Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 3204/20 – Wyrok KIO – 2020-12-29 69 fragmentów ciekawe zdania

2020-12-29 » Oddala odwołanie

godzinie 10.30, odbyło się otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający ...

2 ustawy Pzp, a więc otwarcie było jawne i nastąpiło w ...

trakcie czynności publicznego i jawnego otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ...

Wszystkie oferty zostały poprawnie odszyfrowane, otworzone, a Zamawiający dopełnił wymogi art ...

co zamawiający stwierdził podczas sesji otwarcia. Odwołujący podnosi, że zgodnie z ...

Impel wniósł ofertę zawierającą błędny plik (który był niewidoczny dla systemu ...

i którego nie można było otworzyć bez ingerencji informatycznej w zmianę nazwy pliku). Fakt niezapoznania się z formularzem ofertowym na sesji otwarcia ma, zdaniem Odwołującego, drugorzędne znaczenie ...

i przechowywania dokumentów elektronicznych i otworzył wszystkie 16 ofert, nie można ...

wady postępowania w przypadku złożenia pliku zawierającego błędy przez samego wykonawcę, w wyniku czego plik był niewidoczny. Odwołujący wskazuje, że ...

Zamawiający był winien błędnemu nazewnictwu pliku, w którym znajdowały się znaki ...

systemy komputerowe nie przetwarzają takiego pliku właściwie). W konsekwencji powyższego, czy ...

w przypadku, gdy podczas sesji otwarcia ofert wśród dokumentów przesłanych przez Wykonawcę, jeden z plików (nieczytelny dla systemu komputerowego jako ...

z raportu wykonawcy wynikało, że plik z formularzem ofertowym został przesłany ...

resztą dokumentów. Raport potwierdza przesłanie plików, nie potwierdza ich poprawności. Na raporcie tym widać, że plik nosi niedozwoloną nazwę zawierającą znak ...

konsorcjum, potwierdziło błąd w nazwie pliku. W trakcie wyjaśniania niniejszej sprawy ...

informatycy platformy zakupowej zmienili nazwę pliku na właściwą dla systemów komputerowych ...

przesłanie niewłaściwie sporządzonego przez Wykonawcę pliku należy potraktować tak, jakby nie ...

zakupowej, mimo że po terminie otwarcia ofert, należy uznać za nieuprawnioną. Modyfikacja w formę przekazanego pliku jest ingerencją w treść złożonej oferty, tym bardziej iż plik w przypadku braku modyfikacji, nadal byłby niewidoczny dla ...

miał problemów z odczytaniem właściwych plików w 16 ofertach przesłanych w ...

niniejsze postępowanie w trakcie sesji otwarcia. Zdaniem Odwołującego uznanie za wadę postępowania brak możliwości otwarcia wadliwego pliku załączonego przez Wykonawcę, gdzie błąd ...

że niedopuszczalnym jest obarczanie brakiem możliwości otwarcia takiego pliku, który nota bene w ogóle ...

własnym interesie, poprzez składanie wadliwych plików w swoich ofertach. Odwołujący wskazuje ...

61 § 2 k.c., a braku możliwości zapoznania się z formularzem ofertowym ...

w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, wobec możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia ...

Wykonawca załączył do oferty 7 plików. Jeden z nich nazywał się ...

2 - po modyfikacji-sig. Wszystkie pliki dołączone przez Wykonawcę do oferty ...

co umożliwia ściągnięcie wszystkich dołączonych plików przez Wykonawcę za pomocą jednego ...

zainstalowany dedykowany program do zarządzania plikami skompresowanymi np. Winrar po pobraniu paczki z plikami system pokazywał 7 plików. Po pobraniu paczki dokumentów na ...

nie było zainstalowanego dedykowanego oprogramowania, plik o wskazanej wyżej nazwie nie pokazywał się na liście plików w paczce zip. Dział IT podejrzewał, że w nazwie pliku zamiast znaku zapytania (?) powinna być ...

Zamawiającemu nie pokazywał się ten plik na sesji otwarcia. Przez platformę zostało to poprawnie ...

w przy otwieraniu paczki z plikami na komputerze. Pracownik działu IT ...

teorię zastąpił znak w nazwie pliku. Nie oznacza to, że nastąpiła ...

w treść danych zawartych w pliku, Dział IT porównał sumy kontrolne plików z zaszyfrowanej oferty oraz z pliku na platformie. Suma kontrolna tego pliku to: 3d732c ...

f27156 Podsumowując, wykonawca nazywając plik dodał znak, który mógł powodować brak możliwości otwarcia. Nasz pracownik w celach testowych zaktualizował nazwę pliku, co było niezgodne z naszymi ...

było, że Zamawiający w trakcie otwarcia ofert nie otworzył formularza ofertowego na zadanie 2 ...

za to ponosił Przystępujący, gdyż plik z owym formularzem zawierał "niedozwolony ...

zamiast litery "ł", wobec czego plik nie został prawidłowo przekazany i ...

Odwołujący podnosił, że Zamawiający przeprowadził otwarcie ofert w sposób prawidłowy i brak jest podstaw dla unieważnienia postępowania ...

podnosił Odwołujący, Przystępujący po przekazaniu plików z ofertą na platformę zakupową ...

otrzymał raport z listą przekazanych plików. Na liście tej widniał również plik "Za? 1.2 do SIWZ ...

że nastąpiło prawidłowe przekazanie wskazanego pliku. Nie sposób zgodzić się z ...

był powziąć wiedzę o przekazaniu pliku z "niedozwolonym" znakiem. Należy zaznaczyć ...

zakupowa zamawiającego nie oznaczała tego pliku jako nieprawidłowego i umożliwiła jego ...

stosowania znaku zapytania w nazwie plików, Odwołujący nie wykazał również, by ...

jako znak niedopuszczalny w nazwie pliku, pozwalają jedynie na stwierdzenie takiej ...

że Przystępującemu udało się zapisać plik ze znakiem zapytania w nazwie ...

też, że Zamawiający w trakcie otwarcia ofert nie stwierdził, że pliku tego nie da się otworzyć bądź jest nieprawidłowy - Zamawiający pliku tego po prostu nie widział ...

wyświetlał się on na liście plików z oferty Przystępującego. Odwołujący również nie wykazał, by otwarcie tego przekazanego Zamawiającemu pliku było niemożliwe. Jak wynika z ...

pomiędzy obsługą platformy a Zamawiającym, plik z formularzem ofertowym został prawidłowo ...

na platformie, jednak z powodu braku dedykowanego oprogramowania lub znaku zapytania w nazwie pliku, Zamawiający pliku tego nie widział. Przytoczone powyżej ...

na jednoznaczne stwierdzenie, że podczas otwarcia ofert Zamawiający nie otworzył formularza ofertowego Przystępującego, gdyż go ...

której nie widział on rzeczonego pliku - niezależnie czy wynikało to z braku odpowiedniego oprogramowania, czy nazwy pliku - gdyż Zamawiający nie zastrzegł, jakie nazwy plików są niedozwolone. Wbrew twierdzeniom Odwołującego ...

należytej staranności - załączył on wszystkie pliki składające się na ofertę, co ...

Platforma dopuściła załączenie i przekazanie pliku ze znakiem zapytania w nazwie ...

Odwoławczego strony zgodnie podkreślały, że otwarcie ofert jest czynnością faktyczną, jednorazową ...

niepowtarzalną. Co za tym idzie, brak otwarcia jednej z ofert nie może ...

naprawiony poprzez ponowne przeprowadzenie procedury otwarcia ofert. W toku otwarcia ofert Zamawiający błędnie stwierdził, że ...

sytuacji, gdy w tradycyjnym, "papierowym" otwarciu ofert formularz ofertowy np. utknąłby ...

sytuacji nie budzi wątpliwości, a brak jej skutecznego otwarcia stanowiłoby daleko idące naruszenie zasady ...

86 ust. 4 ustawy Pzp otwarcia skutecznie i w terminie złożonej ...

wykonawców, art. 86 ust. 4 - otwarcie wszystkich ofert i art. 10 ...

ustawy Pzp - nie jest to brak oferty podlegający uzupełnieniu czy wyjaśnieniom ...

może ponosić konsekwencji wadliwości procedury otwarcia ofert. Nie jest przekonującym argument ...

Odwołującego, że wykonawcy mogą wykorzystywać możliwość załączania "nieprawidłowych" plików dla wydłużania i unieważniania postępowań ...

stworzenie zasad nazywania i zapisywania plików - co byłoby wystarczającym w niniejszej ...

osiągalne. Wobec uznania, że przyczyny braku otwarcia formularz ofertowego Przystępującego leżały po ...

7 ustawy Pzp. Błąd przy otwarciu ofert jest bowiem nieusuwalny, gdyż ...

czynności poinformował o okolicznościach dotyczących otwarcia ofert - o tym, że plik z formularzem ofertowym został przesłany ...

Zamawiający zaznaczył też, że czynność otwarcia ofert nie może być powtórzona ...

KIO 2519/19 – Wyrok KIO – 2019-12-23 126 fragmentów Premium ciekawe zdania

2019-12-23 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

zamówienia) wymagania dotyczącego pojemności serwera plików typu 1: "Serwer plików musi zostać dostarczony w minimalnej ...

12Gb/s", wymaganiem: "Serwer plików musi zostać dostarczony w minimalnej ...

zamówienia) wymagania dotyczącego pojemności serwera plików typu 2: "Serwer plików musi zostać dostarczony w konfiguracji ...

7,2 krpm", wymaganiem: "Serwer plików musi zostać dostarczony w konfiguracji ...

z wykorzystaniem nazw własnych i brak dopuszczenia rozwiązań równoważnych; 3. art ...

0 (jeden z przodu serwera plików)..." jest postanowieniem naruszającym uczciwą konkurencję ...

dostępnych slotów PCI-E) z możliwością instalacji wymiennie kart 1Gb ...

0 (jeden z przodu serwera plików)..." w powiązaniu z innymi postanowieniami ...

dostępnych slotów PCI-E) z możliwością instalacji wymiennie kart 1Gb ...

C1. Wymaganie "Dysk twardy": "Możliwość zainstalowania do 24 dysków typu ...

5" z min. 1 DWPD. Możliwość rozbudowy/rekonfiguracji serwera plików do obsługi 30 wewnętrznych dysków ...

twardy" i nadanie mu brzmienia: "Możliwość zainstalowania do 24 dysków typu ...

wyposażony w dedykowany slot z możliwością instalacji wymiennie kart: 1Gb ...

Gb, 25Gb. Wraz serwerem plików należy dostarczyć: kartę 2 portową ...

slotów PCI-E. Wraz serwerem plików należy dostarczyć: kartę 2-portową ...

0 (jeden z przodu serwera plików)..." w powiązaniu z innymi postanowieniami ...

USB 3.0)...". D. Serwer plików typ 1. W ocenie Odwołującego ...

D1. Wymaganie "Pojemność serwera plików": "Serwer plików musi zostać dostarczony w minimalnej ...

najmniej eMLC lub równoważnym, - serwer plików musi umożliwiać rozbudowę o kolejne dyski serwera plików muszą mieć możliwość rozbudowy do minimum 550 dysków ...

o zmianę wymagania "Pojemność serwera plików" i nadanie mu brzmienia: "Serwer plików musi zostać dostarczony w minimalnej ...

najmniej eMLC lub równoważnym, - serwer plików musi umożliwiać rozbudowę o kolejne dyski, serwera plików muszą mieć możliwość rozbudowy do minimum 550 dysków ...

W przypadku klastrowania kontrolerów serwera plików, system musi działać pod kontrolą ...

swoich zasobach obecnie posiada serwer plików Fas2620 w zawiązku z ...

planowanym rozwojem infrastruktury musi istnieć możliwość stworzenia jednego klastra z oferowanym serwerem plików" w powiązaniu z innymi postanowieniami ...

W przypadku klastrowania kontrolerów serwera plików, system musi działać pod kontrolą ...

3. Wymaganie "Kopie migawkowe": "Serwer plików musi posiadać funkcje kopii migawkowych ...

rodzajów danych przechowywanych na serwerze plików. System kopii migawkowych nie może powodować spadku wydajności serwera plików +/-5%. Serwer plików musi posiadać funkcjonalność wykonywania spójnych ...

Oracle, Sharepoint, Exchange, wraz z możliwością klonowania baz i aplikacji" w ...

o nadanie mu brzmienia: "Serwer plików musi posiadać funkcje kopii migawkowych ...

rodzajów danych przechowywanych na serwerze plików. System kopii migawkowych nie może powodować spadku wydajności serwera plików +/-5%. Serwer plików musi posiadać funkcjonalność wykonywania spójnych ...

Vmware, Oracle, Exchange, wraz z możliwością klonowania baz i aplikacji". Zarzut ...

