ofert bez oferty Alstal; - cena oferty Konsorcjum B&W stanowi ...

cen ofert bez oferty Alstal; - cena oferty Skanska stanowi 95,20 ...

się na opis sposobu obliczenia ceny oferty Zamawiający zastrzegł, że nieuwzględnienie ...

90 ust. 1 pzp, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

15 mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 1 ...

których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od ...

celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny} w orzecznictwie i doktrynie wskazywano ...

na zasadność wszczęcia procedury wyjaśniającej cenę oferty jeżeli odbiega ona o 10% od średniej ceny grupy ofert o zbliżonych cenach, względnie o 20% od wartości ...

wdrażaniem postępowania wyjaśniającego w przedmiocie rażąco niskiej ceny. Analogiczne stanowisko pojawiło się również ...

jeżeli poweźmie uzasadnione wątpliwości dotyczące ceny oferty. Przyjęcie zatem wyłącznie arytmetycznego ...

i automatyczne uznawanie cen za rażąco niskie jest niedopuszczalne. Zainicjowanie procedury ...

skargi, że obowiązek wykazania, iż cena oferty jest rażąco zaniżona nałożony jest na zamawiającego ...

wątpliwości co do tego czy cena oferty jest rażąco zaniżona to w sporze z ...

którym wszystkie złożone oferty zawierały ceny niższe od oszacowania dokonanego przez zamawiającego, jednocześnie cena najtańszej oferty odbiegała od pozostałych ...

to podstawą do uznania, że ceny usług na rynku przewozowym uległy ...

przez zamawiającego, a różnice pomiędzy cenami złożonych ofert nie uzasadniają powstania ...

wątpliwości co do rażącego zaniżenia ceny w wybranej ofercie. W aktualnym ...

jako przykład sytuacji, w której cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

art. 90 ust. 1 pzp ceny ofert złożonych przez Konsorcjum Ciepłownik ...

B&W nie wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu ...

podstaw do powstania takich wątpliwości - ceny tych ofert odbiegają znacząco mniej ...

średniej grup ofert o zbliżonych cenach (czyli wyliczonej bez uwzględnienia oferty ...

prawo unijne nie definiują pojęcia "rażąco niskiej ceny". Zgodnie z ugruntowaną linią orzecznictwa ...

czy mamy do czynienia z rażąco niską ceną należy brać pod uwagę cenę całkowitą oferty, a nie ceny za poszczególne elementy oferty, chyba ...

wskazują na szczególne znaczenie cen jednostkowych. W tym postępowaniu, które dotyczy ...

skoro w odniesieniu do całej ceny oferty nie można Sygn. akt ...

15 powiedzieć, że wydaje się rażąco niska w stosunku do przedsięwzięcia budowlanego ...

nie twierdzi w odwołaniu, że ceny ofert Konsorcjum Ciepłownik i Konsorcjum B&W są rażąco zaniżone w stosunku do całości ...

Odwołującego, o ile wyższe byłyby ceny tych ofert, gdyby te pozycje ...

Zgodnie z orzecznictwem sądów powszechnych cena rażąco niska, to taka, która jest nierealistyczna ...

Odwoławcza w szeregu orzeczeń dotyczących rażąco niskiej ceny. W okolicznościach rozstrzyganej sprawy nie ...

możliwości zrealizowania przedmiotowego zamówienia za ceny wskazane w ofertach Konsorcjum Ciepłownik ...

przy kosztorysowym rozliczeniu robót każda cena jednostkowa stanowi (odrębną) ofertę, której zgodność ...

badać przez pryzmat tego, czy cena ta umożliwia zrealizowanie zakresu prac ...

nie odpowiadają temu założeniu, gdyż cena pozycji nie pozwala nawet na ...

skoro według opisu sposobu obliczenia ceny oferty przy kalkulacji ceny danej pozycji robót należało uwzględnić ...

nie ma potrzeby rozstrzygania, czy cena jednostkowa wskazana w objętych szczegółowymi zarzutami ...

w.z. dotyczących sposobu obliczenia ceny oferty. W ramach opisu sposobu obliczania ceny oferty {ust. 2 części I ...

pkt 4}. Zamawiający zastrzegł, że cena wynikająca Sygn. akt: KIO 1371 ...

za prawidłową, nawet jeżeli inna cena zostanie wpisana w formularzu oferty ...

pozycja kosztorysu ofertowego winna zawierać cenę jednostkową obejmującą narzuty zysku, kosztów pośrednich ...

przy kalkulacji kosztorysu ofertowego w cenach jednostkowych ma znaczenie, gdyż według tych ...

W przedmiotowym postępowaniu znaczenie cen jednostkowych jest przy tym mniejsze niż ...

s.i.w.z. podana cena ofertowa będzie wynagrodzeniem kosztorysowym {ust ...

ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym {§ 3 ...

i odebranych robót według cen jednostkowych pozycji wynikających z kosztorysu ofertowego ...

faktycznie wykonanych robót wg cen jednostkowych podanych w kosztorysie, które może ...

że sposób skalkulowania i poziom ceny wskazuje, że złożenie przez nich ...

na następujących założeniach: po pierwsze - ceny jednostkowe dotyczą wyodrębnionych prac, które stanowią ...

dla których nie zaniżyli cen jednostkowych, co mają im umożliwiać postanowienia ...

sam przecież przyznaje, że łączna cena ofert Przystępujących nie odbiega od ...

staranności przy kalkulowaniu niektórych cen jednostkowych niczemu w okolicznościach tej sprawy ...

zamówienia. Stąd szczególne znaczenie cen jednostkowych dla poszczególnych czynności, które mogą ...

być badane pod kątem zarówno rażąco niskiej ceny, jak i manipulowania wysokością poszczególnych ...

określone w ofercie, przy czym cena oferty Sygn. akt: KIO 1371 ...

ostatecznej wysokości w postaci cen jednostkowych (wynagrodzenie kosztorysowe). Rezultat, który ma ...

projektowej. Rozliczenie kosztorysowe według cen jednostkowych nie oznacza, że zakres ostatecznie ...

tu objawia się znaczenie cen jednostkowych, które pozwalają na ich rozliczenie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 128 fragmentów

2013-07-04 » Oddala odwołanie

S.A., który w ramach ceny P2 uzyskali 45 pkt ...

podczas, gdy stosując zasady obliczania ceny określone przez Zamawiającego w SIWZ ...

i Pzp oraz oferty z rażąco niską ceną, d) zaniechania wykluczenia wykonawcy Konsorcjum ...

Works S.A. w zakresie rażąco niskiej ceny, f) zaniechania odtajnienia przez Zamawiającego ...

IT Works punktacji w ramach ceny P2, niezgodnej z zasadami obliczania ceny określonymi przez Zamawiającego w SIWZ ...

