Spróbuj: "oferta w postaci elektronicznej" 59

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Dopuszczalność „skanu oferty” w postępowaniu o zamówienie publiczne – Komunikat UZP – 2019-04-12 41 fragmentów

2019-04-12 » UZP / Aktualności

się problem dotyczący dopuszczalności złożenia oferty pierwotnie sporządzonej w postaci papierowej, następnie przekształconej do postaci elektronicznej oraz, po przekształceniu, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (tzw. "skan oferty"). 2. Dokument elektroniczny Pojęcie dokumentu elektronicznego, którym posługuje się rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej nie zostało zdefiniowane w przepisach ustawy Pzp, dlatego konieczne ...

61 § 2 KC). 4. Wnioski Ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie, winno uznać się za dokument elektroniczny. Nie każdy dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, stanowiący odwzorowanie dokumentu, który pierwotnie został sporządzony w postaci papierowej (np. skan w PDF), będzie uznany za elektroniczną kopię. W każdym przypadku należy brać pod ...

złożenia danego oświadczenia lub dokumentu. W przypadku zeskanowania oferty wykonawcy pierwotnie wytworzonej przez niego w postaci papierowej, tj. przekształcenia jej w postać elektroniczną, a następnie opatrzenie powstałego w ten sposób dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy, oznacza wolę złożenia oferty, nie zaś kopii oferty. Ofertę, stanowiącą oświadczenie woli wykonawcy, należy uznać za dokument elektroniczny (ofertę złożoną w postaci elektronicznej) niezależnie od tego, czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu ...

Dopuszczalność "skanu oferty" w postępowaniu o zamówienie publiczne 41 fragmentów

2019-04-20 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

się problem dotyczący dopuszczalności złożenia oferty pierwotnie sporządzonej w postaci papierowej, następnie przekształconej do postaci elektronicznej oraz, po przekształceniu, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (tzw. "skan oferty"). 2. Dokument elektroniczny Pojęcie dokumentu elektronicznego, którym posługuje się rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej nie zostało zdefiniowane w przepisach ustawy Pzp, dlatego konieczne ...

61 § 2 KC). 4. Wnioski Ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie, winno uznać się za dokument elektroniczny. Nie każdy dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, stanowiący odwzorowanie dokumentu, który pierwotnie został sporządzony w postaci papierowej (np. skan w PDF), będzie uznany za elektroniczną kopię. W każdym przypadku należy brać pod ...

złożenia danego oświadczenia lub dokumentu. W przypadku zeskanowania oferty wykonawcy pierwotnie wytworzonej przez niego w postaci papierowej, tj. przekształcenia jej w postać elektroniczną, a następnie opatrzenie powstałego w ten sposób dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy, oznacza wolę złożenia oferty, nie zaś kopii oferty. Ofertę, stanowiącą oświadczenie woli wykonawcy, należy uznać za dokument elektroniczny (ofertę złożoną w postaci elektronicznej) niezależnie od tego, czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu ...

KIO 338/19 – Wyrok KIO – 2019-03-14 239 fragmentów Premium ciekawe zdania

2019-03-14 » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

wyłącznie (1) o sporządzeniu dokumentów w postaci elektronicznej, nie określając, co należy rozumieć przez "sporządzenie oferty w postaci elektronicznej" i przez "postać elektroniczną oferty" oraz (2) o obowiązku opatrzenia dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Brak postaci elektronicznej dokumentu lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego przesądza o nieważności oferty z rygorem nieważności. Zdaniem Zamawiającego sporządzenie oferty w postaci elektronicznej nie może być interpretowane zawężająco. Ofertę można sporządzić w postaci elektronicznej w dowolny sposób, nie tylko przez ...

zamówieniu, zawierającego wyłącznie wymóg składania ofert drogą elektroniczną na podany link (adres elektroniczny). Jeśli dokument w postaci elektronicznej został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, to zgodnie z art. 60 Kc w zw. z art. 14 Pzp "z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej ...

kompresji, lub skanowaniu i kompresji w celu nadania mu postaci elektronicznej i przesłania drogą elektroniczną oraz opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest oryginałem oświadczenia woli (ofertą). Przepisy Pzp i Kc nie określają sposobu, w jaki należy tworzyć oświadczenia woli w postaci elektronicznej. Każda postać elektroniczna jest więc dopuszczalna, a o ...

123456...430następne »