Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 990/16 – Wyrok KIO – 2016-07-01 155 fragmentów

2016-07-01 » Oddala odwołanie

wykonawca mógł złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Badanie i ocena ofert dokonana przez zamawiającego wykazała, że treść oferty odwołującego nie odpowiada treści SIWZ w zakresie parametrów oferowanego sprzętu. W formularzu ofertowym - Opis przedmiotu zamówienia, odwołujący przekopiował jedynie treść kolumny "parametry wymagane" określającej minimalne wymogi nie wskazując o jakich konkretnie parametrach sprzęt oferuje. Treści oferty w tym zakresie nie można również ustalić w oparciu o załączone przez odwołującego do oferty karty produktów, które analogicznie jak formularz ofertowy z parametrami oferowanymi nie zawierały informacji na temat jaki konkretnie sprzęt o jakich parametrach oferuje odwołujący. Ponadto odwołujący nie opisał załączonych kart produktów, tak aby można było je przypisać do konkretnego zadania. W związku z powyższym zamawiający w dniu 10.05.2016 r ...

doprecyzowanie stanowi niedozwoloną modyfikację treści oferty. Wskazał, że odwołujący zaoferował w wyniku zmiany skonkretyzowane urządzenia, które powinny być przedstawione w ofercie (złożonej przed upływem terminu składania ofert). Podniósł, że w formularzu cenowym/opis przedmiotu zamówienia, wykonawcy byli zobowiązani do przedstawienia w kolumnie Parametry oferowane swoich propozycji (treść oferty), zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w SIWZ - konkretnych oferowanych parametrów - nazwy/modelu/typu, a w zadaniach 2, 4, 7 producenta każdego z podzespołu wchodzącego w skład komputera, nie zaś do przekopiowania opisu zamawiającego zamieszczonego w kolumnie Parametry wymagane. Wskazał, że opisy parametrów przedstawione przez wykonawcę stanowią essentialia ...

uzupełnił i uszczegółowił, jak określił w odwołaniu, złożone wraz z ofertą wydruki ze stron internetowych, dokonując samo uzupełnienia, w istocie, merytorycznej treści oferty. Uzupełnienie Katalogu produktowego spowodowało zmianę treści przedstawionej w Drugim Zmienionym Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz Opis przedmiotu zamówienia w kolumnie Parametry oferowane. Na rozprawie strony jednoznacznie potwierdziły, że Parametry oferowane przedmiotu zamówienia łącznie z wydrukami zamieszczonymi na str. 32-56 oferty, nie potwierdzały zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami SIWZ, natomiast po uzupełnieniu i uszczegółowieniu w ramach samo uzupełnienia Katalogu produktowego, zgodność treści oferty z wymaganiami zamawiającego była możliwa do potwierdzenia ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 92 fragmenty

2013-07-01 » Uwzględnia odwołanie

z wymogami, o których mowa w "Opisie przedmiotu zamówienia". Zdaniem odwołującego niewskazanie żadnych parametrów oferowanych dla jakiegokolwiek sprzętu (dla części A-H) w ofercie Kamsoft S.A. powinno implikować odrzucenie oferty tego wykonawcy jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia z uwagi na to, że zamawiający bezwzględnie wymagał podania tych parametrów we właściwych załącznikach. Wykonawca ten zastosował jedynie zapisy "parametry zgodne z SIWZ", a ponadto nie załączył żądanych przez zamawiającego folderów, opisów czy katalogów, z których wynikałyby dane parametry. Poza tym w załączniku A pkt 2.5 zamawiający wymagał: "Drukarka do gabinetu lekarskiego (sieciowa ...

