Logowanie

KIO/UZP 671/08 – Wyrok KIO – 2008-07-16 – 52 fragmenty

Oddala odwołanie

związku z upływem 60-dniowego terminu związania ofertą ważność oświadczenia woli Odwołującego już upłynęła. Po drugie Stomil Wolbrom wskazał, że termin na złożenie protestu na czynność wyboru oferty najkorzystniejszej nie został dotrzymany przez ...
Uwzględniając powyższe oraz okoliczność, iż po otwarciu ofert, w czasie biegu terminu związania ofertą, wykonawcy nie składali żadnych protestów ...
wyjątek od zasady, wedle której umowa w sprawie zamówienia publicznego musi być podpisana w terminie związania ofertą, wskazuje, że podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą możliwe jest tylko wówczas, gdy wybór oferty (danej oferty najkorzystniejszej) nastąpił w terminie związania ofertą. Ewentualna ponowna czynność wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu i wybór oferty Odwołującego nastąpiłby po terminie związania ofertą, zatem podpisanie umowy, nawet w wyjątkowym trybie art ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2012 – 142 fragmenty

do twierdzenia Zamawiającego, iż upływ terminu związania ofertą uniemożliwiał zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy, należy wskazać, iż zawarcie przez Zamawiającego umowy z wykonawcą po upływie terminu związania ofertą nie stanowiłoby czynności naruszającej przepisy ...
nie regulują kwestii dopuszczalności zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu związania ofertą. W orzecznictwie z zakresu zamówień ...
na tym, czy w istocie podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą naruszałoby przepis art. 94 ust ...

UZP/ZO/0-762/07 – Wyrok ZA – 2007-07-02 – 29 fragmentów

Oddala odwołanie

że w dniu wyznaczonym na podpisanie umowy nie upłynął jeszcze termin związania ofertą. Otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu nastąpiło w ...
że niewyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą stanowi bezwzględną przesłankę wykluczenia wykonawcy ...
wynika obowiązek niezwłocznego zwrotu wadium po upływie terminu związania ofertą. Zamawiający wnioskując o przedłużenie terminu związania ofertą nie miał potrzeby dokonania tej ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 – 124 fragmenty

Oddala odwołanie

wyraża się tym, że składający ofertę w określonym przez siebie terminie nie może zapobiec zawarciu umowy bez poniesienia negatywnych tego konsekwencji (np. konsekwencji utraty wadium). Związanie ofertą pozostaje bowiem niczym innym jak gotowością zawarcia umowy przez oferenta w przypadku przyjęcia oferty. Jeżeli po upływie terminu związania ofertą istnieje zgodna wola stron zawarcia umowy wola ta może zostać zmaterializowana poprzez jej podpisanie. Brak możliwości poddania złożonej w postępowaniu oferty ocenie, w oparciu o kryteria oceny oferty, może nastąpić jedynie wskutek odrzucenia takiej oferty. Eliminacja oferty z postępowania ze względu jej ...
powoduje, iż istnieje możliwość zawarcia umowy, gdyż istnieje w tym zakresie po jego stronie wola jej podpisania oraz wykonania. Okoliczność, że wykonawca może złożyć ofertę w dowolnym czasie przed terminem składania ofert powoduje, iż w dowolnym czasie do rozpoczęcia biegu terminu związania ofertą może ten okres również wydłużyć. Oświadczenie o przedłużeniu związania oferta o określona liczbę dni odnosi ...
08) wskazał na możliwość zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu związania ofertą. Pogląd ten jest zgodny z ...

UZP/ZO/0-2595/05 – Wyrok ZA – 2005-09-21 – 22 fragmenty

Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu ponowną analizę i ocenę ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego

8.6 zamieścił postanowienie, iż oferta winna być sporządzona pod rygorem ...
decyzję o odrzuceniu lub nieodrzuceniu oferty konsorcjum. Decyzję swą musi on podjąć w takim terminie, aby rozstrzygnięcie postępowania oraz podpisanie umowy nastąpiło przed upływem terminu związania ofertą. Odwołujący po podjęciu decyzji przez Zamawiającego będzie ...
177) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

UZP/ZO/0-2495/06 – Wyrok ZA – 2006-09-19 – 33 fragmenty

Oddala odwołanie

Zamawiający zasadnie zatem przyjął, iż po upływie terminu związania ofertą Wykonawcy nie byli już związani treścią złożonych ofert. Stosownie do przepisu art. 94 ...
iż nie jest możliwe zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu związania ofertą. Również Sąd Okręgowy w Warszawie ...
byłaby nieważna". Zamawiający unieważniając postępowanie po upływie terminu związania ofertą, zdaniem Zespołu Arbitrów, nie naruszył ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi – 2010 – 103 fragmenty

