Spróbuj: "przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty" 3

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO/UZP 1879/10 – Wyrok KIO – 2010-09-10 94 fragmenty

2010-09-10 » Uwzględniono odwołanie

Aneta Mlącka Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu ...

w postępowaniu, badania i oceny ofert. 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego ...

22.04.2010 r. biegu terminu związania ofertą uległ zawieszeniu ze względu na ...

08.03.2010 r. upłynął termin składania ofert i rozpoczął się bieg terminu związania ofert. 28.07.2010 r. zamawiający ...

wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu wszystkich ofert, a w tym wykonawcy ECORYS ...

26.06.2010 r. jego oferta nie była zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą - art. 24 ust. 2 pkt ...

postępowania, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu - art. 93 ust ...

czynności zamawiającego polegającej na dokonaniu wyboru oferty protestującego jako najkorzystniejszej, czym naruszono art. 93 ust ...

kwietnia 2010 r. doszło do przedłużenia pierwotnego terminu związania ofertą o 20 dni, tj. do ...

r. protestujący zgodził się, na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni, tj. do ...

Jednak w dniu powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - 25 czerwca 2010 r. - oferta protestującego była zabezpieczona wadium, co ...

wcześniej, gdyż w chwili dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty była ona prawidłowo zabezpieczona pierwotnym ...

wątpliwości, że niewyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą stanowi bezwzględną przesłankę wykluczenia wykonawcy ...

dopiero z chwilą upływu pierwotnego terminu związania ofertą uwzględniającego okres zawieszania biegu terminu". 25 czerwca 2010 r., drogą ...

zwolnienia z obowiązku zabezpieczania wadium ofert począwszy od momentu dokonania przez zamawiającego, czynności wyboru oferty innego wykonawcy, Zostało to ustanowione ...

środka ochrony prawnej, wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty - nie wnosząc nowego ani nie ...

w przypadku, gdyby ostatni dzień terminu związania ofertą a zarazem ważności wadium, przypadał po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający nie wezwałby do przedłużenia terminu związania ofertą i wadium, zaś wykonawca zamierzałby ...

koniecznym dla wniesienia środka ochrony, przedłużyć termin związania ofertą, Na wniesienie środka ochrony, ustawa zakreśla termin. W okresie przed protestem - termin związania ofertą płynie, jednak nie ma obowiązku ...

art. 85 ust. 4 Pzp. Przedłużenie terminu związania ofertą, którego niewspółbieżność (odmienność co do terminu trwania) z wadium podważył zamawiający ...

w dniu wejścia w życie przedłużenia terminu związania ofertą protestujący nie miał obowiązku wnoszenia ...

25 czerwca 2010 r. o wyborze oferty, oraz wysłane w ślad za ...

wadium. Protestujący uzupełniłby wadium w terminie. Skoro otrzymał zawiadomienie o wyborze wykonawcy WYG oraz pismo ustalające ...

art. 46 ust. 1 Pzp. Po 25 czerwca 2010 r. zamawiający ...

zwrocie je wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Tym samym należy uznać, że ...

nie wniósł ponownie wadium w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp. Oferta protestującego nie została jednak na razie wybrana jako najkorzystniejsza, a protestujący nie został wezwany ...

Nawet gdyby twierdzić, że argumentacja związana z rozumieniem skutków wprowadzenia regulacji ...

wadium nie był tożsamy z terminem związania ofertą. Art. 85 ust. 4 ani ...

2 Pzp nie stanowią iż przedłużenie ważności wadium powinno zostać dokonane na cały przedłużony okres związania ofertą, a stanowią jedynie o "przedłużonym okresie związania ofertą". Instytucja wadium przejawia się w zabezpieczaniu ważności oferty w celu zawarcia umowy. W ...

stanowisko, iż w sytuacji gdy termin związania ofert równy jest terminowi ważności wadiów (innych niż gotówkowe), po wniesieniu środka odwoławczego już w ...

z wykonawców podlegałby wykluczeniu, gdyż termin związania ofertą o ten choćby jeden dzień ...

Pzp, zgodnie z którym czynność przedłużenia ważności wadium musi nastąpić w terminie związania ofertą i przed upływem terminu ważności pierwotnie wniesionego wadium, tak aby oferta była prawidłowo zabezpieczona przez cały ...

Pzp za niewniesienie wadium na przedłużony okres związania ofertą. Zamawiający ustalił stan faktyczny z ...

4 Pzp, który stanowi, że przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli ...

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Zastosowanie literalnej wykładni powyższej normy ...

konsekwencji. Posiadając gwarancje bankowe, których termin ważności (możliwości zaspokojenia przez zamawiającego ...

roszczeń) w dniu dokonywania czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, który jednocześnie, jest ostatnim dniem pierwotnego termin związania ofertą, przenosi określony przez zamawiającego okres związania ofertą i w przypadku wezwania wykonawców do przedłużenia okresu związania ofertą, który z kolei przenosi wydłużony ...

nawet w sytuacji, w której oferta pozostaje zabezpieczona w sposób ciągły ...

obowiązku jednoczesnego wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą wraz z wniesieniem wadium na przedłużony okres związania ofertą natęży interpretować w sposób celowościowy ...

później niż w ostatnim dniu terminu ważności będącego w posiadaniu zamawiającego ...

w tym przypadku, protestujący powinien przedłużyć ważność wadium najpóźniej 14 sierpnia ...

Jeżeli więc nie upłynął jeszcze termin ważności dotychczas ustanowionego wadium, to ...

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą jest wystarczające. Zamawiający na dzień ...

do jednoczesności złożenia oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą i przedłużenia terminu wadium. Wykonawca posiadający ofertę zabezpieczoną wadium na okres dłuższy niż pierwotnego związania, który przedłuża następnie okres związania ofertą w czasie, gdy pierwotny okres ...

ocenie Izby, zobowiązany jednocześnie dokonać przedłużenia ważności wadium. [...]. Izba zauważa, że ...

od zamawiającego zależy, w jakim terminie dokonuje wyboru oferty. Wykonawca nie ma na to ...

Zatem zamawiający powinien zadbać o wybór oferty w takim czasie, aby mógł zawrzeć umowę w okresie związania ofertą wraz z zabezpieczeniem wadium. Izba ...

iż w dacie dokonywana oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej [...] oferty odwołujących pozostawały zabezpieczone wadium do ...

do uznania za odrzucone ich ofert w oparciu o art. 24 ...

ust. 4 Pzp. Zamawiający odrzucając oferty odwołujących naruszył art. 24 ust ...

konkurencji. Zasadniczą kwestą jest, że oferty odwołujących w dacie czynności wyboru, pozostawały zabezpieczone należycie wadium, chroniąc ...

postępowania protestującego, gdyż jest on związany złożoną przez siebie ofertą, która była i jest zabezpieczona ...

wykonawcy, który wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą i ma możliwość przedłużenia ważności wadium przed upływem ważności uprzednio złożonego wadium (czynność przedłużenia została dokonana 5 sierpnia 2010 ...

iż dochował on wszelkich obowiązków związanych z przedłużeniem okresu związania ofertą, swoje oświadczenie, złożone w trybie ...

i nie budzące żadnych wątpliwości. Oferta pozostaje zabezpieczona wadium w sposób ...

dochowania "jednoczesności" złożenia oświadczenia o przedłużeniu okresu związania ofertą z wniesieniem (nowego) wadium na cały przedłużony okres związania ofertą tj. o kolejne 60 dni ...

informując protestującego o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą spowodowanego wniesieniem protestu z 2 ...

oraz nie wzywając protestującego do przedłużenia wadium naruszył art. 181 ust ...

na wynik postępowania, gdyż mimo przedłużenia przez protestującego wadium na krótszy ...

umowy jest obiektywna niemożność dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty". Protestujący ma interes prawny w ...

ustawy. W ocenie protestującego jego oferta powinna zostać wybrana jako najkorzystniejsza z uwagi na fakt, że ...

powiadomił wykonawców o wniesieniu odwołania. Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem stron ...

zamówieniu i specyfikacji 90-dniowy termin związania ofertą od upływu terminu składania ofert. W trakcie postępowania termin ten uległ zawieszeniu na 20 ...

rozpatrywanie protestu. Wobec tego ostateczny termin związania ofertą upływał 25 czerwca 2010 r ...

2010 r. ogólne wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą o 60 dni oraz o przedłużenie okresu ważności wadium. Zamawiający przypomniał ...

brzmieniu obowiązującym w postępowaniu, cyt. »przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli ...

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą«. Żądanie to było wystosowane na ...

10 dni przed upływem pierwotnego terminu związania ofertą (do którego były dostosowane okresy ...

przed upływem rzeczywistego okresu zwiania ofertą, wynikającego z 20-dniowego zawieszenia biegu terminu związania ofertą. Zamawiający nie zindywidualizował terminów przedłużenia okresów związania ofertą oraz przedłużenia okresów ważności wadiów, mimo że ...

i posiadanej dokumentacji wiedział, że terminy na dokonanie żądanych czynności są ...

dalej w postępowaniu, oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą oraz przedłużyć okres ważności wadium na przedłużony okres związania ofertą lub wnieść nowe wadium na ...

ten okres. W przypadku rozpoznawanej oferty odwołującego, termin związania ofertą upływał 15 czerwca 2010 r. bo do tego terminu oferta była zabezpieczona wadium. Odwołujący 1 ...

r. złożył oświadczenie woli o przedłużeniu terminu związania ofertą o wymagany termin 60 dni i wniósł dokument o przedłużeniu ważności wadium do 15 sierpnia ...

faktycznie odwołujący uzupełnił swój okres związania ofertą i zabezpieczenie oferty wadium do dnia 25 czerwca ...

r., czyli do upływu podstawowego terminu związania ofertą. Skład orzekający Izby stwierdza, że każde przedłużenie zabezpieczenia oferty wadium o terminie choćby o jeden dzień krótszym niż wymagany przez zamawiającego termin związania ofertą musi spowodować konieczność wykluczenia takiego ...

realnie odwołujący posiadał zabezpieczenie swojej oferty wadium do końca pierwotnego terminu związania ofertą przedłużonego o okres zwieszenia biegu terminu związania ofertą czyli do 25 czerwca 2010 r. Wykonawca ten [po złożeniu oświadczenie woli o przedłużeniu terminu związania ofertą 1 czerwca 2010 r.] musiał ...

dnia 25 czerwca 2010 r. przedłużyć termin obowiązywania wadium albo liczyć się ...

nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art ...

albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą«. Jednak w godzinach południowych 25 ...

2010 r. zamawiający zawiadomił o wyborze najkorzystniejszej oferty. Skład orzekający Izby stwierdza, że ...

r. - zawiadomienie o dokonaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, uchyliła skutki wcześniejszej czynności, wezwania ...

25 maja 2010 r. do przedłużenia terminu związania ofertą. Nie miałoby sensu stosowanie się ...

25 maja 2010 r. do przedłużenia terminu związania ofertą, wobec dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w pierwotnym terminie związani ofertą. Odwołujący, który nie zareagował na ...

maja 2010 r. i nie przedłużył terminu związania ofertą, nie może być wykluczony z ...

25 czerwca 2010 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty. Od tego momentu zamawiający nie może wymagać przedłużenia terminu związania ofertą od wykonawców, których oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza, ale na podstawie art. 46 ...

zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ...

czas istniała przynaj- mniej jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Wobec tego zamawiający ...

zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął ...

czynności zamawiającego polegającej na dokonaniu wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej - Krajowa Izba Odwoławcza przychyla się ...

zamawiający bezpodstawnie zaniechał dokonania czynnosci wyboru oferty, natomiast nie jest w zakresie kognicji Izby stwierdzanie której oferty powinien dotyczyć wybór zamawiającego. Zamawiający wszczynając postępowanie jest obowiazany do dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, chyba że wystąpią przesłanki do ...

