Spróbuj: "obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny" 5

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 2471/18 – Wyrok KIO – 2018-12-13 161 fragmentów

2018-12-13 » Oddala odwołanie

r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w ...

siedzibą we Wrocławiu, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego ...

na posiedzenie i rozprawę. Stosownie do art. 198a i 198 ...

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. Przewodniczący ...

jego oferty z uwagi na rażąco niską cenę i o wyborze oferty złożonej ...

Wykonawca Y"). W odwołaniu wniesionym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej ...

odrzucenie jego oferty z powodu rażąco niskiej ceny i zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy ...

jego oferty z uwagi na rażąco niską cenę, a po drugie - odrzucenia, na ...

odrzucenie oferty Odwołującego z powodu rażąco niskiej ceny. Uzasadniając zarzuty odwołania Odwołujący wyjaśnił ...

1a Pzp, dokonał badania rażąco niskiej ceny przez średnią arytmetyczną wszystkich złożonych ...

tj. przez porównanie, czy podana cena w ofercie jest o 30 ...

2 Pzp. Przyjęty sposób analizy rażąco niskiej ceny spowodował, że drastycznie wysoka oferta ...

Wykonawca FP") mocno zawyżyła średnią cenę wszystkich ofert, ustalając ją na ...

zamówienia, że konieczne było ustalanie rażąco niskiej ceny oferty Odwołującego w oparciu o ...

nie było zasadne zwracanie się do Odwołującego o wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny, bowiem gdyby była brana pod uwagę cena całkowita oferty względem wartości zamówienia ...

Niemniej jednak Zamawiający zwrócił się do Odwołującego z wnioskiem o złożenie wyjaśnień następującej treści: "Zamawiający zwraca się o udzielenie w terminie do 30 października 2018r do godz. 13:00 wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny oraz elementów oferty złożonej przez ...

Państwa, mających wpływ na wysokość ceny, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia". Odwołujący, w odpowiedzi na wezwanie, uznał, że przy tak niewielkiej ...

odbiega od stawek rynkowych. Przedstawiając wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny odniesiono się do sposobu kalkulacji całego projektu w ...

w ofercie pozostały w gotowości do realizacji zamówienia w trakcie trwania ...

osób. Dodatkowo, Odwołujący wykazał w wyjaśnieniach, zgodnie z art. 90 ust ...

lit. a Pzp, że oferowana cena całości oferty wynika z następujących ...

na bardzo efektywne opracowywanie dokumentacji do systemów informatycznych, metodyka była stosowana ...

pracownika w trakcie podróży z/do Klienta; - koszty diet. c) oszczędność ...

umowy o dzieło, są dedykowani do poszczególnych projektów, co pozwala zmniejszyć ...

sektora MŚP, stąd w porównaniu do dużych korporacji ma znacząco ograniczone ...

że Zamawiający nie zwrócił się do niego o przestawienie dodatkowych wyjaśnień, a w szczególności nie przedstawił ...

prośby o przedstawienie szczegółowej kalkulacji ceny ofertowej. Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego ...

pkt 4 Pzp, wskazując na rażąco niską cenę, a równocześnie przyjął tańszą ofertę ...

Jeżeli Zamawiający miał wątpliwości co do rażąco niskiej ceny Odwołującego, to przyjęcie jeszcze niższej ...

że oferta Wykonawcy Y zawiera rażąco niską cenę w zakresie wyceny Fazy II ...

wykonawcy i stanowić 30% zamówienia. Cena oferty Wykonawcy Y wynosiła 246 ...

netto (spółka jest vatowcem, więc do dalszych kalkulacji przyjęto kwotę netto ...

czas niezbędny na dojazdy ekspertów do siedziby Zamawiającego jest wliczony w pule godzin do wykorzystania, co byłoby niezgodne z odpowiedzią na pytanie 7 do SIWZ. Zdaniem Odwołującego, aby zrealizować ...

wymaganiami SIWZ, wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w spotkaniach roboczych organizowanych ...

zgodnie z SIWZ jest zobligowany do uczestnictwa w średnio dwóch spotkaniach ...

komisji przetargowej" ("Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w pracach Komisji Przetargowej ...

usługę MBC" ("Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w spotkaniach roboczych organizowanych ...

podróży z siedziby Wykonawcy Y do siedziby Zamawiającego oraz koszty niezutylizowanych ...

następujący sposób: Wykonawca jest zobligowany do 8 spotkań roboczych z Zamawiającym ...

dotyczących prac danego etapu oraz do spotkań merytorycznych w ramach etapów ...

czas przejazdu samochodem z Krakowa do Wrocławia wynosi ok. 2 h ...

powyżej czas przejazdu z Krakowa do Wrocławia Zamawiający, przy każdym przejeździe do Zamawiającego w przypadku spotkań roboczych ...

przypadkach różnica między stawką wziętą do kalkulacji wsparcia 1.200 h ...

gdyż Wykonawca Y będzie dążyć do jak najmniejszej liczby spotkań (bowiem ...

na rynku pracy wynikający z wyjaśnień Odwołującego nie jest możliwe zrealizowanie ...

osoby mają pozostawać w gotowości do realizacji zamówienia w trakcie całego ...

w ofercie pozostały w gotowości do realizacji zamówienia w trakcie trwania ...

aby uwzględnić wymaganie Zamawiającego, co do gotowości i możliwości udziału w ...

pod względem merytorycznym, uznając, że wyjaśnienie rażąco niskiej ceny złożone przez Wykonawcę Y pismem ...

kosztów nie wykazuje ryzyka zaistnienia rażąco niskiej ceny. W związku z powyższym, odrzucenie ...

nie byłoby uzasadnione. W odniesieniu do wyjaśnień rażąco niskiej ceny złożonych pismem w dniu 26 ...

duży stopień ogólności i lakoniczność wyjaśnień, a także na odmowę ujawnienia ...

ekspertów wykonujących zamówienie) pomimo wyraźnego wezwania przez Zamawiającego do złożenia kalkulacji ceny. Wyjaśnienia należy uznać za niewystarczające, ponieważ nie stanowią one wiarygodnego wyjaśnienia poziomu zaoferowanej ceny. W związku z powyższym, konieczne ...

że wykonawca nie obalił domniemania rażąco niskiej ceny - cena oferty pozostaje więc rażąco niska, co uzasadnia jej odrzucenie ...

ust 3 Pzp. Odnosząc się do zarzutu nieuzasadnionego wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny Zamawiający zauważył, że Odwołujący przywołuje ...

której zależy zasadność wszczęcia procedury wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Wartość szacunkowa wynosiła 217. 000 ...

żadna z ofert nie wykazała ceny, która byłaby (zgodnie z dyspozycją ...

jako podstawy wszczęcia postępowania o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny. Podkreślenia wymaga fakt, że art ...

przesłanki warunkującej wszczęcie postępowania o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny. Zgodnie z literalnym brzmieniem ww. przepisu, Zamawiający ma obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jeśli zaistnieje którakolwiek z przesłanek ...

więc również w przypadku, gdy cena oferty jest niższa o co ...

co miało miejsce w odniesieniu do oferty Odwołującego i Wykonawcy Y ...

potrzeby badania zaistnienia przesłanki podejrzenia rażąco niskiej ceny nie ma znaczenia fakt, że cena podana przez jednego z wykonawców jest ceną znacznie odbiegającą od cen pozostałych ...

przepisów, które zwalniałyby Zamawiającego z obowiązku uwzględnienia takiej ceny w średniej arytmetycznej, o której ...

musi tutaj dokonać porównania matematycznego ceny ofertowej do średniej cen złożonych w postępowaniu ofert, do której to obliczenia bierze się ...

oferty podlegające odrzuceniu. Odnosząc się do zarzutu dotyczącego nieuwzględnienia przez Zamawiającego wyjaśnień Odwołującego z 26 października 2018 ...

r., złożonych w przedmiocie podejrzenia rażąco niskiej ceny oraz bezzasadnego odrzucenia jego oferty ...

którym ciężar dowodu w zakresie wyjaśnienia że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy ...

związku z powyższym, wykonawca wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny ma obowiązek złożyć wyjaśnienia precyzyjne, należycie umotywowane oraz poparte ...

udzieleniu odpowiedzi. Należy zauważyć, że wyjaśnienia Odwołującego w zakresie rażąco niskiej ceny były bardzo ogólne, lakoniczne, a ...

realnie wpływałyby na poziom zaoferowanej ceny. Wbrew twierdzeniom Odwołującego. został on wyraźnie wezwany do przedstawienia szczegółowej kalkulacji ceny ofertowej uwzględniającej elementy cenotwórcze wpływające na wysokość podanej ceny wraz z dowodami, co wynika ...

października 2018 r. Odwołujący w wyjaśnieniach złożonych 26 października 2018 r. nie przedstawił żądanej kalkulacji ceny ofertowej, a nawet wprost odmówił ...

stwierdzając, że "nie ma takiego obowiązku". Jako wyjaśnienie zaoferowanej ceny podał natomiast zestawienie przyjętych na ...

stawek godzinowych poszczególnych specjalistów wymaganych do realizacji zamówienia (zaczerpnięte z portalu ...

Odwołujący zaniedbał ciążący na nim obowiązek przedstawienia realnych i wyczerpujących wyjaśnień co do sposobu kalkulacji ceny. Biorąc bowiem pod uwagę przedmiot zamówienia na cenę ofertową składają się tutaj głównie ...

możliwe złożenie realnych i wyczerpujących wyjaśnień rażąco niskiej ceny bez podania stawek godzinowych lub ...

zostać zaakceptowanie jedynie jako uzupełnienie do realnej kalkulacji kosztów poniesionych przez ...

nie mogą jednak zastąpić rzeczowych wyjaśnień dotyczących czynników cenotwórczych, o jakie ...

Zamawiającemu przeprowadzenie jakiejkolwiek oceny co do zaistnienia lub braku rażąco niskiej ceny. Co więcej, złożone wyjaśnienia z uwagi na brak konkretnych ...

t.), zwanej dalej "Ustawą". Dodatkowego wyjaśnienia wymaga fakt, że przytoczona przez Odwołującego w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny oraz w odwołaniu stawka 79 ...

że Odwołujący nie złożył żadnych wyjaśnień w zakresie zaistnienia lub braku ...

Zamawiającego w lit. b)-e) wezwania, tj. skorzystania przez wykonawcę z ...

podstawie odrębnych przepisów prawa i do rozmiaru i skali przyznanej pomocy ...

podwykonawców. Odwołujący ustosunkował się jedynie do okoliczności wskazanych w lit. a) wezwania, tzn. wskazał na zaistnienie oszczędności ...

Należy jednak zauważyć, że w wyjaśnieniach dotyczących zastosowania autorskiej metodyki realizacji ...

podaje jej wpływu na obniżenie ceny, a co więcej nie tłumaczy ...

kosztu wykonania wskazanego zamówienia. Powyższe wyjaśnienia, jak również całe stanowisko Odwołującego ...

dowodów wskazujących na brak zaistnienia rażąco niskiej ceny, co uzasadnia podjęcie przez Zamawiającego ...

odrzuceniu jego oferty. Odnosząc się do zarzutu dotyczącego braku wystosowania wobec Odwołującego ponownego wezwania w zakresie wyjaśnień rażąco niskiej ceny Zamawiający zauważył, że co prawda ...

publicznych pozwala na zastosowanie ponownego wezwania do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, jednakże takie powtórzone wezwanie może mieć miejsce jedynie w ...

sytuacji, gdy zachodzi potrzeba uszczegółowienia wyjaśnień już złożonych przez wykonawcę w odpowiedzi na pierwsze wezwanie. W świetle dotychczasowego orzecznictwa takie ...

wykonawcy, który rzetelnie złożył pierwsze wyjaśnienia, a nie w sytuacji gdy ...

informacji i przedstawienia dowodów, złożył wyjaśnienia w sposób ogólnikowy. Z uwagi ...

lakoniczny charakter odpowiedzi Odwołującego, ponowne wezwanie go do złożenia wyjaśnień stanowiłoby naruszenie zasady równego traktowania ...

odrzuceniu oferty Odwołującego. W ustosunkowaniu do zarzutu dotyczącego zaniechania przez Zamawiającego ...

Wykonawcy Y z uwagi na rażąco niską cenę Zamawiający podkreślił, że dopełnił wszelkich obowiązków jakie były wymagane w związku z zaistnieniem w stosunku do tej oferty podejrzenia rażąco niskiej ceny. Wykonawca Y został wezwany do udzielenia wyjaśnień pismem identycznym do pisma wystosowanego wobec Odwołującego, z ...

tego samego terminu na udzielenie wyjaśnień. Wykonawca Y złożył wyjaśnienia w wymaganym terminie, jednakże w odróżnieniu od wyjaśnień Odwołującego, była to odpowiedź rzetelna ...

czynniki cenotwórcze składające się na cenę oferty lecz także złożył wyjaśnienia w zakresie zaistnienia lub braku ...

Zamawiającego w pkt a)-e) wezwania z dnia 24 października 2018 r., złożył kalkulację ceny ofertowej oraz inne dowody na ...

Poszczególne kwoty wynikające z kalkulacji ceny zostały oszacowane zgodnie z realiami ...

są więc, jak twierdzi Odwołujący, cenami zaniżonymi. Co więcej, podane przez ...

wykazują ostatecznie kwotę podaną jako cena oferty, co świadczy o spójności i rzetelności złożonych wyjaśnień. Zamawiający dodał, że Odwołujący myli ...

przetargowej) zamknięciem budżetu Fazy I do końca roku 2018 r. Dlatego ...

ponoszonych za poszczególne etapy/ fazy. Do postępowania odwoławczego, po stronie Zamawiającego ...

Wykonawcy Y (dalej również "Przystępujący") do udziału w postępowaniu odwoławczym. W ...

Pzp wynika możliwość wszczęcia procedury wyjaśnień rażąco niskiej ceny także w przypadku, gdy co ...

30-procentowa różnica zachodzi pomiędzy ceną oferty a średnią arytmetyczną cen ...

w sprawie oczywiste okoliczności niewymagające wyjaśnienia. Nie zachodzą one w sytuacji ...

że Zamawiający zwrócił się zarówno do Odwołującego, jak i Przystępującego o złożenie wyjaśnień. Zamawiający sporządził pisma w takiej ...

treści przekazując zarówno podstawę formalną wezwania, jak i jasno określone żądania w zakresie wyjaśnień. Zamawiający wezwał do przedstawienia szczegółowej kalkulacji cenowej uwzględniającej aspekty wynikające z wezwania oraz pouczył wykonawców, że obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. Twierdzenia Odwołującego ...

że złożona oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, opierając swoje wyjaśnienia na całkowicie błędnej przesłance, jakoby Zamawiający nie miał obowiązku zbadać rażąco niskiej ceny. W ocenie zarówno Zamawiającego, jak i Przystępującego treść wyjaśnień Odwołującego nie spełnia warunków uznania tych wyjaśnień za wystarczające. Odwołujący odmówił bowiem ...

wskazania rzeczywistych stawek personelu zatrudnionego do realizacji zamówienia, wskazując wprost, że ...

elementów kosztowych, jakich wymagał Zamawiający. Wyjaśnienia Odwołującego mogłyby co najwyżej stanowić ...

Odwołujący z premedytacją nie podał. Wyjaśnienia Odwołującego nie są rzetelne, pełne, wyczerpujące - są to wyjaśnienia nie poparte żadnymi dowodami. Odwołujący ...

dowodów pozwalających stwierdzić, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska, wskazując jedynie kilka czynników ...

zamówienia. Odwołujący wskazał, że oferowana cena całości oferty jest efektem oszczędności ...

innych i mają przełożenie na cenę. Poza ogólnikowymi stwierdzeniami nie przedstawił ...

obiektywnych czynników, które odnoszą się do niego i powodują, że jego cena będzie się wyróżniać w takim ...

innych Wykonawców pod względem kalkulacji ceny. Odwołujący podał również, że oszczędności ...

utraconych godzin czy koszty diet. Wyjaśnienia te jednak również nie są ...

te jednak w kontekście całości wyjaśnień Odwołującego są całkowicie bezzasadne. Dodatkowo ...

że Zamawiający nie mógł wezwać do ponownego złożenia wyjaśnień, wskazując na argumentację tożsamą ze ...

uzasadnienia. Wykonawca Y, w przeciwieństwie do Odwołującego, przedstawił szczegółowe stawki popierając ...

na oszczędność zamówienia. Odnosząc się do argumentacji Odwołującego, że "jeżeli zamawiający miał wątpliwości co do rażąco niskiej ceny Oferenta NPX, to przyjęcie jeszcze ...

czy jego oferta nie jest rażąco niska sam wykluczył się z ...

na bazie złożonych przez nich wyjaśnień. To, że Odwołujący nie jest ...

wykonać danego zamówienia za niższą cenę, nie oznacza, że inni wykonawcy, którzy udowodnili, że cena jest rynkowa i za wskazaną cenę możliwe jest prawidłowe wykonanie przedmiotu ...

we wzorze umowy wymagał wskazania ceny za roboczogodzinę wraz ceną za wszystkie godziny w ramach ...

Stawka ta jest zgodna z wyjaśnieniami oraz wymaganą przez Zamawiającego dokumentacją ...

wykonaniem zamówienia oraz przewidywaną marżę. Wyjaśnienia zostały zawarte w piśmie stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa. Odnosząc się do poszczególnych argumentów Odwołującego - cały swój wywód Odwołujący odnosi do: a) stawek za roboczogodzinę, które ...

jest dużo niższa niż zaproponowana "rażąco niska" stawka wskazana w ofercie ...

YBAH Sp. z o.o. do siedziby Zamawiającego oraz koszty niezutylizowanych ...

tabeli dotyczącej Fazy II w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny; Przystępujący przy każdej osobie podał cenę "sprzedaży" roboczogodziny, a więc cenę z marżą i wszystkimi innymi ...

przesłance konieczności przyjazdu z Wrocławia do Krakowa w celu realizacji zamówienia ...

dowodu z treści szczegółowej kalkulacji ceny oferty, z uwzględnieniem przyjętych do jej obliczenia stawek wynagrodzenia specjalistów ...

art. 179 ust. 1 Pzp, do wniesienia odwołania. Izba dopuściła i ...

ofert Odwołującego i Przystępującego; 3. wezwań Odwołującego i Przystępującego do wyjaśnień rażąco niskiej ceny - pism z 24 października 2018 r.; 4. wyjaśnień rażąco niskiej ceny złożonych przez Przystępującego - pisma z ...

28 października 2018 r. (część wyjaśnień objętych została tajemnicą przedsiębiorstwa); 5. wyjaśnień rażąco niskiej ceny złożonych przez Odwołującego - pisma z ...

postępowania odwoławczego i Przystępującego adekwatnie do treści ww. dokumentów, w związku ...

odwołanie za niezasadne. Na wstępie wyjaśnienia wymaga, że przedstawiona przez Odwołującego ...

treści. Zgodnie z przywołaną regulacją obowiązek badania rażąco niskiej ceny powstaje każdorazowo w razie zaistnienia ...

ten przewiduje dwa "tryby" badania rażąco niskiej ceny, w istocie bowiem wskazano w ...

co najmniej jednej, obliguje zamawiającego do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W tej sprawie podstawą do wszczęcia procedury wyjaśniającej była ponad 30-procentowa różnica pomiędzy ceną oferty a średnią arytmetyczną cen ...

przewidziano wyjątek od wspomnianego powyżej obowiązku, uwarunkowany stwierdzeniem, że ujawniona rozbieżność ...

okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. Odwołujący przywołał w tym zakresie cenę oferty złożonej przez Wykonawcę FP ...

orzekającego samo tylko stwierdzenie, że cena jednej z ofert znacząco odbiega ...

poparte argumentacją, że, przykładowo, wysoka cena oferty została skalkulowana w oderwaniu ...

zwalniająca Zamawiającego z przeprowadzenia procedury wyjaśnień rażąco niskiej ceny w stosunku do oferty Odwołującego i Przystępującego. Odnosząc się do zarzutu nieuzasadnionego odrzucenia oferty Odwołującego ...

wyraźnemu oczekiwaniu przedstawienia szczegółowej kalkulacji ceny (zob. wezwanie odwołującego, str. 2) - odmówił jej przedstawienia (wyjaśnienia Odwołującego, str. 2). Bezspornie, ze ...

wyliczeń w tym zakresie, a obowiązkiem Odwołującego (zob. art. 90 ust ...

oczekiwaniu, stwierdzając, że "nie ma obowiązku przedstawiania stawek godzinowych każdego pracownika" i ograniczając się do wskazania przykładowych wynagrodzeń specjalistów. Czym ...

innym jest jednak przedstawienie kalkulacji ceny oferty (tj. konkretnych kwot składających ...

założeń potwierdzających trafność sporządzonej kalkulacji. Wyjaśnienia Odwołującego sprowadzają się wyłącznie do drugiego z tych elementów, co wobec treści wezwania, nie było wystarczające. Rozstrzygając o ...

