Spróbuj: "podpis elektroniczny" 1764

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Komunikacja między zamawiającym i wykonawcami 0 fragmentów

2017-03-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 1/2017

Bednarczyk Grzegorz BzG 1/2017 Zamówienia publiczne Jednym z praktycznych aspektów stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest kwestia komunikowania się zamawiających i wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ustawa w dużej mierze precyzuje zasady prowadzenia takiego ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 21 fragmentów

2013-11-08 » Oddala odwołanie

2013 r. odbyła się aukcja elektroniczna, do udziału w której zostali ...

iż podczas udziału w aukcji elektronicznej na "Dostawę pyłu wapiennego stearynowanego ...

podpisaniem jego oferty za pomocą podpisu elektronicznego. Zarówno w trakcie, jak i ...

że zamawiający podczas organizacji aukcji elektronicznej nie zapewnił dogodnego i sprawnego ...

SIWZ, złożone oferty, przeprowadzoną aukcję elektroniczną, jak również biorąc pod uwagę ...

oceny ofert", pkt 4 "AUKCJA ELEKTRONICZNA" zamieścił postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej, tj.: "(...) 2.Aukcja przeprowadzona będzie ...

3.Wykonawcy zaproszenie do aukcji elektronicznej powinni posiadać: - dostęp do sieci ...

wykonawca musi dysponować kwalifikowanym certyfikatem podpisu elektronicznego wystawionym zgodnie z przepisami prawa ...

punkcie urządzenie umożliwiające złożenie takiego podpisu. 4.Wybór oferty w toku aukcji elektronicznej dokonany zostanie w oparciu o ...

podpisaniem naszej oferty za pomocą podpisu elektronicznego. Zarówno w trakcie, jak i ...

operacyjnym Windows 7 przeglądarką obsługującą podpis elektroniczny jest Internet Explorer 9. Oferent ...

z platformy do przeprowadzania aukcji elektronicznej. Wymagania te były więc znane ...

zaproszeni do udziału w aukcji elektronicznej uczestniczący w toku rozprawy. Tak ...

dopiero do udziału w aukcji elektronicznej, w trakcie której - jak podniósł ...

z podpisaniem (…) oferty za pomocą podpisu elektronicznego". Istotnie problem taki powstał. Tym ...

możliwości wystąpienia problemów ze złożeniem podpisu z uwagi na korzystanie przez ...

wiadomość dopiero podczas trwania aukcji elektronicznej. Nie skorzystał bowiem z udziału ...

z postanowieniami SIWZ, dotyczącymi aukcji elektronicznej. Z faktu, że nie złożył ...

on oferty w toku aukcji elektronicznej absolutnie nie wynika, iż brak ...

również sprawnego połączenia internetowego i podpisu elektronicznego". Ani odwołujący, ani też przystępujący ...

zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu elektronicznej platformy aukcyjnej. Tym samym stwierdzić ...

KIO 2363/19 – Wyrok KIO – 2019-12-05 50 fragmentów Premium ciekawe zdania

2019-12-05 » Oddala odwołanie

w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego ...

oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych przez wprowadzenie wykonawcy w błąd ...

na tejże platformie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym pliki stanowiące jego ofertę. Łącznie ...

i wykorzystywane do składania kwalifikowanych podpisów było urządzenie Certum zestaw Mini ...

i brania udziału w aukcjach elektronicznych z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego: (...) b) Przeglądarka MS Internet Explorer ...

jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej (dalej: "Platforma") pod ...

docx .pdf .xml, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4.6. W celu wejścia ...

w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (dalej: jako "Rozporządzenie") określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako: XMLsig, XAdES, PAdES. Zamawiający ...

Zakupową stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh ...

języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5.3. Szczegółowy sposób złożenia ...

i brania udziału w aukcjach elektronicznych z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a) ... b) Przeglądarka MS Internet ...

automatycznie uruchamia się aplikacja z podpisem oraz zostaje wygenerowany dokument z ...

wymagana jest instalacja dedykowanego rozszerzenia Podpis elektroniczny Szafir SDK oraz dodatkowej aplikacji Szafir Host udostępniającej funkcje podpisu elektronicznego. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK ...

to nadal podczas pracy z podpisem występują problemy, należy sprawdzić czy ...

nie doszło do wyświetlenia kontrolki podpisu elektronicznego Szafir (okoliczność niesporna). Ustalono, że ...

dłuższą chwilę, ponieważ kontrolka do podpisu musi pobrać odpowiednie komponenty konieczne do poprawnego złożenia podpisu elektronicznego. Podczas tej akcji system sprawdza ...

nie została podpisana kwalifikowanym popisem elektronicznym. Wykonawca kontaktował się z nami ...

komponentów systemowych koniecznych do składania podpisów elektronicznych w przeglądarce. Ze względu na ...

platformie Marketplanet OnePlace, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pliki stanowiące ofertę Deloitte. Łącznie ...

i wykorzystywane do składania kwalifikowanych podpisów urządzenie Certum, zestaw Mini; - Informujący ...

platformie Marketplanet OnePlace, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pliki stanowiące ofertę Deloitte. Łącznie ...

załączników tylko raz próbował złożyć podpis pod ofertą (kliknięcie akcji złóż ...

się na próbie wyświetlenia kontrolki podpisu szafir. Kontrolka nie uruchomiła się ...

zainstalowanych komponentów, koniecznych do złożenia podpisu. Analiza wskazała również że użytkownik nigdy wcześniej nie składał podpisu przez platformę e-zamawiający. Wykonawca ...

nie dokonał również operacji "sprawdź podpis" która weryfikuje czy wszystkie komponenty potrzebne do złożenia podpisu są zainstalowane. W podanym terminie ...

innych wykonawców o problemach z podpisem, aplikacja e-zamawiający działała poprawnie ...

musi mieć zainstalowane komponenty kontrolki podpisu szafir. Samo zainstalowanie komponentów może ...

z dedykowanych przeglądarek do obsługi podpisu elektronicznego przy użyciu komponentu Szafir na ...

odnośnie składania oferty z użyciem podpisu elektronicznego na wybranych przeglądarkach są dostępne ...

złożenia oferty z użyciem certyfikowanego podpisu elektronicznego za pośrednictwem platformy https://gitd ...

możliwość skorzystania z funkcjonalności "sprawdź podpis", która jest dostępna na stronie ...

https://oneplace.marketplanet.pl/sprawdz-podpis oraz bezpośrednio na platformie GITD ...

w którym wykorzystywane jest podpisywanie elektronicznego formularza ofertowego. Odwołanie nie zasługuje ...

wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, oraz ich właściwości techniczne były ...

oraz interoperacyjne z produktami służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych ...

w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych z dnia 27 czerwca 2017 ...

stanowi, że Użycie środków komunikacji elektronicznej służących do przekazywania dokumentów elektronicznych, o których mowa w ust ...

i brania udziału w aukcjach elektronicznych z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W pkt b wskazano m ...