1 pkt 1 Pzp. Jednak wybór najkorzystniejszej oferty jest procesem dalece skomplikowanym i ...

w tym zamawiającego, dla którego wybór najkorzystniej- szej oferty jest jedną z najważniejszych prerogatyw. Ponadto wskazanie wyboru konkretnej oferty jako najkorzystniejszej prowadziłoby w efekcie do nakazania ...

191 ust. 5 Pzp [obecnie, po nowelizacji art. 192 ust. 6 ...

staranność i doprecyzować oraz wskazać terminy indywidualne wniesienia oświadczeń o przedłużeniu terminów związania ofertą i obowiązywania wadium - szczególnie w ...

1591) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010 47 fragmentów

2010-06-24 » Oddala odwołanie

Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu ...

Koźmin Wielkopolski zgłaszającego swoje przystąpienie po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Oddala ...

zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

roku, poinformował o wyniku postępowania - wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe ...

j. oraz odrzuceniu między innymi oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o ...

z brakiem podstaw do odrzucenia oferty, - art. 92 ust. 1 pkt ...

nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego jako dokonanej sprzecznie z ...

konsekwencji nakazanie dokonania ponownej oceny ofert i wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej, - zasądzenie kosztów zastępstwa prawnego. Odwołujący ...

tym samym dniu o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej oraz o odrzuceniu oferty Konsorcjum. W treści przedmiotowej informacji ...

68/2, 62-830 Zbiersk. Oferta wykonawcy została odrzucona, ponieważ nie ...

podstaw do stwierdzenia, że treść oferty Konsorcjum jest w jakimkolwiek zakresie ...

ile decyduje się na odrzucenie ofert - jest podanie podstaw i okoliczności ...

W przeciwnym razie wykonawca, którego oferta została odrzucona nie ma możliwości obrony swojej oferty. Obowiązek Zamawiającego wynikający z brzmienia ...

bardzo szczegółowo badał treść złożonych ofert zarówno z punktu widzenia spełniania ...

postępowaniu jak i merytorycznej zawartości oferty. Kwestia spełnia warunków udziału w ...

uznał jedynie jako podstawę wadliwości oferty przepis art. 89 ust. 1 ...

że treść złożonej przez niego oferty odpowiada wszystkim wymogom Zamawiającego, w ...

wskazuje, że na etapie badania ofert Zamawiający powołując się na brzmienie ...

maja 2010 roku) wyjaśniał treść oferty w zakresie zaoferowanej wirówki dekontantacyjnej ...

2010 roku w więc w terminie określonym w wezwaniu. Odwołujący wyjaśnia ...

uzasadnienia do merytorycznych zarzutów odrzucenia oferty Odwołującego z powodu braku ich ...

wirówkę, która jako jedyny element oferty budziła jakiekolwiek wątpliwości Zamawiającego. Zamawiający ...

przy czym Zamawiający dopuszcza składanie "ofert równoważnych". Przez "ofertę równoważną" należy rozumieć taką, która ...

E-4/454HTS, w ofercie Konsorcjum zaoferowano wirówkę D3 ...

pracy. Zaproponowana przez Konsorcjum w ofercie przetargowej wirówka (dekanter) do odwadniania ...

zarzutów w stosunku do treści oferty Odwołującego, stwierdza nieważność podjętej czynności ...

zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego złożone przez Przedsiębiorstwo ...

na korzyść Zamawiającego, albowiem złożona oferta przez zgłaszającego przystąpienie 26 maja ...

2010 roku została wybrana jako najkorzystniejsza. 22 maja 2010 roku na ...

roku Zamawiający wezwał Konsorcjum do przedłużenia terminu związania ofertą i wniesienia wadium na przedłużony termin związania ofertą, termin związania ofertą Konsorcjum oraz termin związania oferta upływał 29 maja 2010 roku ...

2010 roku Konsorcjum zabezpieczyło swoją ofertę wadium oraz zobowiązaniem o związaniu ofertą. Zamawiający podnosi, iż uwzględniając powyższe ...

już wykluczone z postępowania i oferta konsorcjum została odrzucona z postępowania ...

2 pkt 2 ustawy PZP. Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron ...

odwołania się od czynności odrzucenia oferty Odwołującego z powodu braku podania ...

z postępowania lub wykonawców których oferty zostały odrzucone w postępowaniu zawiadomienie o wyniku postępowania związane jest nierozerwalnie z możliwością skorzystania ...

przedmiotowego zamówienia, lecz wobec faktu nieprzedłużenia terminu związania ofertą nie ma możliwości wykazania przesłanki ...

ponieść Odwołujący byłaby skutkiem zaniedbania po stronie tegoż Odwołującego. Regulacja art ...

2 ustawy umożliwia wykonawcy samodzielne przedłużenie terminu związania ofertą, jednakże uprawnienie to determinuje obowiązek po stronie Wykonawcy do przedłużenia samodzielnie terminu związania ofertą w przypadku gdy nie wnioskuje ...

z uwagi na to, że termin związania ofertą już raz przedłużał lub nie ...

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą) a gdy Wykonawca chce być ...

innym przypadku na skutek upływu terminu związania ofertą, oferta Odwołującego nie wiąże, co prowadzi ...

zgody, czy też inicjatywy Zamawiającego, termin związania swoją ofertą. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający pismem ...

postępowaniu do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, dokonał tego 28 kwietnia 2010 ...

2010 roku składając oświadczenie "iż przedłuża okres związania ofertą (…) na okres kolejnych 30 dni ...

2010 roku, czyli drugiego dnia po upływie terminu związani ofertą; termin ten nie był przedłużany przez ...

postępowania. Odwołujący zobowiązany był do przedłużenia terminu związani ofertą w oparciu o art. 85 ...

wskazuje, iż możliwe jest dokonywanie przedłużenia terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty. Odwołujący zobowiązany był do przedłużenia terminu związania ofertą nawet gdy oferta Odwołującego został odrzucona. W innym ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 76 fragmentów

2013-06-28 » Oddala odwołanie

Agata Mikołajczyk Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu ...

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. orzeka: 1. oddala ...

zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

2) ustawy Pzp bezpodstawnie odrzucając ofertę Odwołującego mimo, iż jej treść ...

albowiem bezpodstawnie zaniechał poprawienia w ofercie Odwołującego innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty i art. 26 ust. 3 ...

do ich złożenia w wyznaczonym terminie, (względnie) art. 26 ust. 4 ...

wzywając wezwania Odwołującego w wyznaczonym terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych ...

1 ustawy Pzp nie wybierając oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, a uznając za najkorzystniejszą ofertę wykonawcy KINNARPS POLSKA Sp. z ...

POLSKA"]. Podniósł również zarzuty do oferty tego wykonawcy wskazując na naruszenie ...

do ich złożenia w wyznaczonym terminie oraz (względnie) art. 26 ust ...

oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty. W konkluzji wskazał na art ...

o unieważnienie wadliwej czynności odrzucenia oferty Odwołującego, unieważnienie wadliwej czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym Postępowaniu, tj. wyboru oferty złożonej przez KINNARPS POLSKA, nakazanie poprawienia w ofercie Odwołującego innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, wezwania Odwołującego, który złożył wymagane ...

do ich złożenia w wyznaczonym terminie, (względnie) wezwania Odwołującego w wyznaczonym terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych ...

25 ust. 1 oraz odrzucenie oferty wykonawcy KINNARPS POLSKA jako oferty, której treść jest niezgodna z ...

do ich złożenia w wyznaczonym terminie - żądanie alternatywne w przypadku nie ...

wezwanie KINNARPS POLSKA w wyznaczonym terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych ...

czynności powtórnego badania i oceny ofert złożonych w Postępowaniu, oraz wyboru oferty Odwołującego, jako oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ i zasądzenie ...

m.in. na bezpodstawnym odrzuceniu oferty Odwołującego ze względu na rzekomą ...

treścią SIWZ oraz nieuzasadnione dokonanie wyboru oferty KINNARPS POLSKA, która w związku z powyższym nie stanowi oferty najkorzystniejszej w Postępowaniu, pozbawiają Odwołującego możliwości ...

przyjętym w SIWZ kryteriami oceny ofert, oferta złożona przez Odwołującego jest ofertą najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu w niniejszym ...

zgodnie z przepisami Pzp, to oferta Odwołującego byłby uznana za ofertę najkorzystniejszą w Postępowaniu i tym samym ...

z zagłówkiem). Odwołujący w złożonej ofercie zaoferował fotel obrotowy SITAG POINT ...

W powiadomieniu o odrzuceniu jego oferty podał, że (…) Podczas prezentacji fotela ...

się w pkt 11, odrzucone oferty, w protokole postępowania w trybie ...

Normy, które zostały załączone do oferty. Pan B…….. S……… oraz Pan ...

wysokość fotela 1435 mm, w ofercie wykonawca wpisał 1480 mm". Dalej ...

SIWZ". Dalej stwierdził, że odrzucenie oferty Odwołującego z przyczyn wskazanych w ...

zgodnej z fotelem zaoferowanym w ofercie i przedstawionym na prezentacji, tj ...

innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. Zgodnie z art. 87 ust ...

miał ustawowy obowiązek poprawienia w ofercie Odwołującego ww. omyłki, czyli poprawienia ...

zamawiający bezpodstawnie zaniechał poprawienia w ofercie Odwołującego innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ. Niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca stwierdził również, że (…) W ...

mm, Odwołujący dołączył do złożonej oferty błędną "kartę katalogowe", składaną zgodnie ...

mm". Zamawiający w trakcie badania oferty złożonej przez Odwołującego stwierdził złożenie ...

katalogowej w wyznaczonym przez siebie terminie. Wykonawca ponadto stwierdził, że (…) Zamawiający ...

czego bezpodstawnie zaniechał, odrzucając jednocześnie ofertę Odwołującego. Odnośnie zarzutów dotyczących oferty wykonawcy KINNARPS POLSKA, Odwołujący wskazał ...

aluminium lub stopu metali. W ofercie wykonawcy KINNARPS POLSKA, w "karcie ...

dokumencie: "Test report" (str. 59 oferty) oraz tłumaczeniu tego dokumentu na język polski (str. 65 oferty), który to dokument ma potwierdzać ...

tworzywa sztucznego wynika, iż treść oferty złożonej przez wykonawcę KINNARPS POLSKA nie odpowiada treści SIWZ. Oferta ta jako nie odpowiadając treści ...

a w przypadku nieodrzucenia tej oferty [z powodu niezgodności jej treści ...

Odwołujący stwierdził, że odrzucenie jego oferty jako rzekomo niezgodnej z treścią ...

w konsekwencji do bezpodstawnego dokonanie wyboru oferty KINNARPS POLSKA jako oferty najkorzystniejszej w Postępowaniu. Prowadzi to do ...

1 Pzp. Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpił wykonawca KINNARPS ...

faktycznym sprawy. Zamawiający odrzucił bowiem ofertę Odwołującego, ponieważ zaoferowany w ofercie fotel pracowniczy SITAG POINT P ...

SIWZ. Ponadto, produkt opisany w ofercie różnił się od egzemplarza fotela ...

się od tej wskazanej w ofercie, następnie powtórzonej w karcie katalogowej ...

niniejszej sprawy rozbieżności pomiędzy treścią oferty, protokołem komisji przetargowej oraz SIWZ ...

natomiast istotna ingerencja w treści oferty. Niezgodność oferty z SIWZ stanowi bowiem podstawę do odrzucenia oferty. Dalej podkreślił, że w niniejszej ...

można mówić, że pomiędzy treścią oferty, karty katalogowej, wymiarami fotela prezentowanego ...

nieścisłości. Stwierdzić bowiem należy, że oferta dotyczyła innego produktu niż zamawiany ...

Odwołującego w przypadku przyjęcia jego oferty, ponieważ nie wskazał on takiego ...