4. Wymaganie "Obsługiwane protokoły": "Serwer plików musi obsługiwać jednocześnie protokoły: FC ...

dostarczenia ich wraz z serwerem plików" w powiązaniu z innymi postanowieniami ...

i nadanie mu brzmienia: "Serwer plików musi obsługiwać jednocześnie protokoły: FC ...

dostarczenia ich wraz z serwerem plików". Zarzut D5. Jako naruszające ...

wskazał wymaganie "Wymagania dodatkowe": "Serwer plików musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru ...

logicznych bez przerywania pracy serwera plików i bez przerywania dostępu do ...

się na danym wolumenie. Serwer plików musi posiadać funkcjonalność priorytetyzacji zadań. Serwer plików musi posiadać funkcjonalność kompresji i ...

dla wszystkich rodzajów danych. Serwer plików musi posiadać funkcjonalność replikacji danych z innym serwerem plików tego samego producenta w trybie ...

musi być natywnym narzędziem serwera plików. Przed procesem replikacji serwer plików musi umożliwiać włączenie procesu deduplikacji ...

przyszłości replikację całości zasobów. Serwer plików musi posiadać możliwość automatycznego informowania i przesyłania przez ...

migawkowe oraz dane wewnętrzne serwera plików. Z serwerem plików zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania które ...

monitoring wykorzystania przestrzeni na serwera plików, - monitoring grup RAID-owych, - monitoring ...

backupów/replikacji danych między serwerami plików, - monitoring wydajności serwera plików, - analizę i diagnozę spadku wydajności ...

dostarczone na maksymalną pojemność serwera plików. Producent musi dostarczyć usługę w ...

tworzenia procedury aktualizacji oprogramowania serwera plików: - procedura musi opierać się na ...

aktualnych danych pochodzących z serwera plików oraz najlepszych praktykach producenta. - procedura ...

utylizacji, c) Wyświetlanie konfiguracji serwera plików oraz porównywanie jej z najlepszymi ...

innego producenta niż producent serwera plików, z tym że zostanie dostarczona ...

licencja do maksymalnej pojemności serwera plików. Dostarczony serwer plików musi nowy, pochodzić z oficjalnego ...

przez nadanie mu brzmienia: "Serwer plików musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru ...

logicznych bez przerywania pracy serwera plików i bez przerywania dostępu do ...

się na danym wolumenie. Serwer plików musi posiadać funkcjonalność priorytetyzacji zadań. Serwer plików musi posiadać funkcjonalność kompresji. Serwer plików musi posiadać funkcjonalność replikacji danych z innym serwerem plików tego samego producenta w trybie ...

musi być natywnym narzędziem serwera plików. Serwer plików musi posiadać możliwość automatycznego informowania o woluminach oraz ...

migawkowe oraz dane wewnętrzne serwera plików. Z serwerem plików zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania które ...

monitoring wykorzystania przestrzeni na serwera plików, - monitoring grup RAID-owych, - monitoring ...

backupów/replikacji danych między serwerami plików, - monitoring wydajności serwera plików, - analizę i diagnozę spadku wydajności ...

dostarczone na maksymalną pojemność serwera plików. Producent musi dostarczyć usługę w ...

utylizacji, b) Wyświetlanie konfiguracji serwera plików oraz porównywanie jej z najlepszymi ...

innego producenta niż producent serwera plików, z tym że zostanie dostarczona ...

licencja do maksymalnej pojemności serwera plików. Dostarczony serwer plików musi nowy, pochodzić z oficjalnego ...

certyfikat zgodności CE". E. Serwer plików typ 2. W ocenie Odwołującego ...

Odwołujący wskazał wymaganie "Pojemność": "Serwer plików musi zostać dostarczony w konfiguracji ...

wyższy rozumie inny model serwera plików danego producenta z większą pamięcią ...

mocniejszymi procesorami). System musi wspierać możliwość rozbudowy do 600 dysków w ...

W przypadku klastrowania kontrolerów serwera plików, system musi działać pod kontrolą ...

dodatkowego. Zamawiający posiada obecnie serwer plików NetApp FAS2620, w związku ...

planowanym rozwojem infrastruktury musi istnieć możliwość stworzenia jednego klastra (scale-out) z oferowanym serwerem plików w przyszłości". Powyższe postanowienie OPZ ...

i nadanie mu brzmienia: "Serwer plików musi zostać dostarczony w konfiguracji ...

wyższy rozumie inny model serwera plików danego producenta z większą pamięcią ...

mocniejszymi procesorami). System musi wspierać możliwość rozbudowy do 600 dysków w ...

W przypadku klastrowania kontrolerów serwera plików, system musi działać pod kontrolą ...

i oprogramowania dodatkowego" lub "Serwer plików musi zostać dostarczony w konfiguracji ...

wyższy rozumie inny model serwera plików danego producenta z większą pamięcią ...

mocniejszymi procesorami). System musi wspierać możliwość rozbudowy do 600 dysków w ...

W przypadku klastrowania kontrolerów serwera, plików, system musi działać pod kontrolą ...

wskazał wymaganie "Obsługiwane protokoły": "Serwer plików musi obsługiwać jednocześnie protokoły: FCoE ...

dostarczenia ich wraz z serwerem plików". Powyższe postanowienie OPZ uniemożliwia zaoferowanie ...

i nadanie mu brzmienia: "Serwer plików musi obsługiwać jednocześnie protokoły: iSCSi ...

dostarczenia ich wraz z serwerem plików". Zarzut E3. Jako naruszające ...

wskazał wymaganie "Inne wymagania": "Serwer plików musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości ...

Server, Linux, UNIX, VMware. Serwer plików musi posiadać funkcjonalność eliminacji (deduplikacji ...

którą można stosować na serwerze plików/danych produkcyjnej dla wszystkich rodzajów danych. Serwer plików powinien mieć możliwość czynności odwrotnej tzn. Cofnięcia procesu ...

na zdeduplikowanym wolumenie. Jeśli serwer plików nie umożliwia procesu cofnięcia deduplikacji ...

krotnie większą przestrzenią dyskową. Serwer plików musi posiadać funkcjonalność kompresji danych. Serwer plików musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru ...

logicznych bez przerywania pracy serwera plików i bez przerywania dostępu do ...

się na danym wolumenie. Serwer plików musi pozwalać na rozbudowę o ...

replikacji danych z innym serwerem plików tego samego producenta w trybie ...

narzędziem. Przed procesem replikacji serwer plików musi umożliwiać włączenie procesu deduplikacji ...

dostarczone narzędzie do monitoringu serwera plików w kontekście wydajności i opóźnień ...

s trafności w cache. Serwer plików musi posiadać możliwość automatycznego informowania i przesyłania przez ...

dostarczone na maksymalną pojemność serwera plików. Dostarczony serwer plików musi nowy, pochodzić z oficjalnego ...

i nadanie mu brzmienia: "Serwer plików musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości ...

Server, Linux, UNIX, VMware. Serwer plików musi posiadać funkcjonalność eliminacji (deduplikacji ...

którą można stosować na serwerze plików/danych produkcyjnej dla wszystkich rodzajów danych. Serwer plików powinien mieć możliwość czynności odwrotnej tzn. Cofnięcia procesu ...

na zdeduplikowanym wolumenie. Jeśli serwer plików nie umożliwia procesu cofnięcia deduplikacji ...

krotnie większą przestrzenią dyskową. Serwer plików musi posiadać funkcjonalność kompresji danych. Serwer plików musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru ...

logicznych bez przerywania pracy serwera plików i bez przerywania dostępu do ...

się na danym wolumenie. Serwer plików musi pozwalać na rozbudowę o ...

replikacji danych z innym serwerem plików tego samego producenta w trybie ...

narzędziem. Przed procesem replikacji serwer plików musi umożliwiać włączenie procesu deduplikacji ...

dostarczone narzędzie do monitoringu serwera plików w kontekście: - wydajności i opóźnień ...

s, - trafności w cache. Serwer plików musi posiadać możliwość automatycznego informowania o woluminach oraz ...

dostarczone na maksymalną pojemność serwera plików. Dostarczony serwer plików musi nowy, pochodzić z oficjalnego ...

sprzeczności z prawem, jedynie zaistnienie możliwości utrudniania uczciwej konkurencji przez zastosowanie ...

z wykorzystaniem nazw własnych i brak dopuszczenia rozwiązań równoważnych. Przedmiot zamówienia ...

z wykorzystaniem nazw własnych bez możliwości zaoferowania rozwiązań równoważnych, co jest ...

jej odpowiednimi parametrami lub dopuszczenie możliwości zaoferowania rozwiązania równoważnego wraz ze ...

jej odpowiednimi parametrami lub dopuszczenie możliwości zaoferowania rozwiązania równoważnego wraz ze ...

zakupem licencji. W ocenie Odwołującego brak jest podstaw do łączenia w ...

postępowania jest działaniem zasadnym, które otworzyłoby konkurencję w postępowaniu i umożliwiło ...

postępowania jest działaniem zasadnym, które otworzyłoby konkurencję w postępowaniu i umożliwiło ...

powinny zostać wydzielone również Serwer plików Typ 1 oraz Serwer plików Typ 2. Otworzyłoby to konkurencję w postępowaniu i ...

podmioty wyspecjalizowane w sprzedaży serwerów plików, które w rzeczywistości są macierzami ...

rozbudową posiadanego systemu i koniecznością możliwości instalacji dodatkowo kart pamięci. Wedle ...

nowych (większych) lub posiadających szerszą możliwość rozbudowy, urządzeń. Innym niezbędnym warunkiem ...

nieprawidłowej interpretacji treści OPZ. Natomiast możliwości utworzenia klastra z posiadanymi już ...

stanowi kluczowe wymaganie dla Serwera plików typu 1, ponieważ Zamawiający zakłada ...

36aa Pzp: Zamawiający przeanalizował możliwość podziału przedmiotu zamówienia na części ...

i 3), 2. dostawa serwerów plików, konfiguracja i uruchomienie w różnych ...

zatem w zakresie pojemności serwera plików utrzymało brzmienie: "Serwer plików musi zostać dostarczony w minimalnej ...

Zamawiającego wskazujące, że zdanie "Serwer plików musi zostać dostarczony w minimalnej ...

zakresu pojęciowego ze zdaniem "Serwer plików musi zostać dostarczony w minimalnej ...

może zostać przekroczony. Tym samym brak podstaw do uznania, że Zamawiający ...

zatem w zakresie pojemności serwera plików typu 2 utrzymało brzmienie: "Serwer plików musi zostać dostarczony w konfiguracji ...

z wykorzystaniem nazw własnych i brak dopuszczenia rozwiązań równoważnych nie potwierdził ...

KIO 186/20 – Wyrok KIO – 2020-02-11 101 fragmentów Premium ciekawe zdania

2020-02-11 » Oddala odwołanie

ust. 1 ustawy Pzp poprzez otwarcie ofert przy zaniechaniu otwarcia oferty Odwołującego z powodu braku możliwości zapoznania się z ofertą, z ...

ust. 1 ustawy Pzp poprzez otwarcie ofert przy zaniechaniu otwarcia oferty Odwołującego z powodu braku możliwości zapoznania się z ofertą, z ...

uwzględnienie odwołania i unieważnienie czynności otwarcia ofert przez Zamawiającego oraz ze względu na fakt, że otwarcie ofert jest czynnością faktyczną, jednokrotną ...

20.01.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert, podczas którego Zamawiający nie dokonał otwarcia oferty Odwołującego powołując się na brak możliwości otworzenia oferty i zapoznania się z ...

podjęcia wyjaśnień z Odwołującym, zamknął otwarcie dokonując następującego wpisu w zbiorczym ...

Wykonawcy Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Pliku nie można było otworzyć, podczas próby jego otworzenia pojawił się następujący komunikat: "Archiwum ...

uszkodzone". Wskutek powyższego Zamawiający dokonał otwarcia jednej konkurencyjnej oferty w zakresie ...

Po zapoznaniu się ze Zbiorczym otwarciem ofert w dniu 20 stycznia ...

zaszyfrowanie oferty. Odwołujący wskazał, iż otwarcie ofert następuje w sposób określony ...

86 ust. 2 ustawy Pzp, otwarcie ofert jest jawne i następuje ...

składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Z art. 86 ust. 2 ...

ten upłynął, zobowiązany jest do otwarcia złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu ...

pośrednictwem miniPortalu, zamawiający pobiera przesłane pliki, następnie je odszyfrowuje i otwiera, a po otwarciu odczytuje informacje, o których mowa ...

sytuacji, w której podczas czynności otwarcia ofert okazuje się, że Zamawiający nie jest w stanie otworzyć przesłanych przez wykonawców plików, mogących zawierać ofertę w postępowaniu ...

wyjaśnienie, jaka jest przyczyna niemożności otwarcia tych plików. Wyjaśnienie powyższego ma kluczowe znaczenie ...

stronie Zamawiającego, jest wykazanie przyczyn braku możliwości otwarcia ofert. Nie można uznać za ...

wyjaśnienia przyczyn zaistnienia okoliczności uniemożliwiających otwarcie przesłanej przez Odwołującego oferty, w ...

przez Odwołującego w postaci uniemożliwiającej otwarcie plików, czy może wada pojawiła się ...

później np. wskutek błędnego zapisu plików przez Zamawiającego, braku właściwego oprogramowania komputerów przetwarzających przekazane ...

dla prawidłowego, zgodnego z prawem otwarcia ofert. Podkreślić natomiast należy, że ...

potwierdzenia terminowego Zgłoszenia oferty (zawierającego plik z ofertą we właściwym formacie ...

W takiej sytuacji ustalenie przyczyn braku możliwości zapoznania się z ofertą ma ...

o naruszeniu prawa, jako podstawy braku otwarcia oferty Odwołującego, koniecznym było wykluczenie chociażby takiej okoliczności. Brak szczegółowego ustalenia przyczyn braku możliwości otwarcia oferty powoduje, że została naruszona ...

oraz zasad równego traktowania. Wskutek braku wyjaśnień, Zamawiający dokonał otwarcia jednej, konkurencyjnej oferty z zakresu ...

w rzeczywistości Zamawiający nie dokonał otwarcia oferty wobec czego nie mógł ...

fakt niespójności w dokumentacji po otwarciu ofert przez Zamawiającego. Zbiorcze zestawienie ...

niewłaściwy format lub jest uszkodzenie pliku. Z kolei unieważnienie postępowania jako podstawę podaje brak oferty niepodlegającej odrzuceniu a odpowiedź ...

wysnuć wniosek, że w chwili otwarcia ofert Zamawiający nie miał pełnej wiedzy o przyczynach braku możliwości otwarcia oferty oraz zaniechał przeprowadzenia wyjaśnień pozwalających na przeprowadzenie czynności otwarcia ofert, które nie obarczałoby postępowania ...

istotnym wpływem na przyszłą umowę. Otwarcie ofert powinno nastąpić najpóźniej do ...

