Logowanie

KIO 2130/11, KIO 2131/11, KIO 2111/11 – Wyrok KIO – 2011-10-20 – 117 fragmentów

Oddala odwołania

wzór umowy, określa rażąco wygórowane kary umowne, które naruszają zasadę równości stron i w konsekwencji uniemożliwiają złożenie ...
zarzutu wygórowanych i nieuzasadnionych kar umownych odwołujący wskazał na naruszenie zasady równości stron umowy. Umowa zawierana w wyniku ...
się z dodatkowymi kosztami po stronie zamawiającego. Niemniej przychylając się do wniosków wykonawców zamawiający obniża karę umowną do wartości 15% łącznego wynagrodzenia ...

IV CSK 223/15 – Wyrok Sądu Najwyższego – 2016-01-14 – 26 fragmentów

uwzględnienia relacji między wysokością zastrzeżonej kary umownej a wysokością wynagrodzenia należnego stronie zobowiązanej do zapłaty kary umownej, za zasadnicze jednak kryterium tej ...
to często do naruszenia faktycznej równości stron zawieranej umowy. W sytuacji więc ...
nie tylko stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości szkody doznanej przez ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2009 – 46 fragmentów

Oddala odwołanie

Pzp oraz powodujący rażącą nierównowagę stron stosunku cywilnoprawnego, gdyż kary umowne za opóźnienie są nadmierne i ...
OSNC 2004/5/1). Zastrzeżenie kary umownej powoduje, że w razie zaistnienia ...
zastrzegł sobie jedynie możliwość zapłaty kary umownej w przypadku braku poniesienia szkody. Sam fakt obligatoryjności kar umownych na gruncie danej umowy nie ...

UZP/ZO/0-1107/04 – Wyrok ZA – 2004-07-22 – 16 fragmentów

Oddala odwołanie

projektu umowy wprowadza drastycznie wysoką karę umowną za nieterminową dostawę towarów w ...
na zasadach współżycia społecznego oraz równości i ekwiwalentności stron. Kara w wysokości 50% wartości produktów ...
c., w szczególności ustalona wysokość kary umownej jest dopuszczalna. Zespół Arbitrów nie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 64 fragmenty

Oddala odwołanie

z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy - Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości netto ...
uzasadnione. W § 9 Zamawiający określił kary umowne w sposób naruszający równość stron, w szczególności dlatego, że karę umowną na wypadek odstąpienia od umowy ...
jeżeli strony w umowie zastrzegły kary umowne w każdym wypadku niewykonania lub ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2009 – 91 fragmentów

Oddala odwołanie

r., strona 587). Obowiązek zapłaty kary umownej bez względu na istnienie szkody po stronie Zamawiającego ograniczy możliwość żądania miarkowania kary przez Protestującego. Protestujący, podkreślił także, że miarkowanie kary umownej w trybie art. 484 § 2 ...
oderwaniu od zaistnienia szkody po stronie Zamawiającego. Zmniejszenie kary umownej na podstawie art. 484 § 2 ...
r., str. 587). Obowiązek zapłaty kary umownej bez względu na istnienie szkody po stronie Zamawiającego ograniczy możliwość żądania miarkowania kary przez Odwołującego. Odwołujący, podkreślił także, że miarkowanie kary umownej w trybie art. 484 § 2 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 – 58 fragmentów

Oddala odwołanie

jest niezgodne z koronną zasadą równości występującą w ustawie Pzp. Podkreślił także, że tak sformułowana kara umowna nie chroni w żaden sposób ...
wzoru umowy wprowadzić takie postanowienia umowne, które pozwolą mu na naliczenie i dochodzenie kary umownej od wykonawcy usługi w wysokości ...
naliczenia wykonawcy usługi określonej wysokości kary umownej. Zresztą Odwołujący wystarczająco zrozumiał te ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 – 78 fragmentów

Oddala odwołanie

umowy, oraz 3) zaniechania wprowadzenia kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, 4) zaniechanie wprowadzenie limitu kar umownych, 5) zastrzeżenie tylko dla zamawiającego ...
odwołującego, jest również brak przewidzenia kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, w takiej samej wysokości w jakiej kara ta przysługuje zamawiającemu za odstąpienie ...
umowy, oraz 3) zaniechania wprowadzenia kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, 4) zaniechanie wprowadzenie limitu kar umownych, 5) zastrzeżenie tylko dla zamawiającego ...

V CSK 418/10 – Wyrok Sądu Najwyższego – 2011-09-22 – 14 fragmentów

jest to wezwanie do zapłaty kary umownej po odstąpieniu przez zamawiającego od ...
do zasądzenia od pozwanej Gminy kary umownej, ponieważ taką możliwość strony umownie wyłączyły (por. § 13 ust. 2 ...
wykonawcy o zasądzenie od zamawiającego kary umownej. Zasadność skargi kasacyjnej w istotnej ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010 – 25 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

umowy, podnosząc, że określone tam kary umowy są rażąco wygórowane i naruszają zasadę równości stron stosunku cywilnoprawnego. Z przywołanych postanowień ...
wartość sprzętu 15 000 zł, kara umowna za dzień opóźnienia wyniesie 750 ...
znaczenia dla możliwości dochodzenia zapłaty kary umownej. Kara umowna może stanowić nie tylko surogat ...

1 następne »