Odwołujący był bowiem wyraźnie wzywany do przedstawienia kalkulacji ceny i równie wyraźnie odmówił realizacji wezwania w tym zakresie. Uwzględnienie omawianego ...

potraktowanie wykonawców (Odwołującego i Przystępującego), do których Zamawiający jednocześnie wystosował wezwanie identycznej treści, wyznaczając jednakowy termin ...

Wykonawca Y sprostał wyrażonym w wezwaniu oczekiwaniom Zamawiającego (o czym poniżej ...

Odwołujący - nie. Odnosząc się kolejno do zarzutu zaniechania odrzucenia oferty Przystępującego z uwagi na rażąco niską cenę Izba ogólnie (z uwagi na niezakwestionowane przez Odwołującego objęcie wyjaśnień tajemnicą przedsiębiorstwa) wskazuje, że argumentację Wykonawcy Y dotyczącą kalkulacji ceny oferty cechuje wyższy, niż w ...

Przystępujący, na str. 2-3 wyjaśnień, przedstawił szczegółowy wykaz czasowego zaangażowania ...

Następnie, na str. 4-7 wyjaśnień, przedstawił, w odniesieniu do każdego ze specjalistów, podstawy określenia ...

wynagrodzeń. Finalnie, Wykonawca Y załączył do wyjaśnień dowody potwierdzające prawidłowość przedstawionych kalkulacji (oświadczenia pracowników stanowiące załączniki do wyjaśnień). W konsekwencji przytoczone w odwołaniu ...

przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ, str. 4) Zamawiający przewidział ...

2 sentencji wyroku) rozstrzygnięto stosownie do jego wyniku, na podstawie art ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 79 fragmentów

2020-08-04 » Uwzględnia odwołanie

r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w ...

40-833 Katowice - zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego ...

elementów mających wpływ na wysokość ceny, 3) ocenę ofert niepodlegających odrzuceniu ...

z tytułu uiszczonego wpisu. Stosownie do art. 198a i 198 ...

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. Przewodniczący ...

w Świętochłowicach, który nie udzielił wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, 2. art. 89 ust. 1 ...

o. w Świętochłowicach jako zawierających rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia i podlegającej w ...

zastosowanie i wybór oferty przedstawiającej rażąco niską cenę ofertową, niepozwalającą na realizację zamówienia ...

Odwołujący wskazał, że jest uprawniony do wniesienia odwołania zgodnie z art ...

pojęcia "wybór najkorzystniejszej oferty" jedynie do oceny oferty pod kątem warunków ...

powinien udowodnić zamawiającemu, iż jego cena nie jest rażąco niska i udowodnić to na ...

oczekuje się staranności w składaniu wyjaśnień, o których mowa w art ...

przypadku uznania, iż są to wyjaśnienia niewystarczające do wykazania legalnego charakteru jego ceny, sformułował generalny postulat, który przy ocenie wyjaśnień wykonawców powinien być egzekwowany - wyjaśnienia powinny być konkretne, jasne, spójne i adekwatne do danego przedmiotu zamówienia. Za takie ...

w ocenie Odwołującego nie były wyjaśnienia złożone przez Rudpol-Opa sp ...

sposobu czy metody realizacji zamówienia. Wyjaśnienia złożone przez Rudpol-Opa sp ...

stanowisko wykonawcy w zakresie wysokości ceny. Wykonawca nie wskazywał jakie to ...

konsorcjum nie uzasadnia zaproponowania tak rażąco niskiej ceny i nie daje podstaw do jakiejkolwiek analizy obniżenia kosztów pracy ...

informacji wskazujących na możliwość obniżenia ceny. W wyjaśnieniach zamawiający wielokrotnie powoływał się na wysoko wykwalifikowany zespół pracowników do realizacji prac, jednak nie wskazał ...

o. w Świętochłowicach nie udzieliła wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Rażąco niska cena jest to cena niewiarygodna, znacznie odbiegającą od cen ...

roboty budowlanej lub ofertę zawierającą cenę nierealną z punktu widzenia logiki ...

orzecznictwie zgodnie podnoszone jest, że cena rażąco niska to cena nierealna, niepozwalająca na realizację zamówienia ...

przez niego zysku. W złożonych wyjaśnieniach wynagrodzenie szacowane jest na 1 ...

samo w sobie stanowi asumpt do przyjęcia, że jest to cena rażąco niska. Zagadnienie braku podstaw prawnych wezwania wykonawcy do wyjaśnień oraz odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny było przedmiotem wyroku z dnia ...

1 Prawa zamówień publicznych (zaniechanie obowiązku wezwania do wyjaśnień), uzależnione jest od tego, czy zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wartość zamówienia Zamawiający ...

przed wszczęciem postępowania. Przepisy uzależniają obowiązek wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny od jej stosunku do wartości zamówienia (art. 90 ust ...

że obie spółki złożyły wystarczające wyjaśnienia dotyczące ceny ofert wykonawców wskazanych w odwołaniu ...

uznała, że wykonawca zgłaszający przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego ...

o. Na rozprawie strony złożyły do protokołu następujące oświadczenia. Odwołujący wskazał wezwanie Zamawiającego skierowane do konsorcjum (Przystępującego) z 27.05 ...

art. 90 ust. 1 ustawy, do złożenia wyjaśnień wraz z dowodami - podkreślając, że Zamawiający wzywał wykonawcę do przedstawienia faktur (pkt 5 wezwania). Uznał, że wybrany wykonawca przedstawił ...

z 01.06.2020 r. wyjaśnienia - w zbyt ogólne, lakoniczne i ...

przedmiotu zamówienia (SIWZ) - materiały zasypowe do zasypania szybów (charakterystyka). Podniósł, że ...

one o niższej gęstości. Ogólnie do wykonania zamówienia potrzeba materiału zasypowego ...

ton. Różnica, przekładająca się na cenę oferty, w tym przypadku wynosiłaby ...

T/m3. Odwołujący złożył do akt wyciąg ze specyfikacji, str ...

materiałów zasypowych". Odwołujący wskazał niedoszacowanie ceny oferty wykonawcy - Przystępującego precyzując, że ...

zmniejszył zaoferowaną ilość w stosunku do wymagań o 5 334 tony ...

zasypowe oznaczone numerami od 1 do 7. Stwierdził, że spornym, co do ilości jest materiał nr 6. Ilość materiału potrzebnego do zasypu, to materiał o objętości ...

3 (str. 26 SIWZ). W wyjaśnieniach z 01.06.2020 r ...

str. 32 "Materiały", wynika, że do zasypu w zadaniu 1 potrzeba ...

000 ton. Odwołujący podważył jednostkowe ceny rynkowe materiałów od nr 1 do 7 wykazu wynoszące 28 zł za tonę. Oświadczył, że cena ta powinna wynosić 32 zł ...

od tony. Wskazał, że podaną cenę rynkową należy przyjąć, jako cenę oferowaną przez dostawców materiałów wskazanych ...

że Przystępujący nie wykazał w wyjaśnieniach środków transportu. W zakresie wymaganej ...

Powołał się na stronę 4 wyjaśnień wykonawcy (01.06.2020 r ...

murowych zrealizuje pięciu pracowników za cenę 248 tys. zł. Przy czym wykonawca składający wyjaśnienia (lider) wskazał, że szczegółową kalkulację do wykonania tam przygotował członek konsorcjum ...

kosztów w pkt 4 wyliczenie ceny całkowitej , że kwota 248 tys ...

to koszt wyłącznie robocizny. Wskazał wyjaśnienia w pkt 1 na str ...

wykonania zamówienia). Wskazał ostatnią stronę wyjaśnień pt. "Podsumowanie dla całości zamówienia ...

Odwołujący podniósł, że kwestionowanie powyższych wyjaśnień i stwierdzenia dotyczącego ceny oferty Przystępującego, jest to rozwinięcie ...

w ocenie Odwołującego, jest wystarczający do oceny oferty firmy Rudpol-OPA ...

w ocenie Zamawiającego, wystarczające, kompletne wyjaśnienia. Wyjaśnił, że Zamawiający dwukrotnie wzywał wykonawcę do złożenia wyjaśnień, pierwsze wezwanie z dnia 06.05.2020 r., wyjaśnienia złożone 12.05.2020 r., po tym złożeniu wyjaśnień została wydana opinia w sprawie wyjaśnień (nazwana opinią uzupełniającą) z dnia ...

13.05.2020 r.; drugie wezwanie z 27.05.2020 r., wyjaśnienia złożone 01.06.2020 r. Drugie wezwanie z wyjaśnieniami i z trzema opiniami, zostały załączone do odpowiedzi na odwołanie. Pierwsze wezwanie, wyjaśnienia i opinię uzupełniającą Zamawiający złożył do akt sprawy. Zamawiający potwierdził, że ...

ok. 9 689 ton. Co do poszczególnych pozycji wskazywanych przez Odwołującego, Zamawiający stwierdził, że cena oferty została uznana, jako cena realna pozwalająca na wykonanie zamówienia ...

z zastosowaniem kryteriów oceny ofert: cena i okres gwarancji: 1) oferta ...

tym 69,42+5. W wezwaniach do wyjaśnień elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny skierowanych do wykonawcy wybranej oferty (pierwsze wezwanie z dnia 06.05.2020 r., drugie wezwanie z 27.05.2020 r ...

ustawy Pzp, Zamawiający wzywał wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie wskazanym w art ...

ust. 2 ustawy zobowiązuje wykonawcę do wykazania, że cena oferty nie jest rażąco niska. Wykonawca składał wyjaśnienia: pierwsze z 12.05.2020 ...

zamówienia. Opinie Zamawiającego, to ocena wyjaśnień wykonawcy: opinie uzupełniające z 13 ...

07.2020 r. Zamawiający uznał wyjaśnienia za wystarczające do oceny oferty, jako nie spełniającej znamion oferty z rażąco niską ceną oraz, że: -przedstawione w kalkulacji ...

Izba zważyła Odwołujący posiada legitymację do wniesienia odwołanie, jest wykonawcą uczestniczącym ...

Odwołujący podniósł jednak nie brak wyjaśnień, tylko ocenę wyjaśnień w zakresie technicznej zgodności wyliczeń ...

i SIWZ. W wymaganiach z wezwania z 27.05.2020 r ...

koszty własne, paliwo, operator, dojazd do lokalizacji, inne - Zamawiający wymagał dowodów ...

w postaci faktur. Podobnie odnośnie do - Materiał własny: ilość materiału własnego, cena materiału własnego, cena netto + VAT = cena brutto PLN - wymagał dowodu zakupu ...

wymagał dowodu potwierdzającego wartość zakupu. Do wyjaśnień z 01.06.2020 r ...

Kalkulację kosztów całości robót przyjętych do oferty cenowej po aukcji elektronicznej ...

tys. zł. Wątpliwości budzi wskazanie ceny 28 zł za tonę, gdy cena rzeczywista wynosi ok. 32 zł ...

wskazanej przez Lidera i porównanej do sumy cen wskazanych przez Członka ...

kwota 248 tys. zł, to cena wyłącznie robocizny. Zakwestionowano zaoferowanie 5 osób do wykonania tam izolacyjno-oporowych. Również ...

kosztów pośrednich oraz zarzucono brak wyjaśnienia kosztów transportu. Przepisy art. 190 ...

dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny: 1) wykonawcę, który ją złożył ...

zarzucił Zamawiającemu w odwołaniu (odnośnie do wybranej oferty) naruszenie następujących przepisów ...

w Rudzie Śląskiej jako zawierającej rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia i podlegającej w ...

zastosowanie i wybór oferty przedstawiającej rażąco niską cenę ofertową, niepozwalającą na realizację zamówienia ...

elementów mających wpływ na wysokość ceny, -ocenę ofert niepodlegających odrzuceniu - uznając ...

badania oferty wykonawcy w celu wyjaśnienia rozbieżności przedstawionych przez Odwołującego na ...

Przy czym Zamawiający jest uprawniony do powtórzenia procedury wskazanej w art ...

przedmiocie odrzucenia oferty jako zawierającej cenę rażąco niską lub nie. Wielokrotność wezwań w trybie art. 90 ust ...

i 10 ustawy Pzp stosownie do jego wyniku, z uwzględnieniem przepisów ...

r. poz. 972). Izba zaliczyła do kosztów postępowania odwoławczego wpis uiszczony ...

KIO 2281/18, KIO 2286/18, KIO 2291/18 – Wyrok KIO – 2018-12-11 594 fragmenty Premium

2018-12-11 » Zaskarżone » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołania, Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze

r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A ...

66100 Chieti, Włochy, zgłaszającego przystąpienie do postępowań odwoławczych: - o sygn. akt ...

88-170 Pakość, zgłaszających przystąpienie do postępowań odwoławczych: - o sygn. akt ...

Area, Tianjin, Chiny zgłaszających przystąpienie do postępowań odwoławczych: - o sygn. akt ...

03148 Kijów, Ukraina, zgłaszających przystąpienie do postępowań odwoławczych: - o sygn. akt ...

00-120 Warszawa zgłaszających przystąpienie do postępowań odwoławczych: - o sygn. akt ...

59-301 Lubin zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt ...

w błąd zamawiającego w odniesieniu do doświadczenia p. J. M., 1 ...

zamawiającego w błąd w odniesieniu do doświadczenia p. L. S. i ...

3 nr 7 dotyczącego zaniechania wezwania Salini do wykazania, że w dalszym ciągu ...

z tytułu kosztów pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198 ...

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. Przewodniczący ...

dniu 5 listopada 2018 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęły ...

TOTO winien jest poważnego naruszenia obowiązków zawodowych, podważającego jego uczciwość, polegającego ...

uchylanie się przez TOTO od obowiązku przedkładania Zamawiającemu kontraktu S-5 ...

pomimo faktu, iż TOTO naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub ...

TOTO winien jest poważnego naruszenia obowiązków zawodowych, podważającego jego uczciwość, polegającego ...

uwagi na zawinione poważne naruszenie obowiązków zawodowych przez TOTO przy realizacji ...

uwagi na naruszenie przez TOTO obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub ...

będący Członkiem Zarządu (z prawem do jednoosobowej reprezentacji) oraz wspólnikiem Mosty ...

będący Członkiem Zarządu (z prawem do jednoosobowej reprezentacji) oraz wspólnikiem Mosty ...

zaś:  przedstawione w ofercie Salini wyjaśnienia oraz okoliczności faktyczne sprawy nie ...

Pzp poprzez zaniechanie przez Zamawiającego wezwania Salini do złożenia dodatkowych wyjaśnień i dowodów potwierdzających, iż udział ...

i IDW , od rozpoczęcia robót do wykonania zadania, na obydwu zadaniach ...

Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku ...

Białobrzegi od km 418+546 do km 436+380, od rozpoczęcia ...

Borsrucktunnel"/Austria, od rozpoczęcia robót do wykonania zadania; 4.15. art ...

ii IDW, od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na obydwu zadaniach ...

wraz z węzłem) w Lublinie do Al. Lotników Polskich w Świdniku ...

na odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej ...

na odcinku od węzła Szkocja do węzła Lotnisko; 4.18. art ...

wraz z węzłem) w Lublinie do Al. Lotników Polskich w Świdniku ...

na odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej ...

na odcinku od węzła Szkocja do węzła Lotnisko; 4.19. art ...

wykonawcom, znajdującym się w analogicznej do Odwołującego sytuacji faktycznej; 4.22 ...

w ramach ww. Podkryterium, pomimo obowiązku rozstrzygania wątpliwości co do treści SIWZ na korzyść wykonawcy ...

której jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej ...

Zarzuty dotyczące zawinionego poważnego naruszenia obowiązków zawodowych - brak dokonywania płatności na ...

nie dokonywał i nie dokonuje do chwili obecnej płatności na rzecz ...

Płatności, stanowią - z osobna - naruszenie obowiązków zawodowych podlegające uwzględnieniu jako podstawa ...

Zarzuty dotyczące zawinionego poważnego naruszenia obowiązków zawodowych oraz wykluczenia z uwagi na naruszenie obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub ...

nie dopuścił się naruszenia swoich obowiązków dotyczących płatności podatków [/składek na ...

początku października 2018 r. skierował do Zamawiającego pismo odnośnie zajęcia wierzytelności ...

pismo w tym przedmiocie (skierowane do Oddziału KIO 2281/18, KIO ...

terytorialnego oceny zaistnienia zaległości jedynie do kraju siedziby wykonawcy . Konieczność uwzględniania ...

który jednoznacznie odnosi się zarówno do zaległości powstałych w kraju siedziby ...

wykluczenia brak wywiązywania się z obowiązku płacenia podatków lub składek na ...

oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu . Wobec powyższego ...

zawinionego przez TOTO poważnego naruszenia obowiązków zawodowych, podważającego jego uczciwość. 3 ...

odnośnie tego, czy:  wykonawca naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków w państwie ...

wykonawca jest winien poważnego naruszenia obowiązków zawodowych; TOTO złożył również jednoznaczne ...

Polska sp. z o.o.). Do oferty Salini dołączone zostało w ...

zaś z ww. dokumentów załączonych do oferty Salini, udostępnienie zasobów Mosty ...

Zarządu tej spółki (z prawem do jednoosobowej reprezentacji) i jednym z ...

B., będącego (zgodnie z załączonym do oferty Salini odpisem z KRS ...

bezpośrednio na możliwość zaoferowania niższej ceny w Postępowaniu (albowiem wykonawca wie ...

ww. Podkryterium, Salini wskazał: a) do pełnienia funkcji na stanowisku Dyrektor ...

Wykonawcy - p. M. M. (...) b) do pełnienia funkcji na stanowisku Kierownika ...

podał, że " Wykonawca w odniesieniu do osoby proponowanej na wymienioną funkcję ...

i IDW) od rozpoczęcia robót do wykonania zadania. A zatem p ...

Przebudowa drogi krajowe nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku ...

Białobrzegi od km 418+546 do km 436+380) nie sprawował ...

wyżej okoliczności faktyczne winny prowadzić do wykluczenia Salini z niniejszego Postępowania ...

tunelu drogowego od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku: Kierownika ...

ramach ww. Podkryterium, MIRBUD wskazał do pełnienia funkcji na stanowisku Kierownika ...

IDW funkcji od rozpoczęcia robót do wykonania zadania, wbrew temu co ...

ramach ww. Podkryterium, Intercor wskazał do pełnienia funkcji na stanowisku Kierownika ...

Intercor podał również, w odniesieniu do ww. zadania 2, iż p ...

pełnił funkcję Kierownika Robót Drogowych do dnia 20 czerwca 2015 r ...

rozprawie), wynika, że w odniesieniu do obydwu ww. zadań p. K ...

4 km od rozpoczęcia robót do wykonania zadania, jak to jest ...

bowiem, że: a) w odniesieniu do zadania 1 - Budowa drogi ekspresowej ...

wraz z węzłem) w Lublinie do Al. Lotników Polskich w Świdniku ...

5;  p. K. K. przejął obowiązki Kierownika Robót Drogowych w dniu ...

zadania 1; b) w odniesieniu do zadania 2 - Zaprojektowanie i wykonanie ...

na odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej ...

na odcinku od węzła Szkocja do węzła Lotnisko:  rozpoczęcie robót nastąpiło ...

robót w ramach wskazanego zadania) do 25 października 2014 r. (co ...

o długości od 1000 m do 2000 m - wykonawca miał otrzymać ...

w ramach ww. Podkryterium wskazał do pełnienia funkcji na stanowisku Głównego ...

3, podanych w Formularzu załączonym do oferty Odwołującego jako punktowane doświadczenie ...

1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania do wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny zaoferowanej przez TOTO za realizację ...

podczas gdy Zamawiający jest zobowiązany do wezwania wykonawcy do wyjaśnienia ceny za realizację zamówienia, jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ...

2) ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania TOTO do wyjaśnień treści oferty w zakresie zastosowanej ...

2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania TOTO do wykazania, że posiada wymagane zdolności do wykonania przedmiotowego zamówienia, podczas gdy ...

dalej jako "rozporządzenie") poprzez zaniechanie wezwania TOTO do uzupełnienia dokumentów dla podmiotu trzeciego ...

Zamawiający powinien był wezwać TOTO do uzupełnienia ww. dokumentów dla wskazanego ...

z uwagi na poważne naruszenie obowiązków zawodowych przez Konsorcjum SALINI co ...

udzielenie zamówienia dotyczące braku podstaw do wykluczenia w oparciu o normę ...

kryterium oceny ofert odnoszącym się do personelu wykonawcy, podczas gdy Zamawiający był zobowiązany do przyznania Konsorcjum SALINI 1 pkt ...