złożenia oferty z użyciem certyfikowanego podpisu elektronicznego za pośrednictwem platformy. Oświadczyła nawet ...

z dedykowanych przeglądarek do obsługi podpisu elektronicznego przy użyciu komponentu Szafir na ...

nie doszło do wyświetlenia kontrolki podpisu elektronicznego Szafir. W tej sytuacji odwołujący ...

innych wykonawców o problemach z podpisem elektronicznym. Na powyższe wskazywało także oświadczenie ...

automatycznie uruchamia się aplikacja z podpisem oraz zostaje wygenerowany dokument z ...

wymagana jest instalacja dedykowanego rozszerzenia Podpis elektroniczny Szafir SDK oraz dodatkowej aplikacji Szafir Host udostępniającej funkcje podpisu elektronicznego. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK ...

to nadal podczas pracy z podpisem występują problemy, należy sprawdzić czy ...

się na próbie wyświetlenia kontrolki podpisu elektronicznego Szafir. Kontrolka ta nie uruchomiła ...

zainstalowanych komponentów koniecznych do złożenia podpisu. Powyższe wynikało jednoznacznie z oświadczenia ...

nie przeprowadził fakultatywnej procedury weryfikacji podpisu elektronicznego na platformie. Zgodnie ze zrzutami z ekranu funkcji "sprawdź podpis" złożonymi przez przystępującego, procedura ta ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 72 fragmenty

2016-06-15 » Oddala odwołanie

c, 24f (oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia oddzielnie ...

c, 24f (oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia oddzielnie ...

c, 24f (oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia oddzielnie ...

wymagającego tworzenia i edycji dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia ...

warunki: wspiera w swej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XadES, zamawiający w ...

Interoperacyjności odnoszą się do kwestii podpisu elektronicznego. Załącznik nr 2 do rozporządzenia ...

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów ...

do zarządzania informację prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), f ...

do zarządzania informację prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), f ...

do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych. Według odwołującego jedynymi dostępnymi na ...

f) w zakresie: oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie ...

7) tworzenie i edycja dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia ...

d) wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XAdES; Zamawiający wyjaśnił ...

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów ...

publicznych, w tym także do elektronicznego podpisywania i weryfikacji podpisu dokumentów elektronicznych. Jednym z dopuszczalnych narzędzi używanych do podpisów elektronicznych jest format XADES. Nadto zauważył ...

ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia ...

inaczej. Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentów elektronicznych ogłaszanych w trybie ww. ustawy ...

sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne ...

dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz ...

rozporządzenia określono specyfikację techniczną formatu podpisu takiego dokumentu, gdzie wprost jako format podpisu wskazano XAdES-BES lub XAdES ...

oparte jest na formacie XAdES podpisu elektronicznego, zgodnie z powyższymi przepisami. Wszystkie dokumenty elektroniczne (w tym przede wszystkim akty ...

podpisywane są w formacie XAdES podpisu elektronicznego. Zamawiający podkreślił, że akty normatywne są ogłaszane w wyłącznie elektronicznej wersji Dziennika Ustaw od początku ...

wykonawcę musi zapewniać korzystanie z podpisu elektronicznego w takim zakresie, w przeciwnym ...

wykonawcę wspierało w swojej specyfikacji podpis elektroniczny także w innym w formacie ...

z centralnego repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych (o którym mowa w art ...

XML; Centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych zostało zdefiniowane zgodnie z art ...

uwzględniają niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych określone w przepisach wydanych na ...

Biuletynie Informacji Publicznej wzory dokumentów elektronicznych. Przy sporządzaniu wzorów dokumentów elektronicznych stosuje się międzynarodowe standardy dotyczące sporządzania dokumentów elektronicznych przez organy administracji publicznej, z ...

uwzględnieniem konieczności podpisywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Zgodnie z § 12 ust. 1 ...

sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r ...

wzór dokumentu, trybu przekazywania dokumentów elektronicznych do centralnego repozytorium i sposobu ...

oznaczania w pismach w postaci elektronicznej niezbędnych elementów struktury. W określonych ...

opracowuje i przekazuje wzór dokumentu elektronicznego do publikacji w centralnym repozytorium ...

sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne ...

dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz ...

do zarządzania informacją prywatną (poczta elektroniczna, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) umożliwia ...

reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na ...

nadawcy i odbiorcy, oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie ...

do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) wykorzystywane ...

czynności związanych z segregacją poczty elektronicznej. Zamawiający zwrócił uwagę, iż powszechnym ...

zjawiskiem jest otrzymywanie wiadomości poczty elektronicznej od tego samego nadawcy w ...

reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów, indywidualnie zdefiniowanych ...

użycie np. funkcji oflagowania poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, znacząco ...

do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych umożliwia: c) dołączanie do formularzy ...

proces tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych dedykowane są do wykorzystywania m ...

które wymagają posługiwania się bezpiecznym podpisem elektronicznym. Zamawiający podkreślił, że ważne jest ...

7) tworzenie i edycja dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia ...

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów ...

d) wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XAdES, 12) prawidłowe ...

do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), f ...

do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), f ...

do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych, 20) edytor tekstów umożliwia: b ...

z centralnego repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych (o którym mowa w art ...

sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne ...

dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz ...

do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) umożliwia ...

reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na ...

nadawcy i odbiorcy, oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie ...

do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych umożliwia: c) dołączanie do formularzy ...

do określenia w formie dokumentów elektronicznych wzorów wniosków o wpis zakładów ...

właściwemu ds. informatyzacji wzór dokumentu elektronicznego w celu umieszczenia go w ...

repozytorium wzoró4)w dokumentów elektronicznych i udostępnia na ePUAP lub ...

w innym systemie teleinformatycznym formularz elektroniczny umożliwiający wygenerowanie dokumentu elektronicznego w celu złożenia go za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W załączeniu przesłano płytę CD ...

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów ...

wymagania tworzenia i edycji dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia ...

warunki: wspiera w swej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XadES. Rację ma zamawiający, że taki format podpisu wynika z § 1 załącznika nr ...

sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne ...

dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (DZ ...

oraz z tabeli wiersz "Format podpisu" tegoż załącznika. Z § 1 wynika ...

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów ...

formatu XAdES. Tym samym dla podpisu elektronicznego określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady ...

zamawiający miał prawo oczekiwać wspierania podpisu elektronicznego w formacie XAdES. Na marginesie ...

KIO 2578/18 – Wyrok KIO – 2019-01-02 46 fragmentów Premium ciekawe zdania

2019-01-02 » Uwzględnia odwołanie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej nie stanowi dokumentu; 4) art ...

łub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia ...

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 ...

b) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia ...