5 lipca 2001 r. o cenach, polegającego na zaniechaniu odrzucenia oferty ...

która to oferta nie zawierała ceny w ramach zakresu P2 ...

nieuczciwej konkurencji, a oferta zawiera rażąco niską cenę; 6) art. 24 ust. 2 ...

Works S.A. w zakresie rażąco niskiej ceny, w sytuacji gdy przedmiotowe wyjaśnienia ...

a) obliczenie punktacji w zakresie ceny P2 w ofercie Konsorcjum ...

5. SIWZ. "Opis sposobu obliczenia ceny" b) odrzucenia oferty Konsorcjum IT ...

z Pzp oraz oferty zawierającej rażąco niską cenę, c) wykluczenie wykonawcy Konsorcjum IT ...

Works S.A. w zakresie rażąco niskiej ceny oraz udostępnienie ich Odwołującemu do ...

5 lipca 2001 r. o cenach Zamawiający w pkt 22 SIWZ ...

mianowicie oczekiwał podania: 1. oddzielnej ceny za System ITSM (obejmujący wszystkie ...

co stanowiło 50 % ogólnej punktacji - cena P1 2. oddzielnej ceny za rozszerzenie funkcjonalności sytemu ITSM ...

co stanowiło 45 % ogólnej punktacji - cena P2 3. oddzielnej ceny za świadczenie przez Wykonawcę usług ...

co stanowiło 5 % ogólnej punktacji - cena P3 Jedynym kryterium oceny ofert była cena liczona według wzoru wskazanego w ...

Works S.A. nie zawierała ceny w ramach zakresu P2 ...

w swojej ofercie, jako rzekomą cenę, "0 zł" nie za dany element oferty jako cena jednostkowa, ale "0 zł" jako cena za cały obszar oczekiwany przez Zamawiającego, która to cena podlegała punktacji. Z treści art ...

realizację zamówienia publicznego. Każda wartość ceny również jednostkowej winna być wyceniona rzetelnie z ...

W przypadku zaoferowania nawet cen jednostkowych 0 zł mamy do czynienia z rażąco niską ceną jednostkową, która miała wpływ na wartość ...

2 ust 5 wzoru umowy - ceny wyrażonej w jednostkach pieniężnych, podczas gdy "cena stanowi niezbędny element oferty, wymagany ...

5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. 2001 r. Nr ...

zm.). Zgodnie z tym przepisem ceną jest "wartość wyrażona w jednostkach ...

Nie ulega wątpliwości, iż pojęcie ceny w powyższym rozumieniu jest użyte ...

2 Pzp, zgodnie z którym cena jest zawsze obligatoryjnym kryterium oceny ...

wykonawcy, jest podanie w ofercie ceny w jednostkach pieniężnych za przedmiot ...

powyższego, brak podania w ofercie ceny w jednostkach pieniężnych stanowi o ...

w ramach kryterium oceny ofert -cena, wyczerpuje wymóg podania ceny. Cena powinna być wyrażona w złotych ...

możliwości podawania w ramach oferowanej ceny za jedną z grup z pkt 22 SIWZ ceny 0 zł, przemawia fakt, że ...

S.A. 45 punktów za cenę w zakresie grupy "P2 ...

wykonawców. Ponadto niedopuszczalne było zaoferowanie ceny za rozszerzenie funkcjonalności sytemu ITSM ...

0" (zero złotych). Raz, że cena podana w ramach grupy P ...

należy mieć na uwadze, iż cena za rozszerzenie funkcjonalności sytemu ITSM ...

umowy. Stwierdzając w konsekwencji, że cena za powyższy zakres ma charakter ceny przyjmowanej do rozliczeń i jako ...

zrealizowanie danego zamówienia dla wykonawcy ceny wskazanej w jego ofercie - zatem ...

5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz ...

zm.) skąd wynika, że za cenę należy przyjmować, wartość jaką kupujący ...

o nominale "0" (zero złotych). Cena powinna być wyrażona w złotych ...

wymagane byłoby wyłącznie podanie jednej cena całkowitej, wówczas wykonawca mógłby w ...

kosztorysie przyjąć jako element kalkulacyjny ceny oferty wartość "0" za szkolenia ...

świadczenia w innym elemencie kalkulacji ceny oferty. W świetle powyższego uznał ...

Works S.A. nie zawiera ceny i nie spełnienia, wynikającego z ...

1 Pzp, wymogu dotyczącego podania ceny, ponieważ wartości te nie są ...

IT Works S.A. zawierającej rażąco niską cenę i w związku z tym ...

A. złożyło wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny. Wyjaśnienia wykonawcy w zakresie rażąco niskiej ceny zostały także objęte tajemnicą przedsiębiorstwa ...

jawności, wybiera ofertę, w której cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest rażąco niska. Takie działanie budzi wątpliwości w ...

prawidłowość utajnienia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny i wnosi o udostępnienie tych ...

powinna zostać odrzucona jako zawierająca rażąco niską cenę. Wskazał na wyrok ZA z ...

nieuczciwej konkurencji, bowiem sposób określenia ceny za rozszerzenie funkcjonalności sytemu ITSM ...

tabeli. Odwołujący złożył ofertę z ceną 2 339 246,04 zł ...

a jego oferta została odrzucona. Cena zaoferowana przez Qumak S.A ...

z odwołującym. W powołanej sprawie cena oferty odwołującego przekraczała budżet Zamawiającego ...

5 lipca 2001 r. o cenach. Wbrew stanowisku Odwołującego, oferta Konsorcjum ...

dostęp do 105 administratorów systemu" cenę 0 zł (cena P 2) jest zgodna z SIWZ oraz Pzp. Odnośnie - ceny 0 zł wobec treści Pzp ...

w zw. z ustawą o cenach. W myśl art. 2 pkt 1 pzp, przez cenę należy rozumieć cenę w znaczeniu nadanym ustawą z ...

5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r ...

1 pkt 1 niniejszej ustawy. Cena oznacza zatem "wartość wyrażoną w ...

przedsiębiorcy za towar lub usługę". Cena 0 zł odpowiada więc tak zdefiniowanemu pojęciu ceny. "0" stanowi określoną wartość, którą ...

formularza ofertowego, wyczerpuje wymóg podania ceny. Nieuzasadniony pozostaje więc zarzut Odwołującego ...

o braku podania w ofercie ceny w jednostkach pieniężnych stanowiący o ...

akt: KIO 2725/11. Odnośnie - Cena 0 zł a odpłatność umowy ...

systemu, za które Konsorcjum zaoferowało cenę 0 zł, stanowiłoby darowiznę, a ...

Konsorcjum itWorks S.A. zaproponowało cenę 1 530 120,00 zł ...

tym warunek odpłatności umowy. Odnośnie - Cena 0 zł a treść SIWZ ...

SIWZ, Zamawiający postawił wymóg podania ceny w odniesieniu do wszystkich, wskazanych ...