10] wskazano na naruszenie wobec oferty Odwołującego art. 89 ust. 1 ...

2) ustawy Pzp [bezpodstawne odrzucenie oferty], art. 87 ust. 2 pkt ...

Pzp [ bezpodstawnie zaniechanie poprawienia w ofercie Odwołującego innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty], art. 26 ust. 3 ustawy ...

do ich złożenia w wyznaczonym terminie], (względnie) art. 26 ust. 4 ...

ust. 1 ustawy Pzp [zaniechanie wyboru oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ], a wobec oferty wykonawcy KINNARPS POLSKA naruszenie art ...

do ich złożenia w wyznaczonym terminie oraz (względnie) art. 26 ust ...

oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty]. W konkluzji wskazano na naruszenie ...

żądał wykonawca. Rozpoznając zatem kolejno - po otwarciu rozprawy - posiadanie legitymacji czynnej ...

2 ustawy Pzp oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą przedłożył Zamawiającemu w dniu 20 ...

r. Izba ustaliła również, że termin związania ofertą upłynął z dniem 7 czerwca ...

wobec zasadniczej czynności bezpodstawnego odrzucenia oferty wnoszącego odwołanie wykonawcy na podstawie ...

2 ustawy Pzp oraz wobec wyboru oferty jako najkorzystniejszej wykonawcy Przystępującego także z naruszeniem ...

odwołanie wykonawca z dniem upływu związania ofertą [7 czerwca 2013 r.] do ...

dnia złożenia oświadczenia o przedłożeniu związania ofertą [do dnia 20 czerwca 2013 r.] nie pozostawał związany ofertą i ta okoliczność powoduje w ...

albowiem - jego zdaniem - Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty z naruszeniem art. 91 ust ...

ustawy Pzp. Jednakże wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą i tym samym nie ma ...

ustawy, co jest skutkiem zaniedbania po stronie tegoż Odwołującego, który przed upływem terminu związania ofertą nie przedłużył tego terminu. Izba zwraca uwagę, że regulacja ...

ustawy Pzp umożliwia wykonawcy samodzielne przedłużenie terminu związania ofertą, szczególnie w przypadku gdy nie ...

z uwagi na to, że termin związania ofertą już raz przedłużał lub nie ...

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą). Zatem gdy wykonawca [oferent] chce ...

być uczestnikiem postępowania, oświadczenie o przedłużeniu terminu związania musi złożyć przed jego upływem ...

woli - wydłużyć bez inicjatywy Zamawiającego, termin związania swoją ofertą. Izba zwraca także uwagę, że Odwołujący zobowiązany był do przedłużenia terminu związania ofertą w oparciu o art. 85 ...

wskazuje, że możliwe jest dokonywanie przedłużenia terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty, a zatem Odwołujący zobowiązany był do przedłużenia terminu związania ofertą, w szczególności, że jego oferta została odrzucona, a wykonawca kwestionuje ...

tę czynność i jednocześnie czynność wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołujący nie realizując uprawnienia z ...

2 ustawy Pzp [bezpodstawnego odrzucenia oferty Odwołującego jak i braku odrzucenia oferty Przystępującego] i konsekwentnie zarzuty dotyczące ...

dla zamawiającego do powtórzenia czynności związanych z badaniem i oceną ofert oraz wyborem najkorzystniejszej oferty, jeżeli zamawiający dostrzega - przed zawarciem ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017 25 fragmentów

2017-01-30

w pkt 8.3 [formularz "Oferta", kosztorysy ofertowe oraz tabela wartości ...

co najmniej opis sposobu przygotowywania ofert. Ponadto zgodnie z art. 82 ...

obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania, ofertę składa się, pod rygorem nieważności ...

dopuszczenie przez zamawiającego możliwości składania ofert w postaci kopii poświadczonej przez ...

r. zamawiający poinformował wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, za którą uznał ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: TRAKCJA ...

PRKiI S.A. (lider), którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Na powyższy wybór pismem z dnia 03.10 ...

i nakazała zamawiającemu unieważnić czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, jak również powtórzyć czynności badania i oceny ofert, w tym wezwanie Konsorcjum firm ...

11.2016 r. (…) unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 23.09.2016 ...

powtórzenia czynności badania i oceny ofert. W tym samym dniu zamawiający ...

03.10.2016 r., (…) bieg terminu związania ofertą został przywrócony. Dzień 19.10 ...

staje się kolejnym 57 dniem terminu związania ofertą. (…). Ponadto, z uwagi na fakt ...

21.11.2016 r. upływa termin związania ofertą [zwrócono się] o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 30 dni". Jednocześnie wskazano ...

85 ust. 4 ustawy Pzp, przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium albo, jeżeli jest ...

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres." Przedmiotowe wezwanie skierowano do ...

lider), ERBUD S.A., których oferty zostały skutecznie odrzucone na wcześniejszym ...

Pzp ogólną zasadą jest, że przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli ...

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jednakże w zdaniu drugim przywołanego ...

przepisu uregulowano sytuację szczególną - gdy przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej - wskazując, że wówczas "obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza." Powyższe oznacza, iż w opisanej ...

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczył jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, tj. Konsorcjum firm: TRAKCJA PRKiI ...

PRKiI S.A. (lider) , iż "przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium albo, jeżeli jest ...

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres" stanowi naruszenie dyspozycji art ...

zauważyć, że kwestię zabezpieczenia wadialnego oferty, która została następnie wybrana w ...

w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Tym samym obowiązek żądania ponownego ...

wykonawcy SKANSKA S.A., którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w dniu 11.01.2017 ...

od wyniku kontroli uprzedniej w terminie 7 dni od dnia doręczenia ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 111 fragmentów

2015-12-17 » Uwzględnia odwołanie

Robert Skrzeszewski Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie ...

Zamawiającemu powtórzenie badania i oceny oferty Odwołującego w zakresie złożonego wadium ...

zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

wykluczenia Odwołującego i odrzucenia jego oferty. Nie zgadzając się z powyższym ...

wykluczenie Odwołującego jako że jego Oferta była niezabezpieczona wadium w terminie od dnia 30.10.2015 ...

2015 roku, tj. w okresie po dokonanym w dniu 23 października 2015 roku wyborze oferty najkorzystniejszej i jednocześnie w okresie po zwrocie wadium Wykonawcom przez Zamawiającego, w tym Odwołującemu, których ofert nie wybrano; 2. art. 24 ...

lub nie wnieśli wadium w przedłużonym okresie związania ofertą obejmuje swoim zakresem również wykonawców, których oferty nie zostały wybrane pierwotnie, jako najkorzystniejsze, gdy po unieważnieniu przez Zamawiającego decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej ponownie dokonywany jest wybór oferty z uwzględnieniem ofert tych wykonawców; 3. art. 24 ...

razie, gdy dokonuje się ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej obowiązek złożenia wadium - w odniesieniu do wykonawców, których oferty nie zostały pierwotnie wybrane, jako najkorzystniejsze - obciąża jedynie tego wykonawcę, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza i jest wykonywane na wezwanie ...

że, w następstwie unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej przy ponownym dokonaniu oceny ofert przez Zamawiającego istnieje obowiązek utrzymywania wadium przez cały okres związania ofertą przez wykonawców, również pomimo jego uprzedniego zwrotu, których oferty pierwotnie nie zostały wybrane, jako najkorzystniejsze. 5. art. 46 ust. 3 ...

zaniechaniu przyjęcia, że Wykonawca, którego oferta pierwotnie nie została wybrana przez Zamawiającego, jako najkorzystniejsza, ale w następstwie czynności Zamawiającego po stronie Zamawiającego powstał obowiązek unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz ponownego wyboru oferty - ma obowiązek utrzymywania ważnego wadium przez cały okres związania swoją ofertą, a nie tylko wówczas, gdyby ...

wezwany przez Zamawiającego w przypadku wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej. 6. art. 24 ust. 4 ...

poprzez bezpodstawne uznanie za odrzuconą oferty Odwołującego w związku z tym ...

ust. 4 ustawy Pzp uznania oferty Odwołującego za odrzuconą; 8. art ...

na Odwołującego obowiązku utrzymywania wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty, w sytuacji, gdy zamawiający za ofertę najkorzystniejszą nie uznał pierwotnie oferty Odwołującego, w sytuacji, gdy przepisy ...

Zamawiającego obowiązek niezwłocznego zwrotu wadium po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, co też nastąpiło, co w ...

czynności o uznaniu za odrzuconą oferty Odwołującego i unieważnienia czynności o ...

unieważnieniu postępowania; nakazanie ponownego dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z ofertą złożoną przez Odwołującego, jako najkorzystniejszą oraz zasądzenie od Zamawiającego na ...

postępowania z uwagi na niezabezpieczenie oferty wadium. Wskazał, że w przedmiotowej ...

sprawie bezsporne jest, iż pierwotny wybór oferty najkorzystniejszej nastąpił w dniu 23 października ...

2015 r., kiedy to, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE ...

okoliczność, iż Odwołujący nie zabezpieczył oferty wadium w okresie od dnia ...

w obowiązujących przepisach ustawy Pzp. Po pierwsze - nie zaszła żadna przesłanka ...

na niewniesienie wadium do upływu terminu składania ofert. Po drugie, wskazał, że zgodnie z ...

zwrócić wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Zamawiający ma prawo żądać ponownego ...

jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego wykonawcy została wybrana, jako najkorzystniejsza (art. 46 ust. 3 ustawy ...

z przepisami prawa, to, że oferta złożona przez Odwołującego wciąż, nieprzerwanie ...

w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, a wykonawca w takim przypadku wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Tym samym do tego czasu oferta taka pozostaje, zgodnie z powołanymi przepisami, ofertą niezabezpieczoną wadium. Według Odwołującego w ...

obowiązek powstałby jedynie wówczas, gdyby oferta Odwołującego została uznana za najkorzystniejszą przy ponownej ocenie ofert wszystkich wykonawców, dokonywanej przez Zamawiającego ...

niezasadnie twierdząc, iż wskutek niezabezpieczenia oferty wadium w okresie od dnia ...

Wykonawcy) Odwołujący nie wniósł wadium. Po trzecie, Odwołujący zwrócił uwagę, że ...

nie znajduje również zastosowanie przedłużanie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem terminu ważności wadium, bowiem nie dotyczy ona sytuacji, gdy do przedłużenia terminu związania ofertą dochodzi po wyborze oferty najkorzystniejszej, na co wskazuje art. 85 ...

ten obciąża jedynie wykonawcę, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wobec powyższego, przesłankę wykluczenia wskazaną ...

