Spróbuj: "interes publiczny unieważnienie" 9

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1500/15 – Wyrok KIO – 2015-07-22 84 fragmenty

2015-07-22 » Uwzględnia odwołanie

Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania oraz nakazuje badanie i ...

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r ...

prowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego polegające na sfinansowaniu zobowiązań Gminy ...

Gdynia, zwanego dalej "Odwołującym" o unieważnieniu postępowania w przedmiotowej sprawie bez ...

1 pkt 6 poprzez dokonanie unieważnienia postępowania pomimo, iż nie zachodzą ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej ...

wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 1) unieważnienie czynności unieważnienia postępowania, 2) nakazanie dokonanie wyboru ...

wskazał, że w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie, jako jedyny w tym ...

Zamawiającego podanego w uzasadnieniu czynności unieważnienia postępowania wskazał, że umarzając przedmiotowe ...

powołuje się w uzasadnieniu czynności unieważnienia postępowania Zamawiający jest to, że ...

złotych. W swoim stanowisku o unieważnieniu postępowania Zamawiający podkreślił, że zmiana ...

że odnosząc się do przesłanki interesu publicznego Zamawiający podał iż w toku ...

prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym. Kontynuowanie postępowania w takiej sytuacji ...

prowadzić do nieuzasadnionych wydatków środków publicznych z budżetu Gminy, które są ...

oświaty, opieki społecznej, kultury, porządku publicznego, ochrony środowiska i tym samym godziłoby w interes publiczny. Unieważnienie takiego postępowania było zdaniem Zamawiającego korzystne dla interesu publicznego i stanowi wyraz dbałości Gminy ...

6 Pzp. Podkreślenia wymaga, że unieważnienie postępowania jest instytucją wyjątkową w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i powinno być stosowane w ...

wykonawcą. W żadnym razie przesłanek unieważnienia, w tym także określonych w ...

zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Wskazał na wyrok SO Sądu ...

o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne w przedmiotowej sprawie. Ponadto z ...

którym pisze on w uzasadnieniu unieważnienia postępowania. Zamawiający mógł zatem zamiast ...

wszczynać postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, prowadzić negocjacje z bankiem i ...

obligacjach wszczął postępowanie o zamówienie publiczne w przedmiocie sfinansowania zobowiązań Gminy ...

2015 r. złożył oświadczenie o unieważnieniu postępowanie, powołując się na zapis ...

29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych, wskazując, że unieważnienie postępowania podyktowane było faktem wystąpienia ...

kontynuowanie postępowania nie leżało w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej ...

unieważnił postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie art. 93 ust ...

do zarzutów odwołania podał, że unieważnienie postępowania podyktowane było faktem wystąpienia ...

kontynuowanie postępowania nie leżało w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej ...

przesłanek opisanych w tym przepisie unieważnienie postępowania jest dla Zamawiającego obligatoryjne ...

tego postępowania nie leży w interesie publicznym z uwagi na wystąpienie w ...

pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych). Dodał, że gdyby wskazana wyżej ...

z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego to Zamawiający postępowania takiego w ...

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz stanowiska stron postępowania wyrażone ...

podniósł wobec Odwołującego zarzut niewykazania interesu prawnego w złożeniu odwołania. Pomijając ...

wnoszenia odwołania spełniał przesłankę posiadania interesu w uzyskaniu zamówienia oraz niewątpliwie ...

możliwości poniesienia szkody w związku unieważnieniem postępowania. Interes wykonawcy w każdym przypadku łączony ...

niemożnością uzyskania zamówienia. Kwestia badania interesu we wniesieniu środka ochrony prawnej ...

następuje badanie przez Izbę istnienia interesu we wniesieniu środka ochrony prawnej ...

Zamawiający miał podstawy prawne do unieważnienia postępowania w trybie przepisu art ...

Pzp. Odnosząc się do instytucji unieważnienia postępowania stwierdzić należy, że powoduje ...

każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zawarcie z wybranym wykonawcą ...

zamówienia. Dlatego też katalog przesłanek unieważnienia postępowania jest zamknięty i nie ...

jak i ustawy Prawo zamówień publicznych, której wyrazem jest m.in. niemożność bezpodstawnego i autorytarnego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a dopuszcza taką możliwość jedynie ...

wskazanych przez ustawodawcę. Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskazując jako podstawę przepis art ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, oraz 2) istotnej zmiany okoliczności ...

nie mógł wcześniej przewidzieć, ponadto interes publiczny nie może być utożsamiany z interesem Zamawiającego. Na Zamawiającym ciąży zatem obowiązek wskazania, o jaki interes publiczny chodzi oraz wykazania, że jest ...

postępowanie musi być unieważnione. Naruszeniem interesu publicznego nie będą zdarzenia powstałe wskutek ...

z wyrządzeniem szkody w mieniu publicznym - dotyczy zatem zdarzeń wyjątkowych i ...

jest zaistnienie jako przesłanki ochrony interesu publicznego. Unieważnienie postępowania może nastąpić ze względu na interes publiczny, którego potrzeba ochrony sprawia, że ...

wykonanie zamówienia byłoby wbrew temu interesowi. Za wyrokiem KIO z dnia ...

13 stwierdzić należy, że przesłanka unieważnienia postępowania, zawarta w art. 93 ...

z.p., stanowi wyraz ochrony interesu publicznego (…). Jednak może to odnosić się ...

z wyrządzeniem szkody w mieniu publicznym. Przenosząc powyższe na grunt rozpoznawanej ...

dla wykazania spełnienia przesłanek dla unieważnienia postępowania wskazuje przede wszystkim na ...

stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz ...

wszczętym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zarówno w aktach sprawy jak ...

w kontynuacji przedmiotowego postępowania uzasadniająca unieważnienie przedmiotowego postępowania. To przywiązanie Zamawiającego ...

także kolejna przesłanka wystąpienia ważnego interesu publicznego, który uzasadniałby unieważnienie tego postępowania. Powołanie się na tą przesłankę unieważnienia wymaga od Zamawiającego prawidłowego posłużenia się pojęciem interesu publicznego, który nie musi być tożsamy z interesem Zamawiającego. Dopiero wykazanie, że wykonanie zamówienia będzie godzić w interes publiczny, może powodować, że zamówienie nie ...

być udzielone. Ponadto nie zawsze interes publiczny musi przeważać nad interesem indywidualnym. Aby taka sytuacja miała miejsce, interes publiczny musi być na tyle istotny ...

jest jego postawienie przed indywidualnym interesem uczestników postępowania. Izba dokonując oceny ...

udowodnił zaistnienia takiej wagi naruszenia interesu publicznego, która uzasadniałaby unieważnienie postępowania. Wskazanie w odpowiedzi na ...

prowadziłoby do nieuzasadnionych wydatków środków publicznych z budżetu Gminy, które są ...

oświaty, opieki społecznej, kultury, porządku publicznego, ochrony środowiska i tym samym godziłoby w interes publiczny " jest na tyle ogólnikowe, że ...

każdemu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto Zamawiający wskazał, że już ...

byłby zatem bezapelacyjnie sprzeczny z interesem publicznym i narażałby Zamawiającego na wydatki ...

przez Zamawiającego w sposób ogólnikowy interesu publicznego, Izba stwierdza, że gdyby przyjąć ...

ust.1 pkt 6 Pzp unieważnienie postępowania może nastąpić ze względu na wykazany interes publiczny, taki który sprawia, że dalsze ...

wykonanie zamówienia byłoby wbrew temu interesowi. Sam możliwość zaoszczędzenia na wydatkach ...

społeczne, utożsamiana z wystąpieniem przesłanki interesu publicznego uzasadniającego unieważnienie postępowania. Za wyrokiem Sądu Okręgowego ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym Nie można automatycznie utożsamiać interesu publicznego z interesem ekonomicznym zamawiającego. W przedmiotowym postępowaniu ...

unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, bo uzyskał oszczędności z tego ...

postępowania o udzielenie zamówienia jego unieważnieniem, Izba podkreśla, że punktem wyjścia ...

ocenie całości unormowań dotyczących zamówień publicznych pozostaje zasada lojalności, oznaczająca iż ...

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jedynie w celu jego udzielenia ...

możliwe, aby do udzielenia zamówienia publicznego doszło( por. wyrok SO w ...

wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest w zasadzie równoznaczne z ...

sfinansowanie zamówienia. W tym kontekście unieważnienie postępowania jest wyjątkiem i wszystkie ...

93 ust. 1 Pzp przesłanki unieważnienia postępowania winny być poddane wykładni ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym i byłoby sprzeczne z tym interesem, czego nie można było wcześniej ...

jednej z nich wyklucza możliwość unieważnienia postępowania. Ciężar wykazania spełnienia tych ...

brak było jakichkolwiek podstaw do unieważnienia postępowania z przyczyn wskazanych w ...

Dlatego też Izba nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania, dokonania czynności badania i ...

ich naruszenia, gdyż w sytuacji unieważnienia postępowania nie został dokonany wybór ...

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględnia odwołanie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 63 fragmenty

2014-08-22 » Uwzględnia odwołanie

uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania oraz unieważnienie czynności zatrzymania wadium odwołującemu - Centrum ...

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r ...

prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ...

lipca Zamawiający poinformował Odwołującego o unieważnieniu postępowania w tym zadaniu na ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej ...

poprzez błędne zastosowanie i bezpodstawne unieważnienie ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Zadaniu 3, - art. 46 ...

wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 1) unieważnienie dokonanej przez Zamawiającego czynności unieważnienia postępowania w Zadaniu 3, 2) unieważnienie czynności Zamawiającego w zakresie zatrzymania ...

zawarcia umowy na wykonanie zamówienia publicznego z wykonawcą, którego oferta została ...

wystarczające. Zamawiający w piśmie o unieważnieniu postępowania zgłosił szereg zastrzeżeń do ...

w ogóle". Odnosząc się do unieważnienia postępowania stwierdził, że Zamawiający nie ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. Unieważnienie postępowania nie jest uprawnieniem, lecz ...

prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Podał także iż w dniu ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, nie odpowiada stanowi faktycznemu. Wskazał ...

ogóle nie był uprawniony do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ...

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta Odwołującego została uznana za ...

mogą być podstawą decyzji o unieważnieniu postępowania, ani tym bardziej zatrzymania ...

wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Interes Zamawiającego jest zatem w pełni ...

które mógł zastosować Zamawiający, było unieważnienie postępowania w oparciu o przepis ...

przepis należy czytać w zakresie interesu publicznego przez pryzmat złożonej oferty. Tutaj ...

tym samym nieracjonalnego wydatkowania środków publicznych, a nawet ich utraty z ...

ten przedmiot zamówienia. Uzasadniając zasadność unieważnienia postępowania z ww. przepisu podał ...

do zatrzymania wadium podał, że unieważnienie postępowania nastąpiło z przyczyn leżących ...

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz stanowiska stron postępowania, ustaliła ...

Zamawiający miał podstawy prawne do unieważnienia postępowania w trybie przepisu art ...

Odwołującemu. Odnosząc się do instytucji unieważnienia postępowania stwierdzić należy, że powoduje ...

każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zawarcie umowy na wykonanie ...

organizowania przetargu jest udzielenie zamówienia publicznego. Nie jest możliwe unieważnienie postępowania bez wskazania wystąpienia istotnej ...

umowy". Dlatego też przyczyny uzasadniające unieważnienie postępowania wskazane w art. 93 ...

jak i ustawy Prawo zamówień publicznych, której wyrazem jest m.in. niemożność bezpodstawnego i autorytarnego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jedynie po zaistnieniu podstaw ...

Wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający de facto zobowiązuje się ...

ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest często porównywane ze złożeniem przyrzeczenie publicznego, o którym mowa w art ...

tego należy dotrzymać. Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania powołując się na przepis ...

ust.1 pkt 6. Dla unieważnienia postępowania z tej przyczyny niezbędne ...

prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej ...

podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Tym samym zgodnie z tym ...

jest zaistnienie jako przesłanki ochrony interesu publicznego. Unieważnienie postępowania może nastąpić ze względu na interes publiczny, którego potrzeba ochrony sprawia, że ...

wykonanie zamówienia byłoby wbrew temu interesowi. Trybunał Konstytucyjny w uchwale z ...

poz. 15, wskazał, że za interes publiczny należy bez wątpienia uznawać korzyści ...

ochroną zdrowia, oświaty, kultury, porządku publicznego. Jednakże interes publiczny nie może bezpodstawnie ograniczać uzasadnionych ...

i sztywno pojmowanej zasady nadrzędności interesu ogólnego nad interesem indywidualnym. Oznacza to, że w ...

ma obowiązek wskazać, o jaki interes ogólny (publiczny) chodzi, i udowodnić, iż jest ...

13 stwierdzić należy, że przesłanka unieważnienia postępowania, zawarta w art. 93 ...

z.p., stanowi wyraz ochrony interesu publicznego (…). Jednak może to odnosić się ...

z wyrządzeniem szkody w mieniu publicznym. Przenosząc powyższe na grunt rozpoznawanej ...

Skłodowskiej- Curie, nie leży w interesie publicznym. Zdaniem Izby sytuacja taka nie ...

stwierdza, że Zamawiający próbuje uzasadniać unieważnienie postępowania sytuacją powstałą w postępowaniu ...

w żaden sposób utożsamiane z interesem publicznym. Powyższe stwierdzenie wynika z faktu ...

zamawiającego wykazane w informacji o unieważnieniu postępowania determinują zakres zarzutów podnoszonych ...

rozprawie Zamawiający, były podstawą do unieważnienia postępowania. W tym zakresie uznał ...

nie miał na względzie ochrony interesu publicznego, ale dążył do szybkiej możliwość ...

brak było jakichkolwiek podstaw do unieważnienia postępowania z przyczyn wskazanych w ...

dokonania tej czynności. Nadużycie instytucji unieważnienie postępowania przez Zamawiającego stanowi rażące ...

przepisów ustawy Pzp. Interpretacja przesłanek unieważnienia postępowania powinna być dokonywana w ...

art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych. W zakresie kolejnego zarzutu, dotyczącego ...

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn ...

