Spróbuj: "interes w przystąpieniu do odwołania" 10

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2011 217 fragmentów

2011-10-20 » Odrzuca odwołanie

Zawodzie 5, 02-981 Warszawa; W ocenie zgłaszającego przystąpienie brak jest jakichkolwiek podstaw do uwzględnienia odwołania, stąd Wykonawca wnosił o oddalenie odwołania w całości. Wskazywał, iż jego interes w przystąpieniu do postępowania odwoławczego podyktowany jest tym, iż w przypadku uwzględnienia odwołania zgłaszający przystąpienie może utracić szansę realizacji zamówienia w części, w której jego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Zgłaszający przystąpienie wskazywał, iż zarzuty odwołania są chybione, oparte na błędnych ...

powstania szkody po stronie przystępującego. W związku z powyższym, zdaniem Zamawiającego, uznać należy, iż zgłaszający przystąpienie nie wykazał, że ma interes w przystąpieniu do odwołania po stronie Odwołującego, w związku z czym brak jest podstaw do nadania w/w wykonawcy statusu uczestnika niniejszego postępowania ...

22 sierpnia 2011 r. załączone do oferty zgłaszającego przystąpienie nie obejmuje uprawnienia do zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego, a jedynie odwołań lub skargi do sądu powszechnego. W przypadku nieuwzględnienia przez Izbę wniosku o odrzucenie odwołania oraz skierowania odwołania do rozpoznania na rozprawie, Zamawiający wnosił o oddalenie odwołania w całości. Zamawiający wskazywał, iż Odwołujący nie wykazał spełnienia interesu w uzyskaniu zamówienia oraz szkody, jaką może ponieść w związku z czynnościami zamawiającego, które zostały zaskarżone przez odwołującego. W zaskarżonych częściach IV, V, IX ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020 67 fragmentów

2020-10-01 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

3. Odwołujący nie zaprzecza, że interes w przystąpieniu należy intepretować szeroko, zwłaszcza w przypadku odwołania wobec postanowień SIWZ. Nie oznacza to jednak, że interes ten jest nieograniczony. Istnienie interesu po stronie wykonawcy jest uzależnione od okoliczności konkretnej sprawy, w tym od tego, od jakiej czynności Zamawiającego wniesione zostało odwołanie. W niniejszej sprawie trudno jest podjąć się zatem interpretacji interesu Zgłaszającego przystąpienie w niniejszym postępowaniu odwoławczym skoro wskazał on jedynie, że "w wyniku oddalenia odwołania Zgłaszający przystąpienie będzie mógł złożyć ofertę" oraz, że "uwzględnienie odwołania pozbawia zaś Zgłaszającego przystąpienie możliwości realizacji przedmiotowego zamówienia". Taką treść uzasadnienia w zakresie interesu można przywołać w każdym postępowaniu odwoławczym w zakresie każdego złożonego odwołania wobec postanowień SIWZ. Zgłaszający przystąpienie powinien natomiast wskazać w sposób konkretny własny "interes w rozstrzygnięciu na korzyść strony do której przystępuje", tj. z jakiego powodu uwzględnienie żądań zawartych w odwołaniu spowoduje brak możliwości złożenia oferty ...

KIO 1126/11) "dopuszczalność zgłoszenia przystąpienia danego wykonawcy wiąże się wyłącznie z jego własnym interesem w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił. Ustawodawca (...) wymaga, aby przystąpienie podyktowane było własnym interesem wykonawcy/'. Zgłaszający przystąpienie nie ma interesu w przystąpieniu do odwołania po stronie Zamawiającego, bowiem jak wskazano powyżej, uwzględnienie odwołania (żądań) Odwołującego nie zmieni sytuacji Zgłaszającego przystąpienie w zakresie, który sam wskazał w przystąpieniu. 1. Zgodnie z ugruntowanym już w tym zakresie stanowiskiem doktryny i orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej interes podlega weryfikacji obiektywnej, a jego ...

Jak słusznie odwołujący zauważył, uzasadnienie interesu zgłaszający przystąpienie upatruje w możliwości złożenia oferty oraz w przypadku wyboru oferty przystępującego zawarcia umowy. Przepis mówi o interesie Sygn. akt KIO 2294/20 zgłaszającego przystąpienie nie w uzyskaniu zamówienia tylko o interesie w rozstrzygnięciu na korzyść zamawiającego. Więc rozumienie interesu w przypadku przystąpienia ma charakter szerszy, inny niż w art.179 ust.1 PZP, który formułuje prawo wykonawcy do środka ochrony prawnej jakim jest odwołanie. Interes ogranicza się w tym wypadku do interesu bezpośrednio związanego z interesem wykonawcy czyli w uzyskaniu zamówienia. I tak niestety przystępujący ten interes formułuje to jest, że może ...

123456...1775następne »