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - winny być kierowane na adres poczty elektronicznej: dzp (a)szpital nowowiejski.pl ...

w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Wskazuje na to art. 50 ...

przez Zakład w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym mogą być wykorzystywane w formie ...

wydanego i podpisanego w formie elektronicznej, to złożył dokument w formie ...

tj. w formie wydruku dokumentu elektronicznego (dodatkowo z ostrożności wydruk został ...

2018 r. zaświadczenie jest dokumentem elektronicznym a nie złożono nośnika danych ...

dokument zostałby złożony w formie elektronicznej (z uwagi na brak własnoręcznego podpisu wydruk komputerowy nie ma rangi ...

informacji wydawanej w formie pliku elektronicznego, dokumentem jest ten właśnie plik, który ma formę elektroniczną a nie wydruk zawartości tego ...

przepis szczególny stanowi, że wydruk elektronicznego zaświadczenia z ZUS jest dokumentem ...

o niekaralności wydanego w formie elektronicznej faktycznie nie stanowi dokumentu. Odwołujący ...

zaświadczenie z ZUS w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail ...

zweryfikować autentyczności zaświadczenia i złożonego podpisu elektronicznego. Odwołujący podał, iż kwestionuje zasadność ...

Odwołujący złożył dokument w formie elektronicznej oraz złożył nośnik danych. Zamawiający ...

grudnia pliki do weryfikacji autentyczności podpisu na zaświadczeniu ZUS. Nie było ...

zaświadczenia: M. B. . W miejscu podpisu ww. Zaświadczenie zawiera adnotację: "Dokument ...

należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu: 2018-10-03T08:33:25Z Podpis elektroniczny." Nie jest też sporne, że ...

się dodatkowy plik, umożliwiający identyfikację podpisu elektronicznego na zaświadczeniu. Przedmiotem sporu jest ...

2018 r. zaświadczenie jest dokumentem elektronicznym a nie złożono nośnika danych ...

dokument zostałby złożony w formie elektronicznej ( z uwagi na brak własnoręcznego podpisu, wydruk komputerowy nie ma rangi ...

informacji wydawanej w formie pliku elektronicznego, dokumentem jest ten właśnie plik, który ma formie elektroniczną, a nie wydruk zawartości tego ...

wymaga przede wszystkim przedłożenia pliku elektronicznego zapisanego na nośniku danych - tak ...

przedłożenia również plików umożliwiających weryfikację podpisu elektronicznego, złożonego na zaświadczeniu ZUS, pomimo ...

intencją było uzyskanie możliwości weryfikacji podpisu. Na takie wezwanie, w zakreślonym ...

się dodatkowy plik umożliwiający weryfikację podpisu elektronicznego, Zamawiający uzyskał dodatkowe potwierdzenie posiadanej ...

składek, a także, co do podpisu złożonego przez pracownika ZUS. Zauważenia ...

złożenia dodatkowego pliku umożliwiającego weryfikacje podpisu, nie powinna mieć decydującego znaczenia ...

r. zaświadczenie, które jest dokumentem elektronicznym, a nie złożył nośnika danych ...

dokument zostałby złożony w formie elektronicznej (z uwagi na brak własnoręcznego podpisu, wydruk komputerowy nie ma rangi ...

uzupełnił dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-maił). Oryginał pisma wraz ...

składek. Wydruk ten nie zawierał podpisu, a jedynie zawierał następującą informację ...

należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu Data złożenia podpisu: 2018-10- 03T08;33:25Z Podpis elektroniczny". Uzupełnione dokumenty nie zawierały żadnego ...

zweryfikować autentyczność zaświadczenia i złożonego podpisu. W związku z powyższym Zamawiający ...

informacji wydawanej w formie pliku elektronicznego, dokumentem jest ten właśnie plik, który ma formę elektroniczną, a nie wydruk zawartości tego ...

wymaga przede wszystkim przedłożenia pliku elektronicznego, który jest jednocześnie dokumentem i który to ma formę elektroniczną, a niezapisanego na nośniku danych ...

weryfikacji autentyczności zaświadczenia i złożonego podpisu, które dostarczył Zamawiającemu w dniu ...

weryfikację autentyczności zaświadczenia i złożonego podpisu. W ocenie Izby w okolicznościach ...

Odwołującego zaświadczenie wydane w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym przez osobę wskazaną w treści ...

przy wykorzystaniu oprogramowania do weryfikacji podpisu, złożone w postaci wydruku, mogło ...

wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca ...

wydanego przez ZUS w formie elektronicznej, zrównanej z formą pisemną nie ...

społeczne, wydane w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, może być wykorzystywane w formie ...

zaświadczenie ZUS jest urzędowym dokumentem elektronicznym, które z mocy ustawy może ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019 61 fragmentów

2019-05-22 » Oddala odwołanie

wymogu sporządzenia oferty w postaci elektronicznej i opatrzenia jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 2) art. 22 ust. 1 ...

powinny być sporządzane w formie elektronicznej, a nie jedynie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym i doręczane Zamawiającemu jako plik elektroniczny stanowiący skan dokumentu sporządzonego pierwotnie ...

się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz, że oferty wnioski o ...

pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Odwołujący zauważa, że analogiczne regulacje ...

oferty oraz oświadczeń w formie elektronicznej oraz konieczność podpisania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący podnosi, że wbrew powyższym ...

który następnie został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zdaniem Odwołującego nie budzi wątpliwości ...

nie zostały sporządzone w formie elektronicznej, ale w formie papierowej, opatrzone podpisami tradycyjnymi, a następnie zeskanowane i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący wywodzi, że tak sporządzona ...

złożył dokumentów sporządzonych w formie elektronicznej oraz składając dokumenty w niewłaściwej ...

pisemnej wymagane jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli, zaś dla zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wymagane jest ...

złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący powołuje się na rozporządzenie ...

w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych, które reguluje zasady poświadczania za ...

oryginałem dokumentów przesłanych w formie elektronicznej - w § 5 ust. 2 wskazano ...

w przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez ...

podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za ...

zgodność z oryginałem. Podnosi, że elektroniczną kopię dokumentu stanowi dokument, którego ...

nawet po opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający w dniu 21 maja ...

pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 20.2. Zamawiający wymaga, aby ...

oraz JEDZ były podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione ...

języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności. Każdy dokument ...

Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD ...

wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ...

lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi ...

będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ...

o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r ...

złożenia ich w formie podpisanych elektronicznym podpisem kwalifikowanym skanów dokumentów uprzednio sporządzonych ...

obowiązek sporządzenia dokumentów w formie elektronicznej. W ocenie Izby postanowienie 20 ...

składane dokumenty opatrzył także kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, dzięki czemu uzyskały one walor ...

opatrzenia oferty oraz jedz kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy ...

ofert i JEDZ w formie elektronicznej i opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Jednakże, wbrew ...

w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz wyrokami KIO 2611/18 ...

w kodeksie cywilnym wymogi - złożenia podpisu własnoręcznego dla zachowania formy pisemnej ...

złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym dla zachowania elektronicznej formy czynności prawnej (art. 781 ...

sposób ma być przygotowana forma elektroniczna oświadczenia woli. Z tego należy ...

pdf) i jest opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, to spełnia wymóg art. 781 ...

przypadku oświadczenia woli w postaci elektronicznej - jest złożone z chwilą, gdy ...

wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby jego ...

dokument w postaci opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym plik pdf, który zawierał zeskanowany ...

papierowy, przekazany Zamawiającemu poprzez portal elektroniczny. Odwołujący powołane przepisy kodeksu cywilnego ...

w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej. Z powyższego Odwołujący wywiódł, że ...

formie papierowej stanowi kopię dokumentu elektronicznego, nie zaś oryginał, wobec czego ...

rozporządzenia, nie wyklucza skutecznego zachowania elektronicznej formy czynności prawnej zgodnie z ...

jedynie by oświadczenie miało postać elektroniczną i było opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym - oba te wymogi Przystępujący zaś ...

zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia ...

w przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia z ...

złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dokumentów, które nie zostały lub ...

zostać sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego - np. dokumenty takie jak pisemne ...

To samo należy odnieść do elektronicznej kopii dokumentu o której mowa ...

w nim m.in., że elektroniczne środki informacji i komunikacji mogą ...

przyjęcie, że dokument w postaci elektronicznej, opatrzony prawidłowym kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie spełnia wymogów komunikacji elektronicznej określonych w art. 10a ...

co należy rozumieć poprzez "sporządzenie" elektronicznej postaci dokumentu. Nie można uznać ...

w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej. Rozporządzenie to również nie określa ...

oznacza sporządzenie w postaci dokumentu elektronicznego, a rozróżnia "sporządzenie w postaci dokumentu elektronicznego" i "sporządzenie elektronicznej kopii" - nie wskazując, na czym ...

JEDZ należy rozumieć jako "sporządzenie" elektronicznej postaci dokumentu. Wniosek ów podyktowany jest także definicją dokumentu elektronicznego zawartą w art. 3 pkt ...

poz. 570 ze zm.) - dokumentem elektronicznym jest stanowiący odrębną całość znaczeniową ...

2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające ...

3 pkt 35 definicję dokumentu elektronicznego, zgodnie z którą jest to ...

każda treść przechowywana w postaci elektronicznej, w szczególności tekst lub nagranie ...

określa, w jaki sposób dokument elektroniczny powinien zostać sporządzony. Dodać w ...

tj. jako podpisany kwalifikowanym podopisem elektronicznym skan dokumentu uprzednio sporządzonego na ...

KIO 2603/19 – Wyrok KIO – 2020-01-14 58 fragmentów Premium ciekawe zdania

2020-01-14 » Uwzględnia odwołanie

udostępnienie wadliwego narzędzia do komunikacji elektronicznej, uniemożliwiającego Odwołującemu złożenie oferty w ...

zakupowej w celu złożenia oferty elektronicznej. Odwołujący przed próbą złożenia oferty ...

skutkowało brakiem możliwości weryfikacji certyfikatu podpisu i w konsekwencji złożenia oferty ...

do takiego udostępnienia środków komunikacji elektronicznej, aby narzędzia i urządzenia wykorzystywane ...

wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, oraz ich właściwości techniczne były ...

dotyczącej sposobu postępowania z ofertą elektroniczną, opublikowanej w Informatorze 3/2019 ...

postaci filmów dokumentujących test złożenia podpisu elektronicznego oraz samą próbę złożenia oferty ...

zwracał uwagę, że test wgrywania podpisu dokonywany na kwadrans przed upływem ...

chodzi o samą czynność wgrywania podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem Zamawiający ...

czynności Odwołujący przystąpił do wgrywania podpisu jednakże nastąpiło to już po ...

błędzie. Na filmie dokumentującym wgrywanie podpisu w 16 sekundzie jego trwania ...

co system uniemożliwił już wgranie podpisu. Zamawiający wskazał, że zegar "Windows ...

problemy techniczne związane ze złożeniem podpisu, bądź brak wspieranej przeglądarki, czy ...

składania ofert ale też składania podpisu elektronicznego - pkt. 10.4.9. "Podpis elektroniczny" (str. 53 - 55), wymagań dotyczących komputera używanego do podpisu (str. 56), procedury podpisania oferty z użyciem podpisu elektronicznego (str. 56) oraz także zalecenie ...

Zamawiającego jako narzędzie do komunikacji elektronicznej. Odwołujący dokonując logowania na Platformę ...

a więc spółka Otwarty Rynek Elektroniczny SA. przekazała Odwołującemu informację że ...

12 grudnia 2019 r., korespondencję elektroniczną Odwołującego z Działem Obsługi Market ...

złożenia oferty, film z testu podpisu elektronicznego poprzez Platformę Zamawiającego oraz korespondencja ...

screeny z filmu dotyczącego testu podpisu, 4. logi. Izba zaliczyła również ...

przez Zamawiającego, tj.: 1. wiadomość elektroniczna z dnia 10 stycznia 2020 ...

z filmu obrazującego test wgrywania podpisu z systemu (platformy) z godziny ...

obrazującego składanie oferty i wgrywanie podpisu do systemu (Platformy) z godziny ...

zakupowej w celu złożenia oferty elektronicznej", jako załącznik nr 10 do ...

Microsoft EDGE nie obsługuje funkcjonalności podpisu elektronicznego i nie jest wspierana w ...

Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh ...

danych składanej oferty do systemu elektronicznego. Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie wszystkich ...

12. Oświadczenie woli w postaci elektronicznej dokonywane online zostaje złożone z ...

problemy techniczne związane ze złożeniem podpisu, bądź brak wspieranej przeglądarki, czy ...

technicznych z instalacją lub działaniem podpisu elektronicznego na Platformie wykonawcom będzie udzielane ...

informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, w zakładce ...

o.o. wysłał Zamawiającemu wiadomość elektroniczną o treści: "w związku z ...

złożenia oferty. Platforma odrzucała jednak podpisy elektroniczne konieczne do skutecznego zamknięcia procesu ...

była oferta posiadają wymagane oprogramowanie. Podpisy cyfrowe zostały sprawdzone przez platformę ...

zgłoszenie, Operator Platformy w wiadomości elektronicznej z dnia 12 grudnia 2019 ...

złożenia oferty, film z testu podpisu elektronicznego poprzez Platformę Zamawiającego oraz korespondencję ...

udostępnienie wadliwego narzędzia do komunikacji elektronicznej, uniemożliwiającego Odwołującemu złożenie oferty w ...

wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, oraz ich właściwości techniczne były ...

oraz interoperacyjne z produktami służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych ...

w sporządzaniu ofert w postaci elektronicznej i opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca Z... S.A. przed ...

wyjaśnił, iż zapisaną ofertę opatrzył podpisem elektronicznym, co potwierdza zrzut z ekranu ...

godziny 9.24 zawierający informację "Podpis złożono prawidłowo", jednakże klikając następnie ...

o treści "wystąpił problem z podpisem elektronicznym. Upewnij się, że podpis jest poprawny i skontaktuj się ...

