Spróbuj: "przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty" 3

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 111 fragmentów

2015-12-17 » Uwzględnia odwołanie

nie znajduje również zastosowanie przedłużanie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem terminu ważności wadium, bowiem nie dotyczy ona sytuacji, gdy do przedłużenia terminu związania ofertą dochodzi po wyborze oferty najkorzystniejszej, na co wskazuje art. 85 ...

4 ustawy Pzp nawet jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zwrócił również uwagę, że nawet ...

o udzielenie zamówienia publicznego przed wyborem najkorzystniejszej oferty, gdzie przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli ...

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Druga sytuacja dotyczy okresu po wyborze najkorzystniejszej ofert, gdzie jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Po przeanalizowaniu powołanego wyżej przepisu art ...

zd.2 odnoszącego się do przedłużenia terminu związania ofertą dokonywanego po wyborze oferty najkorzystniejszej. Izba nie podzieliła zdania Zamawiającego ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010 80 fragmentów

2010-07-22 » Uwzględnia odwołanie

5 ustawy Pzp, iż jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zdaniem Odwołującego zamawiający nie zachował ...

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia w związku z przedłużeniem terminu związania ofertą dotyczy wyłącznie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zgodnie zaś z postanowieniami art ...

ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia skierowany być może tylko do wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Izba stwierdza ponownie, że sytuacja ...

W obecnie obowiązującym stanie prawnym, termin związania ofertą nie jest ściśle powiązany z obowiązkiem nieprzerwanego zabezpieczenia oferty wadium. Taka koniunkcja zachodzi tylko w przypadku oferty najkorzystniejszej, w przypadku której wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nastąpić musi z jednoczesnym obowiązkiem przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego ...

w momencie wyrażania zgody na przedłużenie terminu związania oferta, inne oferty niż najkorzystniejsza nie powinny być już zabezpieczone ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2019 89 fragmentów

2019-11-06

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza". Kontrolujący, w pierwszej kolejności zauważył ...

z którego wynika, że jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Art. 85 ust. 2 P ...

podkreśla się, że "dokonując czynności przedłużenia terminu związania ofertą po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, wykonawcy mogą wyrazić zgodę na dalsze związanie ofertą, nie przedłużając ważności wadium. Obowiązek przedłużenia wadium lub wniesienia nowego wadium na przedłużony termin związania ofertą dotyczy wyłącznie wykonawcy, którego oferta została wybrana. Brak wniesienia (przedłużenia) wadium nie będzie jednak przesłanką ...

07.2019 r. (a więc po wyborze najkorzystniejszej oferty), zwrócił się do wszystkich wykonawców z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużaniem ważności wadium ...

z którą na wykonawcy, którego oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza nie ciąży obowiązek zabezpieczenia oferty wadium na przedłużony termin związania ofertą. Tym samym, stosowanie do treści ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 110 fragmentów

2015-12-15 » Uwzględnia odwołanie

i 13 listopada 2015 r. przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Takie przedłużenie jest dopuszczalne i zgodne z ...

złożenia wadium na nowy okres związania ofertą. Za niedopuszczalne w świetle przepisu należy natomiast uznać przedłużenie ważności wadium dokonane po upływie terminu związania ofertą, nawet jeśli wadium wniesione wraz ze składaniem ofert zachowywało ważność przez dłuższy okres ...

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (pkt 13.2); - w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia ...

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wykonawca przedłużył termin związania ofertą bez jednoczesnego przedłużenia ważności wadium. Aneks przedłużający ważności wadium został wniesiony po terminie. Uzasadnienie prawne: art. 24 ust ...

odwołujący nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. Podnosząc w uzasadnieniu faktycznym okoliczności: "Wykonawca, (...) przedłużył termin związania ofertą bez jednoczesnego przedłużenia ważności wadium. Aneks przedłużający ważność wadium został wniesiony po terminie", zamawiający zarzucił brak jednoczesności czynności przedłużenia terminu związania ofertą z przedłużeniem ważności wadium oraz przedłużenie ważności wadium po terminie wyznaczonym przez zamawiającego, co wskazuje ...

123456...233następne »