Konsorcjum itWorks S.A. zaproponowało cenę wyrażoną w jednostkach pieniężnych, a więc odpowiadającą definicji ceny z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach, do której odsyła art. 2 ...

za którykolwiek z elementów zamówienia ceny "0 zł". Ponadto, jak wynika ...

z pkt 21.2 SIWZ, ceną oferty jest cena wskazana w formularzu oferty, którą ...

przy pozycji w formularzu oferty "cena razem brutto", pozycja ta stanowić ...

kwota została wskazana w pozycji "cena razem brutto". Jak więc wynika ...

Konsorcjum itWorks S.A. zawiera cenę w rozumieniu art. 2 ust ...

3 pkt 2 ustawy o cenach, tym samym jest zgodna z ...

przez Konsorcjum itWorks S.A. ceny 0 zł za rozszerzenie funkcjonalności ...

stwierdzić, w jaki sposób zaproponowana cena 0 zł uniemożliwiałaby realizację zamówienia ...

tego zakresu zamówienia. Odnośnie - Obliczenia ceny. Odwołujący zarzuca, iż stosując wzór ...

S.A. 45 punktów za cenę w zakresie grupy "P 2 ...

twierdzi Odwołujący - za obszar objęty ceną "P 2" nie powinien otrzymać ...

przez Konsorcjum itWorks S.A. ceny dla grupy "P 2" w ...

w SIWZ nie zawęził pojęcia ceny za poszczególne grupy - P 1 ...

IT Works S.A. zawierającej rażąco niską cenę i w związku z tym ...

itWorks S.A. w zakresie rażąco niskiej ceny, a ponadto, zaniechania odrzucenia przedmiotowej oferty jako zawierającej rażąco niską cenę. Odnośnie - zaniechania odtajnienia wyjaśnień. Zgodnie ...

nazwy (firmy) i adresu wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji ...

KIO 1936/11), "informacje dotyczące ceny", o których mowa w art ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny składane są w trakcie badania ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny. Informacje zawarte w Wyjaśnieniach Przystępującego w zakresie rażąco niskiej ceny, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ...

zawartych w wyjaśnieniach w zakresie rażąco niskiej ceny jako poufnych. Tym samym, nieodtajnienie ...

Odwołującego przepisów ustawy pzp. Odnośnie - rażąco niskiej cena. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego ...

realizacją zamówienia w kontekście zaproponowanej ceny oferty. Przystępujący podtrzymuje stanowisko zawarte ...

piśmie. Przedstawił różnice w zaproponowanych cenach w zestawieniu. Zaoferowana przez Konsorcjum ...

S.A. w przedmiotowym postępowaniu cena jest ceną całkowicie realną, zapewniającą zgodną z ...

za jeden z elementów zamówienia ceny 0 zł wynikało ze stosowanego ...

następujące kryteria i ich znaczenie: Cena - 100% odpowiednio dla każdej z ...

Zamawiający oceni oferty w kryterium cena zgodnie z poniższym zestawieniem oraz ...

Opis Waga Oznaczenie Grupy 1 Cena za System ITSM (obejmujący wszystkie ...

22.5 Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 22.5.1 W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch ...

otrzyma oferta badana za kryterium "Cena" (C) odpowiednio dla każdej z ...

4 SIWZ C min = najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert odpowiednio ...

pkt. 22.4 SIWZ Ci = cena oferty badanej odpowiednio dla każdej ...

może otrzymać oferta za kryterium "Cena" odpowiednio dla każdej z oznaczonych ...

Łączna liczba punktów w kryterium "Cena" badanej oferty". Przystępujący w ramach ...

opcji) - 0 zł. Podał także cenę łączną dla P1, P ...

do złożenia wyjaśnień odnośnie zaoferowanej ceny. Przystępujący w dniu 10.05 ...

5 lipca 2001 r. o cenach oraz zarzutu naruszenia przez Zamawiającego ...

która to oferta nie zawierała ceny w ramach zakresu P2 ...

wycena spornej opcji w ramach ceny P2 poprzez "0" zł ...

do czynienia z brakiem podanie ceny oferty o nominale "0" zł ...

przypadku, gdyby zamawiający, oprócz cen jednostkowych, żądał podania również ceny całkowitej usługi, która zostałaby wyrażona ...

świadczenia w elemencie kalkulacji całkowitej ceny oferty. (…)". Dodatkowo, Izba wskazuje na ...

iż jest to wartość granicznie niska, tzn. poinformowanie, iż dany element ...

w formularzu ofertowym także sumy ceny brutto P1, P2 ...

wyjaśnienie udzielone przy wycenie za cenę P2 przez Odwołującego /przypis ...

matematycznego stworzonego przez Zamawiającego dla ceny P2, jednakże niniejsze naruszenia ...

konsekwencji przyjętej wyceny przez Przystępującego - ceny P2 oraz wzoru matematycznego ...

przez Zamawiającego, punktacja w ramach ceny P2 ulega zniwelowaniu wobec ...

nieuczciwej konkurencji, a oferta zawiera rażąco niską cenę, Izba uznała w/w zarzut ...

nie dają podstaw do uznawania ceny jednostkowej, jako mającej charakter ceny rażąco niskiej. Art. 89 ust.1 ...

bowiem literalnie - wprost, że przedmiotem rażąco niskiej ceny może być tylko oferta, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

zakresie. Chodzi bowiem o odniesienie ceny do całego przedmiotu zamówienia, nie ...

a w tym wypadku do ceny P2. Choćby nawet cena części oferty mogła być uznana za rażąco niską, to żadną miarą nie czyni to rażąco niskiej ceny całej oferty. (za postanowieniem SO ...

czy mamy do czynienia z rażąco niską ceną nie można wybiórczo porównywać poszczególnych ...

składających się na część składową ceny (wyrok SO w Częstochowie, sygn ...

stwierdził, że "aby mówić o rażąco niskiej cenie, należy ją odnieść do ceny za cały przedmiot zamówienia, a ...

argumentację zamawiającego, iż rozpatrywanie czy cena oferty jest rażąco niska winno być winno być dokonywane w odniesieniu do całości ceny zaproponowanej przez wykonawcę". Biorąc powyższe ...

Works S.A. w zakresie rażąco niskiej ceny, w sytuacji gdy przedmiotowe wyjaśnienia ...

IT Works punktacji w ramach ceny P2, niezgodnej z zasadami obliczania ceny określonymi przez Zamawiającego w SIWZ ...

IT Works punktacji w ramach ceny P2, niezgodnej z zasadami obliczania ceny określonymi przez Zamawiającego w SIWZ ...

KIO 1664/18 – Wyrok KIO – 2018-09-04 197 fragmentów Premium ciekawe zdania

2018-09-04 » Oddala odwołanie

odrzucenia oferty Wykonawcy T zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny złożonych przez Wykonawcę T w ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny złożonych w trakcie ponowionego badania ...