32 (komunikat o problemie z podpisem elektronicznym). Jednocześnie ww. wykonawca wskazał, iż ...

Zamawiającemu, iż platforma zakupowa odrzucała podpisy elektroniczne konieczne do skutecznego zamknięcia procesu ...

przeprowadzony przez Odwołującego test wgrywania podpisu wypadł prawidłowo i nie ujawnił ...

jakichkolwiek nieprawidłowości. Na przeprowadzenie testu podpisu i braku nieprawidłowości w tym ...

do takiego udostępnienia środków komunikacji elektronicznej, aby narzędzia i urządzenia wykorzystywane ...

wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz ich właściwości techniczne były ...

stanowiska MarketPlanet wyrażonego w wiadomości elektronicznej z dnia 12 grudnia 2019 ...

stanowiska MarketPlanet, przedstawionego w wiadomości elektronicznej z dnia 18 grudnia 2019 ...

kwestii filmu obrazującego czynność wgrywania podpisu elektronicznego przez Odwołującego Izba wskazuje, że ...

jedną z kilku prób wgrywania podpisu elektronicznego przez Odwołującego oraz wyświetlający się ...

komunikat o błędzie skutkujący "odrzuceniem" podpisu elektronicznego. Rzeczony film nie stanowił natomiast ...

A. podjął jedną próbę wgrania podpisu elektronicznego rozpoczętą o godz. 9.58 ...

uwagi na to, że wgranie podpisu elektronicznego nastąpiło po upływie terminu składania ...

ofertowania w związku z "odrzucaniem" podpisu elektronicznego przez platformę, zgłaszali również inni ...

sposób przewidziany w specyfikacji (forma elektroniczna za pośrednictwem platformy), to jednak ...

25), gdyby nie okoliczność, iż podpis elektroniczny konieczny do skutecznego zamknięcia procesu ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2019 29 fragmentów

2019-11-14

formie jednolitego dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w konsekwencji nie wykazał ...

oświadczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Prezes UZP zaznaczył, że pismem ...

przesłanym do zamawiającego w postaci elektronicznej, wykonawca CTN przekazał opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz JEDZ. Tym niemniej oświadczenie ...

przesłanym do zamawiającego w postaci elektronicznej, wykonawca CTN przekazał wyjaśnienia oraz ...

zawartego w dokumentacji w formie elektronicznej JEDZ wykonawcy CTN z dnia ...

pliku zip, który został podpisany elektronicznie. Zgodnie z treścią elektronicznego poświadczenia weryfikacji, wygenerowanego 16 października ...

r., weryfikacji został poddany kwalifikowany podpis elektroniczny, którym opatrzony był plik zip ...

który nie jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dalej kontrolujący zaznaczył, że pismem ...

16.10.2018 r. kwalifikowanym podpisem elektronicznym zewnętrznym i przesłał do zamawiającego ...

zip oraz zewnętrznego pliku zawierającego podpis zip.xades, które w załączeniu ...

który nie jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Prezes UZP przytoczył art. 10 ...

osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem, zaszyfrowany oraz ...

lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi ...

będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj ...

wymóg opatrzenia jednolitego dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sytuacji, gdy podpisem elektronicznym opatrzono jedynie zaszyfrowany, skompresowany plik ...

formie jednolitego dokumentu, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w konsekwencji nie wykazał spełnienia ...

złożenia oświadczenia w prawidłowej formie elektronicznej złożył niekompletny JEDZ, co nie ...

formie jednolitego dokumentu, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w konsekwencji nie wykazał ...

uznał za prawidłowy opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym plik oświadczenia JEDZ wykonawcy CTN ...

zip, podczas gdy wykonawca opatrzył podpisem nie plik pdf, a plik ...

Izba stwierdziła, że wymóg opatrzenia podpisem elektronicznym oświadczenia JEDZ w konkretny sposób ...

pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenia JEDZ (art. 25a ...

Izba wskazuje, że "do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego ...

zip nie spełnia wymogu postaci elektronicznej, w szczególności, że zgodnie z unijną definicją dokumentu elektronicznego, określoną w art. 3 pkt ...

2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające ...

Nr 257, str. 73), dokument elektroniczny oznacza każdą treść przechowywaną w postaci elektronicznej, w szczególności tekst lub nagranie ...

pliku zip i wtedy opatrzenie podpisem elektronicznym), niż opisana w SIWZ. Warto ...

zwrócić uwagę, że składanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego odbywa się nieco inaczej, niż dotychczas składanie podpisu własnoręcznego. W przypadku dokumentu elektronicznego trudno mówić o złożeniu podpisu "na dokumencie" lub "pod treścią". Kwalifikowany podpis elektroniczny co do zasady obejmuje całą ...

formatu zip. Przy czym kwalifikowany podpis elektroniczny został złożony prawidłowo, przez osobę ...

KIO 119/19 – Wyrok KIO – 2019-02-08 51 fragmentów Premium ciekawe zdania

2019-02-08 » Oddala odwołanie

wykonawcy zostały złożone w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 3. art. 89 ust. 1 ...

została złożona bez zachowania postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym; 4. art. 91 ust. 1 ...

formy tj. bez zachowania formy elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym; wyboru jako najkorzystniejszych w postępowaniu ...

zgodnie z wymogami dotyczącymi formy elektronicznej, ale w kopii poświadczonej za ...

a następnie zeskanowane i podpisane elektronicznie. Tym samym oferta - oświadczenie woli ...

do określonego świadczenia - została potwierdzona elektronicznie, a nie podpisana elektronicznie, zgodnie z wymogami odpowiadającymi formie elektronicznej. Pierwotne oświadczenie ofertowe zostało złożone ...

w kopii poświadczonej przy pomocy podpisu elektronicznego przedstawione Zamawiającemu. Odwołujący podnosił, że ...

pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wobec powyższego ww. oferty powinny ...

wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. portalu zakupowego eB2 ...

pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. (...) 9.11. Oświadczenia, o których ...

Podwykonawców w oryginale w formie elektronicznej. 9.12. Dokumenty, o których ...

zgodność z oryginałem w formie elektronicznej. Podpisanie dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem dokumentu ...

języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności. Każdy dokument ...

została złożona bez zachowania postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym Izba ustaliła, co następuje. Wykonawca ...

formacie pdf, który został opatrzony podpisem elektronicznym wystawionym na rzecz p. Z ...

zgodność z oryginałem" wraz z podpisem własnoręcznym Pani K. J. oraz ...

zgodność z oryginałem" wraz z podpisem własnoręcznym Pani K. J. . Nadto ...

p. W. S., podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W ocenie Izby w niniejszym ...

za zgodą zamawiającego - w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na uwagę zasługuje również fakt ...

w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r ...

złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dalej, Izba podnosi, że w ...

nie został sporządzony w postaci elektronicznej. Skoro wykonawca elektronicznie, za pomocą platformy, złożył ofertę ...

formacie pdf została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym to nie ma podstaw do ...