00. Zamawiający nie może odroczyć otwarcia ofert w czasie ani przedłużyć terminu otwarcia. Nie jest również możliwe dokończenie ...

czy nie w pełni przeprowadzonego otwarcia ofert. Publiczne otwarcie ofert nie może zostać powtórzone ...

bowiem czynność faktyczna oraz jednokrotna. Otwarcie ofert polega na ich rozpakowaniu ...

prawa przez Zamawiającego wskazuje na brak zachowania fundamentalnych zasad zamówień publicznych ...

różnych względów nie dokonano ich otwarcia. "Złożenie w sposób skuteczny oferty ...

Zamawiającym ciąży obowiązek dokonania jej otwarcia, zgodnie z art. 86 ust ...

określonych przez Zamawiającego), zaniechanie czynności otwarcia skutkuje, (...), koniecznością unieważnienia postępowania na ...

o unieważnienie czynności Zamawiającego tj. otwarcia ofert oraz zobowiązanie Zamawiającego do ...

udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadził czynność otwarcia ofert w sposób zgodny z ...

Pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje ...

termin składania ofert, jest dniem otwarcia. Z kolei w świetle art ...

odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia. Obowiązek zaszyfrowania oferty nie jest ...

wskazał, iż w przedmiotowym postępowaniu otwarcie ofert odbyło się dniu 20 ...

w siedzibie Zamawiającego w Warszawie. Otwarcie ofert było jawne i uczestniczyło ...

z pojawiającym się problemem z otwarciem jednej z ofert. W otwarciu ofert nie uczestniczył przedstawiciel żadnego z wykonawców. Podczas otwarcia oferty Odwołującego pojawił się komunikat ...

uszkodzone". Zamawiający podjął kilkukrotne próby otwarcia oferty Odwołującego, lecz za każdym ...

komunikatów pojawiających się podczas prób otwarcia oferty - dowód nr 2). Wbrew ...

działania zmierzające do ustalenia przyczyny braku możliwości otwarcia tej oferty, ponieważ zwrócił się ...

z wnioskiem o wyjaśnienie przyczyny braku możliwości otwarcia oferty Odwołującego. W otrzymanej odpowiedzi ...

odkłada numery oferty, tzw. Hash pliku. Hash pliku jest przesyłany z ePUAP-u ...

odpowiedzi podkreślono, iż tak załączonego pliku Zamawiający nie ma możliwości odszyfrować, a tym samym Zamawiający ...

wykonawców, których nie można następnie otworzyć, nie wynika z nieprawidłowo działającego ...

należy, iż pełną odpowiedzialność za brak możliwości otwarcia oferty ponosi sam Odwołujący. Zamawiający ...

wszystkie istotne informacje dotyczące przebiegu otwarcia złożonej przez niego oferty oraz ...

stanowiły podstawę takiej decyzji, tj. braku możliwości otwarcia pliku oraz wskazał przyczyny takiej sytuacji ...

dotyczący niespójności w dokumentacji po otwarciu ofert przez Zamawiającego. Zamawiający, realizując ...

1 ustawy Pzp) niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na swojej stronie ...

ale także informacje dotyczące przesłanego pliku, z którego treścią podczas czynności otwarcia ofert nie był w stanie ...

udostępnieniu tej informacji Odwołujący miał możliwość podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia przyczyn braku możliwości otwarcia jego oferty, chociażby mógł samodzielnie ...

wnioskiem o ustalenie przyczyny niemożności otwarcia jego oferty. Tymczasem Odwołujący nie ...

tej, tj. »wysłania przez Odwołującego pliku z ofertą, Zamawiający nie kwestionuje ...

powodu której Zamawiający nie mógł otworzyć oferty złożonej przez Odwołującego. W ...

04. Przy czym podczas sesji otwarcia ofert w dniu 20.01 ...

Zamawiający nie był w stanie otworzyć, nawet korzystając z pomocy dwóch ...

tym, że Zamawiający nie mógł otworzyć oferty Odwołującego i zapoznać się ...

winy Zamawiającego nie można było otworzyć oferty. Zamawiający w sposób nie ...

wątpliwości udowodnił, że odpowiedzialność za brak możliwości otwarcia oferty ponosi Odwołujący, który błędnie ...

jej dwukrotne zaszyfrowanie, co spowodowało brak możliwości jej otwarcia przez Zamawiającego. Stąd też uznać ...

w sposób prawidłowy dokonał publicznego otwarcia ofert, następnie przy zachowaniu zasady ...

działania zmierzające do wyjaśnienia przyczyn braku możliwości otwarcia oferty Odwołującego, a w konsekwencji ...

zaszyfrowaniu oferty, Zamawiający nie miał możliwości zapoznania się z treścią oświadczenia ...

nie zasługiwał na uwzględnienie. Stwierdzenie braku legitymacji do wniesienia środków ochrony ...

interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość poniesienia szkody w związku z ...

istotnych warunków zamówienia, informację z otwarcia ofert, protokół z miniPortalu wskazujący ...

komputerowa wskazująca na zmiany rozmiaru pliku; 2. symulacja komputerowa szyfrowania pliku oferty; 3. printscreen wskazujący na rozmiar pliku analizowanego przez Zamawiającego; 4. ekspertyza ...

regulaminie ePUAP. 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy ...

r. o godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20 ...

Jak wynika z informacji z otwarcia ofert w części I, III ...

Ubezpieczeń Wzajemnych. Zamawiający podał, że pliku nie można było otworzyć, podczas prób jego otworzenia pojawił się następujący komunikat: "Archiwum ...

ustawy Pzp poprzez odstąpienie od otwarcia oferty Odwołującego. W dniu 23 ...

z wnioskiem o wyjaśnienie przyczyny braku możliwości otwarcia oferty Odwołującego. W otrzymanej w ...

odkłada numery oferty, tzw. Hash pliku. Hash pliku jest przesyłany z ePUAP-u ...

z powyższym nie mają Państwo możliwości odszyfrowania i odczytania tej oferty ...

ust. 1 ustawy Pzp poprzez otwarcie ofert przy zaniechaniu otwarcia oferty Odwołującego z powodu braku możliwości zapoznania się z ofertą, z ...

86 ust. 2 ustawy Pzp, otwarcie ofert jest jawne i następuje ...

składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Jednocześnie stosownie do treści art ...

Zamawiającego w Warszawie odbyło się otwarcie ofert. Otwarcie ofert było jawne i uczestniczyło ...

z pojawiającym się problemem z otwarciem jednej z ofert. W otwarciu ofert nie uczestniczył przedstawiciel żadnego ...

ZIP". Jak wyjaśnił Zamawiający, podczas otwarcia oferty Odwołującego pojawił się komunikat ...

uszkodzone". Zamawiający podjął kilkukrotne próby otwarcia oferty Odwołującego, lecz za każdym ...

zamawiający nie jest w stanie otworzyć przesłanych przez wykonawców plików, mogących zawierać ofertę w postępowaniu ...

zmierzające do wyjaśnienia okoliczności uniemożliwiających otwarcie przesłanej przez Odwołującego oferty. Jakkolwiek ...

zaszyfrowana, co też skutkowało brakiem możliwości jej odszyfrowania i odczytania. W ...

które "wyskakiwały" Zamawiającemu podczas prób otwarcia oferty wykonawcy. Odwołujący nie wzruszył ...

podejmują czynności wyjaśniające w przypadkach braku możliwości otwarcia pliku z ofertą, korzystając z pomocy ...

odwołania wykonawca wskazał, iż czynność otwarcia ofert jest czynnością jednokrotną oraz ...

jej odroczyć ani przedłużyć terminu otwarcia, z drugiej zaś strony zarzucał Zamawiającemu zaniechanie wszechstronnego wyjaśnienia braku możliwości otwarcia oferty, w szczególności podjęcia wyjaśnień ...

w kontekście wagi ustalenia przyczyn braku możliwości zapoznania się z ofertą wykonawcy ...

zaniechania podjęcia czynności wyjaśniających przyczyny braku możliwości otwarcia oferty wykonawcy. Jak już wskazano powyżej, okoliczność, iż plik z ofertą Odwołującego został przekazany ...

oraz rozważania dotyczące zmiany wagi pliku w trakcie drogi elektronicznej, zostały ...

dalszych, które nastąpiły po czynności otwarcia ofert, tj. czynności unieważnienia na ...

wynagrodzenia pełnomocnika z uwagi na brak przedstawienia do akt sprawy rachunków ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 70 fragmentów

2018-08-22 » Oddala odwołanie

i ust. 3 pzp, poprzez brak prowadzenia postępowania w sposób zapewniający ...

która została zabezpieczona wadium, 3. braku dokonania czynności badania i oceny ...

otrzymanej wiadomości znajdował się wyłącznie plik z podpisem elektronicznym. Zdaniem zamawiającego ...

weryfikacji podpisu otrzymano informację o braku pliku podpisywanego, a dodatkowo zamawiający stwierdził ...

prawidłowe, jeżeli daje ono zamawiającemu możliwość skutecznego zrealizowania swoich roszczeń, w ...

odpowiada także za jego techniczne możliwości, bądź niemożliwości odczytania przesłanego pliku. Samo twierdzenie zamawiającego, sprowadzające się ...

weryfikacji podpisu otrzymano informację o braku pliku podpisywanego, nie jest dowodem na brak wniesienia wadium przez odwołującego. W ...

nie jest również dowodem pojemność pliku. Odwołujący podniósł również, że plik podpisu jest nierozerwalnie związany z ...

dokumentem podpisywanym, czego dowodzi rozszerzenie pliku pdf, a także jego zawartość ...

komunikacji elektronicznej - zamawiający wskazał, że brak wywiązania się z tego obowiązku ...

i wiążące oświadczenie woli. Przesłany plik stanowi tzw. odcisk palca, tzn. unikalny plik kontrolny gwarancji bankowej, i nosi ...

2018 jest bezpośrednio zaszyty w pliku. 2. Wskazuje na unikalny numer ...

załącznikach do wiadomości (w postaci plików: 1) WADIUM w formie gwarancji ...

R..vcf) znajdował się wyłącznie plik z podpisem elektronicznym oraz wizytówka ...

elektronicznego wprowadzany jest do struktury pliku (łączony z treścią właściwego dokumentu ...

jest podpisywany) i widoczny po otwarciu pliku, np. jak we wniesionym odwołaniu ...

widzenia technicznego składają się dwa pliki: a) plik kontrolny zawierający informację o podpisie i b) plik właściwy zawierający treść dokumentu podpisywanego ...

podmiotu znajduje się w treści pliku pdf wraz z podpisem, natomiast ...

dla zapoznania się z treścią pliku podpisanego zewnętrznym podpisem konieczne jest ...

uzyskanie przez adresata wiadomości dwóch plików, stanowiących komplet, natomiast nie jest możliwe zweryfikowanie jednego pliku bez posiadania drugiego. Ponadto, w ...

w której znajdował się jedynie plik kontrolny. Plik kontrolny potwierdza jedynie, że dany plik o danej nazwie został w ...

potencjalną, nadaną przez wysyłającego nazwę pliku. Oznacza to, że zamawiający w ...

spoczywa ciężar udowodnienia, że oprócz pliku kontrolnego (co zostało przez odwołującego przyznane) właściwy plik zawierający treść gwarancji bankowej, zabezpieczającej ...

wynik sprawdzenia był identyczny, tzn. plik nie zawiera żadnego oświadczenia woli ...

Systems S.A. Zamawiający wskazał plik znajdujący się na pulpicie skopiowany ...

istotna jest informacja o formacie pliku XadES - zewnętrzny oraz, że w wyniku uruchomienia procedury weryfikacji pliku uzyskano komunikat, z którego wynika ...

z tego względu, że brakuje pliku podpisanego. Oznacza to, według zamawiającego ...

wykonawca przesłał do niego jedynie plik kontrolny podpisu, nie zaś plik zawierający oświadczenie woli w postaci ...

najprawdopodobniej popełniła błąd przy podpisywaniu pliku gwarancji wadialnej oraz jego wysyłaniu ...

naruszenia fundamentalnych zasad postępowania, podkreślając brak uzasadnienia zarzutu. Co do zarzutu braku dokonania czynności badania i oceny ...

postawionej tezy, w istocie wobec braku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty wykazywanie ...

p.z.p., co warunkuje możliwość skorzystania ze środków ochrony prawnej ...

w uzyskaniu zamówienia, przejawiającego się możliwością poniesienia przez odwołującego szkody, w ...

z dwoma załącznikami do wiadomości - plikiem "WADIUM w formie gwarancji 24 ...

GW-2018.pdf.XAdES" oraz plikiem K.,R..vcf; IV. W ...

otrzymanej wiadomości znajdował się wyłącznie plik z podpisem elektronicznym (rozmiar pliku to ok. 5 kB). Przy ...

weryfikacji podpisu otrzymano informację o braku pliku podpisywanego. Dodatkowo oferta podlega odrzuceniu ...

uznać należy, że ustawa dopuszcza możliwość złożenia przez wykonawcę gwarancji bankowej ...

sposób zapewniający sprawdzenie jego integralności, możliwość weryfikacji podpisu elektronicznego lub danych identyfikujących oraz możliwość odczytania wszystkich informacji zawartych w ...

okres wymaganego zabezpieczenia oferty wadium) możliwość dokonania kontroli integralności dokumentu, weryfikacji ...

elektronicznego (lub danych identyfikujących) oraz możliwość odczytania wszystkich informacji zawartych w ...