1. Czy w ocenie biegłego cena oferty Wykonawcy T ma charakter ...

oraz 9 lipca br. wyliczenia ceny oferty Wykonawcy T uwzględniają wszelkie ...

biegłego zaproponowana przez Wykonawcę T cena roboczogodziny wynagrodzenia za tzw. usługi ...

dwa kryteria oceny ofert - (1) cena z wagą 70 % oraz (2 ...

jedynie dwie oferty z następującymi cenami brutto: 1. oferta Odwołującego - 7 ...

natomiast oferta Odwołującego - ok. 29 %. Cena oferowana przez Odwołującego jest ponad czterokrotnie wyższa aniżeli cena oferty Wykonawcy T. Taka różnica ...

wszystkich elementów kosztotwórczych przy określeniu ceny oferty. Następnie Odwołujący podał, że ...

dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa w postępowaniu odwoławczym na ...

wykazać, że zaoferowana przez wykonawcę cena nie jest ceną rażąco niską. Odwołujący zwrócił ponadto uwagę, że ...

odwołania wątpliwości. W zakresie zarzutu rażąco niskiej ceny oferty Wykonawcy T Odwołujący stwierdził ...

że Pzp nie zawiera definicji ceny rażąco niskiej. W orzecznictwie prezentowane są poglądy, że za cenę rażąco niską uważana jest cena nierealistyczna, niewiarygodna w porównaniu do ...

ofert oraz że o cenie rażąco niskiej można mówić, gdy oczywiste ...

umowy przez wykonawcę za podaną cenę byłoby nieopłacalne. O zjawisku rażąco niskiej ceny będziemy mówili, kiedy cena w stosunku do przedmiotu zamówienia będzie cena odbiegająca od jego wartości, a ...

przytoczył następnie poglądy KIO na cenę rażąco niską w przypadku usług telekomunikacyjnych. W ocenie Izby za cenę rynkową możemy uznać cenę, która uwzględnia wszelkie koszty wykonywanej ...

usług bieżących." W ocenie Odwołującego cena zaoferowana przez Wykonawcę T nie ...

na jego rzecz i podali cenę w ramach załącznika nr 4 ...

Zamawiający zobowiązał wykonawców do podania ceny jednostkowej za abonament miesięczny oraz za ...

cenowej, dając tym samym sumaryczną cenę wskazaną w ofercie tj. podania ...

T wskazał, że zaoferował on cenę 0,10 zł netto miesięcznie ...

dokumentacji przetargowej Zamawiający będzie aktywował jednostkowe usługi w zależności od aktualnego ...

Zamawiający m. in. wymagał, aby ceny usług uwzględniały także między innymi ...

wyceniane, winny być uwzględnione w cenach jednostkowych): 1. dostarczenie dedykowanego oprogramowania narzędziowego ...

w pierwszej kolejności podkreślił, że cena abonamentu miesięcznego za łącza w ...

jego wynagrodzenia. Odwołujący przedstawił analizę ceny zaoferowanej przez Wykonawcę T, z ...

ocenie - znacząco wpływają na zaoferowaną cenę jednostkową, a tym samym na ofertę ...

tej analizy przyjęta została uśredniona cena wynikająca z ww. kwot, tj ...

oceny kosztów przyjęta została niższa cena wynikająca z ww. kwot, tj ...

w jego wyjaśnieniach wysokości zaoferowanej ceny). Odwołujący podkreślił, że w ofercie ...

zamówienia wykonawca w ramach zaproponowanej ceny za jedną kartę SIM winien ...

Wykonawca T w ofercie zaproponował cenę średnią za łącze w taryfie ...

poziomie 0,12 zł netto. Cena średnia jest pochodną sumy czynników ...

897.739,20 zł. Średnia cena za łącze została wyliczona z ...

że podana przez Wykonawcę T cena jest nierealna i nie uwzględnia ...

na uznanie zaoferowanej przez niego ceny za mającą charakter rynkowy. Odwołujący ...

sprawie wysokości zaoferowanej prze nas ceny. W pismach tych Odwołujący szczegółowo ...

kosztotwórcze istotne dla określenia wysokości ceny w Postępowaniu. Wniósł o uwzględnienie ...

Odwołujący zaznaczył następnie, że za rażąco niską cenę może być uznana nie tylko cena oferty, ale i ceny jednostkowe wskazane w formularzu ofertowym. W tym zakresie także ceny jednostkowe powinny być poddane badaniu w ...

treścią tego przepisu jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu ...

oczywisty sposób potwierdza wadliwość ustalenia ceny oferty. Należy pamiętać, że stawka ...

wysokości 9,70 zł jest rażąco niską ceną jednostkową (jest to samodzielna przesłanka do ...

stwierdził, że złożenie oferty z ceną o charakterze nierynkowym, poniżej kosztów ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny złożonych przez Wykonawcy T. W ...

wykonawcom dokonania oceny realności zaoferowanej ceny. Zasada jawności, wyrażona w art ...

istotnych warunków zamówienia lub jej cena ma charakter ceny rażąco niskiej, na które to okoliczności ...

posiadający nadto rozeznanie w aktualnych cenach obowiązujących na rynku. Wydaje się ...

które mają przesądzać o realności ceny wraz z zachowaniem niejawności wystawcy ...

merytorycznego odniesienia się do realności ceny została przez wykonawcę zastrzeżona jako ...

informacji na temat realności oferowanej ceny. W ocenie Odwołującego takie działanie rażąco godzi w zasadę jawności postępowania ...

Jednym z utajnionych elementów są ceny jednostkowe poszczególnych usług świadczonych w ramach ...

zaś wynika z samego uzasadnienia rażąco niskiej ceny złożonego przez Wykonawcy T, jedno ...

Wykonawcy T z uwagi na rażąco niską cenę Zamawiający podał, że obie złożone ...

oszacował na podstawie: 1. cen jednostkowych uzyskanych w ramach odpowiedzi otrzymanych ...

T do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny, w tym złożenia dowodów, że ...

przez niego oferty z powodu rażąco niskiej ceny. Wykonawca T, przez złożenie konkretnych ...

zgodnie z którym by dana cena została uznana za rażąco niską musi odbiegać od cen obowiązujących ...

rentowności wykonawcy na danym zadaniu. Cena zaoferowana przez Wykonawcę T nie ...

to, że pomimo tak niskiej ceny jest w stanie wykonać zamówienie ...

zakresie zarzucanego odwołaniem twierdzenia, że cena jest na tyle niska, że Wykonawca T nie będzie ...

posiada, w związku z czym cena tej usługi może kształtować się ...