Przystępującego została sporządzona w postaci elektronicznej oraz opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszystkie warunki wymagane przez ustawodawcę ...

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów ...

Istotna jest intencja woli składającego podpis, treść oświadczenia woli oraz fakt ...

formie, to jest w postaci elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym. Zgodnie z art. 60 ...

wolę, w tym w postaci elektronicznej. Zważywszy zaś na art. 65 ...

oferty, którą sporządzono w postaci elektronicznej. W odpowiedzi na odwołanie Zamawiający ...

część oferty nie była podpisywana podpisem w żaden sposób. Wykonawcy po ...

takim, który umożliwiał podpisanie go podpisem kwalifikowanym. Sama czynność podpisu kwalifikowanego była wykonywana w oprogramowaniu ...

posiadają wykonawcy w zakresie obsługi podpisu kwalifikowanego. Następnie wykonawcy załączali pliki ...

winny być plikami podpisanymi kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zakładce "oferta" wykonawcy w ...

papierowej został przeformatowany na wersję elektroniczną. Przystępujący podpisał plik kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W tym momencie czynność sporządzania ...

pliku pdf jest w formie elektronicznej. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu również naruszenie ...

wykonawcy zostały złożone w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wobec powyższego Izba rozpoznała postawiony ...

1 Kodeksu cywilnego do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszystkie te wymagania zostały przez ...

sporządzona i przesłana w wersji elektronicznej, stanowiąc tym samym dokument elektroniczny. Stosownie do definicji dokumentu elektronicznego sformułowanej w art. 3 pkt ...

2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające ...

257. str. 73) za dokument elektroniczny należy uznać każdą treść przechowywaną w postaci elektronicznej, w szczególności tekst lub nagranie ...

Zgodnie zaś z definicją dokumentu elektronicznego znajdującą się w art. 3 ...

poz. 570 ze zm.) dokument elektroniczny to stanowiący odrębną całość znaczeniową ...

Niewątpliwie wszystkie te wymogi dokumentu elektronicznego spełnia oferta Przystępującego. Nie może ...

iż znajduje się na niej podpis elektroniczny p. Z. E. J., który ...

dowolny sposób, zostanie opatrzone własnoręcznym podpisem, podkreślając iż to czy treść ...

Analogicznie więc sposób sporządzenia dokumentu elektronicznego nie może przesądzić o tym ...

czy ma on prawidłową formę (elektroniczną) czy też nie. Należy również ...

formie pdf została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez p. Z. E. J ...

podnosił, że nie dysponuje własnoręcznym podpisem p. K. J., gdyż nie ...

w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej nie obowiązywały, nie istnieje podstawa prawna nadająca podpisowi p. Z. E. J. znaczenie ...

KIO 1686/19 – Wyrok KIO – 2019-09-13 166 fragmentów Premium ciekawe zdania

2019-09-13 » Oddala odwołanie

pełnomocnictwem udzielonym w formie dokumentu elektronicznego, która to forma jest zastrzeżona ...

dokonania czynności udzielonego w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, wykonawca nie wykazał, aby ...

pełnomocnictwem udzielonym w formie dokumentu elektronicznego; c) art. 26 ust. 3 ...

skuteczności, wymaga udzielenia w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nie ulega również wątpliwości, że ...

do przedłożenia pełnomocnictwa "w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym" - wskazując wyraźnie, że w oparciu ...

do złożenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej, udzielonego przed złożeniem podpisu pod ofertą, Doraco przedłożyło dokument ...

r. poświadczeniem za zgodność, opatrzonym podpisem elektronicznym. Odnosząc się do powyższych dokumentów ...

wykazują, aby w chwili składania podpisu pod ofertą, p. I. K ...

w wymaganej formie - dokonanie poświadczenia podpisu w formie elektronicznej nie konwertuje formy oryginalnego dokumentu; IV. wspomniana przez Zamawiającego "elektroniczna kopia notarialnie poświadczona za zgodność ...

dokumentu sporządzonego pierwotnie w formie elektronicznej (w innym wypadku pełnomocnictwo byłoby ...

oferty w postępowaniu w formie elektronicznej, zastrzeżonego ad solemnitatem, oferta złożona ...

pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym." Mamy zatem do czynienia z ...

musi być udzielone w formie elektronicznej, pod rygorem nieważności. Podkreślić trzeba ...

przestrzegania wymogów co do formy elektronicznej, oraz braku ekwiwalentności pomiędzy formą elektroniczną a pisemną: "Sporządzenie dokumentu w ...

pisemnej w sytuacji zastrzeżenia formy elektronicznej nie wywołuje tych samych skutków ...

prowadzić postępowanie z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych - w związku z czym oferta ...

i złożone w postaci dokumentów elektronicznych. W odniesieniu do pełnomocnictwa, wymóg ...

złożyć w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii notarialnie poświadczonej za zgodność ...

musi być sporządzony w formie elektronicznej, II. możliwe jest przedłożenie pełnomocnictwa ...

oryginalnego pełnomocnictwa, udzielonego w formie elektronicznej. Jakiekolwiek próby odmiennej interpretacji wymogów ...

notarialna kopia, na skutek poświadczenia podpisów w formie elektronicznej, miałaby nabierać cech, których nie ...

Należy zatem uznać, że sformułowanie "elektroniczna kopia notarialnie poświadczona przez notariusza ...

dokonania czynności notarialnej w formie elektronicznej - co jest zrozumiałe biorąc pod ...

przekazany Zamawiającemu w drodze korespondencji elektronicznej. Owa "cyfrowa" czynność notarialna musi ...

pełnomocnictwa udzielonego w formie dokumentu elektronicznego - w przeciwnym razie poświadcza za ...

Doraco pełnomocnictwa, udzielonego w postaci elektronicznej (przekazanego w oryginale lub kopii poświadczonej elektronicznie przez notariusza), umocowującego p. I ...

i zapewniona została jego integralność. Podpisu pod treścią oświadczenia woli nie ...

odniesienia musi być oczywiście forma elektroniczna i podpis kwalifikowany. III. Umocowanie p. I ...

udzielonego p. K. (w formie elektronicznej ad solemnitatem) przed podpisaniem formularza ofertowego, lub elektronicznie poświadczonej przez notariusza kopii takiego ...

jest pełnomocnictwem udzielonym w formie elektronicznej - a zatem, mając na uwadze ...

w postępowaniu prowadzonym w formie elektronicznej. Z przyczyn wskazanych w punkcie ...

zgodność odpisu pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie ma wpływu na nieważność ...

czynność notarialna dokonana w formie elektronicznej nie ma wpływu na formę ...

dniu 9 sierpnia 2019 r. elektroniczną kopię, potwierdzoną przez notariusza z ...

prawidłowości udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej w dniu 5 sierpnia 2019 ...