Zamawiającego obowiązek niezwłocznego zwrotu wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej. Obowiązek ten obciąża Zamawiającego niezależnie ...

w formie gotówki Odwołującemu, którego oferta nie została uznana za najkorzystniejszą, a następnie w wyniku unieważnienia ...

nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa wart. 46 ...

w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza) albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Wykluczeniu podlega wykonawca, którego oferta nie jest zabezpieczona wadium, przez cały okres związania ofertą. Zatem, według Odwołujacego - podstawą do ...

jest niewniesienie wadium w odpowiednim terminie, tj. przed upływem terminu składania ofert (art. 45 ust. 3), jak ...

specyfikacji istotnych warunków zamówienia okres związania ofertą. Ponadto, zaznaczył, że przesłanka wykluczenia ...

niewniesienia przez wykonawcę wadium na przedłużony okres związania ofertą, a więc wtedy, gdy zamawiający ...

lub art. 184, wystąpi o przedłużenie wadium lub wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą, a wykonawca wadium takiego nie przedłuży lub nie wniesie. Zdaniem Odwołującego - żądanie przedłużenia ważności wadium może nastąpić równocześnie z żądaniem przedłużenia terminu związania ofertą, jak również niezależnie od tego terminu. Brak przedłużenia ważności wadium stanowi więc podstawę ...

jednak tylko wówczas, gdy konieczność przedłużenia jest następstwem okoliczności, które mają miejsce przed wyborem oferty najkorzystniejszej, to wykluczenie dotyczy potencjalnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę. Jeżeli zaś wymóg przedłużenia wadium powstanie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, jego niespełnienie powoduje wykluczenie tego ...

umowy, tj. tego, który złożył ofertę najkorzystniejszą. Wykluczeniu z udziału w postępowaniu ...

również taki wykonawca, który w terminie wyznaczonym przez zamawiającego nie wniesie ...

na wskazany okres, jeżeli jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza w wyniku wykonania czynności nakazanych ...

wykonawca, któremu Zamawiający zwrócił wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej, a jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza po dokonaniu powtórnego wyboru spowodowanego okolicznościami innymi niż wydanie ...

wartość nie przysługuje od oceny ofert odwołanie, jak też w wyniku ...

wadium, a wadium pierwotnie zabezpieczające ofertę zostało mu zgodnie z prawem ...

wadium, czyli dopuszcza ocenę i wybór ważnej oferty niezabezpieczonej wadium. Nie można natomiast ...

prawną, bowiem wniósł wadium w terminie i nie był wezwany przez ...

miała miejsca w przedmiotowej sprawie. Oferta Odwołującego nie została bowiem ponownie wybrana jako najkorzystniejsza oraz nie został on wezwany ...

ponownego wniesienia wadium w określonym terminie. Tym samym nie było przesłanki ...

nie miał wpływu nieprzerwane zabezpieczenie oferty wadium jest/byłoby obiektywnie niewykonalne ...

zarzutu w tych okolicznościach - niezabezpieczenie oferty wadium od tego samego dnia ...

gotówki i złożył oświadczenie o związaniu ofertą na okres 60 dni licząc od upływu terminu do składania ofert, włącznie, tak jak to zostało ...

SIWZ. Odwołujący wskazał, że dokonał przedłużenia terminu związania ofertą i jednocześnie terminu ważności wadium zgodnie z oświadczeniem ...

19 października 2015 roku i przedłużenia terminu związania ofertą w dniu 2 listopada 2015 ...

Zamawiający przekazał wykonawcom informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej innej niż oferta Odwołującego. Z powyższej sytuacji faktyczno ...

przypadku tylko gdyby Zamawiający wybrał ofertę Odwołującego za najkorzystniejszą w wyniku rozstrzygnięcia odwołania wykonawca ...

obowiązku zwrotu wadium wykonawcom, których oferty nie zostały uznane za najkorzystniejsze po czynności wyboru takiej oferty. Ustawodawca w art. 46 ust ...

do zmiany decyzji zamawiającego dotyczącej wyboru oferty najkorzystniejszej i oferta wykonawcy, któremu zwrócono wadium, zostaje uznana za najkorzystniejszą. W takim wypadku wykonawca będzie ...

obowiązany do wniesienia wadium w terminie wskazanym w żądaniu. Argumentował, że ...

dochodzi do zmiany decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej ustawa nawet nie przyznaje zamawiającemu ...

że sytuacje takie to np. wybór oferty spośród pozostałych ofert, gdy wykonawca, którego oferta została pierwotnie uznana za najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy ...

94 ust lub powtórzenie oceny ofert w wyniku wniesienia przez wykonawcę ...

w której dochodzi do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej. Zdaniem Odwołującego powyższe nie może ...

zwrot wadium lub też, których oferta została wybrana na podstawie art ...

przez Zamawiający z powodu niezabezpieczenia oferty wadium, co stanowiłoby wykładnię jest ...

prezentowanych przez Zamawiającego pozycję korzystniejszą — oferta byłaby de facto zabezpieczona wadium ...

że Odwołujący nie dokonał zabezpieczenia oferty wadium przez cały okres związania ofertą, w sytuacji gdy mu je ...

wniesienia wadium od wykonawcy, którego oferta w wyniku powtórzenia czynności wyboru oferty z różnych powodów, oprócz rozstrzygnięcia odwołania, zostaje wybrana, jako najkorzystniejsza tj. żądania wypełnienia obowiązków nie ...

i jego ponowne wniesienie jedynie po powtórzeniu badania i oceny ofert w wyniku rozstrzygnięcia odwołania. Reasumując ...

zwrócić wadium wszystkim wykonawcom, których oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza. Natomiast żądanie ponownego wniesienia wadium ...

w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została ponownie wybrana. Wskazał również ...

4 ustawy Pzp nawet jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zwrócił również uwagę, że nawet ...

wniesienia wadium ma miejsce już po wybraniu najkorzystniejszej oferty wykonawcy, a oferta tego wykonawcy nie jest zatem zabezpieczona w chwili dokonywania wyboru w wyniku rozstrzygnięcia odwołania przez ...

wadium, gdy nie wystąpiła przesłanka wyboru oferty, jako najkorzystniejszej w wyniku rozstrzygnięcia odwołania przez ...

samym Zamawiający nie może już po kolejnym wyborze wezwać wykonawcy do złożenia wadium ...

słuszną, nie byłoby możliwe dokonanie wyboru oferty np. na podstawie art. 94 ...

Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, oferty Odwołującego, zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23 października 2015 ...

listopada 2015r. o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnieniu przetargu i wykluczeniu Odwołującego ...

stwierdziła przesłanek do odrzucenia odwołania. Po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego Izba doszukała ...

powodu nie wniesienia wadium na przedłużony okres związania ofertą. Izba ustaliła, że Zamawiający zgodnie ...

Instrukcji dla wykonawców postanowił, że oferty winny być złożone w terminie do 22.07.2015r ...

również, że Odwołujący przed upływem terminu składania ofert przedmiotową ofertę złożył oświadczając w pkt. 8, iż uważa się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ ...

okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Jednocześnie do oferty dołączył dowód wniesienia wadium w ...

700 zł wniesionego przed upływem terminu składania ofert. Dalej Izba ustaliła, że Zamawiający ...

w niniejszym postępowaniu dokonał pierwszego wyboru oferty spośród dwóch ofert nieodrzuconych, w tym oferty Odwołującego, w postaci oferty Biuro Inwestycji INWEST - WYBRZEŻE Sp ...

z siedzibą w Gdyni, jako najkorzystniejszej. Jednocześnie w tej samej dacie ...

r.Odwołujący wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni, a w ...

udział w postępowaniu o unieważnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 23 października 2015 ...

w związku z brakiem ważnych ofert. Jednocześnie, Izba ustaliła, że Zamawiający ...

wykluczeniu Wykonawcy DROMAX P. S. (oferta nr 4), na podstawie art ...

którzy nie wnieśli wadium (...) na przedłużony okres związania ofertą (...)" (wszystkie oferty złożone w postępowaniu zostały odrzucone ...

uznane za odrzucone, w tym oferta Biura Obsługi Inwest - Wybrzeże Sp ...

ustawy Pzp zwrócił wykonawcy wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej - wykonanie operacji bankowej w dniu ...

co oznacza dla Zamawiającego, że oferta nie była zabezpieczona wadium od ...

w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. W związku z wykluczeniem Odwołującego ofertę uznano za odrzuconą. Rozpoznając przedmiotową ...

zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ...

w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Według zapatrywania ...

w stosunku do instytucji wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty, w warunkach zwrotu jego wadium ...

nadal prowadził przetarg zmierzając do wyboru najkorzystniejszej oferty nowego wykonawcy. Dokonując dalszej analizy ...

o udzielenie zamówienia publicznego przed wyborem najkorzystniejszej oferty, gdzie przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli ...

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Druga sytuacja dotyczy okresu po wyborze najkorzystniejszej ofert, gdzie jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Po przeanalizowaniu powołanego wyżej przepisu art ...

zd.2 odnoszącego się do przedłużenia terminu związania ofertą dokonywanego po wyborze oferty najkorzystniejszej. Izba nie podzieliła zdania Zamawiającego ...

zabezpieczenia wadium przez cały okres związania ofertą, właśnie z uwagi na nietypowy ...

w odniesieniu do okresu przed wyborem najkorzystniejszej oferty, w którym wykonawcy są zobowiązani do ciągłego zabezpieczenia oferty poprzez złożone wadium Jednak wymaga ...

żądanie Zamawiającego ponownego wniesienia wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty. Cyt. wyżej przepis potwierdza, że ...

ciągłości zachowania wadium w okresie związania ofertą ulega ograniczeniu w warunkach cezury czasowej związanej ze zmianą podmiotową w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty. Ostatecznie inne rozumienie analizowanych przepisów ...

nigdy nie mógłby dokonać nowego wyboru najkorzystniejszej oferty, jeżeli nie toczyło się postępowanie ...

wszyscy potencjalni kandydaci do tego wyboru zostaliby wykluczeni z powodu nie wniesienia wadium na przedłużony okres związania ofertą. Izba uznała przy tym, że takie przedłużenie okresu ważności wadium zgodne z okresem związania ofertą, po wyborze najkorzystniejszej oferty nie jest prawdopodobne z uwagi ...

tego, że została złożona ważna oferta Zamawiający nie miał podstawy prawnej ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010 80 fragmentów

2010-07-22 » Uwzględnia odwołanie

Justyna Tomkowska Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu ...

i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i dokonanie czynności ponownej oceny i badania ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego 2. kosztami postępowania obciąża ...

publicznych na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

wykonawcy z postępowania i odrzucenie oferty przez zamawiającego, którym jest Gmina ...

1 ustawy Pzp został zachowany termin na wniesieni odwołania. W uzasadnieniu ...

z postępowania i odrzucił jego ofertę stwierdzając, że oferta nie była zabezpieczona wadium mimo ...

z ustawą Prawo zamówień publicznych po wyborze oferty najkorzystniejszej oferta nie musiała być zabezpieczona wadium ...

ponieważ nie wybrano jej jako najkorzystniejszej. W dniu 14.05.2010 roku Zamawiający poinformował o wyborze oferty PPHU "MATEXIM Weidner i wspólnicy ...

ul. Królowej Jadwigi 4 jako najkorzystniejszej i o wykluczeniu odwołującego z ...

postępowania z jednoczesnym odrzuceniem jego oferty. Od tego dnia zgodnie z ...

art. 46 ust. 1 tylko oferta, która była wybrana jako najkorzystniejsza musi być zabezpieczona wadium. Obowiązek zwrotu wadium leży po stronie zamawiającego i wykonawca nie ...

przez zamawiającego na etapie oceny ofert Odwołujący złożył odwołanie od decyzji ...

14.05.2010 r. wybierającej ofertę firmy PPHU "MATEXIM Weidner i ...

s.j." w Białogardzie jako najkorzystniejszą z jednoczesnym wykluczeniem jego z ...

a w konsekwencji odrzuceniem jego oferty. Odwołanie zostało w całości uznane ...

3 ustawy Pzp oraz do przedłużenia ważności wadium mimo, że zgodnie ...

miał obowiązek niezwłocznego zwrócenia wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zgodnie z art. 46 ust ...

w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Zamawiający nie zawiadomił Odwołującego o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej, nie miał w związku z ...