2 p.b. ustawodawca przewiduje możliwość zastąpienia dokumentacji papierowej elektroniczną. (...) Warunkiem ...

utrwalanie, przekazanie, przechowywanie i zabezpieczanie. Brak spełnienia któregokolwiek z tych wymogów ...

szerszego wyjaśnienia w świetle wprowadzenia możliwości posługiwania się formą zdematerializowaną, o ...

wadium. Odwołujący wskazywał, że w pliku znajduje się gwarancja bankowa, o ...

jak wskazywał stanowi wyciąg z pliku XML z aplikacji Szafir, dotyczący ...

podpisała, przy użyciu podpisu elektronicznego plik "WADIUM w formie gwarancji 24 ...

przesłany sporny załącznik posiada jedynie plik kontrolny, nie zaś treść podpisanej ...

z - jak wskazywał - procesem weryfikacji pliku załącznika, z których wynika, że plik ten jest podpisem elektronicznym w ...

podpisane tymże podpisem, niezbędny jest plik właściwy, zawierający treść gwarancji bankowej ...

przez odwołującego - przedstawił on wydruk pliku XML pochodzący z tej aplikacji ...

Podpis wewnętrzny zawarty jest w pliku i po wykonaniu tworzony jest jeden nowy plik, natomiast przy podpisie zewnętrznym występują dwa pliki - źródłowy i plik podpisu, które muszą zostać łącznie ...

że sporny załącznik zawiera jedynie plik kontrolny, zgodnie z przedstawionymi na ...

zamawiającego, że ze sprawdzeniu spornego pliku wynika, że podpis elektroniczny jest ...

Ponadto przedstawiony przez odwołującego wydruk pliku XML został przez Izbę pominięty ...

wiadomości e-mail, gdyż wydruk pliku XML nie został w jakikolwiek sposób powiązany z plikiem podpisanym podpisem elektronicznym, który został ...

zgodnie z jego treścią, dotyczy pliku "WADIUM w formie gwarancji 24 ...

wykazał, że doręczył właśnie tenże plik zamawiającemu. Brak powiązania przedłożonego dowodu ze spornym ...

dowodu na to, że przesłany plik zawierał w treści gwarancję bankową ...

zewnętrzną podpisu potwierdza dodatkowo rozmiar pliku załącznika - 5 kB, który wskazuje ...

się w nim żaden większy plik (np. pdf zawierający gwarancję bankową ...

jednak, nawet przyjęcie, że w pliku znajdowała się gwarancja bankowa podpisana ...

D.F., nie zaś wyłącznie plik kontrolny - zgodnie z postulatem odwołującego ...

forma pisemna nie oznacza, że plik byłby oryginałem gwarancji wadialnej. Powyższe ...

lub spłacie zobowiązania, co wyklucza możliwość zwrotu formy elektronicznej, która - gdyby przyjąć możliwość, że forma elektroniczna przesłana e ...

zamawiającemu żadnej pewności co do możliwości zatrzymania wadium, w konsekwencji czego ...

3 p.z.p., poprzez brak prowadzenia postępowania w sposób zapewniający ...

dyrektyw ogólnych. Zarzut sformułowany jako brak dokonania czynności badania i oceny ...

Sp. k. podlega odrzuceniu, wobec braku zakończenia czynności badania złożonych w ...

wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Brak potwierdzenia zarzutów wskazanych w odwołaniu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 114 fragmentów

2020-07-16 » Oddala odwołanie

4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie otwarcia oferty Odwołującego podczas jawnej sesji otwarcia ofert, a w konsekwencji zaniechanie podania podczas otwarcia informacji wymaganych przepisami ustawy Pzp ...

w informacji zamieszczanej niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej informacji ...

godz. 8:00. Wskazano, że otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego ...

dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego ...

chociażby przez fakt, że podczas otwarcia ofert - jak wskazano w informacji po otwarciu - podjął czynność jej odszyfrowania, ale ...

o czym zamieścił informację po otwarciu ofert cyt. "plik złożony przez LUBAWA S.A ...

się z administratorem". W czynności otwarcia ofert nie uczestniczyli przedstawiciele wykonawców ...

ma ogromne znaczenie zwłaszcza podczas otwarcia ofert elektronicznych złożonych za pośrednictwem ...

Zamawiającego przedstawionym w informacji z otwarcia ofert, wystosował pismo z prośbą ...

takiej czynności nie wykonał, ponieważ plik z ofertą został odszyfrowany poprawnie ...

Zamawiający dokonał zatem de facto otwarcia oferty Odwołującego, ale o tej ...

jawny, tj. w informacji z otwarcia ofert ani też zanim Odwołujący ...

tylko powodu, że Odwołujący zaszyfrował plik kluczem publicznym do wniosków a ...

została złożona. W informacji z otwarcia ofert nie było natomiast przedstawionych ...

86 ust. 2 ustawy Pzp otwarcie ofert jest jawne i następuje ...

składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Otwarcie ofert powinno nastąpić najpóźniej do ...

a zamawiający nie może odroczyć otwarcia ofert w czasie ani przedłużyć terminu otwarcia. Nie jest również możliwe dokończenie ...

czy nie w pełni przeprowadzonego otwarcia ofert. W postępowaniach, w których ...

pośrednictwem miniPortalu, zamawiający pobiera przesłane pliki, następnie je odszyfrowuje i otwiera, a po otwarciu odczytuje informacje, o których mowa ...

uov.pl), że jeżeli przyczyna braku możliwości otwarcia plików leży po stronie wykonawcy, zamawiający ...

tego wykonawcę złożona. Niemniej jednak możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia ...

w przedmiotowym przypadku Zamawiający miał możliwość zapoznania się z treścią oferty ...

12 maja 2020 r. po otwarciu ofert w trybie art. 86 ...

wymaga, aby Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej ...

ale także informacje dotyczące przesłanych plików, z których treścią podczas czynności otwarcia ofert nie był w stanie ...

Zamawiający zamieścił w informacji z otwarcia ofert informację wskazującą jedynie na "błąd aplikacji", brak było natomiast jawnej informacji o ...

4 ustawy Pzp, albowiem procedura otwarcia oferty nie odbyła się w ...

podstaw takiej decyzji tj. o braku możliwości otwarcia pliku oraz o ustalonych przyczynach takiej ...

jego oferty i ustalonych przyczynach braku otwarcia oferty. Tymczasem Odwołujący uzyskał od ...

12 maja 2020 r. (tj. "plik złożony przez LUBAWA S.A ...

drugą, z której wynika, że "plik został odszyfrowany poprawnie", po wykorzystaniu ...

na wynik postępowania. Nie ma możliwości konwalidowania tej wady postępowania, gdyż czynność otwarcia ofert ma charakter jednokrotny i ...

podlega powtórzeniu. Na jawną czynność otwarcia ofert składa się kilka czynności ...

ofertę. W rozpoznawanej sprawie podczas otwarcia ofert nie udało się zamawiającemu odczytać jednego z przesłanych plików, a po zamknięciu sesji otwarcia zamawiający podjął kolejne próby i otworzył ofertę na innym komputerze. Izba uznała, że już samo otwarcie pliku po zamknięciu procedury otwarcia ofert oznaczało nieusuwalną wadę przetargu ...

upływem wy znaczonych terminów ich otwarcia; (3) wyłącznie osobom uprawnionym możliwość ustalania oraz zmiany terminów składania i otwarcia tych dokumentów; (4) podczas poszczególnych ...

etapów postępowania o udzielenie zamówienia (...) możliwość udostępniania wyłącznie osobom uprawnionym całości ...

zawartych w tych dokumentach; (5) możliwość praktycznego zagwarantowania jednoznacznego wykrycia ewentualnego ...

w pkt 2-4; (6) możliwość usunięcia oferty (...) w sposób uniemożliwiający ...

przypadku do czynienia z brakiem możliwości odszyfrowania oferty, otwarcia oraz zapoznania się z jej ...

Zamawiający nie uwzględnił jej podczas otwarcia ofert, naruszając tym samym jedną ...

m.in. po upływie terminu otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału ...

wynik postępowania. Odwołujący podkreślił, że otwarcie ofert ma charakter jawny nie ...

wykonawców, ale erga omnes. Czynność otwarcia ofert i informacja z otwarcia ofert ma doniosłe znaczenie dla ...

udzielenie zamówienia (z uwagi na brak możliwości sanacyjnych) skutkująca jego unieważnieniem wiąże się z czynnością otwarcia ofert złożonych w postępowaniu ze względu na brak możliwości jej powtórzenia, dokończenia lub naprawienia. Dotyczy to zwłaszcza zaniechania otwarcia oferty złożonej w wyznaczonym terminie ...

z oceny) ze względu na brak możliwości prawidłowej weryfikacji ofert. Rzutuje więc ...

contra legem. Naruszenia związane z otwarciem ofert prowadzą zatem wprost do unieważnienia postępowania przetargowego. Powtórzenia otwarcia ofert nie może nakazać nawet ...

w postępowaniu, a tym samym otwarcia oferty przy pomocy klucza prywatnego ...

02.2020 r.), stworzyła "teoretyczną możliwość zapoznania się z treścią tych ...

dokumentów elektronicznych przed upływem terminu otwarcia ofert". Z tego faktu zdaje ...

oferty w "pierwszej próbie" podczas otwarcia ofert nie dało się odszyfrować (zob. Informacja z otwarcia ofert) i dopiero gdy komisji ...

się ustalić, jak wykonawca zaszyfrował plik, dokonano czynności odszyfrowania oferty, a ...

z ofertą zapoznać przed terminem otwarcia ofert. Nie można zapominać, że istnieje możliwość sprawdzenia w logach systemowych, czy ...

się przed upływem terminu jej otwarcia. Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu ...

X.2 SIWZ wskazano, że otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego ...

dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego ...

do SIWZ. W protokole z otwarcia ofert Zamawiający podał, że do ...

A. Zgodnie z protokołem z otwarcia ofert oraz opublikowaną Informacją z otwarcia ofert, podczas tego otwarcia: - plik złożony przez Konsorcjum w składzie ...

652 Gdańsk został odszyfrowany poprawnie. - plik złożony przez LUBAWA S.A ...

ustalenia komisji przetargowej: 1. Podczas otwarcia ofert w dniu 12.05.2020 r., plik złożony przez Wykonawcę LUBAWA S ...

sprawdzić, czy wykonawca nie zaszyfrował pliku innym kluczem niż dedykowany do ...

zaszyfrowania oferty. Podczas próby odszyfrowania pliku poprzez aplikację służącą do szyfrowania ...

komisja dodała złożony przez wykonawcę plik oraz klucz prywatny służący do ...

dopuszczenie do udziału w postepowaniu. Plik został odszyfrowany poprawnie, 3. W ...

się ustalić jak wykonawca zaszyfrował plik, odstąpiono od zwrócenia się do ...

Wykonawca LUBAWA S.A. zaszyfrował plik błędnym kluczem, komisja proponuje uznać ...

z treścią dokumentów w dniu otwarcia ofert (co nastąpiło) było błędne ...

się przed upływem terminu ich otwarcia. Na skutek podjętych czynności w postępowaniu, plik otwarto przy pomocy klucza prywatnego użytego ...

co z kolei stworzyło teoretyczną możliwość zapoznania się z treścią tych ...

na obowiązek wyjaśnienia przyczyny niemożności otwarcia oferty i wniósł o umożliwienie komisyjnego sprawdzenia otwarcia oferty złożonej przez LUBAWA S ...

się ustalić jak wykonawca zaszyfrował plik, odstąpiono od zwrócenia się do ...

Wykonawca LUBAWA S.A. zaszyfrował plik błędnym kluczem, Zamawiający uznał, iż ...

złożona. Komisja przetargowa nie miała możliwości odszyfrowania pliku kluczem prywatnym (który udostępniony jest zamawiającemu po upływie terminu otwarcia ofert), wykonawca bowiem błędnie zaszyfrował ...

z treścią dokumentów w dniu otwarcia ofert leży wyłącznie po stronie ...

86 ustawy Pzp: - ust. 2: Otwarcie ofert jest jawne i następuje ...

składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Sygn. akt KIO 1108/20 - ust. 4: Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy ...

ofertach. - ust. 5: Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie ...

Następnie stwierdzić należy, że czynność otwarcia ofert jest jawna i dokonywana ...

tj. dzień i godzinę ich otwarcia. Ta sama zasada dotyczy informacji ...

na stronie internetowej niezwłocznie po otwarciu oferty, stosownie do art. 86 ...

20 otwarta podczas jawnej sesji otwarcia ofert (takie jak cena, termin ...

są ujęte w informacji z otwarcia ofert i na stronie internetowej ...

ustalenia co do przyczyn niemożliwości otwarcia oferty decydują jedynie o tym ...

czy postępowanie podlega unieważnieniu (jeśli brak możliwości otwarcia oferty spowodowany był okolicznościami leżącymi ...

oferty po zakończeniu sesji jawnego otwarcia ofert wpływa więc na dalsze ...

natomiast na treść informacji z otwarcia ofert, ze swej istoty opisującej ...

nie została odszyfrowana podczas jawnego otwarcia oferty. Zostało to potwierdzone w protokole z otwarcia ofert oraz w opublikowanej na ...

stronie internetowej Zamawiającego Informacji z otwarcia ofert, które są dokumentami sporządzanymi ...

Podano w nich następującą informację: plik złożony przez LUBAWA S.A ...

że Odwołujący miał prawnie zagwarantowaną możliwość udziału w sesji otwarcia ofert, który to udział - jak ...

z jakichś przyczyn z tej możliwości zrezygnował, to zrobił to na ...

więc teraz czynić zarzutu, że otwarcie ofert pozbawione było czynnika kontrolującego ...

przez komisję przetargową i wobec braku jakiegokolwiek uprawdopodobnienia okoliczności przeciwnych niż ...

uznała za udowodnione, że podczas otwarcia ofert nie udało się odszyfrować ...