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odnosząc powyższe do ustaleń Izby ...

procedurami ustalonymi w Prawie zamówień publicznych. Ponadto zamawiający nie wykazał, aby przed unieważnieniem postępowania podjął czynności zmierzające do ...

koncepcję wyboru wykonawcy zamówienia poprzez unieważnienie dotychczasowego postępowania i ogłoszenia nowego ...

rażącym naruszeniem procedur udzielania zamówień publicznych ujętych w ustawie Pzp., gdyż ...

zasadny i Izba nakazała Zamawiającemu unieważnienie tej czynności. Za niezasadny należy ...

wynikającego z ustawy Prawo zamówień publicznych. Samodzielne podnoszenie zarzutu naruszenia przepisu ...

podstaw do stwierdzenia w sytuacji unieważnienia postępowania, naruszenia przez Zamawiającego art ...

KIO 428/16 – Wyrok KIO – 2016-04-05 87 fragmentów Premium

2016-04-05 » Zaskarżone » Oddala odwołanie

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r ...

nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Roboty górnicze w zakresie ...

ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą Pzp". Ogłoszenie ...

udzielenie zamówienia, polegających na: 1) unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej ...

najwyżej okoliczności nie leżące w interesie zamawiającego, nadto można było je ...

powołano się w zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania, tj. a) niewyjaśnienie, jaki interes ogólny (publiczny) ma na myśli zamawiający dokonując unieważnienia postępowania, b) nieudowodnienie, że powołane ...

okoliczności wskazanych w "Zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania", Ldz. ZZ 228-243 ...

pomiędzy wszczęciem postępowania a jego unieważnieniem (postępowanie zostało wszczęte w grudniu ...

do 18 stycznia 2016 r., unieważnienie zaś miało miejsce dnia 16 ...

finansową zamawiającego, d) niewykazanie, że interes wskazany przez zamawiającego jest na ...

że jest on ważniejszy od interesu odwołującego, że postępowanie musi być ...

w całości, 2) nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności polegającej na "unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 57/ZZ/15 na ...

przedstawił następującą argumentację. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zostało przekazane odwołującemu faksem ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej ...

Odwołujący wskazał na wyjątkowość czynności unieważnienia postępowania oraz cel postępowania w ...

zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego - podnosząc, że przesłanki unieważnienia postępowania podlegają wykładni ścisłej, a ...

okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające unieważnienie postępowania. Odwołujący zacytował stanowisko zamawiającego przedstawione w zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania oraz fragment uzasadnienia wyroku ...

sposób nie wykazał spełnienia przesłanki interesu publicznego jako podstawy prawnej do unieważnienia postępowania. Z argumentacji zamawiającego wynika, że utożsamia on interes publiczny z własnym interesem ekonomicznym. Spadek popytu na węgiel ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego. Odwołujący powołał się na ...

lub wykonanie zamówienia leży w interesie publicznym, należy do zamawiającego. Wskazał, że interes, o którym mowa w art ...

niekoniecznie musi być zbieżny z interesem zamawiającego. Powołał się na uchwałę ...

1, poz. 15 w sprawie interesu publicznego - w postanowieniu KIO z 7 ...

też opracowanie "M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym", W ...

art. 93 ustawy - Prawo zamówień publicznych, tezy 20 i 21, w ...

J. E. Nowicki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX, 2015." 2. Zamawiający ...

okoliczności jako podstawy prawnej do unieważnienia postępowania oraz tego, że istotnej ...

art. 93 ustawy - Prawo zamówień publicznych". Odwołujący wskazał, że w jego ...

aby udowodnić wystąpienie przesłanek do unieważnienia postępowania, zamawiający winien w szczególności: 1) wyjaśnić szczegółowo, jaki interes ogólny (publiczny) ma na myśli oraz, że ...

a 16 marca 2016 r. (unieważnienie postępowania), lecz jest wynikiem trwającej ...

powołuje się w "Zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania" z dnia 16 marca ...

pomiędzy wszczęciem postępowania a jego unieważnieniem (postępowanie zostało wszczęte w grudniu ...

do 18 stycznia 2016 r., unieważnienie zaś miało miejsce dnia 16 ...

które spowodowały, że zaistniała konieczność, unieważnienia postępowania. W ocenie odwołującego: -zamawiający ...

wskazywane przez zamawiającego jako przyczyna unieważnienia postępowania w istocie nie uległy ...

trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani też nie były niemożliwe ...

do przewidzenia; 4) wykazać, że interes wskazany przez zamawiającego jest na ...

wyszczególnione przez odwołującego: "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania", Ldz. ZZ 228-243 ...

unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Roboty górnicze w zakresie ...

pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że unieważnił przedmiotowe ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej ...

przepis kreuje dla Zamawiającego obowiązek unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpiła istotna zmiana ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej ...

prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, a jednocześnie nie można jej ...

programu oszczędnościowego, wskazywanego jako powód unieważnienia postępowania, jest z pewnością skutkiem ...

prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym. W tym przypadku powołany interes publiczny nie jest jedynie utożsamiany z interesem ekonomicznym Zamawiającego. Nie można bowiem ...

stanie zrealizować przedmiot zamówienia przeczy interesowi publicznemu. Udzielenie zamówienia oznaczałoby konieczność zwolnienia ...

zamówieniu, 21.08.2013 r. unieważnienie postępowania). W rozpoznawanej sprawie proces ...

do 16.03.2016 r. - unieważnienie postępowania, był to okres zbyt ...

i przy uzasadnieniu decyzji o unieważnieniu postępowania należało brać pod uwagę ...

okresie od ogłoszenia zamówienia do unieważnienia postępowania; 2) opracowanie graficzne pt ...

stanowiska w przedmiocie wszczęcia i unieważnienia postępowania (opracowanie pisemne złożone do ...

akt sprawy) oraz dokumentów poprzedzających unieważnienie postępowania (w dokumentacji postępowania), uznał ...

zakresie prowadzenia postępowania w kontekście interesu publicznego wskazał, że zapewnienie wykonania robót ...

mimo zróżnicowanego podejścia do przesłanki interesu publicznego, unieważnienie postępowania uzasadnione jest z powodu ...

pełni spełnione przesłanki stanowiące podstawę unieważnienia postępowania, biorąc pod uwagę następne ...

przez zamawiającego, zamieszczono w zakresie unieważnienia postępowania PN nr 57/ZZ ...

Spółki Węglowej S.A. o unieważnienie postępowania, w którym wskazano trudną ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej ...

A., ze wskazaniem podstaw do unieważnienia postępowania, 3) Wniosek komisji przetargowej ...

do Kierownika zamawiającego w sprawie unieważnienia postępowania. 4. Uchwała nr 137 ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 5. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z 16.03.2016 ...

uchwały zarządu. 6. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z 16.03.2016 ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej ...

przepisu, powodująca skutek w postaci unieważnienia postępowania, to pewne wydarzenia lub ...

w czasie podejmowania decyzji o unieważnieniu, gdyż niewystarczające jest samo zagrożenie zmianą, konieczne jest by unieważnienie postępowania było reakcją na zdarzenie ...

postępowania przetargowego nie leży w interesie publicznym (Sąd Okręgowy w Warszawie w ...

V Ca 1187/2009). Odnośnie interesu publicznego, w doktrynie wskazuje się, że kategoria interesu publicznego jest pojęciem nieostrym, niedookreślonym. Trybunał ...

W 8/96, wskazał pojęcie interesu publicznego uznając, że za interes publiczny należy bez wątpienia uznawać korzyści ...

ochroną zdrowia, oświaty, kultury, porządku publicznego. Interes publiczny powinien być postrzegany jako cel ...

sygn. akt KIO 601/11). Interes publiczny jest potrzebą ogółu, określonej społeczności ...

z powołanego orzecznictwa, jako podstawy unieważnienia postępowania na "Roboty górnicze w ...

braku spełnienia przesłanek stanowiących podstawy unieważnienia postępowania jest badane indywidualnie, w ...

przez zamawiającego, nie leży w interesie publicznym. Interes publiczny w ujęciu zadań zamawiającego, to ...

realizacji został utworzony podmiot. Zatem, interes publiczny w badanej sprawie winien być ...

oraz innych postępowaniach w przedmiocie unieważnienia postępowania, czy w postępowaniach dotyczących ...

prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, a jednocześnie nie można jej ...

prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym. Powołany interes publiczny nie jest jedynie utożsamiany z interesem ekonomicznym zamawiającego. Nie można pomijać ...

stanie zrealizować przedmiot zamówienia, przeczy interesowi publicznemu. Udzielenie zamówienia oznaczałoby konieczność redukcji ...

powoduje, że nie sposób dostrzec interesu publicznego w prowadzeniu postępowania i udzieleniu zamówienia publicznego podmiotowi zewnętrznemu. W wyroku z ...

09, oddalającym skargę wykonawcy kwestionującego unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, Sąd ...

postępowania przetargowego nie leży w interesie publicznym. Za takie zdarzenie należy bez ...

dalsza procedura przetargowa nie służy interesowi publicznemu." Izba podzieliła też stanowisko przedstawione ...

może wywoływać uzasadnione podstawy do unieważnienia postępowania; 2) niezasadnym byłoby nakazywanie ...

innej umowy (przesłanka związana z interesem publicznym, rozumianym jako ograniczenie bądź uniknięcie wydatkowania środków publicznych w zakresie, w jakim nie ...

to niezbędne); 3) wydatkowanie środków publicznych powinno następować przy optymalnym doborze ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 128 fragmentów

2014-03-04 » Oddala odwołanie, Uwzględnia odwołanie

294/14 i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania w zakresie części 1 ...

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych [t.j. Dz. U. z ...

prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego ...

ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. II. Zamawiający, w zakresie części ...

o. w Komornikach, a także unieważnienia postępowania w zakresie części 1 ...

i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zasady równego traktowania wykonawców ...

prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób, który utrudnia uczciwą ...

zakresie części 2 o nakazanie unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i ...

W zakresie odwołania dotyczącego bezpodstawnego unieważnienia postępowania, [KIO 294], Odwołujący zarzucił ...

i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zasady równego traktowania wykonawców ...

prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób, który utrudnia uczciwą ...

pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez unieważnienie postępowania pomimo nie wystąpienia przesłanki ...

systemem PACS pozostaje wciąż w interesie publicznym, o tyle wskutek zaistnienia okoliczności ...

urządzeń ultrasonograficznych przestał leżeć w interesie publicznym. Jak wynika z uzasadnienia decyzji o unieważnieniu, Zamawiający określił parametry techniczne urządzeń ...

w niewątpliwie większym stopniu zabezpieczy interes publiczny, który w okolicznościach przedmiotowej sprawy ...

w sytuacji faktycznej niniejszej sprawy interes publiczny należy również odnieść do faktu ...

nie jest celowe wyposażanie palcówki publicznej, za środki publiczne w sprzęt, który z aktualną ...

zgodnie z którym, ustawowe przesłanki unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ...

staranności, natomiast rozwiązanie polegające na unieważnieniu określonej części zabezpiecza w najwyższym stopniu interes publiczny, jakim jest ochrona zdrowia, i ...

art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika, iż zamawiający w toku ...

prowadzonego postępowania jest zobligowany do unieważnienia prowadzonego postępowania w przypadku wystąpienia ...

pozbawione w odniesieniu do instytucji unieważnienia postępowania jakiejkolwiek uznaniowości. Jak podkreśla ...

akt KIO/UZP 54/07], "Unieważnienie postępowania jest czynnością obligatoryjną po ...

nadużywania tej instytucji". Interpretacja przesłanek unieważnienia postępowania powinna być dokonywana w ...

art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych"; podobnie wyrok KIO z dnia ...

że: "Zamawiający powinien wskazać, jaki interes publiczny wymaga dokonania przez niego unieważnienia postępowania. Tylko w ten sposób ...

i udowodnienie, że dokonanie czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego miało swoje normatywne i faktyczne ...

orzecznictwie w odniesieniu do przesłanki unieważnienia, na którą powołuje się Zamawiający ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym i to w/ sposób trwały, interes publiczny nie może być utożsamiany z interesem zamawiającego. [...] Unieważnienie postępowania na skutek zmniejszenia wysokości ...

niezależnych od zamawiającego". - Nadużycie instytucji unieważnienie postępowania przez zamawiającego stanowi rażące ...

naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. - Fakt ogłoszenia postępowania i złożenie ...

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Teza ta znajduje potwierdzenie w ...

organizowania przetargu jest udzielenie zamówienia publicznego. Nie jest możliwe unieważnienie postępowania bez wskazania wystąpienia istotnej ...

zamówienia nie leży już w interesie publicznym. Zamawiający powołując się na tę ...

postępowania nie będzie leżało w interesie publicznym". Odwołujący podkreślił, że wymienione w ...

postępowania nie będzie leżało w interesie publicznym. Unieważnienie postępowania może nastąpić ze względu na interes publiczny, który sprawia, że dalsze prowadzenie ...

wykonanie zamówienia byłoby wbrew temu interesowi. Aby zamawiający mógł powołać się ...

kontynuowanie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego nie będzie leżało w interesie publicznym. Zmiana okoliczności musi mieć przy ...

wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinien dokładnie określić swoje potrzeby ...

każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wystąpienia przesłanek określonych ...

unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Należy jednak podkreślić, iż przesłanki unieważnienia postępowania zostały zawarte w katalogu ...

przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający przy dochowaniu należytej staranności ...

nim spoczywa ciężar wykazania podstawy unieważnienia postępowania, jakie konkretnie nowe okoliczności ...

i czy istotnie skutkowały koniecznością unieważnienia postępowania. Odwołujący podał, że nie ...

i uzasadnieniu do decyzji o unieważnieniu postępowania, same twierdzenia zawarte w decyzji o unieważnieniu postępowania w ocenie Odwołującego są ...

uwagi na fakt wydatkowania środków publicznych] miary staranności w przygotowywaniu postępowań o zamówienie publiczne. Zdaniem Odwołującego nie można zgodzić ...

już w treści uzasadnienia faktycznego unieważnienia postępowania. Zamawiający nie wykazał ani też nie udowodnił związku unieważnienia postępowania z nowo ujawnionymi [po ...

wszczęcie każdego postępowania o zamówienie publiczne. zdaniem Odwołującego, Zamawiający poza ogólnikowym ...

z podlegająca interpretacji zawężającej przesłankę unieważnienia postępowania na którą powołuje się ...

jako podstawa decyzji szeroko rozumiany interes związany z ochroną zdrowia publicznego. Wykazanie powyższego musi być skonkretyzowane ...

uniknięcia arbitralności decyzji organizatora przetargu publicznego. To na Zamawiającym ciąży obowiązek ...

ocena potrzeb związanych z realizacją publicznych świadczeń z zakresu ochrony zdrowia ...

zadania objętego postępowaniem o zamówienie publiczne, która w określonych warunkach powoduje ...

dalsze kontynuowanie postępowania przetargowego narusza interes publiczny któremu miało służyć to postępowanie ...