2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2. dokumenty potwierdzające, że oferowany we wszystkich częściach zamówienia asortyment spełnia wymogi, o których mowa w rozdziale II "Opis przedmiotu zamówienia", w tym: opisy, foldery, instrukcje obsługi. Wykonawca, na potwierdzenie spełniania parametrów granicznych i pożądanych, winien wskazać numer strony oferty, na której widnieje potwierdzenie każdego z tych parametrów i odpowiednio je zaznaczyć. Numer strony winien być wpisany w "Opisie przedmiotu zamówienia" w miejscu, gdzie znajduje się opis parametrów wymaganych i podlegających ocenie punktowej dla przedmiotu zamówienia; 3. certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do ...

gotowe" informacje producentów i dystrybutorów. Oferta taka jest całością i należy badać jako całość. Zatem w braku pewnych danych w tabeli, jak najbardziej zamawiający może sięgnąć do opisu czy folderu. Należy zauważyć, iż w takim przypadku wykonawca ponosi ryzyko, czy dane i parametry urządzenia podane w folderze są zgodne z oferowanymi przez niego w składanej ofercie. Dotyczy to zwłaszcza urządzeń, które można konfigurować lub których parametry można zmieniać. Również pewne wymagania zamawiającego, np. aby w wersie tabeli wskazać stronę oferty, na której znajduje się folder zawierający wymagane dane, są wymogiem technicznym przygotowania oferty, który ma zamawiającemu ułatwić i usprawnić jej analizę. Brak w tym zakresie jest brakiem formalnym, a nie niezgodnością treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Należy pamiętać, by nie stawiać zbędnego formalizmu ponad rzeczywistą merytoryczną wartość oferty (jej zgodność z opisem przedmiotu zamówienia). Oczywiście również w takich wypadkach należy indywidualnie badać ...

KIO 474/21 – Wyrok KIO – 2021-03-26 127 fragmentów Premium ciekawe zdania

2021-03-26 » Uwzględnia odwołanie

i urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Powyższe w ocenie Odwołującego oznacza, że parametry sprzętu wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowią parametry minimalne, graniczne - wobec których należy przeprowadzić porównanie w przypadku oferowania produktu równoważnego. Dla wykonawców oznacza to, że w przypadku, gdy oferują oni rozwiązanie równoważne - są zobowiązani do odniesienia się do zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Odwołujący wskazał, że w zakresie zadania nr 10 zaoferował produkty równoważne w stosunku do produktów wymaganych w OPZ. Produkty te są lepszej jakości niż produkty referencyjne, w każdym elemencie wymaganym - są równe albo lepsze. Odwołujący wyjaśnił także, że każdorazowo w przypadku zaoferowania produktu równoważnego - przedmiotową okoliczność wyraźnie zaznaczył w formularzu ofertowym oraz przedstawił parametry sprzętu - które pozwalały na ocenę, czy zaoferowany produkt spełnia wymagania Zamawiającego. Rozdział VI pkt 10 SIWZ stanowił, że: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie ...

niedopuszczeniu produktu będącego przedmiotem pytania. Nie odniesiono się do żadnych parametrów urządzeń, których dotyczyły pytania wykonawców. Zamawiający w treści "wyjaśnień" nie zawarł żadnych wyjaśnień w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w aspekcie wymaganych parametrów, na które powołuje się w uzasadnieniu odrzucenia oferty Odwołującego. Zdaniem Odwołującego przedmiotowych wyjaśnień nie sposób nawet traktować jako wyjaśnienia ...

określone urządzenie za niezgodne z jego wymaganiami. Nie wyjaśniał, które parametry danego urządzenia powodują, że nie odpowiada ono jego wymaganiom. Nie przedstawił żadnych wyjaśnień w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, w aspekcie wymaganych parametrów, na które powołuje się w uzasadnieniu odrzucenia oferty Odwołującego. Jest to istotne, gdyż ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 153 fragmenty

2020-07-08 » Oddala odwołanie

pętla ma stanowić całość i nie może posiadać złącz umożliwiających jej rozpięcie oraz przewodowych słuchawek typu "Walkman". Wykonawca nie wykazał, że oferowany zestaw spełnia kryteria Opisu przedmiotu zamówienia. Dalej Odwołujący wskazał, że w decyzji o odrzuceniu jego oferty Zamawiający wskazał, że oferta Odwołującego nie zawiera wszystkich wymaganych informacji, które pozwoliłyby ustalić, czy jej treść jest zgodna z treścią SIWZ. Wykonawca w większości pozycji poprzestał na deklaracji, że parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu spełniają wymagania Opisu przedmiotu zamówienia, lecz nie przedstawił, jak było to wymagane w SIWZ, ich rzeczywistych wartości. Uniemożliwił w ten sposób Zamawiającemu własną ocenę zgodności oferty z treścią SIWZ. Wykonawca otrzymał ...