Zamawiający, świadczą o tym, że ceny na oferowane usługi M2 ...

mają tendencję mocno spadkową, a ceny oferowane w ramach badania rynku ...

oceny czy doszło do zaoferowania rażąco niskiej ceny, nie mogą być brane ceny zawarte w ofertach innych wykonawców ...

odniesienia dla oceny rzetelności kalkulacji ceny oferty jednego z wykonawców - każdy ...

w przyjętym sposobie kalkulacji cen jednostkowych, tym bardziej, że Zamawiający nie ...

przyjęcia określonego sposobu. To, że cena Wykonawcy T jest zdecydowania niższa od ceny Odwołującego nie powoduje, że oferta pierwszego zawierała cenę rażąco niską. Dokonując analizy ceny Zamawiający wziął pod uwagę całokształt ...

dowodami potwierdza, że oferta zwiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

wyjaśnieniach dokładnie opisał metody kalkulacji ceny, konkretne dane cenotwórcze, sposób budowania ...

umowy przez wykonawcę za podaną cenę będzie opłacalne; zaoferowana cena nie odbiega w stosunku do ...

wynagrodzenie umowne. Skoro zaś zaoferowana cena nie jest rażąco niska w sposób oczywisty, to brak ...

po przeprowadzeniu trybu wyjaśniającego dotyczącego rażąco niskiej ceny. Dodatkowo, sam Odwołujący nie wskazał ...

więcej, samo przypuszczenie Odwołującego dotyczące rażąco niskiej ceny zaoferowanej przez drugiego wykonawcę nie ...

wystarczające wykazanie, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do ...

złożonych przez Wykonawcę T wyjaśnień rażąco niskiej ceny Zamawiający przytoczył przepis art. 8 ...

zawarte w zastrzeżonej części wyjaśnień rażąco niskiej ceny wypełniają definicję tajemnicy przedsiębiorstwa, gdyż ...

elementy mające korzystny wpływ na cenę oferowanego rozwiązania. Ich ujawnienie wiąże ...

względu na możliwość zaoferowania konkurencyjnej ceny. Poza tym, know-how wykonawcy ...

wpływając korzystnie na możliwość obniżenia ceny lub sprawną i należytą realizację ...

w przypadku wątpliwości co do ceny wezwał ich do złożenia wyjaśnień ...

powinna zostać uwzględniona przy kalkulacji ceny ofertowej. W ocenie Wykonawcy T ...

prawne. W odniesieniu do zarzutu rażąco niskiej ceny Wykonawca T wskazał, że nie ...

zasługuje on na uwzględnienie, bowiem cena oferty Przystępującego uwzględnia wszystkie wymagane w dokumentacji przetargowej składowe ceny, w tym również te wskazane ...

udostępnionymi w toku Postępowania. Szacując cenę przedmiotu zamówienia Wykonawca T uwzględnił ...

sposób szczegółowy opisane w wyjaśnieniach ceny złożonych w dniu 25 czerwca ...

tylko wówczas, gdy złożone wyjaśnienia ceny są ogólnikowe, niewystarczające albo potwierdzają ...

jest podstaw do uznania, że cena zaoferowana przez Uczestnika postępowania jest ...

zamówienia. Jak wskazuje sam Odwołujący, cena rażąco niska to m.in. taka, która ...

nierealna i uniemożliwia osiągnięcie zysku. Cena oferty Odwołującego również w sposób ...

budżetu Zamawiającego. Sama różnica w cenach nie stanowi jednak dowodu na istnienie ceny rażąco niskiej, a jest jedynie podstawą ...

siebie kalkulacji, zarzucając ofercie Przystępującego cenę rażąco niską, powinien również wykazać w sposób ...

T nie miał możliwości zaoferowania ceny niższej niż wskazana przez Odwołującego. Każdy z wykonawców, kalkulując cenę oferty, dokonuje stosownych wyliczeń w ...

konkurencyjnemu wykonawcy, jakoby nie doszacował ceny swojej oferty w sytuacji, gdy ...

nie narzucił wykonawcom sposobu kalkulacji ceny ani, co oczywiste, struktury i ...

istnieje tylko jeden model kalkulacji ceny oferty i tylko jedna właściwa ...

znane istotne okoliczności wpływające na cenę ofertową Przystępującego. Odnosząc się do ...

bardzo dokładny opisany w kalkulacji ceny ofertowej dołączonej do wyjaśnień ceny z dnia 25 czerwca 2018 ...

zakresie Przystępujący wskazał jaka jest cena jednostkowa zakupu karty SIM (tak wzmocnionej ...

numeracji - koszty uwzględnione w kalkulacji ceny ofertowej i opisane w wyjaśnieniach ceny (tabela nr 3 tiret pierwsze ...

Wysokość kosztów określonych w kalkulacji ceny ofertowej jest zgodna z Rozporządzeniem ...

Przystępujący potwierdził, że objął wyjaśnieniami ceny złożonymi Zamawiającemu koszty w przedmiotowym zakresie - wyjaśnienia ceny z dnia 25 czerwca 2018 ...

że w celu uwiarygodnienia wyjaśnień ceny złożonych Zamawiającemu Wykonawca T przedstawił ...

objęte wyjaśnieniami (str. 7 wyjaśnień ceny z dnia 25 czerwca 2018 ...

r., pkt 11.3 wyjaśnień ceny z dnia 9 lipca 2018 ...

zarzut zaniżenia w tym zakresie ceny oferty przez Wykonawcę T. Przystępujący ...

potwierdził, że uwzględnił w wyjaśnieniach ceny koszty związane z tą pozycją ...

kalkulacji kosztów dołączonej do wyjaśnień ceny z dnia 25 czerwca 2018 ...

oraz pkt 11.1 wyjaśnień ceny z dnia 9 lipca 2018 r.). Do wyjaśnień ceny zostały załączone dowody potwierdzające realność ...

zweryfikować w przedstawionych Zamawiającemu wyjaśnieniach ceny. Odnosząc się do wskazania przez ...

ust. 1 Pzp mogą być cena oferty lub koszt lub ich ...

90 ust. 1 Pzp podlega cena oferty oraz jej istotne części ...

że jako istotną część składową ceny wskazano pozycję C7 - wsparcie ...

uznana za "istotną cześć składową" ceny w rozumieniu ww. przepisu. Tylko ...

Pzp podlegają badaniu pod kątem rażąco niskiej ceny. Wartość tej pozycji formularza stanowi ok 0,6% ceny oferty Przystępującego. W przypadku wyceny ...

stosunek poz. C7 do ceny oferty jest porównywalny i wynosi ...

kosztów na str. 10 kalkulacji ceny ofertowej stanowiącej załącznik do wyjaśnień ceny z dnia 25 czerwca 2018 ...

że analogicznie jak w przypadku ceny w zakresie wsparcia dodatkowego cena za ww. zakresy nie stanowi ...