Zamawiający podniósł również, że zawarcie umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą zabezpieczoną wadium. Dlatego zamawiający wyznaczając termin podpisania umowy kieruje się terminem związania ofertą. W przedmiotowej sytuacji brak zabezpieczenia wadium na cały okres związania ofertą uniemożliwia zobligowanie wykonawcy do zawarcia umowy poprzez zatrzymanie wadium. Dalej zamawiający ...
Zamawiający winien zadbać o wybór oferty w takim terminie aby mógł zawrzeć umowę w okresie związania ofertą i obowiązywania wadium, a więc wtedy gdy oferty zostałyby zabezpieczone wadium na przedłużony okres związania ofertą. Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że w dacie wyboru oferty w dniu 26 października 2009 r. oferta ... pozostawała zabezpieczona wadium aż do ...
od zamawiającego zależy w jakim terminie dokona wyboru oferty. Powinien to zrobić w takim termie aby móc zawrzeć umowę w okresie związania ofertą zabezpieczaną wadium. Powinien przy tym ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 – 235 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

Odwołującego, przepisu, który nakazywałby zawarcie umowy przed upływem terminu związania ofertą. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie zawarciu umowy po upływie terminu związania ofertą. Tym bardziej, że odwołujący oświadczył, że czuje się nadal związany ofertą jeszcze zanim zamawiający podjął decyzję ...
konsekwencji - nawet w przypadku przyjęcia oferty przez jej adresata i istnienia po jego stronie woli zawarcia umowy. Nie oznacza to jednak, iż po upływie terminu związania ofertą nie może dojść do zawarcia umowy, gdyż w takim przypadku brak jest jedynie po stronie składającego ofertę (wykonawcy) takiego obowiązku. Jeżeli po upływie terminu związania ofertą istnieje zgodna wola stron zawarcia umowy wola ta może zostać zmaterializowana poprzez jej podpisanie. Należy również wskazać, iż instytucja związania ofertą w ustawie Pzp jest ściśle powiązana z zabezpieczeniem oferty wadium. Współistnienie tych dwóch elementów oferty umożliwia zamawiającemu ochronę jego interesów ...
jest przepisu, który nakazywałby zawarcie umowy przed upływem terminu związania ofertą. Zatem wyrażenie przez wykonawcę woli w przedmiocie związania ofertą po upływie okresu związania nie stoi na przeszkodzie do zawarcia umowy i tym samym nie uprawnia do uznania, że oferta przestała istnieć. Powyższe nie uprawnia ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 – 145 fragmentów

Oddala odwołanie

stycznia 2013r. o zmianę terminu, "Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty"(…). Z przepisu cytowanego jednoznacznie wynika, że dokonuje się zmiany umowy zawartej. Natomiast w przedmiotowej sprawie umowy jeszcze nie zawarto. Natomiast odwołujący oczekiwał jednoczesnego zawarcia umowy i podpisania aneksu wbrew treści art.144 ...
umowie mogą być rozważane dopiero po jej zawarciu.") Z ostatniego pisma wynika, że zamawiający oczekuje podpisania umowy na warunkach SIWZ czyli zgodnie ze złożona ofertą. Także jednoznacznie zamawiający informuje, że aneks może dotyczyć czasu po zawarciu umowy a nie przed czy jednocześnie z zawarciem umowy. Biorąc pod uwagę, że obowiązywał system obiegowy podpisania umowy to również dobrze odwołujący mógł ...
1 ustawy PZP) "Najpierw należy podpisać umowę w terminie wyznaczonym przez zamawiającego a dopiero po tym można podpisywać zmiany umowy". Sygn. akt: KIO 376/13 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie – 2013 – 208 fragmentów

konsekwencji - nawet w przypadku przyjęcia oferty przez jej adresata i istnienia po jego stronie woli zawarcia umowy. Nie oznacza to jednak, iż po upływie terminu związania ofertą nie może dojść do zawarcia umowy, gdyż w takim przypadku brak jest jedynie po stronie składającego ofertę (wykonawcy) takiego obowiązku. Jeżeli po upływie terminu związania ofertą istnieje zgodna wola stron zawarcia umowy wola ta może zostać zmaterializowana poprzez jej podpisanie." (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z ...
ile ustawa dopuszcza możliwość zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu związania ofertą, to wybranie oferty, którą wykonawca nie jest związany, narusza prawo. Należy odróżnić zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty poprzedzającej udzielenie zamówienia. Wybór oferty najkorzystniejszej musi nastąpić w terminie związania ofertą, a wykonawca winien być związany złożoną ofertą nieprzerwanie od dnia otwarcia ofert. Zamawiający nie zgodził się z ...
on już nie być zainteresowany podpisaniem umowy na warunkach zaproponowanych w ofercie. A zatem, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu związania ofertą, jest na gruncie przepisów ustawy ...

1 następne »