że chybione są zarzuty zaniechania otwarcia oferty Odwołującego podczas jawnej sesji otwarcia ofert i zaniechania podania wymaganych ...

informacji o tej ofercie. Skoro brak możliwości odszyfrowania oferty Odwołującego we właściwym ...

oferty nie zmienia przebiegu czynności otwarcia ofert i informacji o tej ...

Zamawiającego podjęte po zakończeniu sesji otwarcia ofert i skutki późniejszego odszyfrowania ...

sytuacji, w której podczas czynności otwarcia ofert okazuje się, że zamawiający nie jest w stanie otworzyć przesłanych przez wykonawców plików np. z powodu błędnego zaszyfrowania ...

wyjaśnienie, jaka jest przyczyna niemożności otwarcia tych plików. Wyjaśnienie powyższego ma kluczowe znaczenie ...

zamawiający nie był w stanie otworzyć pliku przy użyciu klucza do otwarcia ofert. Dopiero na skutek podjętych czynności w postępowaniu, zamawiający otworzył plik przy pomocy klucza użytego do ...

zaszyfrowania ofert) co z kolei otworzyło zmawiającemu teoretyczną możliwość zapoznania się z treścią tego dokumentu elektronicznego przed terminem otwarcia ofert (jeśli użyto by klucza do otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału ...

z treścią dokumentu w dniu otwarcia ofert prawidłowym kluczem (co nastąpiło ...

dążąc do ustalenia przyczyn niemożliwości otwarcia oferty. Jednocześnie Izba uznała za ...

w sprawie ustalenia przyczyny niemożności otwarcia pliku złożonego przez wykonawcę Lubawa S ...

sprawdzić, czy wykonawca nie zaszyfrował pliku innym kluczem niż dedykowany do ...

zaszyfrowania oferty. Podczas próby odszyfrowania pliku poprzez aplikację służącą do szyfrowania ...

komisja dodała złożony przez wykonawcę plik oraz klucz prywatny służący do ...

dopuszczenie do udziału w postepowaniu. Plik został odszyfrowany poprawnie. Ustalenia komisji ...

z powyższym należy stwierdzić, że brak możliwości odszyfrowania oferty spowodowany był okolicznościami ...

we właściwym czasie, a jej otwarcie po zakończeniu jawnej sesji otwarcia ofert po pierwsze nie może ...

nie udało się odszyfrować podczas otwarcia ofert), po drugie nie może ...

była zabezpieczona przed nieuprawnionym, wcześniejszym otwarciem, przy użyciu dostępnego wcześniej klucza ...

próby odszyfrowania oferty przez terminem otwarcia ofert. Odnosząc się do drugiego ...

wiedzę pozwalającą prawidłowo złożyć ofertę. Brak takiej staranności nie może być ...

KIO 2334/19 – Wyrok KIO – 2019-12-11 135 fragmentów Premium ciekawe zdania

2019-12-11 » Oddala odwołanie

w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością składnia ofert częściowych /(1) dostawa ...

i odczyt to czasie rzeczywistym plików graficznych o rozdzielnościach 2K ...

jest wsparcie systemu dla formatów plików SD, HD, 2K, 4 ...

Time i inne używane formaty plików wideo, b. pkt 1.3 ...

jak i "nearline" musi mieć możliwość wspierania następujące interfejsów hosta (np ...

8.4 SIWZ: Zamawiający wymaga możliwości przywracania fragmentów plików (Partial Restore) po Time Code ...

W związku z pracą na plikach DPX zamawiający wymaga, aby system ...

zarządzania pracował z maksymalną liczbą plików w wysokości minimum 2x ...

obsługuje funkcji Partial Restore dla plików o formacie DPX według znaczników ...

32 Gbit/s, c. podstawowym plikiem używanym w rekonstrukcji i postprodukcji obrazu i dźwięku jest plik typu DPX, d. system zarządzania ...

obsługuje funkcji Partial Restore dla plików o formacie DPX według znaczników ...

wysokości 3.600 zł. A. Brak spełnienia wymagań technicznych dla systemu ...

jaki i "nearline" musi mieć możliwość wspierania następujące interfejsów hosta (np ...

a tym samym wagi poszczególnych plików niezwykle wzrastają. Sformułowanie w ten ...

z otwartą drogą rozwoju oraz możliwością jego aktualizacji i rozszerzenia bez ...

s FC i nie posiada możliwości rozbudowy, aby mogła obsługiwać prędkość 32 GB/sFC. B. Brak funkcji przywracania fragmentów plików (Partial Restore). Zgodnie z pkt ...

8.4 SIWZ, Zamawiający wymaga możliwości przywracania fragmentów plików (Partial Restore) po TimeCode. Funkcja ...

na przechowywaniu informacji o lokalizacji plików na taśmach ETO (w tym ...

pracą tzn. zapisem i odczytem plików z taśm LTO. Sprzęt marki ...

obsługuje funkcji Partial Restore dla plików o formacie DPX według znaczników czasowych (TimeCode). Pliki są przechowywane w strukturze katalogów ...

system XenData nie obsługuje podstawowych plików, na których pracuje się podczas ...

oraz postprodukcji materiałów filmowych, czyli plików DPX. Powyższe zostało stwierdzone przez ...

obsługiwanych formatów nie ma obsługi plików DPX z uwzględnieniem TimeCode, czyli ...

określił w SIWZ, iż wymaga możliwości przywracania fragmentów plików. Usterka systemu XenData wyklucza możliwość pracy archiwum oraz całego mechanizmu ...

SIWZ przez Zamawiającego. Z kolei brak funkcji Partial Restore będzie skutkowało brakiem możliwości pobrania materiału według znaczników czasowych (TimeCode). C. Brak bazy danych, której eksternalizacja (backup ...

określił, jakie formaty danych używanych plików wideo musi obsługiwać system macierzy ...

w związku z pracą na plikach DPX Zamawiający wymaga, aby system ...

zarządzania pracował z maksymalną liczbą plików w wysokości minimum 2x ...

w kliku warstwach, czyli w plikach XML oraz w samych plikach z materiałem znajdującym się w strukturze katalogowej systemu. Brak zastosowania bazy danych, przechowującej w ...

nie składa się z jednego pliku tylko z tylu plików, ile jest ramek (klatek) materiału ...

być od 20 do 60 plików dla jednej sekundy. Godzinny materiał ...

to co najmniej 90.000 plików, a sto materiałów to 9.000.000 plików. XenData podczas funkcji backup musi ...

kliku miejsc, między innymi z plików, a przy tak dużej ilości plików operacja ta blokuje system. System ...

do przechowywania wymaganych przez Zamawiającego plików DPX i nie może do ...

po zarchiwizowaniu kilku dziesięciu materiałów. Brak możliwości wykonania kopii bezpieczeństwa spowoduje niezwykle ...

dotkliwe skutki dla Zamawiającego, tj. możliwość utraty wszystkich danych. Nadto, operator ...

przypadku awarii nie będzie miał możliwości odtworzenia systemu. Powyższe zostało potwierdzone ...

zastosowanie przy archiwizacji małej ilości plików i nie nadaje się do ...

zalecamy tego rozwiązania do archiwizacji plików DPX. Ponadto, o wadliwości systemu ...

danych zawierającej pełen zestaw metadanych. Brak silnika bazodanowego z narzędziami bazodanowymi ...

kopi danych do zewnętrznej lokalizacji. Brak takiej funkcjonalności uniemożliwia realizację wykonania ...

trzech kryteriów w zakresie: 1. braku spełnienia wymagań technicznych dla systemu ...

system XenData funkcji przywracania fragmentów plików (Partial Restore) dla plików o formacie DPX według znaczników czasowych (TimeCode), 3. braku bazy danych, której eksternalizacja (backup ...

do przechowywania wymaganych przez Zamawiającego plików DPX. Nadto, wskazał na wyrok ...

Zamawiającego: Konsorcjum Studiotech Poland. Do otwarcia posiedzenia Zamawiający wobec wniesienia odwołanie ...

odnieść skutku pożądanego przez Odwołującego. Brak jest bowiem zarzutu dotyczącego wyboru ...

jak i w uzasadnieniu faktycznym brak jest zarzutu (obejmującego nie tylko ...

12.2019 r., jak i brak możliwości porozumienia w zakresie ewentualnego biegłego ...

postępowaniu, a ponadto istnieje obiektywna możliwość wydania rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie ...

podstawie innych dowodów istnieje realna możliwość wydania orzeczenia co do poszczególnych ...

pierwsze konieczne są wiadomości specjalne [możliwość powołania tego środka dowodowego występuje ...

Ibidem, s. 34)."], po drugie brak jest innych dowodów pozwalających na ...

i odczyt to czasie rzeczywistym plików graficznych o rozdzielnościach 2K ...

jest wsparcie systemu dla formatów plików SD, HD, 2K, 4 ...

Time i inne używane formaty plików wideo/, b) pkt 1.3 ...

jak i "nearline" musi mieć możliwość wspierania następujące interfejsów hosta (np ...

8.4 SIWZ: /Zamawiający wymaga możliwości przywracania fragmentów plików (Partial Restore) po Time Code ...

W związku z pracą na plikach DPX zamawiający wymaga, aby system ...

zarządzania pracował z maksymalną liczbą plików w wysokości minimum 2x ...

i odczyt to czasie rzeczywistym plików graficznych o rozdzielnościach 2K ...

jest wsparcie systemu dla formatów plików SD, HD, 2K, 4 ...

Time i inne używane formaty plików wideo" (...) "Zarówno macierz "online" jak i "nearline" musi mieć możliwość wspierania następujące interfejsów hosta (np ...

filmów; lp. 3: "Zamawiający wymaga możliwości przywracania fragmentów plików (Partial Restore) po Time Code ...

W związku z pracą na plikach DPX zamawiający wymaga, aby system ...

zarządzania pracował z maksymalną liczbą plików w wysokości minimum 2x ...

serwer produkcyjny ma wspierać odtwarzanie plików 4K RGB 16bit ...

jak i "nearline" musi mieć możliwość wspierania następujących interfejsów hosta (np ...

W związku z pracą na plikach DPX zamawiający wymaga, aby system ...

zarządzania pracował z maksymalną liczbą plików w wysokości minimum 2 x ...

System musi zapewniać dostęp do plików poprzez protokół NFS (NetWork File ...

System) oraz FTP - Zamawiający wymaga możliwości przywracania fragmentów plików (Partial Restore) po TimeCode. Z ...

że zaoferowany system nie obsługuje plików w formacie DPX, nie obsługuje ...

protokołu NFS oraz nie posiada możliwości przywracania fragmentów plików (Partial Restore) po TimeCode. W ...

trzy ww. wymagania, tj. obsługuje pliki DPX, na których pracuje Zamawiający, zapewnia dostęp do plików poprzez protokół NFS i ma możliwość przywracania fragmentów plików (Partial Restore) po TimeCode. (...)". Nadto ...

OPZ, a w szczególności obsługuje pliki DPX, zapewnia dostęp do plików po przez protokół NFS, i ma możliwość przywracania fragmentów plików (Partial Restore) po TimeCode. W ...

systemów archiwizacji opartych na systemie plików StorNext wyjaśniam, że zaoferowane macierz ...

SMB i FTP. ❖ Maksymalna Liczba Plików i Obsługiwane Typy Plików Oprogramowanie XenData Archive Series zarządza systemem plików, który może zawierać do 2x 10E9 plików, tj. do 2 000 000 plików. Akceptuje wszystkie typy plików, w tym pliki DPX. ❖ Partial File Restore (Częściowe Przywracanie Plików) Oprogramowanie XenData Archive Series obsługuje częściowe przywracanie plików na podstawie kodu czasowego.". Istotna ...

jaki i "nearline" musi mieć możliwość wspierania następujące interfejsów hosta (np ...

Channel. W związku z powyższym brak jest wsparcia dla wymaganego interfejsu ...

kontrolera, co wskazuje również, że brak jest wsparcia dla wymaganego interfejsu ...

przez Państwa macierzy. Wskazali, że brak jest wsparcia w tych macierzach ...

System musi zapewniać dostęp do plików poprzez protokół NFS (Network File ...

transfers. W związku z powyższym brak jest wsparcia dla wymaganego protokołu ...

2) Wymóg Zamawiającego: "Zamawiający wymaga możliwości przywracania fragmentów plików (Partial Restore) po TimeCode". W ...

Broadcast do obsługi częściowego przywracania plików (PFR) na podstawie kodu czasowego. Obsługuje pliki MXF i QuickTime dla szerokiej ...

firmy XENDATA, który nie ma możliwości przywracania fragmentów plików (Partial Restore) po TimeCode". (...) 3 ...

W związku z praca na plikach DPX Zamawiający wymaga, aby system ...

zarządzania pracował z maksymalna liczba plików w wysokości minimum 2 x ...

powyżej) nie obsługuje podstawowego formatu plików DPX. Poniżej przedstawiony dokument firmy ...

opisem obsługiwanych formatów, nie wskazuje możliwości obsługi plików sekwencyjnych DPX, a nawet nie ...

posiada dane zagregowane w postaci pliku/plików XML, do których nie ma ...

jaki i "nearline" musi mieć możliwość wspierania następujące interfejsów hosta (np ...

posiada wsparcie dla przywracania fragmentów plików (Partial Restore) po time code ...

wykonania funkcjonalności dla przywracania fragmentów plików (Partial Restore) po time code ...

przez nas system, współpracuje z plikami DPX, o minimalnej liczbie 2 ...

