Logowanie

SzuKIO - wyszukiwarka dokumentów KIO, ZA, GKO oraz ETS

Tomaka Maciej, Buduj z Głową, BzG 1/2010

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 28 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

ostrożności procesowej od: • zaniechania poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących ...
ustawy Pzp poprzez zaniechanie poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej. W oparciu o powyższe Odwołujący ...
2 pkt 2 ustawy Pzp - oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. O kosztach orzeczono ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2010 – 8 fragmentów

Nie uwzględniono zastrzeżeń

że zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Zarówno z treści przepisu stanowiącego o oczywistych omyłkach rachunkowych, jak również orzecznictwa sądowego, arbitrażowego ...
Okręgowy w Warszawie orzekł, że "Oczywistą omyłką jest widoczna, niezamierzona niedokładność, błąd pisarski albo rachunkowy lub inna podobna usterka w tekście. Sprostowanie oczywistej omyłki nie może prowadzić do zmiany ...
nie mogą być zakwalifikowane jako oczywiste omyłki rachunkowe uprawniające zamawiającego do ich poprawienia ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2012 – 24 fragmenty

Odrzuca odwołanie

wniósł odwołanie wobec czynności poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych w ofercie Sygnity S.A ...
pomimo, iż nie były to oczywiste omyłki rachunkowe, które mogą być poprawione w ...
nakazanie Zamawiającemu: unieważnienia czynności poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej w ofercie Sygnity S.A ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2009 – 18 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

2 Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, natomiast czynność dokonana przez Zamawiającego ...
poprawienie oferty dotyczy wyłącznie innych omyłek, aniżeli oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, polegających na niezgodności oferty ze ...
oferty Odwołującego, nie są ani oczywistymi omyłkami rachunkowymi (co zostało wykazane powyżej), ani ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010 – 25 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

że powstała rozbieżność była wynikiem oczywistej omyłki rachunkowej polegającej na pominięciu odsetek za ...
16.342,61 zł stanowi oczywistą omyłkę rachunkową i podlega poprawieniu w trybie ...
pominięcie odsetek przez odwołującego stanowi oczywista omyłkę rachunkową, zamawiający dokonać jej poprawienia oraz ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010 – 3 fragmenty

Oddala odwołanie

oferentów jest prawidłowe. Zamawiający poprawił oczywiste omyłki rachunkowe w oprotestowanych ofertach, działając zgodnie ...
pkt 2 ustawy Pzp, poprawił oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Izba stwierdziła, iż ...
więc uczynił, dokonując poprawy błędów rachunkowych w kwestionowanych ofertach w trybie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 20 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

niego obowiązek poprawienia w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, powinien zastosować tę ...
co można byłoby uznać za oczywiste omyłki rachunkowe, gdyż z kolei dodanie do ...
dalszej kolejności dopiero do poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej. Działanie takie godziłoby w zasady ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 28 fragmentów

Oddala odwołanie

2) poprawienie w ofercie konsorcjum oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) powtórnego dokonania ...
zakresie możliwych sposobów poprawiania powstałych omyłek rachunkowych. Nie ma przeszkód, aby zamawiający, w celu poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej, stosował reguły określone w uchylonym ...
że zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, co w ocenie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010 – 11 fragmentów

Oddala odwołanie

zamawiający nie mógłby w ramach oczywistej omyłki rachunkowej (art. 87 ust 2 pkt ...
i z powołaniem się na "oczywiste omyłki rachunkowe". Czemu dał wyraz uznając bezpodstawnie ...
pkt 2 Pzp przez poprawienie oczywistych omyłek rachunkowych w ofercie wybranej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych tych pomyłek. Uwzględniając powyższe, na ...

1 następne »