Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019 183 fragmenty

2019-12-02 » Uwzględnia odwołanie

pod kątem ich poprawności, tutaj w szczególności w zakresie zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT w zakresie usług/ robót związanych z zagospodarowaniem zieleni. W opinii Odwołującego, w niniejszym postępowaniu nie było i nie jest możliwe dokonanie porównania ofert, których ceny zostały wyliczone w różny sposób, co czynić ma nieprawidłowymi czynność oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej (uchwała Sądu Najwyższego z ...

wartości szacunkowej zamówienia (bez podatku VAT) również zawierał informację o 23% stawce podatku VAT. Także oferty pozostałych wykonawców zawierają wycenę uwzględniającą podstawową stawkę podatku VAT. W zaistniałej sytuacji brak było podstaw do odrzucenia oferty Firmy Star jako zawierającej błąd w obliczeniu ceny polegający na przyjęciu stawki podatku VAT w wysokości 23% (podstawowej) zamiast 8% (preferencyjnej). Orzecznictwo KIO wielokrotnie wskazywało ...

stwierdzić, że kwestia prawidłowości przyjętej w ofercie stawki podatku VAT ma istotne znaczenie z punktu widzenia kalkulacji ceny oferty oraz możliwości prawidłowego porównania cen ofert złożonych w postępowaniu. W ramach czynności badania ofert Zamawiający jest zobowiązany zatem do wyjaśnienia przyjętych stawek VAT przez wykonawców i oceny poprawności tej stawki. Nie jest możliwe prawidłowe porównanie ofert, jeśli ceny w ofertach zostały wyliczone w różny sposób, a zatem wadliwa jest czynność oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Podkreślić też należy, że w sytuacji, gdy Zamawiający nie określił w SIWZ konkretnej stawki podatku VAT, co ma miejsce w prowadzonym postępowaniu, to na wykonawcy ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 127 fragmentów

2021-05-13 » Oddala odwołanie

jaka na zewnątrz budynku. Również w formularzu ofertowym nie uwzględniono potrzeby wskazania dwóch pozycji z różnymi stawkami VAT (8% i 23%). Zdaniem Odwołującego należało przyjąć, że ...

pytań do siwz, gdyż uczestniczył w podobnym postępowaniu, w którym odrzucono jego ofertą skalkulowaną według jednolitej stawki VAT 8%, gdy według Zamawiającego należało przyjąć stawkę 23%, gdyż część robót należało objąć podatkiem VAT 8%. Zamawiający wybrał wówczas ofertę innego wykonawcy, która uwzględniała stawkę 23% VAT. Odwołujący uznał, iż należało analogicznie objąć jednolitą stawką podatku VAT 23% zamówienie objęte obecnym postępowaniem. Zamawiający ...

do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty wezwania do wyjaśnienia przyjętych stawek podatku VAT (sześciu wykonawców wskazało w ofertach stawkę 8%, a pozostali stawkę 23%). Trzech z czterech wykonawców, którzy przyjęli w kalkulacji stawkę podstawową uznało, że prawidłowa powinna być stawka 8%, a jeden (Odwołujący) podtrzymał stanowisko w przedmiocie zasadności przyjęcia stawki 23%. Zamawiający w dniu 16.07.2020 r. odrzucił wszystkie oferty i unieważnił postępowanie. Przyczyny odrzucenia 4 ofert, w których przyjęto stawkę 23% były inne, niż określenie nieprawidłowej stawki. Pozostałe oferty, w których zastosowano stawkę 8% zostały odrzucone w związku z błędami w obliczeniu ceny i innymi podstawami. Ponieważ wyrokiem z ...

123456...228następne »