Odnośnie zaistnienia drugiej z przesłanek unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, Odwołujący podał, iż także nie ...

czy coś dzieje się w interesie publicznym, czy nie, dokonywana jest w ...

w niniejszym postępowaniu powyższa przesłanka unieważnienia postępowania. Zamawiający wcześniej, czyli w ...

jak i ustawy Prawo zamówień publicznych, której wyrazem jest m.in. niemożność bezpodstawnego i autorytarnego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jedynie po zaistnieniu podstaw ...

Wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający de facto zobowiązuje się ...

ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest często porównywane ze złożeniem przyrzeczenie publicznego, o którym mowa w art ...

zamówienia. Odwołujący podał, że sposób unieważnienia i lakoniczność decyzji o unieważnieniu postępowania powodują, iż Zamawiający powołując się na ogólnie rozumiany interes publiczny jako dobro pacjentów byłby w ...

nie neguje możliwości Zamawiającego do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ...

decyzji, niewykazanie konkretnego związku konieczności unieważnienia postępowania z innym przetargiem i ...

nadużyciu przez Zamawiającego decyzji o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne; wydaje się w wręcz w ...

w Komornikach koło Poznania, wykazując interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść ...

ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wzywa także Państwa do ...

Podlega uwzględnieniu odwołanie, dotyczące niewłaściwego unieważnienia przez Zamawiającego postępowania w zakresie ...

1] Zamawiający, jako podstawę tego unieważnienia podał przepis art. 93 ust ...

systemem pacs pozostaje wciąż w interesie publicznym, o tyle wskutek zaistnienia okoliczności ...

urządzeń ultrasonograficznych przestał leżeć w interesie publicznym. Zamawiający określił parametry techniczne urządzeń ...

w niewątpliwie większym stopniu zabezpieczy interes publiczny, który w okolicznościach przedmiotowej sprawy ...

w treści uzasadnienia stwierdziła: "przesłanką unieważnienia postępowania jest to, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, a w konsekwencji także prowadzenie ...

8/96], która przybliża pojęcia "interesu publicznego". Zgodnie z powyższą uchwałą za interes publiczny należy bez wątpienia uznawać korzyści ...

ochroną zdrowia, oświaty, kultury, porządku publicznego. Natomiast w uzasadnieniu do wyroku ...

13/07, Trybunał wskazał, iż "interes publiczny" jest pojęciem niedookreślonym, którego funkcja ...

faktycznej niniejszej sprawy, zdaniem Zamawiającego, interes publiczny należy również odnieść do faktu ...

nie jest celowe wyposażanie palcówki publicznej, za środki publiczne w sprzęt, który z aktualną ...

6 ustawy Pzp, uzasadniające konieczność unieważnienia postępowania w zakresie części 1 ...

KIO 156/12] - "Powyższa przesłanka unieważnienia postępowania [zmiana okoliczności - przyp. własny ...

rozumiana jest jako przejaw ochrony interesu publicznego, utożsamianego z celowym, gospodarnym i efektywnym wydatkowaniem środków publicznych. Zmiana okoliczności może dotyczyć sytuacji ...

staranności, natomiast rozwiązanie polegające na unieważnieniu określonej części zabezpiecza w najwyższym stopniu interes publiczny, jakim jest ochrona zdrowia, i ...

jedynie słuszne rozstrzygnięcie w przedmiocie unieważnienia części postępowania. O prawidłowości takiego ...

stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych [t.j, Dz.U. z ...

iż zamawiający jest zobligowany do unieważnienia prowadzonego postępowania w przypadku wystąpienia ...

pozbawione w odniesieniu do instytucji unieważnienia postępowania jakiejkolwiek uznaniowości". [2] Biorąc ...

uzasadnienie dokonanej przez Zamawiającego czynności unieważnienia postępowania, uznano, że odwołanie na ...

trafnymi. Odwołujący kwestionował samą zasadę unieważnienia przez Zamawiającego postępowania, powołując się ...

ust. 1 pkt 6 ustawy unieważnienie postępowania. Odwołujący wskazywał między innymi, że postępowanie o zamówienie publiczne jest przyrzeczeniem publicznym, a zatem Zamawiający powinien je ...

prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym. Biorąc pod uwagę postawione zarzuty oraz uzasadnienie decyzji o unieważnieniu postępowania, a następnie argumentację prezentowaną ...

1 pkt 6 ustawy podstawa unieważnienia postępowania odnosi się do sfery ...

Zamawiającego. Następnie, katalog podstaw do unieważnienia postępowania ma charakter zamkniętego, pozostającego ...

Zamawiającego. Oznacza to, że dla unieważnienia postępowania, konieczne jest nie tylko ...

przepisie okoliczności, dających podstawy do unieważnienia postępowania, ale także kompletne i ...

dotyczącym urządzeń ultrasonograficznych. Decyzja o unieważnieniu postępowania, opatrzona bogatym, acz uniwersalnym ...

prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym. Dopiero na rozprawie, Zamawiający, zobowiązany ...

wypowiedzenia się co do powodów unieważnienia postępowania, podał, że istotne w ...

modernizacji POSUM toczyło się z unieważnieniem tego postępowania; finalnie postępowanie prowadzone ...

zostało wyartykułowane w piśmie o unieważnieniu postepowania, a tym samym, nie ...

uzasadnienie wynikające z pisma o unieważnieniu, a tym samym dawałaby Odwołującemu ...

powodów, które miały przemawiać za unieważnieniem postępowania. Zarysowana w piśmie o unieważnieniu postępowania zmiana potrzeb ilości i ...

prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym. Jej wystąpienie Zamawiający powinien jednak ...

zaprezentować w ramach decyzji o unieważnieniu postępowania. Nie zastępuje tego obowiązku ...

uznania, że wystąpiły przesłanki do unieważnienia postepowania, przytoczenie obszernych, uniwersalnych tez ...

Zamawiającego. Sama decyzja Zamawiającego o unieważnieniu postepowania, pozbawiona fragmentów orzeczeń, daje ...

skromny obraz przyczyn, które uzasadniały unieważnienie. Znamienne są tezy zawarte w ...

zarzuty na domniemanych powodach czynności unieważnienia postępowania, a w istocie - odgadując ...

że uzasadnienie decyzji Zamawiającego o unieważnieniu pozostawia znaczny niedosyt informacyjny, co ...

jest szczególnie istotne, gdy podstawa unieważnienia odnosi się do okoliczności nie ...

prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym. [3] Reasumując, okoliczności sprawy, w ...

uzasadnienia decyzji Zamawiającego w przedmiocie unieważnienia postępowania, prowadzą do wniosku, że ...

na rozprawie pozwały poznać powody unieważnienia postępowania. To determinowało uwzględnienie odwołania ...

i - jeśli uznaje za uzasadnione unieważnienie postepowania na tej samej podstawie, jaka dotyczyła wcześniejszego unieważnienia postepowania - podać czytelnie powody tej ...

samej zasadności lub jej braku unieważnienia postępowania - niedosyt uzasadnienia podjętej przez ...

zakresie przyszłej - ewentualnie ponowionej czynności unieważnienia postępowania z czytelnym i pełnym jej uzasadnieniem, że: interes publiczny, o którym traktuje art. 93 ...

usług, mamy do czynienia z interesem niejako osobistym Zamawiającego. Jeśli dany zakup - zamówienie publiczne nie jest adekwatny do potrzeb ...

niż jako mieszczącą w ramach interesu publicznego. Szczególnie, że mamy w sposób ...

ewidentny do czynienia z usługą publiczną, rozumianą jako wykonywanie zadań statutowych ...

sytuacji, że wystąpienie przesłanki do unieważnienia, o której mowa w art ...

istotnej zmiany okoliczności, jak również interesu publicznego, w rozumieniu przepisów art. 93 ...

zamówienia nie leży już w interesie publicznym. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego ...

zadania objętego postępowaniem o zamówienie publiczne, która w określonych warunkach powoduje ...

dalsze kontynuowanie postępowania przetargowego narusza interes publiczny, któremu miało służyć to postępowanie ...

w warunkach, gdy przesłanka do unieważnienia postępowania wynika ze zmienionych możliwości ...

prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej ...

pełnego, czytelnego uzasadnienia decyzji o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 1 ...

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, orzeczono w odniesieniu do każdego ...

9 i 10 Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o przepisy ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 182 fragmenty

2020-10-21 » Oddala odwołanie

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z ...

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ...

6) p.z.p. poprzez unieważnienie Postępowania, pomimo niewystąpienia przesłanek określonych ...

tym przepisie, warunkujących uznanie czynności unieważnienia za skuteczne; 2) art. 7 ...

uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności unieważnienia Postępowania, nakazanie Zamawiającemu dokonania badania ...

podziela zasadności decyzji Zamawiającego o unieważnieniu Postępowania. Unieważnienie postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego musi być, i jest, instytucją ...

p.z.p., dla skuteczności unieważnienia postępowania zamawiający musi wykazać, że ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym (przesłanka nr 2), czego nie ...

z treści decyzji Zamawiającego o unieważnieniu Postępowania nie wynika, że ziściły ...

na uwadze treść informacji o unieważnieniu postępowania z dnia 28 sierpnia ...

o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Znaczenie ...

o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej ...

ramach tej samej struktury administracji publicznej Skarbu Państwa, uprawnionych do dalszego ...

że w uzasadnieniu informacji o unieważnieniu postępowania Zamawiający nie wykazał, w ...

ust. 2 ustawy o drogach publicznych wprowadzając w nim wprost możliwość ...

i 3 ustawy o drogach publicznych, które ustanawiają wymagania technologiczne dla ...

przez Zamawiającego w informacji o unieważnieniu postępowania. Dalej Odwołujący wskazał, iż ...

o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw - Dz ...

ustawowych na proces udzielania zamówienia publicznego podnieść również należy, że ustawodawca ...

wewnętrznej koncepcji sposobu realizacji zadania publicznego. Odwołujący powołał się na wyrok ...

Umożliwienie zamawiającemu samodzielnego kreowania podstaw unieważnienia postępowania stałoby w sprzeczności z ...

sprawie zgodnie z informacją o unieważnieniu postępowania zmianę okoliczności stanowić ma ...

jest do manipulowania systemem zamówień publicznych poprzez rzeczywiste inicjowanie zmian w ...

rządem stanowiłyby podstawę do arbitralnego unieważnienia każdego postępowania o udzielenie zamówienia ...

przyjmowanie ustaw zmieniających strukturę administracji publicznej. Odwołujący powołał się na wyrok ...

Wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym: Odwołujący wskazał, że interes publiczny jest pojęciem niezdefiniowanym w prawie ...

wskazano w literaturze (Wilczyńska Aleksandra, Interes publiczny w prawie stanowionym i orzecznictwie ...

Prawa Handlowego" nr 2009/6), "interes" można określić jako potrzebę, czyli ...

rozwój w danym środowisku społecznym. Interes publiczny na gruncie p.z.p ...

nie powinien być utożsamiany z interesem samego zamawiającego, ale należy go ...

i nieusuwalny" (Andała-Sępkowska Justyna, Interes publiczny a unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne, LEX). Odwołujący wskazał, że w świetle ugruntowanego orzecznictwa interes publiczny to zatem: (i) korzyści uzyskiwane ...

KIO/UZP 262/08), (iii) interes określonej grupy społecznej, pracowniczej, która ...

realizacji przedmiotu umowy o zamówienie publiczne. W szczególności należy wskazać w ...

szkodom w majątku będącym własnością publiczną czy rozwój infrastruktury. Zawsze jednak interes publiczny musi mieć charakter obiektywny, a ...

w żadnym przypadku utożsamiany z interesem zamawiającego. Innymi słowy powołując się na tą przesłankę unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający powinien wykazać, że cel ...

potrzeby społeczne. Z punktu widzenia unieważnienia Postępowania i możliwości skorzystania z ...

zatem potrzeby ogółu, a nie interes Zamawiającego, czy zmiany jego koncepcji ...

w zakresie sposobu zaspokajania danego interesu publicznego w toku Postępowania. To zatem ...

jako takiego musi godzić w interes publiczny, który nie może być utożsamiany z interesem zamawiającego (I. Skubiszak-Kalinowska, Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ...

1 pkt 6 Pzp, "Zamówienia Publiczne" 2009/10). Zdaniem Odwołującego Zamawiający ...

w Postępowaniu godzić będzie w interes publiczny, a wręcz przeciwnie. Zamawiający wskazał w informacji o unieważnieniu kilka elementów, które w jego ocenie uzasadniają przesłankę interesu publicznego. Wszystkie te argumenty należy uznać ...

jak zdawałoby się sygnalizować uzasadnienie unieważnienia. Z pewnością system videotolling również ...

w znowelizowanej ustawie o drogach publicznych, co wprost wynika z intencji ...

ostatnią nowelizację ustawy o drogach publicznych przewidział możliwość istnienia systemów opartych ...

ust. 2 ustawy o drogach publicznych wskazuje, iż jednym z systemów ...

opłat i związany z tym interes publiczny. Ten interes publiczny, który definiować można jako (i ...

życie Ustawy, nadal pozostaje w interesie Państwa, jak i jego obywateli ...

szczególności użytkowników dróg. Przeciwnie zatem, unieważnienie Postępowania jest w tym kontekście sprzeczne z interesem publicznym. Przedłuża bowiem w czasie korzystanie ...

nie tyle wskazujące na brak interesu publicznego, a jedynie na inna możliwość zaspokojenia tego interesu (inna koncepcie, która Zamawiający chciałby ...

na wybór określonego rozwiązania, a interes publiczny wciąż istnieje w tym zakresie ...