5 ustawy Pzp, iż jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zdaniem Odwołującego zamawiający nie zachował ...

zasad uczciwej konkurencji i próbuje po raz kolejny w tym samym ...

firmy Odwołującego i odrzucić jego oferty z powodu braku wadium w ...

nie przewidział konieczności zabezpieczenia wadium oferty nie wybranej jako najkorzystniejszej. Zamawiający mimo, że po uzupełnieniu oferty zgodnie z art. 26 ust ...

udziału w postępowaniu i jego oferta była najkorzystniejsza nie wybrał jej do dnia dzisiejszego jako najkorzystniejszej. Wskazywane czynności zamawiającego (a faktycznie zaniechanie czynności wybrania oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej) naruszają interes prawny Odwołującego gdyż jego oferta po wykonaniu czynności uzupełnienia dokumentów i po wezwaniu przez zamawiającego zabezpieczona jest ...

tej oceny być wybraną jako najkorzystniejsza. Interes prawny Odwołującego doznał uszczerbku ...

minimum w zakresie kosztów przygotowania oferty, jak także kosztów przygotowania kolejnych ...

w wyniku nie wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej, a tym samym zostały spełnione ...

unieważnienia czynności zamawiającego polegających na wyborze oferty najkorzystniejszej, 3) powtórzenia wykonania czynności oceny ofert, dokonanie jej zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych wybierając ofertę Odwołującego jako najkorzystniejszą, 4) obciążenie zamawiającego kosztami postępowania ...

i Gimnazjum w Pomianowie" i po uznaniu, że odwołanie Wykonawcy HG ...

uwzględnić w całości, dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty i zgodnie z wymogami art ...

z przedmiotowego postępowania, a jego oferta odrzuceniu. Przesłanką takiego rozstrzygnięcia przez ...

do 16 czerwca 2010 roku oferta Odwołującego nie była zabezpieczona wadium. Brak zabezpieczenia oferty wadium, zdaniem Zamawiającego, oznacza ustawowo niedopuszczalny wybór takiej oferty, tzn. Zamawiający jest zobowiązany oferenta ...

z postępowania wykluczyć, a złożoną ofertę odrzucić (powyższe stanowisko potwierdza wyrok ...

art. 46 ust.1 tylko oferta wybrana, jako najkorzystniejsza winna być zabezpieczona wadium, ponieważ ...

twierdzi Odwołujący - obowiązek zwrotu wadium (po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty) leży po stronie Zamawiającego i Wykonawca nie ...

utraciło swoją ważność, ponieważ upłynął termin ważności udzielonej Odwołującemu gwarancji ubezpieczeniowej ...

ty tego artykułu brzmi: "Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert". Zamiarem ustawodawcy, przy redagowaniu tego ...

wydaje, potrzeba ujednolicenia sposobu obliczania terminu związania ofertą. Jest to przepis instrukcyjny, nakazujący ...

to a taki sposób bieg terminu związania ofertą. Ponieważ w żadnym punkcie swojego ...

nieprawidłowości w sposobie obliczania biegu terminu związania ofertą, to nie można Zamawiającemu postawić ...

stanu faktycznego: "Utrata ciągłości zabezpieczenia oferty wadium w tym przypadku oznacza, że oferta nie była zabezpieczona wadium w całym okresie jej związania".(...) "Brak zabezpieczenia oferty wadium oznacza ustawowo niedopuszczalny wybór takiej oferty jako najkorzystniejszej, a zatem odwołujący się, który ...

materiału dowodowego, tj. treści SIWZ, ofert złożonych w postępowaniu, stanowisk i ...

dotyczy rozpoznawane przez Izbę odwołanie, po dniu 29 stycznia 2010 roku, tj. po wejściu w życie nowelizacji ustawy ...

ich, skierowała odwołanie na rozprawę. Po trzecie ustalono, iż Wykonawca wnoszący ...

odwołującego się i odrzucenia jego oferty oznaczałoby dla Odwołującego możliwość uzyskania ...

zamówienia ze względu na złożenie oferty najkorzystniejszej w postępowaniu. Tym samym wypełniona ...

2010 roku Zamawiający unieważnił czynność wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 14 maja 2010 roku oraz czynność odrzucenia oferty Odwołującego się i jego wykluczenia ...

rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego ...

2010 roku oraz do uzupełnienia oferty o wykaz co najmniej 3 ...

i prawidłowo ukończone. Wykonawcy wyznaczono termin do 23 czerwca 2010 roku ...

roku Odwołujący wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni, wniósł ...

otrzymanej informacji wynikało, iż jego oferta została odrzucona, a on wykluczony ...

się nie wniosła wadium na przedłużony okres związania ofertą i w okresie od 9 ...

do 16 czerwca 2010 roku oferta nie była zabezpieczona wadium. Jednocześnie Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo-Usługowego "MATEXIM ...

się i skutkujące odrzuceniem jego oferty w postępowaniu. Zasady dotyczące zwracania ...

zwrotu przez Zamawiającego wadium, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej. Wadium należy zwrócić wszystkim wykonawcom, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Nowa regulacja umożliwić ma wykonawcom ...

inne zamówienia. Z powyższą zmianą związana jest także zmiana art. 85 ...

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia w związku z przedłużeniem terminu związania ofertą dotyczy wyłącznie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zgodnie zaś z postanowieniami art ...

w przypadku rozstrzygnięcia odwołania i wyboru oferty najkorzystniejszej odwołującego się w danym postępowaniu ...

wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu po pierwotnym wyborze je zwrócono, określając jednocześnie termin na jego wniesienie. W przedmiotowym ...

żadna z sytuacji opisanych powyżej. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający obowiązany jest zwrócić wadium ...

wszystkim wykonawcom poza wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Jak stanowi przepis, jest to ...

na odwołanie, że skoro Zamawiający po pierwotnym wyborze nie zwrócił Odwołującemu się wadium ...

wykluczeniem danego wykonawcy. To czy termin ważności złożonej wraz z ofertą gwarancji ubezpieczeniowej wygasł nie ma ...

w przedmiotowej sprawie żadnego znaczenia. Termin określony w dokumencie gwarancyjnym stanowiącym wadium jest terminem maksymalnym, do którego gwarant zobowiązuje ...

ust. 1 ustawy Pzp, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium ...

określona w tym dokumencie data związania ma znaczenie drugorzędne. Co więcej ...

do uzupełnienia dokumentów żądając jednocześnie przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego ...

gdyby ten wezwał wykonawcę do przedłużenia terminu związania ofertą lecz nie tak było sformułowane ...

Jeżeli nawet Zamawiający wezwałby do przedłużenia terminu związania ofertą, to zgodnie z brzmieniem art ...

ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia skierowany być może tylko do wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Izba stwierdza ponownie, że sytuacja ...

W obecnie obowiązującym stanie prawnym, termin związania ofertą nie jest ściśle powiązany z obowiązkiem nieprzerwanego zabezpieczenia oferty wadium. Taka koniunkcja zachodzi tylko w przypadku oferty najkorzystniejszej, w przypadku której wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nastąpić musi z jednoczesnym obowiązkiem przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego ...

jest samo wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą bez dokonywania jakichkolwiek czynności dotyczących ...

w momencie wyrażania zgody na przedłużenie terminu związania oferta, inne oferty niż najkorzystniejsza nie powinny być już zabezpieczone ...

ponieważ Zamawiający ma obowiązek zaraz po wyborze oferty najkorzystniejszej wadium zwrócić. W przedmiotowym postępowaniu ...

Odwołującego uzupełnionych dokumentów, Zamawiający dokonałby wyboru jego oferty jako oferty najkorzystniejszej, miałyby obowiązek wezwania do wniesienia nowego wadium lub przedłużenia ważności złożonego wraz z ofertą w wyznaczonym przez siebie terminie. Izbie nie sposób w tym ...

podlega wykluczeniu z powodu niezabezpieczenia oferty wadium a jego oferta winna być odrzucona. Izba pragnie ...

do uzupełnienia dokumentów Zamawiający żądał przedłużenia ważności wadium natomiast powodem wykluczenia ...

było nie wniesienie wadium na przedłużony okres związania ofertą, podczas gdy Odwołujący nie był wzywany do przedłużenia terminu związania ofertą. Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia ...

który nie wniósł wadium na przedłużony termin związania ofertą, lub w terminie, o którym mowa w art ...

albo nie zgodził się na przedłużenie terminu związania ofertą (do takiej czynności nie był ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2019 89 fragmentów

2019-11-06

dnia 6 listopada 2019 r. Po rozpoznaniu zastrzeżeń zgłoszonych do Prezesa ...

w punkcie 2 Informacji, że po przeprowadzeniu kontroli przedmiotowego postępowania stwierdził ...

czynności zwrotu wadium wykonawcom, których oferty w poszczególnych Częściach postępowania nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze; 2) art. 85 ust. 4 ...

Pzp, poprzez wezwanie wykonawców, których oferty w poszczególnych Częściach postępowania nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze do przedłużenia okresu ważności wadium wniesionego w ...

o wniesienie nowego wadium dotyczącego przedłużonego okresu związania ofertą. W uzasadnieniu Kontrolujący odnośnie naruszenia ...

wynika, m.in., że zamawiający po poinformowaniu wykonawców w dniu 01.07.2019 r. o wyborze - w poszczególnych Częściach postępowania - najkorzystniejszej oferty, zaniechał czynności zwrotu wadium wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane. Powyższe potwierdza ...

wszystkich wykonawców z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużaniem ważności wadium ...

Sp. z o.o., którego oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza w Części IV. W przypadku ...

nie doprecyzował, że wadium należy przedłużyć tylko w przypadku, kiedy oferta poszczególnego wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza w danej Części. Zgodnie z ...

zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. Do upływu terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyło 4 wykonawców, tj.: 1 ...

2019 r. zamawiający poinformował o wyborze jako najkorzystniejszej oferty, w zakresie: Części I — przez ...

użytego w art. 455 Kc terminu "niezwłocznie" nie należy utożsamiać z terminem natychmiastowym, termin "niezwłocznie" oznacza bowiem termin realny, mający na względzie okoliczności ...

03). Powyższe pozwala przyjąć, że termin "niezwłocznie" należy interpretować jako termin realny w okolicznościach danego miejsca ...

355 § 1 Kc). Tym samym, termin "niezwłocznie", którym ustawodawca posłużył się ...

interpretować w ten sposób, że po nastąpieniu momentu wskazanego w przywołanym przepisie, tj. po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, zamawiający zwraca ...

wykonawcom z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ...

powinno nastąpić w możliwe najkrótszym terminie od wyboru oferty najkorzystniejszej. Ponadto przepis ten nie reguluje ...

SIWZ. Ponadto zamawiający w formularzu oferty w pkt 3.4 wskazał ...

w zakresie Części IV, których oferty w tych Częściach nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze, stanowi naruszenie dyspozycji art. 46 ...

2019 r. poinformował wykonawców o wyborze - w poszczególnych Częściach postępowania - najkorzystniejszej oferty. Następnie zamawiający pismem z dnia ...

wszystkich wykonawców z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużaniem ważności wadium ...

Sp. z o.o., którego oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza w Części IV. W przypadku ...

nie doprecyzował, że wadium należy przedłużyć tylko w przypadku, kiedy oferta poszczególnego wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza w danej Części. Zgodnie z ...

85 ust. 4 ustawy Pzp: "Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli ...

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza". Kontrolujący, w pierwszej kolejności zauważył ...

przewiduje możliwości wezwania wykonawcy, którego oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza do przedłużenia okresu ważności wadium lub wniesienia ...

wadium pod rygorem odrzucenia jego oferty, po wyborze oferty najkorzystniejszej. Jednym wyjątkiem od tej zasady ...

w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego". Z uwagi ...

w zakresie Części IV, których oferty w tych Częściach nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze do "przedłużenia okresu ważności wadium wniesionego w ...

o wniesienie nowego wadium dotyczącego przedłużonego okresu związania ofertą" naruszył art. 85 ust. 4 ...

Prezesa Urzędu umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia ...

Pakiety, na które została złożona oferta i jedną łączną kwotę wadium ...

wystawienie przez Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, dokumentów gwarancyjnych na łączną kwotę ...

związku z koniecznością zabezpieczenia wadium oferty najkorzystniejszej, zwrot wadium w pozostałej części ...

czynności zwrotu wadium Wykonawcom, których oferty w poszczególnych częściach postępowania nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze jest niezasadny. " Odnośnie drugiego naruszenia ...

lipca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą wskazywało na treść art. 85 ...

z którego wynika, że jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Art. 85 ust. 2 P ...

