Spróbuj: "oczywista omyłka pisarska w ofercie wykonawcy" 8

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2006 39 fragmentów

2006-05-09 » Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu dokonanie ponownej oceny ofert

warunków płatności, warunków gwarancji, ważności oferty. W konkluzji protestu Wykonawca wnosił o dokonanie czynności poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej i dokonania ponownej oceny oferty. Oddalając protest Zamawiający uznał, że błąd popełniony w formularzu oferty nie może być uznany za oczywistą omyłkę pisarską. Błąd w ofercie nie wynikał z mylnej pisowni ...

ust. 2 Pzp Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Poprawienie oczywistych omyłek pisarskich stanowi w przypadku ich stwierdzenia obowiązek Zamawiającego. Oczywistą omyłką jest widoczna, niezamierzona niedokładność, błąd pisarski albo rachunkowy lub inna podobna usterka w tekście. Sprostowanie oczywistej omyłki nie może prowadzić do zmiany treści oferty, w szczególności nie może polegać na zmianie określonego w ofercie rozmiaru świadczenia oferenta lub ceny (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie 2002.12.10 sygn ...

dodatkowych badań czy też ustaleń. Wykonawca w ofercie zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ i na warunkach w niej określonych. Poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w pkt 2 formularza oferty biorąc pod uwagę całość oferty nie ma znaczenia dla rozmiaru świadczeń Wykonawcy ceny i innych warunków realizacji zamówienia. W ocenie Zespołu Arbitrów Zamawiający powinien ...

123456...235następne »