4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania Konsorcjum SALINI do wykazania, że dalej dysponuje osobą Pana J. M. dedykowaną do pełnienia funkcji Kierownika Budowy, podczas ...

4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania Konsorcjum SALINI do wykazania, że posiada wymagane zdolności do wykonania przedmiotowego zamówienia, podczas gdy ...

10 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania Konsorcjum SALINI, Konsorcjum PORR oraz ...

Konsorcjum METROSTAN/, przed ich wykluczeniem, do udowodnienia, że ich udział w ...

podczas gdy Zamawiający był zobowiązany do ww. wezwania jak również do wykazania w protokole Postępowania sposobu ...

C. P.). Ad. 1. [Zaniechanie wezwania TOTO do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny] (...) 2. Cena zaoferowana przez TOTO jest niższa ...

przekracza ona ustawowych progów rodzących obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, to jednak Zamawiający powinien powziąć wątpliwości co do realności ceny zaoferowanej przez TOTO za wykonanie przedmiotowego zadania. (...) 5. (...) Pomiędzy ceną zaoferowaną przez TOTO a Odwołującego ...

W ocenie Odwołującego, TOTO zaoferowało cenę odbiegającą od cen rynkowych i ...

tym samym musiał on zaoferować cenę rażąco niską. Powyższe wiąże się z ...

nie wliczył jakiś robót budowlanych do ceny za wykonanie przedmiotowego zamówienia (nieprawidłowo ...

jednoznacznie zweryfikować czy TOTO wliczyło do ceny ofertowej rynkowe wynagrodzenia dla pracowników ...

chorobowe, personelu zastępczego itp.). Zaoferowanie ceny o 21,88% niższej od ...

ofert, 16,69 % niższej od ceny zaproponowanej przez Odwołującego, którą to cenę Odwołujący skalkulował z należytą starannością ...

je zaniżyć poprzez co doprowadził do zaoferowania wykonania przedmiotowego zadania za cenę rażąco niską. Jednocześnie Odwołujący pragnie podnieść ...

przedmiotowego zamówienia nie byli zobowiązani do składania kosztorysów, z których wynikałyby ...

na przedmiotowe zadanie wraz z ceną za nie, nie jest w ...

jednej nawy tunelu), niedoszacowany lub rażąco obniżono cenę za jego wykonanie. Odwołujący może wyłącznie odnieść się do ceny całkowitej wskazanej przez TOTO za ...

jest ona nierealna, nierynkowa, niedoszacowana, rażąco niska. Ad. 2. [Zaniechanie wezwania do wyjaśnienia treści oferty złożonej przez TOTO ...

należytej staranności, tak aby doszło do wyboru wykonawcy dającego gwarancję jego ...

treści SIWZ. Ad. 3. [Zaniechanie wezwania TOTO do wykazania, że posiada wymagane zdolności do wykonania przedmiotowego zamówienia] 24. Z ...

dotyczącym S61 został wskazany do pełnienia funkcji Kierownika Budowy, natomiast ...

S1 TOTO dedykowało go do pełnienia funkcji Kierownik Robót Mostowych ...

tożsamych kwalifikacjach i doświadczeniu dedykowanymi do pełnienia funkcji m.in. Dyrektora ...

ustawy Pzp. (...) Ad. 4. [Zaniechanie wezwania TOTO do uzupełnienia dokumentów dla podmiotu trzeciego ...

w zakresie potencjału osobowego MOSTEX. Do oferty dołączyło JEDZ podpisany przez ...

podmiot trzeci, jak również zobowiązanie do udostępnienia zasobów TOTO przez tenże podmiot. Z treści zobowiązania do udostępnienia zasobów wynika, że MOSTEX ...

udostępnia Pana T. S.o do pełnienia funkcji Głównego Projektanta Mostowego, udostępnione zasoby zostaną wykorzystane do wykonania prac projektowych w ramach ...

października 2018 r. wezwał TOTO do wyjaśnień jaka jest faktyczna podstawa dysponowania w odniesieniu do Pana T. S., tj. czy ...

a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ...

zobowiązany więc był przedstawić - stosownie do brzmienia pkt 9.7 ppkt 2) SIWZ - w stosunku do podmiotu trzeciego: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w ...

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu ...

716); 39. TOTO w stosunku do MOSTEX przedłożyło: a) Zaświadczenie o ...

Pana P. C., osobę nieuprawnioną do składania oświadczeń w imieniu MOSTEX ...

złożony w niewłaściwej formie; stosownie do §14 ust. 3 rozporządzenia: Doświadczenia ...

Pana P. C., osobę nieuprawnioną do składania oświadczeń w imieniu MOSTEX ...

Pana P. C., osobę nieuprawnioną do składania oświadczeń w imieniu MOSTEX ...

Pana P. C., osobę nieuprawnioną do składania oświadczeń w imieniu MOSTEX ...

MOSTEX, jak również nie dołączył do składanych przez siebie dokumentów informacji ...

Zamawiający powinien więc wezwać TOTO do uzupełnienia brakujących dokumentów dotyczących MOSTEX oraz do przedłożenia ich w prawidłowej formie ...

3 ustawy Pzp wezwać TOTO do uzupełnienia ww. dokumentów odnoszących się do MOSTEX. Ad. 5. [Zaniechanie wykluczenia ...

uwagi na zawinione poważnie naruszenie obowiązków zawodowych skutkujące wykluczeniem z udziału ...

wprowadzenie w błąd Zamawiającego co do braku ziszczenia się powyższych okoliczności w stosunku do Konsorcjum SALINI] (...) 45. Wykonawca nie ...

od węzła "Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd. t' Z ...

m.in. ww. zadania doszło do zawinionego poważnego naruszenia obowiązków zawodowych przez Konsorcjum SALINI, co ...

w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jej uczciwość ...

w sposób zawiniony poważnie naruszyło obowiązki zawodowe, co powinno skutkować wykluczeniem ...

Postępowaniu musi zachodzić w stosunku do każdego z wykonawców wspólnie ubiegających ...

wprowadzi Zamawiającego w błąd co do braku podstaw KIO 2281/18 ...

przyznać, że zachodzi w stosunku do niego podstawa do wykluczenia, a takie oświadczenie przyznaje mu i otwiera drogę do dokonania "samooczyszczenia". A z takim przypadkiem mamy do czynienia w przedmiotowym stanie faktycznym ...

Budowy] (...) 69. Konsorcjum SALINI wskazało do pełnienia funkcji Kierownika Budowy Pana ...

Przebudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku ...

Białobrzegi od km 418+546 do km 436+380’, na którym ...

od 3 września 2009 r. do 15 maja 2010 r. oraz ...

od 7 stycznia 2008 r. do 3 września 2009 r. 70 ...

wskazanych funkcji od rozpoczęcia robót do wykonania zadania, gdyż zaczął sprawować ...

pkt za doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji Kierownika Budowy a ...

2291/18 35 73. Stosownie do brzmienia art. 24 ust. 12 ...

zamówienia. 74. Konsorcjum SALI NI do pełnienia funkcji Kierownika Budowy wskazało ...

osobą o tożsamych uprawnieniach dedykowaną do pełnienia funkcji Kierownika Budowy. 78 ...

należy także podnieść, że stosownie do postanowienia zamieszczonego w pkt 19 ...

0 pkt. Ad. 8. [Zaniechanie wezwania Konsorcjum SALINI do wykazania, że posiada wymagane zdolności do wykonania przedmiotowego zamówienia] (...) 83. Z ...

należy także podnieść, że stosownie do postanowienia zamieszczonego w pkt 19 ...

tożsamych kwalifikacjach i doświadczeniu dedykowanymi do pełnienia funkcji opisanych w odniesieniu do personelu Wykonawcy punktowanego w ramach ...

zauważyć, co następuje. Konsorcjum Salini: Do pełnienia funkcji Głównego Projektanta Tunelu ...

udostępnia swoje zasoby Konsorcjum SALINI. Do oferty złożonej przez Konsorcjum SALINI ...

dnia 8 czerwca 2018 r. do udostępnienia zasobów przez ww. podmiot osób dedykowanych do pełnienia funkcji Głównego Projektanta Drogowego ...

o.o. Pana M. B. . Do oferty złożonej przez Konsorcjum SALI ...

ww. zaangażowania osobowego nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu ...

osoby Pana M. H. - proponowanego do funkcji Głównego Projektanta Drogowego, Pana C. P. - proponowanego do funkcji Głównego Projektanta Tunelu, Pana J. G. - proponowanego do funkcji Głównego Projektanta Mostowego dopiero ...

Katowice Sp. z o. o. do przedmiotowego postępowania prowadzonego w trybie ...

uczestnikom przedmiotowego postępowania jako wkład do materiałów informacyjnych równolegle z ogłoszeniem o zamówieniu." Konsorcjum PORR Do pełnienia funkcji Głównego Projektanta Tunelu ...

udostępnia swoje zasoby Konsorcjum PORR. Do oferty złożonej przez Konsorcjum PORR ...

dnia 5 czerwca 2018 r. do udostępnienia zasobów przez ww. podmiot osób dedykowanych do pełnienia funkcji Głównego Projektanta Drogowego ...

18, KIO 2291/18 38 Do oferty złożonej przez Konsorcjum PORR ...

ww. zaangażowania osobowego nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu ...

osoby Pana M. H. - proponowanego do funkcji Głównego Projektanta Drogowego, Pana C. P. - proponowanego do funkcji Głównego Projektanta Tunelu, Pana J. G. - proponowanego do funkcji Głównego Projektanta Mostowego dopiero ...

Katowice Sp. z o.o. do przedmiotowego postępowania prowadzonego w trybie ...

uczestnikom przedmiotowego postępowania jako wkład do materiałów informacyjnych równolegle z ogłoszeniem o zamówieniu." Konsorcjum METROSTAV Do pełnienia funkcji Głównego Projektanta Tunelu ...

udostępnia swoje zasoby Konsorcjum METROSTAN/. Do oferty złożonej przez Konsorcjum METROSTAN ...

dnia 17 maja 2018 r. do udostępnienia zasobów przez ww. podmiot osób dedykowanych do pełnienia funkcji Głównego Projektanta Drogowego ...

o.o. Pana M. B. . Do oferty złożonej przez Konsorcjum Metrostav ...

zawartym w dokumencie JEDZ dołączonym do oferty złożonej przez Konsorcjum SALI ...

uwagę i ewentualnie wezwać wykonawców do stosownych wyjaśnień. 94. Niezależnie od powyższego, w ...

rzeczonego podmiotu i mogło przekazać wyjaśnienia co do kluczowych elementów dokumentacji projektowej opracowanych ...

o. są "uprzywilejowani" w stosunku do pozostałych Wykonawców składających oferty w ...

projektowych w wersji cyfrowej wysokość ceny ofertowej Wykonawców. Wykonawca zasadniczej dokumentacji ...

i materiały które, konieczne będą do uzyskania w trakcie realizacji inwestycji ...

błąd projektorowy (str. 7 PFU), do naruszenia praw autorskich w ocenie ...

z o.o., mieli podstawy do skalkulowania niższej ceny i posiedli informacje oraz materiały ...

Z daleko idącej ostrożności - zaniechanie wezwania Konsorcjum SALINI, Konsorcjum PORR, Konsorcjum ...

10 ustawy Pzp] 102. Stosownie do postanowienia zawartego w art. 24 ...

to Zamawiający nie wezwał ich do żadnych wyjaśnień w celu wykazania, że nie doszło do zakłócenia uczciwej konkurencji, jak również ...

zasobów w postaci osób dedykowanych do realizacji zadania przede wszystkim Pana C. P. - wskazanego do pełnienia funkcji Głównego Projektanta Tunelu ...

i materiały które, konieczne będą do uzyskania w trakcie realizacji inwestycji ...

błąd projektorowy (str. 7 PFU), do naruszenia praw autorskich w ocenie ...

oferty złożonej przez TOTO, 2. wezwania TOTO do wyjaśnień w zakresie realności zaoferowanej ceny; 3. wezwanie TOTO do wyjaśnień w zakresie posiadanych zdolnościmniezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotowego zadania; 4 ...

kryterium oceny ofert odnoszącego się do doświadczenia Kierownika Budowy; KIO 2281 ...

66100 Chieti - dalej: "TOTO" co do wykonania zamówienia w związku z ...

wprowadzające Zamawiającego w błąd co do potencjału kadrowego i posiadanych zasobów ...

poprzez faktyczne prowadzenie negocjacji co do treści oferty, w tym co do spełnienia postawionych w SI WZ ...

warunków udziału w Postępowaniu co do osób, których doświadczenie było przedmiotem ...

ustawy i SIWZ w odniesieniu do tego Wykonawcy - w zakresie opisanym ...

Postępowaniu, w tym warunki co do osób, które mają pełnić funkcje ...

iż L. S. będzie wykonywał obowiązki Dyrektora Kontraktu - Przedstawiciela Wykonawcy - dalej ...

od 6 grudnia 2010r. do dnia 22 grudnia 2015r ...

w okresie od rozpoczęcia robót do wykonania Zadania. Wskazanie to wynika ...

a) i.. c. TOTO - na wezwanie GDDKiA - w dniu 4 września ...

od 6 grudnia 2010r. do dnia 22 grudnia 2015r. d. Jednocześnie TOTO na wezwanie Zamawiającego przedstawił Wykaz Robót budowlanych ...

od 5 grudnia 2007r. do 22 grudnia 2015r. — a ...

dużej skali ustanawia się Dyrektora Do Spraw Placu Budowy i Dyrektora Do Spraw Technicznych - suma ich praw i obowiązków jest równą prawom i obowiązkom Dyrektora Kontraktu. Referencja wystawiona przez ...

że L. S. wykonywał jedynie obowiązki Dyrektora ds. Placu Budowy. 4 ...

L. S. nie wykonywał swych obowiązków od rozpoczęcia robót do wykonania zadania - bowiem rozpoczęcie robót ...

grudnia 2007r. a objęcie obowiązków (niezależnie od ich zakresu) przez ...

zadania. b. L. S. wykonywał obowiązki Dyrektora ds. Placu Budowy, które ...

KIO 2291/18 46 zakresem obowiązków Dyrektora Kontraktu opisanych w Postępowaniu ...

w zakresie zadania drugiego pełnił obowiązki Dyrektora Kontraktu w okresie od 1 marca 2005 r do 30 grudnia 2009 r. a ...

2. Kryteria Pozacenowe wynika, iż obowiązki te pełnił od rozpoczęcia robót do wykonania zadania. Z powszechnie dostępnych ...

funkcji Dyrektora Kontraktu "od początku do końca" realizacji zadania, a zatem ...

wskazał, iż L. S. pełnił obowiązki Dyrektora Kontraktu w okresie od marca 2003 do grudnia 2006r. b. W ...

61 Łomża-Kolno, w załączniku do JEDZ - "Potencjał Kadrowy'’ TOTO jako ...

wskazano okres od grudnia 2003 do listopada 2007r. KIO 2281 ...

obu przypadkach (tj. w odniesieniu do obu zadań) nierzetelne i wprowadzają ...

nie jest prawdą, gdyż sprawował obowiązki Dyrektora ds. Placu Budowy, który ...

ma mniejsze kompetencje i zakres obowiązków) to mogły wpłynąć i istotnie ...

Budowa sieci dróg miejskich przynależnych do Autostrady A24 na odcinku od ulicy Palmiro Togliatti do Stacji Roma Est i przebudowa ...

znaków drogowych od Casal Bertone do stacji Roma Es". a. Zgodnie ...

w okresie 14 listopada 2011 do 16 grudnia 2013r. b. Zgodnie ze złożonym na wezwanie Zamawiającego Formularzem Wykaz Osób z ...

tych okolicznościach Zamawiający wezwał TOTO do wyjaśnień - w odpowiedzi, TOTO podkreśliło, że ...

trwała od 14 listopada 2011 do 16 grudnia 2013r. 3 ...

26 maja 2016r. (załączonej do złożonego na wezwanie Zamawiającego Wykazu robót budowlanych z ...

iż F. T. będzie wykonywał obowiązki Kierownika Robót Mostowych Budowy Tunelu ...

od 1 stycznia 2007r. do dnia 30 grudnia 2013r ...

w okresie od rozpoczęcia robót do wykonania Zadania, (tj. do wystawienia Świadectwa Przejęcia albo podpisania ...

a) i. c. TOTO na wezwanie GDDKiA z dnia 4 września ...

od 1 stycznia 2007r. do dnia 30 grudnia 2013r ...

funkcję Kierownika Budowy od rozpoczęcia do zakończenia zadania. Realizacja zadania rozpoczęła ...

od 29 czerwca 2006r. do dnia 30 grudnia 2013r ...

Jeżeli uznać, iż brak przesłanek do wykluczenia TOTO z postępowania to ...

Kierownika Budowy od rozpoczęcia robót do wykonania zadania. Skoro rozpoczęcie realizacji ...

r. a F. T. objął obowiązki Kierownika Budowy pół roku później ...

iż A. L. będzie wykonywał obowiązki Kierownika Robót Mostowych. Stosowne oświadczenie ...

treści późniejszych uzupełnień oferty i wyjaśnień złożonych na wezwanie GDDKiA wynika, iż TOTO wywodzi ...

Realizacji sieci dróg miejskich przynależnych do Autostrady A24 na odcinku od ulicy Palmiro Togliatti do Stacji Roma Est i przebudowa ...

znaków drogowych od Casal Bertone do stacji Roma Est - w okresie ...

od 2 maja 2011 r. do dnia 24 czerwca 2015 r ...

26 maja 2016 r. (załączonej do złożonego na wezwanie Zamawiającego Wykazu robót budowlanych z ...

należy, iż IDW odnosi się do zakończenia zadania rozumianego jako wystawienie ...

iż: a. A. L. wykonywał obowiązki Kierownika Robót Mostowych do dnia 24 czerwca 2015 r ...

pełnił tej funkcji "od początku do końca" i w konsekwencji nie ...

od 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 grudnia 2013 r ...

Kierownika Budowy od rozpoczęcia robót do wykonania zadania, (tj. do wystawienia świadectwa Przejęcia, podpisania protokołu ...

się doświadczeniem od rozpoczęcia robót do wykonania zadania. 4. Okoliczności opisane ...

w podaniu ww. informacji, co do których należytego sprawdzenia wykonawca był ...

osób), iż "na skutek implementacji do krajowego porządku prawnego dyrektyw’ 2014 ...

Te kilka znaczących zmian doprowadziło do zwiększenia znaczenia oświadczeń składanych przez ...

w tym nałożyło na nich obowiązek większej staranności przy weryfikacji prawdziwości ...

w błąd (...) W odniesieniu natomiast do lekkomyślności lub niedbalstwa, kwestia ta ...

Brak dokumentu potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia z postępowania z uwagi ...

b) IDW wykonawcy zagraniczni mieli obowiązek przedstawić dokument potwierdzający brak zaległości ...

TOTO nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek wniosków i ustaleń. 3 ...

wykluczony z postępowania ewentualnie wezwany do złożenia uzupełnienia zgodnie z dyspozycją ...

możliwości by należycie sprawować swe obowiązki na obu realizacjach. d. W ...

iż - co najmniej w odniesieniu do L. S. i M. R. P. - osoby wskazane do pełnienia kluczowych funkcji dla inwestycji ...

Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnienia treści złożonej przez nich oferty ...

ust. 4 pzp stanowiącym o wyjaśnieniach dotyczących dokumentów złożonych w toku ...

w celu potwierdzenia braku przesłanek do wykluczenia, spełnienia warunków podmiotowych lub ...

spełnienia wymagań przedmiotowych (odnoszących się do przedmiotu oferty). 2. Art. 87 ...

W Postępowaniu, GDDKiA wzywała TOTO do wyjaśnień - wyjaśnienia te dotyczyły m.in. złożonego Wykazu Osób co do Kierownika Budowy, Kierownika Robót Drogowych ...

Robót Mostowych - pytania te zmierzały do uzyskania potwierdzenia spełnienia wymagań". W ...

66100 Chieti, Włochy, zgłaszający przystąpienie do postępowań odwoławczych: - o sygn. akt ...

88-170 Pakość, zgłaszający przystąpienie do postępowań odwoławczych: - o sygn. akt ...

Area, Tianjin, Chiny zgłaszający przystąpienie do postępowań odwoławczych: - o sygn. akt ...

03148 Kijów, Ukraina, zgłaszający przystąpienie do postępowań odwoławczych: - o sygn. akt ...

00-120 Warszawa zgłaszający przystąpienie do postępowań odwoławczych: KIO 2281/18 ...