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (podobnie wyrok KIO z dnia ...

podkreśla się, że "dokonując czynności przedłużenia terminu związania ofertą po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, wykonawcy mogą wyrazić zgodę na dalsze związanie ofertą, nie przedłużając ważności wadium. Obowiązek przedłużenia wadium lub wniesienia nowego wadium na przedłużony termin związania ofertą dotyczy wyłącznie wykonawcy, którego oferta została wybrana. Brak wniesienia (przedłużenia) wadium nie będzie jednak przesłanką ...

Zamawiający wezwał wszystkich Wykonawców do przedłużenia ważności wadium we wszystkich Pakietach ...

Zamawiający wezwał wszystkich Wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą o 60 dni (na podstawie ...

P.z.p), a do przedłużenia okresu ważności wadium albo do wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą zostali wezwani jedynie Wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty (na podstawie art. 85 ust ...

do wszystkich Wykonawców zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, treść przedmiotowego wezwania wskazująca w ...

IV) podał, że informacja o wyborze - w poszczególnych Częściach postępowania - najkorzystniejszej oferty została przekazana wykonawcom w dniu ...

Zamawiający dokonał zwrotu wadium wykonawcom po 24 dniach od wyboru najkorzystniejszej oferty. Z uwagi na powyższe stwierdzić ...

zwrotu wadium w ustawowo określonym terminie, tj. poprzez użycie pojęcia "niezwłocznie ...

zakresie przyjąć ogólne rozumienie tego terminu, w szczególności stosowane na gruncie ...

sposób, że zamawiający obowiązany jest po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, zwrócić wadium ...

wykonawcom z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ...

powinno nastąpić w możliwie najkrótszym terminie od wyboru oferty najkorzystniejszej. Jak wskazał Sąd Najwyższy w ...

użytego w art. 455 Kc terminu "niezwłocznie" nie należy utożsamiać z terminem natychmiastowym, termin "niezwłocznie" oznacza bowiem termin realny, mający na względzie okoliczności ...

Powyższe pozwala przyjąć, że ww. termin należy interpretować jako termin realny w okolicznościach danego miejsca ...

mimo braku określonego w dniach terminu "niezwłocznie" w ustawie Pzp na ...

dokonanie zwrotu wadium wykonawcom, których oferta nie została wybrana, należy wskazać ...

iż zwrot wadium ww. wykonawcom po upływie 24 dni od daty powiadomienia wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, stanowi naruszenie art. 46 ust ...

zwrócenia wadium w możliwie najkrótszym terminie, tj. do 14 dni kalendarzowych ...

na dokonanie niezbędnych czynności formalnych, związanych z prowadzeniem przedmiotowego postępowania. Powyższe ...

Pakiety, na które została złożona oferta i jedną łączną kwotę wadium ...

2019 r. dokonał zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. Następnie pismem z dnia 03 ...

07.2019 r. (a więc po wyborze najkorzystniejszej oferty), zwrócił się do wszystkich wykonawców z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużaniem ważności wadium ...

wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, leżeli ...

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą Aktualnie termin związania ofertą upływa w dniu 16.07.2019 r. Zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą należy złożyć wraz z wadium ...

zakładce "Pytania/lnformacje" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2019 ...

nie doprecyzował, że wadium należy przedłużyć tylko w przypadku, kiedy oferta określonego wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza w danej Części (Pakiecie). Z ...

jednoznacznie, że na wykonawcy, którego oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza nie ciąży obowiązek zabezpieczenia oferty wadium na przedłużony termin związania ofertą. Tym samym, jeżeli oferta wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą w kilku Częściach (Pakietach) postępowania ...

na jakie pierwotnie złożył swoją ofertę. Stosowanie do treści art. 85 ...

Części (Pakietów), w zakresie których oferta danego wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. Jednocześnie zaznaczył, że stwierdzone naruszenie ...

w zakresie Części IV, których oferty we wskazanych Częściach nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze do "przedłużenia okresu ważności wadium wniesionego w ...

o wniesienie nowego wadium dotyczącego przedłużonego okresu związania ofertą", tym samym powoływanie się w ...

do wszystkich Wykonawców zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, treść przedmiotowego wezwania wskazująca w ...

części postępowania, pomimo że jego oferta została wybrana tylko w dwóch ...

części postępowania, pomimo że jego oferta została wybrana tylko w jednej ...

wymaganiom przepisu zaniechał w stosownym terminie czynności zwrotu wadium wykonawcom, których oferty w poszczególnych Częściach postępowania nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze, a w drugim - wezwał wykonawców, których oferty w poszczególnych Częściach postępowania nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze do przedłużenia okresu ważności wadium wniesionego w ...

o wniesienie nowego wadium dotyczącego przedłużonego okresu związania ofertą. Przepis art. 46 ust.1 ...

zwrócił wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ...

przewiduje możliwości wezwania wykonawcy, którego oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza do przedłużenia okresu ważności wadium lub wniesienia ...

wadium pod rygorem odrzucenia jego oferty, po wyborze oferty najkorzystniejszej. Wyjątkiem od tej zasady, jest ...

równoznaczne ze stwierdzeniem "natychmiast") oznacza termin realny w okolicznościach danego miejsca ...

przyjętej w stosunkach danego rodzaju. Termin ten zazwyczaj tłumaczy się również ...

nastąpić zatem w możliwie najkrótszym terminie od wyboru oferty najkorzystniejszej. Izba zgadzając się z powołanym ...

46 ust. 1 ustawy Pzp. Termin 24 dniowy, w którym nastąpił ...

nie wskazał żadnych obiektywnych okoliczności związanych przykładowo z wewnętrzną organizacją jednostki ...

nie pozwalałby na realizację obowiązku związanego ze zwrotem wadium. Izba ponadto ...

równocześnie z przygotowaniem informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej. Niewątpliwie dokumenty gwarancyjne na zabezpieczenie ...

dnia 03.07.2019 r. (po wyborze najkorzystniejszej oferty), Zamawiający zwrócił się (bez wyłączeń ...

wszystkich wykonawców z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem ważności wadium. W treści tego ...

nie doprecyzował, że wadium należy przedłużyć tylko w przypadku, kiedy oferta określonego wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza w danej Części (Pakiecie), co ...

z którą na wykonawcy, którego oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza nie ciąży obowiązek zabezpieczenia oferty wadium na przedłużony termin związania ofertą. Tym samym, stosowanie do treści ...

Części (Pakietów), w zakresie których oferta danego wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. W konkluzji Izba stwierdza, że ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017 66 fragmentów

2017-05-31 » Oddala odwołanie

Aneta Mlącka Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu ...

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, B. wykonawców wspólnie ...

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala ...

zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

zamawiającego polegającej na zaniechaniu odrzucenia oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o ...

Miko-Tech") oraz zaniechania odrzucenia oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o ...

gwarancji nie obejmują pełnego okresu związania ofertą. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art ...

6 Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum Miko -Tech oraz Konsorcjum ...

jak Wykonawca Miko-Tech nie przedłużyli wadium na cały okres związania ofertą, tj. przedłożone przez nich aneksy ...

wadialnych nie uwzględniają całego okresu związania ofertą, art. 26 ust. 1 Pzp ...

Wykonawcy Instal, pomimo tego, że oferta tego Wykonawcy powinna zostać odrzucona ...

unieważnienia czynności polegającej na ocenie ofert, dokonania ponownej czynności badania i oceny ofert, odrzucenia oferty Konsorcjum Miko-Tech oraz Konsorcjum ...

Instal z uwagi na okoliczność nieprzedłużenia przez nich wadium na cały okres związania ofertą, wezwania Odwołującego, w trybie art ...

Wykonawców, Zamawiający określił postanowienia dotyczące terminu związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może ...

na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli ...

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 13 ...

W związku z powyższym, pierwotny termin związania ofertą upływał w dniu 13.04 ...

przekazał informację o dokonaniu oceny ofert. W dniu 20.03.2017 ...

art. 182 ust. 6 Pzp, termin związania ofertą uległ zawieszeniu od dnia 20 ...

w konsekwencji czego pierwotny okres związania ofertą uległ wydłużeniu do dnia 29 ...

wykonawców do wyrażenia zgody na przedłużenie o 60 dni terminu związania ofertą. W odpowiedzi na powyższe: - Wykonawca ...

2017r. złożył oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą o okres 60 dni, jednocześnie ...

0023/17/0002, który wydłużał termin obowiązywania gwarancji do dnia 19 ...

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni, jednocześnie przedkładając ...

jak i Wykonawca Miko-Tech przedłużyli termin związania ofertą do dnia 28.06.2017 ...

2017r. + 60 dni pierwotnego terminu związania ofertą +16 dni zawieszenia biegu związania ofertą + 60 dni wydłużonego terminu związania ofertą). Dlatego też wniesione przez nich ...

ubezpieczeniowych, nie zabezpiecza całego okresu związania ofertą i jako takie powinno być ...

że: Zamawiający wezwał wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą na 24 dni przed upływem pierwotnego terminu związania ofertą, przesyłając jednocześnie informację o wniesionych ...

świadomość tego, iż bieg okresu związania ofertą uległ zawieszaniu w dniu 20 ...

r. Zamawiający nie wyznaczył żadnego terminu, w którym wykonawcy mieli potwierdzić wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, w związku z czym stosowne ...

10 dni przed upływem pierwotnego terminu związania ofertą). Odwołujący w argumentacji podniósł, że ...

są zobowiązani do ciągłego zabezpieczenia oferty poprzez złożone wadium. Istotą przedłużenia okresu ważności wadium, jest zapewnienie zabezpieczenia oferty wadium na przedłużony okres związania ofertą. Skoro wniesienie wadium stanowi zabezpieczenie ...

może być krótszy niż okres związania wykonawcy ofertą. Warunek uczestnictwa, jakim jest wniesienie ...

przez wykonawcę od chwili otwarcia ofert przez cały okres związania ofertą aż do zawarcia umowy, z ...

kreuje dla zamawiającego obowiązek odrzucenia oferty wykonawcy, który nie wniósł wadium ...

Oznacza to, że podstawą odrzucenia oferty jest taka sytuacja, w której oferta nie pozostaje zabezpieczona wadium w ...

czasie, w którym wykonawca pozostaje związany ofertą lub też to zabezpieczenie jest ...

skoro tego nie uczynili, ich oferty winny zostać odrzucone na podstawie ...

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres nie dłuższy niż ...

stronami jest fakt, że pierwotny termin związania ofertą upływał w dniu 13 kwietnia ...

wezwania do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, informujemy, przedłużamy termin związania ofertą o okres 60 dni wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium." Wykonawca Konsorcjum ...

partner konsorcjum), wyrażam zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni. Jednocześnie wraz ...

gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium (…), który przedłuża ważność wniesionego przez konsorcjum wadium ...

Instal i Konsorcjum Miko- Tech przedłużyli termin związania ofertą o 60 dni. Co istotne, dokonali przedłużenia terminu związania ofertą, nie limitując tego żadną datą. Nadto, Wykonawcy dokonali przedłużenia terminu związania ofertą o okres 60 dni wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Dokonali zatem prawidłowej czynności. Cały okres związania ofertą był zabezpieczony wadium. Należy podkreślić ...

być dłuższy, gdyż taki maksymalny termin został przewidziany w art. 85 ...

publicznych. Zamawiający może zatem żądać przedłużenia terminu związania ofertą jedynie o 60 dni. Termin 15 dodatkowych dni w niniejszym ...

jedynie z okresu zawieszenia biegu terminu związania ofertą, czego Zamawiający nie ma obowiązku ...

gdyby Zamawiający zwracał się o przedłużenie terminu związania ofertą o okres 60 dni plus czas zawieszenia biegu terminu związania ofertą, to w istocie wymagałby przedłużenia ważności ofert o okres 75 dni (60 ...

długi czas zostanie zawieszony bieg terminu związania ofertą na skutek wniesienia odwołania. W ...

chwili zatem złożenia oświadczenia o terminie związania ofertą, Wykonawcy zabezpieczyli ofertę wadium łącznie z terminem okresu związania ofertą. Należy także podkreślić, że wykonawca ...

mieć na uwadze, że wyznaczenie terminu rozprawy nie oznacza, że wyrok ...

w chwili składania oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą) o terminie posiedzenia i rozprawy przed Krajową ...

nie miał żadnej wiedzy o terminie wydania wyroku. A ten właśnie termin jest końcem zawieszenia biegu terminu związania ofertą. W niniejszym postępowaniu, Odwołujący ocenia sytuację z chwili wyboru oferty najkorzystniejszej, a zatem Odwołujący posiada już ...