przedstawionego w postępowaniu pełnomocnictwa podpisanego elektronicznym podpisem kwalifikowanym dnia 5 sierpnia 2019 ...

udzielenie jej pełnomocnictwa w formie elektronicznej. W tym kontekście zamawiający zwraca ...

mają zostać określone dokumenty (dokument elektroniczny) w art. 10a ust ...

sposób ich składania (w formie elektronicznej) - art. 10a ust. 1 ...

oferty", tj. przygotowanie poszczególnych plików elektronicznych stanowiących emanację wymaganych treści co ...

jej złożenia. Pismem w postaci elektronicznej z 16 sierpnia 2019 r ...

oraz do złożenia oferty. Forma elektroniczna notarialnie poświadczona za zgodność z ...

złożenia oferty musi przybrać postać elektroniczną dopiero na etapie składania oferty ...

publicznego nie musi przybrać postaci elektronicznej. Dopiero na etapie składania oferty ...

także pełnomocnictwo musi przybrać formę elektroniczną, w przeciwnym bowiem wypadku oferta ...

złożyć w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii notarialnie poświadczonej za zgodność ...

w formie dopuszczonej w siwz - elektronicznej kopii notarialnie poświadczonej za zgodność ...

Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli ...

z uwagi na równoważność form elektronicznej i pisemnej wynikającą z art ...

oparciu o pełnomocnictwa w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nie ulega wątpliwości, iż dla ...

woli i opatrzenie dokumentu stosowanym podpisem. W przypadku dokumentu w formie pisemnej będzie to podpis własnoręczny, zaś w przypadku formy elektronicznej podpis elektroniczny. Przepisy ustawy Pzp jak również ...

przewidują odmiennych skutków prawnych złożenia podpisu własnoręcznego i podpisu elektronicznego. Innymi słowy brak jest przepisów ...

tezę o równoważność skutku prawnego podpisu elektronicznego i własnoręcznego i tym samym formy pisemnej i formy elektronicznej. Przyjęcie odmiennej tezy rodziłoby niedopuszczalną ...

przez pryzmat technicznego sposób złożenia podpisu. Izba stoi na stanowisku, iż ...

prawnymi oświadczenia woli w formie elektronicznej. To, że przywołany przepis zrównują skutek podpisu elektronicznego/formy elektronicznej z własnoręcznym/formą pisemną wynika ...

z faktu, że to formę elektroniczną jako nową technicznie formę oświadczenia ...

dokonywanych w formie pisemnej i elektronicznej, jak również uwzględniając przepisy ustawy ...

do złożenia oferty w postaci elektronicznej, nie sposób odmówić skuteczności umocowania ...

być przedstawione zamawiającemu w formie elektronicznego poświadczenia zgodności kopii z okazanym ...

to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Skoro sądy powszechne dopuściły możliwość ...

pisemnej poświadczonej przez notariusza własnoręcznym podpisem, zaś ustawodawca krajowy i europejski uznaje kwalifikowany podpis elektroniczny za równoważny podpisowi własnoręcznemu, to nie ma podstaw ...

skuteczności poświadczenia notariusza opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W ocenie Izby uniemożliwienie wykonawcom ...

określonego ryzyka związanego z procesem elektronicznego udzielenia zamówień publicznych. Nie ulega ...

zostać przedstawione zamawiającemu w formie elektronicznego poświadczenia zgodności kopii z okazanym ...

to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający wezwał Doraco do przedłożenia ...

08.2019 r. w formie elektronicznej, złożone wraz z ofertą, było ...

Okoliczność, że pełnomocnictwo w formie elektronicznej zostało sporządzone po podpisaniu oferty ...

z ofertą, sporządzonego w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym dnia 5 sierpnia 2019 r ...

podpisania. Podpisanie, rozumiane, jako złożenie podpisu pod dokumentem, nie oznacza jeszcze ...

przypisywać decydującego znaczenia chwili złożenia podpisu pod ofertą, jak to czyni ...

gdyż to nie chwila złożenia podpisu pod ofertą, a chwila złożenia ...

oczywistym jest, iż moment złożenia podpisu musi poprzedzać złożenie oferty. Tak ...

na moment złożenia przez nią podpisu pod ofertą, gdyż w tym ...

podpisane było już w formie elektronicznej opatrzonym podpisem kwalifikowanym pełnomocnictwo z dnia 5 ...

złożenia przez p. I. K. podpisu pod ofertą, a nie do ...

przykładem, gdy pomiędzy momentem złożenia podpisu przez pełnomocnika pod ofertą, a ...

oświadczenia woli ), pomimo dokonania faktycznego podpisu pod ofertą. Powyższe przykłady potwierdzają ...

K. pełnomocnictwa również w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem. W ocenie KB Doraco, przedstawiona ...

I. K. pełnomocnictwa w formie elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem. Powyżej wykazano, iż KB Doraco ...

I. K. pełnomocnictwa w formie elektronicznej, opatrzonym podpisem kwalifikowanym, gdyż pełnomocnictwo w tej ...

skuteczności wymaga udzielenia w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołując się w pierwszej kolejności ...

złożyć w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii notarialnie poświadczonej za zgodność ...

wyłączną formę udzielenia pełnomocnictwa, formę elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak wynika z zacytowanej wyżej ...

dokumentu sporządzonego pierwotnie w formie elektronicznej. Powołana wyżej treść Rozdziału VI ...

w formie innej niż forma elektroniczna, pod warunkiem, że kopia tak udzielonego pełnomocnictwa, będzie elektroniczną kopią notarialnie poświadczoną. Zaprezentowana w ...

jedną formę pełnomocnictwa tj. formę elektroniczną opatrzoną podpisem kwalifikowanym. Według Odwołującego, wykonawcy mogli ...

być pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej. Wykładnia ta pozostaje jednak w ...

udzielenia pełnomocnictwa. Należy odróżnić dokument elektroniczny od dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z przepisem art. 2 ...

17 pzp, przez środki komunikacji elektronicznej należy rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia ...

roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Pomocną dla oceny, co jest dokumentem elektronicznym jest definicja przyjęta w ustawie ...

2 tej ustawy, przez dokument elektroniczny rozumie się stanowiący odrębną całość ...

412/2019 przyjęła, że dokument elektroniczny to stanowiący odrębną całość znaczeniową ...

na dysku komputera stanowi dokument elektroniczny, niezależnie od tego, w jaki ...

systemie komputerowym, spełniają postać dokumentu elektronicznego i spełniają wymogi, o których ...

a następnie przekształcony w postać elektroniczną stanowi dokument elektroniczny. Uzupełniając w/w argumentację wskazać ...

jaki sposób należy sporządzać dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń oraz ...

w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1320 ze ...

w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej oraz rozporządzenia w sprawie rodzajów ...

postaci dokumentu papierowego opatrzonego własnoręcznym podpisem, mogą być składane w formie elektronicznej kopi, potwierdzonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W uzasadnieniu zmian do obu rozporządzeń czytamy, że za "elektroniczną kopię" uważa się skan. Niezrozumiale ...

pozostają twierdzenia Odwołującego, że za elektroniczną kopię uważa się jedynie kopie ...

dokumentu oryginalnie sporządzonego w formie elektronicznego. W tym miejscu warto zatem ...

pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ale jedynie te oświadczenia, o ...

w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1320). Projektuje ...

oryginalnie sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, ale w postaci dokumentu papierowego opatrzonego własnoręcznym podpisem, mogły być składane jako elektroniczna kopia takiego dokumentu lub oświadczenia ...

za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym (vide: projektowany § 14 ust. 4 ...

