Logowanie

KIO 1274/13 – Wyrok KIO – 2013-06-11 – 47 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

1274/13 3 3. "UWAGA: Cena podana w ofercie przez Wykonawcę traktowana jest jako cena ryczałtowa. Kosztorys ofertowy Wykonawcy przy cenie ryczałtowej ma zaznaczenie pomocnicze i informacyjne ...
i nie jest podstawą wyliczenia ceny" (Rozdział 12 pkt 4 SIWZ), 6. "Przy cenie ryczałtowej odstępstwa kosztorysu ofertowego od przedmiaru robót - nie będą ...
Rozdziale 12 Opis sposobu obliczenia ceny w pkt. 2 SIWZ zamawiający wskazał, że mimo, iż cena ofertowa jest ceną ryczałtową, to wymaga sporządzenia przez wykonawcę kosztorysu ofertowego uproszczonego. W pkt. 3 Rozdziału 12 zamawiający wskazał, że kosztorys ofertowy stanowi kalkulację ceny oferty, za jaką wykonawca jest ...

UZP/ZO/0-1908/06 – Wyrok ZA – 2006-07-05 – 14 fragmentów

Uwzględnia odwołanie i nakazuje powtórzenie czynności badania i oceny ofert

zastosować upust cenowy i zaproponować cenę ryczałtową. Jednocześnie Zamawiający powołał się na ...
to wprost z analizy składników kosztorysu ofertowego w zestawieniu z ceną wynikającą z formularza ofertowego. Może to wywołać podejrzenie, że ...
argument Zamawiającego, iż w przypadku ceny ryczałtowej kosztorys ofertowy ma jedynie charakter informacyjny, to ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2008 – 12 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

postawiony zarzut dokonała następujących ustaleń: Cena ofertowa określona w postępowaniu była ceną ryczałtową, kosztorysy ofertowe miały dla Zamawiającego charakter pomocniczy ...
i Przystępującemu, iż w przypadku ceny ryczałtowej i tak skonstruowanych postanowieniach SIWZ ...
odnoszących się do sposobu obliczenia ceny, ewentualne błędy w kosztorysach ofertowych co do ilości pozycji czy ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2011 – 44 fragmenty

Uwzględnia odwołanie

wyłącznie 1 (słownie: jednej) pozycji kosztorysu ofertowego i spowodowała zwiększenie ceny ryczałtowej o kwotę 2.044,04 ...
robót). Jakkolwiek nawet w przypadku ceny ryczałtowej kosztorys ofertowy może mieć znaczenie jako część ...
nie jest to niezbędne. Ponadto ryczałtowy charakter wynagrodzenia wykonawcy przesądzający o objęciu ceną ofertową całości zakresu zamówienia może w przypadku niejasności kosztorysu ofertowego, posłużyć jako okoliczność czy wskazówka ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010 – 81 fragmentów

Oddala odwołanie

obowiązkiem wykonawców było zsumowanie wartości kosztorysów ofertowych i wskazanie tej kwoty jako ceny ryczałtowej w formularzu ofertowym. Izba stwierdziła, że postanowienia pkt ...
swej intencji, którą było oderwanie ceny ryczałtowej od wartości kosztorysów ofertowych. Wniosek taki można wyprowadzić w ...
w tej mierze prymat formularzowi ofertowemu w którym należało wskazać cenę ryczałtową. Kosztorysom ofertowym Zamawiający przypisał zaś jedynie rolę ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2008 – 52 fragmenty

Oddala odwołanie

tym, że jeżeli Zamawiający określił cenę ryczałtową w postępowaniu, to kosztorys ofertowy nie stanowi określenia zakresu zamówienia ...
przesądzało o obowiązku zamieszczenia w kosztorysach ofertowych zakresu robót, objętego wyjaśnieniami. Podnosił i wielokrotnie podkreślał, że ceną ofertową jest cena ryczałtowa, a kosztorysy ofertowe stanowią wyłącznie podstawę rozliczenia robót ...
wynika, że Zamawiający żądał obliczenia ceny ofertowej przez wykonawców, jako ceny ryczałtowej. Natomiast kosztorysy ofertowe miały stanowić charakter pomocniczy, służący ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 – 28 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

wykonawcy co do metody kalkulacji ceny oferty. Wskazał na orzecznictwo dotyczące ceny ryczałtowej, przy której kosztorys ofertowy ma jedynie pomocnicze znaczenie. Stwierdził, że w złożonym kosztorysie uwzględnił wszystkie elementy zamówienia. Zamawiający ...
siwz dotyczącą opisu sposobu obliczania ceny i warunków płatności, gdzie zapisano, iż "Do obliczenia ceny ryczałtowej oraz późniejszego rozliczania wykonanych elementów zamówienia stosowany będzie kosztorys ofertowy, opracowany metoda uproszczoną. Kosztorys należy załączyć do oferty. w ...
podtrzymał stwierdzenie o niezmienności zaoferowanej ceny ryczałtowej określonej w formularzu ofertowym. Zamawiający nie podzielił również poglądu o całkowitej dowolności wyliczenia ceny oferty. Wskazał na orzecznictwo związane z cena ryczałtową oferty przy jednoczesnym wymogu przedłożenia kosztorysu. Krajowa Izba Odwoławcza po rozpatrzeniu ...

UZP/ZO/0-2407/06 – Wyrok ZA – 2006-09-01 – 21 fragmentów

Oddala odwołanie

oddalenie protestu zamawiający wskazał, że cena oferty jest ceną ryczałtową i za tą cenę wykonawca ma wykonać zakres robót określony dokumentacją projektową, zaś kosztorys ofertowy służy Zamawiającemu jedynie do celów ...
Zamawiający zobowiązał wykonawców do złożenia kosztorysu szczegółowego i wprowadził zasadę obliczania ceny na podstawie dokumentacji projektowej. Wskazał ...
Odwołującego, ze podana w ofercie cena ryczałtowa powinna stanowić cenę wynikającą z zsumowania kosztorysów szczegółowych i tylko przez tak ...

UZP/ZO/0-911/06 – Wyrok ZA – 2006-04-03 – 19 fragmentów

Uwzględnia odwołanie i nakazuje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Protestujący wskazuje na to, że cena ma charakter ceny ryczałtowej, a więc kosztorys stanowi jedynie pomocnicze narzędzie do obliczenia ceny, ponieważ i tak cena ryczałtowa jest niezmienna. Protestujący żądał unieważnienia ...
określił, że podstawą do obliczenia ceny oferty jest szczegółowy kosztorys ofertowy, zaś pkt 2 tego rozdziału wskazał, że cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową. SIWZ w żadnym z punktów ...
m.in. uzasadnienie do sporządzenia kosztorysu metodą szczegółową. Ponadto należy zauważyć, że żądanie sporządzenia szczegółowego kosztorysu ofertowego jest nieuzasadnione w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego i zapisy SIWZ, nakazujące wykonawcom ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 – 23 fragmenty

Uwzględnia odwołanie

przy znanej wielkości zbiornika filtracyjnego. Cena podana w kosztorysie ofertowym w poz. 3.1.6 ...
sposób obliczono zaproponowaną w ofercie cenę." Uznać należy, że wobec przyjęcia w niniejszym postępowaniu wynagrodzenia ryczałtowego, wskazanie w jednej pozycji kosztorysu ofertowego wielkości wypełnienia złożem w ilości ...
oferty, trzech nie uwzględniło w kosztorysach wskazanej modyfikacji. Kosztorys ofertowy wymagany przez Zamawiającego przy przyjęciu wynagrodzenia ryczałtowego w postępowaniu - co jest okolicznością ...

1 następne »