7) i stanowi 0,5% ceny ofertowej ogółem. Nie sposób uznać, że ceny wskazane w tym zakresie mogą ...

w treści odwołania) w wyjaśnieniach ceny. Koszty w tym zakresie zostały objęte kalkulacją ceny ofertowej i poparte dowodami w ...

przedmiotowe koszty zostały objęte wyjaśnieniami ceny (por. np. tabelę ze str. 7 kalkulacji ceny, lit. e Tabela nr 5 ...

tiret 2 str. 6 kalkulacji ceny lit. c Tabela nr 3 ...

nr 4 str. 6 kalkulacji ceny dołączonej do wyjaśnień ceny z dnia 25 czerwca 2018 ...

zatrudnienia zostały wskazane w wyjaśnieniach ceny. Odwołujący wskazał, że przedmiotowe zamówienie ...

w pkt 11.2 wyjaśnień ceny z dnia 9 lipca 2018 ...

również, że stosuje w Postępowaniu ceny poniżej kosztów świadczenia usług z ...

Odwołującego wiążące przypuszczenia o występowaniu rażąco niskiej ceny oferty z faktem, że jej ...

Podtrzymując argumentację wykazującą bezzasadność zarzutu rażąco niskiej ceny, Wykonawca T podał, że Odwołujący ...

wyprowadzenia z założenia o niedoszacowaniu ceny oferty domniemania o jednoczesnym dopuszczeniu ...

fakt zaoferowania przedmiotu zamówienia za cenę rażąco niską (w ocenie Odwołującego) przesądza z ...

oferty z niższą (nawet znacząco ceną) z koniecznością odrzucenia takiej oferty ...

nieudostępniania informacji zawartych w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny Wykonawca T podał, że dla ...

Postępowania wyjaśnieniach tajemnicy odnośnie wyjaśnień ceny wykazano ziszczenie się wszystkich przesłanek ...

informacji zawartych w części wyjaśnień ceny z dnia 25 czerwca i ...

podlegała cała treść złożonych wyjaśnień ceny, a tylko te elementy, które ...

szczegółowego modelu wyceny projektu, kalkulacji ceny ofertowej, dowodów w postaci ofert ...

Zastrzeżone informacje w zakresie kalkulacji ceny stanowią całość i nie jest ...

informacji. W zakresie zastrzeżenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny Przystępujący stwierdził, że dokonał zastrzeżenia ...

elementy mające korzystny wpływ na cenę oferowanego rozwiązania. Ich ujawnienie wiąże ...

rozpatrzeniu przez Izbę zarzutu dotyczącego rażąco niskiej ceny zarzut naruszenia przez Zamawiającego art ...

zawartej w niejawnej części wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Odwołujący w piśmie procesowym z ...

odwołania. W odniesieniu do zarzutu rażąco niskiej ceny (stawki za roboczogodzinę) Odwołujący przypomniał ...

Odwołującego mamy do czynienia z ceną jednostkową, stanowiącą podstawę do samodzielnych rozliczeń ...

kosztów pracy przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od ...

16 złotych. W ocenie Odwołującego cena zawarta w ofercie Wykonawcy T jest zatem ceną rażąco niską nie mającą ponadto charakteru rynkowego ...

przedsiębiorstwa. Odwołujący, w powołaniu na jednostkowe sprawozdanie finansowe Wykonawcy T za ...

wsparcia dodatkowego. W zakresie zarzutu rażąco niskiej ceny za pakiet sms Odwołujący podał ...

500 wiadomości dopuścił się zaoferowania ceny rażąco niskiej. W przypadku usług SMS ...

że zaoferowana przez Wykonawcę T cena nie ma charakteru rynkowego. Koszt ...

wykonawcę będzie wyższy niż zaoferowana cena. Niewątpliwie mamy do czynienia z ...

Przykładowo jeżeli abonent korzystający z ceny 0,03 zł za pakiet ...

procesowego, oraz z treści: 4. jednostkowego sprawozdania finansowego Przystępującego za rok ...

przedsiębiorstwa, na okoliczność prawidłowego skalkulowania ceny oferty (dalej dowód "DP1 ...

T do złożenia wyjaśnień odnośnie ceny oferty z 18 czerwca 2018 ...

do złożenia dalszych wyjaśnień odnośnie ceny oferty z 3 lipca 2018 ...

pierwsze, w związku z zarzutem rażąco niskiej ceny oferty Wykonawcy T, Zamawiający ustalił ...

składające się na przedmiot zamówienia. Ceny ofert, z uwzględnieniem 10% prawa ...

48 mln zł. Zamawiający uśrednił ceny za poszczególne usługi przyjmując jako ...

zasadność zastrzeżenia w całości wyjaśnień rażąco niskiej ceny złożonych przez Wykonawcę T, wystąpił ...

T powody utajnienia fragmentów wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Zawarte w nich informacje posiadają ...

uniemożliwienie Odwołującemu zweryfikowania poprawności kalkulacji ceny oferty Przystępującego. Na marginesie zauważyć ...

postanowień mających przesądzać o realności ceny zaoferowanej przez Przystępującego. W takim ...

przypomnienia, jako że interpretacja pojęcia rażąco niskiej ceny doczekała się szczegółowej analizy w ...

skład orzekający wskazuje, że mianem rażąco niskiej ceny określa się cenę tak znacznie odbiegającą od realiów ...

do zbadania, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

sprawie), a negatywny wynik weryfikacji ceny obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty ...

kwestii ciężaru wykazania poprawnego skalkulowania ceny trzeba mieć na względzie, że ...

udowodnienia), że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wspomnianym wykonawcy również ...

nowych dowodów na poprawność skalkulowania ceny oferty (tj. wystarczające jest, w ...

przewidujący w odniesieniu do zarzutu rażąco niskiej odwrócony ciężar dowodu w ...

wykonawcy stawiającego taki zarzut względem ceny oferty konkurenta, ze wskazania uzasadniających ...

o niespotykanym na rynku poziomie ceny oferowanej przez konkurenta, mającym świadczyć o jej rażąco niskim charakterze, ale wskazać również ...

nieskuteczności zastrzeżenia części treści wyjaśnień rażąco niskiej ceny złożonych przez Wykonawcę T, dalsze ...

został ze znacznej różnicy pomiędzy ceną oferty Przystępującego a ustaloną przez ...

zamówienia oraz z różnicy w cenach ofert Wykonawcy T i Odwołującego ...

sprawie mamy do czynienia z rażąco niską ceny nie wystarcza stwierdzenie, że odbiega ...

odniesieniu do argumentu z porównania ceny oferty Przystępującego do wartości szacunkowej ...

przedmiot zamówienia i przesądzać o rażąco niskim charakterze ceny oferty Wykonawcy T. W związku ...

w Postępowaniu, należy zauważyć, że cena oferty Odwołującego nie może być ...

za punkt odniesienia przy ocenie ceny oferty Przystępującego, ceny oferty Odwołującego prowadzić musiałoby do ...

o jedynym, wyłącznie poprawnym określeniu ceny przez samego Odwołującego oraz o ...

zamówienia poniżej określonej przez niego ceny, podczas gdy ocena poprawności kalkulacji ceny oferty danego wykonawcy uwzględniać musi ...