PFR (partial file restore) z plików wideo. Sekwencja DPX jest listą pojedynczych plików, gdzie każdy plik stanowi jedną ramkę materiału. W ...

pozyskiwania z archiwum fragmentu sekwencji plików DPX, a jest to możliwe ...

danych, szczególnie w przypadku mniejszych plików takich jak DPX. Aplikacja XenData ...

SMB i FTP. - Maksymalna Liczba Plików i Obsługiwane Typy Plików Oprogramowanie XenData Series zarządza systemem plików, który może zawierać do 2x10Ʌ 9 plików, tj. do 2 000 000 000 plików. Akceptuje wszystkie typy plików, w tym pliki DPX - Partial File Restore (Częściowe Przywracanie Pliku) Oprogramowanie XenData Series obsługuje częściowe przywracanie pliku na podstawie kodu czasowego (...)". Nadto ...

jak i "nearline" mającej mieć możliwość wspierania interfejsów hosta (np. poprzez ...

uwagę na to, że odtworzenie plików 4 K w czasie rzeczywistym ...

32 Gbit/s, co daje możliwość uzyskania wydajności hosta na poziomie ...

z j. angielskiego. Dodatkowo, przytoczył możliwość opartą o skonfigurowanie systemu plików Stornext (SNFS) /str. 12 do ...

hosta. Odwołujący de facto takich możliwości technicznych także nie wykluczał w ...

o to, aby macierz miała możliwość wspierania interfejsów hosta (np. poprzez ...

Jednocześnie, Izba podkreśla, że wskazanie możliwości wspierania interfejsów hosta (np. poprzez ...

która potwierdziła również, że taka możliwość nie istnieje.". W dalszej kolejności ...

Odnośnie drugiej funkcjonalności: Zamawiający wymagał możliwości przywracania fragmentów plików (Partial Restore) po TimeCode. W ...

oferty po jej złożeniu, gdyż brak jest wskazania systemu Tibigen w ...

nim, że dotyczy przywracania fragmentów plików. Zaś, w replice podnosił, że ...

w SIWZ nie wyłączył takiej możliwości i nie ograniczył zakresu przyszłej ...

że oprogramowanie Tibigen przywraca sekwencje plików DPX oraz przywraca fragmentu video ...

oprogramowanie Marquis Broadcast (MB) do plików DPX, ale modułu API. Jeśli więc nawet uznać, że brak jest jednoznacznego dowodu, czy oprogramowanie ...

API wersja 7 (zarządza systemem plików) i współpracuje z aplikacja Tibigen ...

która przywraca w konsekwencji fragmenty plików (PR) po TimeCodzie tak dla fragmentów video, jak i plików DPX (na podstawie przywołanego powyżej ...

i rozróżnieniu /sekwencja DPX a pliki wideo/ na str. od 12 ...

Jeśli więc API zarządza systemem plików i współpracuje z Tibigen, to także musi akceptować plik DPX, jak i zgodnie z ...

producenta XenData obsługiwać częściowe przywracanie plików na podstawie kodu czasowego. W ...

Telewizji Polskiej. Zwraca uwagę na pliki DPX. (...) stwierdza iż nie ma ...

gdyż świadek po pierwsze ignoruje możliwość zastosowania rozwiązania dedykowanego, po drugie ...

W związku z pracą na plikach DPX zamawiający wymaga, aby system ...

zarządzania pracował z maksymalna liczba plików w wysokości minimum 2x ...

DPX (kwestia tego rodzaju, że pliki DPX są podstawowym plikiem do rekonstrukcji o postpodrukcji nie ...

Archive Series (...) Akceptuje wszystkie typy plików, w tym pliki DPX". Nadto, odnosi się do ...

należy odnosić do wskazywanego sytemu plików przez API i współpracy jako ...

z Tibigen oraz obsługiwaniem przywracania plików na podstawie kodów czasowych przez ...

zgromadzonych materiałów. Drugie, wskazuje na brak silnika bazodanowego, co uniemożliwia pełną ...

bo kwestia tego rodzaju, że możliwość tworzenia kopii zapasowych istnieje nie ...

aby można było zarządzać systemem plików z maksymalną liczbą plików w wysokości minimum 2x ...

przedział minimum 2x 109 plików, co jak stwierdził producent w ...

2019 r. wynosi 2 mld plików. Zamawiający podczas rozprawy 06.12 ...

gdyż przewiduje rozbudowę systemu do możliwości digitalizacji taśm filmowych 35 mm ...

funkcjonalności - praca z maksymalną liczbą plików 2 x 109, umożliwienie zachowania ...

może zawierać do 2 mld plików i ma backup automatyczny i ...

systemu i oczekiwania do swoich możliwości finansowych i bieżących zasobów dla ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 144 fragmenty

2020-06-08 » Oddala odwołanie

złożenia, do oznaczonego terminu ich otwarcia, w tym poprzez umożliwienie ich ...

ofert przed rozpoczęciem procedury ich otwarcia; 3) Uniemożliwieniu kontroli prawidłowości procedury otwarcia ofert poprzez rozpoczęcie transmisji wizji ...

oraz przechowywania, udostępnienia i archiwizacji plików oferty złożonej w niniejszym Postępowaniu ...

wyniku czego nie doszło do otwarcia powyższych plików oferty złożonej do postępowania nr ...

i zamiast tego Zamawiający podczas otwarcia ofert w niniejszym Podstępowaniu odczytał ...

przed upływem wyznaczonych terminów ich otwarcia; c) możliwości praktycznego zagwarantowania jednoznacznego wykrycia ewentualnego ...

wymogów przechowywania, udostępniania i usuwania plików oferty Izostal S.A. dotyczących ...

przed upływem terminu do ich otwarcia; 3) naruszenie art. 86 ust ...

p. poprzez naruszenie jawności procedury otwarcia ofert, polegające na uprzednim ich rozszyfrowaniu i otworzeniu przez Zamawiającego przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert, uniemożliwiając pełny i niezakłócony ...

S.A. w odniesieniu do plików oferty IZOSTAL S.A. złożonych ...

04.2020 do zakończenia czynności otwarcia ofert w dniu 30.04 ...

Izostal S.A. do przedłożenia plików oferty wprowadzonych do portalu Platforma ...

dniu 30.04.2020 r. plików, o których mowa w pkt ...

S.A. odczytanej w trakcie otwarcia ofert w niniejszym Postępowaniu; b ...

dniu 30.04.2020 r. plików, o których mowa w pkt ...

S.A. odczytanej w trakcie otwarcia ofert w niniejszym Postępowaniu; c ...

oraz na okoliczność: przebiegu procedury otwarcia ofert w dniu 30 kwietnia ...

w tym naruszenia jawności procedury otwarcia ofert, polegające na uprzednim ich rozszyfrowaniu i otworzeniu przez Zamawiającego przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert, uniemożliwiając pełny i niezakłócony ...

po upływie którego system zablokuje możliwość składania ofert w postępowaniu (str ...

do godziny 10:00, natomiast otwarcie ofert miało nastąpić o godzinie ...

system platformy zakupowej powinien zablokować możliwość wpływu ofert do omawianego postępowania ...

a to poprzez zmianę godziny otwarcia ofert na godzinę 13.00 ...

ofert, bowiem po jego zakończeniu możliwość nadpisania oferty powinna zostać zablokowana ...

Odbywa się to poprzez dodanie pliku na platformę za pomocą interfejsu ...

8 kwietnia 2020. W procedurze otwarcia złożonych ofert oprócz Zamawiającego mogli ...

w tym zakresie, uczestnicy czynności otwarcia ofert łączą się z pokojem ...

odczytania jakiego postępowania dotyczy procedura otwarcia. Następnie przełącza się na podgląd ...

się złożone w postępowaniu oferty. Pliki, które są okazywane są zaszyfrowane ...

jak wskazywano już wyżej, zaszyfrowanie plików następuje w momencie ich wrzucenia ...

w trakcie procedury przewodniczący rozszyfrowuje pliki oraz pobiega je na pulpit ...

przetargowych, od momentu dodania (załadowania) plików na platformę i ich zaszyfrowania, do daty otwarcia oferty, pliki mają pozostawać zablokowane tj. nie ma możliwości ich pobrania. W przypadku przetargu nr 7 jednak data otwarcia ofert w systemie ustalona była na godzinę pierwotnego otwarcia ofert (godzina 11.00). Zamawiający ...

dozwalało na pobranie i odszyfrowaniem plików jeszcze przed godziną otwarcia ofert. Już sama ta okoliczność ...

Katowice na okoliczność: przebiegu procedury otwarcia ofert w dniu 30 kwietnia ...

w tym naruszenia jawności procedury otwarcia ofert, polegające na uprzednim ich rozszyfrowaniu i otworzeniu przez Zamawiającego przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert, uniemożliwiając pełny i niezakłócony ...

Dalej Odwołujący wskazał, że procedura otwarcia ofert różniła się w przypadku ...

po wyznaczonej przez siebie godzinie otwarcia ofert. Udostępniony przez Zamawiającego pulpit zawierał odblokowane pliki (brak ikony kłódki) a czynność ich ...

Musiała nastąpić zatem przed godziną otwarcia ofert. Uczestnikom udostępniono podgląd wyłącznie na pliki pdf (rozpakowane i odszyfrowane). Dodatkowo ...

Odwołujący wskazał, że przy otwieraniu pliku z ofertą Wykonawcy pojawiła się informacja o zmodyfikowaniu pliku o godzinie 11.27. [Dowód ...

dniu 30.04.2020 r. plików, o których mowa w pkt ...

S.A. odczytanej w trakcie otwarcia ofert w Postępowaniu. Zarzut naruszenie ...

treści ofert przed datą ich otwarcia. Zgodnie z paragrafem 3 ust ...

przed upływem wyznaczonych terminów ich otwarcia (...). Zgodnie bowiem z regulacją paragrafu ...

przed upływem wyznaczonych terminów ich otwarcia; 3) wyłącznie osobom uprawnionym możliwość ustalania oraz zmiany terminów składania i otwarcia tych dokumentów; 4) podczas poszczególnych ...

o udzielenie zamówienia lub konkursu możliwość udostępniania wyłącznie osobom uprawnionym całości ...

zawartych w tych dokumentach; 5) możliwość praktycznego zagwarantowania jednoznacznego wykrycia ewentualnego ...

w pkt 2-4; 6) możliwość usunięcia oferty albo wniosku o ...

po upływie którego system zablokuje możliwość składania ofert w postępowaniu (str ...

do godziny 10:00, natomiast otwarcie ofert miało nastąpić o godzinie ...

system platformy zakupowej powinien zablokować możliwość wpływu ofert do omawianego postępowania ...

ofert, bowiem po jego zakończeniu możliwość nadpisania oferty powinna zostać zablokowana ...

Odbywa się to poprzez dodania pliku na platformę za pomocą interfejsu ...

okres czasu pomiędzy pierwotnym terminem otwarcia ofert, a zmienioną godziną dokonania ...

wcześniejsze w stosunku do godziny otwarcia ofert ich odszyfrowanie. Powyższe zaś ...

momentu upływu termin do ich otwarcia, dopuścił się dalszych naruszeń ustawy ...

może powstać wątpliwość, co do możliwości wcześniejszego zapoznania się z ofertami ...

się m.in. w publicznym otwarciu ofert. Brak takiej kontroli nie pozwala stwierdzić ...

W ocenie Odwołującego, Zamawiający miał możliwość wcześniejszego, w stosunku do ustalenia godziny otwarcia ofert, zapoznania się z ich ...

zapoznał się, gdyż odkodował właściwe pliki i dokonał ich rozpakowania jeszcze ...

ofert miała już postać odszyfrowanych plików o formacie .pdf. Czynność otwarcia ofert jedynie w części była ...

treść nie została udostępniona przed otwarciem, jak również, że nie zostały ...

stanu faktycznego, w trakcie procedury otwarcia ofert, przy dokonywaniu otwarcia oferty złożonej przez Wykonawcę okazała się data modyfikacji pliku, która to data oznaczała godzinę ...

że wyżej oznaczona godzina modyfikacji pliku dotycz pliku, który został rozpakowany przez Zamawiającego z tzw. pliku "Zip.", a tym samym przyjąć ...

jest to data z jaką plik ten został zapakowany, zaszyfrowany i ...

w niniejszej sprawie zaś niewątpliwie plik z ofertą Wykonawcy został oznaczony ...

Odwoławczą, iż w niniejszej sprawie brak jest podstaw do zwrotu oferty ...

trakcie Postępowania; (vi) Notatkę z otwarcia ofert na okoliczność ustalenia przebiegu procesu otwarcia ofert na Platformie Zakupowej. Izba ...

praktyka Zamawiającego w przebiegu procedury otwarcia ofert nie ma znaczenia dla ...

rozstrzygnięcia zasadności podniesionych zarzutów. Procedura otwarcia ofert w Postępowaniu została uregulowana ...

i jej postanowienia wyznaczają procedurę otwarcia ofert w przedmiotowym Postępowaniu przetargowym ...

okoliczność uprzedniego rozszyfrowania ofert i otworzenia przez Zamawiającego nie jest adekwatnym ...

oświadczenie pana K. dotyczące procedury otwarcia ofert, które Izba wzięła pod ...

co do miejsca składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert upływa ...

kod dostępu. Zamawiający wskazał, że otwarcie jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Zamawiający udostępnił wykonawcom Instrukcję ...

Treści SIWZ poprzez zmianę godziny otwarcia ofert na godzinę 13.00 ...

dniu 30 kwietnia Zamawiający dokonał otwarcia ofert złożonych w Postępowaniu. Izba ...

że Zamawiający sporządził Notatkę z otwarcia ofert. Według informacji zawartych w Notatce procedura otwarcia ofert rozpoczęła się punktualnie o ...