Zamawiającego jako rzekome usprawiedliwienie odpadnięcia interesu publicznego, z powodzeniem zapewnione może być ...

wyraźnie i konsekwentnie wskazuje, że interes publiczny to nie ekonomiczny interes zamawiającego a realizacja potrzeby danej ...

Raz jeszcze wskazać należy, że interes publiczny to nie ekonomiczny interes zamawiającego. Zgodnie z Ustawą obecny ...

videotolling, jak i sposobu realizacji interesu publicznego który, jak wskazano, nie przestał ...

doszło do zmiany w zakresie interesu publicznego, a jedynie do zmiany koncepcji ...

do zdarzeń przyszłych na moment unieważnienia Postępowania, a nie zmian w zakresie interesu publicznego, które pojawiły się w chwili ...

znany). Zgodnie z cytowanymi już publicznymi zapowiedziami nowy system poboru opłat ...

Postępowaniu, nie może to usprawiedliwić unieważnienia Postępowania, zwłaszcza na tak zaawansowanym ...

nie może być traktowana jako interes publiczny uprawniający zamawiającego do unieważnienia postępowania. Jak wskazano w doktrynie, "okolicznościami uzasadniającymi unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ...

prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego" (Nowicki Józef Edmund, Kołecki Mikołaj, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, WKP 2019). Takie stanowisko ...

powołując się na tą przesłankę unieważnienia, Zamawiający powinien wskazać, jaki interes publiczny wymagał dokonania przez niego unieważnienia postępowania. Tylko w ten sposób ...

nie może być samoistną przyczyną unieważnienia postępowania. Tym samym, nie można ...

przewidzieć, inwestycja nie leży w interesie publicznym, gdyż jak słusznie wskazuje Wykonawca ...

11 wskazała, iż "okolicznościami uzasadniającymi unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ...

przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przyczyną unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ...

przerwać argumentując to bliżej niesprecyzowanym interesem publicznym. Tymczasem, "zamawiający winien uczynić wszystko ...

możliwe, aby do udzielenia zamówienia publicznego doszło" (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej ...

może też jako uzasadnienie zmiany interesu publicznego służyć podnoszona przez Zamawiającego kwestia ...

dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez zamawiającego - Skarb Państwa ...

realizacji przedmiotu zamówienia nie uzasadnia unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ...

6 P.z.p". Nadto "interes publiczny nie może być utożsamiany z interesem ekonomicznym zamawiającego, zwłaszcza, że zamawiający ...

przez odwołujących, jest dla finansów publicznych mniej korzystna, niż czerpanie opłat ...

na autostradach, etc.) definiujące realny interes społeczny nie są zaspokajane. Na ...

elektronicznego systemu poboru opłat zamawiający publiczny raz już zmieniał swoją koncepcie ...

poprzedni przetarg na udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego pn ...

2018/ ale wtedy, w uzasadnieniu unieważnienia również podkreślano, że trwający przetarg nie jest w interesie publicznym. Zamawiający powołał się przy tym ...

uzasadnienie nowelizacji ustawy o drogach publicznych, wskazując, że jej celem miała ...

zapewnienia efektywniejszego wykonywania zadań administracji publicznej“. Realizacji interesu publicznego w tym zakresie miało służyć ...

obecne Postępowanie. Dowód: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pismo Generalnego Dyrektora Dróg ...

że postępowanie nie leży w interesie publicznym, a wręcz przeciwnie dalsze prowadzenie ...

najbardziej jest konieczne do zaspokojenia interesu publicznego. Odwołujący powołał się na orzeczenie ...

Zamawiającego zawartymi w informacji o unieważnieniu postępowania, jakoby wystąpiły okoliczności, których ...

rozwiązań, mających wpływ na finanse publiczne, nie może mieć miejsca przez ...

projektu zmiany ustawy o drogach publicznych, dotyczącego w szczególności poboru opłat ...

niektórych danych z innymi jednostkami publicznymi, np. z Krajową Administracją Skarbową ...

o zmianie ustawy o drogach publicznych - | załącznik numer 12 do odwołania ...

tzw. "wrażliwych", dokonywanych po drogach publicznych i sieci kolejowej. Kolejno, zmianą ...

Mając na uwadze szeroko rozumiany interes Skarbu Państwa uznano, że uzasadnione ...

staranności. Zamawiający w informacji o unieważnieniu Postępowania, nie wykazał w żaden ...

przewidzieć nie może stanowić podstawy unieważnienia Postępowania. Odwołujący powołał się orzeczenie ...

o zmianie ustawy o drogach publicznych, w dalszym ciągu prowadził Postępowanie ...

najkorzystniejsza, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu Postępowania. W ocenie Odwołującego, takie ...

z podstawowych zasad prawa zamówień publicznych, tj. zasady zachowania uczciwej konkurencji ...

ustawy nowelizującej ustawę o drogach publicznych spowodowało po stronie Odwołującego powstanie ...

systemu ANPRS PL, zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pismo Generalnego Dyrektora Dróg ...

o zmianie ustawy o drogach publicznych, zarządzenie numer 125 Prezesa Rady ...

o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz ...

Zmianie uległa właściwość organów administracji publicznej w zakresie poboru opłat drogowych ...

minister właściwy do spraw finansów publicznych wstąpił we wszystkie stosunki prawne ...

marca 1985 r. o drogach publicznych;  poboru opłaty za przejazd autostradą ...

2) umożliwienie korzystającym z dróg publicznych wyboru urządzeń służących do przekazywania ...

6) ułatwienie korzystającym z dróg publicznych w dostosowaniu się do zmiany ...

ponoszonych przez korzystających z dróg publicznych związany z wdrożeniem Systemu Poboru ...

środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie ...

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej ...

mógł powołać się na przesłankę unieważnienia postępowania z art. 93 ust ...

kontynuowanie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego nie będzie leżało w interesie publicznym. Unieważnienie postępowania jest instytucją wyjątkową, której ...

i jest nieuzasadniona z perspektywy interesu publicznego, a zamawiający takiej sytuacji nie ...

6 ustawy Pzp wymaga dla unieważnienia postępowania wykazania przez zamawiającego, że ...

zamówienia nie będzie leżało w interesie publicznym. Zdaniem Izby, Zamawiający w okolicznościach ...

Zamawiający wykazał w decyzji o unieważnieniu postępowania wystąpienie istotnej zmiany okoliczności ...

Zmianie uległa właściwość organów administracji publicznej w zakresie poboru opłat drogowych ...

na celu realizację dobra ogólnego, interesu publicznego, które to zadania są z ...

w świetle tego organy administracji publicznej również nie muszą ich stosować ...

Izby, jest niedopuszczalne. Organy administracji publicznej (jako władza wykonawcza), zobowiązane są ...

obowiązującego prawa. W obszarze prawa publicznego państwo wyposażone jest w imperium ...

jest do manipulowania systemem zamówień publicznych poprzez rzeczywiste inicjowane zmian w prawie, pozwalających na arbitralne unieważnienie postępowania. Wniosek swój Odwołujący opiera ...

żadnego znaczenia dla omawianej przesłanki unieważnienia. To władza ustawodawcza ostatecznie decyduje ...

nie mogłaby stanowić podstawy do unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne, dla żadnego podmiotu reprezentującego statio ...

powołał się w decyzji o unieważnieniu postępowania. Przesłanka dotycząca interesu publicznego Izba uznała, że w okolicznościach ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. Wskazać należy na wstępie, że ...

ustawa Pzp nie zawiera definicji interesu publicznego. Takiej jednolitej definicji nie ma ...

Jak wskazał E. Modliński: "[...] ujęcie interesu publicznego w pewien jednolity system jest niemożliwe. Wymogi interesu publicznego ulegają bowiem zmianie w każdej nieomal sytuacji prawnej. [...] Pojęcie interesu publicznego jest zbyt ogólne i ulega ...

na bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny lub ważne względy publiczne. Stąd dla każdego konkretnego stosunku ...

stanowiąc, jaki w danym przypadku interes publiczny odgrywa rolę i w jakim stopniu. [...]. Absolutna, wszechobejmująca definicja interesu publicznego nigdy nie będzie możliwa do ...

prawne, w których występuje kategoria interesu publicznego, są bardziej niż inne zróżnicowane ...

tej kategorii (E. Modliński, Pojęcie interesu publicznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1932 ...

ulega więc wątpliwości, że pojęcie interesu publicznego i ustalenie jego znaczenia musi ...

istotne warunki. W systemie zamówień publicznych interes publiczny należy wiązać z funkcjami i ...

ustawodawca stawia podmiotom wydatkujących środki publiczne. Zamówienia publiczne obejmują bowiem wydatkowanie publicznych pieniędzy, zaś dysponowanie pieniędzmi rodzi ...

przy próbie dookreślenia, o jakim interesie publicznym, a także o jakich funkcjach ...

można mówić w wypadku zamówień publicznych, niewątpliwie konieczne jest uwzględnienie aspektu ...

racjonalności dokonywanych wydatków na zadania publiczne przy jednoczesnym zagwarantowaniu uczciwej konkurencji ...

rynku, zapobieganie korupcji w zamówieniach publicznych, kształtowanie właściwych wzorów zachowań rynkowych ...

Realizacja powyższych funkcji systemu zamówień publicznych to realizacja interesu publicznego. Przy czym zaznaczyć należy, że ...

celu wydatków czy też zadań publicznych nałożonych na zamawiających. O tym co stanowi interes publiczny rozumiany jako realizacja zadań publicznych przesądzać będą czy to ustawowo ...

środki na tak określone zadania publiczne powinny być wydatkowane. Pomimo różnorodności ...

łączącą ich jest dysponowanie środkami publicznymi, z czym wiąże się realizacja interesu publicznego w postaci ich możliwie racjonalnego ...

czym owe racjonalne wydatkowanie środków publicznych musi gwarantować zachowanie uczciwej konkurencji ...

wpływ na efektywne wydatkowanie środków publicznych. Dalej wskazać należy, że w ...

pkt 6 ustawy Pzp pojęcie interesu publicznego musi być analizowane w kontekście ...

którego zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu. Przedmiotem unieważnionego Postępowania było: l ...

prowadziłaby do nieracjonalnego wydatkowania środków publicznych. Nie można zgodzić się z ...

prowadziłoby do nieracjonalnego wydatkowania środków publicznych i stanowiłoby naruszenie zasad uczciwej ...

ust. 2 ustawy o drogach publicznych, wprowadzając w nim wprost możliwość ...

w zakresie konsolidacji poboru danin publicznych w KAS i ta okoliczność stanowi, zdaniem Izby, uzasadniony interes publicznych do unieważnienia postępowania. Zdaniem Izby skoro wolą ...

było powierzenie wykonywania określonych zadań publicznych nowej jednostce organizacyjnej i uposażenie ...

i zasad wykonywania takich zadań publicznych w rama i w sposób ...

taka kontynuacja nie leży w interesie publicznych. Z punktu widzenia interesu publicznego w zamówieniach publicznych odnoszącego się do racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi za nieracjonalne i niegospodarne uznać ...

stanowią uzasadnienia dla ochrony indywidualnego interesu wykonawcy, jednakże ten indywidualny interes wykonawcy stoi w sprzeczności z interesem publicznym (zadaniami publicznymi) jakie ustawodawca określił w Ustawie ...

rozliczany za prawidłową realizację zadań publicznych określonych w Ustawie, w tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych na ten cel. Podkreślić raz ...

celu wydatków czy też zadań publicznych nałożonych na zamawiających, lecz przede ...

być wydawane. O treści tego interesu przesądza ustawa, statut czy zlecone ...

realizować. Jak Izba wskazała powyżej, interes publiczny należy również analizować w świetle ...

oczywisty dochodzi o rozdźwięku pomiędzy interesem wykonawcy wyrażającym się w dążeniu do wykonania zamówienia, a interesem Zamawiającego, który dąży do jego unieważnienia. Odwołujący może mieć zasadne poczucie ...

którego prowadzenie nie leży w interesie publicznym. Nakazanie takiego działania Zamawiającemu byłoby wyrazem wyższości interesu indywidulanego wykonawcy nad interesem publicznym. W tym kontekście, interes publiczny rozumiany jako określenie potrzeb publicznych i sposobu ich realizacji został ...

wyłącznie podlegać czy realizacja zadań publicznych określonych przez ustawodawcę w Ustawie ...

działanie będzie służyć realizacji celu publicznego rozumianego jako efektywne gospodarowanie środkami publicznymi w ramach systemu zamówień publicznych z poszanowaniem zasad uczuciowej konkurencji ...

zasadnie wykazał w decyzji o unieważnieniu postępowania nieracjonalność wydatkowania środków publicznych na alternatywny system poboru opłat ...

32 mln zł ze środków publicznych na system, którego przydatność zakończyłaby ...

stałaby w jawnej sprzeczności z interesem publicznym. Zdaniem Izby, właściwym sposobem rekompensaty ...

wcześniejszego przewidzenia wystąpienia okoliczności uzasadniających unieważnienie postępowania. Dla zaistnienia tej przesłanki ...

Izba uznał, że dysponowanie środkami publicznymi na system alternatywny nie jest w interesie publicznych, z uwagi na przyjęty na ...

być uwzględnione oceniając decyzję o unieważnieniu Postępowania. W ocenie Izby, to ...

zabrania to należy to kontynuować. Interes publiczny w świetle zamówień publicznych to obowiązek Szefa KAS takiego wydatkowania środków publicznych, aby w sposób efektywny i racjonalny zrealizować potrzeby publiczne określone przez Ustawę. Izba wyjaśniła ...

w swoich rozważaniach Odwołujący definiuje interes publiczny w sposób ogólny oderwany od systemu zamówień publicznych i konkretnych celów jakie miało ...

unieważnione Postępowanie, Odwołujący definiuje potrzeby publiczne wchodząc w zakres władzy ustawodawczej ...

Izba wyjaśniła powyżej, że znaczenie interesu publicznego należy rozpatrywać nie w sposób ...

ale w kontekście reżimu zamówień publicznych i konkretnego postępowania. Nie można ...

decydowania o sposobie realizacji zadań publicznych określonych w Ustawie. To on ...

odpowiada za efektywne wykonanie zadań publicznych określonych przez ustawodawcę. To, iż ...