że dokonuje on oceny poprawności ceny oferty Przystępującego przez pryzmat własnych ...

str. 6-7, wywód dotyczący ceny rynkowej dla usług telekomunikacyjnych, jednak ...

kwestii określenia który z elementów ceny oferty ma charakter istotny skład ...

o istotności danej części składowej ceny lub kosztu nie przesądza wyłącznie ...

koncepcji ustalania istotności części składowej ceny lub kosztu prowadzić musiałoby do ...

oceny złożonych przez Przystępującego wyjaśnień rażąco niskiej ceny skład orzekający uznał je za ...

powyżej względów - wystarczające do stwierdzenia rażąco niskiej ceny oferty. W ocenie składu orzekającego ...

stanowiącej załącznik do pierwszych wyjaśnień rażąco niskiej ceny. II.7. Koszt pakietu CSD ...

założenia posiłkowanie się przez Odwołującego jednostkowym sprawozdaniem finansowym Przystępującego za rok ...

SIM), zawarte w pierwszych wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny (kalkulacja kosztów, str.7), które ...

przez niego oferty jako zawierającej rażąco niską cenę. Dodać wypada, że rozstrzygając o ...

przetworzenie informacji zawartych w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny. III. Zarzut naruszenia art. 89 ...

oferty Wykonawcy T, jako zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

Złożenie przez Przystępującego oferty z ceną, która nie jest rażąco niska nie narusza wskazanego w odwołaniu ...

V Ga 106/12 – Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie – 2012-11-15 25 fragmentów Premium ciekawe zdania

2012-11-15 » oddala skargę

tej ofercie przez wykonawcę S. rażąco niskiej ceny. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia ...

oraz wymagał m.in. podania ceny jednostkowej, wskazania podatku VAT oraz ceny końcowej brutto dla każdej z ...

stanu faktycznego odnieść do cen jednostkowych produktów wymienionych w każdej z trzech pozycji tego pakietu. Ceny jednostkowe, jako ceny do zapłaty, mogą być rozpatrywane w kategorii rażąco niskiej ceny w odniesieniu do danego elementu ...

również, że kwestionowana w odwołaniu cena jednostkowa [0,03 zł] w ofercie ...

Pzp, w celu ustalenia, czy cena za ten produkt nie ma charakteru rażąco niskiej. Z rozstrzygnięciem tym nie ...

sprawie ocenę czy wykonawca zaoferował rażąco niską cenę należało odnieść do ceny jednostkowej każdej z pozycji (każdego składnika ...

wprost wskazuje, że ocena zaoferowania rażąco niskiej ceny powinna być dokonana w stosunku ...

mających na celu ustalenie, czy cena zaoferowana przez wykonawcę za wszystkie ...

w poz.3, nie jest cena rażąco niska, podczas gdy Zamawiający pismem z ...

do złożenia wyjaśnień w zakresie ceny jednostkowej zaoferowanej w pakiecie nr (...) poz ...

o.o. w W., iż cena asortymentu zaoferowanego w poz.3 pakietu (...) jest ceną poniżej kosztów produkcji, a wykonawca ...

ust.1 pkt.4 Pzp) cena rażąco niska to cena za całość oferowanego świadczenia. Nie ...

zaoferowanie za jakiś element świadczenia ceny znacząco odbiegającej od cen rynkowych, a nawet ceny nierealnej. Jeśli wielkość taka zostaje następnie skompensowana cenami za inne elementy świadczenia i w całości cena nie nabiera charakteru rażąco niskiego, zamawiający nie powinien ingerować ...

wykonawcę. Ocena, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

dokonana w odniesieniu do całości ceny zaproponowanej przez wykonawcę. Oferta zawierająca niższe ceny jednostkowe w stosunku do innych ofert ...

rynku innym wykonawcom i że ceny zostały podane poniżej kosztów wytworzenia ...

pakietu nr (...) była ofertą zawierającą rażąco niską cenę, zwłaszcza iż oferta przeciwnika skargi ...

w W. była wyższa od ceny oferty wybranego wykonawcy jedynie o ...

ustalenie, czy zaoferowana przez wykonawcę cena w pakiecie nr (...), w szczególności ...

w pozycji 3, nie jest ceną rażąco niską, tj. do wezwania wyjaśnień w ...

sposób wyczerpujący wyjaśnił przyczyny ustalenia ceny zarówno składnika nr 3 pakietu nr (...), jak i ceny za cały pakiet (...), jednocześnie słusznie ...

umowne będą naliczane nie od ceny pakietu a od opóźnionej dostawy ...

że wiążąca w zamówieniu była cena pakietu a nie jej poszczególnych składników, choćby ceny odbiegały od rynkowych a nawet ...

tym konkretnym bezspornym stanie faktycznym rażąco niska cena jednostkowego towaru sprzedanego w pakiecie, który ...

zm.) albo czy nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2008 17 fragmentów

2008-09-12 » Oddala odwołanie

części dotyczącej "opisu sposobu obliczenia ceny oferty", oraz wymaganego terminu ważności ...

6 zł., mającą potwierdzać, iż cena oferty została skalkulowana poniżej kosztów ...

zarzucił, iż wybrana oferta zawiera rażąco niską cenę jednostkową przepompowni sieciowej (poz. 31 kosztorysu ...

uznając podniesione zarzuty za bezzasadne. Cena oferty, zgodnie z pkt 12 ...

zobowiązał się wykonać za oferowaną cenę. W kwestionowanych pozycjach kosztorysowych 13 ...

ocenił, iż złożone oferty zawierają ceny na podobnym poziomie. Sposób kalkulacji ceny przez wykonawców jest różny, w ...

określonej wielkości zamówienia. Wykonawcy skalkulowali ceny w sposób kompleksowy. W dniu ...

być podstawą oceny sposobu kalkulacji ceny oferty, przyjęcie za wystarczające stwierdzenie, że ceny podawane przez oferentów w przedmiotowym ...

zakresie zarzutu dotyczącego sposobu obliczenia ceny, Izba stwierdziła, iż Zamawiający określił ...

12 siwz opis sposobu obliczenia ceny, iż cena powinna uwzględniać wszystkie koszty, jakie ...

kosztów ofertowych z podaniem cen jednostkowych, sporządzone na podstawie przedmiarów (pkt ...

Na formularzu oferty, należało podać cenę oferty brutto oraz netto, cyfrowo ...

przyjętą w kosztorysie do wyliczenia ceny. Sam Odwołujący kwestionował jedynie sposób ...

jak i rzetelnej pod względem ceny. Oferta ta stanowi jedynie ofertę ...

przedsiębiorcy decyduje możliwość zaproponowania konkurencyjnej ceny, z czym wiąże się również ...

przez zaniechanie odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

celu wyjaśnienia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę. Na tej podstawie orzeczono jak ...

