Logowanie

KIO 527/15 – Wyrok KIO – 2015-03-26 – 53 fragmenty

Uwzględnia odwołanie

przedmiotowego pisma zostały opatrzone zwrotem "za zgodność z oryginałem". Odwołujący przedłożył zatem dokumenty w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Należy podkreślić, że przepisy ustawy ...
SIWZ nie zawierała określenia sposobu poświadczania kopii za zgodność z oryginałem, w związku z czym Odwołujący nie był związany ...
wymaganiami odnośnie sposobu, czy metody poświadczania kopii za zgodność z oryginałem. W związku z powyższym Zamawiający błędnie przyjął, iż ...

UZP/ZO/0-2554/06 – Postanowienie ZA – 2006-10-05 – 44 fragmenty

Odrzuca odwołanie

do udziału w postępowaniu ( potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Panią Ewę Reszkę) z oryginałem umowy złożonym przez Odwołującego do ...
Generalnie sporządzanie odpisów dokumentów i poświadczanie zgodności odpisu lub kopii za zgodność z oryginałem przysługuje notariuszom. Radcowie prawni lub adwokaci mają prawo potwierdzać za zgodność z oryginałem dokumenty, jedynie w ściśle określonych ...
przez Konsorcjantów. Wykonawca może potwierdzić za zgodność z oryginałem jedynie dokumenty wymienione w Rozporządzeniu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010 – 134 fragmenty

Oddala odwołanie

zarzut odwołującego dotyczący braku poświadczenia kopii za zgodność z oryginałem. Przystępujący podkreślił jednakże, iż wskazane ...
Zamawiający muszą być złożone zgodnie z wyborem wykonawcy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność za pomocą klauzuli "Za zgodność z oryginałem" przez wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób ...
w przypadku niezgodności jej treści z treścią siwz. Wymóg poświadczania kopii za zgodność z oryginałem nie dotyczy treści merytorycznej oferty ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2011 – 148 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

1:2009. Odwołujący się wraz z ofertą złożył m.in. deklarację zgodności wystawioną przez VH TECH. Dokument został złożony w postaci kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Prezesa Zarządu odwołującego się ...
jest również fakt poświadczenia załączonej kopii za zgodność z oryginałem przez niezidentyfikowaną osobę w sytuacji, gdy na kopii tej znajduje się jeszcze jedna klauzula "Za zgodność z oryginałem" wraz z podpisem Prezesa Zarządu odwołującego się Pana Tomasza Dembskiego. Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia dokumenty składane w kopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Oczywistym jest, iż ...
w jego imieniu, w tym poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, wykonywane są przez osobę ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 – 104 fragmenty

Oddala odwołanie

imieniu danego podmiotu, w tym poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów wykonywane są przez osoby ...
tłumaczenie zostało złożone w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, na której widnieje też poświadczenie zgodności kopi z oryginałem, nie ma żadnego wpływu na ważność lub zgodność oferty z ustawą. Wykonawca złożył pełnomocnictwo (lub ...
może być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokument został więc ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2016 – 119 fragmentów

1817), w przepisie regulującym zasady poświadczania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem (§ 6 ust. 2) nie było ...
na brzmienie przepisu dotyczącego kwestii poświadczania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem w poprzednio obowiązującym Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku ...
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Prawodawca regulując zasady poświadczania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem dotyczących wykonawców wspólnie ubiegających się ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010 – 68 fragmentów

Oddala odwołanie

ten powinien być złożony w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podmiot, - pełnomocnictwa ...
musi być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę, - alternatywnie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Podmiot, tj. ARCELORMITTAL dokumentów ...
dla pełnomocnictwa, a więc formy "oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę". Dopiero na obecnym ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 – 244 fragmenty

Oddala odwołanie

by jedynym podmiotem uprawnionym do poświadczania kopii za zgodność z oryginałem był wyłącznie wykonawca. W związku z powyższym, w ocenie odwołującego, potwierdził ...
lub adwokat nie mogą poświadczyć za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictwa, dołączonego do oferty. Jedynym organem uprawnionym do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem jest notariusz. Zgodnie z art. 79 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1991 r ...
do zasady, uprawnienia wykonawcy do poświadczania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem, a ust. 2 poświadczania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem przez wykonawców wspólnie ubiegających się ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2011 – 184 fragmenty

Uwzględnia odwołanie

dokumenty nie odpowiadają wymaganiom dotyczącym poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących tych podmiotów; 5 ...
powinny być złożone w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot trzeci, na zasobach którego się polega. Za niedopuszczalne zatem według Odwołującego uznać należy poświadczanie tego typu dokumentów przez samego ...
wystawca dokumentu upoważnił wykonawcę do ,,poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów Apator Rector Sp. z o.o.". W ocenie Izby ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 508 fragmentów

Oddala oba odwołania

na omyłkowe działanie Skamex Sp. z o.o. Sp. k. przy poświadczaniu kopii za zgodność z oryginałem i nie zaistniały powody do ...
ww. przepisach składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Jest powszechną i uzasadnioną praktyką, że dokument złożony w kopii opatruje się podpisem lub parafą z formułką "za zgodność", "zgodne z oryginałem" lub podobną. W sprawie rozpatrywanej ...
publicznego dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W dalszej części ...

1 następne »