dozwolonych prawem możliwości wyjaśnienia treści oferty Nr 2 w zakresie jej zgodności z treścią SIWZ i nie uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji o wymaganych w Opisie przedmiotu zamówienia parametrach i funkcjonalnościach oferowanego sprzętu, zobowiązany został do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy." W ocenie Odwołującego powyższe stanowisko i decyzja Zamawiającego o odrzuceniu jego oferty jest błędna. Odwołujący bowiem zastosował ...

ciężar wykazania, iż oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami wskazanymi w SIWZ. Złożone w ofercie deklaracje Odwołującego w tym zakresie nie spełniają wymagania Zamawiającego o przekazaniu przez wykonawcę wraz z ofertą opisów/specyfikacji technicznych zawierających informacje o funkcjonalnościach oferowanych produktów. Ocena Odwołującego w tym zakresie ma charakter subiektywny ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 148 fragmentów

2012-07-17 » Uwzględnia odwołanie

oferentów złożył uznaną przez Zamawiającego ofertę, gdyby nie to, że wykonawca ten posługuje się technologią, w oparciu o którą przygotowano dokumentację techniczną i projektową przetargu. W tej sytuacji stwierdzić należy, że opis przedmiotu zamówienia a dokładniej wskazanie parametrów uznanych przez Zamawiającego za istotne, zawierały wewnętrzne sprzeczności, które uniemożliwiły złożenie ofert zgodnych z jego oczekiwaniami; - Parametry, uznawane przez Zamawiającego za istotne ...

robót budowlanych, to projekt budowlany w ogóle nie miałby jakiegokolwiek znaczenia. Niewątpliwie, z treści oferty odwołującego nie wynika spełnienie wymagania w zakresie powierzchni złoża biologicznego. Bezspornie odwołujący nie załączył do oferty takich rysunków, kart katalogowych i opisów, na podstawie których możliwą byłaby ocena tego parametru. Odwołujący przyznał też, że oferowany przedmiot zamówienia zawiera rozwiązania równoważne do tych opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z tego względu zamawiający zasadnie ...

oczyszczalni. Ze złożonych przez odwołującego w odpowiedzi dokumentów także nie wynika spełnienie spornego wymagania dotyczącego minimalnej powierzchni złoża biologicznego. Dostrzeżenia jednak wymaga, że z treści wezwania nie sposób wyczytać intencji zamawiającego odnoszących się do braku w ofercie informacji dotyczących powierzchni złoża biologicznego. Wezwanie powinno zawierać przynajmniej w minimalnym zakresie dostrzeżone przez zamawiającego braki w ofercie, w tym niedostatki w zakresie informacji zawartych w ofercie, szczególnie w okolicznościach, gdy wymaganie określonych dokumentów, a także same wymagania co do przedmiotu zamówienia zostały niejako zakamuflowane w różnych częściach specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wymagane dotyczące powierzchni złoża biologicznego - w projekcie budowlanym, zaś wymóg złożenia opisów, kart katalogowych i rysunków - w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 211 fragmentów

2012-02-07 » Uwzględnia odwołanie

podziałem na poszczególne pomieszczenia. Podane w załączniku parametryparametrami minimalnymi. Oferowane parametry techniczne nie mogą być gorsze od wymienionych w specyfikacji. W punkt 3 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - zamawiający podał, że przedmiot zamówienia obejmuje (..) meble laboratoryjne o parametrach określonych w załączniku nr 1. Składane oferty muszą zawierać wykaz oferowanego sprzętu z podziałem ...