że o tym co stanowi interes publiczny rozumiany jako realizacja zadań publicznych przesądza ustawa czy statut. Ustawa ...

narzędzie służące do wydatkowania środków publicznych w celu tak określonych przez ustawodawcę zadań publicznych. Nie można również zgodzić się ...

zawartych w Ustawie i zadań publicznych, do których wykonania ustawodawca zobowiązał ...

stanowi, iż korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat ...

i to ustawodawca określił potrzeby publiczne i preferowany sposób ich realizacji ...

jako materiał do analizy potrzeb publicznych w zakresie systemu poboru opłat ...

doszło do zmian w zakresie interesu publicznego, a jedynie zmiany koncepcji zamawiającego ...

władza ustawodawcza określiła w Ustawie interes publiczny rozumiany jako zadania publiczne, które wykonać ma Szef KAS ...

dla ustawodawcy, który definiuje potrzeby publiczne, a w omawianym stanie faktycznym ...

Izby, Zamawiający w decyzji o unieważnieniu postępowanie wykazał spełnienie przesłanek wynikających ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 117 fragmentów

2021-07-13 » Uwzględnia odwołanie

uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia przetargu oraz kontynuację badania i ...

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r ...

Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2020 ...

prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup tomografu komputerowego, w ...

Ciechanowie", o ogłoszeniu o zamówieniu publicznym opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii ...

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r ...

kwietnia 2021 r. odwołanie wobec unieważnienia postępowania wniósł wykonawca K&P ...

7 p.z.p., poprzez unieważnienie postępowania pomimo, że nie wystąpiła ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej ...

usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wobec powyższego odwołujący żądał nakazania zamawiającemu unieważnienia czynności unieważnienia postępowania, co w konsekwencji spowodować ...

538/21 i nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego. Izba ...

także profesjonalnym uczestnikiem systemu zamówień publicznych i jako gospodarz postępowania może ...

Zamawiający wykonując orzeczenie Izby dokonał unieważnienia odrzucenia oferty odwołującego i dokonał ...

zgodnie z przyznaną punktacją, dokonano unieważnienia postępowania, powołując się na art ...

wskazał w uzasadnieniu decyzji o unieważnieniu przetargu, że opis przedmiotu zamówienia ...

istocie prób poszukiwania pretekstu do unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy zamówienia ...

do każdoczesnego wykonawcy. Tymczasem uzasadnienie unieważnienia potwierdza, że ta rzekoma wada ...

faktycznej i słusznej ochronie uzasadnionego interesu zamawiającego. Odwołujący potwierdza, że opis ...

uwiarygodnienia tych potrzeb" w uzasadnieniu unieważnienia wykres sporządzony - jak podaje - w ...

wyłącznie na potrzeby poszukiwania pretekstu unieważnienia postępowania, zamawiający próbuje znaleźć merytoryczne ...

i z niego uczynić podstawę unieważnienia. Zadziwiające przy tym jest, że ...

W tej sytuacji uzasadnienie merytoryczne unieważnienia, zasadzające się na potrzebach zamawiającego ...

twierdzenie dowodzi wyłącznie pozorności podstawy unieważnienia, przy czym odwołujący nawet nie ...

NFZ. Odnosząc się do podstawy unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ...

gospodarz postępowania i organizator przetargu publicznego identyfikuje swoje potrzeby zakupowe i ...

Izby w odniesieniu do przesłanki unieważnienia z art. 93 ust 1 ...

kontynuowanie postępowania nie leży w interesie publicznym. Dojść zatem musi do wystąpienia ...

z wyrządzeniem szkody w mieniu publicznym. Dotyczy to więc zdarzeń wyjątkowych ...

postępowania prowadziłoby do wydatkowania środków publicznych na cel, który utracił rację ...

zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co jest niedopuszczalne na gruncie ...

Istotą bowiem ustawowego uprawnienia do unieważnienia postępowania jest objęcie nim przede ...

nie udowodnił. Wręcz przeciwnie, uzasadnienie unieważnienia postępowania dowodzi, że zamawiający usiłuje ...

mógł powołać się na przesłankę unieważnienia postępowania z art 93 ust ...

kontynuowanie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego nie będzie leżało w interesie publicznym. Unieważnienie postępowania jest instytucją wyjątkową, której ...

p.z.p. wymaga dla unieważnienia postępowania wykazania przez zamawiającego, że ...

zamówienia nie będzie leżało w interesie publicznym. Jak wynika z ustaleń faktycznych ...

kwestię braku możliwości jej przewidzenia). Interes publiczny przemawia za kontynuacją postępowania, udzieleniem ...

mógł powołać się na przesłankę unieważnienia postępowania z art. 93 ust ...

kontynuowanie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego nie będzie już leżało w interesie publicznym. Takiej okoliczności zamawiający nie wykazuje ...

zmiany okoliczności, co wyklucza podstawę unieważnienia. Jak wskazuje orzecznictwo - (tak przykładowo ...

2018 r.) w przypadku przesłanki unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ...

w dalszym ciągu leży w interesie publicznym. Przy czym nie chodzi tu ...

zamówienia jakiemukolwiek wykonawcy. Tymczasem uzasadnienie unieważnienia wskazuje wprost, że chodzi wyłącznie ...

umowy, nie leży, jednakże w interesie publicznym, a w takiej sytuacji, zgodnie ...

6, zamawiający jest zobowiązany do unieważnienia postępowania. Istotna zmiana okoliczności w ...

p., powodująca skutek w postaci unieważnienia postępowania, to pewne nadzwyczajne wydarzenia ...

z wyrządzeniem szkody w mieniu publicznym. Zatem dotyczy zdarzeń wyjątkowych i ...

szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zamawiający uzasadniając unieważnienie wskazuje ponadto, że: zamawiający pragnie ...

w tym miejscu powtórzyć, że interes publiczny, będący przesłanką unieważnienia postępowania, należy utożsamiać z koniecznością ...

dotyczącymi dawek promieniowania. W zakresie unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ...

usunięcia wady uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy, kryje się takie uchybienie przepisom Prawa zamówień publicznych, którego skutków nie można usunąć ...

zawarcia umowy, która nie podlegałaby unieważnieniu, zagrożenie unieważnieniem umowy musi wynikać z zaistnienia jednej z podstaw unieważnienia określonych w art. 146 ust ...

że umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta w następstwie procedury dotkniętej ...

1 p.z.p. - podlegałaby unieważnieniu, zaś pomiędzy wadą a niemożnością ...

zamawiający, na potrzeby znalezienia pretekstu unieważnienia postępowania, usiłuje odnaleźć w nim ...

1225206): "należy podkreślić, iż przyczyną unieważnienia postępowania nie może być możliwość ...

niemożność zawarcia prawnie skutecznej (niepodlegającej unieważnieniu) umowy może stanowić podstawę do unieważnienia umowy". Ponadto w przypadku przesłanki ...

określone naruszenie przepisów Prawa zamówień publicznych, postępowanie zakończyłoby się wyborem innej oferty bądź koniecznością unieważnienia postępowania (wyrok KIO z 06 ...

dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po wysłuchaniu oświadczeń i ...

przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz ...

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r ...

ocena czy decyzja zamawiającego o unieważnieniu postępowania, której odwołujący zarzucił naruszenie ...

nakazaniem jednostce zamawiającej anulowania czynności unieważnienia postępowania oraz kontynuowania czynności badania ...

prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dokonanie wyboru oferty wykonawcy ...

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia). Zatem unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinno być wyjątkiem od zasady ...

ściśle, dokonując zawężającej wykładni przesłanek unieważnienia (exceptiones non sunt extendendae). Na ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej ...

prowadzenia samego postępowania. W przypadku unieważnienia postępowania jest to sytuacja warunkująca ...

zatem obowiązek wskazania, o jaki interes publiczny chodzi, oraz wykazania, że jest ...

iż postępowanie musi być unieważnione. Interes publiczny nie może być utożsamiany z interesem zamawiającego. (...) Okolicznościami uzasadniającymi unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ...

prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego". (tak M. Kołecki, J. E. Nowicki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. IV, Warszawa 2019 ...

przewidzieć, inwestycja nie leży w interesie publicznym, gdyż jak słusznie wskazuje wykonawca ...

etapie przygotowywania dokumentów. Ponadto, warunkiem unieważnienia postępowania jest wystąpienie dodatkowych przesłanek ...

nie może być nadużywana. Przyczyną unieważnienia postępowania może być jedynie sytuacja ...

kontynuować postępowania, i udzielenie zamówienia publicznego nie będzie leżało w interesie publicznym. Zmiana okoliczności musi mieć przy ...

Stachowiak, W. Dzierżanowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. VII, Warszawa 2018 ...

z.p., LEX). Podstawą do unieważnienia przetargu na kanwie tej normy ...

kontynuowanie postępowania nie leży w interesie publicznym. Dochodzi do wystąpienia obiektywnej, trwałej ...

z wyrządzeniem szkody w mieniu publicznym. Dotyczy to więc zdarzeń wyjątkowych ...

postępowania prowadziłoby do wydatkowania środków publicznych na cel, który utracił rację ...

zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co jest niedopuszczalne na gruncie ...

Istotą bowiem ustawowego uprawnienia do unieważnienia postępowania jest objęcie nim przede ...

usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Norma ta wymaga wykazania łącznego ...

skutkuje brakiem możliwości zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy (konieczne jest ustalenie związku ...

się również, że "zamawiający, uzasadniając unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ...

co najmniej jedną z przesłanek unieważnienia umowy wymienionych w art. 146 ...

J. E. Nowicki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. IV, Warszawa 2019 ...

które miałyby uprawniać zamawiających do unieważnienia umowy, należy również zachować daleko ...

udowodnienia wszystkich wskazanych, kumulatywnych przesłanek unieważnienia postępowania spoczywa na zamawiającym, który ...

przedstawić, co legło u podstaw unieważnienia przetargu narusza naczelną zasadę z ...

w informacji stanowiącej zawiadomienie o unieważnieniu przetargu, wszystkich okoliczności, którymi kierował ...

bada, czy zamawiający prawidłowo dokonał unieważnienia postępowania, zgodnie z informacją o ...

spóźnione, bowiem to zawiadomienie o unieważnieniu postępowania stanowi podstawę do wniesienia ...

wszystkich okoliczności w informacji o unieważnieniu przetargu, więc nowe okoliczności, nieujęte ...

zgodnie z którym nakazano zamawiającemu unieważnienie odrzucenia oferty obecnego odwołującego oraz ...

a dopiero w zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania, jednakże nie ma ona ...

16 kwietnia 2021 r. o unieważnieniu przetargu zamawiający podnosił także, iż ...

jak wskazał w zawiadomieniu o unieważnieniu przetargu posiada niestandardowe "uzasadnione potrzeby ...

dokumentacji postępowania nie leży w interesie publicznym. Zamawiający przyjął zaś w postępowaniu ...

taką optykę spojrzenia na przesłanki unieważnienia postępowania, że postanowił spróbować wykazać, iż w kategoriach interesu publicznego leży uwzględnienie jego ponadnormatywnych potrzeb ...

tym narusza to szeroko pojęty interes publiczny, a także prowadziłoby to do unieważnienia umowy. Niestety, zamawiający całkowicie pominął ...

sposobu rozumienia przez zamawiającego przesłanki interesu publicznego jest złożone do akt oświadczenie ...

zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynikiem, który jednostka zamawiająca uważa ...

wcale przydatne do ustalenia przesłanki unieważnienia postępowania związanej z okolicznością, że ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, a jest to jedynie subiektywne postrzeganie własnego interesu, utożsamianego z publicznym, przez zamawiającego. Tymczasem na potrzeby ...

rzeczowymi dowodami, że istnieje konkretny interes publiczny, i że dozna on obiektywnego ...

do tego nieudaną, że jego interes zostałby naruszony w przypadku braku ostania się decyzji o unieważnieniu przetargu. Z dowodów złożonych przez ...

nie mieści się w pojęciu interesu publicznego. Tym niemniej, jeśli nawet zamawiający ...

ich w okolicznościach sprawy z interesem publicznym wymagałoby udowodnienia, że nie mogą ...

tez, które postawił w uzasadnieniu unieważnienia postępowania. W istocie zamawiający ograniczył ...

w zasadzie dlatego ocenia, że interes publiczny zostałby naruszony poprzez zakończenie postępowania ...

wyłącznie na potrzeby decyzji o unieważnieniu postępowania post factum, co obniża ...

pola obrazowania. W informacji o unieważnieniu przetargu hasłowo wskazano na art ...

udowodniono, iż umowa będzie podlegała unieważnieniu, ani innej okoliczności wpisującej się ...

przez zamawiającego okoliczności nie uzasadniają unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia ...

konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Specyfikacja urządzenia produkcji GE nie ...

udzielenie zamówienia, w postaci bezpodstawnego unieważnienia przetargu. Mając na uwadze powyższe ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2007 31 fragmentów

2007-06-25 » Uwzględnia odwołanie i unieważnia czynność unieważnienia postępowania dokonaną przez Zamawiającego

Uwzględnia odwołanie i unieważnia czynność unieważnienia postępowania dokonaną przez Zamawiającego. 2 ...

zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4263 zł ...

xxx na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP ...

rachunku dochodów własnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz SAFEGE, Nanterre, 15 ...

01.06 2007 r. na unieważnienie postępowania z dnia 28 05 ...

2007 r. w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ...

i 3 oraz koniecznością dwukrotnego unieważnienia postępowania przetargowego przez Wykonawcę dla ...

poprzez jego nielegalne zastosowanie i unieważnienie toczącego się postępowania, Strona 3 ...

powoływanie się przez Zamawiającego na "interes publiczny" jest z jego strony nadużyciem ...

celu usprawiedliwienie swojej decyzji o unieważnieniu postępowania. Zdaniem odwołującego nie mogą ...

prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym opóźnienia w wykonywaniu dokumentacji projektowej ...

prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, bowiem Zamawiający będzie zmuszony ponownie ...

ogłosić. Odwołujący się uważa, że unieważnienie postępowania jest wynikiem nienależytego przygotowania ...

nie chęcią należytego wydatkowania środków publicznych. Odwołujący się uważa ponadto, że w interesie publicznym jest wykorzystanie dotacji UE dla ...