59-301 Lublin zgłaszający przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt ...

pełnienia funkcji od rozpoczęcia robót do wykonania zadania przez p. K ...

pełnienia funkcji od rozpoczęcia robót do wykonania zadania przez p. S ...

pełnienia funkcji od rozpoczęcia robót do wykonania zadania przez p. F ...

Pzp dotyczący braku pełnienia funkcji do wykonania zadania przez p. A ...

S., nr 7 - dotyczącego zaniechania wezwania Salini do wykazania, że w dalszym ciągu ...

p. M. T. podpisał, dołączone do odwołania, pełnomocnictwo dla p. G ...

r., mimo że został wpisany do KRS spółki Salini Polska Sp ...

M. T. nie był uprawniony do udzielenia ww. pełnomocnictwa, co oznacza ...

nie zostało podpisane przez właściwie do tego umocowane osoby. Izba ustaliła ...

Biorąc pod uwagę, że wpis do KRS ma charakter deklaratoryjny, Izba ...

dniu 10 maja 2018 r. do udzielenia pełnomocnictwa p. G. P ...

zostało podpisane przez właściwie umocowaną do tego osobę i nie podlega ...

konsekwencji nie zachodzi również podstawa do niedopuszczenia Salini do udziału w postępowaniu odwoławczym w ...

zostały podpisane przez właściwie umocowaną do tego osobę. Krajowa Izba Odwoławcza ...

w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość ...

8.2.5) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub ...

kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie KIO 2281/18 ...

następujące wymagania: 1) osoba proponowana do pełnienia funkcji Dyrektora Kontraktu-Przedstawiciela ...

Inżyniera Rezydenta, który był zgłoszony do Zamawiającego oraz posiadał odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania Inżyniera. 2. Minimum 5 ...

Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora pionu do spraw realizacji inwestycji, lub Naczelnika ...

lub osoby kierującej Wydziałem/Zespołem do spraw realizacji inwestycji, lub Kierownika Projektu. 2) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy: Wymagana ...

Inżyniera Kontraktu. 3) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót Drogowych ...

lub ulic od rozpoczęcia robót do zakończenia funkcji na stanowisku: Kierownika ...

danej funkcji. 4) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót Mostowych ...

500 m od rozpoczęcia robót do wykonania zadania lub potwierdzenie min ...

wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Świadectwa Przejęcia wg Klauzuli ...

Świadectwa Przejęcia). 5) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót Mostowych ...

obiektów mostowych od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku: Kierownika ...

wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Świadectwa Przejęcia wg Klauzuli ...

Świadectwa Przejęcia). 6) osoba proponowana do pełnienia funkcji Głównego Projektanta Drogowego ...

dokumentacji projektowej należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Protokołu odbioru dokumentacji projektowej ...

równoważnego dokumentu. 7) osoba proponowana do pełnienia funkcji Głównego Projektanta Tunelu ...

dokumentacji projektowej należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Protokołu odbioru dokumentacji projektowej ...

równoważnego dokumentu. 8) osoba proponowana do pełnienia funkcji Głównego Projektanta Mostowego ...

dokumentacji projektowej należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Protokołu odbioru dokumentacji projektowej ...

nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji ...

zamawiający określił kryteria oceny ofert: cena - 60% oraz kryteria pozacenowe - 40 ...

kwalifikacjami zawodowymi I doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone ...

PLN netto od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku/stanowiskach ...

Inżyniera Rezydenta, który był zgłoszony do Zamawiającego oraz posiadał odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania Inżyniera.  za 1 zadanie ...

PLN netto od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku/stanowiskach ...

tunelu drogowego od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku: Kierownika ...

długość od 1 000 m do 2 000 m - wykonawca otrzyma ...

długość od 1 000 m do 2 000 m - wykonawca otrzyma ...

jego części Zamawiający zastosuje redukcję Ceny Kontraktowej, zgodnie z Subklauzulą 13 ...

określonej w Załączniku nr 1 do dokumentu Dane Kontraktowe. 3) Termin ...

mieć zastosowanie jedynie w zakresie wyjaśnienia treści złożonych ofert. W następstwie czynności złożenia wyjaśnień Wykonawca nie może uzupełniać Formularza ...

wskaże więcej niż 1 osobę do pełnienia danej funkcji, Zamawiający oceniał ...

r. zamawiający wezwał wykonawcę TOTO do złożenia m.in. dokumentów, o ...

Realizacja sieci dróg miejskich przynależnych do autostrady A24 na odcinku ...

od ulicy via Palmiro Togliatti do Stacji Rzym Wschód i przebudowa ...

znaków drogowych od Casal Bertone do Stacji Rzym Wschód", - "Budowa Autostrady ...

złożone na piśmie i podane do protokołu rozprawy, zważyła co następuje ...

się przez niego poważnego naruszenia obowiązków zawodowych. Zgodnie z art. 24 ...

w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość ...

dowodowych. Przepis ten stanowi implementację do polskiego porządku prawnego art. 57 ...

zostać zobowiązane przez państwa członkowskie do wykluczenia z udziału w postępowaniu ...

na przykład z powodu naruszeń obowiązków środowiskowych lub społecznych, w tym ...

tym techniczną i ekonomiczną zdolność do realizacji zamówienia. Mając na uwadze ...

zachować możliwość uznania, że doszło do poważnego wykroczenia zawodowego, gdy - przed ...

że dany wykonawca naruszył swoje obowiązki, w tym obowiązki dotyczące płacenia podatków lub składek ...

wykazali poważne braki w odniesieniu do spełnienia istotnych wymogów; było to ...

usługi, które spowodowały ich niezdatność do użytku zgodnie z przeznaczeniem, lub ...

jedynie w wyjątkowych okolicznościach prowadzić do wykluczenia wykonawcy. Powtarzające się przypadki ...

mogą jednak wzbudzić wątpliwości co do wiarygodności wykonawcy, co może uzasadniać ...

umownych przez wykonawcę można co do zasady uznać za wykroczenie zawodowe ...

że odnosi się ono zwykle do zachowania danego wykonawcy wykazującego zamiar ...

samym jakiekolwiek nieprawidłowe, niedokładne lub niskie jakościowo wykonanie umowy lub jej ...

istnienia "poważnego wykroczenia" wymaga co do zasady przeprowadzenia konkretnej i zindywidualizowanej ...

kumulatywnie:  zawinione naruszenie,  poważne naruszenie obowiązków zawodowych,  podważenie uczciwości wykonawcy,  w ...

się poważnych braków w odniesieniu do spełnienia istotnych wymogów, przy czym ...

wykonawcy". Jednocześnie Ustawodawca unijny podkreśla obowiązek zachowania przez instytucję zamawiającą zasady ...

które nie są absolutnie niezbędne do osiągnięcia celu, co w tym ...

jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do dopuszczenia się przez niego poważnego ...

ale każdorazowo zamawiający zobowiązany jest do "przeprowadzenia konkretnej i zindywidualizowanej oceny ...

naruszeniu wynikającego z kodeksu cywilnego obowiązku wykonywania zobowiązań. Aby jednak wykroczenie ...

ww. orzeczeniu TSUE. Odnosząc powyższe do przypadku wykonawcy TOTO, Izba uznała ...

w Poznaniu, wystawionych faktur i wezwań do zapłaty dotyczących konkretnych podwykonawców. Z ...

inwestycji dopuścił się poważnego naruszenia obowiązków zawodowych. Jednakże należy zwrócić uwagę ...

wykroczenia zawodowego nie jest wystarczające do wykluczenia wykonawcy z postępowania. Analizując ...

poważnego wykroczenia zawodowego. Odnosząc powyższe do przypadku wykonawcy TOTO należy zatem ...

Podwykonawcom oraz upoważnia Wskazanych Podwykonawców do przyjęcia przekazu, a Zamawiającego do spełnienia świadczenia na rzecz Podwykonawców ...

opisanego w Załączniku nr 1 do Porozumienia. 2. Zamawiający oświadcza, że ...

9211 k.c. jest zobowiązany do spełnienia świadczenia na rzecz Wskazanych ...

TOTO od grudnia 2017 r. do końca lipca 2018 r. nie składał on do GDDKiA żadnych faktur, w związku z czym nie istniał obowiązek podatkowy. Tym samym w dniu ...

29.08.2018 r., wzywające do uregulowania należności za okres: styczeń ...

dniu 11.10.2018 r. do GDDKiA Oddział w Poznaniu wpłynęło ...

wyklucza się wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub ...

po jego stronie zaległości podatkowe do czasu wystawiania faktur na rzecz ...

upomnień i zajęcia wierzytelności, ale obowiązek zapłacenia podatku za ww. okresy ...

ustawy Pzp, wykonawca mimo naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków nie podlega ...

dniu 13.06.2018 r. obowiązki dotyczące płatności podatków, ale następnie ...

rozprawie, zatem nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie ww ...

Pzp z powodu poważnego naruszenia obowiązków zawodowych polegającego na niezapłaceniu podatku ...

uczciwości wykonawcy. Odnosząc się natomiast do kwestii wykluczenia wykonawcy TOTO na ...

że obowiązujące przepisy nie przewidują obowiązku informowania zamawiającego bez wezwania z jego strony o zaległościach ...

ofert. W niniejszej sprawie na wezwanie zamawiającego z dnia 24.08 ...

nie wypełnił ciążących na nim obowiązków. Należy raz jeszcze podkreślić, że ...

istnieje przepis, który zobowiązywałby wykonawcę do informowania zamawiającego z własnej inicjatywy ...

dniu składania ofert. Wykonawca ma obowiązek jedynie na wezwanie zamawiającego przedłożyć wymagane w ogłoszeniu ...

konkurencji. Ww. przepisy stanowią implementację do polskiego porządku prawnego art. 57 ...

zostać zobowiązane przez państwa członkowskie do wykluczenia z udziału w postępowaniu ...

innego sposobu zapewnienia zgodności z obowiązkiem przestrzegania zasady równego traktowania. Przed ...

terminów składania ofert". Odnosząc powyższe do przypadku wykonawcy Salini, należy w ...

spółkę Mosty Katowice nie należą do żadnej z kategorii podmiotów wymienionych ...

może mieć zamiar danego wykonawcy do wykorzystania określonych osób dopiero na ...

Z takim właśnie zamiarem mamy do czynienia w przypadku wykonawcy Salini ...

spółkę Mosty Katowice i dołączonego do oferty Salini, jak i z ...

wprowadził zamawiającego w błąd co do swojego udziału w przygotowaniu postępowania ...

opisanych okoliczności wykonawca Salini miał obowiązek korzystać z procedury samooczyszczenia na ...

8 ustawy Pzp. Odnosząc się do zarzutu naruszenia przez zamawiającego art ...

niniejszej sprawie nie zachodzi przesłanka do wykluczenia wykonawcy Salini na podstawie ...

że nie zachodzi także podstawa do zastosowania art. 24 ust. 10 ...

i p. M. . Odnosząc się do zarzutu dotyczącego kwestionowanego przez odwołującego ...

pełniła jej od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania. Jednocześnie w odwołaniu ...

17 ustawy Pzp. Odnosząc się do zarzutu dotyczącego kwestionowanego przez odwołującego ...

Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku ...

09.2018r r. skierowany do GDDKiA Oddział w Warszawie, b ...

formalnie zgłoszony jako Kierownik Budowy do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego ...

formalnie zgłoszony jako Kierownik Budowy do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego ...

24.08.2009 r. skierowane do Inżyniera Kontraktu zawierające wniosek o ...

19.12.2007 r. przystąpiono do odhumusowania terenu w km 422 + 600 do 422 + 780 z jednoczesnym profilowaniem ...

28.01.2008 r. przystąpiono do odhumusowania na odcinku 429 + 300 do 430 + 700 oraz 433 + 900 do 433 + 700,  w dniu 29 ...

2008 r. kierownik budowy zgłosił do odbioru poprawność odhumusowania na odcinku 432 + 980 do 433 + 400 i poprosił o ...

2008 r. kierownik budowy zgłosił do odbioru warstwę 5 nasypu na odcinku 432 + 900 do 433 + 040 i poprosił o ...

2008 r. kierownik budowy zgłosił do odbioru poprawność odhumusowania na odcinku 429 + 600 do 430 + 750 strona zachodnia i ...

2008 r. kierownik budowy zgłosił do odbioru wykonanie warstwy 4 nasypu ...

2008 r. kierownik budowy zgłosił do odbioru wykonanie warstwy 3 nasypu ...

2008 r. m.in. przystąpiono do wykonywania 2 warstwy nasypu,  w ...

p. J. M., który zgłosił do odbioru poprawność odhumusowania na trasie ...

głównej w km 428 + 900 do 429 + 250 oraz na drodze ...

8 w km 1+ 100 do 2 + 300 strona zachodnia. KIO ...

ww. pierwszego wpisu p. M. do dziennika budowy nie można przyjąć ...

pismach podaje błędną informację co do rozpoczęcia pełnienia funkcji w dniu ...

zauważyć, że zgodnie z wpisami do Dziennika Budowy nr 64/2007 ...

19.12.2007 r. i do 14.02.2008 r. część ...

41 ustawy Prawo budowlane, regulujący obowiązki informacyjne inwestora, przesądza w przedmiotowej ...

kwestie prac przygotowawczych i określa obowiązki inwestorów w odniesieniu do rozpoczęcia budowy, a nie poszczególnych specjalistycznych robót wymaganych do wykonania w jej trakcie, stanowiąc ...

i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi). Analiza ...

pojedynczej "oświadczenie kierownika", dla wypełnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego rozpoczęcia budowy, o ...

kierownik budowy, wystarczające jest złożenie do organu nadzoru budowlanego oświadczenia kierownika ...

danej branży od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania, a jednocześnie nie ...

zaś kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności: organizacja ...

zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć ...

wprowadził zamawiającego w błąd co do tego, że p. M. pełnił ...

Ponadto ww. nieprawdziwe informacje co do KIO 2281/18, KIO 2286 ...

p. A. B. . Odnosząc się do zarzutu dotyczącego kwestionowanego przez odwołującego ...

rozpoznania sprawy: 1) W odniesieniu do inwestycji na Ukrainie: 1. odwołujący ...

21.09.2018 r. skierowane do przewodniczącego zarządu Publicznej Spółki Akcyjnej ...

inspektora ds. kontroli budowy mostów do budowy tuneli?", b. odpowiedź z ...

od 30 listopada 2007 r. do 23 maja 2018 r. Funkcja ...

od 30 listopada 2007 r. do 28 października 2013 r. Na ...

Tunelu Kolejowego". 2) W odniesieniu do inwestycji w Austrii: 1. odwołujący ...

okresie od marca 2007 r. do czerwca 2017 r." - "Czy Panu ...

całym okresie trwania projektu aż do odbioru, jeżeli tak, to w ...

trwania od marca 2007 r. do czerwca 2017 r. jako kierownik ...

w czasie całego procesu przygotowania do przetargu, planowania prac i budowy ...

w Austrii od rozpoczęcia robót do wykonania zadania (marzec 2007 r ...

czerwiec 2017 r.)". Odnosząc się do doświadczenia p. A. B. przy ...

przez odwołującego harmonogram jest załącznikiem do umowy zawartej między Państwową Administracją ...

te osoby zatrudnia i kieruje do pełnienia określonych funkcji. Powyższe, tj ...

tym informacje o zakresie jego obowiązków. Tym samym Izba uznała, że nie ma podstaw do stwierdzenia, że p. A. B ...

Mostowych budowy tunelu. Odnosząc się do doświadczenia p. A. B. przy ...

nad budową tunelu. Jednocześnie załączony do ww. pisma opis zadań i ...

Kontrolę Towarzyszącą nie dokonuje wpisów do dziennika budowy, wobec braku przedstawienia ...

austriackiego regulującego zasady dokonywania wpisów do dziennika budowy, nie przesądza tego ...

uznała, że nie ma podstaw do stwierdzenia, że p. A. B ...

zaś kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności: organizacja ...

zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli KIO 2281 ...

wprowadził zamawiającego w błąd co do rodzaju funkcji pełnionych przez p ...

p. K. K. . Odnosząc się do zarzutu dotyczącego kwestionowanego przez odwołującego ...

od 01.02.2013 r. do 20.06.2015 r. na ...

zaś p. K. pełnił funkcję do 25.10.2014 r. W ...

rozpoznania sprawy: 1) W odniesieniu do inwestycji na S17: 1 ...

o udostępnienie informacji publicznej skierowany do GDDKiA Oddział w Lublinie, b ...

nr 5,  oświadczenie o przejęciu obowiązków kierownika robót drogowych przez p ...

nr 5,  oświadczenie o przejęciu obowiązków kierownika robót drogowych przez p ...

od 01.03.2011 r. do 31.03.2016 r., c ...

z którym p. K. objął obowiązki kierownika robót drogowych z dniem ...

09.03.2011 r. przystąpiono do odhumusowania istniejącej skarpy, dna rowu ...

prawa, w km 617 +300 do 619 +000, g. zgłoszenie z ...

robót, w tym p. K., do którego załącznik stanowi m.in ...

dniem 14.03.2011 r. obowiązków kierownika robót drogowych, 2) W odniesieniu do inwestycji na obwodnicy Augustowa: 1 ...

o udostępnienie informacji publicznej skierowany do GDDKiA Oddział w Białymstoku, b ...

od 01.02.2013 r. do zakończenia robót w dniu 25 ...

od 01.02.2013 r. do zakończenia robót w dniu 25 ...

02.2013 r. został skierowany do pracy na obwodnicy Augustowa na ...

od rozpoczęcia pierwszych robót drogowych do zakończenia zadania, b. zgłoszenie z ...

robót, w tym p. K., do którego załącznik stanowi m.in ...

dniem 22.02.2013 r. obowiązków kierownika robót drogowych, c. dziennik ...

30 w km 0 + 000 do 0 + 031,53 i DW ...

28 w km 0 + 000 do 1 + 415,87. Odnosząc się do doświadczenia p. K. K. na ...

03.2011 r., tj. przystąpienie do odhumusowania. Następnie należy zwrócić uwagę ...

r., natomiast w oświadczeniu załączonym do zgłoszenia kierowników robót stwierdza, że ...

14.03.2011 r. przejmuje obowiązki kierownika robót drogowych. Datę 01 ...

o przejęciu przez p. K. obowiązków kierownika robót drogowych z dniem ...

03.2011 r. Odnosząc się do doświadczenia p. K. K. na ...

02.2013 r., tj. przystąpienie do odhumusowania. Następnie należy zwrócić uwagę ...

01.02.2013 r. skierowany do pracy na stanowisku kierownika robót ...

drogowych, natomiast w oświadczeniu załączonym do zgłoszenia kierowników robót stwierdza, że ...

22.02.2013 r. przejmuje obowiązki kierownika robót drogowych. Datę 01 ...

r. Odnosząc się z kolei do kwestii pełnienia przez p. K. funkcji do zakończenia zadania, należy zauważyć, że ...

wskazano, że pełnił on funkcję do 20.06.2015 r., tj ...

p. K. pełnił swoją funkcję do dnia zakończenia robót, tj. do dnia 25.10.2014 r ...

że nie ma wystarczających podstaw do stwierdzenia, że p. K. nie ...

KIO 2291/18 94 drogowych do zakończenia zadania. Zgodnie z art ...

zaś kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności: organizacja ...

zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć ...

drogowych od rozpoczęcia tych robót do zakończenia zadania zarówno na drodze ...

wprowadził zamawiającego w błąd co do okoliczności, że p. K. pełnił ...

wprowadził zamawiającego w błąd co do pełnienia przez p. K. funkcji ...

2291/18 95 Odnosząc się do powyższego zarzutu w pierwszej kolejności ...

że osoba wyznaczona przez niego do pełnienia ww. funkcji (p. G ...

stanowczo podkreślić, że prowadzi ona do wniosków sprzecznych z logiką i ...

przez odwołującego interpretacja prowadziłaby bowiem do sytuacji, w której badanie doświadczenia ...

budowlanego) niż zwolnienie wykonawców z obowiązku przedstawienia doświadczenia w zakresie opracowania ...

Tym samym nie ma podstaw do uznania, że rozumienie ww. kryterium ...

językowej, nie jest wystarczającym argumentem do unieważnienia postępowania na podstawie art ...

KIO 2291/18 97 zaniechania wezwania Salini do wykazania, że w dalszym ciągu ...

odwołania podlegają rozpoznaniu. Zarzut dotyczący rażąco niskiej ceny w ofercie wykonawcy TOTO. Zgodnie ...

1 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ...

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w ...

kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od ...

ustawy Pzp, w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o ...

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust ...

okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 2) wartości zamówienia powiększonej o ...

może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust ...

2 i 3 ustawy Pzp, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy ...

ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Ponadto zgodnie z ...

zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. W przedmiotowej sprawie ...

Wykonawca TOTO złożył ofertę z ceną 1.181.722.055,38 ...

wynika z powyżej przytoczonych liczb, cena oferty wykonawcy TOTO nie jest ...

przesłanek ustawowych zamawiający nie miał obowiązku wezwać wykonawcy TOTO do udzielenia wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny. Niezależnie od powyższego należy zauważyć ...

zamawiający zawsze może wezwać wykonawcę do wyjaśnień, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ...

że zamawiający powinien wezwać go do wyjaśnień w trybie art. 90 ust ...

i dowodów, nie ma podstaw do uznania, że zamawiający powinien powziąć wątpliwości co do realności ceny i zaniechał wezwania wykonawcy TOTO do wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny. Tym samym zamawiający nie naruszył ...

2) ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania TOTO do wyjaśnień treści oferty w zakresie zastosowanej ...

z treścią siwz lub wymagała wyjaśnienia. Na rozprawie odwołujący wskazał jedynie ...

tunelu ma związek z zarzutem rażąco niskiej ceny, ponieważ wyjaśnienie z wykonawcą TOTO kwestii metody ...

będzie miało wpływ na ocenę ceny jego oferty. Przystępujący po stronie ...

niezgodne z siwz lub wymagało wyjaśnienia, Izba nie znalazła podstaw, by ...

w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o ...

przez zamawiającego stanowi więc przesłankę do wykluczenia wykonawcy na podstawie art ...

19.11.2018 r. skierowanych do GDDKiA Oddział w Białymstoku, w ...

ustalonych okoliczności, nie ma podstaw do stwierdzenia, że aktualne zaangażowanie p ...

w konsekwencji nie ma podstaw do stwierdzenia naruszenia przez zamawiającego art ...

ustawy Pzp, a tym bardziej do stwierdzenia naruszenia art. 7 ust ...

się przez niego poważnego naruszenia obowiązków zawodowych. Obowiązujące przepisy i orzecznictwo ...

zostały już przytoczone w odniesieniu do tożsamego zarzutu dotyczącego wykonawcy TOTO ...

kumulatywnie:  zawinione naruszenie,  poważne naruszenie obowiązków zawodowych,  podważenie uczciwości wykonawcy,  w ...

od węzła Marki (bez węzła) do węzła Radzymin Płd. z podziałem ...

odstąpienia od umowy. Odnosząc się do argumentów przystępującego dotyczących składu konsorcjum ...

lub zaniechaniom. Odnosząc się natomiast do argumentów przystępującego Salini dotyczących sporu ...

konieczności potwierdzenia zawinionego poważnego naruszenia obowiązków zawodowych przez sąd, w przeciwieństwie do innych przesłanek wykluczenia, o których ...

Ustawodawca ograniczył kwestie dowodowe jedynie do "stosownych środków dowodowych", które nie ...

z brzmieniem przepisu) uznać, że do stwierdzenia zawinionego naruszenia obowiązków zawodowych konieczny jest wyrok sądu ...

18 103 Odnosząc się natomiast do pozostałych przesłanek, o których mowa ...

za niewykazaną przesłankę poważnego naruszenia obowiązków zawodowych. Należy bowiem zauważyć, że ...

które potwierdzają, że ww. naruszenia obowiązków zawodowych mają charakter poważny. W ...

dopuszczenia się przez wykonawcę naruszenia obowiązków zawodowych o charakterze poważnym. Niezależnie ...

ze strony internetowej. W stosunku do ww. inwestycji odwołujący, poza zacytowaniem ...

stwierdzić należy, że w stosunku do ww. inwestycji nie została przytoczona ...

należy dodać, że w stosunku do inwestycji na A1 odcinek ...

Salini przedłożył m.in. aneks do umowy, z którego wynika, że ...

nie informując go o podstawie do wykluczenia w oparciu o ww ...

w inne przedsięwzięcia. Odnosząc się do zarzutu dotyczącego zaangażowania zasobów wykonawcy ...

Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte ...

nie podniesionych w odwołaniu doszłoby do zachwiania zasady równości stron cechującej ...

i argumentów). Odnosząc powyższe rozważania do niniejszej sprawy, należy zauważyć, że ...

na podejrzenie zaangażowania osób wyznaczonych do pełnienia tych funkcji w realizację ...

p. L. S. . Odnosząc się do zarzutu dotyczącego kwestionowanego przez odwołującego ...

nie pełniła funkcji dyrektora kontraktu do zakończenia zadania, przy czym w ...

że osoba ta pełniła funkcję do 30.12.2009 r., podczas ...

kontraktu od marca 2003 r. do grudnia 2006 r., a w ...

kontraktu od grudnia 2003 r. do listopada 2007 r. W pierwszej ...

od 05.12.2007 r. do 22.12.2015 r. b ...

funkcję od grudnia 2007 r. do grudnia 2015 r. 2. zamawiający ...

węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła Sokołów Małopolski Północ z ...

od 05.12.2007 r. "do teraz", b. formularz 3.3 ...

kontraktu od 05.12.2007 do 22.12.2015 r. 3 ...

Florencja Scandicci został całkowicie oddany do ruchu w kwietniu 2007. Odcinki ...

Florencja Południe zostały całkowicie oddany do ruchu w sierpniu 2013 r ...

1 od Barberino di Mugello do Incisa Val d’Arno (odcinek ...

r., w którym w odniesieniu do inwestycji "Dodanie trzeciego pasa na ...

lipcu 2007, ilość robót zwiększono do około 363,682,649 € a ...

funkcję od marca 2003 r. do grudnia 2006 r. 2. zamawiający ...

węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła Sokołów Małopolski Północ z ...

kontraktu od grudnia 2003 r. do listopada 2007 r. 3. przystępujący ...

2291/18 109 Odnosząc się do doświadczenia p. S. na zadaniu ...

referencji), przedłożonego przez TOTO na wezwanie zamawiającego, wynika, że inwestycja, na ...

2007 r. i w przeciwieństwie do wskazanych wyżej formularzy, ten dokument ...

rozpoczęcia robót. Odnosząc się natomiast do rodzaju funkcji, jaką pełnił p ...

w tym wypadku osobą kompetentną do przesądzania, jaką w istocie funkcję ...

był dyrektorem kontraktu. Odnosząc się do doświadczenia p. S. na zadaniu ...

na rozprawie, nie jest wystarczający do przesądzenia, czy wykonawca TOTO podał ...

prawdziwe informacje w zakresie daty, do której p. S. pełnił swoją ...

w ofercie TOTO. Odnosząc się do formularzy złożonych przez TOTO w ...

informacje prawdziwe. Odnosząc się natomiast do przedstawionego przez przystępującego TOTO pisma ...

że p. S. pełnił funkcję do zakończenia zadania. Resumując, dowody przedstawione ...

Florencja Południe" nie są wystarczające do tego, aby podważyć prawdziwość informacji ...

wskazany przez TOTO w ofercie do pełnienia funkcji Dyrektora Kontraktu - Przedstawiciela ...

skoro sam wykonawca TOTO na wezwanie zamawiającego przedstawił świadectwo wykonania robót ...

Ponadto ww. nieprawdziwe informacje co do rozpoczęcia pełnienia przez p. S ...

p. F. T. . Odnosząc się do zarzutu dotyczącego kwestionowanego przez odwołującego ...

węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła Sokołów Małopolski Północ z ...

tożsama z nazwą zadania wpisanego do oferty TOTO w niniejszym postępowaniu ...

że:  od 01.01.2007 do 30.12.2013 r. (zakończenie ...

okresie od czerwca 2006 r. do stycznia 2007 r. w znacznej ...

wstępnych na budowie". Odnosząc się do formularzy złożonych przez TOTO w ...

okresie od czerwca 2006 r. do stycznia 2007 r. w znacznej ...

wskazany przez TOTO w ofercie do pełnienia funkcji Kierownika Robót Mostowych ...

Ponadto ww. nieprawdziwe informacje co do rozpoczęcia pełnienia przez p. T ...

p. A. L. . Odnosząc się do zarzutu dotyczącego kwestionowanego przez odwołującego ...

Realizacja sieci dróg miejskich przynależnych do Autostrady A24 na odcinku od ul. Palmiro Togliatti do Stacji Roma Est i przebudowa ...

znaków drogowych od Casal Bertone do stacji dl Roma Est" p ...

od 02.05.2011 r. do 24.06.2015 r. Jednocześnie ...

został w ofercie TOTO wyznaczony do pełnienia funkcji Kierownika Robót Mostowych ...

która to funkcja jest konieczna do spełnienia warunku udziału w postępowaniu ...

wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Świadectwa Przejęcia wg Klauzuli ...

od 02 maja 2011 r. do 24 czerwca 2015 r. pełnił ...

postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych ...

p. L. pełnił swoją funkcję do 24.06.2015 r., co ...

wprowadził zamawiającego w błąd co do daty pełnienia funkcji przez p ...

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192 ...

r. poz. 972). Odnosząc się do postanowienia w przedmiocie kosztów postępowania ...

się liczbą pojedynczą w odniesieniu do wnoszącego sprzeciw, co oznacza, że ...

ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku. W przedmiotowej sprawie ...

2281/18 i trzech przystępujących do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego ...

obciążony kosztami postępowania odwoławczego, stosownie do jego wyniku. Dlatego też postanowiono ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 52 fragmenty

2018-10-04 » Oddala odwołanie

r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w ...

odpowiedzialnością w Gdańsku, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego ...

tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198 ...

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący ...

ta podlegała odrzuceniu jako zawierająca rażąco niską cenę lub koszt lub ich istotne części składowe, w stosunku do przedmiotu zamówienia; - art. 89 ust ...

niezastosowanie i w konsekwencji zaniechanie wezwania Intertoll do złożenia wyjaśnień w przedmiocie zaoferowanej przez tego wykonawcę ceny pomimo, iż istniały uzasadnione wątpliwości, że zaoferowana cena lub koszt, lub jej istotne części składowe, są rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, a także budzą uzasadnione wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ...

zarzuty następująco: Odwołujący analizował pojęcie rażąco niskiej ceny i ceny ofert, złożonych w postępowaniu. Wywodził ...

zgodnie z wymogami Zamawiającego za cenę zaoferowaną przez Intertoll Zamawiający. Pomimo ...

zaniechał nawet podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia tych wątpliwości na etapie oceny ...

Odwołujący ma świadomość tego, że cena oferty Intertoll mieści się w ...

budżecie Zamawiającego i zbliżona jest do wartości szacunkowej zamówienia, niemniej jednak ...

Miarodajna jest bowiem przy ocenie rażąco niskiej ceny nie wartość wynikająca z oszacowania ...

jest, że Zamawiający powinien dążyć do rozstrzygnięcia wszelkich wątpliwości przed wyborem oferty wykonawcy. Sposobem wyjaśnienia takich wątpliwości jest w szczególności wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust ...

jest w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ. Analiza SIWZ wskazuje, że ...

jest poprzez wykwalifikowany personel, przeszkolony do pracy z klientem, w warunkach ...

wymagana jest ciągła koncentracja niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa swojego jak i ...

zaplanowany, zarządzany i poddany kontroli, do czego niezbędne jest profesjonalne zaplecze ...

i administracyjne, zapewniające wszelkie środki do koordynacji wszystkich zadań realizowanych w ...

innych obszarów biznesowych powoduje, że do realizacji powyższych czynności oraz procesów ...

nie nosiła znamion oferty z rażąco niską ceną), profesjonalny wykonawca powinien oczywiście (jak ...

zmiany i pozostałego personelu niezbędnego do realizacji zadania objętego Postępowaniem, • koszty ...

koszty zakupu części i urządzeń do systemu MSPO oraz wsparcie oprogramowania ...

in., że nowe (w stosunku do poprzedniego postępowania na analogiczny przedmiot ...

większej ilości pracowników w porównaniu do obecnie realizowanej umowy GDDKiA w ...

stwierdzał, że Zamawiający poprzez zaniechanie wezwania Intertoll do złożenia wyjaśnień w zakresie zawartej w ofercie ceny, naruszył przepisy Prawa zamówień publicznych ...

W związku z powyższym zaniechaniem wezwania Intertoll do wyjaśnień, Zamawiający w konsekwencji naruszył przepisy ...

zamówień publicznych, wybierając ofertę z rażąco niską ceną i naraził w ten sposób ...

uwzględnił zarzutów podniesionych w odwołaniu. Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego ...

na rozprawie. Odwołującemu przysługuje prawo do wniesienia odwołania zgodnie z art ...

przez Zamawiającego, ponieważ stwierdziła, że do rozstrzygnięcia niniejszego odwołania nie potrzeba ...

niezastosowanie i w konsekwencji zaniechanie wezwania Intertoll do złożenia wyjaśnień w przedmiocie zaoferowanej przez tego wykonawcę ceny pomimo, iż istniały uzasadnione wątpliwości, że zaoferowana cena lub koszt, lub jej istotne części składowe, są rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, a także budzą uzasadnione wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ...

zamówień publicznych, zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ...

które uzasadniałyby wątpliwości Zamawiającego, czy cena zaoferowana przez Przystępującego może się wydawać rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz wątpliwości Zamawiającego co do prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia. Izba ...

oferty, tj. ofertę Odwołującego z ceną 77 285 481, 75 zł oraz ofertę Przystępującego z ceną 55 389 853,32 zł ...

w oparciu o aktualnie obowiązujące ceny i z uwzględnieniem realiów rynkowych ...

w przypadku, gdyby zwiększenie kwoty do poziomu wynikającego z nowego, prawidłowego ...

1 Prawa zamówień publicznych (zaniechanie obowiązku wezwania do wyjaśnień), uzależnione jest od tego, czy zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wartość zamówienia Zamawiający ...

przed wszczęciem postępowania. Przepisy uzależniają obowiązek wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny od jej stosunku do wartości zamówienia (art. 90 ust ...

niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia cena oferty Przystępującego jest zbliżona do wartości zamówienia i mieści się ...

powodów, aby powziąć wątpliwości, czy cena zaoferowana przez Przystępującego jest rażąco niska. Izba w niniejszym postępowaniu ...

Odwołujący natomiast argumentował, że za cenę niższą, niż wskazana przez niego ...

zakres przedmiotu zamówienia, w stosunku do poprzedniego zamówienia, zwiększył się więcej ...

zamówienia jest zasadniczym punktem odniesienia do badania rażąco niskiej ceny, a Izba przyjęła, że została ...

Zamawiającego prawidłowo - to z porównania ceny oferty Przystępującego z wartością zamówienia ...

wynika, żeby Zamawiający miał podstawy do podjęcia jakichkolwiek wątpliwości co do ceny oferty Przystępującego. W konsekwencji nie było podstawy do wzywania do wyjaśnień w trybie art. 90 ust ...

przez Zamawiającego z trybu przeprowadzenia wyjaśnień na podstawie art. 90 ust ...

publicznych jest uprzednie w stosunku do odrzucenia oferty na podstawie art ...

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę), Izba nie mogła stwierdzić naruszenia ...

Skoro Izba nie dostrzegła podstaw do wyjaśnień, przewidzianych w art. 90 ust ...

tym bardziej nie było powodu do odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny. Analogicznie nie można było stwierdzić ...

Izba stwierdziła, że nie doszło do naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych ...

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art ...

KIO 2/20 – Wyrok KIO – 2020-01-20 133 fragmenty Premium ciekawe zdania

2020-01-20 » Zaskarżone » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w ...

i ocenę ofert, w tym wezwanie Przystępującego po stronie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny w zakresie kosztów osobowych i ...

na posiedzenie i rozprawę. Stosownie do art. 198a i 198 ...

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący ...

co zostało zaskarżone odwołaniem wniesionym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej ...

ta zawiera błąd w obliczeniu ceny lub kosztu polegający na zastosowaniu ...

niewłaściwej preferencyjnej stawki 8% VAT do części usług objętych przedmiotem zamówienia ...

przez jego niezastosowanie i zaniechanie wezwania Wykonawcy T do udzielenia wyjaśnień, w tym do złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, pomimo iż zaszły przesłanki do dokonania tej czynności przez Zamawiającego ...

uwzględnieniem okoliczności, że w stosunku do Wykonawcy T wystąpiła podstawa do odrzucenia jego oferty na podstawie ...

uwzględnieniem okoliczności, że w stosunku do Wykonawcy T Zamawiający winien dokonać ...

tego zadania wykonawca będzie miał obowiązek wykonywać swoje usługi to: a ...

1 i Załączniku nr 2 do wzoru umowy będącej Załącznikiem nr 5.1 do SIWZ, a dla zadania nr ...

1 i Załączniku nr 2 do wzoru umowy będącej Załącznikiem nr 5.2 do SIWZ (Rozdział III pkt 7 ...

miesiące, nie dłużej jednak aniżeli do wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia określonej ...

zawierać w szczególności formularz cenowy do zadań (części), na które wykonawca ...

zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ. Z przedmiotowego formularza cenowego ...

zasady dotyczące opisu sposobu obliczenia ceny ofertowej. Pośród regulacji dotyczących tego ...

wykonawca jest zobowiązany skalkulować wszystkie ceny i wartości zawarte w ofercie ...

zawierania umowy (pkt 1); b) cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy ...

wyliczyć w formularzu cenowym odpowiednim do zadania, za które Wykonawca składa ofertę. Formularze cenowe do każdego zadania znajdują się w ...

stanowiącym odpowiednio Załączniki nr 1 do SIWZ (pkt 3); c) Cena oferty musi zawierać wszystkie elementy ...

opisane w Załączniku nr 2 do wzoru umowy (pkt 6); d ...

oferty ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu ...

rozdziałem XVI pkt 1 SIWZ - cena. Z kolei we wzorze umowy ...

określone w Załączniku nr 2 do umowy w przeliczeniu na 1 ...

wartość ta będzie wyliczona proporcjonalnie do liczby dni, w których usługa ...

bądź jej zwiększenia, jak również do częściowego przekazywania powierzchni, która ma ...

r. na pytanie nr 4 do SIWZ jednego z wykonawców o ...

Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia powierzchni podlegających usłudze w ...

1 m2 w odniesieniu do powierzchni zewnętrznych. Dla porównania Odwołujący ...

ofercie Odwołującego jest podobna (zbliżona) do kwoty zaoferowanej w tym zakresie ...

nie tyle nie jest podobna do kwoty zaoferowanej w tym zakresie ...

nie tyle nie jest podobna do kwoty zaoferowanej w tym zakresie ...

kwoty różni. Powyższe uprawnia zatem do wniosku, że oferta Wykonawcy T ...

zakresie dotyczącym powierzchni biurowych (wewnętrznych) do kosztów świadczenia usług porządkowych zewnętrznych ...

mechanizm Wykonawca T dążył jedynie do uzyskania wyższej oceny punktowej w ramach kryterium oceny ofert cena. Odwołujący stwierdził, że na Zamawiającym ciąży ustawowy obowiązek badania każdej oferty pod kątem ...

kształtowana jest z jednej strony cena nierynkowo wysoka, zaś z drugiej cena nierynkowo niska czy wręcz symboliczna ...

najkorzystniejszych warunków zamawiającemu, nie konkurowanie ceną, czy jakością, lecz jedynie wykorzystanie ...

jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez sprzedaż ...

dobrymi obyczajami kupieckimi (odwołującymi się do rzetelnych zasad postępowania i dobrych ...

gospodarczym) i stanowi przejaw manipulowania cenami przez tego wykonawcę polegającego na ...

przyjmowaniu rażących dysproporcji, w stosunku do faktycznych kosztów świadczonych usług poszczególnego ...

punktowej i prowadzi w konsekwencji do wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej ...

wszystkim Odwołującego, który prawidłowo skalkulował ceny za poszczególne usługi - zgodnie z ...

T utrudniłoby jego konkurentowi dostęp do rynku, mimo zaoferowania przez tego ...

Pzp i wezwać Wykonawcę T do złożenia przedmiotowych wyjaśnień i przedstawienia dowodów. Obiektywnie rzecz ...

wynikającym z załącznika nr 2 do wzoru umowy. Jak bowiem wynika ...

stanie prawnym o tym, czy cena lub koszt powinny wydać się zamawiającemu rażąco niskie przesądza nie tylko cena łączna, ale i także jedynie ...

elementy wyceny, które kształtują łączną cenę za realizację przedmiotu zamówienia, a ...

dokumentacji Postępowania wynika również, że ceny, które wykonawcy mają podać w ...

powziąć wątpliwość w zakresie prawidłowości ceny ofertowej Wykonawcy T w tym ...

03 zł brutto, podczas gdy cena ofertowa brutto zaoferowana przez Wykonawcę ...