dostawy - meble laboratoryjne spełnia wszystkie parametry graniczne wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ, zawierającym ich wyszczególnienie. Tym samym objął zobowiązanie spełnienia tych wymagań treścią swojej oferty. Zamawiający sam wskazał, że podane w załączniku nr 1 do SIWZ "Opisie przedmiotu zamówienia parametryparametrami minimalnymi. Oferowane parametry techniczne nie mogą być gorsze od wymienionych w specyfikacji." Należało zatem zważyć, że wydając w punkcie 7 SIWZ Wykaz dokumentów ...

katalogi stanowią dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań zamawiającego, według zobowiązania podjętego przez wykonawcę w treści oferty wykonania zamówienia w żądany sposób. W tym znaczeniu, należy odróżnić treść oferty, od dokumentów składnych na jej potwierdzenie, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zamawiający wymagał w punkcie 7.1.13 SIWZ dokładnego opisu oferowanego sprzętu z podaniem parametrów, ale nie wyszczególnił jakich parametrów konkretnie oczekiwał. Zaś parametry graniczne, które wskazał wprost, i w odniesieniu do których zapowiedział, że oferta zostanie odrzucona w przypadku ich nie spełnienia, czy też niespełnienia w stopniu minimalnym - zostały przez odwołującego wykazane i nie zostały wymienione jako przyczyna odrzucenia oferty. W przedstawionym opisie odwołujący wymienił parametry, cechy, właściwości oferowanego przedmiotu zamówienia. Skoro zamawiający nie podał wprost jakie inne parametry mają zostać przedstawione w opisie, oprócz tych które wyszczególnił jako graniczne, nie może na etapie oceny ofert odstępować od ustanowionych warunków i odrzucić oferty z tego względu, iż dokonany opis zamawiający uznał za niepełny, w szczególności co do podania wymiarów mebli, czy też w niepełnym asortymencie. Wykonawca nie był zobowiązany w ocenie Izby, powtórzyć w swojej ofercie wszystkich parametrów objętych dokumentacją zamawiającego według załącznika ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2011 77 fragmentów

2011-08-09 » Uwzględnia odwołanie

LLC) Zamawiający dokonał odrzucenia obu ofert i unieważnił postępowanie. W przypadku Odwołującego Zamawiający odrzucił ofertę nie zwracając się o udzielenie wyjaśnień co do treści oferty, uznając, iż zaoferowana przez Odwołującego szafa serwerowa nie spełnia wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bowiem nie ma ona minimalnych wymaganych parametrów co do głębokości (900 mm ...

z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Opis parametrów wielkościowych nie służył potwierdzeniu wymaganego warunku, przez co zgodność oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powinna być weryfikowana tym opisem. Niezależnie od powyższego irracjonalne byłoby założenie, iż jego intencją było złożenie oferty niezgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Odwołujący wyraźnie zadeklarował potwierdzenie warunków wymaganych przez Zamawiającego. Nawet więc jeśli uznać, iż opis urządzenia podany w kolumnie "Potwierdzenie - Wymagania" ma służyć weryfikacji warunku, pomiędzy tym opisem a złożonym potwierdzeniem zachodzi ewidentna ...

Zamawiającego oraz pochodzącej od wykonawcy w postaci wskazań typów, modeli, parametrów itd. konkretnie oferowanych urządzeń. Niezależnie od tego, czy Zamawiający wymagał podania modelu i parametrów oferowanych szaf krosowych, skoro Odwołujący dane takie zawarł w swoim oświadczeniu, są one jego częścią - treścią oferty, której Zamawiający nie może zignorować, gdyż mogłoby to doprowadzić w trakcie realizacji umowy do sytuacji, w której nie będzie on mógł otrzymać przedmiotu zamówienia zgodnego i ze swoimi wymaganiami, i z ofertą. W sytuacji, która zaistniała w ofercie Odwołującego - w przypadku niezgodności parametrów wskazanych przez Zamawiającego oraz wpisanych indywidualnie przez wykonawcę - w orzecznictwie i piśmiennictwie dotyczącym zamówień publicznych wytworzył się jednolity pogląd ...

123456...687następne »