Zamawiającego, zawierające informacje o godzinie otwarcia ofert: tj. 13:00, uczestnikach ...

do twierdzenia, iż: (i) czynność otwarcia, w tym odszyfrowania ofert, nie ...

uniemożliwiło jakiejkolwiek kontrolę prawidłowości procedury otwarcia ofert; (ii) doszło do nieuprawnionego otwarcia/modyfikacji oferty wykonawcy Borusan przed upływem wyznaczonego terminu do otwarcia ofert; (iii) Platforma Zakupowa działała ...

sposób wadliwy, co skutkowała brakiem możliwości pełnego i jawnego śledzenia czynności ...

dokonywanych przez Zamawiającego w procedurze otwarcia ofert. Odnosząc się do pierwszego ...

ofert przed rozpoczęciem procedury ich otwarcia, to wskazać należy na wstępie ...

odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia. Otwarcie ofert jest jawne i następuje ...

składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Jak wynika z przywołanej regulacji otwarcie ofert ma charakter jawny nie ...

wykonawców, ale erga omnes. W otwarciu ofert uczestniczyć mogą dowolne osoby ...

postępowania, wszystkie osoby zainteresowane). Czynność otwarcia ofert ma doniosłe znaczenie dla ...

zamówienia. Z prawidłowym dokonaniem czynności otwarcia ofert ustawodawca wiąże dwa skutki ...

z ofertami przed terminem ich otwarcia. Niewątpliwe składanie ofert w postaci ...

problemów technicznych, związanych z ich otworzeniem przez zamawiającego oraz zachowaniem zasady ...

upływem terminu wyznaczonego na ich otworzenie. Zamawiający prowadząc postępowanie przy użyciu ...

zasady jawności procedur związanych z otwarciem ofert. Okolicznością, która może uzasadniać nieprawidłowość otwarcia ofert elektronicznych jest przede wszystkim ...

systemie, który uniemożliwia przeprowadzenie procedury otwarcia ofert w sposób jawny czy ...

Pzp poprzez rozpoczęcie transmisji procedury otwarcia ofert w momencie kiedy każda ...

ofert miała już postać odszyfrowanych plików o formacie pdf. W ocenie ...

ofert przed upływem terminu ich otwarcia, jak również nie wykazał, iż procedura otwarcia ofert, w tym procedura ich ...

należy po pierwsze, że procedura otwarcia ofert, co potwierdził Odwołujący w ...

każda z nich wywodziła z braku oznaczenia plików ofert ikoną kłódki. Odwołujący bowiem ...

udostępnione w momencie rozpoczęcia procedury otwarcia ofert. Z kolei Zamawiający prezentował ...

zasadne byłoby przyjęcie twierdzenia, iż brak ikony kłódki przy plikach ofert jest potwierdzeniem ich wcześniejszego ...

że ikona kłódki symbolizującej zaszyfrowanie plików jest widoczna na pulpicie wykonawcy ...

to informacja dla wykonawcy, że pliki zostały zaszyfrowane za pomocą odpowiedniego klucza. Pliki zaś jakie widoczne są u ...

pulpit Platformy Zakupowej widoczne były pliki bez kłódki. Podkreślić raz jeszcze ...

wykazanie zasadności swojego twierdzenia, iż brak ikony kłódki przy plikach ofert na pulpicie udostępnionym przez ...

na Platformie Zakupowej w dniu otwarcia ofert. Z przedłożonego Wykazu wynika ...

do wyznaczonego dnia na ich otwarcie tj. 30 kwietnia 2020 r ...

w jakikolwiek sposób jawności procedury otwarcia ofert. Zdaniem Izby nie ma żadnego dowodu potwierdzającego, iż brak ikony kłódki przy plikach ofert w momencie zdalnego udostępnienia ...

zarzutu naruszenia zasady jawności procesu otwarcia ofert z uwagi na problemu ...

problemy techniczne w trakcie procedury otwarcia ofert, jest w ocenie Izby ...

informacjami zawartymi w Notatce z otwarcia ofert prowadzący czynność otwarcia ofert pracownicy Zamawiający upewniali się ...

sposób niezakłócony obiera przekaz procedury otwarcia ofert prowadzony przez Zamawiającego. Odnosząc ...

rzekomych opóźnieniach w rozpoczęciu procedury otwarcia ofert, to Izba wskazuje, że zgodnie z Notatką z otwarcia ofert, proces otwarcia ofert został rozpoczęty punktualnie o ...

nie kwestionuje punktualnego rozpoczęcia procesu otwarcia ofert o godzinie 13:00 ...

Izostal wynika, że rozpoczęcie czynności otwarcia ofert wyznaczone na godzinę 13 ...

co do godziny rozpoczęcia procedury otwarcia ofert, jak również wobec braku przedłożenia jakichkolwiek dowodów na okoliczność ...

ewentualnych opóźnień w rozpoczęciu procedury otwarcia ofert, uzasadnia przyjęcie stanowiska Zamawiającego o punktualnym rozpoczęciu procedury otwarcia ofert za wiarygodne. Odnosząc się ...

Zamawiający, informacja o modyfikacji danego pliku pojawia się w chwili pobrania każdego pliku załączonego na Platformie Zakupowej i ...

oznacza jedynie tyle, że dany plik został pobrany o wskazanej godzinie ...

program, przy użyciu którego dany plik jest pobierany, a następnie otwierany ...

po ściągnięciu na komputer. Pobranie pliku z ofertą wykonawcy Borusan dokonywane ...

a więc w trakcie procedury otwarcia ofert. Jako że otwarcie to było transmitowane "na żywo ...

co wykonawcy uczestniczący w procedurze otwarcia ofert mogli widzieć poprzez zdalne ...

w aktach sprawy Notatka z otwarcia ofert potwierdza twierdzenia Zamawiającego o ...

uznać należałoby, iż cała procedura otwarcia ofert rozpoczęła się o godzinie ...

sprzeczności z faktem, iż procedura otwarcia ofert rozpoczęła się około godziny ...

Przystępujący potwierdzili udział w procedurze otwarcia ofert w godzinach wynikających z ...

ekranów zawartych w Notatce z otwarcia ofert, byłoby nieuprawnione. Okoliczności faktyczne ...

przez Zamawiającego terminie. Tym samym brak jest podstaw do przyjęcia, iż ...

informacja, iż procedura rozpoczęcia czynności otwarcia ofert rozpoczęła się ze cyt ...

przyjęcie, iż Zamawiający rozpoczął procedurę otwarcia ofert przed godziną 13:06 ...

Tym samym twierdzenia, iż procedura otwarcia ofert rozpoczęła się ze znacznym ...

rzekomym "znaczącym opóźnieniu" rozpoczęcia procedury otwarcia ofert. Dalej Pan K. wskazuje ...

zostały udostępnione na pulpicie odblokowane pliki ofert. W tym zakresie, Izba ...

Platformy Zakupowej) na wykazanie, iż brak ikony kłódki przy plikach ofert na pulpicie Platformy Zakupowej ...

znaczącego opóźnienia" w rozpoczęciu procesu otwarcia ofert. Co więcej, ani Odwołujący ...

zakresie nieuprawnionego odszyfrowania ofert i braku ikony kłódki, Izba wypowiedziała się ...

tezę, że Zamawiający podczas procedury otwarcia ofert udostępnił pulpit Platformy Zakupowej na której widniały pliki ofert już odszyfrowane. Z drugiej ...

pulpitu Zamawiającego i nie było możliwości jawnego śledzenia czynności podejmowanych przez ...

nawet gdyby Izba uznała, że pliki udostępnione na zdalnym pulpicie Zamawiającego ...

W konsekwencji, w ocenie Izby, brak jest podstaw do uznania, iż ...

wadliwości działania Platformy Zakupowej poprzez otwarcie w Postępowaniu oferty złożonej przez ...

dała wiarę, nie ma technicznej możliwości, aby Platforma Zakupowa "pomyliła" zamieszczone ...

nr 6 jest choćby objętość pliku tej oferty, która jest identyczna ...

Platformę Zakupową załączony został niewłaściwy plik oferty. Uznanie wadliwości działania Platformy ...

oraz przechowywania, udostępnienia i archiwizacji plików oferty złożonej w niniejszym Postępowaniu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 33 fragmenty

2015-01-29 » Uwzględnia odwołanie

publicznych w zakresie obsługiwanych formatów plików i synchronizacji kalendarzy; 2. kosztami ...

między innymi"), - co do formatów plików - to w innych miejscach oferty wskazano możliwość wykonywania skanów bezpośrednio - strona 207 ...

Apple i Windows, a także możliwości zapisów formatów plików jpg, jpeg i tif. 2 ...

3. Proponowane oprogramowanie dokonuje konwersji plików do pożądanego formatu niezależnie od ...

wypadek trudności technicznych z odtworzeniem pliku załącza stopklatki z tegoż filmu ...

aplikację. Na okoliczność tożsamości formatów plików jpg i jpeg składa rozporządzenie ...

3.1 wymieniono te formaty plików jako tożsamych oraz skrypt "kodowanie ...

autorka posługuje się zamiennie formatami plików jpeg i jpg. W związku ...

że oferta odpowiada treści Specyfikacji. Braki w ofercie Odwołującego nie mogą ...

1.23 Koncepcji opisywał wszystkie pliki, które można załączyć do systemu za pomocą operacji na plikach oprogramowania, możliwość dołączenia plików do danej sprawy. Natomiast pkt ...

5.7 opisuje formaty wszystkich plików skanowanych. Ponieważ nie są to ...

Wykonawca wymienił wszystkie wymagane formaty plików to te pliki są również zawarte w pkt ...

wszystkich pożądanych przez niego formatów plików. Na dowód tego załącza karty ...

SIWZ). W zakresie obsługiwanych formatów plików Zamawiający wymagał, w pierwotnej treści ...

pkt 5.7 (dotyczący formatów plików) następująco: ,,Dokumenty z dowolnego skanera ...

bezpośrednio w EOD - na kontrolce plików znajdować się będzie przycisk Skanuj powodujący otwarcie w nowym oknie dedykowanej formatki ...

oraz określenie podstawowych parametrów. Zeskanowane pliki będą przesyłane bezpośrednio do systemu ...

mógł zostać zapisany do postaci pliku PNG i PDF z poziomu ...

jpg, jpeg, tif, gif oraz pliki tekstowe.". Odnośnie synchronizacji kalendarzy, w ...

zamówień publicznych, ze względu na brak w opisie - w składanym w ...

z pięciu wymaganych formatów zapisu plików oraz 2) dwóch z trzech ...

Zamawiającego, po drugie - należy zbadać możliwość jej poprawy w trybie art ...

synchronizacji kalendarzy, jak i formatów plików, niemniej jednak okoliczność ta nie ...

oferty. I tak, odnośnie formatów plików, Izba uznała, że nie budzi ...

tif należą do najpopularniejszych formatów plików graficznych. W ocenie Izby Odwołujący ...

oferując system EOD celowo pominąć możliwość obsługi tych plików przez system - i to tylko ...

2.3 uwzględnił wszystkie rodzaje plików (oba punkty mówią o procesie ...

screen (zrzut ekranu), gdzie przy możliwości wyboru formatu pliku znajduje się lista rozwijana - której ...

wyboru tylko dwa rodzaje formatów plików (wtedy z dużym prawdopodobieństwem można ...

jednego z dwóch możliwych formatów plików, a nie listę rozwijaną). Ewentualnie ...

tej kwestii - jakie inne formaty plików są obsługiwane przez system, poza ...

z listą rozwijalną) dookreślenie formatów plików nie byłoby istotną zmianą oferty ...

Calendar.". Takie sformułowanie nie ogranicza możliwości synchronizacji kalendarzy jedynie do kalendarza ...

KIO 1467/19 – Wyrok KIO – 2019-08-09 66 fragmentów Premium ciekawe zdania

2019-08-09 » Oddala odwołanie

nierówne traktowanie wykonawców; 2. zaniechania otwarcia oferty odwołującego bezpośrednio po upływie ...

postępowaniu; 3. zaniechania podania podczas otwarcia ofert w postępowaniu nazwy (firmy ...

2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie otwarcia oferty odwołującego bezpośrednio po upływie ...

Pzp poprzez zaniechanie podania podczas otwarcia ofert w postępowaniu nazwy (firmy ...

poprzez zaniechanie unieważnienia postępowania wobec braku możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej wobec nieodczytania ...

udział w postępowaniu o czynności otwarcia oferty konsorcjum przedsiębiorstw INSTAL-TOR ...

konsorcjum), a także o zaniechaniu otwarcia oferty odwołującego. Odwołujący nie może ...

powodów. Z treści zawiadomienia z otwarcia ofert z dnia 17 lipca ...

konsekwencji powyższego zaniechał podania podczas otwarcia ofert w postępowaniu nazwy (firmy ...

1069/16 zgodnie z którym brak podania do publicznej wiadomości - odczytania ...

dokonał czynności publicznego i jawnego otwarcia ofert złożonych w postępowaniu, jednakże ...

tym zastrzeżeniem, iż w trakcie otwarcia ofert zamawiający poinformował osoby obecne na otwarciu ofert o braku możliwości otwarcia oferty nr 2, natomiast po zakończeniu procedury otwarcia, w osobach komisji przetargowej, podjął kolejną próbę otwarcia oferty nr 2, która zakończyła ...

bez udziału osób przybyłych na otwarcie ofert, to czynność taka, w ...

4 ustawy Pzp, albowiem procedura otwarcia oferty nr 2 nie odbyła ...