Odwołujący wnosi o: - uwzględnienie odwołania - unieważnienie czynności Zamawiającego unieważnienia postępowania przetargowego - nakazania Zamawiającemu zawarcia ...

z 8 Powoływanie się na interes publiczny wymaga udowodnienia, że wcześniej, czyli ...

kontynuowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający winien wskazać jaki interes publiczny wymaga dokonania przez niego unieważnienia postępowania.. Za interes publiczny należy uznać korzyści uzyskane z ...

przedsięwzięcia dla mieszkańców gminy Świebodzin. Interesu publicznego nie można utożsamiać z interesem zamawiającego. Interes publiczny musi być na tyle istotny ...

niezbędne jest jego postawienie przed interesem uczestników postępowania.. Zamawiający powołuje się ...

przewidzieć. Zdaniem Zespołu Arbitrów w interesie publicznym jest wykorzystanie dotacji z Unii ...

całości, a więc działa wbrew interesowi publicznemu. Trudno uznać również za uzasadniony ...

nieuprawniony i nie leży w interesie publicznym w świetle zadań jakich Zamawiający ...

do realizacji. Zamawiający jako powód unieważnienia postępowania w p.1 uzasadnienia ...

do wynagrodzenia. Powoływanie się na interes publiczny wydaje się , że stoi również ...

sprzeczności z racjonalnym wydatkowaniem środków publicznych określonych w art. 35 ust.3 ustawy o finansach publicznych, która również obowiązuje Zamawiającego - ogłaszanie ...

prawdopodobnie spowoduje wydatkowanie większych środków publicznych ze względu na notowany na ...

braku przekonywującego udowodnienia jaki to interes publiczny dozna uszczerbku ( poza interesem Zamawiającego) ZA stoi na stanowisku, że unieważnienie postępowania w oparciu o art ...

przesłanek tam zawartych do skutecznego unieważnienia postępowania bez naruszenia interesu prawnego, o którym mowa w ...

i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zasądzając na rzecz pełnomocnika Odwołującego ...

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz ...

za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w .................................................. Przewodniczący ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 51 fragmentów

2013-02-20 » Uwzględnia odwołanie

uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 2. kosztami postępowania obciąża Wojewódzki ...

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z ...

prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie "usługi sprzątania i ...

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z ...

ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8 lutego 2013 r. odwołujący ...

pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez unieważnienie postępowania w sytuacji braku zaistnienia przesłanek unieważnienia opisanych w tym przepisie oraz wnosząc o nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności unieważnienia postępowania. W uzasadnieniu odwołania odwołujący ...

pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych dla unieważnienia postępowania konieczne jest wykazanie łącznego ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, zmiana okoliczności jest istotna, a ...

lub wykonanie zamówienia nie leży interesie publicznym, za który należy uznawać korzyści ...

ochroną zdrowia, oświaty, kultury, porządku publicznego (uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 12 marca 1997 r.). W interesie publicznym leży możliwie szybkie wyłonienie profesjonalnego ...

zamawiającego nie przesądza o braku interesu publicznego w udzieleniu zamówienia. Wystąpienie innych ...

nie mogą być samoistną przesłanką unieważnienia postępowania. Interes publiczny należy wówczas wiązać z możliwością wystąpienia szkody w mieniu publicznym czy też bezwzględną nieprzydatnością przedmiotu ...

świadczenia usług medycznych. Zamawiający utożsamia interes publiczny z własnym interesem, co jest niedopuszczalne. Nadto działanie zamawiającego godzi w ogólny interes publiczny, jakim jest praworządność oraz w słuszny interes indywidualny odwołującego. Poza tym wprowadzenie ...

nie jest okolicznością istotną, uzasadniającą unieważnienie postępowania. Wybór wykonawcy w niniejszym ...

obiektach. Oznacza to, że w interesie publicznym jest powierzenie wykonania usługi wykonawcy ...

przyjęcie nowego planu udzielania zamówień publicznych i ewentualne wszczęcie nowego postępowania ...

stanowisko wskazane w informacji o unieważnieniu postępowania oraz wniósł o oddalenie ...

zamawiającego spełnione zostały wszystkie przesłanki unieważnienia postępowania. Przetarg został ogłoszony w ...

zmianą okoliczności uzasadniającą decyzję o unieważnieniu postępowania jest podjęcie 29 stycznia ...

w sprawie połączenia dwóch samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej poprzez włączenie ...

pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, bowiem podjęcie przez organ właścicielski ...

zamawiającego z budżetu województwa. Przez interes publiczny należy uznawać, jak wskazał w ...

związanych np. z ochroną zdrowia". Interes publiczny rozumiany jest zatem jako potrzeba ...

cechą. Zamawiający uznał, iż w interesie ogółu społeczeństwa, zwłaszcza mieszkańców województwa, leży racjonalne wydatkowanie środków publicznych oraz możliwe polepszenie standardu świadczonych ...

jak najwyższego standardu leży w interesie publicznym, gdyż stanowi dbałość o finanse publiczne. W szpitalu w Sokolnikach usługa ...

rozpisania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Takie działanie może zmierzać do ...

jako działanie nie tylko w interesie publicznym, ale i w interesie pacjentów. Opisanie przedmiotu zamówienia na ...

prowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający nie utożsamia swojego interesu z interesem publicznym, a także nie wskazuje, że ...

sprzątania i opieki nad pacjentami. Unieważnienie postępowania pozwoli mu jednak na ...

jakości, co jest działaniem w interesie również pacjentów. Zamawiający po uwzględnieniu ...

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a Odwołujący ma interes we wniesieniu odwołania w rozumieniu ...

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Izba ustaliła też, że stan ...

faktyczny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest sporny. Co do ...

pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Izba w całości przyznaje rację ...

poglądy orzecznictwa dotyczące zarówno możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podstaw takiego unieważnienia z powołaniem się na art ...

pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli wystąpienie istotnej zmiany okoliczności ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej ...

jak i ustawy Prawo zamówień publicznych, której wyrazem jest m.in. niemożność bezpodstawnego i autorytarnego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, lecz jedynie po zaistnieniu podstaw ...

bowiem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający de facto zobowiązuje się ...

ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest często porównywane ze złożeniem przyrzeczenia publicznego, o którym mowa w art ...

Izba uznaje przywołaną podstawę faktyczną unieważnienia postępowania za niespełniającą przesłanek wskazanych ...

pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zrozumiałe jest, że przejęcie przez ...

Jednak samo założenie, że po unieważnieniu niniejszego przetargu, przy kolejnym zamówieniu ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. Z takiego powodu można by ...

przypadku oszczędności w wydatkowaniu środków publicznych leżą w interesie publicznym. Należy też zwrócić uwagę, że przesłanką unieważnienia postępowania jest to, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, a w konsekwencji także prowadzenie ...

tych usług nie leży w interesie publicznym, lecz zamawiający zmienił koncepcję przeprowadzenia ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. Przesłanka ta zachodziłaby przykładowo, gdyby ...

nie wykazał zaistnienia podstaw do unieważnienia postępowania w oparciu o art ...

pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zatem jego decyzja o unieważnieniu postępowania powinna zostać unieważniona, a ...

przewidzianą w ustawie Prawo zamówień publicznych procedurą od momentu, w którym ...

i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie ...

KIO/KD 32/17 – Uchwała KIO – 2017-07-25 44 fragmenty Premium ciekawe zdania

2017-07-25 » Zastrzeżenia zamawiającego do wyniku kontroli doraźnej nie zasługują na uwzględnienie

roku do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez Zamawiającego Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa ...

przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ...

kontroli doraźnej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie zasługują na uwzględnienie. UZASADNIENIE ...

prowadziło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn ...

roku Zamawiający poinformował wykonawców o unieważnieniu ww. postępowania. W przesłanej Wykonawcom informacji o unieważnieniu postepowania Zamawiający podał, że "Podstawą prawną unieważnienia jest art. 93 ust. 1 ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej ...

wskazanie podstawy prawnej oraz faktycznej unieważnienia ww. postępowania wynikało, że postępowanie ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej ...

terenie przeznaczonym na realizację zamówienia publicznego, ludzkich kości oraz materiałów wybuchowych ...

z wyrządzeniem szkody w mieniu publicznym. Kwestie bezpieczeństwa jak i ochrony ...

chwili nie leży w ogólnym interesie publicznym". W toku kontroli doraźnej ustalono ...

również, że 12 dni po unieważnieniu ww. postępowania, tj. w dniu ...

przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 132022-2016 ogłoszenie ...

Kontrolujący podał, że obligatoryjne przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zostały ...

rozszerzająco i nie jest możliwe unieważnienie postepowania w sytuacji kiedy brak ...

i 2 Pzp. Nadto że unieważnienie przez zamawiającego postępowania możliwe jest ...

zamówienia nie leży już w interesie publicznym. Przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ...

Przy tym, decyzja zamawiającego o unieważnieniu postępowania powinna być pozbawiona jakiejkolwiek ...

postępowania lub realizację zamówienia w interesie publicznym. Reasumując powyższe ustalenia Prezes UZP ...

prawnym Zamawiający bezpodstawnie dokonał czynności unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia ...

złożyli oferty w postępowaniu, o unieważnieniu postępowania bez podania uzasadnienia faktycznego ...

kontroli w których podał, że unieważnienie postępowania, które nastąpiło na podstawie ...

znalezienie niewybuchów. Zamawiający działając w interesie publicznym, który w niniejszej sprawie przedłożył nad interesem uczestników postępowania był zmuszony do unieważnienia przetargu, ponieważ przede wszystkim nie ...

podjęcie takiej decyzji leżało w interesie publicznym ze względu na obowiązek oddania ...

zmarłym. Wskazał także, iż za unieważnieniem postepowania przemawiał także obowiązek prawny ...

dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz ustaleń dokonanych w toku ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej ...

przewidzieć. Zamawiający powyższą podstawę do unieważnienia utożsamiał z tym, iż miał ...

terenie przeznaczonym na realizację zamówienia publicznego, ludzkich kości oraz materiałów wybuchowych". W zakresie możliwości unieważnienia postępowania, Izba wskazuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego można unieważnić, jeżeli wystąpiła istotna ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej ...

zadania objętego postępowaniem o zamówienie publiczne, która w określonych warunkach powoduje ...

dalsze kontynuowanie postępowania przetargowego narusza interes publiczny, któremu miało służyć to postępowanie". Omawiana przesłanka unieważnienia postępowania stanowi wyraz ochrony interesu publicznego, wyrażającego się w gospodarnym i efektywnym wydatkowaniu środków publicznych. Często się bowiem zdarza, że ...

z wyrządzeniem szkody w mieniu publicznym. W takim wypadku Zamawiający, powołując się na interes publiczny, ma możliwość unieważnienia postępowania. Omawiana przesłanka powinna być ...

wykonanie, nie leży już w interesie publicznym. Do unieważnienia postępowanie o zamówienie nie wystarczy ...

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Natomiast sytuacja w przedmiotowym postępowania ...

zamówienia nie leży już w interesie publicznym. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w ...

jakie nastąpiły przed i po unieważnieniu postepowania, otóż: pismem z dnia ...

r. Zamawiający poinformował Wykonawców o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ...

a więc 12 dni po unieważnieniu postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone zostało pod numerem 132022 ...

w ciągu kilku dni od unieważnienia postępowania. W tej sytuacji nie wystąpiły podstawy faktyczne do unieważnienia postepowania w oparciu o wskazaną ...

że brak było podstaw do unieważnienia postępowania. Katalog przesłanek unieważnienia postępowania są wymienione enumeratywnie i ...

interpretowane rozszerzająco na sytuacje podobne. Unieważnienie postępowania wymaga od Zamawiającego prawidłowego posłużenia się pojęciem interesu publicznego, który nie musi być tożsamy z interesem Zamawiającego. Powołując się na przedmiotową przesłankę unieważnienia, Zamawiający powinien wskazać, jaki interes publiczny wymaga dokonania przez niego unieważnienia postępowania oraz udowodnić jego trwałość ...

z których wywodzi podstawę do unieważnienia postepowania brak było możliwości do ...

czynności, umożliwiających dalsze kontynuowanie postępowania. Unieważnienie przez Zamawiającego postępowania możliwe jest ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017 312 fragmentów

2017-05-12 » Uwzględnia oba odwołania

nakazuje Zamawiającemu Gminie Miejskiej Świdnik unieważnienie czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawcy AVR ...

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z ...

wszczął postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ...

otrzymał od Zamawiającego informację o unieważnieniu przedmiotowego przetargu ze wskazaniem jako ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej ...

usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Nie zgadzając się z powyższą ...

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z ...

zwanej dalej ustawą Pzp — poprzez unieważnienie postępowania, mimo iż nie wystąpiła ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej ...

ust. 6 ustawy Pzp — poprzez unieważnienie postępowania, mimo iż nie jest ...

usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 3) naruszenie przepisu art. 7 ...

odwołania oraz: 1) nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności unieważnienia postępowania; 2) nakazanie Zamawiającemu dokonania ...

Odwoławczą. Odwołujący wskazał, że posiada interes we wniesieniu odwołania, bowiem złożył ...

ustawy Pzp czynność Zamawiającego, tj. unieważnienie postępowania uniemożliwia mu uzyskanie zamówienia ...

Odwołującego ze wskazanymi powyżej podstawami unieważnienia postępowania nie sposób się zgodzić ...

niego samego na użytek przedmiotowego unieważnienia, a zatem nie może stanowić podstawy unieważnienia postępowania. Przede wszystkim Odwołujący wskazał ...

Pzp. Podkreślił przy tym, że unieważnienie postępowania jest instytucją wyjątkową w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i powinno być stosowane w ...

wykonawcą. W żadnym razie przesłanek unieważnienia, w tym także określonych w ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej ...

trybie przetargu nie leży w interesie publicznym i jest niemożliwe pod względem ...

miejsc pracy oraz lepiej zaspokoi interes publiczny mieszkańców Gminy Miejskiej Świdnik.". W ...

Miejskiej Świdnik o charakterze użyteczności publicznej: 1) zarządzanie budynkami i lokalami ...

Odwołującego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania konkurencyjnego, bowiem zdał sobie ...

wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający podjął decyzje, żeby przedmiotowego ...

materialne przesłanki uprawniające Zamawiającego do unieważnienia postępowania na podstawie przepisu art ...