W chwili składania oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą, Wykonawcy nie mieli wiedzy, kiedy ...

wyrok. W przypadku zawieszenia biegu terminu związania ofertą, ani Wykonawcy, ani Zamawiający nie ...

góry przewidzieć, kiedy finalnie upłynie termin związania ofertą (data kalendarzowa). Powyższe uniemożliwia wniesienie ...

kiedy Wykonawcy otrzymali wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą. Zamawiający w dniu 20.03 ...

Instal o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium. Nie jest prawdą ...

wezwanie do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni nastąpiło w ...

aby Zamawiający wezwał wykonawców do przedłużenia ważności wadium na okres związania ofertą, obejmujący czas zawieszenia biegu terminu związania ofertą. Trafnie zauważyli Zamawiający i Przystępujący ...

rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego ...

zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. Celem powyższego przepisu jest usunięcie rozbieżności pomiędzy terminem związania ofertą a terminem ważności wadium. To na Zamawiającym ...

zamówień publicznych, zgodnie z którym przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli ...

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą jest czynnością prawną jednostronną, oświadczeniem ...

publicznych stanowi jedynie, że przedłużając termin związania ofertą należy jednocześnie przedłużyć ważność wadium na przedłużony okres związania ofertą. Takich czynności dokonali wykonawcy Konsorcjum ...

Tech. Powyższe oznacza, że zarówno oferta Konsorcjum Instal, jak i oferta Konsorcjum Miko-Tech, były prawidłowo ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 67 fragmentów

2015-09-28 » Oddala odwołanie

Gałczewska-Romek Protokolant: Joanna Borowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu ...

zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

września 2015 roku polegającej na wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Zakłady Wielobranżowe Renoma ...

dokonanie czynności badania i oceny ofert oraz wybór oferty złożonej przez Renoma jako oferty najkorzystniejszej, jak również zaniechanie wykluczenia tego ...

Wykonawcy tudzież zaniechanie odrzucenia jego oferty, zaistniały z naruszeniem przepisów ustawy ...

Odwołujący podniósł, że Zamawiający wybrał ofertę Renoma mimo tego, że oferta ta w dacie dokonywania jej wyboru nie była zabezpieczona wadium, podczas ...

którzy nie wnieśli wadium na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art ...

ustawy Pzp, zgodnie z którym przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą (zasada). Wyjątek od tej zasady ...

sprawie nie mamy już skutecznego wyboru oferty najkorzystniejszej. Wybór oferty pierwotnie uznanej za najkorzystniejszą został bowiem unieważniony przez Wyrok ...

przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Przedłużenie stanu związania ofertą w maju i w lipcu ...

którego nie można kwalifikować jako "po wyborze oferty najkorzystniejszej". W ocenie Odwołującego skoro przepis ...

stanowi wyjątek od zasady przedłużania związania ofertą wraz z wniesieniem nowego wadium lub przedłużeniem ważności wadium, to polega on ...

dotyczy jedynie sytuacji, gdzie pierwotny wybór oferty najkorzystniejszej nie został jeszcze zakwestionowany przez ...

maju i lipcu przedłużał stan związania ofertą a ani razu czynnościom tym ...

towarzyszyło wniesienie nowego wadium. Również po wyborze oferty tego wykonawcy pozostawała ona niezabezpieczona wadium. Zamawiający wyznaczył termin na ponowne wniesienie wadium, o ...

taki sposób, że przypada on po dacie do kiedy możliwe było ...

ten sposób, że wyznacza odległy termin jej dokonania (na 19 września ...

w postępowaniu, w którym zabezpieczenie oferty wadium jest obligatoryjne, a nie ...

do sytuacji, w której wybrana oferta nie jest zabezpieczona wadium. Takie ...

konkurencji, ani równego traktowania wykonawców. Po drugie, Odwołujący podniósł, że oferta Renoma w dacie dokonywania wyboru pozostawała niekompletna i wadliwa, bowiem ...

na stronie 1 pkt 10 oferty z dnia 25.02.2014 ...

czego dowodzi treść formularza ofertowego. Po trzecie, Odwołujący podniósł, że wykonawca ...

postępowaniu, bowiem polisa załączona do oferty odwoływała się do przedmiotu działalności ...

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wskazując na ...

i nakazanie: 1. unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 2. wykluczenia Renoma lub odrzucenia oferty Renoma, 3. ponownego przeprowadzenia czynności badania i oceny ofert i dokonania czynności wyboru oferty odwołującego, 4. orzeczenie o kosztach ...

marca 2015 roku Zamawiający dokonał wyboru oferty F.U.H. Zet-ka ...

i nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty Zet-ka, nakazała ponowne dokonanie czynności badania i oceny ofert, w tym odrzucenie oferty Zet-ka. Sąd Okręgowy w ...

10 kwietnia 2015 roku unieważnia wybór najkorzystniejszej oferty, dokonał ponownej oceny ofert i odrzucił ofertę Zet-ka. Jednocześnie w dniu ...

2015 roku Zamawiający poinformował o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Renoma z ceną ...

publiczne, wykonawca Renoma dwukrotnie przedłużał termin związania ofertą: pierwszy raz - w dniu 22 ...

dniu 23 marca 2015 roku, po dokonaniu wyboru oferty Zet-ka jako najkorzystniejszej, Zamawiający zwrócił wszystkim wykonawcom, biorącym ...

do złożenia nowego wadium w terminie do 19 września 2015 roku ...

1 ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zet-ka, która miała miejsce ...

wykonawcom, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana. Treść art. 85 ...

Pzp statuuje ogólną zasadę, że przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Zdanie drugie tego przepisu dotyczy sytuacji, gdy przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej - wówczas obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Izba podzieliła stanowisko Zamawiającego, zawarte ...

kwietnia 2015 roku a unieważnieniem wyboru oferty najkorzystniejszej i ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w dniu 9 września 2015 roku, były czynnościami wykonywanymi "po wyborze oferty najkorzystniejszej", co w konsekwencji oznacza, że ...

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczył jedynie wykonawcy, którego oferta została wówczas wybrana jako najkorzystniejsza tj. Zet-ka. Przedłużenie terminu związania ofertą dokonane przez wykonawcę Renoma w ...

należy ocenić jako czynność podjętą "po wyborze oferty najkorzystniejszej", co w świetle brzmienia art ...

marca 2015 roku tj. niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej. Nie można zatem uznać za ...

sprawie nie mamy już skutecznego wyboru oferty najkorzystniejszej. Wybór oferty pierwotnie uznanej za najkorzystniejszą został bowiem unieważniony przez Wyrok ...

sądu okręgowego nie unieważniły pierwotnego wyboru oferty najkorzystniejszej. Wyrok KIO z dnia 10 ...

jedynie nakazywał zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty Zet-ka, nakazywał ponowne dokonanie czynności badania i oceny ofert, w tym odrzucenie oferty Zet-ka. Innymi słowy, do ...

września 2015 roku istniał stan "po wyborze oferty najkorzystniejszej", o którym mowa w art ...

na wykonawcy wówczas wybranym. Dopiero po dokonaniu czynności wyboru oferty Renoma, która miała miejsce dnia ...

do żądania od wykonawcy, którego oferta w wyniku rozstrzygnięcia odwołania została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia nowego wadium. Nie ulega ...

przez zamawiającego wadiów wykonawców, których oferty nie zostały uznane za najkorzystniejsze. W oparciu o te uregulowania ...

sytuację, w której możliwy jest wybór oferty, która nie jest w sposób ...

wadialnego w sytuacji, w której oferta danego wykonawcy nie została wybrana jako najkorzystniejsza. Zabezpieczenie wadialne musi być utrzymywane tylko w przypadku wyboru tej oferty jako najkorzystniejszej, co jest zgodne z celem ...

jakim jest zabezpieczenie interesów zamawiającego związanych z zawarciem umowy z wybranym ...

Pzp wynika, że zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, ma obowiązek zwrócić wadium wszystkim ...

wykonawcom, za wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Kwestię zabezpieczenia wadialnego oferty, która została następnie wybrana w ...

w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Dodać należy, że powoływany przez ...

zwrotu wadiów wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Podsumowując, Izba stoi na stanowisku ...

Renoma wobec tego, że jego oferta nie została pierwotnie uznana za najkorzystniejszą nie miał obowiązku utrzymywania zabezpieczenia ...

aktualny dopiero z chwilą dokonania wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej i wystosowania przez Zamawiającego wezwania ...

Pzp polegający na zaniechaniu odrzucenia oferty Renoma z powodu braku wskazania ...

tego wykonawcę w treści formularza oferty w pkt 10 osoby, która ...

Pzp odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania ...

2015 r. Zamawiający poinformował o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Zet-ka, wówczas oferta Odwołującego zajmowała trzecią pozycję wg kryteriów oceny ofert ustalonych przez Zamawiającego. We wniesionym ...

podnosił zarzuty nie tylko wobec oferty uznanej wówczas za najkorzystniejszą (Zet-ka), ale także zarzuty wobec oferty Renoma, nie wskazując jednakże na brak podania w formularzu oferty osoby kierującej usługami. W ocenie ...

obowiązek podnieść wszystkie zarzuty wobec oferty Renoma, która była ofertą bezpośrednio go poprzedzającą w świetle kryteriów oceny ofert. Wskazywanie na dalsze uchybienia, na ...

może być powodem do przywrócenia terminu na podniesienie tego zarzutu. Odwołujący ...

powziąć informację o wszystkich uchybieniach oferty Renoma w chwili dokonania pierwszego wyboru oferty najkorzystniejszej. Identyczną argumentację co do uchybienia terminu należy odnieść do zarzutu dotyczącego ...

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, złożonej w ofercie Renoma. Podkreślić należy także, że kwestia polisy złożonej w ofercie Renoma została już prawomocnie przesądzona ...

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a więc ...

działalności PKD 82.91Z. związaną z przedmiotem zamówienia, nie zmienia ...

zakresie prowadzonej działalności, zawarta w ofercie Renoma była prawidłowa, co prawomocnie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 110 fragmentów

2015-12-15 » Uwzględnia odwołanie

Matczuk-Mazuś Protokolant: Joanna Borowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu ...

w Zielonej Górze: - unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i czynności wykluczenia wykonawcy: Przedsiębiorstwo ...

o udzielenie zamówienia oraz uznania oferty tego wykonawcy za odrzuconą, - powtórzenie czynności badania i oceny oferty wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "MOSTAR ...