KIO 2057/19 – Wyrok KIO – 2019-10-29 55 fragmentów Premium ciekawe zdania

2019-10-29 » Uwzględnia odwołanie

przystępujący), 2) błędnej ocenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny złożonych przez przystępującego i uznanie ...

wprost wskazują na okoliczność zaoferowania rażąco niskiej ceny i dokonanie nieuprawnionego przesunięcia kosztów ...

przystępującego, mimo iż zawiera ona cenę skalkulowaną nierzetelnie, rażąco niską cenę jednostkową za pozycje formularza ofertowego budynki ...

udowodnienia, iż oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, w szczególności ceny jednostkowej we wskazanej pozycji, 4) zaniechaniu ...

dokonał niedozwolonych przesunięć w ramach ceny ogółem i część kosztów wykonania ...

przez siebie twierdzenia w zakresie ceny i jej istotnych części składowych ...

że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

nie doszacował istotnej części składowej ceny jednostkowej tj. pozycji w formularzu cenowym ...

metodologiczny tkwiący w sposobie wyliczenia ceny ofertowej tj. przystępujący nie kalkulował w ramach podanych cen jednostkowych za usługę ujętą w pozycji ...

za wiążącą traktował wyłącznie podaną cenę brutto za całość usługi, natomiast podane ceny jednostkowe traktował pomocniczo i nie widział ...

mimo, iż oferta ta zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

samym nie obalił domniemania, że cena oferty jest rażąco niska, - co więcej opisany przez przystępującego sposób obliczenia ceny w wyjaśnieniach ceny wskazuje, iż wykonawca ten nie ...

w szczególności w podanej cenie jednostkowej za poszczególne usługi a dokonywał ...

nieuprawnionych przesunięć kosztów pomiędzy poszczególnymi cenami jednostkowymi, 2) art. 90 ust. 3 ...

dokonał niedozwolonych przesunięć w ramach ceny ogółem i część kosztów wykonania ...

domniemania prawnego, iż oferta zawiera rażąco niską cenę. W związku z podniesionymi zarzutami ...

prace w oparciu o zaoferowane ceny jednostkowe usługi sprzątania kondygnacji. W takim przypadku ceny jednostkowe nie są jedynie składnikiem ceny łącznej (wynagrodzenia wykonawcy), lecz pełnią ...

naliczane wynagrodzenie. Wobec powyższego wskazane ceny jednostkowe powinny być oceniane w kategorii rażąco niskiej ceny oraz pod kątem czynu nieuczciwej ...

dokonanie oceny oferty pod kątem rażąco niskiej ceny. Odwołujący podkreślił, iż przystępujący nie ...

wykazania, iż zaoferowana przez niego cena nie jest rażąco niska. Odwołujący wskazał, iż na podstawie ...

przystępujący przyjął błędną metodologię wyliczenia ceny, błędne znaczenie ceny jednostkowej i nie wycenił całego zakresu ...

z przedstawionych wyliczeń wynika, iż cena jednostkowa za sprzątanie budynków - kondygnacji została ...

polegającej w szczególności na kreowaniu ceny w oparciu o znacznie zaniżone ...

podatku 23% oraz znacznie zawyżone ceny jednostkowe usług utrzymania terenów zewnętrznych utwardzanych ...

od 1 stycznia 2017 r. Cena jednostkowa za sprzątanie jednej kondygnacji w ...

nieograniczonego wynosiła 0,20 zł. Cena ta w okresie trwania umowy ...

17 krotnie większą niż obecna cena jednostkowa odwołującego. Jako dowody w niniejszej ...

rozprawie. Złożył opracowanie porównawcze cen jednostkowych wraz z załącznikami w postaci ...

oceny ofert została wskazana łączna cena brutto oferty. W formularzu ofertowym wykonawcy obowiązani byli podać ceny jednostkowe (wraz z wartością miesięczną netto ...

wynagrodzenie obliczone z uwzględnieniem cen jednostkowych, tj: ..........zł netto + podatek VAT ...

formularzu ofertowym przystępujący zaoferował następujące cenę jednostkowe: "Budynki - kondygnacje": 3,80 zł ...

w postępowaniu (odwołujący) zaoferował następujące ceny jednostkowe: "Budynki - kondygnacje": 26,93 zł ...

tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny sprzątania klatek schodowych w zakresie ...

stwierdzając, iż w jego ocenie cena jednostkowa za sprzątanie klatek schodowych, która ...

netto za 1 kondygnację jest rażąco niska. Odpowiedzi na ww. wezwanie przystępujący ...

zasadność badania zaoferowanej przez niego ceny jednostkowej. Wskazał, iż wykonawca ma swobodę ...

w kształtowaniu wysokości poszczególnych cen jednostkowych, natomiast badanie rażąco niskiej ceny należy odnosić do całkowitej ceny oferty. W ramach wyjaśnień przystępujący ...

nie przedstawił żadnych kalkulacji zaoferowanej ceny jednostkowej "Budynki - kondygnacje". Podał jedynie ogólne ...

wniosku, iż zaoferowana przez niego cena jest rażąco niska. Wprost stwierdził, iż "nie określał kosztów i ceny wykonania usługi dla terenów zewnętrznych ...

miał wątpliwości, iż wezwanie dotyczy ceny jednostkowej przypisanej w formularzu cenowym pozycji ...

na potwierdzenie rynkowego charakteru ww. ceny jednostkowej, winny być składane na etapie ...

przedmiotem niniejszego postępowania odwoławczego jest cena jednostkowa zaoferowana w obecnym postępowaniu o ...

o obowiązku odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do ...

dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do ...

kątem tego czy nie zawiera rażąco niskiej ceny. Mając na uwadze powyższe Izba ...

zakresie jednej z trzech cen jednostkowych, jakie wykonawcy obowiązani byli wskazać ...

umowy będzie obliczane według cen jednostkowych. Należy podkreślić, iż każdy wykonawca ...

wraz z dowodami) dotyczących zaoferowanej ceny. Takie wyjaśnienia mogą dotyczyć całkowitej ceny lub kosztu oferty jak i ...

które należy między innymi uznać ceny jednostkowe według których będzie obliczane wynagrodzenie ...

jednak przedstawienie wyczerpujących wyjaśnień zaoferowanej ceny, w tym w odniesieniu do ...

wyjaśnił w jaki sposób kalkulował cenę jednostkową będącą istotną częścią składową ceny oferty, według której obliczane będzie ...

manipulacji cenowej polegającej na zaniżeniu ceny za usługi objęte wyższą stawką podatku VAT i zawyżeniu ceny za usługi objęte niższą stawką ...

stwierdzeniu zaniżenia jednej z cen jednostkowych jest niewystarczające - stanowi jedynie przypuszczenie ...

cen zostało zrekompensowane zawyżeniem innej ceny jednostkowej objętej niższą stawką podatku VAT ...

przedstawienia kalkulacji kosztów, założony poziom ceny jednostkowej przez Wykonawcę, spowoduje poszukiwanie na ...

« poprzednie1234567...213następne »