INVEST wskazywał, że sposób zapisania pliku .xml był poprawny i umożliwiał ...

budzi w jego ocenie też możliwość przeprowadzenia przez zamawiającego aukcji elektronicznej ...

rozpoznania zarzutów z uwagi na brak wykazania interesu w uzyskaniu zamówienia ...

okoliczność potwierdzenia błędu przy próbie otwarcia pliku odwołującego - przesłane za pismem z ...

niedopuszczalnym było zapisanie oferty w pliku w formacie .xml. Nie znajduje ...

i przechowywania dokumentów elektronicznych), stosowanie plików w formacje .xml na potrzeby ...

W świetle powyższych okoliczności niemożność otwarcia oferty odwołującego przez zamawiającego jest ...

negatywnych konsekwencji związanych z brakiem możliwości otwarcia tejże oferty, albowiem jest to ...

i oprogramowania) przygotowanie zamawiającego do otwarcia ofert, które zostały złożone w ...

zamówieniu, postanowieniami SIWZ, protokołem z otwarcia ofert sporządzonym przez zamawiającego, wydrukami ...

i Internet Explorer, prezentujących próby otwarcia pliku odwołującego, po zapoznaniu się z ...

ust. 1 ustawy Pzp, kwalifikowaną możliwością poniesienia szkody, będącej konsekwencją zaskarżonej ...

tym szkoda polega na utracie możliwości ponownego złożenia oferty w nowym postępowaniu i możliwości potencjalnej realizacji zamówienia. W tym ...

że odrzucony oferent powinien mieć możliwość żądania odrzucenia oferty wygrywającego oferenta ...

zaskarżył zaniechania zamawiającego polegające na braku otwarcia jego oferty, zatem wciąż nie ...

zamówieniu, treści SIWZ, protokołu z otwarcia ofert sporządzonego przez zamawiającego, z ...

i Internet Explorer prezentujących próby otwarcia pliku przesłanego przez odwołującego jako oferta ...

i SIWZ zawarto zapisy dotyczące możliwości wykorzystania aukcji elektronicznej. W sekcji ...

elektronicznej zapisał: 1. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z ...

e-puapu wpłynął do zamawiającego plik nazwany "zaszyfrowana oferta do miniportal ...

nadawcą był odwołujący. W dniu otwarcia ofert, tj. 16 lipca 2019 ...

14:00 zamawiający przystąpił do otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający prawidłowo odszyfrował i otworzył pliki przesłane przez przystępującego po stronie ...

zamawiającego, a następnie prawidłowo odszyfrował pliki przesłane przez odwołującego (plik pn. SKMBT C20319070820490.xml ...

Izba ustaliła również, że próby otwarcia plików, podejmowane przez zamawiającego z wykorzystaniem ...

okoliczność potwierdzenia błędu przy próbie otwarcia pliku odwołującego (płyta CD opisane jako ...

na tą okoliczność protokół z otwarcia ofert z dnia 16 lipca 2019 r. (data otwarcia ofert), podpisany przez członków komisji ...

ustaliła także, że na sesji otwarcia ofert nie był obecny żaden ...

podmiotowych i przedmiotowych oraz o braku podstaw wykluczenia, w tym jednolitego ...

jeden z nich odpowiednio dla plików tekstowych, graficznych, dźwiękowych, kompresji tworzenia ...

tym jako dopuszczalne takie rozszerzenia plików jak np.: .txt, .rtf, pdf ...

odt,. doc,. xls, .ppt dla plików tekstowych; jpg, tif, png, mpg ...

avi, mp3,wav, dla plików graficznych; zip. czy tar. dla ...

to jest czy stosując format pliku .xml, miał prawo wymagać, aby zamawiający dokonał otwarcia oferty w tym pliku i odczytał dane tam zawarte ...

stronie internetowej w informacji z otwarcia ofert. Kwestią wymagającą rozstrzygnięcia było ...

więc dokonanie oceny czy czynność otwarcia ofert została dokonana przez zamawiającego ...

do rozporządzenia o interoperacyjności dla plików tekstowych. Zamawiający nie uczynił zatem ...

powszechnie obowiązujące stwierdzając, że stosowanie plików w formacie .xml na potrzeby ...

dopuszczone wymieniając te, które umożliwiają otwarcie ofert przy wykorzystaniu oprogramowania które ...

sporządzona oferta, a odwołujący przesłał plik w innym formacie, jako profesjonalista ...

negatywnych konsekwencji związanych z brakiem możliwości otwarcia tejże oferty, albowiem jest to ...

zatem stało się tak, że plik przesłany przez odwołującego jako oferta ...

próby, jakich dokonywał zamawiający chcąc otworzyć plik przesłany przez odwołującego. Chociaż więc ...

użył wymaganego narzędzia do przesłania pliku, to jednak otwarcie go i zapoznanie się z ...

Izba podziela stanowisko zamawiającego, że plik przesłany przez odwołującego, pomimo że ...

było dostępne musi zatem istnieć możliwość jego "wyświetlenia" na sprzęcie komputerowym ...

konsekwencji zamawiający nie mógł dokonać otwarcia złożonej oferty, nie doszło zatem ...

ust. 4 ustawy Pzp. Konsekwencją braku możliwości odczytania danych był brak możliwości opublikowania na stronie internetowej zamawiającego ...

wcześniej wskazano zamawiający dokonał czynności otwarcia ofert w sposób prawidłowy, przy ...

oferty odwołującego nie da się otworzyć - zachował się nieprawidłowo. Twierdził jedynie ...

czynności technicznej, którą jest niewątpliwie otwarcie pliku zawierającego ofertę, winien chociażby podjąć ...

uwagi/ zastrzeżenia, że sposób zapisania pliku .xml był poprawny i umożliwiał ...

W kwestii odnoszącej się do braku możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej, z zapisów ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 66 fragmentów

2020-11-02 » Oddala odwołanie

tajemnica przedsiębiorstwa, ze względu na brak skuteczności tego zastrzeżenia, 4. przeprowadzenie ...

przekazał Odwołującemu dokumentację, za wyjątkiem plików: 20200810_calc_ergo_V10.rdf (plik źródłowy w programie Relux) oraz plików "fotometria" (pliki LDT), powołując się na fakt ...

iż Przystępujący rzekomo zastrzegł te pliki jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Potwierdza to ...

2020 r. wskazał, że zastrzeżone pliki są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa i ...

względu na to, że w plikach tych przyjęto rozwiązania techniczne, pozycje ...

się również na fakt, iż pliki LDT stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa DISANO ...

rozwiązań w programie Relux i plików fotometrycznych. Zgodnie z art. 8 ...

uznania wykonawcy co do takiej możliwości, lecz musi opierać się na ...

w postępowaniu. Przystępujący nie zastrzegł plików w odpowiednim terminie, tj. na ...

spełnione przesłanki do uznania zastrzeżonych plików za tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający nie ...

by odmówić Odwołującemu dostępu do plików. Oznacza to, że Przystępujący nie ...

Niezrozumiałe jest zatem zastrzeżenie wyłącznie plików dotyczących szczegółowych obliczeń, a nie ...

wskazuje nazwa tego certyfikatu, 4. brak karty katalogowej na oświetlenie techniczne oraz brak certyfikatu CNBOP dla tych opraw ...

pkt 2.2. b), 5. brak informacji technicznych kart katalogowych elementów ...

zgodności CE na zaoferowane oprawy brak jest norm spełniających warunki wskazane przez Zamawiającego, 7. brak dostarczenia kart katalogowych opraw oświetlenia ...

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia", 8. brak dostarczenia karty katalogowej konsoli sterowania ...

dotykowym, a nie rozwiązanie równoważne, brak kart katalogowych dla "monitora odsłuchowego ...

nie znajduje się informacja o możliwości zabezpieczenia oprawy przed uderzeniem. Wobec ...

zastrzegł dokumenty jako tajemnicę przedsiębiorstwa, brak podstaw prawnych i faktycznych do ...

odrzucenia oferty Przystępującego, jak również brak podstaw do wzywania Przystępującego do ...

tym idzie, w przypadku ewentualnych braków w zakresie dokumentów, o których ...

warunków zamówienia. 3. Co do braku karty katalogowej na oświetlenie techniczne i braku CNBOP dla tych opraw Zamawiający ...

e) szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - brak w dokumentach dotyczących opraw przedłożonych ...

specyfikacji technicznych): "w ocenie Zamawiającego brak dokumentów, o których mowa w ...

Prawo zamówień publicznych zastrzegamy, że pliki: - 20200810_calc_ergo_ V10.rdf (plik źródłowy w programie Retux) oraz - pliki "fotometria"(pliki LDT) nie mogą być udostępniane ...

z o.o. W powyższych plikach przyjęto rozwiązania techniczne, pozycje montażowe ...

GEOKAT Sp. z o.o. Pliki LDT stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa DISANO ...

rozwiązań w programie Relux i plików fotometrycznych". W ocenie Zamawiającego Przystępujący ...

p., wydaje się również zasadna możliwość zastosowania art. 26 ust. 4 ...

wyjaśnieniach Przystępujący wskazał, iż zastrzeżone pliki (plik źródłowy oraz pliki LDT) są plikami, które zawierają know-how dostawcy ...

opraw. W obrocie gospodarczym takie pliki nie są udostępniane osobom trzecim ...

internetowej lub w bazach danych. Pliki źródłowe są opracowywane wyłącznie przez ...

istotną informację handlową. Dodatkowo zapis plików (rozszerzenie .rdf oraz .Idt) uniemożliwia otwarcie i edycję plików osobom postronnym. Przystępujący podjął działania dotyczące zabezpieczenia plików związanych z przetargiem. Dostęp do plików posiada zarząd i osoba dedykowana ...

które zawiera informację o poufności plików stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Disano. W ...

w uzasadnieniu odwołania wskazał liczne braki w dokumentach złożonych na wezwanie ...

uwagi na wskazane w odwołaniu braki oferta Przystępującego powinna zostać odrzucona. Odwołujący zarzucił, że pliki źródłowe w programie Relux oraz pliki LDT nie zawierają informacji mogących ...

dana informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Pliki te mają natomiast znaczenie dla ...

K., do którego dołączono przedmiotowe pliki źródłowe. Osoba ta została w ...

zostać przypisane wykonawcy z powodu braku umocowania, a zatem wykonawca nie ...

miał podstaw do nieprzekazywania tych plików pozostałym wnoszącym o to wykonawcom ...

do treści zawartych w zastrzeżonych plikach. To , zgodnie z art. 192 ...

Podczas rozprawy Przystępujący potwierdził, że pliki .ldt i .rtm mają wartość handlową. O przedstawienie plików producenta należałoby się zwrócić do producenta. Potwierdził, że pliki .ldt i .rtm pochodzą od ...

na potrzeby niniejszego zamówienia, to pliki PDF powstałe na podstawie plików otrzymanych od producenta. W informacji DISANO wskazano, że pliki nie mogą być kopiowane i ...

Nie było też zarzutu, że pliki PDF są przerabiane lub niewiarygodne. Zauważa, że każdy plik źródłowy można zmienić. W plikach PDF zawarto 1100 stron obliczeń ...

z ilości opraw. Co do braku kart katalogowych wskazał, że Przystępujący ...

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz pliki fotometryczne LDT zastosowanych opraw. Przystępujący przedstawił wymagane dokumenty, ale pliki 20200810_calc_ergo_V10.rdf (plik źródłowy w programie Relux) oraz "fotometria" (pliki LDT) zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa ...

ofertach, które podaje się podczas otwarcia ofert. Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa została ...

które mogą być przekazywane po otwarciu ofert lub złożeniu wniosków - zwłaszcza ...

Prawo zamówień publicznych zastrzegamy, że pliki: - 20200810_calc_ergo_V10.rdf (plik źródłowy w programie Relux) oraz - pliki "fotometria" (pliki LDT) nie mogą być udostępniane ...

z o.o. W powyższych plikach przyjęto rozwiązania techniczne, pozycje montażowe ...

GEOKAT Sp. z o.o. Pliki LDT stanowią tajemnice przedsiębiorstwa DISANO ...

rozwiązań w programie Relux i plików fotometrycznych. Dla uniknięcia wątpliwości efekty symulacji oświetlenia w postaci plików pdf (20200810_calc_ergo_V ...

rozprawy Przystępujący potwierdził, że to pliki .ldt i .rtm pochodzą od ...

na potrzeby niniejszego zamówienia, to pliki .pdf powstałe na podstawie plików otrzymanych od producenta. Także Zamawiający podczas rozprawy wskazał, że pliki .ldt najczęściej są umieszczane przez ...

przedstawionych wyjaśnień wynika, że przedmiotowe pliki .ldt i .rtm nie stanowią ...

pochodzą od niego, a jedyny plik przez niego sporządzony - plik w formacie .pdf, jest jawny ...

Przystępujący sami potwierdzili także, że pliki dotyczące produkowanych opraw, służące do ...

obliczeń, producenci opraw przesyłają zainteresowanym. Brak zwyczaju umieszczania takich plików na stronach internetowych producentów - co ...

wygodniejsze jest więc upublicznienie tych plików - nie oznacza jeszcze, że stanowią ...

tylko że producent przekazuje te pliki bezpośrednio zainteresowanym. Z wyjaśnień Zamawiającego ...

nie jest jeszcze równoznaczny z możliwością objęcia tego projektu tajemnicą przedsiębiorstwa ...

przestaje nią być w chwili otwarcia ofert. Projekt taki można porównać ...

przez niego oświetlenia, pomimo że pliki w formacie .pdf, odnoszące się ...

wymagań określonych przez zamawiającego, 3) brak podstaw wykluczenia - zamawiający wskazuje w ...

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia", pkt 4.7 ...

warunków zamówienia, 4.7.2. pliki fotometryczne LDT zastosowanych opraw, 4 ...

123456...36następne »