świadczenia usługi w tym zakresie. Do dodatkowych kosztów należy m.in ...

wzorem umowy nie ma co do zasady, stałej i pewnej wielkości ...

bowiem na swoją rzecz uprawnienie do zmniejszania zakresu usług objętych podpisaną ...

Może to w praktyce prowadzić do oczywistego braku możliwości realizacji usługi ...

albo wręcz wyłączenia z zakresu obowiązków wykonawcy świadczenia usług utrzymania czystości ...

jednym lub kilku obiektach Zamawiającego. Do postępowania odwoławczego, po stronie Zamawiającego ...

Wykonawcy T (dalej również "Przystępujący") do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego ...

stronie Zamawiającego nie zaktualizował się obowiązek wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny, ponieważ żadna ze złożonych ofert nie zawierała ceny rażąco niskiej w rozumieniu Pzp. Sama różnica ...

ofert nie świadczy jeszcze o rażąco niskiej cenie którejkolwiek z nich. Art ...

cen ofert oraz odniesienia porównawcze ceny oferty, w których zamawiający musi zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie czy cena zaoferowana w ofercie nie jest rażąco niska. Zgodnie z dyspozycją wskazaną ...

ww. przepisie nie można uznać ceny zaoferowanej przez Wykonawcę T za rażąco niską ani w stosunku do przedmiotu i wartości zamówienia oszacowanego ...

przez Zamawiającego, ani w stosunku do cen zaoferowanych przez innych wykonawców ...

co stanowi 8,69%; c) cena wskazana w ofercie Przystępującego dla ...

przez pozostałych wykonawców; co więcej, cena ta jest jedynie o 17 ...

092,13 zł niższa od ceny zaproponowanej przez Odwołującego. Za bezzasadny ...

Przystępującego zawiera błąd w obliczeniu ceny lub kosztu polegający na zastosowaniu ...

niewłaściwej preferencyjnej stawki 8% VAT do części usług objętych przedmiotem zamówienia ...

wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według ...

114 ust. 1. Stosownie natomiast do przepisu art. 146aa ust ...

oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Pod pozycją ...

zakresie dotyczącym powierzchni biurowych (wewnętrznych) do kosztów świadczenia usług porządkowych zewnętrznych ...

zdobycie przewagi punktowej i doprowadziło do wyboru oferty przystępującego, jako najkorzystniejszej ...

jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez: sprzedaż ...

ich wytworzenia, przez co dochodzi do utrudnienia innym przedsiębiorstwom dostępu do rynku, o ile to utrudnienie ...

Sam fakt istnienia różnic pomiędzy ceną oferty Odwołującego i ceną oferty wybranego wykonawcy w zakresie ...

porządkowych (zewnętrznych) nie jest wystarczający do uznania, że złożenie oferty przez ...

składanie przez wykonawców ofert, których ceny i ich składowe różnią się ...

Znk. Jego argumentacja ogranicza się do fragmentarycznego przytoczenia istotnych, w jego ...

quo. O jakim ograniczaniu dostępu do rynku jest mowa w sytuacji ...

SIWZ kryterium ocen oferty jest cena (60%), przez którą rozumie się cenę brutto całego Zadania nr 2 ...

realizacji zamówienia, w szczególności wskazał obowiązek zatrudnienia pracowników serwisu sprzątającego na ...

Zamawiający w załączniku numer 2 do wzoru umowy dla zadania 2 ...

od wykonawcy zatrudnienia 37 pracowników do sprzątania biur w wymiarze czasu ...

spowodowało, że Wykonawca T wyliczył cenę na podstawie następujących kosztów: - koszty ...

i wpłynęło na wysokość kalkulacji ceny. Należy podkreślić, że w poprzednim ...

z 37 jednostek terenowych za cenę 1,22 netto za m ...

załączników nr 1 i 2 do umowy na zadanie nr 2 ...

wydruku z publikacji pn.: Adaptacja do zmian klimatu ze strony internetowej ...

z Przystępującym, że za podaną cenę jest on w stanie należycie ...

biurach agencji, robił to za cenę 1,22 za m2 ...

a zatem aktualnie podniósł tę cenę o prawie 100%. Dodał, że ...

zamówienia brał pod uwagę zarówno ceny rynkowe, jak i okoliczność, że ...

zamówienie może uzyskać wykonawca, który do tej pory nie świadczył tych ...

w zakresie sprzątania powierzchni zewnętrznych do obowiązków wykonawcy należeć będzie systematyczne posypywanie ...

znaczne powierzchnie. Zauważył, że Przystępujący do tej pory świadczył tego typu ...

zewnętrznych skalkulować koszt zakupu sprzętu do świadczenia usług w kolejnych siedmiu ...

w dwóch. Podał także, że ceny zaoferowane w Postępowaniu były do siebie zbliżone, kolejna była jednie ...

czystości i zamówienia na sprzęt do sprzątania - dowody P2. Po ...

art. 179 ust. 1 Pzp, do wniesienia odwołania. Izba dopuściła i ...

sprawie materiał dowodowy Izba doszła do przekonania, że odwołanie zasługuje na ...

czyny polegać miały na manipulowaniu cenami za świadczenie usług na powierzchniach ...

na powierzchniach biurowych (w odniesieniu do których zastosowanie miała podstawowa stawka VAT) do kosztów świadczenia drugiego typu usług ...

Odwołujący tego zarzutu nie udowodnił, do czego - na podstawie przepisu art ...

jej wywód prawny sprowadzały się do porównania zaoferowanych przez Przystępującego cen ...

tym możliwości uznania praktyki manipulowania cenami za naruszającą przepisy Znk, tym ...

że postępowanie odwoławcze ma co do zasady kontradyktoryjny charakter, wobec czego ...

powierzchniach zewnętrznych. Skład orzekający doszedł do przekonania, że argumentacja Odwołującego w ...

części sprowadzała się w istocie do twierdzenia, że koszty świadczenia wspomnianych ...

konieczności zakupu specjalistycznych urządzeń niezbędnych do ich świadczenia - zob. dowody P ...

za usługi na powierzchniach zewnętrznych do opisu wymagań Zamawiającego wynikającego z ...

Ograniczenie się w tej mierze do porównania zakresu usług na powierzchniach ...

wewnętrznych i zewnętrznych (w tym do wymaganego personelu i sprzętu) nie ...

nieuczciwej konkurencji. Dodatkowo, odnosząc się do czynu stypizowanego w art. 15 ...

w sytuacjach, w których doszło do stwierdzenia zaoferowania przez wykonawcę rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przypadek taki nie ...

Izba uznała za zasadne jedynie wezwanie Przystępującego do złożenia wyjaśnień w tej kwestii, nie przesądzając o charakterze ceny zaoferowanej przez Wykonawcę T, o ...

ust. 1 Pzp, przez zaniechanie wezwania Wykonawcy T do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny w odniesieniu do podanej w ofercie stawki za ...

jakkolwiek przywołany przepis adresowany jest do Zamawiającego, a skorzystanie z niego ...

w rozpoznawanej sprawie wystąpiły przesłanki do jego zastosowania. Przede wszystkim wątpliwości ...

etatów i uwzględnienia w kalkulacji ceny oferty kosztów zastępstw związanych z ...

argumentacja Przystępującego sprowadzała się wyłącznie do gołosłownych deklaracji o poprawności kalkulacji ceny oferty i odwoływania się do ujęcia w niej dofinansowania z ...

z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia. Zdaniem Izby w ...

spekulacji na temat poprawności skalkulowania ceny oferty uznanej za najkorzystniejszą. Dodatkowo ...

przedmiotowe usługi za aktualnie obowiązującą cenę przez okres 24 miesięcy, na ...

chociażby ograniczenie zakresu świadczonej usługi, do czego Zamawiający jest uprawniony na ...

jednego miesiąca. W ocenie Izby wyjaśnienia wymaga również kwestia wysokości nakładów ...

SIWZ (zob. załącznik nr 2 do umowy na zadanie nr 2 ...

wyszczególnionych w załączniku nr 2 do umowy. W powyższym zakresie Przystępujący ...

realność przyjętych na etapie kalkulowania ceny oferty założeń (vide faktury - dowody ...

one przedstawione w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, nie zaś na etapie postępowania ...

3 sentencji wyroku) orzeczono stosownie do jego wyniku, a to na ...

nieuczciwej konkurencji oraz (2) zaniechania wezwania Przystępującego do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny (zarzut dotyczący błędu w obliczeniu ceny Izba uznała za pochodną pierwszego ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2015 0 fragmentów

2015-09-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 3/2015

Wiktorowska Ewa BzG 3/2015 Zamówienia publiczne Z europejskich i polskich przepisów i orzecznictwa w sposób jednoznaczny wynika, że odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny musi być poprzedzone wezwaniem wykonawcy do złożenia wyjaśnień odnoszących się do uprawdopodobnienia realności kalkulacji...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017 98 fragmentów

2017-03-02 » Oddala odwołanie

r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w ...

01-518 Warszawa zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego ...

tytułem wpisu od odwołania Stosownie do art. 198a i 198 ...

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Legnicy. Przewodniczący ...

dalej zwanego "Odwołującym" . W nawiązaniu do powyższej czynności Zamawiającego wniósł odwołanie ...

odrzuceniu oferty Odwołującego z powodu rażąco niskiej ceny. Wobec powyższego zarzucił Zamawiającemu, że ...

przez niego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny natomiast złożone w dniu 20 stycznia 2017 r. wyjaśnienia, fakt ten należycie potwierdzają. II ...

odrzuceniu oferty Odwołującego z powodu rażąco niskiej ceny oferty, albowiem oferta odwołującego została ...

1, 59 — 220 LEGNICA zawierała cenę o 14 % niższą aniżeli oferta ...

przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do odwołania a dotyczących: a) oferty ...

02 stycznia 2017 r. ważna do dnia 28 lutego 2017 r ...

27 grudnia 2016 r. ważna do dnia 28 lutego 2017 r ...

iż oferta Odwołującego nie zawiera ceny rażąco niskiej, natomiast wynika z wieloletniej współpracy ...

uzyskiwania materiałów po znacznie korzystniejszych cenach. W uzasadnieniu podniesionych zarzutów podał ...

dowodów, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Natomiast zdaniem Odwołującego złożył on ...

dnia 20 stycznia 2017 r. wyjaśnienia oraz powołał się na dowody ...

przedstawiona przez niego w ofercie cena nie może zostać uznana za rażąco niską. Odwołujący skalkulował swoją cenę na podstawie wymagań jakie zamawiający ...

w odpowiedni sposób Odwołujący skalkulował cenę w oparciu o własne wyliczenia ...

co za tym idzie uzyskuje ceny o wiele niższe aniżeli ceny rynkowe. Podniósł, że nie może ...

również wyjaśnił, iż obecnie mamy do czynienia ze spadkiem cen paliw oraz bitumu do produkcji masy bitumicznej. Podkreślił, że ...

z firmami dostarczającymi materiały konieczne do realizacji zadań (uzyskane znaczne opusty do cen cennikowych materiałów, oraz znaczne ...

kosztów finansowych pozwalającym obniżyć znacznie ceny oferowane Zamawiającym). W dalszej części wyjaśnień Odwołujący wskazał - w oparciu o ...

skorygowano w wycenie ich udział do rzeczywiście przewidywanych nakładów. Nadmienił również, iż ceny pracy sprzętu są cenami z cennika zakładowego z poziomu ...

2016 roku i wskazał, iż ceny te stosowane były przy wycenie ...

ubiegłorocznych i tegorocznych. Wobec powyższego ceny sprzętu są już skorygowane do cen zakładowych, a będący w ...

wątpliwości udowodnił, że na ostateczną cenę wpływ miało szereg czynników jak chociażby niższe od rynkowych ceny materiałów, zamortyzowany sprzęt, oraz własna ...

odrzuceniu oferty Odwołującego z powodu rażąco niskiej ceny oferty albowiem oferta Odwołującego została ...

winna zostać odrzucona z powodu rażąco niskiej ceny podczas gdy oferta Zakładu Robót ...

1, 59 - 220 LEGNICA zawierała cenę o 14 % (!) niższą aniżeli oferta ...

nie została odrzucona z powodu rażąco niskiej ceny. Natomiast Zamawiający dokonał odrzucenie oferty Odwołującego z powodu rażąco niskiej ceny, pomimo braku podstaw faktycznych i ...

uznaniem, że oferta Odwołującego zawiera rażąco niską cenę w sytuacji gdy prawidłowa analiza ...

wskazuje, że zaoferowana przez Odwołującego cena nie odbiegała od cen zaoferowanych ...

odwołania i wskazał, że wystąpił do Odwołującego o udzielenie wyjaśnień w tym złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny ofertowej w szczególności w zakresie ...

umożliwienia mu zbadania czy zaoferowana cena nie jest ceną rażąco niską. Odwołujący pismem z dnia ...

20 stycznia 2017r. złożył wyjaśnienie. Zamawiający wraz z wezwaniem skierowanym do Odwołującego wystąpił także o złożenie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny do wykonawców Zakładu Robót Instalacyjnych INSTALBUD ...

Warszawy. Stwierdził, że Odwołujący w wyjaśnieniach z dnia 20 stycznia 2017 r zamiast rzeczywistych wyjaśnień zawarł polemikę nt. pojęcia "rażąco niskiej ceny" w zamówieniach publicznych. Wskazał na ...

oświadczył, że zaoferowana w ofercie cena nie jest w żadnym wypadku cena rażąco niską. Brak przedłożenia konkretnych wyliczeń ...

rzetelności i wyliczenia wysokości zaoferowanej ceny uniemożliwiło Zamawiającemu dokonania weryfikacji wyjaśnień i przyjęcia ich za wystarczające do uznania, że wykonawca ten- Odwołujący nie zaoferował rażąco niskiej ceny. Według Zamawiającego obowiązkiem wezwanego wykonawcy w trybie art ...

ust. 1 Pzp jest złożenie wyjaśnień precyzyjnych należycie umotywowanych rozpraszających wątpliwości ...

Zamawiającego. Ciężar wykazania, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska spoczywa zgodnie z art ...

staranności w udzieleniu odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego. Przywołał orzecznictwo KIO, że złożenie wyjaśnień lakonicznych zbyt ogólnikowych nie popartych ...

zweryfikowanie i ustalenie, ze kalkulacja ceny jest rzetelna (wyrok KIO 2031 ...

i powoduje uznanie iż zaoferowana cena jest rażąco niską. Przed ostateczną ocena otrzymanych wyjaśnień, Zamawiający zwrócił się do eksperta o ich weryfikację i ...

dowodów, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny a zatem brak jest jednoznacznych dowodów, że cena nie jest rażąco niska". Dokonane przez Zamawiającego sprawdzenie złożonych wyjaśnień i dowodów przedłożonych przez Wykonawców ...

uznanie , że zaoferowana przez nich cena nie jest rażąco niska. Natomiast wyjaśnienia Odwołującego bez przedstawienia dowodów nie stanowią wiarygodnego wyjaśnienia poziomu zaoferowanej ceny, zatem cena oferty pozostaje rażąco niską, co uzasadnia odrzucenie ofert ...

na potwierdzenie zawartych w swoich wyjaśnieniach czym uniemożliwił Zamawiającemu dokonania weryfikacji ...

oceny. Przedstawienie przez Odwołującego ogólnikowych wyjaśnień bez podania konkretnych wyliczeń i kalkulacji zaoferowanej ceny nie dał podstaw Zamawiającemu do występowanie o dodatkowe wyjaśnienia. Również jest nie zasadny zarzut ...

z należytą starannością przeprowadził ocenę wyjaśnień Wykonawców co do rażąco niskiej ceny zachowując zasadę wynikająca z przepisu ...

nie przedstawienie dowodów, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska, zatem porównywanie cen pozostałych ...

zasady równego traktowania oferentów. Przystępujący do postępowania wykonawca po stronie Zamawiającego ...

Odwołującego z powodu nie złożenia wyjaśnień mogących potwierdzić iż zaoferowana cena nie jest ceną rażąco niską. Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając ...

przystępującego, zaprezentowane na piśmie i do protokołu rozprawy ustaliła, co następuje ...

złożona przez Odwołującego była z ceną rażąco niską. Podkreślenia wymaga, co potwierdzał Zamawiający, iż wezwał Odwołującego do złożenia wyjaśnień dlatego, że cena ta odbiegała znacznie poniżej 30 ...

zarzutu wskazać należy iż wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny oferty wykonawca, ma w zasadzie ...

pełne i wyczerpujące oraz udokumentowane wyjaśnienia. Możliwość kwestionowania samego wezwania w oparciu przepis art. 90 ...

że Zamawiający pomimo wypełnienia przesłanek do wezwania wykonawcy w zakresie rażąco niskiej ceny nie musi tego czynić, gdy rozbieżności pomiędzy ceną oferty, a wartością oszacowania wynika ...

wykonawca jest zobowiązany złożyć szczegółowe wyjaśnienia składające się z prostego matematycznego ...

dodane wszelkie koszty rodzajowe, niezbędne do poniesienia, aby wykonać zamówienie, nie ...

pułapu niż wskazana w ofercie cena. Wskazywanie w wyjaśnieniach na relacje poszczególnych cen ofertowych, czy to do wartości oszacowania przedmiotu zamówienia, czy tez średniej ceny arytmetycznej wszystkich złożonych ofert jest informacją zupełnie nieprzydatną dla wyjaśnienia czy cena oferty nie jest rażąco niską, gdyż Zamawiający kierując wezwanie do wykonawcy te wszystkie informacje już ...

składane przez wykonawców w ramach wyjaśnienia poprawności skalkulowania ceny ofertowej Izba wielokrotnie w orzeczeniach ...

wykonawcy nie przywiązują większej wagi do tego czy udzielane Zamawiającemu wyjaśnienia są pełne i zamykają w ...

ciąg sposób i realność skalkulowanej ceny. Wykonawcy nie zawsze zdają sobie sprawę, jak poważne jest wezwanie dotyczące wyjaśnień elementów oferty mających wpływ na cenę. W praktyce często traktują je na równi np. z wezwaniem do uzupełnienia dokumentów składanych wraz z ...

Jest to błędne podejście, ponieważ wezwanie do wyjaśnienia elementów oferty mających wpływ na jej cenę ustanawia domniemanie, że oferta zawiera rażąco niską cenę (a więc że podlega odrzuceniu ...

częstym zjawiskiem jest przesyłanie zamawiającemu wyjaśnienia po to, aby wypełnić obowiązek wynikający z wezwania. Natomiast dopiero kiedy Zamawiający nie uzna przesłanych wyjaśnień za wystarczające dla obalenia wystąpienia przesłanki rażąco niskiej ceny i ofertę odrzuci, to wtedy ...

które przesyłają wraz z odwołaniem do KIO mające wskazywać na rynkowość ceny ofertowej. Jest to działanie błędne ...

po upływie terminu wskazanego w wezwaniu wyjaśnienia, nie mogą mieć ono żadnego ...

oferty z powodu niewykazania, że cena oferty jest prawidłowa są tylko i wyłącznie wyjaśnienia wykonawców przesłane Zamawiającemu na termin wskazany w wezwaniu do złożenia wyjaśnień. Zamawiający w oparciu o te wyjaśnienia dokonuje oceny ceny ofertowej, a Izba bada prawidłowość ...

czynności Zamawiającego w świetle uzyskanych wyjaśnień. Za wyrokiem Sądu Okręgowego w ...

skarżącego dopiero na rozprawie, dodatkowych wyjaśnień i przedstawianie przed KIO nowych ...

w celu wykazania prawidłowości zaoferowanej ceny, nie może być wzięte pod ...

umożliwienia mu podjęcia decyzji co do ewentualnego przyjęcia oferty lub jej ...

procedury wyjaśniającej na okoliczność zaoferowania rażąco niskiej ceny. Postepowanie wyjaśniające mające na celu wykazanie, iż zaoferowana cena ma charakter rynkowy i nie jest rażąco niska, zgodnie z art. 90 ...

Ponadto podkreślić należy, iż fakt wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień, czy złożona oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny obliguje Zamawiającego do przeprowadzenia całości procedury wyjaśniającej, niezależnie ...

czy Zamawiający miał wątpliwości co do prawidłowości skalkulowania ceny, czy też wezwanie w tym zakresie było dla ...

jednego z wykonawców była z ceną niższą niż oferta Odwołującego, a ...

oferta droższa jest ofertą z ceną dla danego wykonawcy rynkową, tj ...

wykonanie zamówienia. To rolą i obowiązkiem wezwanego wykonawcy jest udowodnienie Zamawiającemu za pomocą wyjaśnień i złożonych potwierdzających je dowodów, że zaoferowana cena nie jest niższa niż koszty ...