Pzp. Jednocześnie odnosząc się do interesu uzasadniającego unieważnienie postępowania wskazanego przez Zamawiającego: "W ...

trybie przetargu nie leży w interesie publicznym i jest niemożliwe pod względem ...

miejsc pracy oraz lepiej zaspokoi interes publiczny mieszkańców Gminy Miejskiej Świdnik", Odwołujący ...

może on być uznany za interes publiczny. Zarzucił, że Zamawiający nie wyjaśnił ...

trybie przetargu nie leży w interesie publicznym", a leżało w interesie publicznym w momencie wszczęcia przedmiotowego postępowania ...

etapie postępowania nie leży w interesie publicznym unieważnienie postępowania z uwagi na brak ...

nie wskazuje, że brak jest interesu w wykonaniu zamówienia, a jedynie wskazuje, że interesem tym nie jest udzielenie zamówienia ...

jedynym udziałowcem. Według Odwołującego za interes publiczny nie może być w tym ...

mówić tylko i wyłącznie o interesie Zamawiającego, nie zaś o interesie publicznym, a możliwość zmniejszenia wydatków przez ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. Nie można automatycznie utożsamiać interesu publicznego z interesem ekonomicznym zamawiającego. W interesie publicznym leży wykonanie przedmiotowego zamówienia, którego to interesu Zamawiający nie kwestionuje. Jednocześnie Odwołujący ...

irrelewantna z punktu widzenia przesłanek unieważnienia postępowania, bowiem spółka PEGIMEK funkcjonuje ...

nie ziściły się przesłanki dopuszczające unieważnienie postępowania w okolicznościach faktycznych wskazanych ...

wykonanie zamówienia nadal leży w interesie publicznym, który Zamawiający błędnie utożsamia ze swoim interesem jako jedynego udziałowca w spółce ...

co do zasady, ale możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania w okolicznościach faktycznych ...

postępowania, nie może stanowić podstawy unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkurencyjnym ...

usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego Najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę ...

w konsekwencji naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art.15 ustawy ...

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r ...

r. stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w ort 11 ustawy ...

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W tej sytuacji Zamawiający nie ...

ma możliwości prawnej zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. ". Odnosząc się do powyższego uzasadnienia ...

prawnego braku zmaterializowania się przesłanki unieważnienia wyrażonej w przepisie art. 97 ...

dopiero w treści pisma o unieważnieniu postępowania i jako taka nie ...

dniu otwarcia ofert podał do publicznej wiadomości, że kwota jaką zamierza ...

środków Zamawiającego na realizację zamówienia publicznego, czego zresztą dotyczy inna przesłanka unieważnienia postępowania, niewskazana przez Zamawiającego. Przechodząc ...

nie stanowi podstawy do potencjalnego unieważnienia umowy. Według Odwołującego - tylko i ...

unieważniania umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 146 ust 1 Prawa zamówień publicznych) oraz przesłanka naruszenia przepisów tej ...

dane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego podlega unieważnieniu w oparciu o dyspozycje z ...

1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych. Zdaniem Odwołującego w niniejszej sprawie ...

zamawiający, dokonując oceny podstaw do unieważnienia postępowania w oparciu o wskazaną ...

uwagę nie tylko okoliczności skutkujące unieważnieniem zawartej umowy, określone w art ...

1, ale także okoliczności skutkujące unieważnieniem umowy z art 146 ust ...

Brak jest natomiast podstaw do unieważnienia umowy na podstawie okoliczności innych ...

i wyłącznie przepisu Prawa zamówień publicznych, które miało lub mogło mieć ...

także pominąć faktu, że możliwości unieważnienia postępowania z powołaniem się na ...

mającą wpływ na zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy są ograniczone do literalnego ...

jego wynik. Tymczasem jako podstawę unieważnienia postępowania Zamawiający wskazał jedynie swoją ...

z powodu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, z uwagi na jego zaniedbania ...

to okoliczność, która stanowi podstawę unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie jest też wadą - tym ...

przepisami odnoszącymi się do finansów publicznych, które nie mogą stanowić podstawy do unieważnienia postępowania, bowiem przepisy art. 93 ...

zamówienia, nie może stanowić podstawy unieważnienia postępowania. Odwołujący zwrócił również uwagę ...

dalszej części uzasadnienia decyzji o unieważnieniu postępowania Zamawiający wskazał, że: " 3 ...

wada, która uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego dotyczy określenia wymagań w sprawie ...

opinii wydanej przez Urząd Zamówień Publicznych zamieszczonej na stronach UZP pt ...

niezgodne z zasadami systemu zamówień publicznych, ale również pozostaje w sprzeczności ...

na podstawie przepisów o finansach publicznych, zasadą celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Zamawiający zobowiązany jest dążyć do ...

wykonawców oraz efektywności wydatkowania środków publicznych. Mając powyższe na uwadze oraz ...

usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku dokonania przez zamawiającego ...

wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przede wszystkim nie zgodził się ...

które skutkuje, bądź mogłaby skutkować, unieważnieniem zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przyznał, że przepis art. 146 ...

ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera klauzulę generalną, co nie ...

prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Zasadą jest, że wszczęte postępowanie ...

oferty, a nie zakończyć się unieważnieniem. Możliwości unieważnienia postępowania z powołaniem się na ...

1 ustawy podstawy podlegania umowy unieważnieniu. Według Odwołującego niedopuszczalna jest wykładnia ...

6, która pozwalałby zamawiającym na unieważnienie postępowania z powołaniem się na ...

nie może stanowić podstaw do unieważnienia postępowania. Kryteria unieważnienia postępowania wynikają z ustawy, a ...

wady postępowania, która umożliwiałaby jego unieważnienie. Zdaniem Odwołującego fakt, że w ...

zasadne, nie może stanowić podstawy unieważnienia. Nadto, podniósł, że wadliwy opis ...

zamówienia nie może stanowić podstawy unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ...

pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Mając na uwadze powyższe Odwołujący ...

przez niego postępowaniu wyczerpują przesłanki unieważnienia postępowania. W szczególności, zarzucił, że ...

jakiej podstawie mogłoby dojść do unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej w następstwie jego rozstrzygnięcia. Zdaniem Odwołującego uzasadnienie czynności unieważnienie postępowania wskazuje na pewne błędy ...

doniosły z punktu widzenia przesłanek unieważnienia postępowania wynikających z przepisów ustawy ...

irrelewantne z punktu widzenia przesłanek unieważnienia tak postępowania, jak i umowy ...

w celu wykreowania okoliczności ułatwiających unieważnienie postępowania, w sytuacji, gdy prowadzone ...

w drugim załączniku, informację o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu ...

na przedłużenie terminu związania ofertą, - unieważnieniu postępowania pn. "Oczyszczanie terenów komunalnych ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, - unieważnieniu postępowania pn. "Oczyszczanieterenów komunalnych oraz ...

usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, - niedopełnieniu przez Zamawiającego obowiązkunałożonego na ...

na należytym uzasadnieniu decyzji o unieważnieniu postępowania, co utrudniło Wykonawcy poznanie ...

następujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a mianowicie: 1) Art. 89 ...

Pzp poprzez jego zastosowanie i unieważnienie postępowania z uwagi na wystąpienie ...

wykonanie zamówienia nie leży w "interesie publicznym", czego nie można było wcześniej ...

ust 1 ustawy Pzp poprzez unieważnienie postępowania z uwagi na okoliczność ...

usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sytuacji gdy nie wystąpiły ...

niewłaściwe zastosowanie, polegające na bezzasadnym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ze względu na obarczenie postępowania ...

usunięcia wadą uniemożliwiają zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, polegające na niewłaściwym określeniu zakresu ...

ustawy Pzp polegające na uzasadnieniu unieważnienia postępowania w sposób sprzeczny z ...

i faktycznego w "zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania" dla podjętych przez Zamawiającego ...

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 7) Art. 93 ust. 1 ...

niewłaściwe zastosowane, polegające na bezzasadnym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i przekazaniu wykonania usług objętych ...

dopuszczeniu się udzielenia niedozwolonej pomocy publicznej na rzecz przedsiębiorcy, 8) Art ...

niewłaściwe zastosowane, polegające na bezzasadnym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i przekazaniu wykonania usług objętych ...

wadium już złożonego, - nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności unieważnienia postępowania, - nakazania Zamawiającemu unieważnienia czynności odrzucenia oferty AVR sp ...

drugim załączniku 2) informację o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu ...

przekazał Odwołującemu się "zawiadomienie o unieważnieniu postępowania" wskazując, iż czyni to ...

należy, iż Odwołujący się posiada interes do wnoszenia środków ochrony prawnej ...

nastąpić kumulatywnie wraz z przesłanką interesu w uzyskaniu danego zamówienia jest ...

zamawiającego przepisów ustawy" (Prawo zamówień publicznych. Komentarz - Dzierżanowski W., Jerzykowski J ...

M., Wolters Kluwer, Warszawa 2014). Interes AVR sp. z o.o ...

Izbę, Zamawiający zmuszony zostanie do unieważnienia swoich dotychczasowych czynności, co z ...

na ewentualny brak legitymacji (brak interesu) Wykonawcy do wniesienia odwołania. Potwierdza ...

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu związania ofertą ...

szczególności zaś dbania o "własny interes" w postępowaniu : 1) E-mail ...

10:42) o udzielenie informacji publicznej w zakresie obejmującym czynności wykonane ...

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie nr WIZ-Z ...

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. W kwestii natomiast właściwej interpretacji ...

obowiązków związanych z prowadzeniem postępowania publicznego. Należy w tym kontekście wskazać ...

ce/u postępowania o zamówienie publiczne, zamawiający powinien wezwać wykonawców do ...

terminu związania oferta leży w interesie zamawiającego, to on bowiem dzięki ...

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego winien kierować się dążeniem do ...

przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego stanowi naruszenie powyższego obowiązku: Należy ...

wyboru oferty. Przedłużenie leży w interesie zamawiającego, który dzięki temu ma ...

prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób umożliwiający wybór najkorzystniejszej ...

celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ma być wybór najkorzystniejszej oferty ...

najkorzystniejszej, tak by wydatkowanie pieniędzy publicznych nastąpiło w sposób racjonalny i ...

lub usługi - odrzucenie wszystkich ofert, unieważnienie postępowania, a następnie udzielenie zamówienia ...

m.in. na to, iż "Interes publiczny oraz interesy wykonawców, którzy złożyli oferty, wymagają ...

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku zaś, gdyby zamawiając ...

i zasadom ustawy Prawo zamówień publicznych, a przeciwnie przywrócić powinna stan ...

obliguje zamawiającego, który działaj w interesie publicznym i zmierza do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, by podejmował wszelkie przewidziane prawem ...

w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest - z uwag i na ...

zauważyć za doktryną (Prawo zamówień publicznych. Komentarz - Nowicki J.E., Bazan ...

A, Wolters Kluwer 2015), iż unieważnienie postępowania jest instytucją wyjątkową w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Celem postępowania jest - zgodnie z ...

zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Przesłanki unieważnienia postępowania podlegają wykładni ścisłej, a ...

uwagę, że "Co do zasady unieważnienie postępowania musi być konsekwencją wystąpienia ...

że "Przed podjęciem decyzji o unieważnieniu zamawiający powinien uwzględnić, każdorazowo i ...

toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o He uzna, iż dokonane ...

inne okoliczności, które uzasadniałyby ich unieważnienie" (zob. wyrok KIO UZP z ...

postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na "Oczyszczanie terenów komunalnych oraz ...

wykonywanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej ...

Zamawiającego w piśmie "zawiadomienie o unieważnieniu postępowania" z dnia 13 kwietnia ...

w uzasadnieniu do zawiadomienia o unieważnieniu postępowania "W momencie wszczęcia postępowania ...

przyp. Odwołującego) wymienia trzy przesłanki unieważnienia postępowania, które musza wystąpić łącznie. Interes publiczny to pojęcie szersze niż interes zamawiającego, nawet gdyby przyjąć, że ...

wcześniejszego przewidzenia tej okoliczności. Pojęcie "interes publiczny" musi być wiązane z interesem ogółu, interesem określonej społeczności czy nawet grupy ...

mieszkańców dla której dane zamówienie publiczne miało być przeznaczone (Prawo zamówień publicznych. Komentarz - S. Babiarz, Lexis Nexis ...

wynika więc z powyższego, dla unieważnienia postępowania w oparciu o treść ...

było wcześniej przewidzieć" oraz "braku interesu publicznego" w dalszym prowadzeniu postępowania lub ...

W przeciwnym razie odpada możliwość unieważnienia postępowania w oparciu o tę ...

swym piśmie pn. "zawiadomienie o unieważnieniu postępowania" z dnia 13 kwietnia ...

nie wskazał dlaczego prowadzenie zamówienia publicznego nie leży "w interesie publicznym". Za takowe uzasadnienie trudno uznać ...

miejsc pracy oraz lepiej zaspokoi interes publiczny mieszkańców Gminy Miejskiej Świdnik". Jak ...

uznanie, iż wykazano faktycznie "brak interesu publicznego w prowadzeniu postępowania lub jego ...

pracowników w spółce komunalnej z "interesem publicznym" Gminy Świdnik oraz dlaczego spółka ta "lepiej zaspokoi interes publiczny Gminy Miejskiej Świdnik" niż inne ...

najistotniejszą tj. co faktycznie tym "interesem" jest. Brak wykazania tych okoliczności ...

a w konsekwencji i możliwość unieważnienia postępowania w oparciu o treść ...

Zespół Arbitrów "Jeśli chodzi o interes publiczny to dla zaistnienia tej przesłanki ...

gwarantowane przy zastosowaniu procedury zamówień publicznych" (wyrok ZA UZP z 30 ...

iż wątpliwym z punktu widzenia "interesu publicznego" - który Odwołujący się nie utożsamia, ani z interesem Zamawiającego, ani jego spółki komunalnej ...

ponownie do próby zdefiniowania pojęcia "interesu publicznego" istotnego dla możliwości zastosowania art ...

możliwością wystąpienia szkody w mieniu publicznym, bezwzględną nieprzydatnością przedmiotu zamówienia itp. W doktrynie "interes publiczny" rozumie się jako "określoną wartość ...

razie konfliktu z przeciwstawnymi celami (interesami) prywatnymi (...)Interesem publicznym jest interes określonej grupy (społeczności, wspólnoty) odpowiadający ...

albo też artykułowanym przez organ publiczny w ramach jego kompetencji formalnych ...

w piśmie pn. "zawiadomienie o unieważnieniu postępowania" z dnia 13 kwietnia ...

powołać się na bliżej nieokreślony "interes publiczny" w ochronie którego wystąpił unieważniając ...