Szczecińskim wraz z oceną pozostałych ofert nie podlegających odrzuceniu; 2) kosztami ...

późn. zm.) na wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

wykluczenie odwołującego z postępowania; -nieprawidłowy wybór oferty spółki: Przedsiębiorstwo Budowlane "FILAR" Spółka ...

gdyż w wyniku postępowania wybrano ofertę spółki: Przedsiębiorstwo Budowlane "FILAR" Spółka ...

listopada 2015 r., odrzucona została oferta Zielonogórskiego Przedsiębiorstwa Budowy Mostów "MOSTY ...

przedłożenia wyjaśnień. Powyższe powinno skutkować wyborem oferty odwołującego jako najkorzystniejszej. Odwołujący wniósł o: 1) uwzględnienie ...

unieważnienie czynności zamawiającego polegających na wyborze oferty spółki: Przedsiębiorstwo Budowlane "FILAR" Spółka ...

o.o.; 3) powtórzenie czynności wyboru oferty i dokonanie jej przy uwzględnieniu ...

wskazał okoliczności potwierdzające zachowanie ustawowego terminu do wniesienia odwołania i przekazanie ...

przedstawił następująca argumentację. Przez czynność wyboru oferty spółki Przedsiębiorstwo Budowlane "FILAR" Spółka ...

z następujących przyczyn. Odwołujący składając ofertę złożył wadium z terminem ważności do dnia 13 listopada 2015 r. - dowód: oferta odwołującego. Pismem z dnia 5 ...

odwołującego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni, wskazując, że przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli ...

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Informację o powyższym, zgodnie z ...

odwołujący: 1) wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, 2) przedkładając jednocześnie aneks nr ...

na mocy aneksu gwarancja została przedłużona do dnia 12.01.2016 r.), w którym przedłużył ważność wadium. Oryginał aneksu nr ...

i musi obejmować cały okres związania ofertą. Złożenie przez odwołującego aneksu nr ...

2016 r. oraz tym samym przedłużenie okresu ważności wadium (od dnia ...

2015 r. Okres ważności wadium po przedłużeniu (od 14 października 2015 r ...

r.) obejmował w całości okres związania ofertą. W myśl SIWZ (Rozdział 1 ...

lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Odwołujący samodzielnie złożył w dniu ...

i 13 listopada 2015 r. przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Takie przedłużenie jest dopuszczalne i zgodne z ...

naruszają interes odwołującego, gdyż dokonano wyboru oferty spółki: Przedsiębiorstwo Budowlane "FILAR" Spółka ...

z postępowania. Jednocześnie została odrzucona oferta Zielonogórskiego Przedsiębiorstwa Budowy Mostów "MOSTY ...

przedłożenia wyjaśnień. Powyższe powinno skutkować wyborem oferty odwołującego jako najkorzystniejszej - dowód: pismo zamawiającego z dnia ...

odwołującego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni. Zgodnie z treścią powołanego przepisu przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli ...

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie okresu związania ofertą należało - zgodnie z treścią pisma ...

uznany jako niewyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Termin związania ofertą upłynął 12.11.2015 r. Odwołujący przedłużył termin związania ofertą pismem z dnia 10.11 ...

2015 r.) jednak bez jednoczesnego przedłużenia ważności wadium - od którego ustawodawca ...

i wystąpienia do ubezpieczyciela o przedłużenie gwarancji zapłaty wadium. Aneks przedłużający ...

wadialnej został złożony u zamawiającego po wyznaczonym terminie, tj. dnia 13.11.2015 ...

nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art ...

albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Ofertę wykonawcy uznaje się za odrzuconą ...

ust. 4 ustawy Pzp, jako ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania. Zgodnie ...

stanowiskiem doktryny, zgoda na dalsze związanie ofertą może rodzić skutki prawne tylko ...

wraz z jej wyrażeniem wykonawca przedłuża okres ważności wadium. Literalne brzmienie przepisu sugeruje, że przedłużenie ważności wadium musi nastąpić w ...

co wyrażenie zgody na dalsze związanie ofertą ("jednocześnie"). Celem przepisu jest jednak ...

złożenia wadium na nowy okres związania ofertą. Za niedopuszczalne w świetle przepisu należy natomiast uznać przedłużenie ważności wadium dokonane po upływie terminu związania ofertą, nawet jeśli wadium wniesione wraz ze składaniem ofert zachowywało ważność przez dłuższy okres ...

SIWZ, ale krótszy niż nowy termin związania ofertą. Zakaz taki jest w pełni ...

ocenie i porównaniu z innymi ofertami podlegałaby oferta, co do której wykonawca mógłby ...

lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Przepis ten daje wykonawcy prawo ...

do samodzielnego, dowolną ilość razy przedłużenia terminu związania ofertą. To zatem wykonawca, wyrażając zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą na wezwanie zamawiającego bądź samodzielnie przedłużając niniejszy termin, podejmuje decyzję o dalszym udziale ...

oświadczeń o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie dopuszczają, aby oświadczenia te ...

wezwaniu do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą jest stanowcze i jednoznaczne oświadczenie, że wykonawca jest nadal związany treścią swojej oferty, a zakres świadczenia wykonawcy wynikający z oferty będzie tożsamy z zakresem określonym ...

w późniejszej umowie. 4. Czynność przedłużenia ważności wadium nie zastępuje złożenia oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą. Złożenie też samego oświadczenia o przedłużeniu terminu związania, bez jednoczesnego przedłużenia ważności wadium (w określonych ustawą ...

Odwoławcza, odnosząc się do zagadnienia przedłużenia terminu związania ofertą tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium stwierdziła, że ...

85 ust. 4 ustawy, dalsze związanie ofertą, co do zasady może rodzić ...

wraz z jej wyrażeniem wykonawca przedłuża okres ważności wadium. Wykonawca-odwołujący ...

należytej staranności i nie przeoczyć terminów, obowiązków, czynności wynikających z przepisów ...

działalności." Ad 2. Zarzut - nieprawidłowy wybór oferty spółki: Przedsiębiorstwo Budowlane "FILAR" Spółka ...

i ustawy Prawo zamówień publicznych, po dokonaniu oceny ofert, Przedsiębiorstwo Budowlane "FILAR" Sp. z ...

wybrane jako wykonawca z najlepszą ofertą, ocenioną według kryteriów zamawiającego. Zamawiający ...

nieprawidłowości w dokonanej ocenie tej oferty. Jednocześnie zamawiający informuje, że zarówno ...

zapewniające bezstronność i obiektywizm. Ocena ofert dokonywana była w sposób jednakowy ...

Zamawiający podtrzymał stanowisko, że wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z definicją zawartą w ...

obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku wymienionych formach, w zależności od wyboru wykonawcy (pkt 11.2), w ...

i musi obejmować cały okres związania ofertą; wymagał, by jako beneficjenta wadium ...

ustawy Pzp (pkt 11.3); - termin składania ofert - do 14.10.2015 r ...

godziny 1000 (pkt 12.1); - termin związania ofertą 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (pkt 13.1); - wykonawca samodzielnie ...

lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może ...

na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt ...

zgody nie powoduje utraty wadium; przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli ...

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (pkt 13.2); - w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia ...

w pkt 14 opisał kryteria wyboru i sposób oceny ofert, wskazując w pkt 14.1: cena oferty - 95% = 95 pkt, gwarancja jakości ...

pkt. Odwołujący złożył wraz z ofertą Ubezpieczeniową gwarancję zapłaty wadium nr ...

ustawy: "(…) o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli ...

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Informację o powyższym, zgodnie z ...

uznany jako niewyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą." Odwołujący złożył zamawiającemu 12 listopada ...

Stargardzie Szczecińskim wyraża zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, w załączeniu przedkładamy Aneks nr ...

za okres objęty aneksem oraz termin płatności składki. W dniu 13 ...

3 w gwarancji polegający na przedłużeniu terminu związania ofertą. Aktualny okres ważności gwarancji jest ...

odwołującego z postępowania i uznał ofertę wykonawcy za odrzuconą, przedstawiając w ...

r. następujące stanowisko: Uzasadnienie faktyczne: Termin związania ofertą upłynął 12-11-2015 roku ...

wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni oraz poinformował, że przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli ...

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wykonawca przedłużył termin związania ofertą bez jednoczesnego przedłużenia ważności wadium. Aneks przedłużający ważności wadium został wniesiony po terminie. Uzasadnienie prawne: art. 24 ust ...

nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art ...

albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Oferty wykonawców uznaje się za odrzucone ...

ust. 4 ustawy Pzp jako oferty wykonawców wykluczonych z postępowania. Z ...

dokumentu przedłużającego okres ważności wadium po upływie terminu wyznaczonego przez zamawiającego, co powoduje ...

że nie zachowano jednoczesności czynności przedłużenia okresu ważności wadium z przedłużeniem terminu związania ofertą. Izba zważyła. Odwołujący spełnia przesłanki ...

o udzielenie zamówienia, rozumiany jako wybór najkorzystniejszej oferty (podobnie w uzasadnieniu wyroku Sądu ...

nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art ...

albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Skutkiem wykluczenia wykonawcy z postępowania jest uznanie jego oferty za odrzuconą, zgodnie z ust. 4 tego artykułu (ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za ...

odwołujący nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. Podnosząc w uzasadnieniu faktycznym okoliczności: "Wykonawca, (…) przedłużył termin związania ofertą bez jednoczesnego przedłużenia ważności wadium. Aneks przedłużający ważność wadium został wniesiony po terminie", zamawiający zarzucił brak jednoczesności czynności przedłużenia terminu związania ofertą z przedłużeniem ważności wadium oraz przedłużenie ważności wadium po terminie wyznaczonym przez zamawiającego, co wskazuje ...

z postępowania, skutkująca uznaniem jego oferty za odrzuconą/odrzuceniem oferty, jako eliminująca wykonawcę z udziału ...

w sytuacji, braku ciągłości zabezpieczenia oferty odwołującego wadium w okresie związania ofertą. W rozpoznanej sprawie oferta odwołującego była nieprzerwanie zabezpieczona wadium ...

Wadium zostało wniesione przed upływem terminu składania ofert, w sposób zaakceptowany przez zamawiającego ...

niesporna). Odwołujący wyrażając zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o wnioskowane przez zamawiającego 60 ...

złożenie w wyznaczonym przez zamawiającego terminie (12 listopada 2015 r.) stosownego ...

r.) wraz z załącznikiem, wskazał przedłużenie terminu ważności wadium na przedłużony okres związania ofertą. Załączony Aneks 1 do Polisy ...

dniu okresu ważności gwarancji, przedstawiał przedłużenie terminu jej ważności do 12.01 ...

01.2016 r., stanowił potwierdzenie przedłużenia terminu ważności wadium w formie nie ...

kwestionowanej przez zamawiającego. Zatem, odwołujący przedłużył okres ważności wadium na przedłużony okres związania ofertą. W wyroku z dnia 13 ...

jeżeli nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. Przepis wskazujący tę przesłankę nie ...

ust. 4 ustawy Pzp. Istotą przedłużenia okresu ważności wadium, w rozumieniu ...

z postępowania, jest zapewnienie zabezpieczenia oferty wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wykładnię przepisu art. 24 ust ...

wobec nie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą), odnoszącą się również do pozostałych ...

w odpowiedzi na wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą oraz przedłużenia okresu ważności wadium, złożył oświadczenie ...

w którym wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem, że termin wykonania zamówienia zadeklarowany w jego ofercie ulegnie wydłużeniu o ilość dni ...

która upłynie od pierwotnego okresu związania ofertą, do ostatecznej daty wyboru oferty najkorzystniejszej. Rozstrzygnięcie Izby, to przede wszystkim ...

oświadczeń o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie dopuszczają, aby oświadczenia te ...

którego uzasadnieniu przedstawiono szereg wątków związanych z przedmiotową tematyką, w tym ...

lub bankowej, oświadczając o dalszym związaniu ofertą na kolejny czas, musiał jednocześnie ...

w wyniku złożenia oświadczenia o przedłużeniu związania ofertą na określony czas, który w ...

pozostanie stabilny w tym oświadczeniu (przedłuży w odpowiednim czasie wadium na ...

wobec niego stawiane (nieprzerwane zabezpieczenie oferty), zostały spełnione. Podzielając zatem argumentację ...

udzielenie zamówienia i uznanie jego oferty za odrzuconą - art. 24 ust ...

ustawy Pzp. Nakazanie unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej jest skutkiem uwzględnienia odwołania. O ...

123456...233następne »