Zatem w praktyce będzie to elektroniczne odwzorowanie oryginalnego oświadczenia lub dokumentu ...

z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dopuszczenie możliwości składania poświadczonych oświadczeń jako elektronicznej kopii dokumentów (tj. skanu oryginalnych ...

w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność oryginałem". Zwrot elektroniczna kopia dokumentu oznacza, iż Zamawiający ...

wyżej sposób przybrały postać dokumentu elektronicznego, np. przez skanowanie. W świetle ...

powyższego, błędna jest wykładnia pojęcia "elektronicznej kopii notarialnie poświadczonej za zgodność ...

z oryginałem" dokonana przez Odwołującego. Elektroniczna kopia, wbrew Odwołującemu, nie sprowadza ...

dokumentu sporządzonego pierwotnie w formie elektronicznej. Elektroniczną kopią jest również kopia dokumentu ...

złożyć w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub elektronicznej kopii notarialnie poświadczonej za zgodność ...

Zamawiającego, to jest w formie elektronicznej kopii notarialnie poświadczonej za zgodność ...

formą udzielenia pełnomocnictwa była forma elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przepisie art. 10a ...

mają być składane w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wśród dokumentów wymienionych w art ...

musiało być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ustawodawca kwalifikując formę czynności prawnej ...

dokumentowej, formy pisemnej oraz formy elektronicznej, oraz formy kwalifikowane (np. data ...

oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli ...

jest formy pisemnej i formy elektronicznej. Jednocześnie, brak jest jakichkolwiek podstaw ...

jednostronny, to jest zrównuje formę elektroniczną z formą pisemną, a nie ...

red. Mariusza Fras, iż forma elektroniczna nie jest formą kwalifikowaną względem ...

równoważności formy pisemnej i formy elektronicznej przyjął również Zb. Radwański (System ...

167 ), wskazując jednoznacznie, iż forma elektroniczna nie jest formą kwalifikowaną. Obie ...

pisemnej, jak i w formie elektronicznej wywołuje taki sam skutek prawny ...

za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza. W uzasadnieniu w ...

czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia ...

1 § 1 kc do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z perspektywy "technicznej", zeskanowanie pełnomocnictwa ...

tj. przekształcenia go w postać elektroniczną tworzy dokument elektroniczny. Również w przepisach k.c ...

dokumentową, formę pisemną oraz formę elektroniczną, pozostawiając bez zmian dotychczasową kategorię ...

oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli ...

oświadczeniu woli złożonemu w formie elektronicznej. Nie ulega wątpliwości, iż dla ...

woli i opatrzenie dokumentu stosowanym podpisem. W przypadku dokumentu w formie pisemnej będzie to podpis własnoręczny, zaś w przypadku formy elektronicznej podpis elektroniczny. Przepisy ustawy PZP jak również ...

przewidują odmiennych skutków prawnych złożenia podpisu własnoręcznego i podpisu elektronicznego. Innymi słowy brak jest przepisów ...

tezę o równoważności skutku prawnego podpisu elektronicznego i własnoręcznego i tym samym formy pisemnej i formy elektronicznej. Przyjęcie odmiennej tezy rodziłoby niedopuszczalną ...

przez pryzmat technicznego sposób złożenia podpisu. Izba stoi na stanowisku, iż ...

prawnymi oświadczenia woli w formie elektronicznej. To, że przywołany przepis zrównuje skutek podpisu elektronicznego/formy elektronicznej z własnoręcznym/formą pisemną wynika ...

z faktu, że to formę elektroniczną jako nową technicznie formę oświadczenia ...

dokonywanych w formie pisemnej i elektronicznej, jak również uwzględniając przepisy ustawy ...

do złożenia oferty w postaci elektronicznej, nie sposób odmówić skuteczności umocowania ...

tj. przetworzenie go w postać elektroniczną, tworzy dokument elektroniczny. W świetle przedstawionej wyżej argumentacji ...

Jednocześnie, KB Doraco przedkładając Zamawiającemu elektroniczną kopię notarialną w/w pełnomocnictwa (tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia ...

14.15 pełnomocnictwa opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nadto pisma z dnia ...

Tu załącz podpisane - załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne przez ...

redakcją Radwańskiego w zakresie formy elektronicznej, jako autonomicznej i w zakresie ...

sporządzenia oferty, jest wysłanie drogą elektroniczną dokumentów składających się na nią ...

sporządzenie to określenie dotyczące formy - elektronicznej z kwalifikowanym podpisem i jest w konsekwencji końcowym ...

pełnomocnictwem udzielonym w formie dokumentu elektronicznego, w wyniku czego oferta nie ...

pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym." Zatem przepis wprowadził wymóg formy ...

być udzielone w kwalifikowanej formie elektronicznej, pod rygorem nieważności, jakkolwiek pełnomocnictwo ...

czynności prawnej od zachowania formy elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem) oznacza, że zgodnie z art ...

go w formie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nieważne będzie więc pełnomocnictwo pisemne ...

czynnościom dokonywanym z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest forma pisemna. Przytoczony przepis ...

w przeciwnym kierunku; forma z podpisem kwalifikowanym jest równoważna pisemnej, ale ...

prowadzonym z użyciem środków komunikacji elektronicznej z rygorem nieważności dla dokumentów ...

oparto na ocenie kolejności składania podpisów na pełnomocnictwie do złożenia oferty, momentu złożenia podpisu na ofercie oraz pozostałych dokumentach ...

mając na uwadze okoliczność, iż podpis elektroniczny jest datowany z dokładnością co ...

w wymaganej formie tj. kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o godz. 13:37 przez ...

przez drugiego. W ocenie odwołującego podpis na formularzu ofertowym złożony przez ...

ustanowionego pełnomocnika przed złożeniem drugiego podpisu na dokumencie pełnomocnictwa oznacza nieważność ...

udzielenie jej pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Czynność udzielenia pełnomocnictwa nastąpiła zatem ...

ustawy pzp, w wymaganej formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem, co oznacza w konsekwencji, że ...

złożone w momencie wysłania drogą elektroniczną stosownie do art. 10a ...

wykonawca złożył pełnomocnictwo w formie elektronicznej notarialnie poświadczonej za zgodność z ...

« poprzednie1234567891011...280następne »