Logowanie

UZP/ZO/0-2862/06 – Wyrok ZA – 2006-11-30 – 13 fragmentów

Oddala odwołanie

ust. 2 Prawa zamówień publicznych. Oczywista omyłka pisarska to widoczna, mylna pisownia wyrazu ...
wyrazu lub jego części. Istotą oczywistej omyłki pisarskiej, poza bezspornością, jest możliwość jej ...
nie można kwalifikować w kategorii oczywistej omyłki pisarskiej, a to powoduje, że treść ...

UZP/ZO/0-1673/06 – Wyrok ZA – 2006-06-13 – 16 fragmentów

Uwzględnia odwołanie i unieważnia czynność Zamawiającego polegającą na poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w ofercie wykonawcy AW-Klima Sp. z o.o

czynność Zamawiającego polegającą na poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w ofercie wykonawcy AW-Klima ...
akt V Ca 1514/02 oczywistą omyłką jest widoczna niezamierzona niedokładność błąd pisarski lub rachunkowy lub inna podobna usterka w tekście. Sprostowanie oczywistej omyłki nie może prowadzić do zmiany ...
być potraktowany przez Zamawiającego jako oczywista omyłka pisarska i poprawiony w trybie art ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2008 – 1 fragment

Umorzyć postępowanie odwoławcze

2008 r. i jest to oczywista omyłka pisarska - prawidłową datą pisma jest dzień ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. – 2006 – 13 fragmentów

do poprawienia w tekście oferty oczywistej omyłki pisarskiej lub omyłki rachunkowej. Według zamawiającego trudno uznać ...
wyjaśnień. Na tym polega oczywistość omyłki, że dla każdego, który dokonuje przeglądu oferty jest to oczywisty błąd nie budzący żadnych wątpliwości. Taka interpretacja pojęcia oczywistej omyłki pisarskiej jest prawidłowa i Sąd Okręgowy ...
prawidłowo przyjął Zespół Arbitrów jako oczywista omyłka pisarska. Nie jest również zasadny zawarty ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2008 – 25 fragmentów

Oddala odwołanie

1943 m3, co jest oczywistą omyłką pisarską, którą Zamawiający ma obowiązek poprawić ...
identyfikację, że istotnie Odwołujący popełnił oczywistą omyłkę pisarską. Zmiana ilości jednostek zamówienia, bądź ...
stanowi w ukształtowanej linii orzeczniczej, oczywistej omyłki pisarskiej (m.inn. wyrok ZA z ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2008 – 29 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

Ugruntowane stanowisko doktryny dotyczące błędów pisarskich, rachunkowych lub innych oczywistych omyłek, pozwala stwierdzić, iż oczywistość omyłki pisarskiej, rachunkowej lub innej wynika bądź z natury samej omyłki, bądź z porównania zaistniałego błędu ...
Okręgowy w Warszawie stwierdził, iż "oczywistą omyłką jest widoczna, niezamierzona niedokładność, błąd pisarski albo rachunkowy lub inna podobna usterka w tekście. Sprostowanie oczywistej omyłki nie może prowadzić do zmiany ...
rok 2009. W ocenie Izby, omyłka polegająca na wpisaniu w tym miejscu roku 2008 jest oczywistym błędem pisarskim, widocznym "na pierwszy rzut oka ...

UZP/ZO/0-817/07 – Wyrok ZA – 2007-07-16 – 15 fragmentów

Oddala odwołanie

iż Zamawiający nieprawidłowo dokonał poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej w ofercie Przedsiębiorstwa Robót Drogowych ...
kwocie podatku VAT nie jest oczywistą omyłką pisarską, której poprawę mógł dokonać Zamawiający ...
od Zamawiającego unieważnienia czynności, poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej w ofercie Przedsiębiorstwa Robót Drogowych ...

UZP/ZO/0-256/06 – Wyrok ZA – 2006-02-02 – 17 fragmentów

Oddala odwołanie

zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie ...
wynika, że czym innym jest oczywista omyłka pisarska, a czym innym omyłka rachunkowa w obliczeniu ceny. Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widocznie mylną pisownię ...
uchybienie winno być potraktowane jako oczywista omyłka pisarska. W świetle przytoczonego przepisu ustawy ...

UZP/ZO/0-572/07 – Wyrok ZA – 2007-05-17 – 5 fragmentów

Oddala odwołanie

Jak wynika z ww. przepisu oczywista omyłka pisarska musi wystąpić w tekście oferty ...
okoliczność ta była bezsporna - a omyłka taka nie może budzić wątpliwości. Wobec tego przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć mylną pisownię wyrazu ...
zakresie mamy do czynienia z oczywistą omyłka pisarską. Nie potwierdziły się również zarzuty ...

UZP/ZO/0-2767/06 – Wyrok ZA – 2006-11-15 – 12 fragmentów

Uwzględnia odwołanie i nakazuje unieważnienie czynności poprawienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny oferty złożonej przez Odwołującego

z tej zmiany, 2. poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w ofercie Protestującego, 3. unieważnienie czynności poprawienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny oferty ...
Protestującego popełniona w tej pozycji omyłka nie była omyłką rachunkową, lecz oczywistą omyłką pisarską i co za tym idzie nie powinna być wprowadzona. Omyłka ta dotyczy następującego tekstu umieszczonego ...
w zakwestionowanej pozycji miała miejsce oczywista omyłka pisarska. Jak wynika z dokumentacji wielkość ...

1 następne »