Tak więc ocenę czy zaoferowana ceną jest rażąco niska należy odnosić nie do cen innych ofert, ale do kosztów które dany wykonawca musi ...

staranności w udzieleniu odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, a skutkiem tego jest ...

poddając analizie złożone przez Odwołującego wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny stwierdza, że wyjaśnienia uzyskane od Odwołującego składały się wyłącznie z wyjaśnień bez wskazania jakiegokolwiek dowodu mającego potwierdzać prezentowane zawarte w wyjaśnieniach stanowisko. Wskazywał na niewłaściwe kosztorysowanie ...

zakresie ma to przełożenie na cenę kosztorysową. Wyjaśnienia nie zawierały cen jednostkowych czy ...

co było podstawą takiego skalkulowania ceny oferty przez Odwołującego. Odwołujący zarówno ...

i na rozprawie wskazywał, że wezwanie Zamawiającego było ogólne i jeśli udzielone wyjaśnienia Odwołującego nie dawały Zamawiającemu przekonania, że cena jest prawidłowa, to winien był ...

szczegółowego omówienia. Izba odnosząc się do powyższej kwestii zgadza się po ...

części ze stanowiskiem Odwołującego, że wezwanie było zbyt ogólne. Kwestie których ...

Zamawiający może domagać się w wyjaśnieniach od wykonawcy w ramach wyjaśniania ...

być rozbudowane celem powiązania treści wezwania z treścią oferty której dotyczą. Brak szczegółowości wezwania nie może być jednak podstawą do przyjęcia stanowiska, iż wezwanie oparte tylko o treści wskazane ...

ww. przepisie powodują brak skuteczności wezwania. Odnosząc się do stanowiska Odwołującego, iż Zamawiający winien był wezwać go do złożenia dodatkowych wyjaśnień to zdaniem Izby taka konieczność występuje, gdy złożone wyjaśnienia nie są na tyle precyzyjne ...

definitywnie o zasadności przyjętych w wyjaśnieniach wyliczeniach cen i kosztów. Biorąc pod uwagę przedmiotowe wyjaśnienia Odwołującego to zgodzić należy się ze stanowiskiem Zamawiającego, że wyjaśnienia były tak ogólne, że należałoby ...

ich uszczegóławianie, ale ponowienie ponownego wezwania o złożenie wyjaśnień. Ponadto żadna z zasygnalizowanych w wyjaśnieniach okoliczności nie została poparta przez Odwołującego jakichkolwiek dowodami. Do wyjaśnień nie załączono żadnych dowodów, a ...

załączone w pewnym zakresie dopiero do odwołania, co należy uznać jednoznacznie ...

na kwestie, że nawet załączona do odwołania jako dowód, oferta firmy ...

na korzystną sytuację Odwołującego, gdyż ceny rur z oferty Tadmar są ...

Nadto podobną sytuacje można odnieść do stawki roboczogodziny, gdzie wykonawca oferuje ...

W zakresie zarzutu odwołania co do naruszenia przez Zamawiającego przepisu art ...

nieprawidłowości oceny złożonych przez Odwołującego wyjaśnień nie mogą być wystarczająca podstawą do uznania, iż Zamawiający w sposób ...

ze względu na przedstawienie ogólnikowych wyjaśnień i nieprzedłożenia dowodów mających potwierdzać prawidłowość wyliczenia ceny ofertowej. Zgodnie z treścią art ...

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192 ...

Rażąco niska cena w świetle obowiązujących od dnia 19 października 2014 r. przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 32 fragmenty

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie archiwalne

dalej jako ,,ustawa Pzp’’), ustanawia obowiązek zamawiającego zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena oferty, w opinii zamawiającego, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ...

przepisów. Wystąpienie przez zamawiającego z wezwaniem do udzielenia wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny, powinno nastąpić "w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30 ...

mieć, zdaniem ustawodawcy, wątpliwości co do możliwości wykonania zamówienia przez wykonawcę w zamian za oferowaną cenę. Warto nadmienić, że do nowego brzmienia art. 90 ust ...

stosowania przepisów dotyczących ustalania podstaw rażąco niskiej ceny. Izba orzekła w nim, że zamawiający nie był zobowiązany do wzywania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, gdyż oferta tego wykonawcy nie ...

Powyższa regulacja nakłada na zamawiającego obowiązek wszczynania procedury na podstawie art ...

tym przepisie okoliczności. Przy czym, wezwanie do złożenia wyjaśnień odnośnie ceny ofertowej, która zdaje się być rażąco niska, gdyż zachodzi w stosunku do niej jedna z wyżej wymienionych okoliczności, nie przesądza, że cena danej oferty jest rażąco niska. Przepis art. 90 ust ...

Pzp nie zawiera bowiem definicji rażąco niskiej ceny, ale wymienia niektóre okoliczności, jakie mogą na rażąco niską cenę wskazywać, w których procedura wyjaśniania ...

tym, czy oferta jest rzeczywiście rażąco niska, rozstrzyga zamawiający w odniesieniu do konkretnego przypadku, w oparciu o posiadane materiały, w szczególności wyjaśnienia wykonawcy i załączone przez niego ...

zamówienia. Także w sytuacji, gdy cena oferty jest niższa np. o ...

ma prawo powziąć wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia za zaoferowaną cenę. Ponieważ zaistnienie wątpliwości po stronie ...

podstawową okoliczność uruchamiającą procedurę żądania wyjaśnień w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę, należy zaznaczyć, że bez względu ...

odnośnie wartości zaoferowanej przez wykonawcę ceny, zamawiający jest zawsze uprawniony wezwać tego wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień. Przepis art. 90 ust. 1 ...

na wysokość zaoferowanej przez wykonawcę ceny, przy czym katalog tych czynników ...

czynniki mające wpływ na obniżenie ceny oferty, wymienione są w szczególności ...

koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od ...

samym, zamawiający uprawniony jest również do żądania takich wyjaśnień w zakresie ceny ofertowej, które wykraczają poza czynniki mające wpływ na cenę oferty wymienione literalnie w treści ...

po stronie wykonawcy skutkuje zawsze obowiązkiem złożenia dodatkowych informacji, pod rygorem ...

Pzp. Wykonawca w ramach składanych wyjaśnień powinien przedkładać dowody, które w ...

przedmiotu zamówienia. W przekazanym wykonawcy wezwaniu zamawiający powinien przy tym w ...

możliwie precyzyjny określić żądany zakres wyjaśnień. Zamawiający może żądać, jeżeli zaistnieje ...

w zakresie przekazanych przez wykonawcę wyjaśnień. Przepis art. 90 ust. 2 ...

na podmiot, który jest zobowiązany do udowodnienia, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Wprowadzona regulacja odpowiada m.in ...

którą to na wykonawcy ciąży obowiązek wskazania, jakie elementy mają wpływ na wysokość ceny i w jaki sposób dokonano ...

tak aby udowodnić, że zaproponowana cena nie jest rażąco niską. Jeżeli wykonawca nie sprosta ...

ust. 2, zamawiający zobowiązany będzie do odrzucenia oferty tego wykonawcy, jako oferty zawierającej rażąco niską cenę (art. 90 ust. 3 ustawy ...

ciężaru dowodowego, zgodnie z którą, obowiązek udowodnienia, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa odpowiednio na: wykonawcy, który ...

celu zapobieżenie sytuacji, w której obowiązkiem wykazywania nierealistycznej wartości cudzej oferty ...

bezprawne zaniechanie odrzucenia oferty z rażąco niską ceną. Reasumując, jeżeli zamawiający ma uzasadnione wątpliwości co do możliwości realizacji przedmiotu zamówienia za zaoferowaną przez wykonawcę cenę, wówczas wzywa, w trybie art ...

ust. 1 ustawy Pzp, wykonawcę do złożenia wyjaśnień, przy czym zamawiający ma obowiązek wszczęcia procedury wyjaśniającej w przypadku, gdy cena oferty jest niższa o 30 ...

cen wszystkich złożonych ofert. Wystosowanie wezwania w trybie art. 90 ust ...

ustawy Pzp oznacza dla wykonawcy obowiązek wykazania, iż zaproponowana przez niego cena nie ma charakteru rażąco niskiej ...

Rażąco niska cena w świetle obowiązujących od dnia 19 października 2014 r. przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 32 fragmenty

2014-10-22 » UZP / ARCHIWALNE-NIEDOSTĘPNE / Opinia prawna dotycząca PZP wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

dalej jako ,,ustawa Pzp’’), ustanawia obowiązek zamawiającego zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów ...

oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena oferty, w opinii zamawiającego, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ...

przepisów. Wystąpienie przez zamawiającego z wezwaniem do udzielenia wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny, powinno nastąpić "w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30 ...

mieć, zdaniem ustawodawcy, wątpliwości co do możliwości wykonania zamówienia przez wykonawcę w zamian za oferowaną cenę. Warto nadmienić, że do nowego brzmienia art. 90 ust ...

stosowania przepisów dotyczących ustalania podstaw rażąco niskiej ceny. Izba orzekła w nim, że zamawiający nie był zobowiązany do wzywania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, gdyż oferta tego wykonawcy nie ...

Powyższa regulacja nakłada na zamawiającego obowiązek wszczynania procedury na podstawie art ...

tym przepisie okoliczności. Przy czym, wezwanie do złożenia wyjaśnień odnośnie ceny ofertowej, która zdaje się być rażąco niska, gdyż zachodzi w stosunku do niej jedna z wyżej wymienionych okoliczności, nie przesądza, że cena danej oferty jest rażąco niska. Przepis art. 90 ust ...

Pzp nie zawiera bowiem definicji rażąco niskiej ceny, ale wymienia niektóre okoliczności, jakie mogą na rażąco niską cenę wskazywać, w których procedura wyjaśniania ...

tym, czy oferta jest rzeczywiście rażąco niska, rozstrzyga zamawiający w odniesieniu do konkretnego przypadku, w oparciu o posiadane materiały, w szczególności wyjaśnienia wykonawcy i załączone przez niego ...

zamówienia. Także w sytuacji, gdy cena oferty jest niższa np. o ...

ma prawo powziąć wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia za zaoferowaną cenę. Ponieważ zaistnienie wątpliwości po stronie ...

podstawową okoliczność uruchamiającą procedurę żądania wyjaśnień w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę, należy zaznaczyć, że bez względu ...

odnośnie wartości zaoferowanej przez wykonawcę ceny, zamawiający jest zawsze uprawniony wezwać tego wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień. Przepis art. 90 ust. 1 ...

na wysokość zaoferowanej przez wykonawcę ceny, przy czym katalog tych czynników ...

czynniki mające wpływ na obniżenie ceny oferty, wymienione są w szczególności ...

koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od ...

samym, zamawiający uprawniony jest również do żądania takich wyjaśnień w zakresie ceny ofertowej, które wykraczają poza czynniki mające wpływ na cenę oferty wymienione literalnie w treści ...

po stronie wykonawcy skutkuje zawsze obowiązkiem złożenia dodatkowych informacji, pod rygorem ...

Pzp. Wykonawca w ramach składanych wyjaśnień powinien przedkładać dowody, które w ...

przedmiotu zamówienia. W przekazanym wykonawcy wezwaniu zamawiający powinien przy tym w ...

możliwie precyzyjny określić żądany zakres wyjaśnień. Zamawiający może żądać, jeżeli zaistnieje ...

w zakresie przekazanych przez wykonawcę wyjaśnień. Przepis art. 90 ust. 2 ...

na podmiot, który jest zobowiązany do udowodnienia, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Wprowadzona regulacja odpowiada m.in ...

którą to na wykonawcy ciąży obowiązek wskazania, jakie elementy mają wpływ na wysokość ceny i w jaki sposób dokonano ...

tak aby udowodnić, że zaproponowana cena nie jest rażąco niską. Jeżeli wykonawca nie sprosta ...

ust. 2, zamawiający zobowiązany będzie do odrzucenia oferty tego wykonawcy, jako oferty zawierającej rażąco niską cenę (art. 90 ust. 3 ustawy ...

ciężaru dowodowego, zgodnie z którą, obowiązek udowodnienia, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa odpowiednio na: wykonawcy, który ...

celu zapobieżenie sytuacji, w której obowiązkiem wykazywania nierealistycznej wartości cudzej oferty ...

bezprawne zaniechanie odrzucenia oferty z rażąco niską ceną. Reasumując, jeżeli zamawiający ma uzasadnione wątpliwości co do możliwości realizacji przedmiotu zamówienia za zaoferowaną przez wykonawcę cenę, wówczas wzywa, w trybie art ...

ust. 1 ustawy Pzp, wykonawcę do złożenia wyjaśnień, przy czym zamawiający ma obowiązek wszczęcia procedury wyjaśniającej w przypadku, gdy cena oferty jest niższa o 30 ...

cen wszystkich złożonych ofert. Wystosowanie wezwania w trybie art. 90 ust ...

ustawy Pzp oznacza dla wykonawcy obowiązek wykazania, iż zaproponowana przez niego cena nie ma charakteru rażąco niskiej ...

KIO 2562/19 – Wyrok KIO – 2020-01-03 176 fragmentów Premium ciekawe zdania

2020-01-03 » Oddala odwołanie

r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w ...

siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego ...

z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198 ...

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Radomiu. Przewodniczący ...

publicznych, zwrócił się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie wskazanym ...

przedstawił szczegółowe kalkulacje w stosunku do całkowitej ceny oferty, tj. zamówienia podstawowego i ...

W wyznaczonym terminie wykonawca złożył wyjaśnienia, w których dokonuje porównania ceny oferty z cenami zawartymi w innych złożonych w ...

oraz analizy orzecznictwa z zakresu rażąco niskiej ceny. Wykonawca w złożonych wyjaśnieniach wskazał elementy składowe kosztów w ...

zostały opracowane/skalkulowane w odniesieniu do przedmiotowego postępowania. Wykonawca powołuje się ...

wskazania, jaki wpływ mają na cenę przedmiotu zamówienia. Fakt realizacji z ...

przeszłości nie może stanowić postawy do uznania, że w przypadku przedmiotowego zamówienia cena zaoferowana przez wykonawcę nie jest rażąco niska. Jednym z elementów, na jaki w wyjaśnieniach powołuje się wykonawca, jest fakt ...

dowodów na poparcie zawartej w wyjaśnieniach tezy. Niepoparta żadnym dowodem pozostaje kwestia powołana w treści wyjaśnień "optymalizacja realizacji robót, dzięki którym ...

optymalizacja roboczogodzin)". Wykonawca w złożonych wyjaśnieniach przytacza orzecznictwo, z którego wprost ...

wynika, iż zamawiający "przy ocenie wyjaśnień i dowodów winien kierować się ...

ma świadomość konieczności załączenia dowodów do składanych wyjaśnień, jednocześnie ich nie załączając. Wykonawca powinien w treści złożonych wyjaśnień udowodnić Zamawiającemu, że w realiach ...

realizacji zamówienia. Bez takiej analizy wyjaśnienia wykonawcy pozostają wyłącznie nic nieznaczącymi ...

poziomie, zaś nieodzownym elementem składanych wyjaśnień są dowody potwierdzające możliwość wykonania zamówienia za cenę określoną w ofercie. W ocenie Zamawiającego wyjaśnienia są ogólne i gołosłowne i ...

mu na ocenę realności zaoferowanej ceny, ewentualnie art. 7 ust. 1 ...

Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego do udzielania dalszych wyjaśnień w zakresie wątpliwości Zamawiającego powstałych po zapoznaniu się z wyjaśnieniami rażąco niskiej ceny. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania ...

wraz z ofertą Odwołującego, ewentualnie wezwania Odwołującego do dalszych wyjaśnień rażąco niskiej ceny w odniesieniu do wątpliwości Zamawiającego powstałych po zapoznaniu się z wyjaśnieniami rażąco niskiej ceny. W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał, że Zamawiający skierował do wykonawcy ogólne wezwanie do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny, nie precyzując, w jakim zakresie chciałby uzyskać wyjaśnienia (wskazując jedynie na zamówienie podstawowe ...

publicznych przewiduje możliwość wzywania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w sytuacji, gdy cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia. Nie precyzuje jednak, jak dokładnie proces składania wyjaśnień ma wyglądać ani ile razy zamawiający może wzywać wykonawcę do złożenia wyjaśnień. W orzecznictwie prezentowany jest ugruntowany ...

i orzecznictwie, nie może doprowadzić do sytuacji, w której zamawiający, dysponent środków publicznych, zmuszony jest do zawarcia umowy z wykonawcą ofertującym wyższą cenę, pomimo że cena najkorzystniejsza (oferty Odwołującego) stanowi cenę realną i nie spełnia przesłanek ceny rażąco niskiej. Z uwagi na to, że ...

wykładni tego przepisu należy sięgnąć do dyrektywy 2014/24/UE z ...

18/WE. Dopuszcza ona, oprócz wezwania do złożenia wyjaśnień, nawet konsultacje z wykonawcami w celu wyjaśnienia aspektów oferty mających wpływ na cenę oferty. Wskazuje wprost na potrzebę ...

się formułowanie przez zamawiającego ogólnego wezwania do złożenia wyjaśnień jedynie przy ofercie globalnej - takiej ...

oczywiste jest, że proces składania wyjaśnień może być wieloetapowy: "Owszem, w ...

akceptuje się sytuację, w której wezwanie zamawiającego jest jedynie ogólne, ale ...

przypadku, gdy zamawiający dysponuje jedynie ceną globalną oferty (bez kosztorysu czy ...

i to jako pierwszy etap wyjaśnień, które polem mogą zostać ukierunkowane ...

chodzi, wykonawca ma prawo dokonać wyjaśnienia w zakresie elementów wybranych przez ...

KIO/KU 3/17). Udzielając wyjaśnień wykonawca zawsze bierze pod uwagę, do kogo kierowane są dane oświadczenia ...

w danym postępowaniu. Inaczej wyglądają wyjaśnienia składane chociażby małej gminie, która ...

występujących na rynku, a inaczej wyjaśnienia do podmiotu wyspecjalizowanego w prowadzeniu postępowań analogicznych do przedmiotu zamówienia, jakim jest Zamawiający ...

pozwalają mu na ocenę złożonych wyjaśnień, w tym wyjaśnień rażąco niskiej ceny, które złożył Odwołujący. Szereg postępowań ...

od przyjętego szacunku, oraz że cena zaoferowana przez Odwołującego jest ceną realną, która pozwalała w przeszłości ...

Zamawiającego przedmiotu zamówienia realność zaoferowanej ceny jest faktem notoryjnym, zaś złożone wyjaśnienia wskazały na sposób kalkulacji złożonej ...

skutków, zaś wyszczególnienie elementów składowych ceny pozwalały Zamawiającemu na jednoznaczną ocenę realności zaoferowanej ceny. Gdyby, w ocenie Izby, w złożonych wyjaśnieniach występowały dalsze wątpliwości, to konieczne jest nakazanie skierowania do Odwołującego kolejnego wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny z uszczegółowieniem jego wątpliwości. W ...

Izby wskazano, że: "Przystępujący złożył wyjaśnienia. Wyjaśnień tych nie można uznać w ...

iż ich ocena prowadzi jednoznacznie do wniosku, iż potwierdzają one wystąpienie w ofercie rażąco niskiej ceny. W związku z tym na ...

oferty tego Wykonawcy. Treść tych wyjaśnień budzi wątpliwości, co wskazuje, iż ...

na rozprawie Przystępujący rozszerzył swoje wyjaśnienia. Tym samym, w ocenie Izby, przyjmując wyjaśnienia, złożone przez Przystępującego na wezwanie Zamawiającego, za wystarczające do stwierdzenia braku rażąco niskiej ceny w ofercie Przystępującego, Zamawiający dał ...

temu, iż nie ocenił tych wyjaśnień w należyty sposób." (wyrok KIO ...

18). Przywołana dyrektywa dopuszcza, oprócz wezwania do złożenia wyjaśnień, nawet konsultacje z wykonawcami w celu wyjaśnienia aspektów oferty mających wpływ na cenę oferty. Wskazuje wprost na potrzebę ...

publicznych w sytuacji, w której wyjaśnienia są, choć ogólne, to jednak ...

nie potwierdzają wystąpienia w ofercie rażąco niskiej ceny. Wszelkie ograniczenia w zakresie ponownego składania wyjaśnień zostały wypracowane w orzecznictwie Izby ...

warunkowane w istocie celem instytucji wyjaśnień, tj. dopiero kiedy wykonawca celowo opóźnia złożenie wyjaśnień, udziela wyjaśnień nieprawdziwych i tym samym czyni ...

możliwe jest niewzywanie tego wykonawcy do dalszego wyjaśnienia wątpliwości zamawiającego. Jak się bowiem ...

podnosi w orzecznictwie Izby, oceniając wyjaśnienia bierze się pod uwagę także to, czy wykonawca zignorował wezwanie (np. nie odpowiedział na zadane ...

też starał się udzielić wyczerpujących wyjaśnień, nawet jeśli mu się to nie do końca udało. Przewidziane w art ...

oferty ze względu na brak wyjaśnień jest bowiem rodzajem "kary" dla wykonawcy za zignorowanie wezwania zamawiającego, a nie za to, że jego wyjaśnienia nie były, zdaniem Zamawiającego, wyczerpujące ...