Odwołujący może tylko spekulować, iż "interes publiczny" w wyborze najkorzystniejszej oferty (Wykonawcy ...

się jednak, ze przeciwnie jednak "interes" ten nadal istnieje, albowiem jest ...

także uwagę, że udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jest aktualnie sprzeczne z "interesem publicznym" m.in. z uwagi na ...

dodatkowo jak wskazano "lepiej zaspokoi interes publiczny". Widzimy więc, że sam Zamawiający posługuje się terminem "interes publiczny" dla ilustracji różnych zjawisk (w ...

Odwołujący się) - głównie związanych z interesem spółki komunalnej - zapewne czyniąc to ...

wątpliwą pod względem prawnym czynność unieważnienia postępowania. Tymczasem precyzyjne, konkretne wskazanie o jaki "interes publiczny" chodzi Zamawiającemu jest warunkiem sine ...

qua non, by o takim "interesie" w kontekście omawianego przepisu mówić w ogóle -"Interes publiczny nie może być utożsamiany z interesem zamawiającego. W każdym przypadku zamawiający ...

ma obowiązek wskazać, o jaki interes publiczny chodzi, i udowodnić, że jest ...

uprawnienia wykonawców. Zarówno istnienie takiego interesu, jak i jego znaczenie, a ...

konieczność przedłożenia w konkretnym przypadku interesu publicznego nad interes indywidualny podlegać muszą zawsze wnikliwej ...

Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych z dnia 28 stycznia 2005 ...

nie wskazał precyzyjnie o jaki "interes publiczny" chodzi, nie udowodnił jego wagi ...

wykazał dlaczego w jego kontekście unieważnienie postępowania jest zasadne. Odwołujący się pragnie zauważyć, iż w interesie Zamawiającego, ale przede wszystkim reprezentowanym przez niego "interesie publicznym" - podobnie jak w każdym postępowaniu ...

Świdnika tj. z punktu widzenia "interesu publicznego". Co istotne, wybór oferty w ...

niekonkurencyjnego udzielenia zamówienia, zgodnie z "interesem publicznym" - lepiej zadbać o należyte wykonywanie ...

Zamawiającego świadczące rzekomo o braku "interesu publicznego" dla rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania. Co ...

iż spółka komunalna "lepiej zaspokoi interes publiczny". Z tak postawionym stanowiskiem trudno ...

pragnie zauważyć, iż korzystniejsze dla "interesu publicznego", który AVR sp. z o.o. nie identyfikuje z "interesem spółki komunalnej", a szeroko "interesem publicznym" związanym z "interesem" mieszkańców miasta Świdnika mógłby być ...

spółce komunalnej", czy "lepszym zaspokajaniu interesu przez spółkę komunalną" mocno hipotetyczny ...

stanowić o istnieniu lub braku "interesu publicznego". Na koniec trzeba podkreślić, że ...

Odwołującego jest potencjalny wpływ na "interes publiczny" spółki komunalnej, która na skutek ...

i czy w ogóle na "interes publiczny". Już powyższe pozwala na ustalenie, iż o żadnym "braku interesu publicznego" w dalszym prowadzeniu postępowania nie ...

naprawdę nie wiadomo o jaki "interes publiczny" Zamawiającemu de facto chodzi. Na ...

należy zauważyć, iż na chwilę unieważnienia postępowania Wykonawcy nie otrzymali informacji ...

postępowania miałby pozytywny wpływ na "interes publiczny", albowiem Zamawiający "zaoszczędziłby" środki, które ...

na inne cele, związane z "interesem publicznym", identyfikowanym tu jako interesem mieszkańców Świdnika (remonty, budowa nowej ...

których wspomina w uzasadnieniu do unieważnienia Zamawiający "nie można było wcześniej ...

od konkurencyjnych trybów w zamówieniach publicznych, przewidziane m.in. w art ...

jest związana nie tyle z "interesem publicznym", co z nową koncepcją Zamawiającego ...

zakresie związanym z decyzja o unieważnieniu postępowania wskazuję się, że takie zakończenie procedury udzielania zamówienia publicznego powinno być wyjątkiem od zasady ...

zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego i por. przepis art. 2 ...

a Pzp ). Wobec tego przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego musza być interpretowane ściśle".(wyrok ...

stanowiskiem orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, "Unieważnienie postępowania, które jest obowiązkiem zamawiającego ...

Jak wynika z powyższego, do unieważnienia postępowania z uwagi na treść ...

postępowaniu - uniemożliwia zgodne z ustawą unieważnienie postępowania. Co równie istotne obowiązująca ...

ustawy zasada numerus clausus przesłanek unieważnienia postępowania nie pozwala na ich ...

w uzasadnieniu, iż podstawą prawną unieważnienia - z uwagi na brak środków ...

pzp. Dokonując oceny podstaw do unieważnienia postępowania w oparciu o wskazaną ...

prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zawarcia umowy. Ust. 5 ...

materialne przesłanki wskazujące na możliwość unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jedną z nich jest przesłanka ...

KIO/UZP 2789/10). Dla unieważnienia postępowania w oparciu o przesłankę ...

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Otóż 6 października 2016 r ...

ta wskazana w uzasadnieniu do unieważnienia postępowania i procedował dalej. Co ...

do niego w trybie informacji publicznej, Zamawiający stwierdził wprost, iż: "postępowanie ...

izby Odwoławczej przy Prezesie Zamówień Publicznych z dnia z dnia 22 ...

210/10), że "nadużycie instytucji unieważnienia (w oparciu o treść art ...

naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie, ze względu na podstawę unieważnienia przedmiotowego postępowania, istotne jest wskazanie ...

etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie powinni ponosić negatywnych konsekwencji ...

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Dodatkowo na co trzeba zwrócić ...

tą wskazaną w uzasadnieniu do unieważnienia postępowania. Co konieczne podkreślenia Zamawiający ...

sine qua non prawidłowego uzasadnienia unieważnienia postępowania w omawianym zakresie. Dalej ...

kwotą wskazaną w uzasadnieniu do unieważnienia postępowania - zachowując się biernie - nadal ...

na str. 3 "Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania" wskazał na niedającą się ...

prac, zawartym w "Zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania". Na str. 3 i ...

przedmiotowym postępowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 16 grudnia 2016 ...

z początkiem kwietnia (Zawiadomienie o unieważnieniu datowane jest na dzień 13 ...

zarzutu, Zamawiający wskazując na przyczyny unieważnienia postępowania, na str. 2 "zawiadomienia ...

pzp. Przytoczona norma prawna dopuszcza unieważnienie ze względu na niemożliwą do ...

usunięcia wadę uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Tymczasem sama kwestia unieważnienia umowy musi zostać oceniona pod ...

wskazuje natomiast jedynie na możliwość unieważnienia umowy zawartej po przeprowadzenia postępowania ...

przez Zamawiającego swej decyzji o unieważnieniu postępowania z uwagi na treść ...

art. 93 ustawy pzp "O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający ...

o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ...

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ...

i prawne". W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania zamawiający podaje uzasadnienie faktyczne ...

prawnym jest wskazanie konkretnej przesłanki unieważnienia (lub wszystkich przesłanek, jeśli wystąpią ...

wyczerpują. Dotyczy to wszelkich przesłanek unieważnienia, jednak ze względu na niedookreślony ...

podstawie przesłanek odnoszących się do interesu publicznego oraz wady postępowania" (Prawo zamówień publicznych. Komentarz. - Dzierżanowski W., Jerzykowski, Stachowiak ...

mamy do czynienia z podstawą unieważnienia z pkt 6 i 7 ...

ustalenie, co było faktyczną przyczyną unieważnienia - jak w przypadku art. 93 ...

do usunięcia" stanowi okoliczność uzasadniającą unieważnienie umowy. Warto także zwrócić uwagę ...

Zamawiający uzasadniając swoją decyzje o "unieważnieniu postępowania" pomija pewne okoliczności, które ...

UZP 248/08 "W przypadku unieważnienia postępowania na zamawiającym ciąży obowiązek ...

1 pkt 7 decyzji o unieważnieniu postępowania Zamawiający nie może podjąć ...

podanie uzasadnienia faktycznego i prawnego unieważnienia postępowania nie jest jedynie dopełnieniem ...

stanowi element konstytutywny decyzji o unieważnieniu postępowania, w szczególności jeżeli została ...

tym samym wyroku - jeżeli przyczyna unieważnienia wykracza poza katalog oczywistych sytuacji ...

poważna, że uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia. Dlatego ...

kwestią wątpliwą jest czy do unieważnienia postępowania w ogóle powinno dojść ...

i czy na pewno do unieważnienia umowy w przypadku jej zawarcia ...

Zamawiającego kluczowej zasady udzielania zamówień publicznych w sposób zapewniający zachowanie uczciwej ...

albowiem wadliwe uzasadnienie decyzji o unieważnieniu postępowania ma istotny wpływ na ...

ustawodawca wprowadził ustawę prawo zamówień publicznych. Potrzeba wprowadzenia przedmiotowych przepisów wyniknęła ...

i transparentnych zasad wydatkowania środków publicznych. Ustawodawca pragnął zadbać, aby finansowanie ...

iż "[...] wyłączenia z reżimu zamówień publicznych wyznaczają zakres w którym gwarancje ...

spod reżimu Ustawy Prawo zamówień publicznych- przyp. Odwołującego) ten jest przedmiotem ...

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Mając na względzie "zamiar" ustawodawcy ...

pominięciem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, jak też pamiętać o normach ...

wcześniej postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, kontrolowanej przez siebie spółce prawa ...

naruszeń przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, a tym samym naruszeń traktatów ...

house i przekazywanie bezprzetargowo środków publicznych podmiotowi trzeciemu może stanowić naruszenie ...

107 TFUE o niedozwolonej pomocy publicznej. Zamawiający winien dołożyć w tym ...

Magdeburga zadań z zakresu transportu publicznego. W ramach wskazanego wyroku wypracowano ...

których każdy organ dysponujący środkami publicznymi winien się odnieść i sprawdzić ...

naruszenia postanowień traktatowych. Aby pomoc publiczna była dozwolona należy określić jej ...

wykonywania obowiązków z zakresu użyteczności publicznej, a obowiązki muszą być jasno ...

wykonywaniem obowiązków świadczenia usług użyteczności publicznej, przy uwzględnieniu odpowiednich przychodów i ...

wykonywać obowiązki świadczenia usług użyteczności publicznej nie zostało w konkretnym przypadku ...

wybrane zgodnie z procedurami zamówień publicznych, które pozwoliłyby na wybór oferenta ...

wykonywaniu obowiązków z zakresu użyteczności publicznej, aby móc sprostać wymaganiom z ...

jak i wydatkowanych środków. Organ publiczny zobowiązany jest do szczegółowej kalkulacji ...

zasad oraz metod przekazania środków publicznych. Z wiedzy posiadanej przez Odwołującego ...

zakazujące "dotowania" przedsiębiorców ze środków publicznych. Wystąpienia powyższego deliktu ma bezpośredni ...

wykorzystania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych dot. unieważnienia postępowania, co tym samym czyni ...

kilkudziesięciu miejsc pracy oraz zaspokojenia interesu publicznego mieszkańców (vide: str. 2 zawiadomienia o unieważnieniu postępowania). Należy zwrócić uwagę, że ...

i przy wykorzystaniu znacznych środków publicznych. Dodatkowo, w nawiązaniu do opisanej ...

kwietnia 2017r., zawiadomienia o unieważnieniu postepowania z dnia 13 kwietnia ...

Izba rozstrzygnęła na wstępie zagadnienie interesu i możliwości wystąpienia szkody. Przepis ...

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ...

sp. z o.o. miał interes w uzyskaniu zamówienia, a nie ...

2017r. zawiadomił wykonawców o unieważnieniu postępowania na podstawie art.93 ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej ...

usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W piśmie tym Zamawiający stwierdził ...

W swojej motywacji do czynności unieważnienia przetargu podniósł, co następuje. "Postępowanie ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej ...

trybie przetargu nie leży w interesie publicznym i jest niemożliwe pod względem ...

miejsc pracy oraz lepiej zaspokoi interes publiczny mieszkańców Gminy Miejskiej Świdnik. 2 ...

usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego Najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę ...

w konsekwencji naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art.15 ustawy ...

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r ...

r. stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w ort 11 ustawy ...

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W tej sytuacji Zamawiający nie ...

ma możliwości prawnej zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Kolejna wada, która uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego dotyczy określenia wymagań w sprawie ...

opinii wydanej przez Urząd Zamówień Publicznych zamieszczonej na stronach UZP pt ...

niezgodne z zasadami systemu zamówień publicznych, ale również pozostaje w sprzeczności ...

na podstawie przepisów o finansach publicznych, zasadą celowego i oszczędnego wydatkowania' środków publicznych. Zamawiający zobowiązany jest dążyć do ...

wykonawców oraz efektywności wydatkowania środków publicznych. Mając powyższe na uwadze oraz ...

usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku dokonania przez zamawiającego ...

się do kwestii prawnej dopuszczalności unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepis art ...

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej ...

zadań odpowiadających opisanemu przedmiotowi zamówienia publicznego nie powoduje, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym. W rozstrzyganej sprawie interes publiczny należy rozumieć jako zaspokajanie potrzeb ...

powyższego nie można traktować pojęcia interesu społecznego wybiórczo poprzez uznanie, że ...

drodze przetargu, to tak rozumiany interes publiczny jest realizowany, a w innym ...

Podana w motywacji Zamawiającego o unieważnieniu przetargu w pkt 1 przyczyna ...

powierzenie spółce zamówienia lepiej zaspokoi interes publiczny. W ocenie Izby Zamawiający również ...

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. W rozpoznawanej sprawie Izba reprezentuje ...

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą ...

usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, Izba doszła do przekonania, że ...

podstawę prawną do podjęcia czynności unieważnienia przetargu nie wskazał on przepisu ...

za wadę uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego nie można także uznać braku ...

i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, z ...

123456...1894następne »