Tym samym Izba uprawniona jest do nakazania Zamawiającemu dalszego wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny. III Stanowisko Zamawiającego W odpowiedzi ...

po stronie Odwołującego w sporządzeniu wyjaśnień rażąco niskiej ceny, który skutkował odrzuceniem oferty przez zamawiającego. W wezwaniu z 23 października 2019 r. do złożenia wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny oferty Zamawiający jednoznacznie wskazał, iż ...

przedstawienia szczegółowych kalkulacji w stosunku do całkowitej ceny oferty, tj. zamówienia podstawowego i ...

załączenia na ich potwierdzenie dowodów. Wezwanie o takiej samej treści zostało skierowane do wszystkich wykonawców, w stosunku do których zaszła potrzeba wyjaśnienia ceny oferty. W odpowiedzi z 28 ...

wynosząca 48,8% różnica pomiędzy ceną oferty a kwotą, jaką zamawiający ...

wyceny. Zamawiający dokonał oceny złożonych wyjaśnień i doszedł do wniosku, że są one niewystarczające do przyjęcia, iż zaoferowana cena nie jest ceną rażąco niską. Zgodnie z art. 90 ...

2 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy ...

przyjętych założeń w zakresie składników ceny oferty, skutkuje odrzuceniem oferty z powodu rażąco niskiej ceny. W związku z tym Zamawiający ...

Jak wynika z uzasadnienia decyzji, wyjaśnienia Odwołującego ograniczały się do przytoczenia tez z orzecznictwa Izby w zakresie rażąco niskiej ceny, porównania ceny złożonej oferty z cenami ofert konkurencyjnych wykonawców oraz wyszczególnienia ...

popierałyby twierdzenia zawarte w złożonych wyjaśnieniach. Wbrew stanowisku Odwołującego sposób sformułowania wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny był wystarczający do sporządzenia wyjaśnień zgodnych z oczekiwaniami Zamawiającego określonymi w wezwaniu z 23 października 2019 r ...

cenowych, które wyszczególnił w swoich wyjaśnieniach. W związku z tym, w ...

nie było potrzeby oraz podstaw do kolejnych wezwań do wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Wykonawca prawidłowo zidentyfikował elementy cenotwórcze ...

KIO 624/19 "W odniesieniu do obowiązku przedstawienia dowodów Izba wskazuje, że obowiązek ten spoczywa na wykonawcy w ...

wykonawcy jest niewystarczające i czyni wyjaśnienia gołosłownymi. Mogą oczywiście pojawić się w wyjaśnieniach takie okoliczności, w przypadku których ...

oświadczenie wykonawcy pokazuje prawidłowość kalkulacji ceny. Jeżeli jednak wykonawca powołuje się ...

na takie okoliczności, jak szczególnie niskie koszty zakupu materiałów/środków potrzebnych do wykonania zamówienia, innowacyjną politykę czy ...

sprzętem może i powinien załączyć do wyjaśnień stosowne umowy, oferty, dokumenty wewnętrzne ...

okoliczności." Zamawiający jest zobowiązany wymagać wyjaśnień pełnych i obiektywnych, potwierdzonych dowodami dotyczącymi sposobu kalkulacji ceny oferty w równym stopniu od ...

2 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa wyłącznie na wykonawcy. Zamawiający ...

może zwolnić wykonawcy z tego obowiązku z tego względu, że wykonawca ...

Wbrew twierdzeniom Odwołującego brak kolejnych wezwań do wyjaśnień nie stanowi o naruszeniu zasady ...

orzecznictwa Izby, to dokonywanie kolejnych wezwań prowadziłoby do nieuprawnionego preferowania wykonawcy i tym samym do naruszenia art. 7 ust. 1 ...

publicznych nie zawiera ograniczenia co do jednokrotnego wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, to wezwanie kierowane jest do profesjonalnego uczestnika obrotu gospodarczego, wobec ...

ust. 1 Prawa zamówień publicznych), wezwanie w przedmiocie rażąco niskiej ceny należy, co do zasady, kierować do wykonawcy jednokrotnie. Kolejne wezwania są możliwe, jeśli służą one wyjaśnieniu informacji zawartych w pierwotnej odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego." W innym postępowaniu prowadzonym ...

samego Zamawiającego Odwołujący również złożył wyjaśnienia sporządzone według tej samej metodologii ...

przy pierwszej ocenie Zamawiający uznał wyjaśnienia za wystarczające do wykazania realności ceny, jednak Izba uznała wyjaśnienia te za niewystarczające oraz nakazała odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny bez dodatkowych wezwań do wyjaśnień. Izba uznała, że w złożonych wyjaśnieniach wykonawcy nie wykazali prawidłowości zaoferowanej ceny. Izba przeprowadziła szczegółową analizę wyjaśnień poddając je krytycznej ocenie. W związku z tym, że wyjaśnienia wykonawców nie potwierdzały, iż cena ofert jest realna, Izba uznała ...

że dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień złożonych przez wykonawcę była nieprawidłowa ...

wyroku następujące wytyczne dotyczące oceny wyjaśnień rażąco niskiej ceny: Izba bada nie tyle samą cenę oferty, co czynność zamawiającego polegającą na ocenie złożonych wyjaśnień i prawidłowość oceny decyzji o ...

oferty tego wykonawcy; wykazanie prawidłowości ceny musi nastąpić na etapie wyjaśnień składanych zamawiającemu, natomiast niewykazanie w tych wyjaśnieniach, że cena jest realna, powoduje po stronie ...

zamawiającego obwiązek odrzucenia oferty; prawidłowości ceny oferty nie można wykazywać poprzez ...

działalność w danej branży; prawidłowości ceny nie można wywodzić z tego, że różnice pomiędzy cenami poszczególnych ofert nie są duże ...

wartość szacunkowa zamówienia została zawyżona; wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień powoduje powstanie po jego stronie obowiązku wykazania realności i prawidłowości kalkulacji ceny poprzez złożenie wyczerpujących i popartych dowodami wyjaśnień. Odwołujący zatem był świadomy, iż ...

stosowane przez niego szablonowe, standardowe wyjaśnienia, nie poparte dokumentacją źródłową potwierdzającą ...

prawdziwość prezentowanych twierdzeń, są niewystarczające do uznania zaoferowanej ceny za wiarygodną. Skoro wcześniejsze wyjaśnienia - w zasadzie o identycznej konstrukcji ...

sformułowane na kanwie takich samych wyjaśnień. Również Zamawiający przy ocenie obecnych wyjaśnień nie może tracić z pola ...

18. Jeżeli pozytywna ocena zbliżonych wyjaśnień została zakwestionowana przez Izbę i ...

przy kolejnej ocenie bardzo podobnych wyjaśnień tego samego wykonawcy będzie dokonywał ...

stanowiska, że zakładając nawet, że wyjaśnienia nie były wystarczające, Zamawiający miał możliwość ponownego wezwania do ich złożenia. Czynność taką można ...

usprawiedliwioną tylko wtedy, gdyby złożone wyjaśnienia dostarczyły informacji powodujących nowe, wymagające ...

Nie można jednak oczekiwać ponownego wezwania do wyjaśnień, jeśli wykonawca w odpowiedzi na pierwsze wezwanie, nie wywiązuje się ze spoczywającego na nim obowiązku, składając wyjaśnienia ogólne, nieprecyzyjne i gołosłowne. Brak jest również podstaw do uwzględnienia poglądu, iż w przypadku ...

w prowadzeniu tego rodzaju postępowań wyjaśnienia nie muszą być wyczerpujące, zaś zamawiający przy dokonywanej ocenie wyjaśnień powinien oprzeć się na własnej wiedzy i doświadczeniu. Prawidłowości ceny oferty nie można wykazywać poprzez ...

usprawiedliwia odstąpienia od złożenia wyczerpujących wyjaśnień, tylko bowiem na podstawie ich ...

oferta podlega odrzuceniu. Podobnie prawidłowości ceny, mimo złożenia ogólnych i gołosłownych wyjaśnień, nie można wywodzić z tego, że różnice między cenami poszczególnych ofert nie są rażąco duże oraz z tego, że ...

wartość szacunkowa zamówienia została zawyżona. Wezwanie wykonawcy do wyjaśnień powoduje bowiem powstanie po jego stronie obowiązku wykazania realności i prawidłowości kalkulacji ceny, poprzez złożenie wyczerpujących i popartych dowodami wyjaśnień. Nawet jeśli wysokość ceny nie wynika z nadzwyczajnych okoliczności, na wykonawcy spoczywa obowiązek szczegółowego wyjaśnienia, w jaki sposób ją skalkulował, jakie założenia przyjął do kalkulacji i co w niej ...

nie ma możliwości uzupełnienia swoich wyjaśnień. Jak wynika z dokumentacji udostępnionej ...

przez Zamawiającego, skierował on jednoznaczne wezwanie do Odwołującego, na które ten odpowiedział ...

mu na ocenę realności zaoferowanej ceny" - zatem wskazuje to jednoznacznie na ...

dowodów - wbrew podstawom prawnym. Nadto wezwanie przez Zamawiającego było obligatoryjne, nawet ...

17 Izba wskazała: "Wystąpienie zamawiającego do wykonawcy w trybie art. 90 ...

uznał, że zaoferowana przez wykonawcę cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wyjaśnienia wykonawcy powinny zatem doprowadzić do przekonania zamawiającego, iż jego założenie ...

jest błędne. Dowód braku zaoferowania ceny rażąco niskiej spoczywa na wykonawcy. Dla obalenia ...

domniemania nie wystarczy złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, lecz wyjaśnień odpowiednio umotywowanych. Zdawkowe i ogólne wyjaśnienia nie stanowią podstawy do obalenia wyżej wymienionego domniemania. Wyjaśnienia powinny być jak najbardziej szczegółowe ...

wszystkie aspekty mające wpływ na cenę tak, aby nie pozostawiały wątpliwości co do prawidłowego jej wyliczenia, a jednocześnie ...

w wyroku KIO 2411/17: "Wezwanie do wyjaśnienia elementów oferty mających wpływ na jej cenę co do zasady ma charakter jednokrotny, a oferta wykonawcy, który zlekceważył wezwanie zamawiającego i złożył wyjaśnienia ogólnikowe, nieodnoszące się do treści wezwania, podlega odrzuceniu. Orzecznictwo i doktryna ...

dopuszczają jednak możliwość zwrócenia się do wykonawcy, który złożył wyjaśnienia niepotwierdzające, że zaoferowana cena jest ceną rażąco niską, o dalsze wyjaśnienia kosztów, czy założeń przyjętych do kalkulacji. Możliwość wezwania do dodatkowych wyjaśnień zachodzi w praktyce w dwóch ...

oferty budzą jego wątpliwości co do ewentualnego rażącego zaniżenia oferty, a wezwanie było odzwierciedleniem przepisów ustawy, a także gdy wykonawca złożył wyjaśnienia, poparł je dowodami i z tych wyjaśnień wprost jednoznacznie nie wynika, że wykonawca zaoferował cenę rażąco niską, a niektóre elementy wyjaśnień co do kosztów, czy założeń kalkulacyjnych nie ...

wyroku KIO 1421/17: "Na wezwanie zamawiającego do wyjaśnienia wysokości ceny oferty wykonawca ma obowiązek przedstawić stosowne kalkulacje niezależnie od ...

Brak przedstawienia takiej kalkulacji na wezwanie zamawiającego pozwala na uznanie, że cena oferty nie została skalkulowana w ...

1-5 (...) i poprzeć złożone wyjaśnienia dowodami. Ponowne wezwanie odwołującego do złożenia wyjaśnień w tym trybie mogłoby być ...

wówczas, gdyby wykonawca złożył wszystkie wyjaśnienia, o które podanie których został ...

istniałyby jeszcze pewne wątpliwości wymagające wyjaśnienia."; w wyroku KIO 686/17: "Powtórne wezwanie do wyjaśnień jest dopuszczalne w sytuacji, gdy na podstawie złożonych wyjaśnień powstają dalsze kwestie i nowe wątpliwości do wyjaśnienia, nie może natomiast prowadzić do bezpodstawnego stworzenia kolejnej szansy dla wykonawcy, który złożył wyjaśnienia niekompletne czy niepotwierdzające prawidłowości ceny."; w wyroku KIO 545/17 ...

być pomocna przy ocenie realności ceny oferty, to nie może to prowadzić do poszukiwania przez zamawiającego usprawiedliwienia dla wysokości tej ceny w sytuacji, gdy jej prawidłowość ...

mierze nie została wykazana w wyjaśnieniach wykonawcy." Zaoferowane przez Odwołującego serwery ...

USD i dopiero potem jego cena ofertowa będzie przeliczona na PLN ...

pod uwagę na etapie szacowania ceny i uwzględniony w wyjaśnieniach Odwołującego, co nie zostało uczynione ...

związane z wahaniem kursu walut. Ceny katalogowe serwerów Lenovo w przypadku ...

co najmniej wykazać, w jakich cenach jest w stanie nabyć sprzęt ...

od producenta, to Przystępujący przyjął do kalkulacji dodatkowe obowiązki dla zespołu inżynierów, o czym Przystępujący poinformował w stosownych wyjaśnieniach do Zamawiającego podając ich koszt. Powyższe ...

również powinno znaleźć się w wyjaśnieniach ceny Odwołującego, lecz zostało pominięte. Najważniejsze ...

i na co wyraźnie wskazywało wezwanie Zamawiającego. Producenci mogą stosować niestandardowe ...

Zamawiający, jest kształtowany głównie przez cenę procesorów, gdzie polityka firmy Intel nie daje dużego pola do rabatów, co również czyni ofertę niemożliwą do realizacji w takiej cenie, a ...

wyjaśnione przez Odwołującego w uzasadnieniu ceny. Ze względu na obecne uwarunkowania ...

szczególności treść oferty Odwołującego, treść wezwania do wyjaśnień i udzielonych wyjaśnień) nie jest sporny między Stronami ...

zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Art. 90 ustawy ...

opis procedury wyjaśniania kwestii poziomu ceny oferty: "1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ...

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w ...

kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od ...

1a. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o ...

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust ...

okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 2) wartości zamówienia powiększonej o ...

może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy ...

ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia." Pismem z 23 ...

2019 r. Zamawiający wezwał Odwołującego do złożenia wyjaśnień, o których mowa w art ...

ustawy Prawo zamówień publicznych. W wyjaśnieniach tych głównie przywołał wskazania z ...

przedstawić szczegółowe kalkulacje w stosunku do całkowitej ceny oferty, tj. zamówienia podstawowego i ...

że zgodnie z orzecznictwem o rażąco niskiej cenie można mówić, gdy nie ...

możliwe wykonanie zamówienia za zaproponowaną cenę i przy zachowaniu reguł rynkowych ...

byłoby dla niego nieopłacalne, a rażąco niska cena jest to cena niewiarygodna, oderwana całkowicie od realiów rynkowych. Składając wyjaśnienia wykonawca powinien wskazać, co spowodowało obniżenie ceny i w jakim stopniu wskazany ...

wpłynął na jej obniżenie. Udzielone wyjaśnienia mają potwierdzić, iż złożona oferta jest rzetelnie przygotowana, a cena prawidłowo oszacowana. W związku z ...

ofercie nie można mówić o rażąco niskiej cenie, co potwierdza kilka czynników ...

typu projektów IT, 2. Zaoferowana cena oparta jest na szacunkach wynikających ...

na dostawę sprzętu IT. Zaoferowana cena jest co prawda niższa o ...

stanowić podstawy stwierdzenia, że zaoferowana cena spełnia przesłanki ceny rażąco niskiej, "na co wskazują dowody i ...

a) Oszczędność metody wykonania zamówienia - cena została skalkulowana na podstawie doświadczenia ...

pracy, których wartość została przyjęta do ustalenia ceny, nie są niższe od minimalnego ...

za pracę. Szczegółowy opis kalkulacji ceny znajduje się w punkcie e ...

przedmiotu zamówienia ewidentnie wskazuje, iż cena oferty nie jest ceną rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia. Oferta w odniesieniu do zamówienia podstawowego zawiera następujące koszty ...

konsultacje, logistykę, koszt wykupienia dostępu do wsparcia producenta, koszt zakupu serwerów ...

pozwala mu na obniżenie zaoferowanej ceny. Oferta cenowa została sporządzona w ...

ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena odpowiada stawkom rynkowym, jest wiarygodna ...

Potwierdza to m. in. stosunek do cen zaoferowanych przez innych wykonawców ...

dalszej części Odwołujący odniósł się do orzecznictwa oraz ponowił zapewnienia o ...

Po zapoznaniu się z powyższymi wyjaśnieniami Izba uznała, że postępowanie Zamawiającego ...

Przystępującego słuszna. Zamawiający wezwał Odwołującego do przedstawienia wyjaśnień dotyczących zaoferowanej przez niego ceny. Co prawda "objętościowo" główna część owego wezwania odwoływała się do treści art. 90 ust. 1 ...

jest to obowiązkowa część analizy ceny ofertowej, wynikająca zarówno z ustawy ...

przedstawić szczegółowe kalkulacje w stosunku do całkowitej ceny oferty, tj. zamówienia podstawowego i ...

wezwany wykonawca, oprócz odniesienia się do: oszczędności metody wykonania zamówienia, wyjątkowo ...

powinien przede wszystkim odnieść się do kalkulacji własnej ceny ofertowej. Zresztą także odnosząc się do wyżej wskazanych elementów z art ...

jego oferty - powinien odnieść się do kalkulacji własnej ceny ofertowej. Odwołujący zaś tego w ...

wskazania typu "szczegółowy opis kalkulacji ceny znajduje się w punkcie e ...

szczegółowy opis kalkulacji sprowadzał się do jednej liczby z niczego nie ...

ich potwierdzenie, np. w zakresie ceny zakupu sprzętu (który to zakres jest akurat stosunkowo łatwy do udowodnienia). Niektórym z nich trudno ...

i "logistyka". Odwołujący w swoich wyjaśnieniach ogólnie powoływał się na nieokreślone ...

konkretne informacje w zakresie kształtowania ceny. W związku z powyższym Zamawiający prawidłowo ocenił, że złożone wyjaśnienia są jedynie ogólnikowe i niczego ...

sam Odwołujący w odwołaniu: "Składając wyjaśnienia wykonawca powinien wskazać, co spowodowało obniżenie ceny i w jakim stopniu wskazany ...

wpłynął na jej obniżenie. Udzielone wyjaśnienia mają potwierdzić, iż złożona oferta jest rzetelnie przygotowana, a cena prawidłowo oszacowana." Odwołujący w żaden ...

w tym stanie faktycznym ponowne wezwanie Odwołującego do wyjaśnień byłoby naruszeniem zasady uczciwej konkurencji ...

niniejszym postępowaniu wszyscy wykonawcy zostali do takich wyjaśnień wezwani. Wezwanie to nie polegałoby bowiem na jedynie na uzupełnieniu (uszczegółowieniu) wyjaśnień lub wyjaśnieniu dodatkowych elementów, lecz - aby wyjaśnienia w ogóle mogły być zaakceptowane ...

polegać na złożeniu kompletnie nowych wyjaśnień. W tym miejscu warto przywołać ...

spoczywa w tym względzie jakikolwiek obowiązek, ponieważ brak jasności oferty wynika jedynie z uchybienia ich obowiązku dochowania staranności przy formułowaniu oferty ...

kandydaci." Powyższe stwierdzenie odnosi się do obowiązku wyjaśniania treści oferty, lecz - jako zasada - idealnie pasuje do niniejszej sytuacji: Odwołujący otrzymał szansę wyjaśnienia swojej oferty w zakresie ceny, lecz jej nie wykorzystał i ...

Ustawa Prawo zamówień publicznych podstawy do odrzucenia oferty z powodu wątpliwości w zakresie rażąco niskiej ceny wskazuje w dwóch przepisach: art ...

zawiera bardziej kategoryczne stwierdzenie (wystąpienie rażąco niskiej ceny), drugi zaś wskazuje na brak złożenia wyjaśnień oraz ich negatywną ocenę przez ...

zamówień publicznych, który odnosi się do "niezgodnej z przepisami ustawy czynności ...

Izby, na podstawie tak udzielonych wyjaśnień Odwołującego, Zamawiający nie mógł dokonać ...

ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ...

123456...291następne »